17.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 377/13


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Prípady, v ktorých Komisia nemá námietky alebo opatrenie nepredstavuje pomoc

(2021/C 377/02)

Dátum prijatia rozhodnutia

29.7.2021

Číslo pomoci

SA.63536 (2021/N)

Členský štát

Nemecko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Bund: Liqiditätshilfen Fischerei BAR

Právny základ

Richtlinie zur Förderung von Liquiditätshilfen für Fischereiunternehmen im Rahmen der Umsetzung der Brexit-Anpassungsreserve

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Rybolov a akvakultúra

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 5 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 5 (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2021

Sektory hospodárstva

Morský rybolov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Haubachstraße 86, 22765 Hamburg

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.