V Bruseli22. 12. 2021

COM(2021) 570 final

2021/0430(CNS)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY,

ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2020/2053 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Pandémia COVID-19 spôsobila najhlbšiu hospodársku recesiuEÚ za posledné desaťročia 1 , čo viedlorýchlejrozhodnej politickej reakcii na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Všetky členské štáty okrem svojich „automatických stabilizátorov“ prijali mimoriadne diskrečné opatreniacieľom podporiť hospodársku činnosťzmierniť sociálne vplyvy.

EÚ tiež podnikla bezprecedentné kroky na riešenie krízy. Viacročný finančný rámec EÚcelkovej výške 1,8 bln. EURcenách roku 2018 je spoluNástrojom Európskej únie na obnovu (NextGenerationEU) najväčším stimulačným balíkom, aký bol kedy financovanýrozpočtu EÚ. Nástroj NextGenerationEU, ktorý formálne schválila Rada 14. decembra 2020 2 podporou Európskeho parlamentu, poskytne na prerozdelenie 750 mld. EUR (v cenách roku 2018), pričom tieto prostriedky sa získajú na kapitálových trhochbudú určené na financovanie konkrétnych opatrení na podporu obnovyodolnostiobmedzenom obdobícieľom podporiť hospodársky rastinvestovať do odolnostiekologickejšejdigitálnej budúcnosti.

Sú potrebné dostatočné príjmy na pokrytie splácania nákladov na financovanie prostriedkov vypožičanýchrámci nástroja NextGenerationEU rozloženého na tri desaťročia. Splácanie istiny sa môže začať pred koncom viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027, ak sú sumy, ktoré sa nepoužili na platby úrokov, nižšie, ako sa plánovalo, a v prípade zavedenia nových vlastných zdrojov 3 , pričom jej splatenie sa musí uzavrieť do konca roka 2058 4 .

V rámci medziinštitucionálnej dohody zo 16. decembra 2020 5 Európsky parlament, RadaKomisia uviedli, že výdavkyrozpočtu Únie súvisiace so splácaním Nástroja Európskej únie na obnovu by nemali viesťneprimeranému obmedzeniu výdavkov na programy alebo investičných nástrojovrámci viacročného finančného rámca. Podľa tejto medziinštitucionálnej dohody je tiež žiaduce, aby sahľadiska členských štátov zmiernilo zvýšenie vlastného zdroja založeného na HND. Uvedené tri inštitúcie sa teda dohodli, že budú „pracovať na zavedení dostatočných nových vlastných zdrojovcieľom pokryť sumu zodpovedajúcu očakávaným výdavkom súvisiacim so splácaním 6 “. Komisia za zaviazala, žeroku 2021 navrhne nové vlastné zdrojecieľom zaviesť ich najneskôr od 1. januára 2023 7 .

2.KONTEXT NÁVRHU NA ZMENU

Komisia navrhuje zaviesť nové vlastné zdrojeposkytnúť EÚ potrebné zdroje,to najmä vzhľadom na nové rozpočtové výdavky na splatenie finančných nákladov spojenýchprostriedkami vypožičanýmirámci nástroja NextGenerationEUna Sociálno-klimatický fond 8 .

V zmenenom návrhu sa uvádza, že 25 % z väčšiny príjmovkvót,ktorými sa má obchodovať formou aukcierámci obchodovaniaemisiami, bude plynúť do rozpočtu EÚ. Patria sem príjmy zo súčasného systému obchodovaniaemisiami pre stacionárne zariadenialeteckú dopravu,prípade ktorých by sa formou aukcie obchodovalododatočnými kvótami, ako aj jeho rozšírenie na námornú dopravuzavedenie samostatného obchodovaniaemisiamisektoroch cestnej dopravybudovsúladenávrhom na zmenu smernice 2003/87/ES 9 .

Emisné kvóty, ktoré Európska investičná banka predala formou aukcie pre inovačný fond a počiatočné prostriedky pre modernizačný fond, sú vylúčené. S cieľom zachovať neutralitu zahŕňa rozsah vlastných zdrojov aj kvóty, ktoré sú v zásade určené na obchodovanie formou aukcie členskými štátmi a ktoré sa na základe vlastného uváženia členských štátov prevedú bezplatne do odvetvia energetiky, použijú na dosiahnutie súladu v odvetviach, ktoré sa podieľajú na tomto úsilí, alebo s nimi bude formou aukcie obchodovať Európska investičná banka pre modernizačný fond.

S cieľom riešiť možné sociálne vplyvy v súvislosti so zavedením obchodovania s emisiami v sektoroch cestnej dopravy a budov Komisia navrhla zriadiť Sociálno-klimatický fond. Fond bude prínosom pre zraniteľné domácnosti, mikropodniky a používateľov dopravy. Fond bude počas svojho trvania financovaný z vlastných zdrojov rozpočtu Únie vrátane príjmov z obchodovania s emisiami v sektoroch cestnej dopravy a budov od roku 2026. Celkové finančné krytie fondu na roky 2025 – 2032 bude 72,2 mld. EUR v bežných cenách, čo v zásade zodpovedá sume rovnajúcej sa približne 25 % očakávaných príjmov z nového systému obchodovania s emisiami v sektore budov a cestnej dopravy v rokoch 2026 – 2032.

Navrhuje sa dočasný solidárny mechanizmus úprav na zmiernenie regresívnych distribučných vplyvov vlastného zdroja založeného na obchodovaní s emisiami, ktorým sa zavádza maximálny príspevok pre členské štáty s nižšími príjmami a vysokými emisiami uhlíka a minimálny príspevok pre členské štáty, ktoré typicky patria medzi krajiny s vyššími príjmami a nízkymi emisiami uhlíka. Tým sa predíde tomu, aby niektoré členské štáty prispievali do rozpočtu EÚ neprimerane v porovnaní s veľkosťou ich hospodárstva počas obdobia prechodu na udržateľnejšie hospodárstva a spoločnosti, a zabezpečí sa spravodlivý príspevok od všetkých.

V tomto návrhu sa stanovuje, aby sa časť príjmov z predaja certifikátov mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach prevádzala do rozpočtu EÚ ako vlastné zdroje vo forme národného príspevku.

Napokon satomto návrhu stanovuje, že členské štáty poskytnú národný príspevok do rozpočtu EÚ na základe podielu zo zostatkových ziskov najväčšíchnajziskovejších nadnárodných podnikov prerozdelených členským štátomprípade, že idejurisdikcie koncových trhov,ktorých sa tovar alebo služby používajú alebo spotrebúvajú,to podľa dohody inkluzívneho rámca OECD/G20 na zamedzenie narúšania základu danepresunu ziskov 10 týkajúcej sa reformy medzinárodného daňového rámca. Hoci práca na mnohostrannom dohovore na medzinárodnej úrovni stále prebieha, Komisia oznámila, žeroku 2022 predloží návrh smernice Rady, ktorou sa zabezpečí konzistentné vykonávanie mnohostranného dohovoručiastočnom prerozdelení práv na zdanenie.

3.PRÁVNY RÁMEC

3.1.Rozhodnutievlastných zdrojoch

Podľa článku 311 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže Rada po porade s Európskym parlamentom „vytvoriť nové kategórie vlastných zdrojov alebo zrušiť existujúcu kategóriu“. Toto ustanovenie výslovne umožňuje zmenu rozhodnutia o vlastných zdrojoch s cieľom pridať nové vlastné zdroje, ako sa dohodlo v medziinštitucionálnej dohode.

Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom stanoveným v článku 311 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prijíma revidované rozhodnutie jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom. Rozhodnutie nadobudne účinnosť po jeho schválení členskými štátmi v súlade s ich ústavnými požiadavkami.

3.2.Vykonávacie právne predpisy

Rada zároveň musí zmeniť vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov, aby sa zabezpečilo, že budú naďalej vhodné na daný účel. Okrem toho sú potrebné nové ustanovenia o sprístupňovaní v prípade všetkých nových vlastných zdrojov. Komisia predloží potrebné návrhy v prvom polroku 2022.2021/0430 (CNS)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY,

ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2020/2053 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 311 tretí odsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)Nástroj NextGenerationEU zriadený nariadením Rady (EÚ) 2020/2094 11 poskytne na prerozdelenie 750 mld. EURcenách roku 2018, ktoré sa získajú na finančných trhoch ako dočasný nástroj obnovycieľom zabezpečiť udržateľnúodolnú obnovucelej Únii, umožniť implementáciu hospodárskej podpory vo výnimočnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19podporiť zelenúdigitálnu transformáciu.

(2)Splácanie istiny takýchto finančných prostriedkov, ktoré sa majú použiť na výdavkyrámci Nástroja Európskej únie na obnovu,súvisiaceho splatného úroku sa bude musieť financovať zo všeobecného rozpočtu Únie a z dostatočných výnosovnových vlastných zdrojov zavedených po roku 2021.rámci medziinštitucionálnej dohody zo 16. decembra 2020 12 Európsky parlament, RadaKomisia uznali dôležitosť kontextu Nástroja Európskej únie na obnovu, pričom uviedli, že „výdavkyrozpočtu Únie súvisiace so splácaním Nástroja Európskej únie na obnovu by nemali viesťneprimeranému obmedzeniu výdavkov na programy alebo investičných nástrojovrámci VFR.“medziinštitucionálnej dohode sa ďalej uvádza, že „je tiež žiaduce, aby sahľadiska členských štátov zmiernilo zvýšenie vlastného zdroja založeného na HND“.

(3)Systém EÚ na obchodovanieemisiami zriadený smernicou Európskeho parlamentuRady 2003/87/ES 13 je ústrednou súčasťou politiky Únieoblasti klímy. Vzhľadom na úzke prepojenie obchodovaniaemisiamicieľmi politiky Únieoblasti klímy je vhodné prideliť časť príslušných príjmov do rozpočtu Únie.

(4)Vlastné zdroje založené na obchodovaníemisiami zahŕňajú podiel príjmovobchodovaniakvótami formou aukcie vo všetkých odvetviach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2003/87/ES. Podľa smernice 2003/87/ESnariadenia Európskeho parlamentuRady (EÚ) 2018/842 14 sa členské štáty môžu rozhodnúť, ženiektorýmicelkového množstva kvót uvedenýchsmernici 2003/87/ES nebudú obchodovať formou aukcie alebo že ich prevedúbudúnimi obchodovať formou aukcieprospech modernizačného fondu zriadeného uvedenou smernicou. Tieto kvóty by sa mali použiť aj na výpočet výšky vlastných zdrojov založených na obchodovaníemisiami. Je vhodné vylúčiť kvóty určené na pokrytie počiatočných prostriedkov pre modernizačný fond, ako aj kvóty pre inovačný fond.

(5)Mal by sa stanoviť maximálny príspevok pre oprávnené členské štáty, aby sa zabránilo príliš regresívnemu vplyvu na príspevkyobchodovaniaemisiami.rokoch 2023 až 2027 sú členské štáty oprávnené, ak je hrubý národný dôchodok na obyvateľa, meranýštandarde kúpnej silyvypočítaný na základe číselných údajov Únie za rok 2020, nižší ako 90 % priemeru EÚ. Pre roky 2028 až 2030 by sa mal použiť hrubý národný dôchodok na obyvateľaroku 2025. Maximálny príspevok by sa mal stanoviť porovnaním podielov členských štátov na celkovom vlastnom zdroji založenom na obchodovaníemisiamipodielmi týchto členských štátov na hrubom národnom dôchodku Únie. Minimálny príspevok by sa mal stanoviť pre všetky členské štáty, ak je ich podiel na celkovej sume vlastných zdrojov založených na ETS nižší ako 75 % ich podielu na hrubom národnom dôchodku Únie.

(6)Nariadením Európskeho parlamentuRady (EÚ) [XXX] 15 sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciachcieľom doplniť systém EÚ na obchodovanieemisiamizabezpečiť účinnosť politiky Únieoblasti klímy. Vzhľadom na úzke prepojenie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciachpolitikou Únieoblasti klímy by sa časť príjmovpredaja certifikátov mala previesť do rozpočtu Únie ako vlastný zdroj.

(7)Inkluzívny rámec Organizácie pre hospodársku spoluprácurozvojskupiny G20 na zamedzenie narúšania základu danepresunu ziskov dosiaholoktóbri 2021 dohodupridelení 25 % zostatkových ziskov veľkých nadnárodných podnikov nad prahovou hodnotou ziskovosti 10 % jurisdikciám účastníckych trhov (ďalej len „dohoda OECD/G20 – IR pilier 1“). Vlastný zdroj by mal pozostávaťuplatnenia jednotnej sadzby výberu na podiel zo zostatkového zisku nadnárodných podnikov prerozdeleného do členských štátov [podľa smernicevykonávaní globálnej dohodyprerozdelení práv na zdanenie].

(8)Ustanovenia týkajúce sa príspevkuobchodovaniakvótami formou aukcierámci súčasného systému obchodovaniaemisiami by sa mali uplatňovať od 1. januára 2023. Po zmene smernice 2003/87/ES by sa ustanovenia týkajúce sa príspevkuobchodovaniakvótami formou aukcierámci revidovaného systému obchodovaniaemisiami mali uplatňovať od prvého dňa nasledujúceho po poslednom dni obdobia na transpozíciu tejto zmeny. Ustanovenia týkajúce sa príspevkumechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach by sa mali uplatňovať odo dňa začatia uplatňovania nariadenia. [Ustanovenia dohody OECD/G20 – IR pilier 1 nadobudnú účinnosť po tom, ako sa začne uplatňovať smernicavykonávaní globálnej dohodyprerozdelení práv na zdanenienadobudne platnosť mnohostranný dohovor,]

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny rozhodnutia (EÚ, Euratom) 2020/2053

Rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2020/2053 sa mení takto:

1.Článok 2 sa mení takto:

a)V odseku 1 sa dopĺňa toto písm. e):

„e) uplatnenia jednotnej sadzby 25 % na:

1.príjmy členských štátovobchodovaniakvótami formou aukcie podľa článkov 3d, 1030d smernice Európskeho parlamentuRady 2003/87/ES 16 1;

2.sumu vypočítanú vynásobením ročného objemu kvót, na ktoré príslušný členský štát uplatňuje ktorúkoľvektýchto možností:

a)možnosť prechodného bezodplatného prideľovania kvót uvedenúčlánku 10c smernice 2003/87/ES;

b)možnosť zrušenia kvótobmedzenom množstve podľa článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentuRady (EÚ) 2018/842 17 2;

c)využitie kvót uvedenýchčlánku 10d ods. 4 smernice 2003/87/ES na obchodovanie formou aukcieprospech modernizačného fondu uvedenéhočlánku 10d ods. 3 uvedenej smernice;

s priemernou váženou cenou kvót obchodovaných formou aukcie na aukčnej platforme v roku, v ktorom by sa s týmito kvótami obchodovalo formou aukcie.“

b)V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno f):

„f) uplatnenia jednotnej sadzby výberu rovnajúcej sa 75 % príjmovpredaja certifikátov mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach zriadeného nariadením Európskeho parlamentuRady (EÚ) [XXX] 183.“

c)V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno g):

„g) uplatnenia jednotnej sadzby výberu vo výške 15 % na podiel zo zostatkového zisku nadnárodných podnikov prerozdeleného do členských štátov [podľa smernicevykonávaní globálnej dohodyprerozdelení práv na zdanenie 194.]“

d)Vkladá sa tento odsek 2a:

„2a.    Odchylne od odseku 1 písm. e) sa do rozpočtového roka 2030 uplatňujú tieto ustanovenia:

a)ak je podiel členského štátu na celkovej sume príjmov plynúcichuplatňovania odseku 1 písm. e) nižší ako 75 % jeho podielu na hrubom národnom dôchodku Únie, tento členský štát sprístupní sumu rovnajúcu sa 75 % tohto podielu hrubého národného dôchodku vynásobenú celkovou sumou príjmov plynúcichuplatňovania odseku 1 písm. e);

b)podiel členského štátu na celkovej výške príjmov plynúcichuplatňovania odseku 1 písm. e) nesmie byť vyšší ako 150 % podielu daného členského štátu na hrubom národnom dôchodku Únieprípade členských štátovhrubým národným dôchodkom na obyvateľa nižším ako 90 % priemeru Únie, meranýmštandarde kúpnej silyvypočítaným na základe údajov za rok 2020 pre obdobie 2023 až 2027na základe údajov za rok 2025 pre obdobie 2028 až 2030.

Hrubý národný dôchodok uvedenýpísmenách a)b) je hrubý národný dôchodoktrhových cenách uvedenýčlánku 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentuRady (EÚ) 2019/516 205.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Generálny tajomník Rady oznámi toto rozhodnutie členským štátom.

Členské štáty bezodkladne oznámia generálnemu tajomníkovi Rady ukončenie postupov na schválenie tohto rozhodnutia v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po doručení posledného z oznámení uvedených v druhom odseku.

Článok 1 ods. 1 písm. a) sa uplatňuje od 1. januára 2023prípade príjmov podľa článkov 3d10 smernice 2003/87/ESodo dňa nasledujúceho po poslednom dni obdobia na transpozíciu smernice Európskeho parlamentuRady (EÚ) [XXX] 216, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES,prípade príjmov podľa článku 30d smernice 2003/87/ES.

Článok 1 ods. 1 písm. b) sa uplatňuje od dátumu začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) [XXX], ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach.

Článok 1 ods. 1 písm. c) sa uplatňuje od

prvého dňa začatia uplatňovania [smernice o vykonávaní globálnej dohody o prerozdelení práv na zdanenie] alebo

dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti mnohostranného dohovoru, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

Článok 3

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

(1)    Podľa údajov Eurostatu sa hrubý domáci produkt EÚroku 2020 znížil približne5,9 %.
(2)    Nariadenie Rady (EÚ) 2020/2094 zo 14. decembra 2020, ktorým sa zriaďuje Nástroj Európskej únie na obnovucieľom podporiť obnovu po kríze COVID-19 (Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 23).
(3)    V záveroch Európskej radyjúla 2020 sabode 150 takisto uvádza, že „výnosynových vlastných zdrojov zavedených po roku 2021 sa použijú na predčasné splatenie prostriedkov, ktoré si Únia vypožičiarámci NextGenerationEU“.
(4)    Podľa článku 5 ods. 2 rozhodnutia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020systéme vlastných zdrojov Európskej únie (ďalej len „rozhodnutievlastných zdrojoch“) nemôže splatenie nenávratných grantov presiahnuť 29,25 mld. EUR ročne (v cenách roku 2018).
(5)    Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únieEurópskou komisiourozpočtovej disciplíne, spoluprácirozpočtových záležitostiachsprávnom finančnom riadení, ako ajnových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov (Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 28 – 46).
(6)    Príloha II, bod F.
(7)    Pracovný program Komisie na rok 2021, COM(2020) 690 final.
(8)    Návrh nariadenia Európskeho parlamentuRady, ktorým sa zriaďuje Sociálno-klimatický fond, COM(2021) 568 final.
(9)    Návrh smernice Európskeho parlamentuRady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ESvytvorení systému obchodovaniaemisnými kvótami skleníkových plynovÚnii, rozhodnutie (EÚ) 2015/1814zriadeníprevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovaniaemisnými kvótami skleníkových plynovÚniinariadenie (EÚ) 2015/757, COM(2021) 551 final.
(10)    Vyhláseniedvojpilierovom riešení daňových výziev vyplývajúcichdigitalizácie hospodárstva, projekt OECD/G20 na zamedzenie narúšania základu danepresunu ziskov, 8. október 2021.
(11)    Nariadenie Rady (EÚ) 2020/2094 zo 14. decembra 2020, ktorým sa zriaďuje Nástroj Európskej únie na obnovucieľom podporiť obnovu po kríze COVID-19 (Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 23).
(12)    Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únieEurópskou komisiourozpočtovej disciplíne, spoluprácirozpočtových záležitostiachsprávnom finančnom riadení, ako ajnových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov (Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 28).
(13)    Smernica Európskeho parlamentuRady 2003/87/ES13. októbra 2003vytvorení systému obchodovaniaemisnými kvótami skleníkových plynovÚnii,ktorou sa menídopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).
(14)    Nariadenie Európskeho parlamentuRady (EÚ) 2018/84230. mája 2018záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmirokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispievaopatreniamoblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 26).
(15)    Nariadenie Európskeho parlamentuRady (EÚ) [XXX], ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. [...]).
(16) 1    Smernica Európskeho parlamentuRady 2003/87/ES13. októbra 2003vytvorení systému obchodovaniaemisnými kvótami skleníkových plynovSpoločenstve,ktorou sa menídopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).
(17) 2    Nariadenie Európskeho parlamentuRady (EÚ) 2018/84230. mája 2018záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmirokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispievaopatreniamoblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 26).
(18) 3    Nariadenie Európskeho parlamentuRady (EÚ) [XXX], ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach.
(19) 4    [Smernica (EÚ) XXXvykonávaní dohody OECD/G20 – IR pilier 1].
(20) 5    Nariadenie Európskeho parlamentuRady (EÚ) 2019/51619. marca 2019harmonizácii hrubého národného dôchodkutrhových cenách, ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratomnariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nariadenieHND) ( Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019, s. 19 ).
(21) 6    Smernica Európskeho parlamentuRady (EÚ) XXX/XXXXdd/mm/rr.