7.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 423/12


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10433 – VIVENDI / LAGARDERE)

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 423/07)

1.   

Komisii bolo 24. októbra 2022 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Vivendi S.E. („Vivendi“, Francúzsko), pod kontrolou skupiny Bolloré,

Lagardère S.A. („Lagardère“, Francúzsko).

Podnik Vivendi získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom Lagardère.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom verejnej ponuky oznámenej 21. februára 2022.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Vivendi je mediálna skupina zameraná najmä na vydavateľstvo, bezplatnú a platenú televíziu, nákup reklamného priestoru a reklamnú komunikáciu, tlač, poskytovanie a hosting videoobsahu na internete a živé predstavenia, najmä vo Francúzsku,

Lagardère je skupina pôsobiaca najmä vo vydavateľstve, v cestovnom ruchu, audiovizuálnom sektore, tlači a médiách (vrátane reklamy), sektore živých predstavení a zábavy, najmä vo Francúzsku.

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.10433 – VIVENDI / LAGARDERE

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).