V Bruseli8. 7. 2021

COM(2021) 398 final

2021/0216(NLE)

Návrh

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Cypru

{SWD(2021) 196 final}


2021/0216 (NLE)

Návrh

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Cypru

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 1 , a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)Pandémia ochorenia COVID-19 má rušivý vplyv na hospodárstvo Cypru, čo znásobuje výzvy, ktoré existovali pred pandémiou. V roku 2019 dosahoval Cyprus hrubý domáci produkt na obyvateľa (HDP na obyvateľa) na úrovni 81 % priemeru Únie. Z prognózy Komisie z jari 2021 vyplýva, že reálny HDP Cypru v roku 2020 klesol o 5,1 % a v období 2020 – 2021 by mal kumulatívne klesnúť o 2,1 %. Medzi dlhodobejšie aspekty s vplyvom na strednodobú hospodársku výkonnosť patrí model rastu opierajúci sa o relatívne málo zdrojov rastu a vysoká úroveň objemu súkromného, verejného a zahraničného dlhu so zraniteľnými miestami vo finančnom sektore.

(2)Rada 9. júla 2019 a 20. júla 2020 adresovala Cypru odporúčania v kontexte európskeho semestra. Rada konkrétne odporúčala účinne riešiť pandémiu, udržiavať hospodárstvo a podporiť následného oživenie. Keď to hospodárske podmienky umožnia, Rada odporúčala Cypru realizovať fiškálne politiky zamerané na dosiahnutie obozretných strednodobých fiškálnych pozícií a zabezpečenie udržateľnosti dlhovej služby pri súčasnom zvyšovaní miery investícií. Rada ďalej odporúčala posilniť odolnosť a kapacitu systému zdravotnej starostlivosti s cieľom zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné služby, a to aj tým, že sa zlepšia pracovné podmienky zdravotníckych pracovníkov, a zabezpečiť, aby národný systém zdravotnej starostlivosti začal v roku 2020 fungovať podľa plánu a aby sa súčasne zachovala jeho dlhodobá udržateľnosť. Rada Cypru takisto odporúčala zabezpečiť primeranú náhradu príjmu a prístup k sociálnej ochrane pre všetkých, posilniť verejné služby zamestnanosti, posilniť aktívnu pomoc pre mladých ľudí a podporiť ich aktiváciu, podporovať pružné formy organizácie práce, zlepšiť relevantnosť vzdelávania a odbornej prípravy pre trh práce, realizovať reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy vrátane hodnotenia učiteľov a zvýšiť zapojenie zamestnávateľov a účasť študentov v odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj zlepšiť prístup k cenovo dostupnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve. Rada Cypru ďalej odporúčala zabezpečiť primeraný prístup k financiám a likvidite, najmä pre malé a stredné podniky, prijať právne predpisy, ktorými sa strategickým investorom zjednoduší spôsob získavania potrebných povolení a licencií, obnoviť realizáciu privatizačných projektov, čo najskôr realizovať pripravené verejné investičné projekty, podporiť investície súkromného sektora zamerané na podporu oživenia hospodárstva a zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, nakladanie s odpadmi a vodné hospodárstvo, udržateľnú dopravu, digitalizáciu, výskum a inovácie. Cyprus bol okrem toho vyzvaný, aby zintenzívnil opatrenia na odstránenie prvkov daňového systému, ktoré jednotlivcom a nadnárodným spoločnostiam uľahčujú agresívne daňové plánovanie, a to najmä prostredníctvom odchádzajúcich platieb. Ďalej sa Cypru odporúčalo zvýšiť efektívnosť a kvalitu, a to aj digitalizáciu i) systému súdnictva vrátane fungovania správneho súdnictva, revízie občianskoprávnych konaní a zvýšenia špecializácie súdov a ii) verejného sektora vrátane fungovania verejnej správy a miestnych samospráv a riadenia subjektov vo vlastníctve štátu, ako aj prijať opatrenia na posilnenie vymáhania pohľadávok a zaistiť spoľahlivé, zabezpečené a rýchle systémy na vydávanie a prevod listov vlastníctva a práv k nehnuteľnému majetku. Cyprus sa takisto vyzýval, aby uľahčil znižovanie objemu nesplácaných úverov vrátane vytvorenia účinnej štruktúry riadenia štátom vlastnenej správcovskej spoločnosti, prijatia opatrení na zlepšenie platobnej disciplíny a posilnenia dohľadu nad spoločnosťami poskytujúcimi úvery, ako aj dohľadu v nebankovom finančnom sektore, a to aj plným integrovaním orgánov dohľadu nad poisťovacími službami a dôchodkovými fondmi. Okrem toho sa Cyprus vyzýval, aby urýchlil reformy v oblasti boja proti korupcii, zabezpečil nezávislosť prokuratúry a posilnil kapacity v oblasti presadzovania práva. Na základe posúdenia pokroku pri plnení uvedených odporúčaní pre danú krajinu v čase predloženia plánu obnovy a odolnosti Komisia dospela k záveru, že odporúčanie týkajúce sa prijatia všetkých opatrení potrebných na účinné riešenie pandémie, udržanie hospodárstva a podporu následného oživenia je v plnej miere vykonané.

(3)Komisia 2. júna 2021 uverejnila hĺbkové preskúmanie podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 2 týkajúce sa Cypru. Komisia na základe svojej analýzy dospela k záveru, že na Cypre existujú nadmerné makroekonomické nerovnováhy súvisiace najmä s veľkým objemom zahraničného, verejného a súkromného dlhu, naďalej vysokým podielom nesplácaných úverov, ako aj s významným deficitom bežného účtu.

(4)[V odporúčaní Rady o hospodárskej politike eurozóny sa členským štátom eurozóny odporúča, aby prijali opatrenia, a to aj prostredníctvom plánov obnovy a odolnosti, ktorými okrem iného zabezpečia nastavenie politiky, ktoré podporuje obnovu, a aby ďalej zlepšovali konvergenciu, odolnosť a udržateľný a inkluzívny rast. V odporúčaní Rady sa takisto odporúča posilňovať vnútroštátne inštitucionálne rámce, zabezpečiť makrofinančnú stabilitu, dobudovať hospodársku a menovú úniu a posilniť medzinárodnú úlohu eura.] [Ak v čase prijatia tohto vykonávacieho rozhodnutia Komisie ešte nebude prijaté dané odporúčanie Rady, toto odôvodnenie odstráňte.]

(5)V súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/241 Cyprus predložil Komisii 17. mája 2021 svoj národný plán obnovy a odolnosti. Po predložení plánu nasledoval proces konzultácií s miestnymi orgánmi, sociálnymi partnermi, organizáciami občianskej spoločnosti, mládežníckymi organizáciami a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami, ktorý prebiehal v súlade s vnútroštátnym právnym rámcom. Zodpovednosť štátu za svoj plán obnovy a odolnosti je základom jeho úspešnej realizácie a trvalého vplyvu na vnútroštátnej úrovni, ako aj dôveryhodnosti na európskej úrovni. V zmysle článku 19 uvedeného nariadenia Komisia posúdila relevantnosť, efektívnosť, účinnosť a koherentnosť plánu obnovy a odolnosti v súlade s usmerneniami pre posudzovanie uvedenými v prílohe V k uvedenému nariadeniu.

(6)Plány obnovy a odolnosti by mali napĺňať všeobecné ciele Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zriadeného nariadením (EÚ) 2021/241 a Nástroja Európskej únie na obnovu zriadeného nariadením Rady (EÚ) 2020/2094 3 s cieľom podporiť obnovu po kríze COVID-19. Mali by podporovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Únie tým, že budú prispievať k šiestim pilierom uvedeným v článku 3 nariadenia (EÚ) 2021/241.

(7)Plnenie plánov obnovy a odolnosti členských štátov bude predstavovať koordinované investičné a reformné úsilie v rámci celej Únie. Vďaka koordinovanému a súbežnému vykonávaniu a vďaka realizácii cezhraničných projektov sa tieto reformy a investície budú navzájom posilňovať a vytvoria pozitívne externality v celej Únii. Približne jedna tretina vplyvu mechanizmu na rast a tvorbu pracovných miest v členských štátoch by teda mala byť externalitou pochádzajúcou z iných členských štátov.

Vyvážená reakcia prispievajúca k šiestim pilierom

(8)V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/241 a oddielom 2.1 prílohy V k nemu plán obnovy a odolnosti do značnej miery (hodnotenie A) predstavuje komplexnú a primerane vyváženú reakciu na hospodársku a sociálnu situáciu, čím primerane prispieva ku všetkým šiestim pilierom uvedeným v článku 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, pričom zohľadňuje osobitné výzvy a finančné prostriedky pridelené dotknutému členskému štátu.

(9)Plán obnovy a odolnosti tvorí široký a vyvážený súbor reforiem a investícií, ktoré pomáhajú riešiť hlavné politické výzvy prítomné v cyperskej spoločnosti a hospodárstve a súčasne sú primeranou reakciou na vplyv pandémie COVID-19. Plán je koncipovaný so zreteľom na zastrešujúci cieľ posilniť odolnosť hospodárstva a potenciál krajiny dosiahnuť hospodársky, sociálne a environmentálne udržateľný dlhodobý rast a blahobyt. Plán sa zameriava na päť prioritných politických osí: zdravie a civilná ochrana; prechod na zelené hospodárstvo; odolnosť a konkurencieschopnosť hospodárstva; digitálna transformácia; trh práce, sociálna ochrana, vzdelávanie a ľudský kapitál. V pláne sa jasne vysvetľuje, ako každá z politických osí prispieva k šiestim pilierom uvedeným v článku 3 nariadenia (EÚ) 2021/241. Pomáha to zabezpečiť komplexné zohľadnenie každého piliera koherentným spôsobom.

(10)Plán má za cieľ prispieť k riešeniu kľúčových výziev spojených so zelenou transformáciou vrátane otázky vysokých emisií skleníkových plynov, nedostatkov v oblasti vodného hospodárstva a nakladania s odpadmi, ako aj potreby chrániť biodiverzitu a voľne žijúce živočíchy a rastliny. Opatrenia v tomto kontexte zahŕňajú zavedenie zelenej dane, reformu trhu s elektrinou sprevádzanú zjednodušením zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov, obnovu fondu budov s cieľom zvýšiť ich energetickú hospodárnosť, ekologizáciu vozového parku, ochranu pred lesnými požiarmi, ochranu morského ekosystému a inteligentné vodné hospodárstvo. Plán takisto obsahuje opatrenia, ktorých cieľom je prispieť k digitálnej transformácii, s dôrazom na pripojiteľnosť a riešenia elektronickej verejnej správy, pričom aspekty digitalizácie sú zároveň začlenené do opatrení v ďalších oblastiach, napríklad v rámci reformy súdnictva, systému zdravotnej starostlivosti a systému vzdelávania a odbornej prípravy. Digitalizáciu podnikov, najmä malých a stredných podnikov, podporujú priame opatrenia zacielené na zvyšovanie ich produktivity a konkurencieschopnosti. Očakáva sa, že inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast sa podporí opatreniami na zlepšenie prístupu podnikov k financiám, cielenými reformami a investíciami v oblasti výskumu a inovácií, reformou vzdelávania, ktorá prispeje k riešeniu otázky kvality výsledkov v oblasti vzdelávania aj potreby znížiť sociálno-ekonomické rozdiely, ako aj spravodlivým a inkluzívnym podporovaním čistejšieho energetického mixu a znižovania uhlíkovej stopy hospodárstva. Súbežne s tým je cieľom komponentu venovaného finančnej a fiškálnej stabilite posilniť zdravie bankového sektora, zlepšiť fungovanie rámca pre platobnú neschopnosť a predchádzať vysokému súkromnému dlhu pri súčasnom zvyšovaní efektívnosti a spravodlivosti daňového systému, čím sa zlepší odolnosť hospodárstva. Plán takisto prispieva k riešeniu výziev cyperského hospodárstva z hľadiska konkurencieschopnosti, produktivity a potreby diverzifikovať model rastu, a to prostredníctvom reforiem a investícií v rámci agropotravinárskeho sektora, ľahkého priemyslu, udržateľného cestovného ruchu a obehového hospodárstva.

(11)Plán prispieva k podpore hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a konvergencie Cypru s Úniou pomocou opatrení na zvýšenie dostupnosti, odolnosti a kvality systému zdravotnej starostlivosti a systému dlhodobej starostlivosti, na modernizáciu sociálnej infraštruktúry, boj proti energetickej chudobe, zaistenie spravodlivejšieho prístupu k digitálnym infraštruktúram a posilnenie podpory v nezamestnanosti a sociálnej podpory pre zraniteľnejšie skupiny. Niektoré z uvedených opatrení by sa mali pozitívne prejaviť aj na zdraví a ekonomickej, sociálnej a inštitucionálnej odolnosti, pričom by mali prinášať výsledky v synergii s ďalšími cielenými reformami a investíciami, ako je napríklad riešenie medzier v systéme sociálnej ochrany, znižovanie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami na trhu práce prostredníctvom iniciatív zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, ako aj poskytovaním poradenstva, ďalej modernizácia a digitalizácia verejnej správy a služieb vrátane škôl a zdravotníckych zariadení. Významný priestor sa v pláne venuje aj politikám pre ďalšiu generáciu, deti a mladých ľudí, ktoré zahŕňajú modernizáciu a skvalitňovanie systému vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach, dostupnejšie vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, aktívnejšiu pomoc mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, ako aj podporu na všetkých úrovniach pri rozvoji zručností relevantných pre digitálnu a zelenú transformáciu.

Riešenie všetkých výziev identifikovaných v odporúčaniach pre danú krajinu alebo významnej podskupiny týchto výziev

(12)V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/241 a oddielom 2.2 prílohy V k nemu sa očakáva, že plán obnovy a odolnosti prispeje k účinnému riešeniu všetkých výziev alebo významnej podskupiny výziev (hodnotenie A) identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre danú krajinu vrátane ich fiškálnych aspektov, ako aj v odporúčaniach vydaných podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 adresovaných Cypru, alebo výziev identifikovaných v iných relevantných dokumentoch, ktoré Komisia oficiálne prijala v kontexte európskeho semestra.

(13)Plán zahŕňa rozsiahly súbor vzájomne sa posilňujúcich reforiem a investícií, ktoré prispievajú k riešeniu všetkých výziev alebo významnej podskupiny hospodárskych a sociálnych výziev uvedených v odporúčaniach pre danú krajinu, ktoré Rada adresovala Cypru v rámci európskeho semestra v rokoch 2019 a 2020. Očakáva sa, že riešením uvedených výziev plán obnovy a odolnosti zároveň prispeje aj k náprave nadmerných makroekonomických nerovnováh 4 , ktorým Cyprus čelí, najmä pokiaľ ide o vysoký objem zahraničného, verejného a súkromného dlhu, naďalej vysoký podiel nesplácaných úverov, ako aj významný deficit bežného účtu.

(14)Očakáva sa, že rozšírením sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach, kde je prístup k nim nedostatočný, a vybudovaním kabeláže, ktorá bude „pripravená na gigabitové prepojenie“, sa na Cypre zlepší internetové pripojenie a podporí sa jeho využívanie. Očakáva sa, že digitalizácia služieb verejnej správy a zavedenie elektronickej justície, elektronického zdravotníctva a inteligentných miest prispejú k digitálnej transformácii. Okrem toho by mal plán podľa predpokladov zlepšiť efektívnosť verejnej správy posilnením strategickej úlohy personálnych oddelení a kapacity sekcií príslušných ministerstiev, aby mohli lepšie vykonávať politiky verejnej správy a funkcie v oblasti ľudských zdrojov, prostredníctvom zavedenia nového rámca pre obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnom sektore a hodnotenie výkonnosti zamestnancov. Zavedením nového právneho rámca pre miestne samosprávy by sa malo zlepšiť ich fungovanie. Ďalej sa očakáva, že zriadenie protikorupčného orgánu bude prínosom k účinnejšiemu boju proti korupcii, čo by malo prispieť aj k predchádzaniu nezrovnalostiam, ich odhaľovaniu a náprave pri využívaní verejných finančných prostriedkov. Plán obsahuje opatrenia, ktorými by sa mali riešiť aspekty cyperského daňového systému uľahčujúce agresívne daňové plánovanie, najmä v prípade nadnárodných spoločností, napríklad zavedenie zrážkových daní z odchádzajúcich platieb spojených s vyplácaním dividend, licenčných poplatkov a úrokov.

(15)Predpokladá sa, že vytvorením vnútroštátneho systému na sledovanie uplatnenia absolventov a úpravou učebných plánov stredných škôl so zameraním na zlepšenie digitálnej gramotnosti, mäkkých zručností a podnikateľských zručností spolu s realizáciou viacerých programov odbornej prípravy na zvyšovanie digitálnych, zelených, modrých a podnikateľských zručností určených pre rôzne skupiny obyvateľstva sa zlepší kvalita vzdelávania a odbornej prípravy a ich relevantnosť pre trh práce. Okrem toho sa očakáva zvýšenie efektívnosti činností a kvality služieb prostredníctvom digitalizácie systému stimulov v oblasti najímania pracovníkov a vytvorením systému riadenia výkonnosti verejných služieb zamestnanosti. Poskytovaním poradenstva a usmerňovania, ako aj pomocou systému stimulov v oblasti najímania pracovníkov zameraného na mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, by sa mala posilniť aktívna pomoc a aktivačná podpora určené pre mladých ľudí. Systém vzdelávania a odbornej prípravy by sa mal zlepšiť vďaka novému systému hodnotenia učiteľov a škôl, vykonávaním národného akčného plánu s cieľom riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, rozšírením bezplatného povinného predškolského vzdelávania od veku štyroch rokov a výstavbou dvoch vzorových technických škôl, ktoré budú ďalej posilňovať odborné vzdelávanie a prípravu. Popritom sa očakáva zvýšenie kvality a cenovej dostupnosti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve na základe investícií do tejto oblasti a prijatia príslušnej národnej stratégie a akčného plánu. V pláne sa takisto počíta s prijatím zákona na reguláciu pružných foriem organizácie práce v podobe telepráce a s rozšírením sociálnej ochrany na samostatne zárobkovo činné osoby a pracovníkov v nových formách zamestnania v súlade s príslušnými odporúčaniami pre danú krajinu. Realizáciou plánu by sa mala posilniť kapacita, kvalita a odolnosť systému zdravotnej starostlivosti a systému civilnej ochrany, a to prostredníctvom opatrení zameraných na modernizáciu vybavenia a zriadenie špecializovaných informačných systémov popri podpore investícií do komunikačných systémov a elektronického zdravotníctva. Predpokladá sa aj rozšírenie a výstavba ďalších zariadení špecializovanej starostlivosti.

(16)Očakáva sa, že zriadením národnej podpornej agentúry a zavedením programov a schém financovania sa zlepší prístup k financovaniu a likvidite, najmä pre malé a stredné podniky. Vďaka grantovým schémam pre výskum a inovácie a zriadeniu centrálneho úradu pre prenos znalostí by sa mali zvýšiť investície do výskumu a inovácií.

(17)Plán obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia, ktoré by mali prispieť k zelenej transformácii. Plán podporuje čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie prostredníctvom rôznych opatrení, medzi ktoré patrí zelená daň, otvorenie trhu s elektrinou, podpora zelených investícií a projekty energetickej obnovy fondu budov a inej infraštruktúry. Sú v ňom zahrnuté aj opatrenia zamerané na posilnenie ochrany pred lesnými požiarmi a ochranu morského ekosystému. Opatrenia týkajúce sa nakladania s odpadmi a vodného hospodárstva sú zamerané na zníženie strát vody, modernizáciu existujúcej infraštruktúry a hospodárenie s vodami. Okrem toho sa na podporu udržateľnej dopravy predpokladajú investície do vozidiel s nulovými alebo nízkymi emisiami, ako aj do digitalizácie odvetvia dopravy.

(18)Cieľom plánu je znížiť riziká v bankovom sektore súvisiace so starými nesplácanými úvermi prostredníctvom osobitného akčného plánu, ako aj prostredníctvom opatrení na zlepšenie pracovného prostredia pre spoločnosti poskytujúce úvery a správcov úverov. Pokiaľ ide o vysoký súkromný dlh a otázku platobnej disciplíny, v pláne sa navrhuje lepšie monitorovanie dlhov, zlepšenie fungovania rámca pre platobnú neschopnosť a stratégia boja proti finančnej negramotnosti. Očakáva sa, že zvýšením dostupných ľudských zdrojov a zlepšením dostupných nástrojov dohľadu sa skvalitní dohľad nad sektormi poisťovacích služieb a dôchodkových fondov.

(19)Odporúčania týkajúce sa okamžitej reakcie fiškálnej politiky na pandémiu možno považovať za odporúčania, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti plánu obnovy a odolnosti Cypru, a to bez ohľadu na skutočnosť, že Cyprus vo všeobecnosti primerane a dostatočne zareagoval na okamžitú potrebu podporiť hospodárstvo fiškálnymi prostriedkami v rokoch 2020 a 2021 v súlade s ustanoveniami všeobecnej únikovej doložky.

Príspevok k rastovému potenciálu, tvorbe pracovných miest a ekonomickej, sociálnej a inštitucionálnej odolnosti

(20)V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) 2021/241 a oddielom 2.3 prílohy V k nemu sa očakáva, že plán obnovy a odolnosti bude mať vysoký vplyv (hodnotenie A) na posilnenie rastového potenciálu, tvorbu pracovných miest a ekonomickú, sociálnu a inštitucionálnu odolnosť členského štátu, pričom prispeje k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv, a to aj podporou politík pre deti a mládež, a značne zmierni hospodársky a sociálny dosah krízy spôsobenej ochorením COVID-19, čím posilní hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a konvergenciu v rámci Únie.

(21)Zo simulácií útvarov Komisie vyplýva, že plán má potenciál zvýšiť do roku 2026 HDP Cypru o 1,1 % až 1,8 % 5 . Plán zahŕňa širokú škálu investícií do fyzického a ľudského kapitálu a reforiem, ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu a zvyšovaniu zamestnanosti. Cieľom plánu je urýchliť na Cypre hospodársku obnovu a z dlhodobého hľadiska položiť základ pre model udržateľného rastu. Vďaka opatreniam zahrnutým v pláne by sa prostredníctvom zlepšenia rastového potenciálu, vytvárania pracovných miest a zvyšovania ekonomickej, sociálnej a inštitucionálnej odolnosti mala znížiť zraniteľnosť krajiny voči otrasom. Takisto sa očakáva, že plán prispeje k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv, a to aj prostredníctvom podpory politík na zabezpečovanie rovnosti príležitosti pre všetky deti a zvyšovanie zamestnanosti mladých ľudí, a pomôže Cypru stať sa inkluzívnou spoločnosťou s dobrým prístupom k zdravotnej starostlivosti a produktívnym a udržateľným hospodárstvom.

(22)Cyperský plán sa zaoberá riešením výziev v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a zručností a sociálnych výziev, ktoré sú relevantné z hľadiska vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv. V záujme podpory rovnosti príležitostí a prístupu na trh práce sa v pláne navrhujú reformy na zlepšenie digitálnych a zelených zručností, modernizáciu systému hodnotenia učiteľov a škôl a riešenie celkového nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami. Plánujú sa aj investície na modernizáciu odborného vzdelávania a prípravy a na poskytovanie aktivačnej podpory mladým ľuďom, ktoré dopĺňajú opatrenia Európskeho sociálneho fondu plus. Na zlepšenie dynamiky trhu práce a pracovných podmienok Cyprus navrhol niekoľko opatrení vrátane legislatívnych opatrení s cieľom zabezpečiť väčšiu dostupnosť pružných foriem organizácie práce. V pláne sa uplatňuje integrovaný prístup k službám a politikám trhu práce, ako sú verejné služby zamestnanosti a aktívne politiky trhu práce, v súlade s odporúčaním Komisie týkajúcim sa účinnej aktívnej podpory zamestnanosti 6 . Hlavnou cieľovou skupinou je mládež, pričom plán zahŕňa cielený stimul v oblasti najímania pracovníkov spojený s odbornou prípravou. V záujme zlepšenia sociálnej ochrany a začlenenia sa v pláne navrhujú opatrenia na podporu deinštitucionalizácie a služieb dlhodobej starostlivosti.

(23)V pláne sa prezentuje komplexný súbor opatrení na riešenie výziev na trhu práce a zlepšenie sociálnej súdržnosti. Uvedené opatrenia zahŕňajú reformy a investície do vzdelávania a zručností, aktivačné politiky a sociálne služby, boj proti nerovnostiam, modernizáciu trhu práce a zvyšovanie sociálneho začlenenia. Plán obsahuje podrobné zmapovanie vybraných intervencií s cieľom riešiť zraniteľné miesta identifikované v sociálnom prehľade, ktorý je východiskom pre vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.

(24)Plán zahŕňa reformy verejnej správy zamerané na urýchlenie digitalizácie verejnej správy, zníženie administratívnej záťaže pre občanov a podniky a ďalšie urýchlenie procesov plánovania a schvaľovania verejných investičných projektov. Očakáva sa, že prostredníctvom uvedených opatrení sa v dlhodobom horizonte nastolí podnikateľská klíma priaznivejšia pre investície a v rámci hospodárstva sa zvýši hospodárska súťaž, a to zabezpečením efektívnych digitálnych služieb verejnej správy a umožnením dlhodobých účinkov zvyšovania produktivity.

Zásada „výrazne nenarušiť“

(25)V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241 a oddielom 2.4 prílohy V k nemu sa očakáva, že plán obnovy a odolnosti zabezpečí, že žiadne opatrenie (hodnotenie A) na vykonávanie reforiem a investičných projektov zahrnutých do plánu obnovy a odolnosti výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 7 (zásada „výrazne nenarušiť“).

(26)Očakáva sa, že v rámci cyperského plánu obnovy a odolnosti sa zaistí, že žiadne opatrenie nespôsobí významné narušenie žiadneho zo šiestich environmentálnych cieľov v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, ktorými sú zmiernenie zmeny klímy; adaptácia na zmenu klímy; udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; obehové hospodárstvo; prevencia a kontrola znečisťovania a ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov. Cyprus poskytol odôvodnenia v súlade s technickým usmernením Európskej komisie k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C 58/01).

(27)V prípade niektorých opatrení, pri ktorých by na výber konkrétnych projektov v budúcnosti malo byť naďalej potrebné uplatňovať výzvy na predkladanie návrhov alebo výzvy na vyjadrenie záujmu, by sa zásada „výrazne nenarušiť“ mala dodržiavať tým, že sa prostredníctvom vhodných míľnikov spojených s danými opatreniami zabezpečí, aby referenčný rámec výziev na predkladanie návrhov alebo výziev na vyjadrenie záujmu obsahoval kritériá vylúčenia s cieľom zabrániť výberu činností, ktoré by mohli výrazne narušiť environmentálne ciele.

Príspevok k zelenej transformácii vrátane biodiverzity

(28)V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. e) nariadenia (EÚ) 2021/241 a oddielom 2.5 prílohy V k nemu plán obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia, ktoré do značnej miery (hodnotenie A) prispievajú k zelenej transformácii vrátane biodiverzity alebo k riešeniu výziev, ktoré z nej vyplývajú. Na opatrenia na podporu klimatických cieľov pripadá suma, ktorá predstavuje 41 % celkových prostriedkov pridelených na plán, vypočítaná podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241. V súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) 2021/241 je plán obnovy a odolnosti v súlade s informáciami uvedenými v národnom energetickom a klimatickom pláne na roky 2021 – 2030.

(29)Čo sa týka príspevku k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti klímy a energetiky do roku 2030, očakáva sa, že plnenie plánu prispeje k riešeniu niektorých kľúčových politických výziev identifikovaných v odporúčaniach Komisie k národnému energetickému a klimatickému plánu Cypru. Plán zahŕňa reformy týkajúce sa zavedenia zelenej dane, liberalizácie trhu s elektrinou, uľahčenia energetickej obnovy budov a urýchlenia elektrickej mobility. Plán ďalej obsahuje rad investícií do energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú určené pre domácnosti, podniky, obce a širší verejný sektor a mimovládne organizácie. Plán zahŕňa investície súvisiace s hromadným zavádzaním inteligentných meradiel, ako aj projekt prepojovacieho vedenia EuroAsia Interconnector, ktorý by mal pomôcť pri výrobe elektriny z čistejších zdrojov, najmä z tých obnoviteľných.pláne sa podporuje aj nahrádzanie konvenčných vozidiel vozidlami s nulovými a nízkymi emisiami, používanie alternatívnych, čistejších palív a dopravných prostriedkov, ako aj využívanie verejnej dopravy.

(30)Očakáva sa, že plnenie plánu prispeje aj k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti environmentálnej politiky so silným zameraním na vodné hospodárstvo a obehové hospodárstvo. Súčasťou plánu je reforma v oblasti vodného hospodárstva, ako aj súbor vzájomne prepojených a posilňujúcich sa investícií zacielených na modernizáciu hospodárenia s vodami a zvýšenie jeho udržateľnosti. Plán obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu obehového hospodárstva v cestovnom ruchu a priemysle, ako aj na zintenzívnenie udržateľných postupov nakladania s odpadmi vrátane recyklácie.pláne sa ďalej riešia výzvy spojené s adaptáciou na zmenu klímy prostredníctvom viacerých ochranných a preventívnych opatrení v oblasti ochrany pred lesnými požiarmi a protipovodňového riadenia. Ochrana biodiverzity sa rieši jedným opatrením zameraným na ochranu morského ekosystému pred nebezpečenstvami.

Príspevok k digitálnej transformácii

(31)V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/241 a oddielom 2.6 prílohy V k nemu plán obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia, ktoré do značnej miery (hodnotenie A) prispievajú k digitálnej transformácii alebo k riešeniu výziev, ktoré z nej vyplývajú. Na opatrenia na podporu digitálnych cieľov pripadá suma, ktorá predstavuje 23 % celkových prostriedkov pridelených na plán, vypočítaná podľa metodiky uvedenej v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) 2021/241.

(32)Vzhľadom na významný podiel z celkového rozpočtu a význam digitálnych aspektov vo väčšine komponentov plánu Cyprus v navrhovanom pláne obnovy a odolnosti kladie veľký dôraz na digitálnu transformáciu a riešenie výziev, ktoré z nej vyplývajú, vo všetkých odvetviach.

(33)Takmer každý komponent zahŕňa opatrenia priamo podporujúce digitálnu transformáciu alebo riešenie súvisiacich výziev. Najvýznamnejšie príspevky predstavujú komponenty venované infraštruktúre pripojiteľnosti a digitalizácii verejného sektora, po ktorých nasledujú tri komponenty zaoberajúce sa elektronickou justíciou, fiškálnou a finančnou stabilitou a podporou digitálnych zručností. Opatrenia súvisiace s digitálnou transformáciou alebo riešením výziev, ktoré z nej vyplývajú, sú teda rozložené v celom pláne. Podľa predpokladov by mali prispieť k digitálnej transformácii viacerých hospodárskych a sociálnych odvetví, napríklad vzdelávania a zdravotníctva, a k riešeniu výziev vyplývajúcich z digitálnej transformácie špecifických pre danú krajinu.

Trvalý vplyv

(34)V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. g) nariadenia (EÚ) 2021/241 a oddielom 2.7 prílohy V k nemu sa očakáva, že plán obnovy a odolnosti bude mať na Cyprus do značnej miery (hodnotenie A) trvalý vplyv.

(35)V pláne sa prezentuje súbor opatrení, ktoré majú za cieľ prispieť k digitálnej transformácii a k riešeniu nízkej miery digitálnych verejných služieb. Očakáva sa, že zahrnutými opatreniami sa zabezpečí pokrytie pevným a bezdrôtovým (ako aj mobilným) širokopásmovým pripojením s veľmi vysokou kapacitou, t. j. sieťou 5G, a to pre 100 % obyvateľstva žijúceho v organizovaných komunitách, ako aj zavedenie sietí 5G pozdĺž hlavných pozemných koridorov a umožní sa univerzálny a cenovo dostupný prístup ku gigabitovému pripojeniu vo všetkých mestských a vidieckych oblastiach vrátane 5G pripojenia. Zámerom plánu je takisto súborom reforiem a investícií podporiť elektronickú verejnú správu. Očakáva sa, že vďaka digitálnym projektom, ako je digitálna transformácia súdov, inteligentné mestá a digitalizácia procesu tvorby práva, v kombinácii s projektmi na zlepšenie systému riadenia, hodnotenia a náboru zamestnancov vo verejnej správe a s reorganizáciou miestnych orgánov sa dosiahne štrukturálna a trvalá zmena vo fungovaní systému verejnej správy a súdnictva, čo by v konečnom dôsledku malo zlepšiť podnikateľské prostredie. Kľúčovým prvkom plánu, pokiaľ ide o štrukturálne zmeny v inštitúciách, je zriadenie nezávislého orgánu, ktorý bude koordinovať opatrenia na boj proti korupcii a vykonávať nad nimi dohľad.

(36)Realizácia reforiem a investícií predpokladaných v cyperskom pláne by mala priniesť trvalé zmeny v systéme vzdelávania a odbornej prípravy a na trhu práce. Plán zahŕňa významné reformy systému vzdelávania, napríklad zavedenie nového systému hodnotenia učiteľov a škôl, rozšírenie bezplatného povinného predškolského vzdelávania a prispôsobenie učebných plánov v rámci vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania potrebám trhu práce. Súčasťou plánu je aj poskytovanie odbornej prípravy na podporu digitálnych zručností študentov, zamestnancov a nezamestnaných. Okrem toho sa v pláne počíta s vypracovaním komplexnej národnej stratégie na riešenie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, ako aj s prípravou národnej stratégie pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve. Očakáva sa, že týmito opatreniami sa zlepší kvalita vzdelávania a odbornej prípravy vo všetkých vekových kategóriách a výsledky študentov a systém vzdelávania sa lepšie prepojí s trhom práce.

(37)Trvalý vplyv plánu sa môže posilniť aj synergiami medzi plánom a inými programami financovanými z fondov politiky súdržnosti, a to najmä vecným riešením územných výziev a podporou vyváženého rozvoja.

Monitorovanie a realizácia

(38)V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. h) nariadenia (EÚ) 2021/241 a oddielom 2.8 prílohy V k nemu sú opatrenia navrhované v pláne obnovy a odolnosti primerané (hodnotenie A) na zabezpečenie účinného monitorovania a vykonávania plánu obnovy a odolnosti vrátane predpokladaného harmonogramu, míľnikov a cieľov a súvisiacich ukazovateľov.

(39)Za monitorovanie pokroku v realizácii plánu je na ústrednej úrovni zodpovedný monitorovací výbor, ktorému predsedá generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre európske programy, koordináciu a rozvoj (DG EPCD) a v ktorom zasadajú jednotliví ministri a štátni tajomníci úradov zapojených do plánu. Celkovou zodpovednosťou za monitorovanie a realizáciu plánu obnovy a odolnosti je poverené Riaditeľstvo pre obnovu a odolnosť DG EPCD, ktoré je koordinačným orgánom. Jeho úlohou je koordinovať vykonávanie opatrení, potvrdzovať splnenie míľnikov a cieľov, vypracúvať správy o pokroku, komunikovať s Komisiou a predkladať žiadosti o platby podľa nariadenia (EÚ) 2021/241. S touto úlohou mu pomáhajú dva špecializované monitorovacie orgány, ktoré by mali potvrdzovať splnenie míľnikov a cieľov v prípade opatrení v pláne, ktoré si vyžadujú osobitné vstupy. Za implementáciu rôznych investícií a vykonávanie reforiem v pláne zodpovedajú vykonávacie orgány.

(40)Míľniky a ciele cyperského plánu predstavujú vhodný systém na monitorovanie vykonávania plánu. Sú dostatočne jasné, realistické a komplexné na to, aby bolo možné sledovať a overiť ich splnenie, a navrhované ukazovatele týkajúce sa daných míľnikov a cieľov sú relevantné, prijateľné a spoľahlivé. Míľniky a ciele sú relevantné aj pre už dokončené opatrenia, ktoré sú oprávnené podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241. Na odôvodnenie žiadosti o vyplatenie sa vyžaduje uspokojivé plnenie týchto míľnikov a cieľov v priebehu času. Zdá sa, že mechanizmy overovania, zber údajov a povinnosti opísané cyperskými orgánmi sú dostatočne spoľahlivé na účely primeraného odôvodnenia žiadostí o vyplatenie po tom, ako sa míľniky a ciele posúdia ako splnené.

(41)Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa finančná podpora v rámci mechanizmu oznámila a uznala v súlade s článkom 34 nariadenia (EÚ) 2021/241. V rámci nástroja technickej podpory možno požiadať o technickú podporu, ktorá má pomôcť členským štátom pri realizácii ich plánu.

Výpočet nákladov

(42)V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. i) nariadenia (EÚ) 2021/241 a oddielom 2.9 prílohy V k nemu je uvedené odôvodnenie výšky odhadovaných celkových nákladov na plán obnovy a odolnosti do strednej miery (hodnotenie B) primerané a realistické, je v súlade so zásadou nákladovej efektívnosti a zodpovedá očakávanému vnútroštátnemu hospodárskemu a sociálnemu vplyvu.

(43)V prípade väčšiny opatrení sú poskytnuté pomerne podrobné informácie o výpočte nákladov, metodika je dobre vysvetlená so zahrnutím zrozumiteľných výpočtov podložených dôkazmi. Z poskytnutých informácií vyplýva, že náklady by boli v súlade s charakterom a typom plánovaných reforiem a investícií, čo podporuje ich realistickosť. V prípade malej časti nákladov sa však v posúdení dospelo k záveru, že sú primerané a realistické len do strednej miery. Na záver možno konštatovať, že odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti sú v súlade so zásadou nákladovej efektívnosti a zodpovedajú očakávanému hospodárskemu a sociálnemu vplyvu na vnútroštátnej úrovni.

Ochrana finančných záujmov

(44)V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. j) nariadenia (EÚ) 2021/241 a oddielom 2.10 prílohy V k nemu sú opatrenia navrhované v pláne obnovy a odolnosti a ďalšie opatrenia obsiahnuté v tomto rozhodnutí primerané (hodnotenie A) na predchádzanie korupcii, podvodom a konfliktom záujmov pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých na základe uvedeného nariadenia, ako aj na odhaľovanie a nápravu týchto javov, pričom sa očakáva, že tieto opatrenia účinne zabránia dvojitému financovaniu na základe uvedeného nariadenia a z iných programov Únie. Tým nie je dotknuté uplatňovanie iných inštrumentov a nástrojov na podporu a presadzovanie súladu s právom EÚ vrátane nástrojov na predchádzanie korupcii, podvodom a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu, ako aj nástrojov na ochranu finančných prostriedkov Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092 8 .

(45)Systém kontroly a auditu vytvorený Cyprom je koherentne koncipovaný tak, aby spĺňal požiadavky nariadenia (EÚ) 2021/241. Konkrétne by sa mal zaviesť primeraný prechodný registračný systém, kým nebude vytvorený špecializovaný monitorovací informačný systém na riadenie a monitorovanie plánu v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241. V prechodnom registračnom systéme, resp. v špecializovanom monitorovacom informačnom systéme by sa mali zaznamenávať a uchovávať príslušné údaje týkajúce sa realizácie plánu obnovy a odolnosti, konkrétne o plnení míľnikov a cieľov, údaje o konečných prijímateľoch, dodávateľoch, subdodávateľoch a konečných užívateľoch výhod v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241. V súlade s článkom 20 ods. 5 písm. e) nariadenia (EÚ) 2021/241 by Cyprus mal zaviesť prechodný registračný systém alebo špecializovaný monitorovací informačný systém obsahujúci požadované funkcie s cieľom dosiahnuť súlad s článkom 22 uvedeného nariadenia, a to potvrdením dokončenia procesu jeho zavedenia pri prvej žiadosti o platbu. To, či systém zahŕňa požadované funkcie v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241, by sa malo potvrdiť prostredníctvom osobitného auditu.

(46)Systém vnútornej kontroly je založený na spoľahlivých procesoch a štruktúrach. Úlohy a povinnosti aktérov v oblasti kontrol a auditov sú jasné, príslušné kontrolné funkcie sú primerane oddelené a zabezpečuje sa nezávislosť aktérov vykonávajúcich audity. Aktéri zodpovední za kontroly majú oprávnenie zo zákona a administratívne kapacity na vykonávanie svojich plánovaných úloh. Postupy opísané v pláne kontrol a auditov nadobudli účinnosť a povinnosti zapojených orgánov sa vymedzili v rozhodnutí Rady ministrov, ktorým sa plán schválil. Ako orgán auditu je určený Kontrolný úrad Cyperskej republiky a Útvar pre vnútorný audit Cyperskej republiky. Sú poverené vykonávaním auditov ex post s cieľom skontrolovať, či vykonávacie orgány uskutočňujú postupy na predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých na základe nariadenia (EÚ) 2021/241. Popritom sú na viacerých úrovniach zavedené opatrenia kontroly, ktorých cieľom je zabrániť dvojitému financovaniu z iných programov Únie, ako aj zaistiť súlad s uplatniteľnými pravidlami.

Koherentnosť plánu

(47)V súlade s článkom 19 ods. 3 písm. k) nariadenia (EÚ) 2021/241 a oddielom 2.11 prílohy V k nemu plán zahŕňa do značnej miery (hodnotenie A) opatrenia na vykonávanie reforiem a verejných investičných projektov, ktoré predstavujú súdržné činnosti.

(48)Reformy a investície prezentované v cyperskom pláne obnovy a odolnosti sa navzájom dopĺňajú. Sú založené na komplexnom pláne rastu, ktorý zabezpečuje súdržnosť v rámci ich prínosu k inteligentnému, inkluzívnemu a udržateľnému hospodárskemu rozvoju v budúcnosti. Päť hlavných politických osí plánu, t. j. „odolný a účinný systém zdravotnej starostlivosti, posilnená civilná ochrana“, „klimatická neutralita, energetická efektívnosť a prenikanie energie z obnoviteľných zdrojov“, „posilnenie odolnosti a konkurencieschopnosti hospodárstva“, „smerovanie k digitálnemu veku“ a „pracovný trh, sociálna ochrana, vzdelávanie a ľudský kapitál“, sú navzájom prepojené a vzájomne sa posilňujú. Obsahujú opatrenia súvisiace s digitálnou transformáciou, ktoré sú kľúčovými faktormi pre prechod Cypru na zelené a obehové hospodárstvo. Plán obsahuje aj reformy, ktoré posilňujú plánované investície, napríklad v oblasti vodného hospodárstva, a daňovú reformu s cieľom stimulovať znižovanie emisií a zelené investície. Politická os „posilnenie odolnosti a konkurencieschopnosti hospodárstva“ zahŕňa verejné investície na zvýšenie konkurencieschopnosti, podporu produktivity a dlhodobého rastu a vytváranie nových pracovných miest, ktoré sú podporované reformami na zlepšenie inštitucionálneho rámca, a tým aj podnikateľského prostredia. Politická os „pracovný trh, sociálna ochrana, vzdelávanie a ľudský kapitál“ prispieva k umožneniu zelenej a digitálnej transformácie skvalitňovaním systému vzdelávania a rozvoja zručností na všetkých úrovniach, vďaka čomu sa cyperská spoločnosť vybaví potrebnými zručnosťami, pričom sa zároveň zabezpečí spravodlivosť digitálnej a zelenej transformácie na základe uprednostňovania vytvárania udržateľných pracovných miest, najmä pre mladých ľudí, ako aj na základe investícií do služieb sociálnej starostlivosti, zatiaľ čo politická os „odolný a účinný systém zdravotnej starostlivosti, posilnená civilná ochrana“ sa zameriava na všeobecný prístup ku kvalitným a účinným zdravotníckym službám vrátane služieb v digitálnej forme. V záujme podpory širšej koherentnosti naprieč nástrojmi, najmä s fondmi európskej politiky súdržnosti, sa nabáda na vyvážené prideľovanie prostriedkov na územnom základe.

Rovnosť

(49)Plán obsahuje rad opatrení naprieč viacerými komponentmi, ktoré podľa predpokladov prispejú k riešeniu výziev v oblasti rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí pre všetkých. Medzi osobitne relevantné opatrenia patria opatrenia zamerané na zlepšenie prístupu k cenovo dostupnému kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve a k dlhodobej starostlivosti, na podporu pružných foriem organizácie práce uľahčujúcich osobám s opatrovateľskými povinnosťami, najmä ženám, aktiváciu na trhu práce, ako aj na podporu sociálneho začlenenia a znižovanie sociálno-ekonomických znevýhodnení. Riešia sa aj výzvy týkajúce sa podnikania žien alebo finančnej negramotnosti starších žien. Očakáva sa, že podpora pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, bude prínosom pre mladých ľudí zo zraniteľného prostredia, a to aj pre tých s prisťahovaleckým pôvodom. V celom pláne sa zohľadňujú potreby osôb so zdravotným postihnutím a uvádza sa v ňom kvantitatívny cieľ týkajúci sa zlepšenia energetickej efektívnosti v domácnostiach, v ktorých žijú osoby so zdravotným postihnutím.

Vlastné posúdenie bezpečnosti

(50)Plán zahŕňa vlastné posúdenie bezpečnosti v súvislosti s investíciami do digitálnych kapacít a pripojiteľnosti. Pokiaľ ide o investície do pripojiteľnosti, v pláne sa identifikujú príslušné bezpečnostné otázky a súvisiace riziká a určujú sa zmierňujúce opatrenia, ktoré sa majú pre každé z rizík prijať na základe spoločných objektívnych kritérií zahrnutých do súboru nástrojov EÚ pre kybernetickú bezpečnosť sietí 5G.

Cezhraničné a viacnárodné projekty

(51)Cyprus začlenil do svojho plánu dva cezhraničné projekty zamerané na elektrické prepojovacie vedenie a na podmorské káble zabezpečujúce dátové pripojenie. Oba projekty zahŕňajú cezhraničnú spoluprácu s Gréckom. Cieľom prvého projektu spočívajúceho vo výstavbe prepojovacieho vedenia EuroAsia Interconnector je zaistiť bezpečnosť dodávok energie a konkurencieschopnejšie veľkoobchodné ceny za elektrinu a umožniť rozsiahlejšie využívanie elektriny z čistejších zdrojov, najmä z obnoviteľných zdrojov energie, prepojením elektrizačnej sústavy Cypru s kontinentálnym systémom Únie prostredníctvom gréckej sústavy na Kréte. Ide o súčasť širších investícií do výstavby cezhraničného prepojovacieho vedenia medzi Krétou, Cyprom a Izraelom s celkovou dĺžkou 1 208 km. Cieľom druhého projektu, ktorý sa týka podmorských káblov, je vybudovať na Cypre chrbticovú sieť odolného vysokokapacitného internetového pripojenia prostredníctvom nového podmorského prepojenia medzi Cyprom a Gréckom zaisťujúceho dátové pripojenie. Očakáva sa, že zavedením nového samostatného prepojenia chrbticovej siete medzi Cyprom a Gréckom sa podporí pripojiteľnosť na Cypre. Zároveň by sa to malo pozitívne prejaviť na dostupnosti kapacity a v komerčných ponukách pripojenia k chrbticovej sieti potrebného na poskytovanie vysokorýchlostných služieb koncovým používateľom. Napokon by mal projekt priniesť vyšší výkon v porovnaní s existujúcimi staršími vedeniami.

Konzultačný proces

(52)Zo zhrnutia konzultačného procesu uvedeného v pláne vyplýva, že počas prípravnej fázy plánu sa uskutočnili konzultácie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, ako sú sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti a mládežnícke organizácie, v súlade s vnútroštátnym právnym rámcom. V ranom štádiu prípravy a v mnohých krokoch vypracovania plánu boli v rámci svojich povinností zapojené rôzne ministerstvá, orgány štátnej služby a miestne orgány. Informácie o obsahu plánu sa pravidelne predkladali parlamentu. Okrem toho prebehli konzultácie s cyperskou radou pre hospodárstvo a konkurencieschopnosť, ktorá je ekvivalentom národnej rady pre produktivitu. V nadväznosti na konzultácie so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami bola časť pôvodne plánovaných reforiem a investícií upravená alebo bola z plánu odstránená.

(53)Očakáva sa, že v procese koordinácie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti sa bude pokračovať aj v realizačnej fáze plánu. Do realizácie reforiem zahrnutých v pláne je nevyhnutné zapojiť všetky miestne orgány a zainteresované strany vrátane sociálnych partnerov, aby príslušní aktéri prijali zodpovednosť za plán.

Kladné posúdenie

(54)V nadväznosti na kladné posúdenie Komisie týkajúce sa cyperského plánu obnovy a odolnosti obsahujúce konštatovanie, že plán uspokojivo spĺňa kritériá posudzovania stanovené v nariadení (EÚ) 2021/241, by sa v tomto rozhodnutí mali v súlade s článkom 20 ods. 2 uvedeného nariadenia stanoviť reformy a investičné projekty potrebné na realizáciu plánu, príslušné míľniky, ciele a ukazovatele, ako aj suma, ktorú Únia poskytne na realizáciu plánu vo forme nenávratnej finančnej podpory a úverovej podpory.

Finančný príspevok

(55)Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti Cypru predstavujú 1 206 400 000 EUR. Keďže plán obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá posudzovania stanovené v nariadení (EÚ) 2021/241 a keďže objem odhadovaných celkových nákladov na plán obnovy a odolnosti je vyšší ako maximálny finančný príspevok, ktorý je k dispozícii pre Cyprus, finančný príspevok pridelený na plán obnovy a odolnosti Cypru by sa mal rovnať celkovej výške finančného príspevku, ktorý má Cyprus k dispozícii.

(56)V súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 sa má výpočet maximálneho finančného príspevku pre Cyprus aktualizovať do 30. júna 2022. V súlade s článkom 23 ods. 1 uvedeného nariadenia by sa teraz do 31. decembra 2022 mala pre Cyprus sprístupniť suma prostriedkov na účely právneho záväzku. Ak to bude v nadväznosti na aktualizáciu maximálneho finančného príspevku potrebné, Rada by na návrh Komisie mala bez zbytočného odkladu zmeniť toto rozhodnutie tak, aby obsahovalo aktualizovaný maximálny finančný príspevok.

(57)Cyprus okrem toho požiadal o úverovú podporu s cieľom podporiť dodatočné reformy a investície. Maximálny objem úveru, ktorý Cyprus požaduje, predstavuje menej ako 6,8 % jeho hrubého národného dôchodku za rok 2019 v bežných cenách. Objem odhadovaných celkových nákladov na plán obnovy a odolnosti je vyšší ako finančný príspevok dostupný pre Cyprus v kombinácii s požadovanou úverovou podporou.

(58)Poskytovaná podpora sa má financovať z finančných prostriedkov, ktoré si Komisia vypožičia v mene Únie na základe článku 5 rozhodnutia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 9 . Podpora by sa mala vyplatiť v splátkach, keď Cyprus uspokojivo splní príslušné míľniky a ciele určené v súvislosti s vykonávaním plánu obnovy a odolnosti.

(59)Cyprus požiadal o predbežné financovanie v objeme 13 % finančného príspevku a 13 % úveru. Uvedená suma by sa mala Cypru sprístupniť s výhradou nadobudnutia platnosti dohody o financovaní stanovenej v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/241 a dohody o úvere stanovenej v článku 15 ods. 2 uvedeného nariadenia a v súlade s nimi.

(60)Týmto rozhodnutím by nemal byť dotknutý výsledok žiadnych postupov týkajúcich sa prideľovania finančných prostriedkov Únie v rámci ktoréhokoľvek iného programu Únie okrem nariadenia (EÚ) 2021/241 ani postupy týkajúce sa narušenia fungovania vnútorného trhu, ktoré sa môžu iniciovať najmä podľa článkov 107 a 108 zmluvy. Toto rozhodnutie nezbavuje členské štáty povinnosti oznamovať Komisii zamýšľané poskytnutie štátnej pomoci podľa článku 108 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Schválenie posúdenia plánu obnovy a odolnosti

Posúdenie plánu obnovy a odolnosti Cypru na základe kritérií stanovených v článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241 sa schvaľuje. Reformy a investičné projekty v rámci plánu obnovy a odolnosti, podrobnosti a harmonogram monitorovania a realizácie tohto plánu vrátane príslušných míľnikov a cieľov či dodatočných míľnikov a cieľov súvisiacich s vyplatením úveru, príslušné ukazovatele týkajúce sa plnenia plánovaných míľnikov a cieľov, ako aj opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým relevantným údajom Komisii sú stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2
Finančný príspevok

1.Únia sprístupňuje Cypru finančný príspevok vo forme nenávratnej podpory vo výške 1 005 946 047 EUR 10 . Suma 818 213 837 EUR je k dispozícii na uzavretie právneho záväzku do 31. decembra 2022. S výhradou toho, že pri aktualizácii stanovenej v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 sa vypočíta pre Cyprus suma rovnaká alebo vyššia ako uvedená suma, je k dispozícii ďalšia suma vo výške 187 732 210 EUR na uzavretie právneho záväzku od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

2.Komisia poskytuje Cypru finančný príspevok Únie v splátkach v súlade s prílohou. Suma 130 772 986 EUR sa sprístupňuje ako platba predbežného financovania, pričom zodpovedá 13 % finančného príspevku. Predbežné financovanie a splátky môže Komisia vyplatiť v jednej alebo vo viacerých tranžiach. Výška tranží závisí od dostupnosti finančných prostriedkov.

3.Predbežné financovanie sa uvoľňuje s výhradou nadobudnutia platnosti dohody o financovaní stanovenej v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/241 a v súlade s ňou. Predbežné financovanie sa zúčtováva pomerným odpočítaním od splátok, ktoré majú byť vyplatené.

4.Uvoľnenie splátok v súlade s dohodou o financovaní je podmienené dostupnosťou finančných prostriedkov a rozhodnutím Komisie prijatým v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 2021/241, že Cyprus uspokojivo splnil príslušné míľniky a ciele určené v súvislosti s vykonávaním plánu obnovy a odolnosti. S výhradou nadobudnutia účinnosti právnych záväzkov uvedených v odseku 1 musia byť míľniky a ciele splnené najneskôr do 31. augusta 2026, aby boli oprávnené na úhradu.

Článok 3
Úverová podpora

1.Únia poskytne Cypru úver vo výške najviac 200 320 000 EUR.

2.Komisia sprístupňuje Cypru úverovú podporu v splátkach v súlade s prílohou. Suma 26 041 600 EUR sa sprístupňuje ako platba predbežného financovania, pričom zodpovedá 13 % úveru. Predbežné financovanie a splátky môže Komisia vyplatiť v jednej alebo vo viacerých tranžiach. Výška tranží závisí od dostupnosti finančných prostriedkov.

3.Predbežné financovanie sa uvoľňuje s výhradou nadobudnutia platnosti dohody o úvere stanovenej v článku 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 a v súlade s ňou. Predbežné financovanie sa zúčtováva pomerným odpočítaním od splátok, ktoré majú byť vyplatené.

4.Uvoľnenie splátok v súlade s dohodou o úvere je podmienené dostupnosťou finančných prostriedkov a rozhodnutím Komisie prijatým v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 2021/241, že Cyprus uspokojivo splnil dodatočné míľniky a ciele, na ktoré sa úver vzťahuje, určené v súvislosti s vykonávaním plánu obnovy a odolnosti. Tieto dodatočné míľniky a ciele, na ktoré sa úver vzťahuje, musia byť splnené najneskôr do 31. augusta 2026, aby boli oprávnené na úhradu.

Článok 4
Adresát

Toto rozhodnutie je určené Cyperskej republike.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda/predsedníčka

(1)    Ú. v. EÚ L 57, 18.2.2021, s. 17.
(2)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 zo 16. novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25).
(3)    Nariadenie Rady (EÚ) 2020/2094 zo 14. decembra 2020, ktorým sa zriaďuje Nástroj Európskej únie na obnovu s cieľom podporiť obnovu po kríze COVID-19 (Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 23).
(4)    Tieto makroekonomické nerovnováhy sa uvádzajú v odporúčaniach z rokov 2019 a 2020 vydaných podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011.
(5)    Tieto simulácie odrážajú celkový vplyv Nástroja Európskej únie na obnovu, čo zahŕňa aj financovanie programu ReactEU, a zvýšené financovanie programov Horizont Európa, InvestEU, FST, programu rozvoja vidieka a RescEU. Táto simulácia nezahŕňa možný pozitívny vplyv štrukturálnych reforiem, ktorý môže byť podstatný.
(6)    Odporúčanie Komisie (EÚ) 2021/402 zo 4. marca 2021 týkajúce sa účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (EASE) (Ú. v. EÚ L 80, 8.3.2021).
(7)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).
(8)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie (Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 1).
(9)    Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1).
(10)    Táto suma zodpovedá prideleným finančným prostriedkom po odpočítaní pomerného podielu Cypru na výdavkoch podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241, vypočítaného v súlade s metodikou uvedenou v článku 11 uvedeného nariadenia.

V Bruseli8. 7. 2021

COM(2021) 398 final

PRÍLOHA

k

návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady

o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Cypru

{SWD(2021) 196 final}


PRÍLOHA

ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

1.Opis reforiem a investícií

A. KOMPONENT 1.1: Odolný a účinný systém zdravotnej starostlivosti, posilnená civilná ochrana

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá otázkou všeobecného prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti na Cypre, ako aj celkovej pripravenosti a reakcie civilnej ochrany na núdzovú situáciu. Cieľom tejto zložky je posilniť účinnosť, prístupnosť a celkovú odolnosť sektora zdravotnej starostlivosti podporou nedávno zavedeného národného systému zdravotnej starostlivosti prostredníctvom rôznych intervencií. Patria medzi ne i) modernizácia a digitalizácia infraštruktúry a vybavenia zdravotnej starostlivosti, ii) zintenzívnenie služieb elektronického zdravotníctva, iii) akreditácia poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti a zavedenie klinických protokolov založených na dôkazoch a systémov monitorovania kvality, ako aj iv) príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností pre zdravotníckych pracovníkov. Ďalej sa zameriava na posilnenie cyperského systému civilnej ochrany vytvorením moderného systému varovania verejnosti.

Zložka sa zaoberá odporúčaniami pre jednotlivé krajiny v oblasti zdravia (odporúčanie pre Cyprus 1 z roku 2020 a odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

A.1.    Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C1.1R1): Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality

Cieľom reformy je zvýšiť kvalitu a udržateľnosť systému zdravotnej starostlivosti.

Na tento účel sa zriadi Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality, ktoré vypracuje klinické usmernenia, protokoly a cesty pre všetky úrovne starostlivosti (primárnej, sekundárnej a terciárnej zdravotnej starostlivosti) založené na dôkazoch a v úzkej spolupráci so zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi, ako aj postupy monitorovania a hodnotenia, ako sú klinické audity, partnerské preskúmania a inšpekcie. Okrem toho sa vytvorí informačný systém umožňujúci vykonávanie a monitorovanie klinických noriem a protokolov vrátane platformy elektronického vzdelávania. Reforma zahŕňa odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov v príslušných novovytvorených protokoloch a procesoch.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C1.1R2): Návrh elektronickej platformy na sledovanie nozokomiálnej spotreby antibiotík a zdravotnej starostlivosti – súvisiace infekcie

Cieľom reformy je podporiť digitálnu transformáciu sektora zdravotnej starostlivosti a posilniť účinnosť a odolnosť systému zdravotnej starostlivosti.

Pozostáva z vývoja elektronickej platformy na spracovanie údajov z nemocničných lekární (spotreba nozokomiálnych antibiotík), mikrobiologických laboratórií (antimikrobiálna rezistencia) a nemocníc (infekcie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou).

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 1 (C1.1I1): Nové zariadenia na výstavbu a obstarávanie najmodernejších technologických zariadení na Cypre

Cieľom investície je posilniť centrálne operácie tvorby krvi na Cypre.

Toto opatrenie zahŕňa výstavbu nových zariadení na výstavbu cyperského zariadenia na výrobu krvi a obstaranie najmodernejšieho technického vybavenia. Približne 80 000 krvných produktov (ako sú červené krvinky, krvné doštičky a čerstvá zmrazená plazma) sa musí dať distribuovať na klinické použitie v celej krajine. Nové zariadenia musia mať dopyt po primárnej energii, ktorý je aspoň o 20 % nižší, ako je stanovené v požiadavke budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 2 (C1.1I2): Cyperský inovačný systém informačných a komunikačných technológií (IKT) v oblasti verejného zdravia

Cieľom opatrenia je zriadiť modul dohľadu nad chrípkovými satelitmi v cyperskom inovačnom systéme informačných a komunikačných technológií v oblasti verejného zdravia (IKT) na podporu orgánov verejného zdravotníctva pri prijímaní rozhodnutí založených na dôkazoch.

Zahŕňa vývoj potrebných digitálnych nástrojov (ako je softvér a infraštruktúra IKT), ako aj zvyšovanie kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov ministerstva zdravotníctva na využívanie systému na zber údajov a získavanie informácií. V nadväznosti na usmernenia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa v module dohľadu nad chrípkovými Sentinelmi (ISS) cyperského inovačného systému IKT v oblasti verejného zdravia zaznamenávajú epidemiologické údaje informujúce ministerstvo zdravotníctva o možných epidemiologických prepuknutiach. Ministerstvo zdravotníctva určí 150 lekárov ako sentinelov, ktorí vkladajú údaje do modulu monitorovania chrípkových satelitov (ISS) cyperského inovačného systému IKT v oblasti verejného zdravia.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 3 (C1.1I3): Nákup/náhrada zdravotníckeho vybavenia v nemocniciach

Cieľom investície je umožniť súkromným nemocniciam, aby v krátkom čase investovali do modernizácie svojho zdravotníckeho vybavenia, čím sa zvýši kvalita poskytovaných zdravotníckych služieb.

Opatrenie zahŕňa schému podpory pre súkromné nemocnice na podporu modernizácie alebo výmeny zdravotníckeho vybavenia. Žiadosti o financovanie posudzuje na základe transparentných výberových kritérií osobitný hodnotiaci výbor, ktorý menuje minister zdravotníctva.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 4 (C1.1I4): Akreditácia verejných a súkromných nemocníc

Cieľom tejto investície je podporiť akreditáciu nemocníc, umožniť ich registráciu v rámci národného systému zdravotníctva (NHS) a zlepšiť zabezpečenie kvality poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti.

Pozostáva zo sponzorského programu, ktorý uľahčuje akreditáciu nemocníc tým, že pokrýva časť i) nákladov, ktoré vznikli súkromným a verejným nemocniciam v súvislosti s akreditačnými poradenskými službami externých odborníkov (o tom, ako uskutočniť potrebné prípravy na akreditáciu), a ii) poplatkov za akreditáciu účtovaných medzinárodne uznanými orgánmi.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 6 (C1.1I6): Zavádzanie generických cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva na Cypre

Cieľom opatrenia je rozšíriť služby elektronického zdravotníctva s cieľom umožniť cezhraničnú výmenu informácií o zdraví pacientov (najmä súhrnov pacientov a elektronických lekárskych predpisov), aby sa stali súčasťou bezpečnej siete elektronického zdravotníctva peer-to-peer v rámci EÚ.

Pozostáva z uvedenia do prevádzky cezhraničnej výmeny údajov medzi Cyprom a členskými štátmi Únie s funkčnými národnými kontaktnými miestami pre elektronické zdravotníctvo (NCPeH), ako sú elektronické predpisy, elektronické výdaje, zhrnutia pacientov a ďalšie súbory údajov (okrem iného formuláre na vypúšťanie, laboratórne výsledky a zobrazovanie), ako sa dohodlo s infraštruktúrou digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI).

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 7 (C1.1I7): Systém varovania verejnosti na podporu núdzových operácií prostredníctvom SMS

Cieľom investície je posilniť cyperský systém civilnej ochrany vytvorením moderného systému varovania verejnosti zameraného na celé obyvateľstvo prostredníctvom mobilnej aplikácie na zvýšenie verejnej bezpečnosti, pripravenosti a odolnosti.

Opatrenie spočíva v uvedení do prevádzky systému varovania verejnosti, ktorý sa dostane k celému obyvateľstvu prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo SMS na varovanie pred bezprostredne hroziacimi alebo vznikajúcimi núdzovými situáciami.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

A.2.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Východi-sková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

1

C1.1R1

Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality

Cieľ

Pripravené, kontrolované a partnersky preskúmané klinické protokoly

Počet

0

50

4. štvrťrok

2024

Najmenej 50 klinických protokolov pripravených, kontrolovaných a partnersky preskúmaných tímom odborníkov, pričom kľúčovými charakteristikami protokolov sú:

• odporúčania klinickej praxe založené na dôkazoch (EBM),

• príručka vykonávania,

• plán auditu.

2

C1.1R1

Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality

Cieľ

Pripravené, kontrolované a partnersky preskúmané klinické protokoly

Počet

50

90

4. štvrťrok

2025

Najmenej 90 klinických protokolov pripravených, kontrolovaných a partnersky preskúmaných tímom odborníkov, pričom kľúčovými charakteristikami protokolov sú:

• odporúčania klinickej praxe založené na dôkazoch (EBM),

• príručka vykonávania,

• plán auditu.

3

C1.1R2

Návrh elektronickej platformy na sledovanie nozokomiálnej spotreby antibiotík a zdravotnej starostlivosti – súvisiace infekcie

Míľnik

Prijatie zoznamu zdravotníckych zariadení

Prijatie zoznamu zdravotníckych zariadení

1. štvrťrok

2023

Prijatie zoznamu zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú informácie o spotrebe antibiotík organizácii zdravotného poistenia a ktoré monitoruje organizácia zdravotného poistenia.

4

C1.1R2

Návrh elektronickej platformy na sledovanie nozokomiálnej spotreby antibiotík a zdravotnej starostlivosti – súvisiace infekcie

Míľnik

Elektronická platforma vrátane monitorovacieho systému je plne funkčná

Zavedenie a prevádzka elektronickej platformy

4. štvrťrok

2025

Elektronická platforma na spracovanie údajov z nemocničných lekární (spotreba nozokomiálnych antibiotík), mikrobiologických laboratórií (antimikrobiálna rezistencia) a nemocníc (infekcie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou) musia byť plne funkčné (inštalované na všetkých miestach použitia a vkladajú sa skutočné údaje) a musí byť zavedený systém na monitorovanie ich účinnosti.

5

C1.1I1

Nové zariadenia na výstavbu a obstarávanie najmodernejších technologických zariadení na Cypre

Míľnik

Podpis zmluvy o výstavbe cyperského zariadenia na výrobu krvi

Podpísanie zmluvy

3. štvrťrok

2022

Podpis zmluvy s vybraným uchádzačom (dodávateľmi) (dodávateľmi) vybraným v rámci verejnej súťaže na výstavbu cyperského areálu krvi.

6

C1.1I1

Nové zariadenia na výstavbu a obstarávanie najmodernejších technologických zariadení na Cypre

Míľnik

Nové zariadenia na spracovanie krvi vrátane všetkého vybavenia sú plne funkčné

Dokončenie výstavby a začatie prevádzky

2. štvrťrok

2025

Nové zariadenia na spracovanie krvi sa postavia a budú plne funkčné v priestoroch cyperského zariadenia na chov krvi. Nové zariadenia musia mať dopyt po primárnej energii, ktorý je aspoň o 20 % nižší, ako je stanovené v požiadavke budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Nové príslušné vybavenie musí byť v prevádzke a presun existujúceho vybavenia zo súčasných priestorov tkanivového zariadenia do nových zariadení musí byť dokončený.

7

C1.1I2

Cyperský inovačný systém informačných a komunikačných technológií (IKT) v oblasti verejného zdravia

Míľnik

Systém dohľadu nad chrípkovými satelitmi (ISS)

Plne funkčný systém

 

2. štvrťrok

2022

Modul kontrolného systému influenzy Sentinel cyperského inovačného informačného a komunikačného systému (IKT) v oblasti verejného zdravia musí byť funkčný a musí byť zavedený systém na monitorovanie jeho účinnosti.

8

C1.1I2

Cyperský inovačný systém informačných a komunikačných technológií (IKT) v oblasti verejného zdravia

Cieľ

Sentinel vkladajúce údaje do modulu systému dohľadu nad chrípkovými Sentinelmi

Počet

0

150

4. štvrťrok

2025

V nadväznosti na usmernenia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) modul systému dohľadu nad chrípkami (ISS) cyperského inovačného systému IKT v oblasti verejného zdravia zaznamenáva epidemiologické údaje, ktoré do online digitálnej platformy vložili všeobecní lekári (GP) s cieľom informovať ministerstvo zdravotníctva o možných preplatkoch. Ministerstvo zdravotníctva určí najmenej 150 lekárov ako sentinelov, ktorí vkladajú údaje do modulu ISS cyperského inovačného systému IKT v oblasti verejného zdravia.

9

C1.1I3

Nákup/náhrada zdravotníckeho vybavenia v nemocniciach

Cieľ

Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém finančnej podpory

Počet

0

10

4. štvrťrok

2023

Najmenej desať žiadajúcich zdravotníckych zariadení rôznych kategórií získalo finančnú podporu z programu nákupu zdravotníckeho vybavenia.

10

C1.1I3

Nákup/náhrada zdravotníckeho vybavenia v nemocniciach

Cieľ

Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém finančnej podpory

Počet

10

23

4. štvrťrok

2025

Najmenej 23 zdravotníckych zariadení rôznych kategórií žiadateľov dostalo finančnú podporu z programu nákupu zdravotníckeho vybavenia.

11

C1.1I4

Akreditácia verejných a súkromných nemocníc

Cieľ

Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém pokrývajúci náklady súvisiace s akreditáciou

Počet

0

20

2. štvrťrok

2024

Zo systému na získanie akreditácie bolo podporených najmenej 20 zdravotníckych zariadení rôznych kategórií žiadateľov.

12

C1.1I4

Akreditácia verejných a súkromných nemocníc

Cieľ

Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém pokrývajúci náklady súvisiace s akreditáciou

Počet

20

45

4. štvrťrok

2025

Zo systému na získanie akreditácie bolo podporených najmenej 45 zdravotníckych zariadení rôznych kategórií žiadateľov.

13

C1.1I6

Zavádzanie generických cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva na Cypre

Míľnik

Dokončenie fázy analýzy, návrhu a vývoja informačného systému pre cezhraničné služby elektronického zdravotníctva

Dokončenie fázy analýzy, návrhu a vývoja informačného systému, ako sa uvádza v osobitnej správe tímu pre prijímanie výstupov v rámci verejného obstarávateľa

4. štvrťrok

2023

Dokončí sa analýza, návrh a vývoj fázy systému IT.

Špecifikácie obsahujú:

mobilná videokomunikácia,

geolokalizácia,

c) vyhľadanie spôsobilosti,

d) profil vyhľadávania pacientov v rámci Spoločenstva (s cieľom lokalizovať komunity, ktoré majú relevantné zdravotné údaje o pacientovi, a preklad identifikátorov pacientov v komunitách, ktoré majú údaje o pacientovi),

e) v prípade krížovej detekcie a reakcie na kybernetickú bezpečnosť (XDR) a elektronickej identifikácie (e-ID),

F) automatický zber a hodnotenie údajov,

g) pre cyperských aj zahraničných rezidentov: I) aktualizovaný národný kontaktný bod s otvoreným zdrojovým kódom pre elektronické zdravotníctvo, ii) aktualizovaný súhrn pacientov a iii) elektronický predpis,

h) spoločné využívanie neštruktúrovaných klinických dokumentov a

I) prístup pacientov k cezhraničným dátovým službám na základe vlny 6 Usmernenia pre vykonávanie architektúry klinických dokumentov sieťou elektronického zdravotníctva.

Vytvorí sa aj nová služba, ktorá umožní výmenu štruktúrovaných a kódovaných klinických dokumentov, ktoré môžu zahŕňať obrázky/správy obrázkov, listy o vypustení (počítačová správa), elektronické zdravotné záznamy a laboratórne výsledky.

14

C1.1I6

Zavádzanie generických cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva na Cypre

Míľnik

Úplné fungovanie cezhraničnej výmeny údajov o zdravotnej starostlivosti

Schválenie systému národným úradom elektronického zdravotníctva

2. štvrťrok

2025

Plné fungovanie cezhraničnej výmeny údajov medzi Cyprom a krajinami s operačnými národnými kontaktnými miestami pre elektronické zdravotníctvo (ako sú elektronické predpisy, elektronické výdaje, zhrnutia pacientov vymieňané s Cyprom) a dodatočné súbory údajov (ako sú formuláre na vypúšťanie odpadu, laboratórne výsledky a zobrazovanie) podľa dohody s infraštruktúrou digitálnych služieb elektronického zdravotníctva.

15

C1.1I7

Systém varovania verejnosti na podporu núdzových operácií prostredníctvom SMS

Míľnik

Novovytvorený systém varovania verejnosti a jeho monitorovací systém sú plne funkčné

Technický výbor podpisuje správu o prijatí konečného systému a spustení správy

pre systém varovania verejnosti

4. štvrťrok

2025

Systém varovania verejnosti musí byť funkčný a musí byť zavedený monitorovací systém, ktorý sa dostane k celému obyvateľstvu prostredníctvom mobilnej aplikácie a/alebo SMS.

Zariadenia koncových bodov na odosielanie SMS musia byť plne funkčné.

A.3.    Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 3 (C1.1R3): Postupný prechod rámca poskytovania zdravotnej starostlivosti a preplácania nákladov na modely založené na hodnotách

Cieľom reformy je zaviesť a postupne prejsť na modely zdravotnej starostlivosti založené na hodnotách s cieľom doplniť súčasné modely zdravotnej starostlivosti založené na objeme, zlepšiť výsledky v oblasti zdravia a obmedziť náklady.

Pozostáva z vývoja vhodných modelov a iniciatív založených na hodnotách s príslušnými monitorovacími mechanizmami na meranie a sledovanie úspešnosti reformy a zo zavedenia modelov založených na hodnotách v rozhodnutí o náhrade primárnej a nemocničnej starostlivosti podľa právnych predpisov všeobecného systému zdravotnej starostlivosti.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2023.

Investícia 5 (C1.1I5): Posilnenie, modernizácia a modernizácia cyperských štátnych nemocníc

Cieľom tejto investície je posilniť, modernizovať a/alebo modernizovať cyperské štátne nemocnice, aby mohli rovnocenne konkurovať súkromnému sektoru, a zároveň zlepšiť kvalitu služieb zdravotnej starostlivosti, ako aj pracovné podmienky zdravotníckych pracovníkov vo verejných nemocniciach.

Toto opatrenie pozostáva z posilnenia, modernizácie a/alebo modernizácie týchto deviatich štátnych nemocníc: (1) posilnenie nemocnice Makarios pre deti s cieľom poskytnúť deťom úplné riešenie prípadov; 2. výstavba a/alebo rozšírenie hemodyliznej jednotky v nemocniciach Paphos a Limassol; 3. výstavba nemocnice pre duševné zdravie; 4) rozšírenie všeobecnej nemocnice v Limassole; 5) posilnenie jednotiek pre nehody a núdzové situácie vo všetkých štátnych nemocniciach na Cypre; 6) posilnenie všeobecnej nemocnice Pafos; (7) rozšírenie jednotky pre invazívnu rádiologickú jednotku vrátane zdravotníckeho vybavenia (napr. Angiografická jednotka); (8) výstavba oddelenia COVID-19 v nemocnici vo Famaguste; a (9) vytvorenie oddelenia pre prenosné choroby v hlavnej nemocnici v Limassole. Cieľom obnovy budov je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii. Hemodyalizná jednotka v nemocnici Paphos musí mať primárnu energetickú spotrebu, ktorá je aspoň o 20 % nižšia, ako je stanovené v požiadavke budovy s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB).

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

A.4.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Východi-sková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

16

C1.1R3

Postupné preorientovanie rámca poskytovania zdravotnej starostlivosti a preplácania nákladov na modely založené na hodnotách.

Míľnik

Úhrada na základe hodnoty, ktorá sa má zohľadniť v prípade primárnej a nemocničnej starostlivosti

Refundácia na základe hodnoty, ktorá sa má zohľadniť v rozhodnutí o náhrade

1. štvrťrok

2023

Rozhodnutia o ročných úhradách vo všeobecnom systéme zdravotnej starostlivosti sa upravia tak, aby zahŕňali náhradu na základe hodnoty za primárnu a nemocničnú starostlivosť.

17

C1.1I5 Posilnenie, modernizácia a modernizácia cyperských štátnych nemocníc

Cieľ

Posilnené, vybudované a/alebo modernizované štátne nemocnice

Počet

0

7

2. štvrťrok

2024

Najmenej sedem štátnych nemocníc sa posilní, postaví a/alebo zmodernizuje. Cieľom obnovy budov je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii. Hemodyalizná jednotka v nemocnici Paphos musí mať primárnu energetickú spotrebu, ktorá je aspoň o 20 % nižšia, ako je stanovené v požiadavke budovy s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB). Ukončenie prác sa potvrdí prevzatím vydaných osvedčení o dokončených prácach.

18

C1.1I5 Posilnenie, modernizácia a zlepšenie cyperských štátnych nemocníc

Cieľ

Posilnené, vybudované a/alebo modernizované štátne nemocnice

Počet

7

9

2. štvrťrok

2026

Deväť štátnych nemocníc sa posilní, postaví a/alebo zmodernizuje. Cieľom obnovy budov je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii. Hemodyalizná jednotka v nemocnici Paphos musí mať primárnu energetickú spotrebu, ktorá je aspoň o 20 % nižšia, ako je stanovené v požiadavke budovy s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB). Ukončenie prác sa potvrdí prevzatím vydaných osvedčení o dokončených prácach.

B. KOMPONENT 2.1: Klimatická neutralita, energetická efektívnosť a energia z obnoviteľných zdrojov

Cieľom tejto zložky cyperského plánu obnovy a odolnosti je riešiť problém zmierňovania zmeny klímy prispievaním k prechodu krajiny ku klimatickej neutralite.

Cieľom tejto zložky je zlepšiť environmentálnu politiku prostredníctvom opatrení týkajúcich sa ekologického zdaňovania, otvorenia trhu s elektrickou energiou a uľahčenia udeľovania licencií na projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a renovácie. Cieľom zložky je zlepšiť energetickú efektívnosť fondu budov a inej infraštruktúry a podporiť ekologické investície pre MSP, domácnosti, širší verejný sektor a mimovládne organizácie. Táto zložka sa zameriava aj na zmiernenie energetickej chudoby a zameriava sa na riešenie energetickej izolácie Cypru.

Zložka podporuje riešenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny na roky 2019 a 2020, v ktorých sa odporúča zamerať investičné a investičné politiky na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov (odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2019 a odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

B.1.    Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C2.1R1): Ekologické zdaňovanie

Cieľom opatrenia je podporiť prechod na efektívnejšie využívanie environmentálnych zdrojov, znížiť emisie skleníkových plynov a zvýšiť prienik energie z obnoviteľných zdrojov.

Reforma pozostáva z legislatívnych zmien, ktorými sa zavádza uhlíková daň pre palivá používané v odvetviach hospodárstva, na ktoré sa nevzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov. Reforma zahŕňa aj postupné zavedenie poplatku za vodu, ako aj zavedenie poplatku za odpad z domácností/skládky. Cieľom reformy je konkrétne prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Legislatívne zmeny vychádzajú zo zistení nezávislej štúdie, ktorá sa má vykonať.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 2 (C2.1R2): Nezávislosť cyperského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSOC) od úradujúceho úradu pre elektrickú energiu na Cypre

Cieľom opatrenia je posilniť hospodársku súťaž na trhu s elektrinou vytvorením podmienok pre nových investorov na účasť na výrobe, skladovaní, agregácii, riadení odberu a dodávke elektriny.

Reforma spočíva v zabezpečení nezávislosti cyperského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSOC) od úradujúceho cyperského orgánu pre elektrickú energiu (EAC), pokiaľ ide o riadenie, finančné a personálne riadenie. Opatrením sa takisto uľahčí zmena dodávateľa, pri ktorej sa očakáva, že zníži náklady na elektrickú energiu pre domácich a komerčných/priemyselných odberateľov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Digitálne jednotné kontaktné miesta na zjednodušenie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a na uľahčenie energetickej obnovy budov

Cieľom opatrenia je podporiť realizáciu projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie zjednodušením procesu povoľovania projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Reforma sa zameria aj na urýchlenie energetickej obnovy budov.

Reforma pozostáva z digitalizácie procesu udeľovania povolení na projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a vytvorenia jednotného kontaktného miesta pre technickú a finančnú podporu na účely energetickej obnovy budov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Regulačný rámec pre uskladňovanie energie

Cieľom opatrenia je vytvoriť regulačný rámec na podporu účasti zásobníkov na trhu s elektrickou energiou.

Reforma pozostáva zo zmeny pravidiel prenosu a distribúcie (TDR) a pravidiel obchodovania a vyrovnania (TSR), aby sa zásobníkom umožnilo zúčastňovať sa na veľkoobchodnom trhu s elektrickou energiou. Očakáva sa, že to podporí výrobu elektrickej energie zo systémov obnoviteľnej energie a prispeje k efektívnosti a hospodárskej životaschopnosti trhu s elektrinou ako celku.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2021.

Investícia 1 (C2.1I1): Podpora investícií do energetickej účinnosti v MSP, obciach, komunitách a širšom verejnom sektore

Cieľom opatrenia je znížiť spotrebu primárnej a konečnej energie a emisie CO2 v budovách a/alebo zariadeniach vlastnených alebo prevádzkovaných malými a strednými podnikmi, miestnymi orgánmi (obce a spoločenstvá) a organizáciami širšieho verejného sektora.

Investícia pozostáva z poskytnutia podpory najmenej 275 subjektom na obnovu budov a zefektívnenie výrobných procesov. Grantová schéma podporuje aj vykonávanie energetických auditov, ako aj zavádzanie digitálnych technológií a integráciu obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom investície je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). Vo výzve na predkladanie návrhov na toto opatrenie sa zohľadní najmä to, že nákup kotlov na biomasu musí byť v súlade s ustanoveniami smernice 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe, smernicou (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o emisiách látok znečisťujúcich ovzdušie.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.Investícia 2 (C2.1I2): Podpora obnoviteľných zdrojov energie a jednotlivých opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zdravotným postihnutím

Cieľom opatrenia je podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie veľkým fondom starých obydlí, ako aj dotovať realizáciu malých energetických renovácií v energeticky chudobných domácnostiach, ako aj v domácnostiach so zdravotným postihnutím.

Investíciu tvoria dve čiastkové opatrenia: systém podpory na podporu obnoviteľných zdrojov energie a jednotlivých opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a ii) systém podpory na riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zdravotným postihnutím.

Podopatrenie 1: podpora opatrení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti v obydliach

Investícia pozostáva z poskytnutia grantov najmenej 16 200 obydlám (vrátane domácností zraniteľných spotrebiteľov elektriny) na tepelnú izoláciu striech a/alebo na inštaláciu fotovoltaického systému a/alebo inštaláciu alebo výmenu systémov solárneho vykurovania (SWH) existujúceho obydlia.

Podopatrenie 2: riešenie energetickej chudoby v domácnostiach s ľuďmi so zdravotným postihnutím

Investícia pozostáva z poskytovania podpory na realizáciu malých energetických obnov, ako je tepelná izolácia a energeticky účinné zariadenia, v najmenej 270 energeticky chudobných domácnostiach, ako aj v domácnostiach s ľuďmi so zdravotným postihnutím.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 3 (C2.1I3): Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi, ako aj mimovládnymi organizáciami a uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierňovaniu zmeny klímy a jej odolnosti;

Cieľom opatrenia je podporiť využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie veľkým množstvom starej infraštruktúry, ktorú využívajú miestne orgány, ako aj vybudovať databázu investičných projektov v oblasti udržateľnej energie a adaptácie na zmenu klímy vo vidieckych komunitách na Cypre.

Investíciu tvoria dve čiastkové opatrenia: podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širokejšími verejnými orgánmi, ako aj mimovládnymi organizáciami; a ii) uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na ňu. Cieľom investície je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Podopatrenie 1: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi, ako aj mimovládnymi organizáciami

Čiastkové opatrenie pozostáva zo zriadenia grantovej schémy na poskytovanie podpory pre rozsiahle opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v budovách, infraštruktúre a sociálnom bývaní so zameraním na miestne verejné orgány a mimovládne organizácie.Podopatrenie 2: Uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na ňu

Čiastkové opatrenie pozostáva z poskytovania technickej podpory vidieckym radám Spoločenstva pri vypracúvaní plánov trvalo udržateľnej energetiky a klímy a vykonávaní investícií do energetiky a klímy, ako aj vo vytvorení grantovej schémy na podporu investícií do udržateľnej energetiky a adaptácie na zmenu klímy.

Tieto dve čiastkové opatrenia spolu vedú k aspoň 580 investíciám na zlepšenie energetickej hospodárnosti a odolnosti voči zmene klímy, ktoré majú realizovať miestne orgány alebo mimovládne organizácie.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 4 (C2.1I4): Zníženie emisií CO2 v priemyselných odvetviach, podnikoch a organizáciách

Cieľom opatrenia je podnietiť priemyselné odvetvia, podniky a organizácie, aby sa zapojili do transformácií zameraných na dekarbonizáciu a vykonávali akčné plány na zníženie emisií skleníkových plynov vo svojich prevádzkach a/alebo dodávateľských reťazcoch.

Investícia pozostáva zo zriadenia systému podpory, ktorý by poskytoval financovanie zodpovedajúce nákladom na nákup emisných kvót skleníkových plynov, ktorým sa treba vyhnúť v dôsledku zníženia emisií vyplývajúcich z opatrení príjemcov. V dôsledku poskytnutej podpory sa zníži najmenej 354 566 ton ekvivalentu CO2.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania 1 ; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty 2 ; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami 3 a mechanickými biologickými čistiarňami 4 ; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 5 (C2.1I5): Energetická efektívnosť Zlepšovanie verejných budov

Cieľom opatrenia je uľahčiť energetickú modernizáciu a zvýšenie energetickej účinnosti vybraných verejných budov, t. j. protipožiarnych nehnuteľností, škôl, všeobecnej nemocnice v Nikózii, čistiarní odpadových vôd a čerpacích staníc.

Investíciu tvoria tri čiastkové opatrenia: I) Properties požiarnej služby a školy; II) Všeobecná nemocnica v Nikózii; a iii) inštalácia fotovoltaických energetických systémov pripojených do siete v čistiarňach odpadových vôd a vo vodných čerpacích staniciach.

Podopatrenie 1: Vlastnosti a školy požiarnej služby

Čiastkové opatrenie pozostáva z realizácie energetickej modernizácie v 16 mestských hasičských staniciach na Cypre, v ústredí požiarnej brigády a v dvoch vidieckych hasičských staniciach. Čiastkové opatrenie sa vzťahuje aj na inštaláciu tepelnej izolácie a fotovoltaických systémov aspoň v 405 školách.

Cieľom investície je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Podopatrenie 2: Všeobecná nemocnica v Nikózii

Čiastkové opatrenie pozostáva zo zriadenia a inštalácie fotovoltického systému v hlavnej nemocnici v Nikózii s celkovou kapacitou 943 kW.

Podopatrenie 3: Čistiarne vody a čerpacie stanice vody

Čiastkové opatrenie pozostáva z inštalácie systémov fotovoltaickej energie pripojených do siete s celkovým výkonom 2 MWp v čistiarňach odpadových vôd a vo vodných čerpacích staniciach.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 6 (C2.1I6): Modernizácia infraštruktúry na testovanie energie z obnoviteľných zdrojov a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite

Cieľom opatrenia je modernizovať infraštruktúru na testovanie energie z obnoviteľných zdrojov a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite a začleniť túto infraštruktúru do budúcej inteligentnej siete.

Investícia pozostáva z dodávky, inštalácie, testovania, kalibrácie, uvedenia do prevádzky a prijatia zariadenia inteligentných sietí, po ktorom nasleduje konečná integrácia infraštruktúry. Opatrenie zahŕňa aj orientáciu a odbornú prípravu zamestnancov.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2024.

Investícia 7 (C2.1I7): Masová inštalácia a prevádzka infraštruktúry inteligentného meracieho zariadenia (Advanced Metering Infrastructure) prevádzkovateľom distribučnej sústavy (DSO)

Cieľom opatrenia je uľahčiť masové zavádzanie inteligentných meračov na Cypre.

Investícia pozostáva z dodávky a inštalácie 400 000 inteligentných meradiel koncovým odberateľom elektriny vrátane fyzických a právnických osôb.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 8 (C2.1I8): Monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve

Cieľom opatrenia je zlepšiť monitorovanie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva na Cypre a prispieť k ich zníženiu.

Investícia pozostáva zo zriadenia systému monitorovania emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve, ktorý poskytne údaje na vykonávanie efektívnejších postupov zmierňovania a prispeje k dosiahnutiu 10 % zníženia emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva do konca roku 2025.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 9 (C2.1I9): Ochrana lesov pred požiarmi

Cieľom opatrenia je zlepšiť schopnosti príslušných orgánov na Cypre zvládať nebezpečenstvo požiarov a posilniť ochranu pred rizikami, ktorým čelia občania, infraštruktúra a lesy.

Investícia pozostáva z nákupu protipožiarnych lietadiel, vozidiel, vybavenia a súvisiacej odbornej prípravy a servisu počas obdobia vykonávania opatrenia. To zahŕňa dodávky týchto vozidiel, strojov a zariadení: 75 dopravných prostriedkov na účely hliadkovania na ochranu lesov a presun personálu v prípade požiarov; 12 veľkých požiarnych vozíkov; 25 núdzových hasiacich vozidiel; štyri buldozéry na výstavbu protipožiarnych prác s možnosťou prepravy nákladným vozidlom na rýchlu prepravu na požiar; štyri pozemné buldozéry na výstavbu protipožiarnych prác; šesť poľnohospodárskych traktorov vybavených nástrojmi potrebnými na vykonávanie protipožiarnych opatrení; štvorkolesové rýpadlá/nakladače; šesť drvičov konárov; štyri nakladače (nákladné vozidlá) a šesť 20 ton cisternových lodí na účely požiarnej ochrany; jedno hasičské lietadlo.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 10 (C2.1I10): Systém riadenia trhu na uľahčenie otvorenia trhu s elektrinou hospodárskej súťaži

Cieľom opatrenia je zaviesť systém riadenia trhu cyperským prevádzkovateľom prenosovej sústavy ako nástroj na uľahčenie otvorenia trhu s elektrickou energiou hospodárskej súťaži.

Investícia pozostáva zo zavedenia a zavedenia systému riadenia trhu pre cyperský trh s elektrinou a súvisiacej odbornej prípravy 100 % personálu prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. marca 2023.

B.2.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/ cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Východi-sková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

19

C2.1R1

Ekologické zdaňovanie

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza uhlíková daň z palív, odvod z vody a poplatok za odpad z domácností/skládky

Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona, ktorým sa zavádza uhlíková daň z palív, poplatok za vodu a poplatok za odpad z domácností/skládky

2. štvrťrok

2023

Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktorých cieľom je konkrétne prispieť k dosiahnutiu cieľa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030. Zmeny vychádzajú zo zistení nezávislej štúdie, ktorá sa má vykonať. Zákonom sa najmä a) zavedie uhlíková daň pre palivá používané v odvetviach hospodárstva, na ktoré sa nevzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov, b) postupne zavedie poplatok za vodu, ktorý bude odrážať nedostatok tohto prírodného zdroja a náklady na jeho využívanie pre životné prostredie a c) zavedie celoštátne poplatky za odpad z domácností/skládok.

20

C2.1R1

Ekologické zdaňovanie

Míľnik

Správa o posúdení vplyvu, v ktorej sa meria vplyv reformy na životné prostredie a hospodárstvo

Uverejnenie správy o posúdení vplyvu, v ktorej sa meria vplyv reformy na životné prostredie a hospodárstvo

2. štvrťrok

2026

Správa o posúdení vplyvu, v ktorej sa meria vplyv reformy na životné prostredie a hospodársky vplyv na domácnosti a podniky, a v prípade potreby odporúča ďalšie zmeny v oblasti daní.

21

C2.1R2

Nezávislosť cyperského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSOC) od úradujúceho úradu pre elektrickú energiu na Cypre

Míľnik

Zákon o regulácii trhu s elektrinou z roku 2021

Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti „zákona o regulácii trhu s elektrinou z roku 2021“

4. štvrťrok

2021

Nadobudnutie účinnosti zákona o regulácii trhu s elektrinou z roku 2021, ktorý uľahčí otvorenie trhu s elektrinou hospodárskej súťaži a podporí využívanie OZE prostredníctvom: a) dosiahnutie nezávislosti cyperského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSOC) od úradujúceho cyperského úradu pre elektrickú energiu (EAC) (autonómia v oblasti správy, finančnej samostatnosti a nezávislosti personálu PPS), b) zavedenie potrebných krokov na zníženie nákladov na elektrickú energiu pre domácich a komerčných/priemyselných odberateľov a c) vytvorenie podmienok transparentnosti a dôvery s cieľom motivovať nových investorov k výrobe a dodávke elektrickej energie.

22

C2.1R3

Digitálne jednotné kontaktné miesta na zjednodušenie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a na uľahčenie energetickej obnovy budov

Míľnik

Plne funkčná IT platforma

Plne funkčná IT platforma schválená ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu

4. štvrťrok

2022

Plne funkčná IT platforma pre 1) usmerňovanie žiadateľa prostredníctvom administratívneho procesu podávania žiadostí o povolenie transparentným spôsobom až do doručenia jedného alebo viacerých rozhodnutí zodpovednými orgánmi, 2) poskytovanie všetkých potrebných informácií žiadateľovi a v prípade potreby zapojenie iných správnych orgánov.

23

C2.1R4

Regulačný rámec pre uskladňovanie energie

Míľnik

Zmena pravidiel prenosu a distribúcie (TDR) a pravidiel obchodovania a vyrovnania (TSR)

Uverejnenie zmeny pravidiel prenosu a distribúcie (TDR) a pravidiel obchodovania a vyrovnania (TSR) na webovej stránke Cyperského regulačného orgánu pre energetiku

4. štvrťrok

2021

Nadobudnutie účinnosti zmeny pravidiel prenosu a distribúcie (TDR) a pravidiel obchodovania a vyrovnania (TSR), ktoré poskytnú potrebný regulačný rámec (trhové pravidlá) a technické modality, ktoré umožnia zásobníkom:

– účasť na veľkoobchodnom trhu s elektrickou energiou,

– podporovať rozvoj ekonomicky životaschopného, efektívneho, bezpečného a spotrebiteľsky orientovaného trhu s elektrinou, ktorý uprednostňuje výrobu elektrickej energie zo systémov obnoviteľnej energie.

24

C2.1I1

Podpora investícií do energetickej účinnosti v MSP, obciach, komunitách a širšom verejnom sektore

Míľnik

Schéma podpory na podporu investícií do energetickej účinnosti v MSP, obciach, komunitách a širšom verejnom sektore

Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov pre schému podpory na podporu investícií do energetickej účinnosti v MSP, obciach, spoločenstvách a v širšom verejnom sektore

4. štvrťrok

2021

Vydať výzvu na predkladanie návrhov týkajúcich sa schémy podpory na podporu investícií do energetickej účinnosti v MSP, obciach, komunitách a širšom verejnom sektore po overení nariadenia o štátnej pomoci, ktoré má uplatňovať komisár pre kontrolu štátnej pomoci a rozhodnutie Rady ministrov, ktorým sa schvaľujú ciele schémy. Cieľom investície je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

25

C2.1I1

Podpora investícií do energetickej účinnosti v MSP, obciach, komunitách a širšom verejnom sektore

Cieľ

Subjekty (MSP, obce, komunity a širší verejný sektor), ktoré realizovali intervencie v oblasti energetickej efektívnosti

 

Počet

0

125

4. štvrťrok

2024

Najmenej 125 subjektov (MSP, obce, komunity a širší verejný sektor) vykonalo 1) intervencie v oblasti energetickej efektívnosti (opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti) v budovách alebo 2) opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti súvisiace s ich výrobnými procesmi alebo 3) opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti v obecných športových zariadeniach, a to vďaka podpore poskytovanej s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii. Vybrané projekty musia byť v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

26

C2.1I1

Podpora investícií do energetickej účinnosti v MSP, obciach, komunitách a širšom verejnom sektore

Cieľ

Subjekty (MSP, obce, komunity a širší verejný sektor), ktoré realizovali intervencie v oblasti energetickej efektívnosti

 

Počet

125

275

4. štvrťrok

2025

Najmenej 275 subjektov (MSP, obce, komunity a širší verejný sektor) vykonalo 1) intervencie v oblasti energetickej efektívnosti (opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti) v budovách alebo 2) opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti súvisiace s ich výrobnými procesmi alebo 3) opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti v obecných športových zariadeniach, a to vďaka podpore poskytovanej s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii. Vybrané projekty musia byť v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

27

C2.1I2

Podpora obnoviteľných zdrojov energie a jednotlivých opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zdravotným postihnutím

Míľnik

Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu obnoviteľných zdrojov energie a jednotlivých opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach

Uverejnená prvá výzva na predkladanie návrhov

2. štvrťrok

2021

Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu obnoviteľných zdrojov energie a jednotlivých opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach bola uverejnená na webovom sídle Fondu na ochranu zdrojov energie a energie. Cieľom investície je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

28

C2.1I2

Podpora obnoviteľných zdrojov energie a jednotlivých opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zdravotným postihnutím

Cieľ

Obydlia a domácnosti s ľuďmi so zdravotným postihnutím, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť

Počet

0

8 600

4. štvrťrok

2023

Najmenej 8 500 bytov a 100 domácností so zdravotným postihnutím zlepšilo svoju energetickú hospodárnosť vďaka prispôsobeným riešeniam (podporné služby a energetické poradenstvo) a poskytnutej finančnej podpore s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

29

C2.1I2

Podpora obnoviteľných zdrojov energie a jednotlivých opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zdravotným postihnutím

Cieľ

Obydlia a domácnosti s ľuďmi so zdravotným postihnutím, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť

Počet

8 600

16 470

2. štvrťrok

2026

Najmenej 16 200 bytov a 270 domácností so zdravotným postihnutím zlepšilo svoju energetickú hospodárnosť vďaka prispôsobeným riešeniam (podporné služby a energetické poradenstvo) a poskytnutej finančnej podpore s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

30

C2.1I3

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi, ako aj mimovládnymi organizáciami a uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierňovaniu zmeny klímy a jej odolnosti;

Míľnik

Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu miestnych orgánov pri opatreniach v oblasti energetickej efektívnosti

Uverejniť prvú výzvu na predkladanie návrhov

3. štvrťrok

2021

Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu miestnych orgánov pri opatreniach v oblasti energetickej efektívnosti bola uverejnená na webovom sídle Fondu na ochranu zdrojov energie a energie. Cieľom investície je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

31

C2.1I3

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi, ako aj mimovládnymi organizáciami a uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierňovaniu zmeny klímy a jej odolnosti;

Cieľ

Investície realizované miestnymi orgánmi alebo mimovládnymi organizáciami, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť a odolnosť voči zmene klímy

Počet

0

190

4. štvrťrok

2023

Najmenej 190 investícií realizovaných miestnymi orgánmi alebo mimovládnymi organizáciami, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť a odolnosť voči zmene klímy v dôsledku technickej pomoci a poskytnutej finančnej podpory s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

32

C2.1I3

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi, ako aj mimovládnymi organizáciami a uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierňovaniu zmeny klímy a jej odolnosti;

Cieľ

Investície realizované miestnymi orgánmi alebo mimovládnymi organizáciami, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť a odolnosť voči zmene klímy

Počet

190

580

2. štvrťrok

2026

Najmenej 580 investícií realizovaných miestnymi orgánmi alebo mimovládnymi organizáciami, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť a odolnosť voči zmene klímy v dôsledku technickej pomoci a poskytnutej finančnej podpory s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

33

C2.1I4

Zníženie emisií CO2 v priemyselných odvetviach, podnikoch a organizáciách

Cieľ

Zníženie emisií

Počet

0

130 000

4. štvrťrok

2024

Zníženie aspoň o 130 000 ton ekvivalentu CO2 v dôsledku poskytnutej podpory. Zníženie emisií sa overuje prostredníctvom správ externých odborníkov. Vybrané projekty musia byť v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

34

C2.1I4

Zníženie emisií CO2 v priemyselných odvetviach, podnikoch a organizáciách

Cieľ

Ďalšie znižovanie emisií

Počet

130 000

354 566

2. štvrťrok

2026

Zníženie najmenej 354 566 ton ekvivalentu CO2 v dôsledku poskytnutej podpory. Zníženie emisií sa overuje prostredníctvom správ externých odborníkov. Vybrané projekty musia byť v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

35

C2.1I5

Energetická efektívnosť Zlepšovanie verejných budov

Cieľ

Tepelná izolácia a fotovoltické systémy nainštalované v školách

Počet

0

405

1. štvrťrok

2022

Tepelná izolácia a fotovoltické systémy nainštalované aspoň v 405 školách s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

36

C2.1I5

Energetická efektívnosť Zlepšovanie verejných budov

Cieľ

Dokončenie zriadenia a inštalácie fotovoltického systému v hlavnej nemocnici v Nikózii

Počet

0

943

4. štvrťrok

2023

Dokončenie inštalácie a inštalácie fotovoltického systému v hlavnej nemocnici v Nikózii s celkovou kapacitou 943 kW.

37

C2.1I5

Energetická efektívnosť Zlepšovanie verejných budov

Cieľ

Dokončenie inštalácie fotovoltických systémov vo vodných čerpadlách a hasičských staniciach

Počet

0

2 200

4. štvrťrok

2025

Dokončenie inštalácie fotovoltaických systémov s celkovou kapacitou 2 200 kW vo vodných čerpacích staniciach a v hasičských staniciach.

38

C2.1I6

Modernizácia infraštruktúry na testovanie energie z obnoviteľných zdrojov a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite

Míľnik

Podpísanie zmluvy o inštalácii zariadení na modernizáciu elektrizačnej sústavy na inteligentnú sieť

Podpis zmluvy

4. štvrťrok

2022

Podpísanie zmluvy o inštalácii zariadenia na modernizáciu elektrizačnej sústavy na inteligentnú sieť na základe úspešného postupu verejného obstarávania.

39

C2.1I6

Modernizácia infraštruktúry na testovanie energie z obnoviteľných zdrojov a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite

Míľnik

Dodanie, úspešná inštalácia a prijatie zariadenia pre inteligentné siete

Vydaný protokol o prijatí

2. štvrťrok

2024

Dodanie, úspešná inštalácia, testovanie, kalibrácia, uvedenie do prevádzky a prijatie zariadenia pre inteligentné siete, po ktorom nasleduje konečná integrácia infraštruktúry.

40

C2.1I7

Masová inštalácia a prevádzka infraštruktúry inteligentného meracieho zariadenia (Advanced Metering Infrastructure) prevádzkovateľom distribučnej sústavy (DSO)

Míľnik

Podpis zmluvy na infraštruktúru inteligentného merania elektrickej energie

Podpis zmluvy

1. štvrťrok

2022

Podpis zmluvy na infraštruktúru inteligentného merania elektrickej energie (Hardware, software a Support & iné služby).

41

C2.1I7

Masová inštalácia a prevádzka infraštruktúry inteligentného meracieho zariadenia (Advanced Metering Infrastructure) prevádzkovateľom distribučnej sústavy (DSO)

Cieľ

Dodanie a inštalácia inteligentných meračov

Počet

0

200 000

3. štvrťrok

2024

Prijatie dodávky a inštalácie aspoň 200 000 inteligentných elektromerov koncovým odberateľom elektriny vrátane fyzických a právnických osôb.

42

C2.1I7

Masová inštalácia a prevádzka infraštruktúry inteligentného meracieho zariadenia (Advanced Metering Infrastructure) prevádzkovateľom distribučnej sústavy (DSO)

Cieľ

Dodanie a inštalácia inteligentných meračov

Počet

200 000

400 000

2. štvrťrok

2026

Prijatie dodávky a inštalácie 400 000 inteligentných elektromerov koncovým odberateľom elektriny vrátane fyzických a právnických osôb.

43

C2.1I8

Monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve

Míľnik

Nákup a inštalácia monitorovacích jednotiek na meranie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva

Schválenie zariadenia a inštalácia prijímajúcim výborom

2. štvrťrok

2023

Nákup a inštalácia automobilových jednotiek a stálych monitorovacích jednotiek na meranie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva s cieľom vykonávať primerané politiky na zníženie emisií skleníkových plynov.

44

C2.1I8

Monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve

Cieľ

Zníženie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva

% (percentuálny podiel)

0

10

4. štvrťrok

2025

Dosiahnuť 10 % zníženie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva prostredníctvom monitorovania emisií skleníkových plynov a výpočtu národných emisných faktorov pre emisie skleníkových plynov a zavedenia emisných faktorov prostredníctvom národného súpisu emisií skleníkových plynov v krajine. Referenčné celkové emisie z poľnohospodárskej pôdy na základe národnej inventarizačnej správy krajiny sú 122,8 kt ekvivalentu CO2 za rok 2019.

45

C2.1I9

Ochrana lesov pred požiarmi

Míľnik

Podpísanie dohôd/zmluvy o nákupe hasičských lietadiel, vozidiel, vybavenia a poskytovania služieb

Podpísanie dohôd/podpisov zmlúv

2. štvrťrok

2022

Podpísanie dohôd/podpisov zmlúv s dodávateľmi o nákupe hasiacich lietadiel, vozidiel, vybavenia a poskytovania služieb s cieľom prispieť k adaptácii na zmenu klímy a zníženiu rizika

výbuch a rozšírenie lesných požiarov a posilnenie ochrany pred rizikami, ktorým občania čelia,

infraštruktúra a lesy z možného požiarneho incidentu.

46

C2.1I9

Ochrana lesov pred požiarmi

Míľnik

Dodanie hasiacich lietadiel, vozidiel a vybavenia

Potvrdenia o prevzatí vydané na dodávku hasiacich lietadiel, vozidiel a vybavenia

4. štvrťrok

2023

Dodanie a prijatie protipožiarnych lietadiel, vozidiel a vybavenia.

47

C2.1I9

Ochrana lesov pred požiarmi

Míľnik

Dokončenie služieb

Potvrdenia o prevzatí vydané na potvrdenie prijatia služieb

4. štvrťrok

2025

Dokončenie týchto služieb: (1) protipožiarne operácie a výcvik pilotov (2) lesnícke postupy a (3) služby pre 3 letecké dopravné prostriedky bez posádky (UAV) – bezpilotné lietadlá.

48

C2.1I10

Systém riadenia trhu na uľahčenie otvorenia trhu s elektrinou hospodárskej súťaži

Míľnik

Dokončenie, inštalácia a zavádzanie systému riadenia trhu a odborná príprava personálu

Vydanie osvedčenia o konečnom prijatí pre systém riadenia trhu a overenie ukončenia odbornej prípravy zamestnancov

1. štvrťrok

2023

Dokončenie, inštalácia a zavedenie systému riadenia trhu pre cyperský trh s elektrinou a odborná príprava zamestnancov prevádzkovateľa prenosovej sústavy v oblasti zavádzanej informačnej sústavy a súvisiacich prevádzkových postupov.

B.3.    Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 11 (C2.1I11) Ukončenie energetickej izolácie – Projekt spoločného záujmu „Prepojovacie vedenie EuroAsia“

Cieľom opatrenia je zaistiť bezpečnosť dodávok a konkurencieschopnejšie veľkoobchodné ceny elektrickej energie a umožniť zvýšené využívanie elektrickej energie z čistejších zdrojov, najmä obnoviteľných zdrojov energie, prepojením elektrickej siete Cypru s kontinentálnym systémom EÚ.

Investícia pozostáva z dokončenia a uvedenia do prevádzky PCI 3.10.2 Prepojenie medzi Cyprom a Gréckom, ktoré zahŕňa meniareň jednosmerného prúdu s výkonom 1 000 MW na Cypre a súvisiacu infraštruktúru na Cypre a na Kréte, ktorá je pripojená cez 898 km podmorských káblov HVDC s kapacitou 1 000 MW. Očakáva sa, že to bude súčasťou širšej investície na vybudovanie cezhraničného prepojenia s celkovou dĺžkou 1 208 km medzi Krétou, Cyprom a Izraelom. Očakáva sa, že rôzne časti projektu získajú finančné prostriedky z rôznych zdrojov, konkrétne z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Nástroja na prepájanie Európy, úveru od Európskej investičnej banky, komerčných úverov a kapitálu.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). Počas vykonávania projektu sa náležite dodržiavajú najmä zmierňujúce opatrenia zamerané na ochranu morského prostredia, ako sa stanovuje v posúdení vplyvov na životné prostredie a v stavebnom povolení. Všetky opatrenia určené v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie a posudzovania podľa smernice 2000/60/ES, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01), sa začlenia do projektu a budú sa dodržiavať vo fázach výstavby, prevádzky a vyraďovania infraštruktúry.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

B.4.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie

(Reforma alebo investícia)

Míľnik/cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Výcho-disková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

49

C2.1I11

Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojovacie vedenie EuroAsia“

Míľnik

Začiatok stavebných prác stanice HVDC v Kofinou a pobrežnej infraštruktúry na Cypre

Podpísaná dohoda o výstavbe stanice Kofinou

4. štvrťrok

2022

Začatie stavebných prác rozvodnej stanice HVDC v Kofinou a pobrežnej infraštruktúry na Cypre po zabezpečení príslušných zdrojov financovania mimo RRF.

50

C2.1I11

Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojovacie vedenie EuroAsia“

Míľnik

Dokončenie výstavby konvertorovej stanice

Vydanie osvedčenia o prevzatí na výstavbu konvertorovej stanice

4. štvrťrok

2024

Dokončenie výstavby konvertorovej stanice vrátane inštalácie vysokonapäťového a ovládacieho zariadenia

51

C2.1I11

Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojovacie vedenie EuroAsia“

Míľnik

Dokončené a plne funkčné zariadenie elektrického prepojenia medzi Cyprom a Krétou (Grécko)

Tím akceptácie výstupov odsúhlasí prevádzkovú efektívnosť projektu;

verejné oznámenie o začatí prevádzky spojovacieho vedenia

4. štvrťrok

2025

Dokončené a plne funkčné zariadenie elektrického prepojenia medzi Cyprom a Krétou (Grécko) do: (1) ukončenie energetickej izolácie Cypru ako členského štátu EÚ a (2) zaistenie bezpečnosti dodávok energie (3) dosiahnutie národných cieľov v oblasti klímy, ako sa uvádza v národnom klimatickom pláne

C. KOMPONENT 2.2: Udržateľná doprava

Cieľom tejto zložky cyperského plánu obnovy a odolnosti je podporovať ekologickejšiu, inteligentnejšiu, bezpečnejšiu a spravodlivejšiu mestskú mobilitu prostredníctvom podpory prechodu zo súkromných vozidiel na udržateľnejšie druhy dopravy, ako je verejná doprava, cyklistika, chôdza, a podporovať používanie vozidiel s nulovými alebo nízkymi emisiami, ako aj využívanie digitálnych systémov v odvetví dopravy.

Zložka sa zaoberá odporúčaniami pre jednotlivé krajiny týkajúcimi sa investícií do udržateľnej dopravy (odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2019 a odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

C.1.    Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C2.2R1): Vytvorenie inteligentného dopravného systému využívajúceho technológie digitálnych dvojíc

Cieľom opatrenia je posilniť technologickú infraštruktúru, umožniť lepšie a efektívnejšie monitorovanie infraštruktúry a zaviesť do nej inteligentné prvky.

Reforma pozostáva z rozvoja a zavedenia inteligentného dopravného systému s cieľom zlepšiť riadenie mobility v mestských oblastiach a v cyperskej sieti TEN-T, a to aj zlepšením spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými stranami. Reforma zahŕňa dodanie, inštaláciu a pripojenie 300 snímačov do národného prístupového bodu. Očakáva sa, že toto vybavenie bude tvoriť základ pre digitalizáciu sietí fyzickej mobility v databáze geografického informačného systému (GIS) a pre integráciu služieb mobility.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C2.2R2): Poskytnúť regulačný rámec pre interoperabilnú a účinnú infraštruktúru nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a efektívny trh nabíjania elektrických vozidiel

Cieľom opatrenia je uľahčiť vytvorenie účinnej infraštruktúry elektromobility na nabíjanie elektrických vozidiel.

Cieľom reformy je vytvoriť mechanizmus na i) vykonávanie a monitorovanie trhu s nabíjaním elektrických vozidiel a ii) koordináciu analýzy údajov, ktorá umožní účinné monitorovanie siete, ako aj zabezpečenie súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 3 (C2.2R3): Postupné odstránenie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach

Cieľom reformy je poskytnúť regulačný rámec s cieľom vytvoriť stimul na nahradenie starých a znečisťujúcich železničných koľajových vozidiel a poskytnúť stimuly na využívanie udržateľných riešení v oblasti dochádzky do zamestnania a mobility.

Touto reformou sa ustanoví právny rámec umožňujúci vykonávanie opatrení zameraných na vylúčenie znečisťujúcich vozidiel z kľúčových oblastí, ako sú zóny bez emisií, poplatky za premávku vozidiel v určitých oblastiach a povinné používanie elektrických vozidiel v určitých dopravných operáciách. Reformu podporuje investícia 3 (podpora rozšíreného používania elektrických vozidiel, vozidiel s nízkymi emisiami a alternatívnych dopravných prostriedkov).

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 1 (C2.2I1): Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a opatrení na zvýšenie prístupnosti

Cieľom opatrení je vytvoriť potrebnú infraštruktúru na posilnenie mestskej mobility s ekologickejšími možnosťami, zlepšiť životné prostredie mesta a bezpečnosť cestnej premávky v Limassole a Larnake. Investície zahŕňajú aj opatrenia na zlepšenie prístupnosti a bezpečného pohybu chodcov, cyklistov a osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých mestských centrách.

Konkrétnejšie, investícia pozostáva zo zavedenia cyklistických trás, pruhov pre autobusy a príslušných zariadení ITS (t. j. inteligentného dopravného svetelného systému s prioritným autobusovým systémom), ako aj zo zavedenia cyklistických stojanov, prístreškov pre autobusy a zlepšenia podmienok bezpečnosti cestnej premávky na vybraných križovatkách. Zahŕňa aj vytvorenie parku aampa; stanice Ride a príslušné zariadenia ITS, ako aj modernizáciu existujúcej cestnej siete v mestských centrách (ako sú chodníky, prechody pre chodcov, cyklistov a/alebo ľudí so zdravotným postihnutím, systémy varovania pre zrakovo postihnuté osoby, parkovacie uzly bicyklov, rampy pre chodníky).

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. marca 2026.

Investícia 2 (C2.2I2): Vytvorenie infraštruktúry elektromobility

Cieľom opatrení je vytvoriť potrebnú infraštruktúru na uľahčenie prechodu na elektromobilitu a prispieť k zavedeniu nabíjacích staníc.

Investíciu tvoria tri čiastkové opatrenia: I) inštaláciu verejne prístupných rýchlych nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá; II) grantovú schému na inštaláciu verejne prístupných nabíjacích staníc v priestoroch podnikov a miestnych orgánov; a iii) grantovú schému na účtovanie elektrických vozidiel z obnoviteľných zdrojov energie (RES).

Podopatrenie 1: inštalácia verejne prístupných rýchlych nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá

Investícia pozostáva z inštalácie 10 rýchlych nabíjacích staníc ako demonštračného projektu na podporu elektromobility. EV poskytne prístup k infraštruktúre rýchleho nabíjania, a preto sa očakáva, že prispeje k odstráneniu prekážok spotrebiteľov v súvislosti s autonómiou elektrických vozidiel. 10 rýchlych nabíjacích staníc sa umiestni do verejne prístupných priestorov, ako sú nemocnice, veľké verejne prístupné parkoviská alebo mimo budov verejných služieb (ako sú ministerstvá alebo súdy).

Podopatrenie 2: grantová schéma na inštaláciu verejne prístupných nabíjacích staníc v priestoroch podnikov a miestnych orgánov

Tento systém podporuje inštaláciu nabíjacích staníc vo verejne prístupných priestoroch vo vlastníctve podnikov alebo miestnych orgánov.

Podopatrenie 3: grantový režim na účtovanie elektrických vozidiel z obnoviteľných zdrojov

Systém poskytuje finančné stimuly na podporu rozvoja potrebnej infraštruktúry pre elektromobilitu, najmä prostredníctvom nabíjania elektrických vozidiel z obnoviteľných zdrojov. Grantový systém zahŕňa inštaláciu fotovoltických systémov a nabíjacích zariadení v obydliach na nabíjanie elektrických súkromných vozidiel a financovanie miestnych/verejných orgánov na výstavbu verejných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Očakáva sa, že elektrická energia pre verejné nabíjacie stanice bude z veľkej časti vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 3 (C2.2I3): Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)

Cieľom opatrenia je podporiť nákup elektrických vozidiel, vozidiel s nízkymi emisiami (t. j. automobil s emisiami nižšími ako 50 g/km CO2), elektrických bicyklov a verejných alebo nemotorizovaných druhov dopravy (ako autobus, bicykle) a zároveň postupne odstrániť staršie znečisťujúce vozidlá z premávky. Očakáva sa, že investícia doplní reformu 3 (postupné postupné vyraďovanie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených oblastiach).

Investíciu tvoria tri čiastkové opatrenia: I) naštartovať prechod na elektromobilitu vo vládnom sektore; II) schéma podpory na nákup elektrických vozidiel; a iii) schéma šrotovania vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, v kombinácii so stimulmi pre mobilitu s neemisnými/nízkoemisnými emisiami.

Podopatrenie 1: naštartovať prechod na elektromobilitu vo vládnom sektore

Investícia zahŕňa opatrenia zamerané na naštartovanie postupného nahradenia vládneho konvenčného vozového parku elektrickými vozidlami a na podporu prechodu na elektromobilitu. Zahŕňa nákup 100 elektrických vozidiel pre potreby verejnej správy a inštaláciu príslušných nabíjacích staníc v priestoroch vlády. Okrem toho ministerstvo poštových služieb nahradí celý vozový park motocyklov elektrickými motocyklami.

Očakáva sa, že to poslúži ako demonštračný projekt na podporu elektromobility pre širokú verejnosť.

Podopatrenie 2: schéma podpory nákupu elektrických vozidiel

Program prostredníctvom grantu poskytuje stimuly na nákup a registráciu elektrických vozidiel a nákup elektrických bicyklov. Priamo súvisí s reformou 3, „Progresívne vyraďovanie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach“ ako paralelné, podporné a doplnkové opatrenie.

Podopatrenie 3: schéma šrotovania vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, v kombinácii so stimulmi pre mobilitu s neemisnými/nízkoemisnými emisiami

Systém stimuluje motoristov, aby sa vzdali starších a škodlivejších vozidiel výmenou za alternatívne možnosti mobility, ako je napríklad kúpa LEV alebo elektrického bicykla a/alebo bezplatné ročné cestovné lístky na autobusy. Očakáva sa, že odstránenie starších vozidiel prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov z dopravy, ako aj k zmierneniu ich vplyvu na znečistenie ovzdušia, vody, pôdy a hluku. Vyradené vozidlá recyklujú licencovaní recyklátori. Prednosť majú najstaršie vozidlá, ktoré sa majú zošrotovať.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

C.2.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie

(Reforma alebo investícia)

Míľnik/ cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Výcho-disková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

52

C2.2R1

Vytvorenie inteligentného dopravného systému využívajúceho technológie digitálnych dvojíc

Cieľ

Dodanie a inštalácia najmenej 150 snímačov

Počet

0

150

1. štvrťrok

2024

Dodanie, inštalácia a pripojenie najmenej 150 dopravných snímačov do národného prístupového bodu na digitalizáciu sietí a podporu rozvoja inteligentného dopravného systému.

53

C2.2R1

Vytvorenie inteligentného dopravného systému využívajúceho technológie digitálnych dvojíc

Cieľ

Dodanie a inštalácia celkovo 300 snímačov

Počet

150

300

4. štvrťrok

2025

Dodanie, inštalácia a pripojenie k národnému prístupovému bodu s celkovým počtom 300 dopravných snímačov na digitalizáciu sietí a podporu rozvoja inteligentného dopravného systému.

54

C2.2R2

Poskytnúť regulačný rámec pre interoperabilnú a účinnú infraštruktúru nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a efektívny trh nabíjania elektrických vozidiel

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá

Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti právneho predpisu

4. štvrťrok

2024

Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa nabíjacej infraštruktúry elektrických vozidiel a efektívneho trhu nabíjania elektrických vozidiel.

Regulačný rámec podporuje: (1) mechanizmus implementácie a monitorovania trhu s nabíjaním elektrických vozidiel; a 2) koordinovanú analýzu údajov, ktorá umožní účinné monitorovanie siete, ako aj zabezpečenie súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ.

55

C2.2R3

Postupné odstránenie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti legislatívnych/administratívnych aktov týkajúcich sa postupného vyraďovania vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie

Ustanovenie v legislatívnych/správnych aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právnych predpisov

4. štvrťrok

2023

Nadobudnutie účinnosti legislatívnych/administratívnych aktov týkajúcich sa vylúčenia znečisťujúcich vozidiel z kľúčových oblastí/prevádzok.

Legislatívne/administratívne akty vytvoria právny základ na presadzovanie prijatia reštriktívnych opatrení týkajúcich sa premávky motorových vozidiel s cieľom postupne odstrániť vozidlá, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie.

56

C2.2R3

Postupné odstránenie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach

Míľnik

Vykonávanie aspoň dvoch opatrení zameraných na vylúčenie znečisťujúcich vozidiel

Vykonávanie dvoch opatrení

4. štvrťrok

2025

Sú účinné aspoň dve opatrenia zamerané na vylúčenie znečisťujúcich vozidiel z kľúčových oblastí/prevádzok, ako sú zóny bez emisií, uplatňovanie poplatkov za premávku vozidiel v určitých oblastiach, uplatňovanie povinných opatrení na používanie elektrických vozidiel v určitých dopravných operáciách alebo rovnocenné opatrenia.

57

C2.2I1

Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a opatrenia na zvýšenie prístupnosti

Míľnik

Podpis zmlúv na stavebné práce na udržateľnej dopravnej infraštruktúre a pomocných zariadeniach

Podpísané zmluvy

2. štvrťrok

2024

Podpis zmlúv na 1) výstavbu cyklistických trás, pruhov pre autobusy a park & jazdné stanice projektov udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a 2) poskytovanie pomocných zariadení súvisiacich s udržateľnou dopravou vrátane zariadení na parkovanie bicyklov a prechodov pre chodcov, cyklistov a/alebo ľudí so zdravotným postihnutím.

58

C2.2I1

Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a opatrenia na zvýšenie prístupnosti

Cieľ

Dokončenie stavebných prác na aspoň 62 km udržateľných dopravných trás

Počet

0

62

1. štvrťrok

2026

Dokončenie stavebných prác na aspoň 62 km udržateľných dopravných trás vrátane aspoň 40 km cyklistických trás, najmenej 14 km pruhov pre autobusy a aspoň 8 km chodníkov.

59

C2.2I1

Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a opatrenia na zvýšenie prístupnosti

Cieľ

Dokončenie stavebných prác aspoň pre 645 pomocných zariadení súvisiacich s trvalo udržateľnou dopravou

Počet

0

645

1. štvrťrok

2026

Dokončenie stavebných prác na najmenej 645 pomocných inštaláciách súvisiacich s trvalo udržateľnou dopravou vrátane najmenej 5 parkov aamperov; jazdných staníc, najmenej 40 križovatiek, najmenej 300 rampy, najmenej 300 parkovacích uzlov bicyklov.

60

C2.2I2

Vytvorenie infraštruktúry elektromobility

Cieľ

Inštalácia najmenej 330 nabíjacích staníc z dôvodu poskytnutej podpory

Počet

0

330

4. štvrťrok

2023

Z dôvodu podpory poskytnutej v rámci režimu podpory bolo vo verejných budovách, miestnych orgánoch, malých a stredných podnikoch (MSP) a/alebo súkromných domácnostiach zakúpených a inštalovaných aspoň 330 nabíjacích staníc.

61

C2.2I2

Vytvorenie infraštruktúry elektromobility

Cieľ

Inštalácia najmenej 1 200 nabíjacích staníc z dôvodu poskytnutej podpory

Počet

330

1 200

4. štvrťrok

2025

Z dôvodu podpory poskytnutej v rámci systému podpory bolo vo verejných budovách, miestnych orgánoch, malých a stredných podnikoch (MSP) a/alebo súkromných domácnostiach zakúpených a nainštalovaných aspoň 1 200 nabíjacích staníc (napríklad bežné, dvojité nabíjanie a nabíjanie s rýchlym nabíjaním a fotovoltaické nabíjanie).

62

C2.2I3

Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)

Cieľ

Nákup elektrických vozidiel, elektrických bicyklov (aspoň 2 050) z dôvodu poskytnutej podpory

Počet

0

2 050

4. štvrťrok

2023

Vďaka podpore poskytnutej v rámci schémy podpory bolo zakúpených aspoň 2 050 elektrických vozidiel kategórií M1, M2 – 3, N, L1e-L7e a bicyklov.

63

C2.2I3

Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)

Cieľ

Nákup elektrických vozidiel, elektrických bicyklov (aspoň 5 750) z dôvodu poskytnutej podpory

Počet

2 050

5 750

4. štvrťrok

2025

Vďaka podpore poskytnutej v rámci schémy podpory bolo zakúpených aspoň 5 750 elektrických vozidiel kategórií M1, M2 – 3, N, L1e-L7e a bicykle.

64

C2.2I3

Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)

Cieľ

Zošrotovanie vozidiel s vysokými emisiami v dôsledku poskytnutej podpory

Počet

0

1 000

4. štvrťrok

2023

Z dôvodu podpory poskytnutej v rámci systému podpory bolo najmenej 1 000 vozidiel s vysokými emisiami vyradených a nahradených elektrickými bicyklami, ročnými cestovnými lístkami na autobusy a bez emisií alebo vozidlami s nízkymi emisiami alebo vozidlami (menej ako 50 g CO2/km).

65

C2.2I3

Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)

Cieľ

Zošrotovanie vozidiel s vysokými emisiami v dôsledku poskytnutej podpory

Počet

1 000

3 150

4. štvrťrok

2025

Z dôvodu podpory poskytnutej v rámci systému podpory najmenej 3 150 (až 3 500) vysokoemisných vozidiel vyradených a nahradených elektrickými bicyklami, ročnými cestovnými lístkami autobusmi a vozidlami s nízkymi emisiami (menej ako 50 g CO2/km).

D. KOMPONENT 2.3: Inteligentné a udržateľné hospodárenie s vodami

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti rieši neefektívnosť hospodárenia s vodou. Cieľom tejto zložky je zabezpečiť primeranú a nepretržitú dodávku kvalitnej pitnej vody, maximalizovať infraštruktúru pre systémy zberu kanalizácie, čistenie kanalizácie a opätovné použitie vyčistenej odpadovej vody v poľnohospodárstve; zníženie strát vody, nepríjmovej vody a odberu podzemnej vody, zlepšenie protipovodňovej infraštruktúry, zlepšenie prevádzkovej efektívnosti služieb poskytovaných spotrebiteľom prostredníctvom technologického pokroku a zavedenie transparentnosti finančných transakcií.

Zložka sa zaoberá odporúčaním pre jednotlivé krajiny týkajúcim sa vodného hospodárstva (odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2020 a odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

D.1.    Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma riadenia vodných zdrojov

Cieľom opatrenia je vymedziť opatrenia na riešenie štrukturálnych nedostatkov v hospodárení s vodnými zdrojmi na Cypre a na zlepšenie jeho efektívnosti a udržateľnosti.

Reforma pozostáva zo zriadenia pracovnej skupiny na vysokej úrovni (ďalej len „pracovná skupina“), ktorú vedie ministerstvo poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia a ktorej členmi sú ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, generálne riaditeľstvo pre európske programy, koordináciu a rozvoj a všetky vodohospodárske a kanalizačné rady, ako aj orgány miestnej správy, ktoré zastupujú všetky zainteresované strany v oblasti vodného hospodárstva na vnútroštátnej úrovni. Pracovná skupina slúži ako orgán pre spoluprácu medzi rôznymi vodohospodárskymi orgánmi a ako koordinačný a monitorovací orgán na vykonávanie investícií a opatrení, ktoré sa majú navrhnúť. Pracovná skupina navrhne akčný plán s potrebnými regulačnými a adaptačnými opatreniami, ktorý sa má vykonať v priebehu nasledujúcich 10 až 15 rokov. Ciele navrhovaného akčného plánu sú i) zvýšenie prevádzkovej efektívnosti zlúčením okresných vôd aampád; kanalizačné dosky, ii) zníženie množstva vody bez príjmu, iii) zlepšenie využívania vody a iv) zvýšenie bezpečnosti a udržateľnej prevádzky infraštruktúr odboru rozvoja vôd. Pracovná skupina koordinuje a monitoruje vykonávanie akčného plánu a poskytuje potrebnú technickú pomoc príslušným vodohospodárskym orgánom pri vykonávaní reformných opatrení, ako aj investícií zahrnutých do zložky.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 1 (C2.3I1): Choirokitia-Famagusta Conveyor Reveyor Replacement

Cieľom opatrenia je zvýšiť bezpečnosť dodávok vody prostredníctvom zlepšenej infraštruktúry dopravníkov so zvýšenou kapacitou potrubia medzi kľúčovými vodnými zdrojmi (ako sú čistiarne odpadových vôd) a oblasťami spotreby. Investícia prispeje aj k minimalizácii strát vody a výskytu zlyhaní, zlepšeniu kvality vody zmiešaním odsoľovanej a rafinovanej vody predtým, ako sa dostane ku konečným spotrebiteľom, a k dosiahnutiu úspor energie prostredníctvom zníženého čerpania vody.

Opatrenie spočíva v výstavbe náhrady existujúceho vodného dopravníka. Projekt musí zahŕňať vykonanie topografických štúdií a posúdení vplyvu na životné prostredie. Po uvedených predbežných krokoch a vydaní potrebných povolení oddelenie pre rozvoj vôd zadá stavebné práce dodávateľovi, ktorý sa vyberie na vykonanie prác prostredníctvom postupov verejného obstarávania.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 2 (C2.3I2): Čistiarne vody: modernizácia na zlepšenie kvality vody

Cieľom opatrenia je zlepšiť kvalitu vody, znížiť spotrebu energie a náklady na výrobu pitnej vody obmedzením potreby odsoľovania vody, ako aj znížiť prerušenia dodávok a distribúcie vody.

Opatrenie spočíva v renovácii čistiarní odpadových vôd Limassol, Asprirkmos, Tersefanou, Kornos a Kannaviou. To zahŕňa nahradenie existujúcej infraštruktúry na chlórovanie týchto piatich čistiarní odpadových vôd, inštaláciu jednotiek na leštenie aktívneho uhlia pre čistiarne odpadových vôd Limassol, Asprokremmos a Tersefanou, rozšírenie kapacity čistiarne odpadových vôd Asprokremmos o 10 000 m³/deň a modernizáciu monitorovacieho a kontrolného systému, ako aj jeho automatizačného systému.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 3 (C2.3I3): Integrovaný systém monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd

Cieľom opatrenia je zlepšiť efektívnosť hospodárenia s vodnými zdrojmi a zvýšiť prevádzkovú kapacitu príslušných orgánov. Cieľom opatrenia je znížiť riziko narušenia obchodu zabezpečením rôznych systémov proti kybernetickým a fyzickým útokom, znížiť spotrebu energie a emisie skleníkových plynov zvýšením efektívnosti, znížiť nepríjmovú vodu pri zavlažovaní zlepšením infraštruktúry a monitorovacou kapacitou a znížiť vysoké riziko výskytu kontaminácie a vplyvu dlhotrvajúcich sucha dôkladným riadením vodných zdrojov a predpovedaním.

Opatrenie pozostáva z vytvorenia integrovanej platformy pozostávajúcej z viacerých subsystémov, v rámci ktorých každý z nich rieši kľúčové výzvy vrátane kvality vody, manažmentu povodní, riadenia dopytu po vode a prideľovania vody na zavlažovacie účely, energetickej efektívnosti, ako aj kybernetickej a fyzickej bezpečnosti. Vykonávanie opatrení zahŕňa: I) inštaláciu 500 hydraulických snímačov a snímačov kvality vo všetkých jazerách, rezervoároch, riekach, ako aj vo vodnej dopravnej sieti až po úroveň komunít; II) inštaláciu meračov spotreby energie na monitorovanie spotreby energie čerpacích staníc, ktoré sa prenášajú a ukladajú v databáze; iii) softvérová platforma prepojená s inteligentnou analýzou a metódami na pomoc pri rozhodovaní o výrobe vody z rôznych zdrojov (odsolenie a úprava vody z nádrží), pričom sa zohľadní bezpečnosť dodávok vody, náklady na výrobu vody v rôznych systémoch a predpovede sucha. Okrem toho sa opatrením riešia problémy kybernetickej a fyzickej bezpečnosti prostredníctvom nástrojov na posilnenie ochrany systémov IKT. Projekt sa vykonáva prostredníctvom tejto postupnosti činností: podrobnú analýzu požiadaviek s pomocou špecializovaných konzultantov; obstarávanie a inštalácia zariadení; a zavedenie, hodnotenie a uvedenie do prevádzky IT podsystémov.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 4 (C2.3I4): Riadenie inteligentných vodovodných a kanalizačných sietí

Cieľom opatrenia je zvýšiť prevádzkovú a energetickú efektívnosť digitalizáciou Larnaca Sewerage and Drainage Board, Larnaca Water Board a Water Board of Limassol, najmä modernizáciou prevádzky a služieb organizácií a integráciou systémov IT, ktoré sa v súčasnosti používajú v rámci služieb cloud computingu, do jednotného systému.

Opatrenie pozostáva zo série inteligentných a digitálnych modernizácií v každej z týchto troch organizácií: I) Rada Larnaca Sewerage and Drainage Board vypracuje technicko-ekonomickú štúdiu s cieľom zmapovať svoju energetickú stopu a identifikovať potenciál na zníženie spotreby energie, napríklad prostredníctvom riešení v oblasti solárnej energie a bioplynu. Inštaluje aj inteligentné merače, snímače a systémy na zaznamenávanie hydrologickej rovnováhy, aby sa umožnila včasná detekcia poškodených potrubí a monitorovanie patogénov. Rada pre vodu v Larnake inštaluje vo svojich distribučných sieťach snímače kvality vody a tlaku, a preto sa očakáva, že aspoň 50 % svojich bežných spotrebiteľských meradiel nahradí inteligentnými meračmi. Okrem toho vytvorí nástroj na podporu rozhodovania Digitálnej dvojice a databanku. Tieto systémy musia čerpať informácie z nainštalovaných snímačov, inteligentných vodomerov a existujúcich systémov, ktoré sa majú kombinovať s cieľom presne odhadnúť prietok vody, tlak a kvalitu vody na včasné zistenie udalostí. Rada pre vodu v Limassole nahradí konvenčné spotrebiteľské elektromery automatizovanými inteligentnými meračmi a inštaluje snímače tlaku a kvality na monitorovanie infraštruktúry a rozvoj inovačných zákazníckych služieb, ako je včasné varovanie v prípade úniku. Okrem toho sa očakáva, že navrhne individualizovaný softvér, ktorý integruje všetky svoje operácie, a podporí rozhodovanie založené na údajoch.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 5 (C2.3I5): Opatrenia proti povodniam a zberu vody

Cieľom opatrenia je zmierniť negatívne účinky na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne miesta a príjmy z povodňových udalostí prostredníctvom riadenia povodňových rizík. Osobitným cieľom vyplývajúcim z opatrení, ktoré sa majú vykonať, je zníženie erózie spôsobenej extrémnymi odtokmi v poľnohospodárskych aj mestských oblastiach.

Opatrenie pozostáva zo série opatrení proti povodniam a zberu vody. Práce sa sústreďujú na tri oblasti, konkrétne Livadia, Kladeri a centrum Nikózie takto: I) Obec Larnaka v Livadii modernizuje a potlačí povodňové kanály prostredníctvom zlepšenia koryta rieky a brehov riek. v oblasti Kladeri musí obec Ypsonas vybudovať kompletnú sieť na zachytávanie dažďovej vody s dĺžkou 4 600 metrov, aby pokryla oblasť končiacu 35 absorpčnými jamami. v Nikózii obec Nikózia už vybrala osem oblastí, v ktorých sa má vybudovať kompletný kanalizačný systém. Práce zahŕňajú rekonštrukciu ulíc a chodníkov a rozšírenie siete dažďovej vody.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 6 (C2.3I6): Zvýšiť bezpečnosť vody v regiónoch Nikózia a Larnaka

Cieľom opatrenia je zvýšiť primeranosť vody pre potreby vodných tabúľ Nikózie a Larnaky.

Opatrenie predpokladá výstavbu troch nových generácií vodných nádrží Glass Lined Steel (GLS) s celkovou rozlohou 26 000m³ v regióne Nikózia a výstavbuzásobníka vody vo výške 10 000 m³ v konkrétnej vymedzenej oblasti v meste Klavdia v Larnake.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 7 (C2.3I7): Východná Nikózia infraštruktúra na opätovné využitie vyčistenej odpadovej vody

Cieľom opatrenia je zvýšiť skladovaciu kapacitu čistiarne odpadových vôd v oblasti Vathia Gonia s cieľom umožniť využívanie celého množstva vyčistených odpadových vôd. To sa dosiahne vybudovaním infraštruktúry potrebnej na okamžité využívanie vody, zabránením akémukoľvek vypúšťaniu vody a uspokojením existujúcich potrieb poľnohospodárov v oblasti zavlažovania napojených na zavlažovaciu sieť.

Projekty realizuje odbor rozvoja vôd a zahŕňajú aj čerpanie, prepravu, distribúciu a skladovanie vyčisteného odpadu z čistiarne odpadových vôd Vathia Gonia, ktorá sa nachádza vo východnej Nikózii. Upravená voda sa napokon použije na zavlažovacie účely v konkrétnych poľnohospodárskych regiónoch, ktoré sa nachádzajú v širšej oblasti východnej Nikózie pod kontrolou Cyperskej republiky, čím sa zabráni akémukoľvek vypúšťaniu.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 8 (C2.3I8) Ochrana morského ekosystému pred nebezpečenstvami spôsobenými ropnými škvrnami

Cieľom opatrenia je chrániť morské ekosystémy prostredníctvom zlepšenia prevádzkovej kapacity oddelenia pre rybolov a morský výskum s cieľom pohotovo, primerane a účinne reagovať na incidenty od znečistenia ropou po znečistenie mora.

Opatrenie spočíva v nákupe troch čistiacich plavidiel s možnosťou autonómnych spoločností na zhodnocovanie ropy, z ktorých dve pôsobia v blízkosti pobrežia a väčšie na otvorenom mori, ako aj nákup dvoch autonómnych ropných rozprašovačov vzduchových striekačov.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

D.2.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/ cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Východisko-vá hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

66

C2.3R1

Reforma riadenia vodných zdrojov

Míľnik

Prijatie akčného plánu pre hospodárenie s vodnými zdrojmi

Uverejnenie akčného plánu na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia

2. štvrťrok

2025

Prijatie akčného plánu pre hospodárenie s vodnými zdrojmi s regulačnými a adaptačnými opatreniami. Ciele navrhovaného akčného plánu sú: (1) na pomoc pri zlučovaní okresných vodných aampérskych vôd; kanalizačných tabúľ, (2) na zníženie množstva vody bez príjmu (3) na zlepšenie využívania vody a 4) na zvýšenie bezpečnosti a udržateľnej prevádzky infraštruktúr odboru rozvoja vôd.

67

C2.3I1

Nahradenie Choirokitia-Famagusta

Míľnik

Príprava súťažných podkladov a vypísanie výzvy na predkladanie ponúk

Uverejnená výzva na predkladanie ponúk na práce na výmenu dopravníka

3. štvrťrok

2023

Príprava súťažných podkladov a vydanie výzvy na predkladanie ponúk po ukončení podrobného návrhu nahradenia konvektora Choirokitia-Famagusta vrátane výkazu množstiev podľa kvantitatívneho inšpektora, topografie, povolení, iných technických a environmentálnych štúdií a udeľovania licencií. Dokončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie z projektov (127(I)/2018)/procesy verejného obstarávania [zákon 73(I)/2016].

68

C2.3I1

Nahradenie Choirokitia-Famagusta

Cieľ

Inštalácia nového potrubia s celkovou dĺžkou 20 km

 

Počet

0

20

2. štvrťrok

2026

Dokončenie výstavby a inštalácie nového potrubia s celkovou dĺžkou 20 km a prevádzka zariadenia. Kvalifikovanú inžiniersku kanceláriu overuje vykonaná práca.

69

C2.3I2

Čistiarne vody: modernizácia na zlepšenie kvality vody

Míľnik

Dokončenie prác na inštaláciu jednotiek na leštenie aktívneho uhlia v Tersefanou, Aspristmos a Limassol vo vodných čistiarňach

Vydal osvedčenie projektového inžiniera pre každú z troch zmlúv

1. štvrťrok

2024

Dokončenie prác na inštaláciu jednotiek na spracovanie aktívneho uhlia

a) kapacita 30 000 m3/deň pre čistiareň odpadových vôd Tersefanou;

b) kapacita 30 000 m3/deň pre čistiareň odpadových vôd Asprokremmos; ako aj

C) kapacita 20 000 m3/deň pre čistiareň odpadových vôd v Limassole.

70

C2.3I2

Čistiarne vody: modernizácia na zlepšenie kvality vody

Cieľ

Dokončenie stavebných prác a automatizačného systému v čistiarni odpadových vôd Asprirkmos

Počet

0

10 000

4. štvrťrok

2025

Dokončenie prác, ktorých výsledkom bolo rozšírenie kapacity čistiarne odpadových vôd Asprokremmos o 10 000 m³/deň vrátane modernizácie monitorovacieho a kontrolného systému, ako aj systému automatizácie.

71

C2.3I3

Integrovaný systém monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd

Míľnik

Dokončenie dokumentu o podrobnej analýze požiadaviek a návrhu systému

Schválenie podrobnej analýzy požiadaviek a návrhu systému riadiacim výborom odboru rozvoja vôd

2. štvrťrok

2022

V dokumente o analýze požiadaviek a návrhu systému sa opisujú všetky aspekty, vlastnosti a funkcie systému vrátane: snímače kvality, prevádzkové snímače (ako sú prietok, hladina a tlak), merače spotreby energie, komunikačné zariadenia, IT zariadenia (hardvér, softvér). Podrobná analýza požiadaviek a návrh systému určujú presný počet a typ vybavenia potrebného pre tento projekt.

72

C2.3I3

Integrovaný systém monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd

Cieľ

Dodanie a inštalácia najmenej 50 % zariadenia

Percento

0

50

1. štvrťrok

2024

Dodanie a inštalácia najmenej 50 % celkového počtu jednotiek, ktoré sú predpísané v podrobnej analýze požiadaviek a návrhu systému (snímače kvality, komunikačné zariadenia a merače kvality).

73

C2.3I3

Integrovaný systém monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd

Míľnik

Dokončenie plne funkčného integrovaného systému riadenia vôd na monitorovanie a kontrolu

Realizačný tím odboru rozvoja vody a zodpovedný pracovník schvaľuje prevádzku a funkčnosť celého systému

2. štvrťrok

2026

Dokončenie integrovaného systému riadenia monitorovania a kontroly, ktorý zahŕňa overenie, či je systém schopný včas odhaliť udalosti, ktoré si vyžadujú okamžité opatrenia zo strany zamestnancov odboru rozvoja vôd. Systém musí byť schopný automaticky reagovať na určité udalosti a zároveň upozorniť operátorov a/alebo verejnosť. Systém musí byť schopný zhromažďovať a analyzovať veľké množstvo údajov, ktoré sa môžu použiť na predpovedanie a pomoc pri rozhodovaní.

74

C2.3I4

Riadenie inteligentných vodovodných a kanalizačných sietí

Cieľ

Dodávka a inštalácia fotovoltaiky v čistiarni odpadových vôd v Larnake

Počet

0

700

1. štvrťrok

2023

Dodanie a inštalácia fotovoltického zariadenia v čistiarni odpadových vôd v Larnake vyrábajúcej energiu najmenej 700 kW.

75

C2.3I4

Riadenie inteligentných vodovodných a kanalizačných sietí

Cieľ

Dodanie a inštalácia najmenej 200 snímačov kvality a tlaku

Počet

0

200

4. štvrťrok

2024

Dodanie a inštalácia najmenej 200 snímačov kvality a tlaku vo vodovodných sieťach Larnaka a Limassol.

76

C2.3I4

Riadenie inteligentných vodovodných a kanalizačných sietí

Cieľ

Inštalácia a prevádzka najmenej 100 000 inteligentných meračov

Počet

0

100 000

2. štvrťrok

2026

Aspoň 100 000 inteligentných meradiel v prevádzke (odčítanie údajov o spotrebe) a kompletný inteligentný systém merania vody, monitorovací systém, ako aj nainštalované a prevádzkové riadiace a podporné systémy v Larnake a Limassole.

77

C2.3I5

Opatrenia proti povodniam a zberu vody

Míľnik

Dokončenie stavebných prác na odvodňovacej sieti a rekonštrukcia ulíc a chodníkov v Nikózii

Tím projektového riadenia osvedčuje dokončenie výstavby

4. štvrťrok

2022

Dokončenie výstavby odvodňovacej siete a rekonštrukcia ulíc a chodníkov v oblastiach Agios Antonios, Staré mesto, Likavitos a Agioi Omologites v Nikózii s celkovou dĺžkou približne 6,5 km.

78

C2.3I5

Opatrenia proti povodniam a zberu vody

Míľnik

Dokončenie stavebných prác na zbere a recyklácii dažďovej vody v oblasti Kladeri

Tím projektového riadenia osvedčuje dokončenie výstavby

2. štvrťrok

2024

Dokončenie výstavby systému zberu a recyklácie dažďovej vody pokrývajúceho celkovú plochu systému zberu vody 4,5 km v oblasti Kladeri.

79

C2.3I5

Opatrenia proti povodniam a zberu vody

Míľnik

Dokončenie stavebných prác na povodňovom kanáli Livadia

Tím projektového riadenia osvedčuje dokončenie výstavby

4. štvrťrok

2025

Dokončenie stavebných prác na povodňovom kanáli s celkovou kapacitou približne 30 000 m³ v Livadii.

80

C2.3I6

Zvýšiť bezpečnosť vody v regiónoch Nikózia a Larnaka

Cieľ

Dokončenie výstavby dvoch zásobníkov zo sklenenej obloženej ocele

Počet

0

16 000

1. štvrťrok

2023

Dokončenie výstavby dvoch zásobníkov zo sklenenej obložení ocele s celkovým objemom 16000 m³.

81

C2.3I6

Zvýšiť bezpečnosť vody v regiónoch Nikózia a Larnaka

Cieľ

Dokončenie výstavby troch zásobníkov zo skla z ocele a 1 zásobníka betónovej vody

Počet

16 000

36 000

2. štvrťrok

2025

Dokončenie výstavby troch sklených oceľových zásobníkov a jedného zásobníka betónovej vody s celkovým objemom 36 000 m³.

82

C2.3I7

Východná Nikózia infraštruktúra na opätovné využitie vyčistenej odpadovej vody

Míľnik

Podpísanie zmlúv o výstavbe zimnej skladovacej nádrže

Zmluvy podpísané povoľujúcim úradníkom

4. štvrťrok

2022

Podpísanie zmlúv na výstavbu zimného zásobníka s kapacitou najmenej 1400000 m³, potrubí a pomocných prác.

83

C2.3I7

Východná Nikózia infraštruktúra na opätovné využitie vyčistenej odpadovej vody

Míľnik

Dokončenie a vyloženie plne funkčnej infraštruktúry na čistenie odpadových vôd

Projektový inžinier vydáva osvedčenie o dokončení stavby, ktoré overuje realizačný tím projektu.

2. štvrťrok

2026

Infraštruktúra na čistenie odpadových vôd vrátane zimného zásobníka s kapacitou najmenej 1400000 m³ potrubí a vedľajších prác dokončených, dodaných a plne prevádzkyschopných.

84

C2.3I8

Ochrana morského ekosystému pred nebezpečenstvami spôsobenými ropnými škvrnami

Míľnik

Dodávka, kontrola kvality na overenie ich prevádzkovej účinnosti a prijateľnosti troch plavidiel a dvoch leteckých postrekovacích systémov

Podávanie správ odborníkom a vydávanie osvedčenia o kvalite týkajúce sa prevádzkovej účinnosti a akceptácie plavidiel a leteckých postrekov

1. štvrťrok

2023

Dodávka, kontrola kvality na overenie ich prevádzkovej účinnosti a akceptovanie troch plavidiel (jeden plavidlo s dĺžkou približne 25 m určené na prevádzku v cyperskej výhradnej hospodárskej zóne a dve plavidlá s dĺžkou 8 – 11 m približne určené na prevádzku v pobrežných vodách a dva letecké postrekovacie systémy.

E. KOMPONENT 3.1: Nový model rastu a diverzifikácia hospodárstva

Zložka rieši výzvy cyperského hospodárstva, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, produktivitu a investície, ako aj nadmerné spoliehanie sa na určité hospodárske odvetvia, ako je cestovný ruch.

Cieľom tejto zložky je pomôcť hospodárstvu prejsť na nový model hospodárskeho rastu (Sustainable Business and Trade Centre of Europe) riešením týchto sektorových výziev:

Primárny sektor: cieľom je rozvíjať konkurencieschopné odvetvie poľnohospodárstva predovšetkým prostredníctvom agrotechnológií a intenzívnej spolupráce s podnikmi, inštitúciami vyššieho vzdelávania a výskumnými centrami s cieľom vyniknúť.

Sekundárny sektor: Cieľom je vytvoriť konkurencieschopný sektor ľahkého priemyslu, ktorý by sa zameriaval na také oblasti, ako sú ekologické technológie a agrotechnológie.

Udržateľný cestovný ruch: cieľom je vytvoriť silnú agroturistiku a udržateľnú infraštruktúru v oblasti stravovacích a ubytovacích služieb a prilákať zdravotníkov a kvalitu života turistov prostredníctvom konkurencieschopnej a renomovanej zdravotnej starostlivosti.

Obehové hospodárstvo (s dôrazom na odpadové hospodárstvo): cieľom je pomôcť pri prechode na obehové hospodárstvo lepším využívaním surovín, znižovaním odpadu, zvyšovaním informovanosti o udržateľnom rozvoji a prechode na energiu z obnoviteľných zdrojov s cieľom zmierniť klimatickú krízu, chrániť sociálny blahobyt a vybudovať odolné hospodárstvo. Zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré sa týka „zamerania investícií na zelenú a digitálnu transformáciu“ a „na odpadové hospodárstvo a hospodárenie s vodami“ (odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2020), „zamerania hospodárskej politiky súvisiacej s investíciami na udržateľnú dopravu, životné prostredie“ a „životného prostredia, najmä odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva“ (odporúčanie 4 pre Cyprus z roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

E.1.    Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Podzložka 3.1.1 Odolný a konkurencieschopný primárny sektor

Reforma 1 (C3.1R1): Presunúť poľnohospodárske postupy z 20. storočia do 21. storočia investovaním do národného centra excelentnosti v oblasti agrotechnológií

Cieľom reformy je riešiť výzvy v primárnom sektore vrátane nízkej produktivity a nedostatku technologických znalostí vytvorením centralizovaného operačného modelu prostredníctvom úzkej spolupráce medzi Inštitútom pre poľnohospodársky výskum a verejnými univerzitami.

Reforma pozostáva zo zriadenia Cyperského inštitútu pre poľnohospodársky výskum ako centra excelentnosti krajiny v oblasti poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a ochrany životného prostredia a posilnenia spolupráce medzi Inštitútom pre poľnohospodársky výskum a univerzitami s cieľom vypracovať nové učebné osnovy.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): Online platforma založená na cloude na zlepšenie obchodnej a informačnej symetrie v dodávateľskom reťazci čerstvých výrobkov

Cieľom reformy je riešiť dlhodobé nevýhody dodávateľského reťazca čerstvých výrobkov, najmä pokiaľ ide o vysledovateľnosť, narušenia trhových cien a informačnú asymetriu, ktorá oslabuje postavenie výrobcov na trhu.

Reforma pozostáva z nového zákona o nekalých praktikách pri transakciách na miestnom trhu s čerstvými výrobkami a z prevádzkovania platformy na zaznamenávanie transakcií na miestnom trhu s čerstvými výrobkami.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 3 (C3.1R3): Genetické zlepšenie cyperskej populácie oviec a kôz

Cieľom reformy je zvýšiť produktivitu a udržateľnosť primárneho sektora prostredníctvom podpory agrotechnológií, modernej reprodukcie a genómového zlepšovania oviec a kôz s cieľom optimalizovať výrobu mliečnych výrobkov.

Reforma pozostáva z podpory pre chovateľov oviec a kôz s cieľom zlepšiť ich vedenie záznamov v poľnohospodárskom podniku, ich výrobné postupy, úsilie o hodnotenie kvality výrobkov a účasť na projekte AGRICYGEN financovanom z vnútroštátnych zdrojov, ktorý im poskytne pokročilé poznatky a usmernenia týkajúce sa genetickej hodnoty ich zvierat. To umožní poľnohospodárom prijímať informované rozhodnutia o reprodukcii zvierat s cieľom zlepšiť produktivitu, najmä pokiaľ ide o produkciu mlieka.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 1 (C3.1I1): Výstavba kolaboratívnej infraštruktúry morskej akvakultúry (prístavné a pozemné zariadenia) v pobrežnej oblasti Pentakomo

Cieľom opatrenia je pokryť medzeru v tom, že nemá dostatočnú prístavnú a pozemnú infraštruktúru pre každodenné potreby tejto činnosti, a to pokrytím existujúcich, ako aj budúcich potrieb viac ako 70 % morských akvakultúrnych jednotiek pôsobiacich na Cypre, s cieľom bezproblémového fungovania tohto sektora. Cieľom opatrenia je udržať životaschopnosť akvakultúry, zlepšiť jej konkurencieschopnosť a zabezpečiť jej budúci ďalší udržateľný rozvoj a expanziu, posilniť odolnosť, konkurencieschopnosť a prínos primárneho sektora k udržateľnému rozvoju cyperského hospodárstva.

Investícia pozostáva z vybudovania kolaboratívnej infraštruktúry pre námornú akvakultúru v oblasti Pentakomo, ktorá je osobitne navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám činností morskej akvakultúry na mori (bezpečné služobné plavidlá, priestory údržby vybavenia, skladovacie priestory, oblasti nakládky a vykládky a čerpacie stanice). Zahŕňa výstavbu malého prístavu s požadovanými a vhodnými pozemnými zariadeniami, ktoré majú kapacitu slúžiť siedmim akvakultúrnym jednotkám s približne 40 servisnými plavidlami rôznych veľkostí.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. marca 2026.

Investícia 2 (C3.1I2): Posilnenie existujúcich izotopických databáz cyperských miestnych tradičných potravín/nápojov vytvorením platformy blockchainu s cieľom zabezpečiť ich identitu

Cieľom opatrenia je vyvinúť mechanizmus a metodiku overovania vhodnosti na daný účel na overovanie pravosti cyperských výrobkov, ako aj európskych potravín vo všeobecnosti pomocou stabilných databáz izotopov, a tak využívať výskum a technológie. Opatrením sa predovšetkým vypracuje metodika overovania aspoň pre tri oblasti pravosti (mliečne výrobky, med a liehoviny), ktoré sú významne ovplyvnené falšovaním a podvodmi.

Investícia pozostáva zo zriadenia siete odborných znalostí, ktorá bude informovať zainteresované strany z oblasti regulácie a výroby o otázkach a problémoch týkajúcich sa pravosti potravín, existujúcich súboroch údajov, dostupnej metodike a bezpečnej výmene údajov a informácií. Takisto vypracuje metodiku overovania vhodnosti na daný účel pre najmenej tri oblasti pravosti (mliečne výrobky, med a liehoviny), ktoré sú významne ovplyvnené falšovaním a podvodmi. Okrem toho podporuje prenos poznatkov o výstupoch „IsoDataBase“ do potravinárskeho priemyslu, regulačných orgánov, presadzovania práva, výskumu a spotrebiteľských subjektov a vytvorí konfigurovateľné webové a mobilné plánovanie podnikových zdrojov, ktoré môže premeniť akýkoľvek papierový dodávateľský reťazec na digitálny.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. marca 2025.

Investícia 3 (C3.1I3): Zvyšovanie kvalifikácie existujúcej poľnohospodárskej komunity a profesionalizácia budúcej pracovnej sily investovaním do ľudského kapitálu

Cieľom opatrenia je zvyšovanie úrovne zručností poľnohospodárov prostredníctvom prenosu znalostí a podpory inovácií. Týmto spôsobom sa zameriava na podporu konkurencieschopnejšieho poľnohospodárskeho sektora s vyšším potenciálom prostredníctvom budovania kapacít a prenosu znalostí.

Investícia pozostáva z poskytnutia desiatich štipendií v odvetví poľnohospodárstva vo výške 10 000 EUR na podporu rozvoja budúcej pracovnej sily v tomto sektore. Podporuje aj prenos znalostí a inovácií v rámci existujúcej pracovnej sily prostredníctvom využívania poľnohospodárskeho vedomostného a inovačného systému s väzbami na akademickú obec, čím sa preklenuje priepasť medzi praktickým uplatňovaním na jednej strane a vedomosťami, vedou, skúsenosťami a výskumom na strane druhej.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2022.

Podzložka 3.1.2 Inovačné a konkurencieschopné sekundárne odvetvie

Investícia 4 (C3.1I4): Začatie zriadenia prvého ekologického priemyselného vedeckého parku

Cieľom opatrenia je stanoviť rámec na podporu rastu priamych investícií na zelenej lúke a hosťovať klaster ľahkých výrobných subjektov, ktoré sa zameriavajú na obnoviteľné zdroje energie (zdôraznenie slnečnej energie), agrotechnologické riešenia a IKT.

Investícia pozostáva zo schválenia akčného plánu na zriadenie parku Eco-Industrial Science Park vypracovaného Radou ministrov na základe podkladovej štúdie. Park je zoskupením podnikov, ktoré sa špecializujú na výrobu technologických zariadení so zameraním na energiu z obnoviteľných zdrojov (najmä solárnu energiu), agrotechnologické riešenia a IKT.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. septembra 2023.

Investícia 5 (C3.1I5): Vytvorenie národnej obchodnej identity a propagácia tradičného výrobku „halloumi“

Cieľom opatrenia je vytvoriť značku pre cyperské výrobky s cieľom podporiť ich vývoz.

Investícia pozostáva z vypracovania akčných plánov založených na dvoch štúdiách: a) jedna o vytvorení národnej obchodnej identity „Made in Cyprus“ (značka) zameraná na kvalitu a štrukturálne vlastnosti cyperských výrobkov a služieb v kombinácii s prvkami tradície a histórie ostrova a b) štúdia na vykonávanie stratégie pre syr halloumi s cieľom zvýšiť jeho osobitosť ako autentický výrobok na Cypre a navrhnúť propagačnú a osvetovú kampaň.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. marca 2022.

Investícia 6 (C3.1I6): Systém modernizácie a digitalizácie podnikov zaoberajúcich sa výrobou poľnohospodárskych výrobkov a obchodovaním s nimi

Cieľom opatrenia je posilniť odolnosť poľnohospodárskeho sektora, podporiť diverzifikáciu hospodárskej činnosti a v konečnom dôsledku urýchliť udržateľný hospodársky rast. Cieľom opatrenia je stimulovať investície do nových podnikov alebo do technologického pokroku existujúcich podnikov, a tým im pomôcť uviesť na trh vylepšené výrobky, zvýšiť produktivitu a posilniť ich vyhliadky na rast, vytvoriť miestne pracovné miesta a poskytnúť základ pre udržateľný rast hospodárstva ako celku.

Investícia pozostáva z využitia grantového programu, ktorým sa poskytuje pomoc existujúcim a novozaloženým podnikom, najmä MSP, ktoré sa zaoberajú spracovaním, uvádzaním na trh a vývojom poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I k Zmluve o fungovaní Európskej únie, s výnimkou vína, vínneho octu a činností súvisiacich s rybolovom a akvakultúrou. Schéma pomáha podnikom pri financovaní investícií do hmotného alebo nehmotného majetku s cieľom modernizovať a zlepšiť svoje výrobné zariadenia, rozširovať a zvyšovať ich výrobnú kapacitu, zavádzať nové technológie a postupy a vyvíjať nové alebo kvalitnejšie poľnohospodárske výrobky. Financovanie takisto pomôže podnikom zlepšiť ich digitálne kapacity, a tým im pomôže zlepšiť ich procesy.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. marca 2026.

Investícia 7 (C3.1I7): Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti veľkých podnikov vo výrobnom sektore

Cieľom opatrenia je pomôcť veľkým podnikom s kapitálovými výdavkami na modernizačné úsilie, ktoré im umožní rásť, stať sa konkurencieschopnejšími, vytvárať pracovné miesta, a tým prispievať k hospodárskemu rozvoju krajiny.

Investícia pozostáva z grantovej schémy do výšky 7 000 000 EUR na rozvoj a podporu existujúcich a nových veľkých podnikov vo výrobnom sektore. Každý podnik dostane maximálne 750 000 EUR. Grantový program poskytuje stimuly pre podniky, aby si udržali svoje činnosti a zamestnanosť.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností 5 : I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Podzložka 3.1.3 Trvalo udržateľný cestovný ruch s vysokou pridanou hodnotou

Investícia 8 (C3.1I8): Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na vidiek, horské a odľahlé oblasti

Cieľom investície je obohatiť produkt cestovného ruchu, prilákať nové trhy a zároveň znížiť sezónnosť a zlepšiť zastavané prostredie na vidieku, horských a odľahlých oblastiach.

Investícia pozostáva z grantovej podpory pre tri kategórie podnikov: 1. MSP v ubytovacom priemysle, ako sú hotely, na vidieku, v horských a odľahlých oblastiach na projekty renovácie, 2) tradičné reštaurácie alebo podniky predávajúce tradičné výrobky, ktoré sa uvedú v označení „Cyprus“ na renovačné práce, a 3) MSP v ubytovacom priemysle, ako sú hotely, s cieľom zahrnúť zdravotnícke zariadenia a zariadenia asistovaného bývania.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 9 (C3.1I9): Podpora obehového hospodárstva v hotelových zariadeniach

Cieľom investície je uľahčiť prechod obchodného modelu hotelov na obehové hospodárstvo alebo vyvinúť obehové výrobky alebo služby.

Investície pozostávajú z diagnostiky, odporúčaní, odbornej prípravy a koučingu a monitorovania vykonávania odporúčaní vedúcich k certifikácii.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. marca 2026.

Investícia 10 (C3.1I10): Obohacovanie produktu cestovného ruchu vo vidieckych, horských a odľahlých oblastiach

Cieľom investície je podporiť hospodárstvo vo vidieckych, horských a odľahlých oblastiach rozvíjaním ponuky činností pre návštevníkov, ako sú semináre, živé demonštrácie a tradičné suveníry. Jeho cieľom je posilniť diverzifikáciu odvetvia cestovného ruchu, vytvoriť pracovné miesta a obmedziť vysťahovalectvo.

Investícia pozostáva z i) vytvorenia „autentickej experience Route“ 300 kilometrov, ktorá prechádza cez horské, vidiecke a vzdialené časti krajiny, a ii) poskytovania podpory podnikom a miestnym obecným radám na rekonštrukciu súkromných a verejných budov v obmedzenom rozsahu a ich prevažnej zmene účelu s cieľom prijať mikropodniky a malé podniky v kreatívnych a výrobných odvetviach, ako sú umelci, remeselníci a tradičné výrobky.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Podzložka 3.1.4 Obehové hospodárstvo

Reforma 4 (C3.1R4): Posilnenie obehového hospodárstva v priemysle

Cieľom opatrenia je posilniť model obehového hospodárstva v krajine prostredníctvom vykonávania konkrétneho akčného plánu. Akčný plán zahŕňa grantový program na zvýšenie investícií podnikov do obehového hospodárstva, ako aj opatrenia, ako i) zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov a podnikateľskej komunity o prínosoch obehových výrobkov pre životné prostredie a o silných stránkach a obchodných príležitostiach, ktoré obehové hospodárstvo ponúka, ii) poskytovanie poradenských služieb týkajúcich sa diagnostiky podnikov, podnikového poradenstva, odbornej prípravy zamestnancov a prípravy plánu prechodu na obehovosť a iv) spoločné trhové platformy pre obehové hospodárstvo na prepojenie ponuky a dopytu po materiáloch.

Grantová schéma je otvorená pre MSP s cieľom prejsť na model obehového fungovania. Granty môžu byť až do výšky 317 500 EUR na každého príjemcu, pričom pokrývajú až 60 % investičných nákladov, ktoré vznikli každému MSP. Tento grantový program sa implementuje.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností 6 : I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 5 (C3.1R5): Zriadenie koordinačného orgánu medzi ústrednou vládou a miestnou samosprávou

Cieľom opatrenia je rozšíriť odpadové hospodárstvo na predchádzanie vzniku odpadu a separovaný zber, a tým prispieť k dodržiavaniu smerníc EÚ o nakladaní s odpadom, ako aj podporiť obehové hospodárstvo. Reforma poskytne mechanizmus na technickú aj finančnú podporu miestnych orgánov, pomôže im nadviazať kontakty s ústrednou vládou, vytvárať odborné znalosti a využívať možnosti financovania v oblasti nakladania s odpadom.

Reforma pozostáva zo zriadenia koordinačného orgánu medzi ústrednou vládou a miestnou samosprávou, ktorý bude podporovať činnosti v rámci hierarchie odpadového hospodárstva a plánu odpadového hospodárstva a v tejto súvislosti podporovať miestne orgány. Zúčastňuje sa aj na výskumných programoch, podporuje pilotné programy a vedie vzdelávacie a informačné kampane, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu a triedenie odpadu, ako aj vedenie databázy programov a projektov v oblasti odpadového hospodárstva.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 11 (C3.1I12): Nakladanie s odpadom smerom k obehovému hospodárstvu

Cieľom opatrenia je účinne prispieť k zvýšeniu úsilia zameraného na opätovné použitie, ako aj recykláciu biologického odpadu a suchého recyklovateľného materiálu. Cieľom investícií je pomôcť dosiahnuť ciele v oblasti znižovania biologického odpadu, zvýšiť predchádzanie vzniku odpadu ako najdôležitejší spôsob, ako zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov a znížiť vplyv odpadu na životné prostredie.

Investícia pozostáva z troch zložiek: I) distribúcia 50 malých a stredne veľkých kompostorov a 2 000 domácich kompostátorov vo vidieckych a polovidieckých komunitách na uľahčenie separovaného zberu a správneho spracovania biologického odpadu; ii) rozvoj, zriadenie, inštalácia a prevádzka 50 zelených kiosku pre suché recyklovateľné zariadenia s cieľom pomôcť obciam vo vzdialených oblastiach zlepšiť ich systémy nakladania s odpadom a iii) výstavbu a prevádzku dvoch centier na opätovné použitie a opravy v strategických lokalitách na Cypre, ktoré môžu slúžiť všetkým 5 regiónom s efektívnym využívaním zdrojov, ktoré môžu spolu s lokálnymi obchodmi využívať zelené pracovné miesta.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.    

E.2.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/ cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Východi-sková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

85

C3.1R1

Presunúť poľnohospodárske postupy z 20. storočia do 21. storočia investovaním do národného centra excelentnosti v oblasti agrotechnológií

Míľnik

Spolupráca medzi poľnohospodárstvom

Výskumný inštitút a verejné univerzity pre spoločné programy MSc a PhD

Nadobudnutie platnosti podpísanej(-ých) dohody(-í) o spolupráci

4. štvrťrok

2022

Nadobudnutie účinnosti právne záväzného(-ých) dokumentu(-ov) o spolupráci pre spoločné programy MSc a PhD podpísané medzi Inštitútom pre poľnohospodársky výskum a verejnými univerzitami.

86

C3.1R1

Presunúť poľnohospodárske postupy z 20. storočia do 21. storočia investovaním do národného centra excelentnosti v oblasti agrotechnológií

Míľnik

Nové spoločné magisterské a/alebo doktorandské štúdium v širšej oblasti poľnohospodárstva

Mediálny oznam a komunikácia zo strany príslušných orgánov

2. štvrťrok

2023

Zápis študentov a začiatok nových spoločných magisterských a/alebo doktorandských študijných programov v širšej oblasti poľnohospodárstva.

87

C3.1R2

Online platforma založená na cloude na zlepšenie obchodnej a informačnej symetrie v dodávateľskom reťazci čerstvých výrobkov

Míľnik

Zákon o nekalých praktikách pri transakciách na miestnom trhu s čerstvými výrobkami

Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti nového zákona o nekalých praktikách pri transakciách na miestnom trhu s čerstvými výrobkami

2. štvrťrok

2022

Nadobudnutie účinnosti nového zákona, ktorý sa bude zaoberať nekalými obchodnými praktikami pri transakciách na miestnom trhu s čerstvými výrobkami, ako sú jednostranné a retroaktívne zmeny zmlúv, zrušenia na poslednú chvíľu, platobné lehoty dlhšie ako 30 dní, platba za poškodené alebo nepredané výrobky a iné opatrenia, ktoré majú vplyv na subjekty zapojené do výrobného a distribučného reťazca poľnohospodárskych výrobkov.

88

C3.1R2

Online platforma založená na cloude na zlepšenie obchodnej a informačnej symetrie v dodávateľskom reťazci čerstvých výrobkov

Míľnik

Platforma na zaznamenávanie transakcií na miestnom trhu s čerstvými výrobkami

Platforma dostupná na webovom sídle Inštitútu pre poľnohospodársky výskum o dostupnosti a komunikácii príslušných orgánov

2. štvrťrok

2024

Plne funkčná platforma na zaznamenávanie transakcií na miestnom trhu s čerstvými výrobkami je dostupná na webovom sídle Poľnohospodárskeho výskumného ústavu.

89

C3.1R3

Genetické zlepšenie cyperskej populácie oviec a kôz

Cieľ

Modernizácia vedenia záznamov v poľnohospodárskych podnikoch a účasť poľnohospodárov na projekte AGRICYGEN

Počet

0

40

4. štvrťrok

2023

Najmenej 40 poľnohospodárov zmodernizovalo vedenie záznamov v poľnohospodárskom podniku, svoje výrobné procesy, úsilie o hodnotenie kvality výrobkov a zúčastnilo sa na projekte AGRICYGEN financovanom z vnútroštátnych zdrojov.

90

C3.1R3

Genetické zlepšenie cyperskej populácie oviec a kôz

Cieľ

Prijatie pokročilých procesov zaznamenávania a genómového hodnotenia a výber najvýkonnejších zvierat

Počet

0

15 000

2. štvrťrok

2026

Poľnohospodári prijali pokročilé postupy zaznamenávania a genómového hodnotenia a vybrali najvýkonnejšie zvieratá na základe výstupov genomickej analýzy pre najmenej 15 000 zvierat.

91

C3.1I1

Výstavba morskej akvakultúry

Míľnik

Výstavba kolaboratívnej morskej akvakultúry

Podpis zmluvy

1. štvrťrok

2023

Podpísanie zmluvy o výstavbe kolaboratívnej infraštruktúry morskej akvakultúry (prístavných a pozemných zariadení), ktorá je osobitne navrhnutá pre akvakultúrnu činnosť.

92

C3.1I1

Výstavba morskej akvakultúry

Míľnik

Prevádzková infraštruktúra spolupráce v oblasti morskej akvakultúry

Podpísané vyhlásenie verejného obstarávateľa o dodávke a prevádzke vybudovanej infraštruktúry

1. štvrťrok

2026

Poskytovanie plne funkčnej/prevádzkovej infraštruktúry pre kolaboratívnu morskú akvakultúru (prístavné a pozemné zariadenia), ktorá je osobitne navrhnutá pre akvakultúrnu činnosť a pokrýva potreby viac ako 70 % jednotiek morskej akvakultúry pôsobiacich na Cypre.

93

C3.1I2

Zlepšenie izotopickej databázy tradičných cyperských výrobkov

Míľnik

Zariadenie na meranie kvapalinovej chromatografie – izotopického hmotnostného spektrometra (LC-IRMS)

Podpísané vyhlásenie o prijatí zariadenia na štandardnú kvalitu a čas uvedený v súťažných podkladoch a podpísanej zmluve

4. štvrťrok

2021

Zariadenie na zakúpenie a zavedenie novej kvapalinovej chromatografie – izotopického hmotnostného spektrometra (LC-IRMS) na izotopovú charakterizáciu.

94

C3.1I2

Zlepšenie izotopickej databázy tradičných cyperských výrobkov

Cieľ

Miestne tradičné potraviny/nápoje spojené so systémom

Počet

0

10

1. štvrťrok

2025

Integrované databázy izotopov (aspoň pre desať tradičných/miestnych potravín/nápojov) napojené na systém blockchainu.

95

C3.1I3

Zvyšovanie kvalifikácie existujúcich a budúcich poľnohospodárov

Cieľ

Udelené štipendiá

Počet

0

5

4. štvrťrok

2022

Najmenej päť štipendií udelených absolventom stredných škôl na študijné kurzy súvisiace s poľnohospodárstvom v spolupráci s ministerstvom poľnohospodárstva, Inštitútom pre poľnohospodársky výskum a miestnymi univerzitami.

96

C3.1I4

Iniciovať zriadenie parku ekologických priemyselných vied

Míľnik

Akčný plán pre vedecký park

Uverejnenie rozhodnutia Rady ministrov a akčného plánu

3. štvrťrok

2023

Schválenie akčného plánu na zriadenie parku ekologických priemyselných vied Radou ministrov

97

C3.1I5

Vytvorenie národnej obchodnej identity a propagácia tradičného výrobku „halloumi“

Míľnik

Akčné plány týkajúce sa a) značky „vyrobenej na Cypre“ a b) propagácie syra halloumi

Uverejnenie rozhodnutia Rady ministrov a akčného plánu

1. štvrťrok

2022

Rada ministrov prijíma akčné plány, ktoré pozostávajú z:

(1) pomoc podnikom pri propagácii ich výrobkov a služieb na základe značky „vyrobené na Cypre“ a

(2) zvýšenie rozlišovacej spôsobilosti syra halloumi ako autentického cyperského výrobku a navrhnutie propagačnej a osvetovej kampane za tento výrobok.

98

C3.1I6

Systém modernizácie a digitalizácie podnikov zaoberajúcich sa výrobou poľnohospodárskych výrobkov a obchodovaním s nimi

Cieľ

Granty pre MSP pôsobiace v oblasti obchodu a výroby poľnohospodárskych výrobkov

Počet

0

65

4. štvrťrok

2024

Udelenie grantov najmenej 65 malým a stredným podnikom pôsobiacim v oblasti výroby poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi na účely ich modernizácie a digitalizácie

99

C3.1I6

Systém modernizácie a digitalizácie podnikov zaoberajúcich sa výrobou poľnohospodárskych výrobkov a obchodovaním s nimi

Cieľ

Granty pre MSP pôsobiace v oblasti obchodu a výroby poľnohospodárskych výrobkov

Počet

65

176

1. štvrťrok

2026

Udelenie grantov najmenej 176 MSP zaoberajúcim sa výrobou poľnohospodárskych výrobkov a obchodovaním s nimi na ich modernizáciu a digitalizáciu

100

C3.1I7

Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti veľkých podnikov vo výrobnom sektore

Míľnik

Začiatok schémy grantov pre veľké podniky v spracovateľskom sektore

Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov na webovom sídle ministerstva

2. štvrťrok

2022

Po schválení schémy Radou ministrov vydanie výzvy na predkladanie návrhov na udelenie grantov najmenej trom veľkým podnikom v spracovateľskom sektore s cieľom rozšíriť existujúce podniky prostredníctvom investícií, ktoré zvyšujú technologickú úroveň, výrobný proces a ich produktivitu. Referenčný rámec vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

101

C3.1I7

Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti veľkých podnikov vo výrobnom sektore

Cieľ

Granty pre veľké podniky vo výrobnom sektore

Počet

0

3

4. štvrťrok

2024

Udelenie grantov najmenej trom veľkým podnikom v spracovateľskom odvetví na rozšírenie existujúcich podnikov prostredníctvom investícií, ktoré zvyšujú technologickú úroveň, výrobný proces a ich produktivitu.

102

C3.1I7

Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti veľkých podnikov vo výrobnom sektore

Cieľ

Granty pre veľké podniky vo výrobnom sektore

Počet

3

10

2. štvrťrok

2026

Udelenie grantov najmenej 10 veľkým podnikom v spracovateľskom odvetví na rozšírenie existujúcich podnikov prostredníctvom investícií, ktoré zvyšujú technologickú úroveň, výrobný proces a ich produktivitu.

103

C3.1I8

Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na krajinu, horské a odľahlé oblasti

Cieľ

Grant pre MSP na podporu odvetvia cestovného ruchu

Počet

0

175

2. štvrťrok

2023

Granty udelené najmenej 175 MSP, ktoré zahŕňajú potravinárske podniky, taverny, mikropodniky, malé a stredné podniky predávajúce tradičné výrobky, na investície do renovácie alebo renovácie.

104

C3.1I8

Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na krajinu, horské a odľahlé oblasti

Cieľ

Grant pre hotely na propagáciu odvetvia cestovného ruchu

Počet

0

57

2. štvrťrok

2026

Granty udelené najmenej 57 hotelom a iným zariadeniam cestovného ruchu v vidieckych, horských a odľahlých oblastiach na investície do renovácie alebo renovácie vrátane digitálnych investícií.

105

C3.1I9

Podpora obehového hospodárstva v hotelových zariadeniach

Cieľ

Systém odborného poradenstva pre obehové hospodárstvo

Počet

0

50

2. štvrťrok

2022

Podpísané dohody o spolupráci s najmenej 50 hotelmi boli podpísané pre individuálne obchodné poradenstvo pre obehové hospodárstvo.

106

C3.1I9

Podpora obehového hospodárstva v hotelových zariadeniach

Cieľ

Systém odborného poradenstva pre obehové hospodárstvo

Počet

0

18

1. štvrťrok

2026

Na základe auditu bolo najmenej 18 hotelov certifikovaných podľa vnútroštátnych noriem ako obehové hotely.

107

C3.1I10

Obohacovanie produktu cestovného ruchu vo vidieckych, horských a odľahlých oblastiach

Míľnik

Aphrodite Route

Podpísané vyhlásenie o prijatí projektu projektovým tímom (verejným obstarávateľom)

4. štvrťrok

2024

Dokončenie Aphrodite Route, ktorá spája historické, náboženské a environmentálne body oblasti (ako sú prírodné cesty) špeciálnou 2 km dlhou trasou, zvyšuje environmentálne povedomie a podporuje biodiverzitu.

108

C3.1I10

Obohacovanie produktu cestovného ruchu vo vidieckych, horských a odľahlých oblastiach

Cieľ

Granty pre podniky a miestne obecné rady na podporu mikropodnikov a malých podnikov v kreatívnych a výrobných odvetviach, ako sú umelci, remeselníci a tradičné výrobky

Počet

0

105

4. štvrťrok

2025

Najmenej 105 podnikov a miestnych obecných rád zrekonštruovalo, renovovalo alebo vizuálne zmodernizovalo súkromné a verejné budovy/infraštruktúry vo vidieckych, horských a odľahlých oblastiach a preorientovalo ich na umiestnenie mikropodnikov a malých podnikov v kreatívnych a výrobných odvetviach, ako sú umelci, remeselníci a tradičné výrobky.

109

C3.1R4

Posilnenie obehového hospodárstva v priemysle

Míľnik

Schválenie národného akčného plánu na posilnenie obehového hospodárstva na Cypre

Uverejnenie rozhodnutia Rady ministrov o schválení národného akčného plánu.

4. štvrťrok

2021

Schválenie národného akčného plánu na posilnenie obehového hospodárstva na Cypre Radou ministrov

110

C3.1R4

Posilnenie obehového hospodárstva v priemysle

Cieľ

Pomoc pre MSP, ktoré prechádzajú na model obehového fungovania

Počet

0

40

2. štvrťrok

2026

Pomoc poskytnutá najmenej 40 oprávneným MSP v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

111

C3.1R5

Zriadenie koordinačného orgánu medzi ústrednou vládou a miestnou samosprávou

Míľnik

Právne predpisy o koordinácii medzi ústrednou a miestnou samosprávou

Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti právneho predpisu

2. štvrťrok

2025

Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zriadi koordinačný orgán medzi ústrednou a miestnou samosprávou. Koordinačný orgán poskytuje mechanizmus na rozšírenie odpadového hospodárstva, prispieva k dodržiavaniu smerníc EÚ o nakladaní s odpadom a podporuje obehové hospodárstvo.

112

C3.1I12

Nakladanie s odpadom smerom k obehovému hospodárstvu

Míľnik

Podpis zmlúv o inštalácii zelených stánkov, výstavbe opätovného použitia a náplne, opravárenských strediskách a inštalácii kompostovacích systémov

Podpis zmlúv

3. štvrťrok

2023

Podpísané zmluvy na 1) zriadenie a inštaláciu najmenej 50 zelených stánkov pre suché recyklovateľné zariadenia (2) výstavbu/vznik dvoch zariadení na opätovné použitie aampádu; opravárenské strediská a 3) inštaláciu najmenej 2 050 kompostovacích systémov.

113

C3.1I12

Nakladanie s odpadom smerom k obehovému hospodárstvu

Cieľ

Začiatok prevádzky stredísk opätovného použitia a opráv

Počet

0

2

4. štvrťrok

2025

Dokončenie výstavby a začatie prevádzky stredísk opätovného použitia a opráv.

114

C3.1I12

Nakladanie s odpadom smerom k obehovému hospodárstvu

Cieľ

Dokončenie inštalácie, inštalácie a uvedenia do prevádzky kompostovacích systémov

Počet

0

2 050

4. štvrťrok

2025

Dokončenie inštalácie, inštalácie a uvedenia do prevádzky kompostovacích systémov.

115

C3.1I12

Nakladanie s odpadom smerom k obehovému hospodárstvu

Cieľ

Dokončenie inštalácie a uvedenie zelených stánkov do prevádzky

Počet

0

50

4. štvrťrok

2025

Dokončenie inštalácie, inštalácie a uvedenia do prevádzky zelených stánkov pre suché recyklovateľné materiály.

E.3.    Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 11 (C3.1I11): Zlepšenie a rozšírenie Cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov

Cieľom opatrenia je zlepšenie nakladania s tuhým odpadom, ochrana životného prostredia a verejného zdravia. Jeho cieľom je zmierniť nekontrolované a nelegálne ukladanie odpadu vo verejných priestoroch, zvýšiť mieru zhodnocovania a recyklácie materiálov a zvýšiť informovanosť používateľov o trvalo udržateľnom rozvoji a obehovom hospodárstve.

Investícia predpokladá vybudovanie štrnástich zelených bodov, ktoré pokrývajú plochu najmenej 50 500 m² a slúžia občanom a miestnym orgánom na ukladanie špecifických tokov domového a komunálneho odpadu. Okrem vytvorenia nových zelených bodov sa v investíciách predpokladá vybudovanie siete recyklačných kútikov a siete zberných miest s cieľom poskytnúť občanom vidieckych spoločenstiev prístup k zneškodneniu ich odpadu.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 13(C3.1I13): Zriadenie zariadení na nakladanie s odpadom z hospodárskych zvierat Orounda a zariadení na nakladanie so živočíchmi a výrobkami živočíšneho pôvodu

Cieľom opatrenia je vytvoriť regionálne zariadenia na nakladanie s odpadom z hospodárskych zvierat, aby slúžili poľnohospodárskym podnikom širšej oblasti Orounda Complex s cieľom poskytnúť integrované riešenie pre účinné nakladanie s organickým odpadom, ktorý vzniká najmä v chovoch ošípaných, hydiny, oviec, kôz a hovädzieho dobytka. V prípade týchto spoločenstiev sa investícia zameriava na dosiahnutie úzkej prevádzky, minimalizáciu vonkajších vplyvov a obnovu živín na zlepšenie pôdy, ako aj na zníženie sociálneho a environmentálneho vplyvu.

Investícia predpokladá výstavbu zariadení na čistenie odpadových vôd, spoločné kompostovanie a anaeróbnu digesciu s cieľom umožniť čistenie veľkých množstiev živočíšneho odpadu vyprodukovaného v danej oblasti, vyrábať elektrickú energiu z bioplynu, bojovať proti dezertifikácii na miestnej úrovni, znížiť obťažovanie miestnych komunít zápachom na menej ako 10 % trvania dňa, znížiť emisie skleníkových plynov a vyrábať vodu na zavlažovanie.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). Opatrenie musí byť predmetom posúdenia vplyvov na životné prostredie v prvom roku vykonávania a požiadavka na dodržiavanie zásady DNSH sa zahrnie do všetkých postupov verejného obstarávania.

E.4.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/ cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Výcho-disková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

116

C3.1I11 Zlepšenie a rozšírenie Cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov

Cieľ

Dokončenie výstavby, rozšírenie a uvedenie štyroch zelených bodov do prevádzky

Počet

0

4

4. štvrťrok

2023

Dokončenie výstavby, rozšírenia a začatia prevádzky štyroch zelených bodov v Avgorou, Troulloi, Eptagonii a Alambra v súlade s národným strategickým plánom rozvoja národnej siete zelených bodov

117

C3.1I11Zlepšenie a rozšírenie Cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov

Cieľ

Dokončenie výstavby, rozšírenia a prevádzky 14 zelených bodov

Počet

4

14

2. štvrťrok

2026

Dokončenie výstavby, rozšírenia a začatia prevádzky štrnástich zelených bodov v Avgorou, Troulloi, Eptagonia, Alambra, Aglantzia, Latsia, Derynia, Sotera, Pelentri, Egkomi, Lakatamia, Pano Platres, Kalo Horio Limassol, Souni Zanatzia v súlade s národným strategickým plánom pre rozvoj národnej zelenej siete

118

C3.1I13Zriadenie zariadení na nakladanie s odpadom z hospodárskych zvierat Orounda a zariadení na nakladanie so živočíchmi a výrobkami živočíšneho pôvodu

Míľnik

Výstavba zariadení na čistenie odpadových vôd a spolukompostovanie

Získané stavebné povolenia a doklad o nadobudnutí dokončeného pozemku

1. štvrťrok

2024

Získali sa všetky licencie na výstavbu zariadení na čistenie odpadových vôd a spolukompostovanie (environmentálne, stavebné a prevádzkové povolenia a licencie) od všetkých príslušných orgánov, ako je ministerstvo životného prostredia, ministerstvo územného plánovania a bývania a ministerstvo pozemkov a zisťovaní, a dokončilo sa príslušné nadobúdanie pôdy.

119

C3.1.I13Zriadenie zariadení na nakladanie s odpadom z hospodárskych zvierat Orounda a zariadeniami na nakladanie so živočíšnymi výrobkami

Míľnik

Dokončenie a začiatok prevádzky zariadení na anaeróbnu digesciu

Osvedčenie o prevzatí vydané projektovým inžinierom a schválené technickým riadiacim výborom

2. štvrťrok

2026

Dokončenie a začiatok prevádzky zariadení na anaeróbnu digesciu, ktoré vyrábajú bioplyn (metán) na výrobu elektrickej energie 3,5 MWh (na 20 hodín dennej prevádzky) pri plnej kapacite, 365 dní v roku. Vyrobená elektrina sa dodáva do siete.

F. KOMPONENT 3.2: Posilnený výskum a inovácie

Zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti rieši výzvy, ktorým Cyprus čelí, pokiaľ ide o ekosystém výskumu a vývoja, ktorý zohráva relatívne obmedzenú úlohu v hospodárskom raste. Dôvodom je najmä nízky podiel absolventov v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM), obmedzená interakcia systému verejného výskumu s podnikateľským sektorom a obmedzený prístup k rizikovému financovaniu a jeho dostupnosť.

Cieľom tejto zložky je posilniť väzby medzi výskumnými organizáciami a podnikmi, komercializovať výsledky výskumu, zvýšiť intenzitu činnosti v oblasti výskumu & vývoja (R&D) a investícií verejných aj súkromných organizácií, ako aj sprístupniť všetku verejne financovanú výskumnú infraštruktúru celému ekosystému. Okrem toho sa zameriava na zvýšenie finančnej podpory pre začínajúce podniky, rozširujúce sa podniky, MSP, internacionalizáciu miestneho ekosystému výskumu a inovácií (R&I), rozvoj miestnych talentov a prilákanie talentov zo zahraničia, aby pracovali vo výskume a vývoji I s dôrazom na konkrétne tematické oblasti.

Zložka sa zaoberá odporúčaniami pre jednotlivé krajiny zameranými na zvýšenie zamerania na hospodársku politiku súvisiacu s investíciami v oblasti výskumu a inovácií (odporúčania pre Cyprus 3 z roku 2020 a 4 z roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

F.1.    Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C3.2R1): Komplexná vnútroštátna politika v oblasti výskumu a inovácií podporovaná politickými nástrojmi založenými na údajoch na podporu ekosystému výskumu a inovácií a na posilnenie prepojení medzi tvorbou a vykonávaním politík

Cieľom opatrenia je podporovať účinnú koordináciu systému riadenia výskumu a inovácií, posilňovať informovanosť a kultúru inovácie, mobilizovať zainteresované strany a rozvíjať a rozširovať základné stavebné prvky národného ekosystému výskumu aamp;I (na troch úrovniach: tvorba politiky, stratégia a vykonávanie, zainteresované strany a používatelia/občania).

Reforma pozostáva z vykonávania akčného plánu pre národnú stratégiu pre výskum a inovácie. Bude to nasledovať po politickom schválení akčného plánu spolu s prijatím národnej stratégie pre výskumu a inovácií a revidovanej stratégie inteligentnej špecializácie pre Cyprus. Pozostáva aj zo zriadenia mechanizmu monitorovania založeného na vplyve a podpory šiestich centier excelentnosti a z vývoja digitálneho nástroja na dynamické mapovanie ekosystému výskumu a inovácií (zainteresované strany, politické opatrenia a nástroje, výkonnosť výskumu aamp;I, register inovačných spoločností a odvetvová analýza).

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 2 (C3.2R2): Stimuly na podporu a pritiahnutie investícií a ľudského kapitálu do výskumu a inovácií

Cieľom opatrenia je prilákať investície do inovatívnych spoločností a podnikateľské a vedecké talenty zo zahraničia.

Reforma spočíva v rozšírení uplatňovania daňového systému na investovanie do inovatívnych spoločností na právnické osoby (od fyzických osôb v súčasnosti). Oprávnené investície do výšky 150 000 EUR na investora v rámci tohto stimulu zahŕňajú kapitál, úvery, záruky a faktoring. Okrem toho pozostáva z preskúmania, propagácie a prípadne zmeny súčasných systémov stimulov zameraných na prilákanie talentov z tretích krajín vrátane systému Vedeckého VISA pre výskumných pracovníkov a ich rodiny a systému VISA pre začínajúcich podnikateľov inovačných podnikov a ich rodín.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. septembra 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Zaviesť politiky a stimuly na uľahčenie a podporu prístupu k verejne financovanej výskumnej infraštruktúre a laboratóriám

Cieľom opatrenia je optimalizovať využívanie verejne financovanej výskumnej infraštruktúry a laboratórií podnikateľskou komunitou.

Reforma pozostáva z i) schválenia akčného plánu zameraného na optimálne využívanie výskumnej infraštruktúry a prijatia opatrení zameraných na podporu a posilnenie spolupráce medzi výskumnými organizáciami, akademickou obcou a súkromným sektorom; II) vývoj a spustenie dynamického digitálneho nástroja dostupného všetkým zainteresovaným stranám ekosystému výskumu a inovácií, ktorý poskytuje obeh informácií, nástroje a služby na uľahčenie dohody o partnerstve v oblasti spolupráce medzi rôznymi organizáciami a tímami výskumu aampingu (verejnými a súkromnými) v súvislosti s výskumnými infraštruktúrami a laboratóriami financovanými z verejných zdrojov; III) preskúmanie právneho a operačného rámca výskumných inštitúcií financovaných z verejných zdrojov a presadzovanie opatrení zameraných na uľahčenie a podporu optimálneho využívania výskumnej infraštruktúry prostredníctvom otvorenia prístupu iným výskumným inštitúciám a podnikateľskému sektoru; IV) zavedenie opatrení a stimulov (ako napríklad zahrnutie doložky o otvorení financovanej infraštruktúry do dohody o grante nadácie pre výskum a inováciu) s cieľom posilniť spoluprácu organizácií vykonávajúcich výskum s podnikmi a vedľajšími podnikmi.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia 1 (C3.2I1): Zriadenie a prevádzkovanie centrálneho úradu na prenos znalostí

Cieľom opatrenia je zlepšiť prenos technológií na Cypre prostredníctvom lepšej spolupráce medzi akademickou obcou a podnikmi a komercializácie výskumu.

Investícia pozostáva z vytvorenia a uvedenia úradu na prenos znalostí (KTO) nadácie pre výskum a inováciu do prevádzky s cieľom poskytnúť nákladovo efektívne riešenie na podporu transferu technológií, založené na zásadách získavania kritického množstva výsledkov výskumu a úspor z rozsahu. KTO poskytuje univerzitám, iným výskumným organizáciám a podnikom služby prenosu znalostí, čím uľahčuje komercializáciu výskumu. Orientačný zoznam služieb: a) hodnotenie vyhliadok na komercializáciu, b) poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva, c) prihlásené patenty a prípady zachovania práv duševného vlastníctva, d) rozvoj stratégie komercializácie, e) marketing technológií, f) podpora pri zakladaní vedľajších podnikov a g) poskytovanie finančných prostriedkov na podporu translačného výskumu. Reforma bude pozostávať aj z preskúmania existujúceho inštitucionálneho rámca pre prenos znalostí na Cypre vrátane príslušných právnych predpisov, ako aj vnútroštátnych a inštitucionálnych politík týkajúcich sa komerčného využívania duševného vlastníctva, prenosu znalostí a zakladania vedľajších spoločností.

KTO sa stáva samofinancovateľným od 1. januára 2026 tým, že si ponechá 20 % príjmov z dohôd, ktoré riadi KTO, na prevádzkové náklady, ktoré sa určia v zmluvných dohodách medzi nadáciou pre výskum a inováciu a príjemcom.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 2 (C3.2I2): Programy financovania inovácií & systémy financovania na posilnenie rastu a rastu; konkurencieschopnosť začínajúcich podnikov, inovačných spoločností a MSP

Cieľom opatrenia je poskytnúť grantovú podporu prostredníctvom inovačných programov (ako sú zrýchlené inovácie, predbežné osivá, osivá, inovácie) ako prostriedok na zlepšenie prístupu k finančným prostriedkom pre inovačné MSP a začínajúce podniky.

Investícia pozostáva z grantovej podpory prostredníctvom inovačných programov (napríklad zrýchlené inovácie, predbežné osivá, osivá, inovácie) pre podniky na vývoj inovačných výrobkov a služieb s medzinárodnou orientáciou od koncepcie až po prípravu na trh. Programy financovania i) podporujú spoluprácu podnikov s výskumnými organizáciami; II) uľahčiť komercializáciu výsledkov výskumu zameraním sa na dosahovanie výstupov a výsledkov, ktoré sú bližšie k trhu, čím sa umožnia krátkodobé hospodárske účinky; viesť k vytváraniu pracovných miest; IV) podporovať zoskupovanie podnikov a v) zamerať sa na urýchlený prechod na ekologické hospodárstvo a na digitálnu éru efektívnosti a produktivity. V týchto programoch sa od podnikov vyžaduje, aby mobilizovali súkromné/vlastné finančné prostriedky v spojení s verejným financovaním (poskytovaným nadáciou pre výskum a inováciu), čím prispejú k celkovému zvýšeniu investícií do výskumu a vývoja.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností 7 : I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 3 (C3.2I3): Tematický program financovania výskumu a inovácií v oblasti ekologickej transformácie

Cieľom opatrenia je poskytnúť grantovú podporu prostredníctvom tematických programov výskumu aampingu;I programov relatívne vysokej úrovne technologickej pripravenosti so zameraním na ekologickú transformáciu.

Investícia pozostáva z grantovej podpory projektov, ktoré využívajú najnovšie digitálne technológie na zabezpečenie nákladovo efektívnych riešení pre ekologickú transformáciu, čím sa zmodernizuje výskumná kapacita krajiny. Podporované projekty sa zameriavajú na energiu z obnoviteľných zdrojov, energetickú efektívnosť a udržateľnú dopravu, zahŕňajú spoluprácu s centrami excelentnosti pre výskum a inovácie a uľahčujú komercializáciu výsledkov výskumu.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností 8 : I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 4 (C3.2I4): Systémy financovania na podporu organizácií vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu aampingu;D v oblasti duálnych technológií vrátane vytvárania nových alebo modernizácie existujúcich laboratórií a rozvoja klasifikovaných laboratórií

Cieľom opatrenia je podporovať výskum dvojakého použitia a využívať technológie, ktoré by inak slúžili len na vládne/vojenské účely, na civilné, obchodné a spoločenské záujmy.

Investícia pozostáva z grantovej podpory, ktorá by výskumným organizáciám a spoločnostiam umožnila zapojiť sa do výskumu aampingu;D v oblasti technológií dvojakého použitia. Systémy financovania umožnia zmodernizovať kapacity výskumu a inovácií a kapacity výskumných centier excelentnosti, akademických inštitúcií, výskumných organizácií, ako aj spoločností zapojených do výskumu aampingu;D v oblasti technológií dvojakého použitia. Predovšetkým umožnia týmto organizáciám získať osvedčenia o bezpečnostnom utajovaní, aby sa mohli zúčastňovať na konzorciách pre európske financovanie (ako je Horizont Európa, Európsky obranný fond), ako aj zlepšiť svoje spôsobilosti v oblasti výskumu a inovácií a konkurencieschopnosť v oblasti technológií dvojakého použitia.

Financovanie sa zameriava len na civilné podnikanie a výsledky výskumu a infraštruktúry sú prospešné len pre civilné aplikácie. Opatrenie musí byť v súlade s nariadením Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím, pokiaľ ide o technológie s dvojakým použitím počas vykonávania systému financovania, a je navrhnuté v súlade s „Financovaním EÚ na položky s dvojakým použitím – praktická príručka pre prístup európskych regionálnych orgánov a MSP k finančným prostriedkom EÚ“.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností 9 : I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

F.2.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/ cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Východi-sková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

120

C3.2R1

Vnútroštátne nástroje politiky a politiky v oblasti výskumu a inovácií

Míľnik

Prijatie národnej stratégie výskumu a inovácií a akčného plánu na jej vykonávanie

Uverejnenie rozhodnutia Rady ministrov

4. štvrťrok

2022

Vypracovať integrovanú stratégiu pre výskum a inovácie poskytujúcu dlhodobý rámec, zabezpečujúcu cielené úsilie a záväzok na vykonávanie v priebehu času v mene štátu a zainteresovaných strán zapojených do vnútroštátneho systému výskumu a inovácií, a digitálny nástroj na dynamické mapovanie ekosystému výskumu a inovácií.

121

C3.2R1

Vnútroštátne nástroje politiky a politiky v oblasti výskumu a inovácií

Míľnik

Dokončenie akčného plánu pre stratégiu výskumu a inovácií

Uverejnenie správy o pokroku Radou ministrov, ktorá potvrdzuje dokončenie akčného plánu

4. štvrťrok

2024

Vykonávanie opatrení v akčnom pláne národnej stratégie pre výskum a inováciu, ako to dokazuje správa o pokroku. 

122

C3.2R2

Stimuly pre investície a ľudský kapitál v oblasti výskumu a inovácií

Míľnik

Oslobodenie právnických osôb od dane pri investovaní do inovačných spoločností

Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti právneho predpisu

1. štvrťrok

2022

Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza oslobodenie podnikových investorov (právnych subjektov) od dane pri investovaní do inovačných spoločností.

123

C3.2R3

Politiky na podporu prístupu k výskumnej infraštruktúre a laboratóriám financovaným z verejných zdrojov

Míľnik

Digitálny register na zaznamenávanie a uverejňovanie výskumnej infraštruktúry

Odkaz na digitálny register uverejnený na webovej stránke zástupcu ministerstva pre výskum, inovácie a digitálnu politiku

4. štvrťrok

2022

Vývoj a začatie prevádzky digitálneho registra na zaznamenávanie a uverejňovanie výskumnej infraštruktúry, ktorá zainteresovaným stranám uľahčí žiadosť o prístup k takejto infraštruktúre. Zahŕňa mapovanie všetkých verejne financovaných výskumných inštitúcií (v rámci programu Horizont 2020, vnútroštátnych systémov). Takisto zlepší viditeľnosť výskumných inštitúcií a podporí spoluprácu so súkromným sektorom.

124

C3.2R3

Politiky na podporu prístupu k výskumnej infraštruktúre a laboratóriám financovaným z verejných zdrojov

Míľnik

Spolupráca organizácií vykonávajúcich výskum s podnikmi a vedľajšími podnikmi

Uverejnenie opatrení a stimulov prijatých na webovom sídle nadácie pre výskum a inováciu

4. štvrťrok

2024

Prijatie opatrení a stimulov na posilnenie spolupráce organizácií vykonávajúcich výskum s podnikmi a vedľajšími podnikmi, ako je napríklad ustanovenie o otvorení financovanej infraštruktúry do dohody o grante nadácie pre výskum a inováciu.

125

C3.2I1

Zriadiť a prevádzkovať centrálny úrad pre prenos znalostí (KTO)

Míľnik

Spustenie iniciatívy KTO

Otvorenie prvého prípadu KTO

2. štvrťrok

2022

Nadácia pre výskum a inováciu, ktorá je zodpovedná za uvedenie KTO do prevádzky, najala alebo uzavrela zmluvu s vysokokvalifikovaným personálom a/alebo odborníkmi na poskytovanie služieb prenosu odborných znalostí. Musia byť zavedené systémy a nástroje na podporu prevádzky KTO. KTO začne poskytovať služby univerzitám, iným výskumným organizáciám alebo podnikom.

126

C3.2I1

Zriadiť a prevádzkovať centrálny úrad pre prenos znalostí (KTO)

Cieľ

Uzavreté spisy, ktoré potvrdzujú poskytovanie príslušných služieb prenosu znalostí

Počet

0

30

4. štvrťrok

2025

Najmenej 30 dokončených prípadov služieb prenosu znalostí, ktoré centrálny KTO poskytuje univerzitám, iným výskumným organizáciám alebo podnikom.

127

C3.2I2

Programy financovania inovácií pre začínajúce podniky, inovačné spoločnosti a MSP

Míľnik

Podpísanie dohôd o grante pre 50 % rozpočtu

Podpísané dohody o grante

4. štvrťrok

2022

Podpísanie dohôd o grante, ktoré viažu aspoň 50 % celkového rozpočtu (zmluvy s celkovou hodnotou aspoň 260 00 000 EUR celkového rozpočtu) na programy financovania inovácií pre začínajúce podniky, inovačné spoločnosti a MSP, s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, že vybrané projekty sú v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

128

C3.2I2

Programy financovania inovácií pre začínajúce podniky, inovačné spoločnosti a MSP

Cieľ

Organizácie podporované na vykonávanie činností súvisiacich s výskumom a inováciami

Počet

0

70

3. štvrťrok

2023

Financovanie podpory najmenej 70 organizácií na vykonávanie činností súvisiacich s výskumom aampingom;I činností, ako sú priemyselný výskum, experimentálne výskumné inovačné činnosti, začínajúce činnosti, činnosti prenosu znalostí vrátane (nie však výlučne) činností v oblasti správy a ochrany duševného vlastníctva, vytvárania väzieb medzi výskumnými organizáciami a spoločnosťami, budovania kapacít na prenos znalostí a komercializácie výsledkov výskumu v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia a s príslušnými právnymi predpismi EÚ.

129

C3.2I2

Programy financovania inovácií pre začínajúce podniky, inovačné spoločnosti a MSP

Cieľ

Organizácie podporované na vykonávanie činností súvisiacich s výskumom a inováciami

Počet

70

200

2. štvrťrok

2026

Finančná podpora pre najmenej 200 organizácií na vykonávanie činností súvisiacich s výskumom&I v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

130

C3.2I3

R&Program financovania zelenej transformácie

Míľnik

Podpísanie dohôd o grante pre celý rozpočet

Dohody o grante podpísané riaditeľom nadácie pre výskum a inováciu

4. štvrťrok

2022

Podpísanie dohôd o grante pre program financovania programu výskumu a inovácií zameraných na ekologickú transformáciu s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

131

C3.2I3

Program financovania výskumu a inovácií zameraný na zelenú transformáciu

Cieľ

Organizácie podporované grantmi na činnosti výskumu a inovácií zamerané na zelenú transformáciu

Počet

0

10

2. štvrťrok

2026

Najmenej 10 podnikov podporených grantmi na činnosti v oblasti výskumu aampingu ekologickej transformácie v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

132

C3.2I4

Financovanie organizácií vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu aampingu; D v oblasti duálnych technológií

Míľnik

Podpísanie dohôd o grante, ktoré viažu 80 % celkového rozpočtu na financovanie organizácií vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu aampingu; vývoja v oblasti duálnych technológií

Podpísané dohody o grante

2. štvrťrok

2023

Podpísanie dohôd o grante, ktoré viažu 80 % celkového rozpočtu (zmluvy s celkovou hodnotou aspoň 2 400 000 EUR celkového rozpočtu) na financovanie organizácií vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu aampingu;D činností v oblasti duálnych technológií, s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, že vybrané projekty sú v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

133

C3.2I4

Financujúce organizácie vykonávajúce činnosti v oblasti výskumu aampingu; vývoj v oblasti duálnych technológií

Cieľ

Financovanie rozvoja klasifikovaných laboratórií

Počet

0

16

2. štvrťrok

2026

Najmenej 16 podnikov dostáva finančné prostriedky na rozvoj klasifikovaných laboratórií. Podnik sa môže započítať viac ako raz, ak sa zúčastňuje na viac ako jednom projekte v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01) prostredníctvom zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

G. KOMPONENT 3.3: Podpora podnikania pre konkurencieschopnosť

Táto zložka oživenia a odolnosti Cypru rieši výzvy súvisiace s nízkou produktivitou a konkurencieschopnosťou hospodárstva, ktoré sú spôsobené v priemere malou veľkosťou podnikov, komplexným procesom udeľovania licencií požadovaným pre investície a ťažkosťami s prístupom k financovaniu pre podniky. Cieľom tejto zložky je podporiť podnikateľov a podniky a zlepšiť ich konkurencieschopnosť a prínos k rastu hospodárstva zlepšením regulačného rámca týkajúceho sa investícií a podnikateľskej činnosti a zvýšiť produktivitu MSP, najmä prostredníctvom digitalizácie. Pozostáva zo šiestich reforiem a šiestich investícií, ktoré sa majú dokončiť do druhého štvrťroka 2026.

Zložka sa zaoberá odporúčaním pre Cyprus 3 z roku 2020 a odporúčaním pre Cyprus 4 z roku 2019.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

G.1.    Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C3.3R1): Uľahčenie strategických investícií

Cieľom opatrenia je vytvoriť nový systém na podporu strategických investícií zameraný na stimuláciu investičnej činnosti v krajine prostredníctvom zjednodušených pravidiel a mechanizmov, zjednodušenie postupov udeľovania licencií a povolení, zníženie administratívnej záťaže a zefektívnenie strategického investičného prostredia. Vymedzenie strategických investícií sa vzťahuje na investície do strategických odvetví (vrátane zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, športu, životného prostredia, priemyslu, cestovného ruchu, energetiky, výskumu, vývoja a inovácií), ktoré významne prispievajú k rozvoju hospodárstva.

Reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti právnych predpisov na uľahčenie strategických investícií, pokiaľ ide o efektívnosť získavania investičných licencií a stavebných povolení. Na spracovanie strategických investícií sa pridelí osobitný vládny sektor. Pozostáva z prípravy operačných usmernení, procesných tokov a iných požiadaviek ISO 9001:2015 na uplatňovanie tohto procesu. Vypracuje memorandum o porozumení s inými ministerstvami, ktoré sa týkajú častí procesu, s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť zrýchleného mechanizmu. Okrem toho zahŕňa odbornú prípravu zamestnancov v postupoch, ktoré sa majú zaviesť. Reforma bude mať okrem toho prínos zo zriadenia digitálnej platformy, ktorá umožní digitálne uplatňovanie, štúdium a vydávanie povolení na plánovanie a výstavbu, a to prostredníctvom nástroja na správu aplikácií a systému GIS (projekt v rámci zložky 3.4: „posilnenie elektronického systému vydávania stavebných povolení“).

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Posilnenie mechanizmu zrýchlenej podnikateľskej činnosti

Cieľom opatrenia je zjednodušenie postupov, digitalizácia vládnych služieb a prevádzka centra na podporu podnikania, ktoré poskytuje všetky potrebné a podporné informácie a služby.

Reforma pozostáva zo zriadenia interaktívnej digitálnej platformy, ktorou sa posilní zrýchlený obchodný aktivačný mechanizmus, ktorý je už v prevádzke. Prostredníctvom platformy musí byť investor schopný sledovať svoju žiadosť, ale aj príslušné orgány budú môcť navzájom komunikovať, vymieňať si dokumenty a spracovať žiadosť.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 3 (C3.3R3): Modernizácia zákona o obchodných spoločnostiach

Cieľom opatrenia je podporiť zlepšenie podnikateľského prostredia revíziou zákona o obchodných spoločnostiach, aby bol zrozumiteľnejší pri výklade a uplatňovaní práva v praxi.

Reforma pozostáva z modernizácie cyperského zákona o obchodných spoločnostiach využívaním najlepších postupov z iných jurisdikcií podľa zvykového práva s cieľom poskytnúť základ znalostí a jasnosti vo forme judikatúry a literatúry s cieľom pomôcť pri výklade a uplatňovaní práva v praxi. Preskúmajú sa aj sprievodné pravidlá obchodných spoločností. Cyprus okrem toho určí tím právnych expertov na realizáciu projektu poradenských a redakčných služieb podľa nového zákona a nariadení o obchodných spoločnostiach. Okrem toho preskúmanie zákona zahŕňa konkurzné konania podľa zákona o obchodných spoločnostiach, ktoré sú likvidáciou, prijímaním a prieskumom. Reforma zahŕňa aj vykonanie testu MSP počas prípravy návrhu zákona.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 4 (C3.3R4): Navrhnúť a zriadiť národnú propagačnú agentúru

Cieľom reformy je zlepšiť prístup malých stredných podnikov (MSP) k financiám uľahčením prístupu k úverom, zárukám a kapitálovému financovaniu a posilniť absorpčnú kapacitu financovania EÚ prostredníctvom nástrojov EÚ.

Reforma pozostáva z analýzy posúdenia ex ante týkajúcej sa prístupu MSP k financovaniu vo všetkých odvetviach hospodárstva so zameraním na ekologické a obehové hospodárstvo, digitálne umožnenie a alternatívne financovanie. V správe sa vymedzí rozsah intervencie navrhovanej NPA. Právna a organizačná štruktúra národnej podpornej agentúry sa vymedzí po konečnom výbere jej rozsahu činnosti. Navrhovaná štruktúra musí umožňovať vysokú transparentnosť prevádzky a autonómie NPA. Agentúra nebude pôsobiť s bankovou licenciou, a preto nebude musieť byť a priori kapitalizovaná. Vykonávanie monitoruje riadiaci výbor za účasti zástupcov ministerstva financií a ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. septembra 2025.

Reforma 5 (C3.3R5): Strategický investor cyperskej burzy cenných papierov

Cieľom reformy je privatizácia cyperskej burzy cenných papierov.

Reforma pozostáva z výberového konania, ktoré v súčasnosti prebieha a v rámci ktorého sa cyperská burza snaží vymenovať jeho renomovaného nezávislého poradcu alebo konzorcium s rozsiahlymi relevantnými odbornými znalosťami na nájdenie najvhodnejšieho strategického investora pre Cyperskú burzu cenných papierov. Privatizačná fáza zmluvy sa uzavrie po konečnom schválení Snemovňou reprezentantov Cyperskej republiky po splnení všetkých ostatných podmienok.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 6 (C3.3R6): Stimuly na podporu fúzií aampingu; akvizície

Cieľom opatrenia je stimulovať rast MSP.

Reforma pozostáva z cielených stimulov na podporu fúzií alebo akvizícií podnikov s cieľom rozšíriť a zvýšiť konkurencieschopnosť. Reforma pozostáva najmä zo schválenia správy a sprievodného akčného plánu Radou ministrov po vyhodnotení podobných režimov v rámci EÚ a v konzultácii so zainteresovanými stranami o osobitných stimuloch na podporu fúzií a akvizícií.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

Investícia 2 (C3.3I2): Vytvorenie regulačného rámca s cieľom umožniť finančné technológie

Cieľom opatrenia je umožniť finančným technológiám, začínajúcim podnikom a ďalším inovačným spoločnostiam rozšíriť svoju ponuku v nových produktoch alebo službách regulačnými orgánmi, ktoré vytvoria „testovací základ“, ktorý by im umožnil vykonávať živé experimenty v kontrolovanom prostredí pod ich dohľadom.

Investícia spočíva v uľahčení vývoja vhodného a atraktívneho regulačného režimu pre finančné technológie a inovačné technológie a v dosiahnutí rovnováhy medzi plynulým zavádzaním inovačných produktov alebo služieb a zabezpečením ochrany investorov.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. septembra 2024.

Investícia 3 (C3.3I3): Poradenské služby pre malé a stredné podniky (MSP)

Cieľom opatrenia je podporiť rozvoj MSP na Cypre a zvýšiť ich konkurencieschopnosť prostredníctvom na mieru šitých poradenských služieb a iných nástrojov nefinančnej podpory.

Investícia pozostáva z poskytovania odbornej pomoci MSP, podnikateľského poradenstva, cielenej odbornej prípravy a zosúlaďovania podnikov.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 4 (C3.3I4): Schéma digitálnej modernizácie podnikov

Cieľom investície je posilniť integráciu digitálnych technológií do existujúcich a budúcich MSP so sídlom na Cypre. Konkrétnejšie, cieľom opatrenia je posilniť digitálnu identitu podnikov, zvýšiť podiel malých a stredných podnikov, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie vrátane odvetvia elektronického obchodu, a podporovať digitálne podnikanie.

Investícia pozostáva z poskytnutia finančných grantov vo výške približne 30 000 EUR každému príjemcovi ako podiel na tom, čo investovali do oprávnených investícií na modernizáciu digitálnych technológií svojich podnikov.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 5 (C3.3I5): Podpora extroverzie a otvorenosti cyperských firiem medzinárodnému obchodu

Cieľom investície je posilniť extroverzitu nových a existujúcich podnikov pôsobiacich v oblasti výroby, spracovania a odbytu poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov, ako aj poskytovateľov služieb.

Investícia pozostáva z grantovej schémy v celkovej výške 8000000 EUR pre najmenej 140 cyperských firiem prostredníctvom financovania opatrení na posilnenie ich extroverzie pre podniky pôsobiace v oblasti výroby/spracovania a marketingu poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a poskytovateľov služieb. Voliteľné výdavky na financovanie môžu zahŕňať výdavky na poradenstvo a iné oprávnené výdavky podľa predpisov o štátnej pomoci.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností 10 : I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 6 (C3.3I6): Kapitálový fond financovaný štátom

Cieľom opatrenia je zriadenie fondu na podporu úsilia vlády o zlepšenie prístupu k alternatívnym zdrojom financovania s cieľom i) podporiť hospodársky rozvoj a rast a zvýšiť konkurencieschopnosť malých stredných podnikov na Cypre; zvýšiť dostupnosť alternatívnych zdrojov financovania, najmä pre inovatívne spoločnosti a začínajúce podniky; a iii) prispieť k posilneniu ekosystému pre kapitálové investície a investície do rizikového kapitálu.

Investícia pozostáva z výberového konania na výber a vymenovanie externého správcu fondu na investičné obdobie, ktoré je naplánované na päť rokov.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), právna dohoda medzi Cyprom a fondom zodpovedným za finančný nástroj a následná investičná politika finančného nástroja

I)požadovať uplatňovanie technických usmernení Komisie týkajúcich sa preverovania udržateľnosti pre Fond InvestEU; ako aj

II)vylúčiť z oprávnenosti tieto činnosti a aktíva: i) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využitia 11 ; ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty 12 ; iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami 13 a mechanickými biologickými čistiarňami 14 ; a iv) činnosti a aktíva, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie; ako aj

III)vyžadovať overenie právneho súladu projektov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia podľa fondu v prípade všetkých transakcií vrátane tých, ktoré sú vyňaté z preverovania udržateľnosti.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

G.2.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/ cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Východisková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

134

C3.3R1

Uľahčenie strategických investícií

Míľnik

Zákon o strategických investíciách

Zákonné ustanovenie o nadobudnutí účinnosti zákona

1. štvrťrok

2022

Nadobudnutie účinnosti zákona na podporu strategických investícií na Cypre, ktorý obsahuje tieto prvky: zefektívnenie postupov udeľovania licencií na strategické investície, projektový manažér pre každý projekt, včasné vydávanie stavebných povolení.

135

C3.3R1

Uľahčenie strategických investícií

Míľnik

Posilnenie organizačnej kapacity na uľahčenie strategických investícií

Publikuje v úradnom vestníku vytvorenie vládneho sektora, ktorý uľahčuje reformu, systém a usmernenia procesu a uviedol, že koordinujúci orgán overil ukončenie odbornej prípravy

2. štvrťrok

2023

Uverejnenie v úradnom vestníku o dokončení zriadenia odvetvia na ministerstve územného plánovania a bývania s cieľom posilniť uľahčenie strategického systému; uverejnenie procesného systému a návrhu usmernení; a podávanie správ koordinujúcim orgánom o odbornej príprave kľúčových pracovníkov na účely vykonávania reformy.

136

C3.3R2

Posilnenie mechanizmu zrýchlenej podnikateľskej činnosti

Míľnik

Vytvorenie platformy, na základe ktorej môžu investori sledovať svoje žiadosti online a spolupracovať s príslušnými orgánmi

Oznámenie ministerstva obchodu o prijatí žiadostí

4. štvrťrok

2022

Modernizácia služieb vydávania žiadostí o povolenie na podnikanie, usmernenia pre usadenie sa a prevádzku, poskytovanie informácií o všetkých potrebných povoleniach, ktoré spoločnosť vyžaduje na začatie prevádzky, uľahčenie vydávania povolení na pobyt a pracovných povolení na Cypre pre štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom zriadenia platformy, na ktorej môžu investori sledovať ich online žiadosť a spolupracovať s príslušnými orgánmi.

137

C3.3R2

Posilnenie mechanizmu zrýchlenej podnikateľskej činnosti

Cieľ

Posudzovanie žiadostí o investície prostredníctvom platformy

Počet

0

50

4. štvrťrok

2025

Dokončenie posúdenia najmenej 50 žiadostí o investície prostredníctvom platformy.

138

C3.3R3

Modernizácia zákona o obchodných spoločnostiach

Míľnik

Predloženie návrhu zákona parlamentu na schválenie, reštrukturalizácia zákona o obchodných spoločnostiach

Predloženie návrhu zákona parlamentu po jeho prijatí Radou ministrov

3. štvrťrok

2024

Predloženie návrhu zákona parlamentu na schválenie. Návrh zákona reštrukturalizuje zákon o obchodných spoločnostiach. Predovšetkým zmodernizuje cyperské právo obchodných spoločností využívaním najlepších postupov z iných jurisdikcií podľa zvykového práva s cieľom poskytnúť základ znalostí a jasnosti vo forme judikatúry a literatúry a pomôcť pri výklade a uplatňovaní práva v praxi.

139

C3.3R3

Modernizácia zákona o obchodných spoločnostiach

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti zákona o obchodných spoločnostiach

Zákonné ustanovenie o nadobudnutí účinnosti zákona

4. štvrťrok

2025

Nadobudnutie účinnosti zákona o obchodných spoločnostiach, ktorým sa reštrukturalizuje zákon o obchodných spoločnostiach. Predovšetkým zmodernizuje cyperské právo obchodných spoločností využívaním najlepších postupov z iných jurisdikcií podľa zvykového práva s cieľom poskytnúť základ znalostí a jasnosti vo forme judikatúry a literatúry a pomôcť pri výklade a uplatňovaní práva v praxi.

140

C3.3R4

Navrhnúť a zriadiť národnú propagačnú agentúru

Míľnik

Schválenie plánu vytvorenia a zriadenia národnej podpornej agentúry Radou ministrov

Uverejnenie rozhodnutia Rady ministrov

2. štvrťrok

2023

Schválenie plánu vytvorenia a zriadenia národnej podpornej agentúry Radou ministrov, ktorá uľahčí prístup malých a stredných podnikov k úverom, zárukám a kapitálovému financovaniu a posilní absorpčnú kapacitu financovania EÚ prostredníctvom nástrojov EÚ.

141

C3.3R4

Navrhnúť a zriadiť národnú propagačnú agentúru

Míľnik

Začatie činnosti Cyperskej národnej podpornej agentúry

Počiatočné nastavenie potvrdené stálym tajomníkom

3. štvrťrok

2025

Začatie činnosti Cyperskej národnej podpornej agentúry vrátane personálneho obsadenia požadovaného personálu

142

C3.3R5

Strategický investor cyperskej burzy cenných papierov

Míľnik

Výber strategického investora na nákup kontrolného podielu na cyperskej burze cenných papierov

Rada ministrov schválila dohodu

4. štvrťrok

2024

Výber strategického investora na nákup kontrolného podielu na cyperskej burze cenných papierov, podpísanie príslušných dohôd, dosiahnutie finančného uzavretia transakcie.

143

C3.3R6

Stimuly na podporu fúzií a akvizícií.

Míľnik

Akčný plán stimulov na fúzie a akvizície

Rada ministrov prijala správu a sprievodný akčný plán

4. štvrťrok

2022

Schválenie správy a sprievodného akčného plánu Radou ministrov o osobitných stimuloch na podporu fúzií a akvizícií v nadväznosti na hodnotenie podobných režimov v rámci EÚ a konzultácie so zainteresovanými stranami.

144

C3.3I2

Vytvorenie regulačného rámca s cieľom umožniť finančné technológie

Míľnik

Regulačný súbor s výhľadom na finančné technológie a inovačné technológie

Oznámenie Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu o spustení regulačného systému.

2. štvrťrok

2023

Zaviesť regulačný súbor, ktorý uľahčí vývoj vhodného a atraktívneho regulačného režimu pre finančné technológie a inovačné technológie a zabezpečí rovnováhu medzi plynulým zavádzaním inovačných produktov alebo služieb a zabezpečením ochrany investorov.

145

C3.3I3

Poradenské služby pre MSP

Míľnik

Schéma podpory poradenských služieb pre MSP

Verejné oznámenie o začatí programu

3. štvrťrok

2022

Spustenie systému podpory poradenských služieb pre MSP prostredníctvom otvorenej výzvy na predkladanie návrhov zameraných na posilnenie konkurencieschopnosti MSP a podporu ich podnikateľského rastu s cieľom zvýšiť produktivitu a predaj, modernizovať výrobné linky a technológie, modernizovať sortiment výrobkov a výrobné procesy.

146

C3.3I3

Poradenské služby pre MSP

Cieľ

MSP, ktoré dostávajú podporu od akreditovaných konzultantov

Počet

0

375

4. štvrťrok

2025

Najmenej 375 MSP dostane podporu od akreditovaných konzultantov prostredníctvom systému podpory s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Poskytovanie služieb overuje počítačový systém Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu – Priemyselná a technologická služba – overujú zamestnanci ministerstva priemyslu a technologických služieb, ktorí riadia schému, predtým, ako predložia schválené žiadosti odboru účtovníctva na administratívne overenie a vyplatenie grantu.

147

C3.3I4

Schéma digitálnej modernizácie podnikov

Míľnik

Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov po schválení schémy Radou ministrov

Oficiálne oznámenie výzvy na predkladanie návrhov v tlači, na webovom sídle MECI/ITS a sociálnych médiách MECI/ITS

2. štvrťrok

2023

Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov na granty pokrývajúce percentuálny podiel výdavkov, ktoré zvýšia digitálnu identitu podnikov alebo zvýšia počet malých a stredných podnikov, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie (vrátane odvetvia elektronického obchodu), alebo podporia digitálne podnikanie alebo budú zahŕňať po schválení programu digitálnej modernizácie podnikov Radou ministrov.

148

C3.3I4

Schéma digitálnej modernizácie podnikov

Cieľ

MSP podporované po predložení žiadostí o platbu.

Počet

0

290

2. štvrťrok

2026

Najmenej 290 MSP podporených po predložení žiadostí o platbu a po administratívnych kontrolách a kontrolách na mieste, ktoré vykonal zodpovedný tím pre riadenie schémy.

149

C3.3I5

Podpora extroverzie a otvorenosti cyperských firiem medzinárodnému obchodu

Cieľ

Podniky podporované na činnosti extroverzie obchodu

Počet

0

40

4. štvrťrok

2023

Najmenej 40 podnikov podporovaných na činnosti extroverzie obchodu po predložení žiadosti o platbu a overení, ktoré vykonal zodpovedný tím pre riadenie schémy.

Výzva na predkladanie návrhov má referenčný rámec, ktorý zahŕňa kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, že vybrané projekty sú v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

150

C3.3I5

Podpora extroverzie a otvorenosti cyperských firiem medzinárodnému obchodu

Cieľ

Podniky podporované na činnosti extroverzie obchodu

Počet

40

140

2. štvrťrok

2026

Najmenej 140 podnikov podporovaných na činnosti extroverzie obchodu po predložení žiadosti o platbu a overení, ktoré vykonal zodpovedný tím pre riadenie schémy, v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne škody“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

151

C3.3I6

Kapitálový fond financovaný štátom

Míľnik

Zriadenie registrovaného alternatívneho investičného fondu v registri Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu

Registrácia RAIF v registri Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu (CySEC)

4. štvrťrok

2022

Dokončilo sa zriadenie registrovaného alternatívneho investičného fondu (RAIF) v registri Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu (CySEC). Fond zvýši dostupnosť alternatívnych zdrojov financovania, najmä pre inovačné spoločnosti a začínajúce podniky.

Investičná politika zahŕňa kritériá oprávnenosti pre subjekty, do ktorých sa investuje, aby sa zabezpečil súlad s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre podporované transakcie v rámci tohto opatrenia prostredníctvom využívania overenia udržateľnosti, požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a požiadavky, aby prijímatelia prijímali a uverejňovali plány ekologickej transformácie, ktoré počas predchádzajúceho rozpočtového roka získali viac ako 50 % svojich príjmov z činností alebo aktív uvedených v zozname vylúčených subjektov.

152

C3.3I6

Kapitálový fond financovaný štátom

Cieľ

Subjekty, do ktorých sa investuje, podporované z fondu

Počet

0

12

2. štvrťrok

2026

Najmenej 12 subjektov, do ktorých sa investuje (startupy a inovačné spoločnosti), podporených prostredníctvom fondu.

G.3.    Opis reforiem a investícií v súvislosti s úverom

Investícia 1 (C3.3I1): Integrovaný informačný systém pre „Registrar of Companies and Official Receiver“ (Registrar of Companies and Official Receiver).

Cieľom opatrenia je návrh, vývoj, vykonávanie, údržba a prevádzka riešenia integrovanej registračnej platformy, ktoré podporuje procesy a služby sekcie obchodných spoločností a sekcie duševného a priemyselného vlastníctva registra obchodných spoločností a úradného príjemcu, a to takým spôsobom, aby sa digitálna transformácia dvoch uvedených sekcií stala priekopníkmi v digitálnej prítomnosti, online spôsobilostiach a vynikajúcich zákazníckych službách poskytovaných účinnými vnútornými procesmi a podporených pružnými informačnými systémami.

Investícia pozostáva z inštalácie hardvéru a softvéru systému, dobudovania sieťovej infraštruktúry a odbornej prípravy personálu nového systému.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

G.4.    Čiastkové ciele, zámery, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie úveru

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Východisková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

153

C3.3I1

Integrovaný informačný systém pre registrátora obchodných spoločností a úradného príjemcu

Míľnik

Dokončila sa systémová inštalácia hardvéru a softvéru a vytváranie sietí

Vydanie dokončenia a prevádzky na inštaláciu systémového hardvéru aampéru; dokončený softvér a vytváranie sietí

1. štvrťrok

2023

Inštalácia systémového hardvéru aampéru; dokončený softvér a vytváranie sietí (servery, pevné disky, počítače a periférne zariadenia, RDBMS, operačné systémy a smerovače).

154

C3.3I1

Integrovaný informačný systém pre registrátora obchodných spoločností a úradného príjemcu

Cieľ

Školenie personálu

% (percentuálny podiel)

0

100

4. štvrťrok

2025

Odborná príprava 100 % zamestnancov registrátora spoločností, úradného príjemcu a zamestnancov odboru služieb informačných technológií v oblasti zavedeného informačného systému a súvisiacich prevádzkových postupov.

H. KOMPONENT 3.4: Modernizácia verejných a miestnych orgánov, zefektívnenie justície a boj proti korupcii

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá dlhodobými výzvami vo fungovaní verejnej správy na ústrednej aj miestnej úrovni, justičného systému a protikorupčného rámca. Ciele zložky sú: I) zvýšiť účinnosť, efektívnosť a relevantnosť vládnych procesov vzhľadom na súčasné výzvy, potreby a očakávania občanov a podnikov, ii) posilniť administratívne kapacity a spoluprácu ministerstva vnútra a miestnych samospráv s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie nového modelu miestnej správy, iii) zlepšiť účinnosť súdneho systému vrátane kvality a efektívnosti prostredníctvom urýchlenia výkonu spravodlivosti a zníženia počtu nevybavených prípadov a iv) dosiahnuť väčšiu súdržnosť s úsilím vlády v boji proti korupcii.

Reformy a investície zahrnuté do zložky prispievajú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa zlepšenia efektívnosti vo verejnom sektore, najmä pokiaľ ide o fungovanie verejnej správy a miestnych samospráv (odporúčania 1 pre jednotlivé krajiny z roku 2019 a 4 z roku 2020), podpory pružných pracovných podmienok (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2 z roku 2020), zlepšenia efektívnosti a digitalizácie justičného systému (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 5 z roku 2019 a odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 5 z roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

H.1.    Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Podzložka 3.4.1: Modernizácia verejného sektora

Reforma 1 (C3.4R1): Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politík

Cieľom reformy je zlepšiť fungovanie verejnej správy zlepšením jej rámca riadenia ľudských zdrojov a reštrukturalizovať a posilniť administratívne kapacity cyperskej polície.

Reforma pozostáva z dvoch prvkov:

I)Vypracovanie a vykonávanie akčného plánu na posilnenie administratívnych kapacít a strategickej úlohy oddelenia pre verejnú správu a personál pri riadení ľudských zdrojov v súvislosti s formulovaním a monitorovaním vykonávania politík verejnej správy a riadenia ľudských zdrojov vo verejnom sektore, ako je stanovovanie politík, formulovanie usmernení a základných zásad v záležitostiach riadenia ľudských zdrojov, preskúmanie existujúcich politík, právnych predpisov a postupov a pracovnoprávne vzťahy. Reforma zároveň posilní schopnosť príslušných ministerstiev vykonávať politiky verejnej správy a funkcie ľudských zdrojov, pričom sa zabezpečí primeraná zodpovednosť a schopnosť reagovať;

II)reorganizácia a modernizácia cyperskej polície navrhnutím a zavedením nového modelu policajnej práce a operácií, nového riadiaceho rámca pre vzdelávanie a rozvoj a nového rámca riadenia ľudských zdrojov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C3.4R2): Regulovať pružné formy organizácie práce vo verejnom sektore

Cieľom reformy je zvýšiť produktivitu a účinnosť verejnej služby prostredníctvom využívania pružných foriem organizácie práce, ako je práca na diaľku, čiastočne na diaľku a čiastočný úväzok.

Reforma pozostáva z vykonávania pružných foriem organizácie práce vo verejnom sektore na základe posúdenia odporúčaní oddelenia verejnej správy a personálu z externej štúdie najlepších postupov a možných obmedzení, ktoré zaznamenali iné vnútroštátne orgány verejnej správy. V štúdii sa preskúmajú podmienky pružných foriem organizácie práce vo verejnej službe, ako sa uplatňujú v iných jurisdikciách.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 3 (C3.4R3): Zaviesť nový rámec pre hodnotenie a výberové konanie na obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe a nové predpisy na hodnotenie výkonu zamestnancov

Cieľom reformy je zlepšiť fungovanie verejnej služby prostredníctvom preskúmania rámca prijímania zamestnancov a povyšovania a systému hodnotenia výkonu.

Reforma pozostáva z: I) zavedenie nového rámca vo verejnej službe pre hodnotenie a výber kandidátov na povýšenia vrátane riadiacich pozícií na základe zásluh; II) zavedenie nového systému hodnotenia výkonu, ktorý sa má používať na účely rozvoja a povyšovania, aby bolo hodnotenie a povyšovanie transparentnejšie, spravodlivejšie, založené na zručnostiach a účinnejšie; a iii) zlepšenie postupov prijímania zamestnancov prostredníctvom odbornej prípravy, aktualizácia systémov služieb (súbor požiadaviek a povinností týkajúcich sa pracovných miest vo verejnej správe) a zmeny v dvoch príslušných právnych predpisoch týkajúcich sa prijímania zamestnancov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2025.

Reforma 4 (C3.4R4): Posilniť administratívne kapacity a transparentnosť prostredníctvom profesionalizácie verejného obstarávania a ďalšej digitalizácie jeho procesu

Cieľom reformy je zvýšiť efektívnosť a účinnosť verejného obstarávania zavedením nových postupov verejného obstarávania s využitím digitálnych nástrojov a zvýšením znalostí a odborných znalostí zamestnancov.

Reforma pozostáva zo zavedenia integrovaného plne digitalizovaného systému elektronického obstarávania využívajúceho moderné technológie, čím sa zníži administratívna záťaž účastníkov a zároveň sa zabezpečí zodpovednosť a transparentnosť. Dopĺňajú ho opatrenia zamerané na profesionalizáciu verejného obstarávania, ako je napríklad revízia organizačnej štruktúry centrálnej profesionálnej funkcie verejného obstarávania a odborná príprava a certifikácia odborníkov v oblasti verejného obstarávania.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 5 (C3.4R5): Posilnenie kapacity právnickej kancelárie

Cieľom reformy je uskutočniť digitálnu transformáciu právneho úradu s cieľom zvýšiť jeho efektívnosť a účinnosť, ako aj produktivitu, kvalitu práce a pracovné podmienky zamestnancov.

Reforma pozostáva z digitalizácie všetkých procesov a postupov Právneho úradu zavedením informačného systému (systému elektronického práva), ktorý sa poskytne ako úplné riešenie softvéru ako služby. Zahŕňa poskytovanie, vývoj a prispôsobenie existujúceho webového systému riadenia s cieľom poskytovať funkcie, ako je vytváranie elektronických prípadových súborov a priečinkov, správa a monitorovanie prípadov, interná komunikácia a pracovné postupy, sledovanie prípadov, finančné riadenie a platby. Počas realizácie projektu sa v obchodnej analýze posúdia potreby reštrukturalizácie procesov. Všetky existujúce papierové spisy sa presunú do základného systému elektronického práva.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Investícia 1 (C3.4I1): Racionalizácia systému zmien prostredníctvom zavedenia systému plánovania rolovania

Cieľom investície je optimalizovať modely zmien a dosiahnuť zvýšenie produktivity a efektívnosti v organizáciách verejného sektora, ktoré poskytujú služby v rôznych časových posunoch.

Investícia pozostáva z zavedenia systému plánovania rozpisu, ktorý obsahuje každodenné administratívne a taktické nástroje plánovania, automatizáciu plánov/rotácií zmien a včasnú automatizovanú komunikáciu so zamestnancami a manažérmi. Systémy by mali byť prepojené s modulom riadenia ľudských zdrojov podnikového systému plánovania zdrojov, ktorý sa realizuje vo verejnom sektore (mimo plánu obnovy a odolnosti). Opatrenie zahŕňa školenie správcov, ktorí využívajú systém plánovania rozpisov.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 2 (C3.4I2): Digitalizácia legislatívneho procesu

Cieľom investície je zlepšiť kvalitu regulácie a zvýšiť právnu istotu a transparentnosť modernizáciou legislatívneho procesu a uverejňovaním uplatniteľných právnych predpisov.

Investícia pozostáva zo zriadenia platformy na prípravu právnych predpisov, ktorá umožní jednoduchšie vypracúvanie, konsolidáciu, riadenie a uchovávanie zákonov a iných právnych predpisov. Systém sa tiež stane oficiálnym vládnym jednotným miestom digitálneho prístupu pre verejnosť ku všetkým textom právnych predpisov v interoperabilnom formáte. Investícia sa vzťahuje na nahratie všetkých existujúcich zákonov a iných právnych predpisov do novej platformy.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 3 (C3.4I3): Centrum pre modelovanie hospodárskej politiky

Cieľom investície je zlepšiť tvorbu a vykonávanie politík zvýšením využívania kvantitatívnych modelovacích techník na posúdenie regulačného vplyvu.

Investícia pozostáva z vývoja modelovacích nástrojov a odborných znalostí medzi verejnými zamestnancami s cieľom umožniť lepšie posúdenie vplyvu politiky. To sa dosiahne i) zriadením centra pre modelovanie hospodárskej politiky, ktoré bude disponovať nástrojmi a údajmi na analýzu a hodnotenie politík; II) prenos poznatkov o analýze politiky a hodnotení na zamestnancov ministerstva financií; a iii) vývoj nástrojov pre veľké dáta a analýzu dát.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Podzložka 3.4.2: Miestna správa a priestorová reforma

Reforma 6 (C3.4R6): Nový právny rámec pre miestne orgány a príslušné podporné opatrenia

Cieľom opatrenia je reformovať systém miestnej samosprávy na Cypre s cieľom zlepšiť jeho rozhodovaciu právomoc a administratívnu autonómiu, zvýšiť efektívnosť správy vecí verejných a zosúladiť zdroje a zodpovednosti s cieľom zabezpečiť finančnú udržateľnosť.

Reforma pozostáva z prijatia nových právnych predpisov, ktoré: znížiť počet obcí a vytvoriť komunitné zoskupenia na centralizované poskytovanie služieb s cieľom zlepšiť administratívne kapacity; zaviesť nový model správy a novú štruktúru zamestnancov pre obce; presunúť právomoci a zdroje z ústrednej štátnej správy na obce, najmä v oblastiach vydávania povolení, sociálnej politiky, údržby miestnej infraštruktúry, škôl a poskytovania miestnych služieb občanom; reformovať financovanie obcí; a zabezpečiť primeraný právny dohľad, transparentnosť a demokratickú zodpovednosť. Reforma zahŕňa aj budovanie kapacít prostredníctvom odbornej prípravy.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 7 (C3.4R7): Sceľovanie mestských pozemkov

Cieľom reformy je znížiť tlak na rozširovanie obcí a zväčšovať zástavbu pôdy uľahčením využívania dostupnej pôdy na stavebné účely.

Reforma pozostáva zo stanovenia legislatívneho rámca pre sceľovanie mestských pozemkov a z podpory vykonávania hlavných plánov mestských pozemkových úprav vo vybraných oblastiach alebo v oblastiach strategického významu pre ostrov. Reforma zahŕňa aj prípravu odbornej štúdie, digitálnej platformy na umožnenie mestských pozemkových úprav a prípravu pilotných plánov mestských pozemkových úprav.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 4 (C3.4I4): Zlepšenie elektronického systému vydávania stavebných povolení

Cieľom investície je zvýšiť efektívnosť postupov vydávania stavebných povolení.

Investícia pozostáva z i) rozšírenia prostredia elektronickej aplikácie existujúceho IT systému Hippodamos na plánovanie a povoľovanie, aby všetky orgány územného plánovania a stavebné orgány (obce) mohli predkladať žiadosti o stavebné a stavebné povolenia zo spoločnej platformy; II) modernizácia systému Hippodamos s cieľom umožniť digitálne uplatňovanie, štúdium a vydávanie plánovacích a stavebných povolení; a iii) modernizácia alebo rozšírenie iných modulov Hippodamos, ako je správa zmlúv o výstavbe a správa.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia 5 (C3.4I5): Inteligentné mestá

Cieľom investície je koordinovať prebiehajúce iniciatívy inteligentných miest do celonárodného realizačného plánu.

Investícia pozostáva z predloženia národného riadiaceho plánu pre inteligentné mesto so zameraním na tri prioritné inteligentné riešenia pre obce: inteligentné parkovanie, inteligentné osvetlenie a inteligentné nakladanie s odpadom. Investícia zahŕňa navrhovanie a realizáciu infraštruktúry inteligentných miest (centrálna platforma), ako aj navrhovanie a realizáciu troch prioritných inteligentných riešení vrátane inštalácie snímačov. Očakáva sa, že investície budú zahŕňať 30 obcí. Centrálna platforma musí mať potrebnú flexibilitu pre budúce doplnenia nových riešení inteligentných miest.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 6 (C3.4I6): Regenerácia a revitalizácia Nikózie Inner City

Cieľom investície je oživiť vnútorné mesto Nikózie prilákaním mladých obyvateľov, novými investíciami a podporou hospodárskej činnosti.

Investícia pozostáva z i) renovácie školy Faneromeni, ktorá sa má použiť ako katedra Cyperskej univerzity; II) nákup a renovácia budov vo vnútornom meste, ktoré sa majú transformovať na študentské ubytovanie; a iii) zavedenie stimulov súkromného sektora na poskytovanie ubytovania pre študentov v tejto oblasti.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Podzložka 3.4.3: Efektívny justičný systém

Reforma 8 (C3.4R8): Efektívnosť súdnictva

Cieľom reformy je znížiť vysoký počet nevyriešených prípadov na súdoch a zvýšiť celkovú efektívnosť a kvalitu justičného systému.

Reforma pozostáva z prípravy akčného plánu na odstránenie nevybavených prípadov a odvolaní s konkrétnymi ročnými cieľmi a zo zriadenia pracovnej skupiny sudcov, od ktorej sa očakáva, že bude koordinovať vykonávanie akčného plánu na zníženie počtu nevyriešených prípadov. Dokončenie akčného plánu sa očakáva do 31. decembra 2021. Prebiehajúce konania sa vymedzujú ako prebiehajúce konania dlhšie ako dva roky. K 31. decembru 2020 boli: 24 777 prebiehajúcich občianskoprávnych konaní, 2 222 prebiehajúcich odvolaní v občianskoprávnych veciach a 475 prebiehajúcich odvolaní v správnych konaniach. Reforma bude pozostávať aj z vykonávania revidovaných pravidiel občianskeho súdneho konania, ktoré prijal Najvyšší súd 19. mája 2021 a ktorými sa zvýši efektívnosť súdnych konaní, a to aj pri rozhodovaní o veciach.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 9 (C3.4R9): Digitálna transformácia súdov

Cieľom reformy je riešiť neefektívnosť justičného systému spôsobenú súdmi, ktoré fungujú na základe manuálnych a papierových systémov. Digitalizácia systému musí zefektívniť a urýchliť spravodlivosť.

Reforma pozostáva z inštalácie a prevádzky i) systému i-justice dočasného riešenia najnaliehavejších potrieb pred tým, ako bude k dispozícii elektronická justícia, ii) integrovaného systému elektronickej justície a iii) digitálneho zvukového záznamu v súdnom konaní. Systém elektronickej justície je prístupný súdom, právnikom, občanom, právnemu úradu republiky a polícii. Zavedie niekoľko funkcií, ako je digitálne archivovanie a platba prípadov, kategorizácia prípadov, vyhľadávanie prípadov, tvorba a správa dokumentov, systémy sledovania a monitorovania na podporu strímingu prípadov, monitorovanie súladu s príkazmi a protokolmi, riadenie prideľovania prípadov na vypočúvanie, vykonávanie a riadenie rozhodnutí, uzatváranie prípadov a riadenie dôkazov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2025.

Investícia 7 (C3.4I7): Odborná príprava sudcov

Cieľom investície je riešiť nízku úroveň odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania sudcov.

Investícia pozostáva z odbornej prípravy sudcov o revidovaných pravidlách občianskeho súdneho konania a/alebo inej odbornej justičnej prípravy zameranej na rôzne právne témy a justičné zručnosti, ktoré organizuje Cyperská škola pre justičnú odbornú prípravu.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 8 (C3.4I8): Modernizácia infraštruktúry súdov

Cieľom investície je riešiť neefektívnosť justičného systému spôsobenú neprimeranými súdnymi budovami, a to z hľadiska kvantity aj kvality.

Investícia pozostáva z výstavby rozšírenia budovy okresného súdu v meste Famagusta.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2021.

Podzložka 3.4.4: Boj proti korupcii

Reforma 10 (C3.4R10): Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca boja proti korupcii

Cieľom reformy je dosiahnuť väčšiu súdržnosť v boji proti korupcii vykonávaním národného horizontálneho akčného plánu proti korupcii.

Reforma pozostáva z: I) právne predpisy na ochranu oznamovateľov, zvýšenie transparentnosti vo verejných rozhodovacích procesoch a predchádzanie konfliktu záujmov, ii) zriadenie a fungovanie nezávislého orgánu proti korupcii, ktorý koordinuje úsilie všetkých orgánov zapojených do boja proti korupcii a jej predchádzania a dohliada na včasné vykonávanie opatrení rôznymi príslušnými útvarmi iii) informovanosť a odbornú prípravu verejnosti v oblasti boja proti korupcii a iv) posilnenie útvarov vnútorného auditu vo všetkých ministerstvách a útvare pre vnútorný audit.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2024.

H.2.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/ cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Východi-sková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

155

C3.4R1

Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politík

Míľnik

Akčný plán pre efektívne riadenie otázok ľudských zdrojov vo vnútroštátnej verejnej správe

 

Prijatie akčného plánu Radou ministrov

1. štvrťrok

2022

Rada ministrov prijala akčný plán, ktorý zahŕňa:

Usmernenia, vzory a podpora vykonávania zo strany oddelenia pre verejnú správu a personál (PAPD) pre správu príslušných ministerstiev v súvislosti s otázkami riadenia ľudských zdrojov, ako je reorganizácia a reštrukturalizácia, zjednodušenie postupov a plánovanie pracovných síl,

Vykonávanie revidovanej organizačnej štruktúry PAPD

Plán vzdelávania a rozvoja pre zamestnancov PAPD,

Plán odbornej prípravy pre správu rezortných ministerstiev

156

C3.4R1

Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politík

Míľnik

Nový rámec riadenia ľudských zdrojov pre cyperskú políciu

Prijatie prezidentom polície a stálym tajomníkom ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku a nadobudnutie účinnosti

4. štvrťrok

2023

Nový rámec riadenia ľudských zdrojov pre cyperskú políciu nadobudol účinnosť a zahŕňa tieto oblasti:

Analýza a vytváranie opisov pracovných miest

Prijímanie zamestnancov

Motivácia

Odborná príprava a rozvoj

Náhrada škody a dávky

Pracovnoprávne vzťahy a vzťahy so zamestnancami a komunikácia

Riadenie členov na dôchodku

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Stratégia riadenia ľudských zdrojov

157

C3.4R1

Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politík

Míľnik

Vykonávanie akčného plánu pre efektívne riadenie otázok ľudských zdrojov vo vnútroštátnej verejnej správe

Záverečná správa o vykonávaní akčného plánu schválená Radou ministrov

4. štvrťrok

2025

Akčný plán bol realizovaný vrátane:

Usmernenia a príručky pre správu príslušných ministerstiev týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov, disciplinárnych postupov, plánovania pracovných síl, reorganizácie a zjednodušenia preskúmaní procesov

Prípadné legislatívne zmeny

Odborná príprava zamestnancov na príslušných ministerstvách

158

C3.4R2

Regulovať pružné formy organizácie práce vo verejnom sektore

Míľnik

Rozhodnutie o pružných formách organizácie práce vo verejnom sektore

Rozhodnutie Rady ministrov

1. štvrťrok

2023

Vypracuje sa štúdia o pružných formách organizácie práce vo verejnom sektore. V PAPD sa posúdia odporúčania štúdie, pričom sa zvážia primerané záruky zamerané na zlepšenie účinnosti verejnej služby. Po posúdení odporúčaní štúdie prijme Rada ministrov rozhodnutie o ich vykonávaní.

159

C3.4R2

Regulovať pružné formy organizácie práce vo verejnom sektore

Míľnik

Vykonávanie pružných foriem organizácie práce

Záverečná správa PAPD o vykonávaní rozhodnutia Rady ministrov

4. štvrťrok

2024

Vykonávanie rozhodnutia Rady ministrov, v prípade potreby prostredníctvom zmeny zákona/nariadenia, oznamovania politík a odbornej prípravy na základe akčného plánu vypracovaného oddelením pre personál verejnej správy.

160

C3.4R3

Zaviesť nový rámec pre hodnotenie a výberové konanie na obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe a nové predpisy na hodnotenie výkonu zamestnancov

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa procesu hodnotenia a výberu voľných pracovných miest vo verejnej službe a predpisov týkajúcich sa hodnotenia výkonu zamestnancov.

Ustanovenie v príslušnom(-ých) zákone(-och) a nariadeniach o ich nadobudnutí účinnosti

4. štvrťrok

2021

Hlavnými prvkami sú:

i) nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa stanovuje hodnotenie a výber uchádzačov na obsadenie povyšovacích miest vo verejnej službe, vrátane riadiacich pozícií, novými kritériami a metódami založenými na objektívnom posúdení a zásluhách, ako aj zmena zákona o verejnej službe, ak sa to považuje za potrebné, a ii) nadobudnutie účinnosti nových nariadení na zavedenie nového systému hodnotenia výkonu pre verejných zamestnancov, ktorý sa bude používať na účely rozvoja a povyšovania s cieľom zvýšiť transparentnosť, transparentnosť, spravodlivosť, zručnosti a účinnosť postupu hodnotenia a povyšovania

161

C3.4R3

Zaviesť nový rámec pre hodnotenie a výberové konanie na obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe a nové predpisy na hodnotenie výkonu zamestnancov

Míľnik

Nový rámec pre hodnotenie výkonnosti a obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe.

Začiatok používania nového rámca

1. štvrťrok

2025

Výkonnosť štátnych zamestnancov sa hodnotí a voľné pracovné miesta vo verejnej službe obsadia v súlade s novým právnym rámcom po jeho účinnom vykonávaní, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy príslušných zamestnancov.

162

C3.4R4

Posilniť administratívne kapacity a transparentnosť prostredníctvom profesionalizácie verejného obstarávania a ďalšej digitalizácie jeho procesu

Míľnik

Nový integrovaný systém elektronického obstarávania

Prvé výzvy na predkladanie ponúk boli vyhlásené v rámci nového systému elektronického obstarávania

4. štvrťrok

2025

Nový integrovaný systém elektronického obstarávania musí byť plne funkčný vrátane celého vývoja, testovania a odbornej prípravy používateľov.

Hlavné funkcie systému sú:

podporiť zásadu „jediný raz“ na predkladanie údajov súkromnými používateľmi

štatistické vykazovanie

—podporovať využívanie vznikajúcich technológií, ktoré môžu verejní obstarávatelia aj hospodárske subjekty používať v rámci svojich administratívnych funkcií

—Uľahčovanie administratívnej práce verejných obstarávateľov

Používateľsky ústretové rozhranie s hospodárskymi subjektmi s dôrazom na MSP

Zverejňovanie otvorených údajov týkajúcich sa postupov verejného obstarávania

—Poskytovať verejným obstarávateľom a subjektom prijímajúcim rozhodnutia informácie o postupoch verejného obstarávania počas celého životného cyklu projektu.

163

C3.4R5

Posilnenie kapacity právnickej kancelárie

Míľnik

Nový informačný systém pre advokátsku kanceláriu

Uvedenie nového IT systému do prevádzky

4. štvrťrok

2023

Úplné sfunkčnenie riešenia softvéru ako služby pre právnickú kanceláriu, ktoré má tieto vlastnosti:

vytvorenie elektronických spisov a priečinkov,

riadenie a monitorovanie prípadov,

vnútorná komunikácia a pracovné toky,

sledovanie prípadov, finančné riadenie a platby,

digitalizácia papierových spisov.

Odborná príprava užívateľov bola ukončená.

164

C3.4I1

Racionalizácia systému zmien prostredníctvom zavedenia systému plánovania rolovania

Míľnik

Zavedenie nového systému plánovania zásob v organizáciách verejného sektora

Uvedenie nového systému plánovania zásob do prevádzky

2. štvrťrok

2026

Dokončenie vývoja a uvedenie systému plánovania zásob do prevádzky. Hlavné funkcie systému sú:

každodenné administratívne a taktické nástroje plánovania s automatickým plánovaním zmien a komunikáciou so zamestnancami a manažérmi,

pracovná sila a riadenie zmien s monitorovaním nákladov práce, absencií a nadčasov.

165

C3.4I2

Digitalizácia legislatívneho procesu

Míľnik

Vykonávanie cyperskej platformy prípravy právnych predpisov

Uvedenie nového systému do prevádzky

1. štvrťrok

2025

Uvedenie platformy do prevádzky a ukončenie odbornej prípravy pre administrátorov a privilegovaných používateľov.

Plne funkčná platforma na prípravu právnych predpisov umožní:

vypracovanie a spravovanie účtov prostredníctvom editora webových stránok s možnosťou exportovať vo formáte XML vo všetkých fázach procesu prípravy právnych predpisov,

centrálna databáza na uchovávanie a šírenie právnych textov ako otvorených údajov prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní, ako aj hromadne;

nástroj na konsolidáciu zákonov a zmien a doplnení.

166

C3.4I2

Digitalizácia legislatívneho procesu

Míľnik

Digitalizácia právnych predpisov aampérov; nariadenia v novej platforme

Verejné oznámenie na platforme

4. štvrťrok

2025

Všetky predchádzajúce zákony a nariadenia boli nahraté do novej platformy, aby boli všetky právne predpisy dostupné online na vládnej platforme.

167

C3.4I3

Centrum pre modelovanie hospodárskej politiky

Míľnik

Zriadenie Modelingového centra pre analýzu hospodárskej politiky

Uvedenie centra do prevádzky

4. štvrťrok

2023

Plné sprevádzkovanie a vybavenie centra vrátane vymenovania tímu vedeckého personálu. Tím pozostáva z odborníkov na makroekonometrické modely, ekonometrických odborníkov, odborníkov na analýzu údajov a ekonómov.

168

C3.4I3

Centrum pre modelovanie hospodárskej politiky

Cieľ

Počet vypracovaných modelov posudzovania vplyvu a nástrojov analýzy údajov

Počet

0

20

4. štvrťrok

2025

Úplný vývoj najmenej 20 modelov makroekonometrického posúdenia vplyvu a nových nástrojov analýzy údajov pre cyperské hospodárstvo založených na rôznych metodikách sa simuluje, testuje a uplatňuje pri analýze a prognózach hospodárskej politiky.

169

C3.4R6

Nový právny rámec pre miestne orgány a príslušné podporné opatrenia

Míľnik

Nový právny rámec pre miestne orgány

Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti právneho predpisu

 

2. štvrťrok

2024

Intervencia pozostáva z nadobudnutia účinnosti troch zákonov: Zákon o obciach, spoločenstvách (pozmeňujúci a doplňujúci návrh) a zákon o okresných organizáciách miestnej samosprávy.

Nový právny rámec zahŕňa:

Zníženie počtu obcí

Vytváranie komunitných klastrov na poskytovanie služieb

Presun nových právomocí a finančných prostriedkov z ústrednej štátnej správy na obce

Nový systém financovania obcí

Pravidlá týkajúce sa právneho dohľadu, transparentnosti a zodpovednosti

Zlepšenie efektívnosti dodávok vody, kanalizácie a nakladania s tuhým odpadom, ako aj umožnenie vytvorenia piatich okresných organizácií pre miestnu správu.

170

C3.4R6

Nový právny rámec pre miestne orgány a príslušné podporné opatrenia

Cieľ

Počet zamestnancov miestnych orgánov zúčastňujúcich sa na budovaní kapacít

Počet

0

500

4. štvrťrok

2024

Dokončenie série tematických programov budovania kapacít pre miestnu správu, ktoré poskytujú odbornú prípravu najmenej 500 účastníkom (členom a zamestnancom miestnych orgánov).

171

C3.4R7

Sceľovanie mestských pozemkov

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti zákona o mestských pozemkových úpravách

Zákonné ustanovenie o nadobudnutí účinnosti zákona

 

3. štvrťrok

2022

Nadobudnutie účinnosti zákona o mestských pozemkových úpravách s cieľom znížiť rozrastanie miest prostredníctvom racionálneho využívania existujúcich obytných oblastí

172

C3.4R7

Sceľovanie mestských pozemkov

Cieľ

Počet hlavných plánov mestského plánovania v obytných zónach

Počet

0

10

4. štvrťrok

2025

Boli vypracované, zverejnené a schválené plány mestského plánovania v obytných zónach vo vybraných oblastiach alebo v oblastiach strategického významu. V hlavných plánoch sa začlení a prerozdelí do rozčlenených a neprístupných pozemkov (v rámci rozvojových limitov plochy).

173

C3.4I4

Zlepšenie elektronického systému vydávania stavebných povolení

Míľnik

Zlepšenie prostredia elektronickej aplikácie systému Hippodamos

Žiadosti prijaté prostredníctvom zlepšeného prostredia elektronických žiadostí

4. štvrťrok

2022

Dokončenie zlepšenia prostredia elektronickej aplikácie existujúceho systému Hippodamos s cieľom umožniť predkladanie žiadostí o stavebné povolenia pre všetky orgány územného plánovania a stavebné orgány (obce) zo spoločnej platformy.

174

C3.4I4

Zlepšenie elektronického systému vydávania stavebných povolení

Míľnik

Zlepšenie funkcií plánovania a kontroly a riadenia projektov Hippodamos

Plne digitálny proces vydávania povolení a správy zmlúv o výstavbe

4. štvrťrok

2024

Dokončenie zlepšenia nástroja plánovania a kontroly, nástroja projektového riadenia a modernizácie hardvéru a softvéru existujúceho systému Hippodamos na podporu dodatočných funkcií.

175

C3.4I5

Inteligentné mestá

Cieľ

Inštalácia inteligentných snímačov v prevádzke ako súčasť iniciatívy Inteligentné mestá

Počet

0

97 000

4. štvrťrok

2024

Úplná sprevádzkovanie najmenej 97 000 inteligentných snímačov v rámci iniciatívy Inteligentné mestá, ktoré pozostávajú z inteligentných parkovacích snímačov, inteligentných osvetľovacích snímačov a inteligentných snímačov nakladania s odpadom dodaných a nainštalovaných v obciach a pripojených k platforme centrálnych inteligentných miest.

176

C3.4I5

Inteligentné mestá

Cieľ

Vývoj mobilných aplikácií vyvinutých v rámci iniciatívy Inteligentné mestá

Počet

0

3

2. štvrťrok

2026

Vývoj troch mobilných aplikácií (na inteligentné parkovanie, inteligentné osvetlenie, inteligentné nakladanie s odpadom), ktoré majú používatelia k dispozícii na stiahnutie.

177

C3.4I6

Regenerácia a revitalizácia Nikózie Inner City

Cieľ

Izby renovované a prestavané na študentské internáty

Počet

0

250

4. štvrťrok

2024

Najmenej 250 izieb vo vnútornom meste Nikózie bolo renovovaných a prevedených na študentské internáty

178

C3.4I6

Regenerácia a revitalizácia Nikózie Inner City

Cieľ

Izby renovované a prestavané na študentské internáty

Počet

250

560

2. štvrťrok

2026

Najmenej 560 izieb vo vnútornom meste Nikózie bolo renovovaných a prevedených na študentské internáty

179

C3.4I6

Regenerácia a revitalizácia Nikózie Inner City

Míľnik

Renovácia školy Faneromeni

Ukončenie renovácie školy Faneromeni

2. štvrťrok

2026

Škola vo Faneromeni prešla rozsiahlou rekonštrukciou a kompletnou prestavbou proti seizmickej odolnosti na účely umiestnenia školy architektúry Cyperskej univerzity a je pripravená na použitie.

180

C3.4R8

Efektívnosť súdnictva

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti nového občianskeho súdneho poriadku

Ustanovenie v novom občianskom súdnom poriadku (uverejnenom v úradnom vestníku) s uvedením nadobudnutia účinnosti rokovacieho poriadku (1. septembra 2023)

3. štvrťrok

2023

Vykonávanie nového občianskeho súdneho poriadku v nových veciach predložených súdu od 1. septembra 2023. Nový občiansky súdny poriadok zmodernizuje pojednávanie vecí s cieľom zabezpečiť účastníkom konania menej nákladné, dostupnejšie a včasnejšie doručovanie.

181

C3.4R8

Efektívnosť súdnictva

Cieľ

Zníženie počtu nevyriešených prípadov a odvolaní

% (percentuálny podiel)

0

20

2. štvrťrok

2024

Zníženie počtu nevybavených prípadov a odvolaní nevyriešených viac ako dva roky na okresných súdoch a na najvyššom súde o 20 % z úrovne z 31. decembra 2020, čo potvrdzuje výročná správa o pokroku akčného plánu na zníženie počtu nevyriešených prípadov.

182

C3.4R8

Efektívnosť súdnictva

Cieľ

Ďalšie znižovanie počtu nevyriešených prípadov a odvolaní

% (percentuálny podiel)

20

40

2. štvrťrok

2026

Zníženie počtu nevybavených prípadov a odvolaní nevyriešených viac ako dva roky na okresných súdoch a na najvyššom súde o 40 % z úrovne z 31. decembra 2020, čo potvrdzuje výročná správa o pokroku akčného plánu na zníženie počtu nevyriešených prípadov.

183

C3.4R9

Digitálna transformácia súdov

Míľnik

systém elektronickej justície

Overenie zmluvy a prijatie výsledkov projektovými tímami pre tieto dva systémy. Oba systémy sú dostupné na webovom sídle súdu

4. štvrťrok

2022

Inštalácia a úplná prevádzka systému elektronickej justície a dokončenie prevádzkovej podpory systému i-justice na mieste. Oba systémy sú dostupné na webovom sídle súdu.

184

C3.4R9

Digitálna transformácia súdov

Míľnik

Digitálny zvukový záznam v súdnom konaní

Overenie zmluvy a prijatie výsledkov projektovým tímom pre systém.

1. štvrťrok

2025

Inštalácia a úplná prevádzka digitálneho zvukového záznamu v súdnom konaní.

185

C3.4I7

Odborná príprava sudcov

Cieľ

Odborná príprava sudcov

Počet

0

110

4. štvrťrok

2025

Najmenej 110 (zo 130) sudcov absolvovalo odbornú prípravu o nových pravidlách občianskeho súdneho konania a iných justičných zručnostiach.

186

C3.4I8

Modernizácia infraštruktúry súdov

Míľnik

Rozšírenie obvodného súdu vo Famaguste

Projektový riadiaci tím osvedčuje dokončenie výstavby.

4. štvrťrok

2021

Dokončenie výstavby rozšírenia budovy okresného súdu vo Famaguste s cieľom podporiť prevádzku nových súdnych siení s cieľom pokúsiť sa popri trestnoprávnych aj občianskoprávnych veciach.

187

C3.4R10

Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca boja proti korupcii

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje nezávislý orgán proti korupcii

Ustanovenie zákona, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti zákona a začatie činnosti nezávislého orgánu proti korupcii s obsadenými kľúčovými riadiacimi funkciami a prijatými zamestnancami.

1. štvrťrok

2022

Nezávislý úrad proti korupcii bol zriadený na základe nadobudnutia účinnosti príslušného zákona a je funkčný. Orgán koordinuje úsilie všetkých orgánov zapojených do boja proti korupcii a predchádzania korupcii a dohliada na včasné vykonávanie opatrení rôznymi príslušnými útvarmi.

188

C3.4R10

Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca boja proti korupcii

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti zákona o transparentnosti v rozhodovacom procese a súvisiacich záležitostiach

Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona

4. štvrťrok

2021

Nadobudnutie účinnosti zákona o transparentnosti v rozhodovacom procese a súvisiacich záležitostiach vrátane ustanovení na predchádzanie konfliktu záujmov. Zákonom sa ustanovuje povinnosť zverejňovať kontakty medzi osobami, ktoré majú záujem zúčastniť sa na verejnom rozhodovacom procese, a úradníkmi alebo členmi štátnej služby alebo širšieho verejného sektora alebo so zamestnancami v prospech úradníkov, ktorí majú na základe svojej pozície právomoc alebo možnosť začať takéto postupy alebo formulovať ich obsah alebo prispievať alebo určovať konečný výsledok takýchto konaní. Informácie o takomto kontakte, ako aj o jeho obsahu a účele sa úradne zaznamenávajú a sprístupňujú verejnosti.

189

C3.4R10

Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca boja proti korupcii

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti zákona na ochranu oznamovateľov

Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona

4. štvrťrok

2021

Nadobudnutie účinnosti zákona na ochranu oznamovateľov, ktorí oznamujú podvody a korupciu, pred vnútornými sankciami. Zákon obsahuje doplňujúce ustanovenia o ochrane osôb nahlasujúcich korupčné činy vo verejnom aj súkromnom sektore (oznamovatelia, osoby, ktoré nie sú zapojené do týchto činov) nad rámec ochrany, ktorá je už ustanovená v zákone 95(I)/2001 o ochrane svedkov. V zákone sa ustanovia aj opatrenia zhovievavosti pre tých, ktorí sú zapojení do korupcie, ale dobrovoľne sa hlásia polícii a/alebo ponúknu spoluprácu s orgánmi, ktorá povedie k úplnému vyšetrovaniu a trestnému stíhaniu prípadu.

H.3.    Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 9 (C3.4I9): Schéma pomoci pre súkromný a verejný sektor na certifikáciu podľa ISO 37001 (Anti úplatkárstvo)

Cieľom investície je prispieť k boju proti korupcii zavedením akreditácie ISO 37001 pre súkromný a verejný sektor, ktorá pomôže zvýšiť transparentnosť, odstrániť úplatky a vytvoriť etickú podnikateľskú kultúru.

Investícia pozostáva z grantovej podpory súkromnému a verejnému sektoru vrátane miestnych samospráv na poradenské služby a certifikáciu proti úplatkárstvu v súlade s normou ISO 37001.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

H.4.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Východi-sková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

190

C3.4I9

Schéma pomoci pre súkromný a verejný sektor na certifikáciu podľa ISO 37001 (Anti)

Úplatkárstvo)

Cieľ

ISO 37001 Systémy riadenia boja proti úplatkárstvu

Počet

0

120

4. štvrťrok

2025

ISO akreditovaných pre normu „ISO 37001 ANTI-BRIBERY RIADITEĽSKÉ SYSTÉMY“ z dôvodu poskytnutej podpory je najmenej 120 organizácií.

I. KOMPONENT 3.5: Ochrana fiškálnej a finančnej stability

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti rieši výzvy týkajúce sa fiškálnej a finančnej zraniteľnosti vrátane súvisiacich makroekonomických nerovnováh. Cieľom je zabezpečiť finančnú stabilitu znížením rizík vyplývajúcich z minulosti v bankovom sektore, zavedením opatrení proti vysokej súkromnej zadlženosti a zlepšením dohľadu v nebankovom sektore. S cieľom zabezpečiť fiškálnu stabilitu sa Cyprus zameriava na boj proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu; a poskytovať tvorcom politík komplexné údaje s cieľom navrhnúť spravodlivý daňový systém. Očakáva sa, že plánovanými opatreniami sa zefektívni výber príjmov a daňový systém Cypru bude spravodlivejší, čím sa znížia vedľajšie účinky agresívneho daňového plánovania.

Zložka podporuje riešenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa finančnej stability a súkromnej zadlženosti (odporúčania pre Cyprus 2 a 5 z roku 2019) a riešenia prvkov daňového systému, ktoré uľahčujú agresívne daňové plánovanie jednotlivcami a nadnárodnými spoločnosťami (odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2020 a odporúčanie pre Cyprus 1 z roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

I.1.    Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Ochrana finančnej stability

Reforma 1 (C3.5R1): Právny rámec pre krízové riadenie úverových inštitúcií

Cieľom opatrenia je zlepšiť odolnosť bankového sektora zavedením rámca pre súdržný a konkrétny postup na podporu úverových inštitúcií, ktoré čelia finančným ťažkostiam.

Reforma pozostáva z i) preskúmania a zmeny vnútroštátneho rámca pre platobnú neschopnosť úverových inštitúcií s cieľom zvýšiť jeho účinnosť a efektívnosť v súlade s najlepšími európskymi postupmi; a ii) stanovenie rámca preventívnej rekapitalizácie úverových inštitúcií a vládnych stabilizačných nástrojov na účely účasti na riešení krízovej situácie úverovej inštitúcie.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. septembra 2023.

Reforma 2 (C3.5R2): Rámec a akčný plán na riešenie nesplácaných úverov

Cieľom opatrenia je riešiť finančné riziká súvisiace s nesplácanými úvermi z minulosti v bankovom sektore pokračovaním úsilia o zlepšenie kvality aktív bánk a posilnením pracovného prostredia pre správu úverov.

Reforma pozostáva z i) vykonávania akčného plánu na riešenie zostávajúceho objemu nesplácaných úverov z minulosti a ii) prijatia balíka troch pozmeňujúcich zákonov týkajúcich sa spoločností a správcov úverov (umiestňovanie správcov úverov pod reguláciu a dohľad centrálnej banky; poskytnutie prístupu správcov úverov a spoločností prijímajúcich úvery do katastra nehnuteľností; a zosúladenie oznamovacích požiadaviek v prípade kúpy úveru spoločnosťou nadobúdajúcou úver). Správa o pokroku v súvislosti s akčným plánom sa vypracuje do 30. júna 2023 a schváli Rada ministrov, pričom sa sleduje zníženie objemu nesplácaných úverov v bankovom sektore smerom k orientačným referenčným hodnotám 6 % hrubého a 3 % čistého podielu nesplácaných úverov 15 a v prípade potreby sa navrhujú politické opatrenia.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2023.

Reforma 3 (C3.5R3): Stratégia riešenia nedostatkov systému transakcií s nehnuteľnosťami (názvové listy)

Cieľom reformy je riešiť neefektívnosť systému vydávania a prevodu listov vlastníctva, čo vedie k tomu, že vlastnícke práva nie sú vymedzené, komplikuje postupy zabavenia majetku a bráni likvidácii kolaterálu.

Reforma pozostáva z: I) preskúmanie a vydávanie listov vlastníctva v prebiehajúcich prípadoch, ii) rozšírenie novej politiky plánovania a stavebného povolenia, v súčasnosti najviac na dve obytné jednotky, na štyri obytné jednotky na pozemku, čím sa skráti čas potrebný na vydanie stavebných a priestorových povolení; iii) revízia zákona o regulácii ustajnenia a budov s cieľom zaviesť správne stimuly pre inžiniera vykonávajúceho dohľad s cieľom ďalej odrádzať od nezrovnalostí, ktoré by viedli k nevydaniu listov vlastníctva, iv) zmena zmluvného zákona o predaji nehnuteľnosti, ktorá je vopred vykonaná ako zákon o prevode nehnuteľnosti,

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Reforma 4 (C3.5R4): Nový právny rámec a systém výmeny údajov a úverových kancelárií

Cieľom opatrenia je bojovať proti vysokej súkromnej zadlženosti zlepšením hodnotenia úverového rizika pre nové úvery prostredníctvom vývoja úverového registra, aby trh mohol ponúkať služby, ako je napríklad hodnotenie kreditného rizika v plnom súlade s pravidlami ochrany údajov.

Reforma spočíva v zmene a doplnení existujúceho systému výmeny údajov o úveroch, podľa ktorého je súkromná spoločnosť vlastnená Združením cyperských bánk úverovým registrom, aby sa umožnilo poskytovanie služieb úverového bodovania. Hlavnými prvkami zmeny je zmierniť právnu neistotu, pokiaľ ide o vlastníctvo systému a odlišné úlohy úverového registra a úverových kancelárií, zabezpečiť pokračovanie povinnosti zhromažďovať údaje o úverových nástrojoch úverovými inštitúciami a poskytovať údaje z oddelenia pre platobnú neschopnosť a vymedziť podmienky prístupu k údajom a ich ochrany.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 5 (C3.5R5): Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti

Cieľom opatrenia je zlepšiť schopnosť orgánov navrhovať a vykonávať cielené politiky na prevenciu a riadenie objemu súkromného dlhu. To sa dosiahne vytvorením registra na monitorovanie záväzkov, ktorý sa bude vzťahovať na sumy všetkých dlhov voči všetkým typom veriteľov.

Reforma pozostáva z vykonávania akčného plánu, ktorý zahŕňa návrh a rozvoj registra úverových záväzkov s cieľom vytvoriť úverové hodnotenie pre jednotlivcov a právnické osoby, rozvoj systému úverového ratingu pre jednotlivcov a právne subjekty a prepojenie systému s inými ratingovými agentúrami.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 6 (C3.5R6): Posilnenie a posilnenie rámca pre platobnú neschopnosť

Cieľom tejto reformy je posilniť vykonávanie rámca pre platobnú neschopnosť, podporiť využívanie systémov a nástrojov pre platobnú neschopnosť a zabezpečiť úplné a účinné fungovanie ministerstva pre platobnú neschopnosť.

Reforma pozostáva z i) vykonávania zostávajúcich opatrení a činností uvedených v akčnom pláne z roku 2018, ktoré ešte neboli vykonané, a ii) vytvorenia digitálnych systémov potrebných na zlepšenie práce ministerstva pre platobnú neschopnosť, ktoré podporujú využívanie nástrojov platobnej neschopnosti. Akčný plán schválila Rada ministrov v roku 2018 a odráža vnútroštátnu politiku v oblasti platobnej neschopnosti. Táto reforma zahŕňa opatrenia, ako je digitalizácia systémov (zlepšenie existujúcich systémov a zavedenie nových systémov), odborná príprava pre zamestnancov odboru platobnej neschopnosti, zavedenie linky služieb zákazníkom a webový portál pre zákazníkov a úplná implementácia regulačného rámca pre insolvenčné subjekty.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2025.

Reforma 7 (C3.5R7): Stratégia boja proti finančnej nezákonnosti

Cieľom opatrenia je podporiť finančnú gramotnosť. Zameriava sa na zlepšenie finančného vzdelávania v rámci celkového obyvateľstva, zlepšenie finančného rozhodovania, nápravu nesprávnych postojov a predsudkov, podporu informovanejších a finančne zodpovednejších občanov a v konečnom dôsledku na zlepšenie disciplíny pri splácaní dlhov.

Reforma pozostáva z prípravy stratégie boja proti finančnej negramotnosti: I) identifikovať otázky finančnej negramotnosti; ii) preskúmať medzinárodnú literatúru na túto tému a iii) poskytnúť akčný plán vykonávania. Stratégia obsahuje konkrétne ciele, merateľné ciele, špecifikujú cesty na podporu finančnej gramotnosti a zahŕňa konkrétne opatrenia (krátkodobé aj dlhodobé) na vykonávanie. Reforma zahŕňa aj úplné vykonávanie krátkodobých opatrení stratégie.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Reforma 8 (C3.5R8): Posilnenie dohľadu nad poistnými a dôchodkovými fondmi

Cieľom opatrenia je posilniť dohľad nad poisťovňami a dôchodkovými fondmi.

Reforma pozostáva z i) zvýšenia administratívnej kapacity orgánov dohľadu, ii) prípravy a vykonávania potrebných nástrojov na zabezpečenie súladu s regulačnými rámcami predloženými Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) [ako je revidovaná smernica o inštitúciách zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IORP II)] a iii) vykonávania osobitných opatrení dohľadu podľa plánov poskytnutých orgánu EIOPA na zabezpečenie finančnej stability a ochranu záujmov členov dôchodkových fondov a držiteľov poistných zmlúv.

Ministerstvo registrátora zamestnaneckých dôchodkových fondov (RORBF), ktoré vykonáva dohľad nad dôchodkovým sektorom, zvýši počet stálych zamestnancov o 13 osôb. Útvar kontroly poisťovníctva (ICCS), ktorý vykonáva dohľad nad sektorom poisťovníctva, zvýši počet svojich stálych zamestnancov o tri osoby.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Investícia 1 (C3.5I1): Posilnenie funkcie dohľadu Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu

Cieľom opatrenia je posilniť kapacitu dohľadu Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu (CySEC) prostredníctvom digitalizácie, čo umožní lepší dohľad nad transakciami.

Investícia pozostáva z vývoja pokročilého digitálneho systému založeného na architektúre cloud computingu, ktorý pokrýva potreby dohľadu podľa nariadenia o infraštruktúre európskych trhov (EMIR), nariadenia o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFTR) a nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR). Nový systém musí podporovať tieto prvky: I) pripojiť sa k uzlu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA); načítať a predspracovať údaje o transakciách, ii) zoskupovať a vyhľadávať údaje s cieľom získať regulačné poznatky iii) generovať správy na papieri a ad hoc správy.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2023.

Ochrana fiškálnej stability

Reforma 9 (C3.5R9): Zlepšenie výberu daní a účinnosť daňového oddelenia

Cieľom opatrenia je zefektívniť a zefektívniť výber daní prostredníctvom vyššej úrovne digitalizácie a daňovej disciplíny a zlepšiť služby zákazníkom.

Reforma pozostáva z integrácie rôznych daňových jednotiek, postupov a procesov s cieľom ponúknuť jediné miesto služby daňovníka, legislatívne zmeny a zavedenie nového informačného systému a digitalizáciu daňového oddelenia. Tento systém musí obsahovať: a) jedinú registráciu v daňovom základe a sieti Taxisnet (na elektronické podávanie daňových priznaní k dani z príjmu jednotlivcami, právnickými osobami a zamestnávateľmi); b) integrovaný proces daňovej kontroly založený na posúdení rizika; C) integrovaný audit náhrad; d) integrované a rozšírené jednotné miesto poskytovania služieb vrátane priamej platby DPH a pripojenia podnikov k serveru, ktorý sa nachádza v daňovom oddelení, bez použitia špecializovaných mechanizmov; e) postup vydávania jednotných daňových povolení; možnosť okamžitého prispôsobenia systému s cieľom zohľadniť akékoľvek zmeny v právnych predpisoch a/alebo postupoch a rozšírenie bezpečných rozhraní s inými informačnými systémami; g) možnosti analýzy údajov a h) skenovanie a elektronické uchovávanie všetkých papierových dokumentov daňovníka týkajúcich sa nehnuteľností (nehnuteľného majetku) a kapitálových ziskov s príslušnými parametrami bezpečnosti, integrity a dôvernosti. Novonadobudnutá budova pre integrovaný Okresný úrad Nikózia a Úrad veľkých daňových poplatníkov zvýši úsilie o integráciu okresných daňových úradov do hlavného mesta z piatich rôznych kancelárskych budov na rôznych miestach, ktoré boli predtým považované za technologicky nevhodné, a umožní poskytovanie služieb daňových poplatníkov z jedného miesta v okrese Nikózia. Legislatívne zmeny zahŕňajú: a) nedávno zavedené právne predpisy na vykonávanie povinného podávania daňových priznaní každou fyzickou osobou s príjmom, ako sa vymedzuje v článku 5 zákona o dani z príjmov, bez ohľadu na prahovú hodnotu od daňového roku 2020 (s výnimkou výnimiek); a b) kriminalizácia nezaplatenia daní z príjmov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 10 (C3.5R10): Riešenie agresívneho daňového plánovania

Celkovým cieľom opatrení v rámci reformy je zvýšiť účinnosť, efektívnosť a spravodlivosť daňového systému prostredníctvom boja proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu zo strany nadnárodných podnikov.

Opatrenie pozostáva z troch rôznych reformných čiastkových opatrení.

Prvým čiastkovým opatrením reformy je uloženie zrážkovej dane na odchádzajúce platby úrokov, dividend a licenčných poplatkov a zavedenie ďalšieho kritéria rezidentskej príslušnosti k dani z príjmov právnických osôb na základe založenia každej účtovnej jednotky. Zrážková daň sa uloží jurisdikciám uvedeným v prílohe I k zoznamu EÚ obsahujúcemu jurisdikcie, ktoré nespolupracujú v daňových záležitostiach, ako prvý krok prostredníctvom prijatia zákona do 31. decembra 2021, pričom sa stanoví nadobudnutie jeho účinnosti do 31. decembra 2022.

Test daňovej rezidencie právnických osôb je doplňujúci k testu riadenia a kontroly. Prijme sa do 31. decembra 2021 s tým, že nadobudne účinnosť do 31. decembra 2022. Prvým kritériom je riadenie a kontrola a v prípadoch, keď je spoločnosť založená na Cypre, ale jej riadenie a kontrola sa vykonáva z inej jurisdikcie, sa považuje za daňového rezidenta Cypru a zdaňuje sa v súlade s príslušným ustanovením zákona o dani z príjmov za predpokladu, že spoločnosť nie je daňovým rezidentom inde (aby sa vyhla dvojitému statusu pobytu).

Druhé reformné čiastkové opatrenie spočíva v zavedení zrážkovej dane z odchádzajúcich platieb úrokov, dividend a licenčných poplatkov do jurisdikcií s nízkym daňovým zaťažením. Pokiaľ ide o výplaty úrokov a licenčných poplatkov, cyperské orgány môžu namiesto toho preskúmať prístup uplatňovania neodpočítateľnosti. Takáto legislatívna zmena nadobudne účinnosť 31. decembra 2024.

Cyprus v rámci tretieho čiastkového reformného opatrenia posúdi účinnosť celkového súboru opatrení týkajúcich sa agresívneho daňového plánovania prostredníctvom nezávislého hodnotenia, ktoré sa má dokončiť do 31. decembra 2024. V tomto hodnotení sa posúdi cyperský daňový rámec holisticky vrátane všetkých dovtedy prijatých opatrení. Toto hodnotenie povedie k politickým opatreniam, ktoré má Cyprus prijať na odstránenie zistených nedostatkov, a to aj vo forme legislatívnych zmien, ktoré nadobudnú účinnosť do 30. júna 2026.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 2 (C3.5I2): Modernizácia colného a elektronického platobného systému

Cieľom opatrenia je vyvinúť a zaviesť elektronické systémy plánované v Colnom kódexe Únie. Očakáva sa, že opatrenie zjednoduší a urýchli colné formality a zníži administratívne náklady pre všetky zainteresované strany, a tým zefektívni výber príjmov.

Investícia pozostáva z vývoja a uvedenia do prevádzky dvanástich systémov pozostávajúcich z troch rôznych typov: I) deklaračné systémy (ako je manifestný, automatizovaný dovoz, tranzit, automatizovaný systém kontroly pohybu tovaru pri vývoze a spotrebnej dani), ktoré komunikujú s operačnými zložkami, zložkami riadenia a vonkajšími rozhraniami pomocou integračnej vrstvy; prevádzkové systémy, ktoré pozostávajú z analýzy rizík, účtovníctva, auditu, taríf, colného skladu, správy prípadov, dohľadu a kvót a iii) systémov riadenia, ktoré pozostávajú z riadenia obchodných pravidiel, riadenia obchodných procesov, správy referenčných údajov, interných IAM a podávania správ.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

I.2.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/ cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Výcho-disková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

191

C3.5R1 Dokončenie právneho rámca pre krízové riadenie úverových inštitúcií

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti zmeny vnútroštátneho rámca pre platobnú neschopnosť úverových inštitúcií a zavedenie vládnych nástrojov na zachovanie finančnej stability

Ustanovenie v právnych predpisoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti

3. štvrťrok

2023

Nadobudnutie účinnosti týchto dvoch legislatívnych balíkov:

a) zákon o platobnej neschopnosti úverových inštitúcií, ktorým sa zavedie flexibilita a potrebné nástroje pre príslušné orgány na účinnú likvidáciu platobne neschopných úverových inštitúcií a b) zákon o finančnej stabilite a finančnej podpore podľa zákona o riešení krízových situácií, ktorý stanoví rámec pre vládne zásahy, najmä prostredníctvom preventívnej rekapitalizácie úverovej inštitúcie a prostredníctvom vládnych stabilizačných nástrojov na účely účasti na riešení krízovej situácie inštitúcie.

192

C3.5R2 Rámec a akčný plán riešenia nesplácaných úverov

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti balíka pozmeňujúcich zákonov týkajúcich sa spoločností prijímajúcich úvery (CAC) a správcov úveru s cieľom zlepšiť pracovné prostredie pre riadenie nesplácaných úverov

Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti príslušných zákonov

4. štvrťrok

2021

Nadobudnutie účinnosti týchto troch zákonov:
a) zákon o nákupe a súvisiacich veciach (zmena) úverových nástrojov z roku 2021, ktorým sa spravujú nesplácané úvery pod dohľadom centrálnej banky;

b) zákon o nehnuteľnostiach (prevod, registrácia a oceňovanie) (pozmeňujúci) zákon z roku 2021, ktorým sa poskytuje prístup pre správcov nesplácaných úverov a preberajúce úvery katastrom nehnuteľností

C) zákon o dôkazoch (pozmeňujúci) zákon z roku 2020, ktorým sa zosúladia oznamovacie povinnosti v prípade kúpy úveru spoločnosťou prijímajúcou úver.

193

C3.5R3

Stratégia riešenia nedostatkov systému transakcií s nehnuteľnosťami (názvové listy)

Cieľ

Zníženie počtu nevybavených prípadov vydania listu vlastníctva

% (percentuálny podiel)

0

80

2. štvrťrok

2023

Zníženie počtu nevydaných listov vlastníctva (právny dokument, ktorý predstavuje dôkaz o práve na vlastníctvo nehnuteľnosti). V súčasnosti sa čaká na vydanie listov vlastníctva pre 1 050 dokumentov, čo zodpovedá 20 000 listinám vlastníctva. Z tohto celkového počtu 20 000 nevybavených listov vlastníctva sa vydá 80 %.

194

C3.5R3

Stratégia riešenia nedostatkov systému transakcií s nehnuteľnosťami (názvové listy)

Míľnik

Rozšírenie novej politiky plánovania a stavebného povolenia

Vyhláška ministra vnútra

4. štvrťrok

2022

Rozšírenie novej politiky plánovania a stavebného povolenia na najviac štyri obytné jednotky na obytných pozemkoch. Politika poskytuje možnosť podávať žiadosti elektronicky a zavádza pevne stanovené lehoty na udelenie plánovacích a stavebných povolení (desať až dvadsať dní).

195

C3.5R3

Stratégia riešenia nedostatkov systému transakcií s nehnuteľnosťami (názvové listy)

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti novely zákona o predaji majetku (špecifické plnenie)

Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zmeneného zákona o predaji majetku (špecifické plnenie)

4. štvrťrok

2022

Nadobudnutie účinnosti zmeneného zákona o predaji majetku (špecifickom výkone) s cieľom vopred chrániť záujmy kupujúcich. Zmena umožní prevod listov hlavy za plnej bezpečnosti a právnej istoty, pričom sa minimalizujú prevádzkové náklady a oneskorenia prostredníctvom predbežných kontrol s cieľom identifikovať konkrétne prekážky prevodu pred zaplatením kúpnej ceny. Cieľom je vytvoriť mechanizmus na ochranu záujmov kupujúcich nehnuteľného majetku a vopred zabezpečiť, aby sa prevod nehnuteľného majetku uskutočnil hneď, ako kupujúci splní svoje zmluvné záväzky.

196

C3.5R3

Stratégia riešenia nedostatkov systému transakcií s nehnuteľnosťami (názvové listy)

Míľnik

Preskúmanie nariadenia o ukazovateliách a stavebníctve

Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti zmeneného a doplneného nariadenia o ukazovateliách a stavebníctve

4. štvrťrok

2023

Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa mení nariadenie o ulici a stavebníctve, ktorým sa zavádzajú správne stimuly pre dozorný inžiniera, aby i) dohliadal na vývoj projektu v súlade s vydaným povolením s cieľom ďalej odrádzať od nezrovnalostí, ktoré by viedli k nevydaniu listov vlastníctva a ii) aby príslušnému orgánu predložil osvedčenie potvrdzujúce dokončenie prác v súlade s vydaným povolením.

197

C3.5R4

Nový právny rámec a systém výmeny údajov a úverových kancelárií

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti zákona o rámci a systéme výmeny údajov a úverových kancelárií

Zákonné ustanovenie o nadobudnutí účinnosti zákona

1. štvrťrok

2023

Nadobudnutie účinnosti zákona o rámci a systéme výmeny údajov a úverových kancelárií, ktorým sa odstránia prekážky v súčasnom rámci, aby sa mu umožnilo poskytovať služby úverového bodovania. Hlavné prvky zmeny spočívajú v tom, že Centrálna banka Cypru sa stane vlastníkom systému, zaviesť povinnosť zhromažďovať údaje o úverových zariadeniach úverovými inštitúciami a poskytovať údaje odboru platobnej neschopnosti a vymedziť podmienky prístupu k údajom a ich ochrany.

198

C3.5R4

Nový právny rámec a systém výmeny údajov a úverových kancelárií

Míľnik

Modernizovaný digitálny systém výmeny údajov a úverových kancelárií

Úspešná tvorba úverových hodnotení

4. štvrťrok

2024

Úplné zavedenie a uvedenie do prevádzky modernizovaného digitálneho systému výmeny údajov a úverových kancelárií v súlade so zákonom o rámci a systéme výmeny údajov a úverových kancelárií a začatie poskytovania služieb úverového skóre.

199

C3.5R5

Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti

Míľnik

Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti

Schválenie akčného plánu Radou ministrov

4. štvrťrok

2022

V akčnom pláne sa uvádzajú potrebné kroky na zavedenie registra monitorovania zodpovednosti, ktorý:
vytvoriť elektronickú databázu, ktorá by zhromažďovala údaje o záväzkoch od rôznych verejných a súkromných veriteľov, ako je verejný úverový register

—umožniť navrhovanie a vykonávanie cielených politík na prevenciu a riadenie súkromnej zadlženosti.

200

C3.5R5

Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti

Míľnik

Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti

Potvrdenie Rady ministrov o vykonávaní akčného plánu

4. štvrťrok

2024

Úplné vykonávanie akčného plánu na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti, ktorý

vytvoriť elektronickú databázu, ktorá by zhromažďovala údaje o záväzkoch od rôznych verejných a súkromných veriteľov, ako je verejný úverový register
—umožniť navrhovanie a vykonávanie cielených politík na prevenciu a riadenie súkromnej zadlženosti.

201

C3.5R6 Posilnenie a posilnenie rámca pre platobnú neschopnosť

Míľnik

Úplné vykonávanie a plné fungovanie právneho a inštitucionálneho rámca pre platobnú neschopnosť

Vymenovanie zamestnancov potvrdené úradným vestníkom. Schválenie správy o pokroku Radou ministrov

4. štvrťrok

2022

Úplné vykonávanie a plné fungovanie právneho a inštitucionálneho rámca pre platobnú neschopnosť prostredníctvom: a) vymenovanie zamestnancov na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry ministerstva konkurznej podstaty a poskytovanie odbornej prípravy pre zamestnancov, b) vypracovanie komunikačného plánu na podporu insolvenčného konania, c) schválenie linky služieb zákazníkom, d) vytvorenie rámca pre kontinuálny profesijný rozvoj správcov konkurznej podstaty. 

202

C3.5R6 Posilnenie a posilnenie rámca pre platobnú neschopnosť

Míľnik

Prevádzka všetkých digitálnych systémov vyvinutých pre Department of Insolvency

Schválenie správy o pokroku Radou ministrov

2. štvrťrok

2025

Nové digitálne systémy zvýšia relevantnosť a efektívnosť existujúcich prevádzkových a technických systémov ministerstva konkurznej podstaty.

203

C3.5R7

Stratégia boja proti finančnej nezákonnosti

Míľnik

Stratégia boja proti finančnej nezákonnosti

Schválenie stratégie boja proti finančnej negramotnosti Radou ministrov

4. štvrťrok

2023

Stratégia boja proti finančnej negramotnosti obsahuje konkrétne ciele, merateľné ciele, špecifikuje spôsoby podpory finančnej gramotnosti a zahŕňa osobitné opatrenia na vykonávanie (krátkodobé aj dlhodobé opatrenia). Reforma zahŕňa aj úplné vykonávanie krátkodobých opatrení stratégie.

204

C3.5R8 Posilnenie dohľadu nad poistnými a dôchodkovými fondmi

Cieľ

Posilnenie ľudských zdrojov registrátora fondu zamestnaneckých dôchodkov (RORBF) a útvaru kontroly poisťovní (ICCS)

Počet

0

16

3. štvrťrok

2022

Zvýšiť počet zamestnancov trinástich zamestnancov pre registrátor zamestnaneckých dôchodkových fondov (RORBF) a troch zamestnancov pre Službu kontroly poisťovní (ICCS). Ide o trvalé zvýšenie počtu zamestnancov.

205

C3.5R8 Posilnenie dohľadu nad poistnými a dôchodkovými fondmi

Míľnik

Nástroje dohľadu vrátane nástroja na zber a analýzu údajov

Podporné nástroje na posilnenie dohľadu nad dôchodkovými fondmi a poisťovňami

4. štvrťrok

2023

Úplné vykonávanie nástrojov (ako sú postupy, kontrolné zoznamy, žiadosti o fitnes a ochranu zdravia) potrebné na dosiahnutie súladu s novými právnymi predpismi (ktorými sa zabezpečuje zriadenie, činnosti a dohľad nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia z roku 2020 – L 10(I)/2020).

206

C3.5I1 Zlepšenie funkcie dohľadu Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu

Míľnik

Digitálny systém dohľadu nad transakciami pre Cyperskú komisiu pre cenné papiere a burzu

Výbor pre riadenie projektu overí prijatie výstupov včas; a kvalita a normy uvedené v súťažných podkladoch

4. štvrťrok

2023

Úplné zavedenie nového digitálneho systému dohľadu nad transakciami. Nový digitálny systém má tieto vlastnosti:
Nahrávanie a predbežné spracovanie údajov o transakciách.

Agregácie a otázky týkajúce sa údajov s cieľom získať regulačné poznatky.

—Vypracúvanie správ na základe harmonogramu a ad hoc správ.

207

C3.5R9 Zlepšenie výberu daní a účinnosť daňového oddelenia

Míľnik

Prevádzka služieb DPH v rámci integrovaného systému daňovej správy (ITAS)

Schválenie projektovej rady projektových výsledkov na dokončenie, inštaláciu a prevádzku nového integrovaného systému DPH

1. štvrťrok

2022

Cyperské daňové oddelenie (CTD) uvedie do prevádzky integrovaný systém daňovej správy (ITAS), ktorý bude podporovať funkcie a procesy daňovej správy. Funkcie súvisiace so službami DPH musia byť dokončené a funkčné v rámci tohto systému.

208

C3.5R9 Zlepšenie výberu daní a účinnosť daňového oddelenia

Míľnik

Integrácia činností oddelenia priamej daňovej správy do ITAS

Schválenie projektovej rady systémových výsledkov na dokončenie inštalácie a prevádzky ITAS pre priame dane a správu o prijatí do prevádzky

2. štvrťrok

2024

Služby daňovej správy súvisiace s priamymi daňami fyzických a právnických osôb (okrem DPH) sú v rámci ITAS funkčné.

209

C3.5R10 Riešenie agresívneho daňového plánovania

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti zákona na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu

Zákonné ustanovenie o nadobudnutí účinnosti zákona

4. štvrťrok

2022

Nadobudnutie účinnosti zákona na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu a) uložením zrážkovej dane z úrokov, dividend a licenčných poplatkov jurisdikciám uvedeným v prílohe I k záverom Rady o revidovanom zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely a b) zavedením ďalšieho kritéria rezidentskej príslušnosti k dani z príjmov právnických osôb na základe založenia každej účtovnej jednotky.

210

C3.5R10 Riešenie agresívneho daňového plánovania

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti zákona o boji proti agresívnemu daňovému plánovaniu prostredníctvom platieb do jurisdikcií s nízkym daňovým zaťažením

Zákonné ustanovenie o nadobudnutí účinnosti zákona

4. štvrťrok

2024

Nadobudnutie účinnosti zákona na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu prostredníctvom platieb do jurisdikcií s nízkym zdanením zavedením zrážkovej dane z úrokov, dividend a licenčných poplatkov do jurisdikcií s nízkym daňovým zaťažením. Pokiaľ ide o výplaty úrokov a licenčných poplatkov, cyperské orgány môžu namiesto toho preskúmať prístup uplatňovania neodpočítateľnosti.

211

C3.5R10 Riešenie agresívneho daňového plánovania

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien týkajúcich sa zistení nezávislého hodnotenia účinnosti opatrení súvisiacich s agresívnym daňovým plánovaním

Zákonné ustanovenie o nadobudnutí účinnosti zákona

2. štvrťrok

2026

Cyprus posúdi účinnosť celkového súboru opatrení týkajúcich sa agresívneho daňového plánovania prostredníctvom nezávislého hodnotenia, ktoré sa má dokončiť do 31. decembra 2024. V tomto hodnotení sa posúdi cyperský daňový rámec holisticky vrátane všetkých dovtedy prijatých opatrení. Hodnotenie povedie k politickým opatreniam, ktoré má Cyprus prijať, a to aj vo forme legislatívnych zmien na odstránenie zistených nedostatkov.

212

C3.5I2 Modernizácia colného a elektronického platobného systému

Cieľ

Uvedenie informačných systémov do prevádzky – plánované v Colnom kódexe Únie (CKÚ)

Počet

0

2

4. štvrťrok

2023

Boli dokončené, nainštalované a uvedené do prevádzky aspoň dva z týchto informačných systémov súvisiacich s dovozom:

1. Automatizovaný systém vývozu
2. Nový počítačový tranzitný systém

3. Jednotné kontaktné miesto EÚ

4. Colný kódex Únie

5. Správa záruk

6. Colný kódex Únie
7. DOHĽAD 3

8. Colný kódex Únie – systém kontroly dovozu 2

9. Žiadosti o dovoz podľa Colného kódexu Únie

10. Výkonnosť colnej únie – informačný systém riadenia

11. Colný kódex Únie Dôkaz o statuse Únie

12. Jednotná správa používateľov a digitálny podpis

213

C3.5I2 Modernizácia colného a elektronického platobného systému

Cieľ

Uvedenie informačných systémov plánovaných podľa CKÚ do prevádzky

Počet

2

12

4. štvrťrok

2025

12 informačných systémov bolo dokončených, nainštalovaných a uvedených do prevádzky

J. KOMPONENT 4.1: Modernizácia infraštruktúry pre pripojiteľnosť

Táto zložka cyperského plánu na podporu obnovy a odolnosti prispieva k riešeniu výziev v oblasti infraštruktúry v oblasti dátového pripojenia, najmä vo vidieckych oblastiach, s cieľom zmenšiť rozdiely medzi vidiekom a mestami, ako aj rozdiely medzi pohlavím, vekom, príjmom a vzdelávaním.

Cieľom tejto zložky je zlepšiť prístup k komunikačnej infraštruktúre pre všetkých občanov, a tým preklenúť digitálnu priepasť a podporiť inkluzívnu digitálnu transformáciu.

Zložka sa zaoberá odporúčaním pre jednotlivé krajiny týkajúcim sa investícií do digitálnej transformácie a digitalizácie (odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2019 a odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

J.1.    Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C4.1R1): Splnomocnenie národného regulačného orgánu (OCECPR)

Cieľom opatrenia je uľahčiť a urýchliť investície do sietí s veľmi vysokou kapacitou (VHCN) v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb tým, že zainteresovaným stranám poskytne relevantné informácie s cieľom zlepšiť transparentnosť a posilniť stimuly pre účastníkov trhu, aby investovali rýchlejšie do VHCN, čím sa zvýši konektivita na Cypre.

Reforma spočíva v poskytnutí vhodných nástrojov prostredníctvom prijatia sekundárnych právnych predpisov Úradu komisára pre elektronické komunikácie a poštové nariadenie (OCECPR) na začatie prieskumu s cieľom zbierať geografické údaje o elektronických komunikačných sieťach. Údaje sa potom sprístupnia prostredníctvom webového portálu, ktorý poskytuje podrobné informácie o zavádzaní siete v oblastiach, kde je to potrebné. Očakáva sa, že to pomôže preklenúť priepasť so súkromnými investíciami do VHCN.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 2 (C4.1R2): Posilniť Národný úrad pre širokopásmové pripojenie (DEC DMRIDP)

Cieľom opatrenia je uľahčiť budovanie infraštruktúry VHCN zjednodušením potrebných administratívnych postupov na jej zavedenie pri vykonávaní odporúčania týkajúceho sa súboru nástrojov na pripojenie (súbor najlepších postupov na zníženie nákladov na zavedenie elektronických komunikačných sietí a na účinný prístup k rádiovému frekvenčnému spektru 5G).

Reforma spočíva v určení administratívnych prekážok a prekážok rýchleho zavedenia VHCN a možných opatrení na ich riešenie. Po ňom nasleduje nadobudnutie účinnosti právnych predpisov s cieľom účinne riešiť takéto prekážky a prekážky.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2024.

Investícia 1 (C4.1I1): Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb

Cieľom opatrenia je zlepšiť pripojiteľnosť s VHCN (ako sú optické vlákna a 5G) podporou budovania VHCN v oblastiach, ktoré nemajú súkromný záujem, a tým riešiť územné rozdiely v dostupnosti širokopásmového pripojenia.

Investícia pozostáva z organizovania verejných súťaží prostredníctvom otvoreného výberového konania určeného telekomunikačným operátorom s cieľom vybrať dodávateľov, ktorí vykonajú projektovanie, výstavbu a prevádzku siete, ako aj časť financovania. Očakáva sa, že geografické územie Cyperskej republiky, ktoré je pod kontrolou cyperskej vlády, bude rozdelené do troch častí. Maximálna výška verejného finančného príspevku sa stanoví osobitne pre každú časť a očakáva sa, že kritériá na vyhodnotenie ponúk zahŕňajú požadovanú verejnú podporu, ako aj cenu ponúkanú koncovým používateľom a iným maloobchodným prevádzkovateľom. Povinnosti týkajúce sa veľkoobchodu sa uložia dodávateľom.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 2 (C4.1I2): Zlepšiť kabeláž budov tak, aby bola „pripravená na gigabit“ a podporovať zavádzanie pripojenia

Cieľom opatrenia je podnietiť digitálnu transformáciu prostredníctvom podpory rozsiahleho zavádzania VHCN.

Investícia pozostáva z vykonávania (ponukovej) schémy dotácie dopytu, ktorá je určená výlučne fyzickým osobám (t. j. s vylúčením podnikov), a nabáda ich, aby pokračovali vo výstavbe svojich vnútorných káblových rozvodov budov, aby boli pripravené na pripojenie k VHCN prechádzajúcemu v blízkosti ich priestorov. Vzťahuje sa na jednobytové jednotky, ako aj na byty v bytových domoch s viacerými bytmi bez vnútorných káblov schopných podporovať služby s veľmi vysokou kapacitou. Stanoví sa hodnota poukážky na jeden priestor. Koncoví používatelia musia mať možnosť vybrať inštalatéra podľa vlastného výberu na vykonávanie prác. Po dokončení prác inštalatéri nahrajú do informačného systému osvedčenie „Gigabit-ready“ pre budovu spolu s preberacím formulárom podpísaným vlastníkom/nájomcom, ktorý poukaz vydal, čo vedie k uplatneniu poukazu.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 3 (C4.1I3): Podmorské spojenie s Gréckom

Cieľom opatrenia je vytvoriť vysokokapacitné chrbticové internetové pripojenie pre Cyprus prostredníctvom nového ponorného spojenia pre dátové pripojenie medzi Cyprom a Gréckom.

Investícia pozostáva z inštalácie nových podmorských káblov na prepojenie Cypru s gréckym subsystémom, prostredníctvom ktorých bude mať Cyprus prístup k niektorým z najdôležitejších internetových výmen v regióne (Atény, Sofia a Chania). Zavedenie novej samostatnej základnej trasy medzi Cyprom a Gréckom strategicky podporí prepojenosť na ostrove. Takisto sa očakáva, že bude mať pozitívny vplyv na dostupnú kapacitu a komerčné ponuky chrbticového pripojenia potrebného na poskytovanie vysokorýchlostných služieb koncovým používateľom. Okrem toho musí ponúkať výrazne vyššiu výkonnosť (z hľadiska odolnosti, bezpečnosti, nadbytočnosti a oneskorenia) v porovnaní s existujúcimi dvíhanými káblami. Investíciu má uskutočniť dodávateľ, ktorý má byť vybraný v rámci verejnej súťaže. Očakáva sa, že výberové kritériá budú zahŕňať celkovú kapacitu (napr. z hľadiska vlákien/vĺn/kapacity), ktorá sa má poskytnúť, komerčnú cenu, ktorá sa má ponúknuť prevádzkovateľom/zákazníkom káblového systému, ako aj požadovanú výšku verejnej podpory.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). Počas vykonávania projektu sa náležite dodržiavajú najmä zmierňujúce opatrenia zamerané na ochranu morského prostredia, ako sa stanovuje v posúdení vplyvov na životné prostredie a v stavebnom povolení. Všetky opatrenia určené v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie a posudzovania podľa smernice 2000/60/ES, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01), sa začlenia do projektu a budú sa dodržiavať vo fázach výstavby, prevádzky a vyraďovania infraštruktúry.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

J.2.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo

Súvisiace

Opatrenie

(Reforma alebo investícia)

Míľnik/ cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Východi-sková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

214

C4.1R1

Splnomocnenie národného regulačného orgánu (OCECPR)

Míľnik

Začatie geografického prieskumu a nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov

Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov a začatie prieskumu

1. štvrťrok

2022

Sekundárne právne predpisy nadobúdajú účinnosť a vzťahujú sa na hlavné aspekty prieskumu, ako je typ, stupeň analýzy a forma požadovaných informácií, ako aj osoby, od ktorých sa požadujú požadované informácie.

Začatie geografického prieskumu dosahu elektronických sietí schopných poskytovať širokopásmové siete a fyzické infraštruktúry na základe článku 22 európskeho kódexu elektronickej komunikácie.

215

C4.1R1

Splnomocnenie národného regulačného orgánu (OCECPR)

Míľnik

Webový portál o širokopásmovom pripojení a mapovaní infraštruktúry je funkčný a prístupný cieľovému publiku

Webový portál o širokopásmovom pripojení a mapovaní infraštruktúry je prístupný

4. štvrťrok

2024

Webový portál o mapovaní širokopásmového pripojenia a infraštruktúry je dokončený, testovaný, funkčný a prístupný cieľovej skupine (ako je Úrad komisára pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, verejné orgány, prevádzkovatelia elektronických komunikačných sietí a koncoví používatelia).

216

C4.1R2

Posilniť Národný úrad pre širokopásmové pripojenie (DEC DMRIDP)

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti administratívnych aktov týkajúcich sa zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou

Ustanovenie v správnych aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti príslušných aktov

2. štvrťrok

2024

Nadobudnutie účinnosti administratívnych aktov, ktorými sa účinne zjednodušia a znížia administratívne prekážky (ako napríklad skrátenie postupov vydávania povolení a zníženie poplatkov, ako aj uľahčenie prístupu k fyzickej infraštruktúre) pri zavádzaní sietí s veľmi vysokou kapacitou v súlade s odporúčaním o súbore nástrojov pre pripojiteľnosť (vrátane súboru najlepších postupov na zníženie nákladov na zavedenie elektronických komunikačných sietí a na účinný prístup k rádiovému spektru 5G).

217

C4.1I1

Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb

Míľnik

Začiatok zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb

Podpísané zmluvy s dodávateľmi o zavedení sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach, ktoré nie sú zaujímavé pre súkromných investorov do sietí s veľmi vysokou kapacitou

4. štvrťrok

2023

Boli podpísané zmluvy s dodávateľmi, ktorí musia byť vybraní na základe otvoreného výberového konania, na zavedenie vysokokapacitných sietí (najmä pevných a mobilných (5G) sietí s rýchlosťou sťahovania najmenej 100 Mb/s, ktorá musí byť ľahko aktualizovaná na Gigabit v prípade pevného prístupu) v oblastiach, ktoré nie sú zaujímavé pre súkromných investorov do sietí s veľmi vysokou kapacitou.

218

C4.1I1

Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb

Cieľ

Rozšírenie zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb

Počet

0

10 000

4. štvrťrok

2024

Najmenej 10 000 priestorov v oblastiach, ktoré nie sú zaujímavé pre súkromných investorov sietí s veľmi vysokou kapacitou, sú pokryté sieťami s veľmi vysokou kapacitou s pevnou alebo mobilnou (5G) sieťou s rýchlosťou sťahovania najmenej 100 Mb/s, ktorá sa musí ľahko aktualizovať na gigabit (v prípade pevných sietí).

219

C4.1I1

Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb

Cieľ

Dokončenie zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb

Počet

10 000

44 000

4. štvrťrok

2025

Najmenej 44 000 priestorov v oblastiach, ktoré nie sú zaujímavé pre súkromných investorov sietí s veľmi vysokou kapacitou, sú pokryté sieťami s veľmi vysokou kapacitou s pevnou alebo mobilnou (5G) sieťou s rýchlosťou sťahovania najmenej 100 Mb/s, ktorá sa musí ľahko aktualizovať na gigabit (v prípade pevných sietí).

220

C4.1I2

Zlepšiť kabeláž budov tak, aby bola „pripravená na gigabit“ a podporovať zavádzanie pripojenia

Cieľ

Rozšírenie gigabitovej kabeláže v budove

Počet

0

24 300

2. štvrťrok

2023

Vnútrostavebné kabeláž sa zmodernizovala, aby bolo možné podporiť poskytovanie gigabitového pripojenia aspoň v 24 300 domoch.

221

C4.1I2

Zlepšiť kabeláž budov tak, aby bola „pripravená na gigabit“ a podporovať zavádzanie pripojenia

Cieľ

Dokončenie gigabitovej kabeláže v budove

Počet

24 300

82 000

2. štvrťrok

2025

Vnútrostavebné kabeláž sa zmodernizovala, aby bolo možné podporiť poskytovanie gigabitového pripojenia aspoň v 82 000 domovoch.

222

C4.1I3

Podmorské spojenie s Gréckom

Míľnik

Podpis zmluvy o projektovaní, konštrukcii a prevádzke podmorských káblov

Podpísanie zmluvy

4. štvrťrok

2024

Podpísanie zmluvy so spoločnosťou, ktorá vykoná návrh, konštrukciu a prevádzku podmorských káblov po ukončení verejnej súťaže.

223

C4.1I3

Podmorské spojenie s Gréckom

Cieľ

Dokončenie výstavby podmorských internetových káblov

Dokončenie stavby; dostupnosť služby

Km

0

700

2. štvrťrok

2026

Dokončenie výstavby 700 km podmorských internetových káblov na pripojenie do Grécka z Yeroskipou na Krétu od roku 2020. Káble sú funkčné.

K. KOMPONENT 4.2: Podpora elektronickej verejnej správy

Táto zložka cyperského plánu na podporu obnovy a odolnosti prispieva k urýchleniu digitálnej transformácie Cypru prostredníctvom digitalizácie služieb verejnej správy, čím sa zvyšuje efektívnosť a poskytovanie online, bezpečných a rýchlych služieb občanom, a to používateľsky ústretovým, efektívnym a účinným spôsobom. Očakáva sa, že to uľahčí interakciu medzi občanmi a verejnými službami bez potreby fyzickej prítomnosti.

Cieľom tejto zložky je vybudovať zabezpečenú, integrovanú a modernú digitálnu architektúru na dosiahnutie transformácie na digitálnu verejnú správu.

Zložka sa zaoberá odporúčaním pre jednotlivé krajiny týkajúcim sa investícií do digitálnej transformácie a digitalizácie (odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2019 a odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

K.1.    Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C4.2R1): Továreň digitálnych služieb (DSF)

Cieľom opatrenia je vybudovať nový model poskytovania služieb pre rozvoj kvalitných digitálnych služieb pre verejnosť medzi koncovými bodmi, a to užívateľsky ústretovým, efektívnym a účinným spôsobom, ktorý v konečnom dôsledku uľahčí interakciu s verejnými službami bez toho, aby bola potrebná fyzická prítomnosť.

Reforma pozostáva z návrhu a rozvoja tohto nového modelu vykonávania, ktorým je DSF. Po prvé, projekt i) zriadi základný tím DSF (zložený z odborníkov rôznych špecializácií s príslušnými zručnosťami a kvalifikáciami), ii) vymedzí normy a postupy pre rozvoj digitálnych služieb a iii) vytvorí a rozvinie množstvo digitálnych služieb. Po druhé, pomocou vymedzených metodík sa digitálne služby vyvíjajú industrializovaným spôsobom v spolupráci so súkromným sektorom. Služby sa občanom poskytujú bezpečne prostredníctvom jediného vládneho webového portálu Gov.Cy. Predpokladá sa, že jednotné prihlásenie a digitálna identita budú základnými kľúčovými faktormi bezpečného poskytovania elektronických služieb. Okrem toho sa očakáva, že sa využijú existujúce spoločné mechanizmy ako ePayment, ktoré ponúkajú niekoľko spôsobov platieb (napr. víza, okamžité platby a priame bankovníctvo) a „oznamovanie“ (napr. SMS, e-mail).

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 2 (C4.2R2): Vymedzenie a vykonávanie novej politiky cloud computingu, pokiaľ ide o vládne IT systémy a služby

Cieľom opatrenia je vypracovať politiku vlády v oblasti cloud computingu, najmä klasifikáciu údajov, držanie údajov, hosting a prevádzku vládnych IT systémov buď vo verejnom cloude alebo vo vládnom súkromnom cloudovom prostredí (G-Cloud).

Reforma pozostáva zo zriadenia G-Cloudu, ktorý bude hostiť informačné systémy a digitálne služby určitých ministerstiev/ministerstiev (ako je systém registra spoločností, colný systém a systém daňových oddelení). Dve miestne dátové centrá sa získavajú prostredníctvom prenájmu, zatiaľ čo poradenské služby, ako aj odborná príprava na rozvoj G-Cloudu sa získavajú. Očakáva sa aj vyhlásenie verejnej súťaže na rozvoj a prevádzku prostredia G-Cloud.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizácia policajných postupov („Digipol“)

Cieľom opatrenia je odstrániť používanie papierových postupov a fyzickú prítomnosť občanov prechodom na digitalizované postupy pre cyperský Policajný zbor. Očakáva sa, že to bude prínosom tak pre občanov, ako aj pre príslušníkov polície, keďže postupy sa zjednodušia a zefektívnia.

Reforma pozostáva z vytvorenia novej platformy (Digipol) s požiadavkami na policajné postupy a služby pre občanov na dosiahnutie diaľkovej komunikácie. Občania aj príslušníci polície ho využijú. S cieľom maximalizovať ich využívanie sa organizuje odborná príprava (ako sú online kurzy, videá, príručky postupných krokov) pre príslušníkov polície, ako aj pre občanov s cieľom pomôcť pri prechode na online služby.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. septembra 2025.

Reforma 4 (C4.2R4): Zriadenie registra konečných užívateľov výhod

Cieľom opatrenia je zriadiť register na predkladanie údajov o skutočných vlastníkoch všetkých podnikateľských subjektov a iných právnych subjektov. Takouto registráciou sa zlepší podniková dôvera a transparentnosť na Cypre tým, že sa objasní, kto v konečnom dôsledku vlastní a kontroluje spoločnosti a iné právne subjekty.

Reforma pozostáva zo zriadenia registra. V súčasnosti bola vyvinutá online platforma ako dočasné riešenie, jej funkcie sú však obmedzené. Výsledkom reformy bude riešenie so všetkými funkcionalitami potrebnými na podporu vedenia registra a správy príslušných informácií (napríklad zasielanie oznámení na aktualizáciu, vymáhanie poplatkov za oneskorené podanie, vyhľadávacie zariadenia s predpísanými úrovňami prístupu). Očakáva sa, že sa tým podporí registrácia údajov konečných užívateľov výhod všetkých podnikateľských subjektov a iných právnych subjektov a dosiahne sa prepojenie s registrami konečných užívateľov výhod iných členských štátov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Investícia 1 (C4.2I1): Digitalizácia na rôznych ministerstvách/útvaroch ústrednej štátnej správy

Cieľom opatrenia je digitalizovať kľúčové pracovné postupy na viacerých ministerstvách a ústredných útvaroch štátnej správy, zlepšiť efektívnosť poskytovania služieb verejnej správy, zjednodušiť dodržiavanie vládnych predpisov, posilniť účasť občanov a dôveru vo verejnú správu a dosiahnuť úspory nákladov.

Investícia pozostáva z digitalizácie týchto ministerstiev, zástupcov ministerstiev alebo služieb vlády: I) odbor cestnej dopravy ministerstva dopravy, komunikácií a prác, ii) námestník ministerstva lodnej dopravy, iii) ministerstvo zahraničných vecí, iv) Generálne riaditeľstvo pre európske programy, koordináciu a rozvoj a v) oddelenie územného plánovania a bývania ministerstva vnútra (pre architektonické dedičstvo). Digitalizácia Generálneho riaditeľstva pre európske programy, koordináciu a rozvoj zahŕňa vývoj prechodného registračného systému a konečného špecializovaného monitorovacieho informačného systému na zaznamenávanie a uchovávanie príslušných údajov týkajúcich sa vykonávania plánu podpory obnovy a odolnosti (najmä o dosahovaní čiastkových cieľov a zámerov, údajov o konečných príjemcoch, dodávateľoch, subdodávateľoch a konečných užívateľoch výhod).

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 2 (C4.2I2): Digitalizácia cyperského prístavného orgánu

Cieľom opatrenia je digitalizovať kľúčové procesy v Cyperskom prístavnom orgáne (CPA) s cieľom zlepšiť ich efektívnosť a účinnosť vrátane komunikácie medzi plavidlami a príslušnými orgánmi a zlepšenia monitorovania lodnej dopravy vo vodách Cypru. Cieľom týchto opatrení je zaistiť bezpečnú plavbu plavidiel, znížiť riziko environmentálnych škôd spôsobených nehodami a znížiť emisie plavidiel prostredníctvom zakresľovania účinnejších trás.

Investícia pozostáva z i) viacerých modernizácií sieťovej infraštruktúry CPA, hardvéru a softvéru a kapacity serverov; II) začlenenie nových systémov riadenia do automatizácie postupov; III) prepracovanie existujúceho systému prístavného spoločenstva s cieľom zvýšiť efektívnosť odvetvia námornej dopravy a znížiť administratívnu záťaž; a iv) inštalácia kontrolných staníc pre lodnú dopravu v prístavoch Larnaka a Vassiliko (okrem existujúcej stanice v prístave Limassol).

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

K.2.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Pora-dové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/ cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)

Harmonogram dokončenia
(uveďte štvrťrok a rok)

Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Výcho-disková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

224

C4.2R1

Továreň digitálnych služieb

Míľnik

Vymedzenie modelu poskytovania služieb pre továreň digitálnych služieb

Rozhodnutie o vymenovaní námestníka ministra pre výskum, inováciu a digitálnu politiku, ktorým sa zriaďuje tím; uverejnenie noriem na webovej stránke zástupcu ministerstva

4. štvrťrok

2022

Model poskytovania služieb pre faktor digitálnych služieb bol vymedzený tak, aby umožnil účinné poskytovanie vysokokvalitných a používateľsky ústretových digitálnych služieb verejnosti. Tieto informácie zahŕňajú: a) zriadenie hlavného tímu pre oblasť digitálnych služieb (vrátane obstarávania služieb odborníkov zo súkromného sektora) a b) vymedzenie noriem a postupov pre rozvoj digitálnych služieb.

225

C4.2R1

Továreň digitálnych služieb

Cieľ

Rozšírenie poskytovania služieb verejnej správy online prostredníctvom továrely digitálnych služieb

Počet

0

45

4. štvrťrok

2023

Digitalizácia a online poskytovanie najmenej 45 predtým nedigitálnych služieb verejnosti prostredníctvom faktora digitálnych služieb s použitím vymedzeného modelu poskytovania služieb (v rámci medzníka s poradovým číslom 224) a pružnej metodiky.

226

C4.2R1

Továreň digitálnych služieb

Cieľ

Online poskytovanie najmenej 150 predtým nedigitálnych služieb verejnosti prostredníctvom faktora digitálnych služieb

Počet

45

150

2. štvrťrok

2026

Digitalizácia a online poskytovanie najmenej 150 nedigitálnych služieb verejnosti prostredníctvom faktora digitálnych služieb s použitím vymedzeného modelu poskytovania služieb (v rámci medzníka s poradovým číslom 224) a pružnej metodiky.

227

C4.2R2

Vymedzenie a vykonávanie novej politiky cloud computingu, pokiaľ ide o vládne IT systémy a služby

Míľnik

Vládny cloud (G-cloud) je funkčný

Služby presunuté na G-cloud

4. štvrťrok

2022

G-cloud je funkčný a poskytuje cloudové služby na uchovávanie údajov aspoň registrátorom spoločností, závodom digitálnych služieb a colnému systému. Tieto tri služby boli presunuté na G-cloud a už nepoužívajú starý informačný systém.

228

C4.2R2

Vymedzenie a vykonávanie novej politiky cloud computingu, pokiaľ ide o vládne IT systémy a služby

Cieľ

Dátové centrá, ktoré fungujú a ponúkajú cloudové služby

Počet

0

2

4. štvrťrok

2025

Dve nové dátové centrá vrátane priestorov, hardvéru a softvéru musia byť plne funkčné a ponúkajú cloudové služby.

229

C4.2R3

Digitalizácia policajných postupov Digipol

Míľnik

Projekt Digipol v pilotnej fáze

Vyhlásenie cyperskej polície potvrdzujúce, že nová platforma (Digipol) je funkčná

2. štvrťrok

2023

Nová platforma (Digipol) funguje pilotne. Používatelia polície majú prístup k pilotnému projektu Digipol pre útvary určené príslušníkom polície.

230

C4.2R3

Digitalizácia policajných postupov Digipol

Cieľ

Občania používajú digipol

Počet

0

500

3. štvrťrok

2025

Digipol je prístupný online prostredníctvom cyperskej policajnej infraštruktúry IKT. Aspoň 500 občanov využilo jednu alebo viacero služieb dostupných na platforme Digipol pre občanov.

231

C4.2R4

Zriadenie registra konečných užívateľov výhod

Míľnik

Register konečných užívateľov výhod k dispozícii na použitie

Register konečných užívateľov výhod verejne dostupný online na vnútroštátnej a európskej úrovni

4. štvrťrok

2023

Register konečných užívateľov výhod sa zavedie a sprístupní na používanie na vnútroštátnej a európskej úrovni, čím sa používateľom umožní kontrolovať konečné informácie o vlastníckych právach právnických osôb a dosiahnuť prepojenie registrov vlastníctva príjemcov s inými členskými štátmi.

232

C4.2I1

Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby

Míľnik

Systém úložiska pre audit a kontrolu: informácie na monitorovanie vykonávania RRF

Audítorská správa potvrdzujúca funkcie registračného systému

1. štvrťrok

2022

Musí byť zavedený a funkčný systém registra na monitorovanie vykonávania RRF. Systém zahŕňa minimálne tieto funkcie:

1. zhromažďovanie údajov a monitorovanie dosahovania čiastkových cieľov a zámerov; 2. zhromažďuje, uchováva a zabezpečuje prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia (EÚ) 2021/241.

233

C4.2I1

Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby

Cieľ

Začiatok digitálnej modernizácie viacerých ministerstiev a ministerstiev ústrednej štátnej správy

Počet

0

4

1. štvrťrok

2022

Zmluvy s poskytovateľmi vybranými na základe postupov verejného obstarávania boli podpísané s cieľom digitalizovať/digitálne modernizovať aspoň štyri z týchto ministerstiev/oddelení ústrednej štátnej správy:
1. Odbor cestnej dopravy ministerstva dopravy, komunikácií a prác,

2. Námestník ministerstva lodnej dopravy.

3. Ministerstvo zahraničných vecí

4. Generálne riaditeľstvo pre európske programy, koordináciu a rozvoj

5. Oddelenie územného plánovania a bývania ministerstva vnútra (pre architektonické dedičstvo).

234

C4.2I1

Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby

Cieľ

Pokrok v digitálnej modernizácii viacerých ministerstiev a ministerstiev ústrednej štátnej správy

Počet

0

4

4. štvrťrok

2023

Dokončený vývoj a systémy uvedené do prevádzky pre štyri vládne ministerstvá/oddelenia zo zoznamu v cieľovom poradí s poradovým číslom 233.

235

C4.2I1

Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby

Cieľ

Dokončenie digitálnej modernizácie viacerých ministerstiev a ministerstiev ústrednej štátnej správy

Počet

4

5

4. štvrťrok

2025

Dokončený vývoj a systémy uvedené do prevádzky pre všetkých päť ministerstiev/oddelení vlády zo zoznamu v cieľovom poradí s číslom 233.

236

C4.2I2

Digitalizácia cyperského prístavného orgánu

Cieľ

Začiatok digitálnej modernizácie cyperského prístavného orgánu

Počet

0

4

2. štvrťrok

2023

Zmluvy s poskytovateľmi vybranými na základe postupu verejného obstarávania boli podpísané s cieľom vyvinúť/modernizovať aspoň štyri z týchto siedmich systémov pre cyperský prístavný orgán:
1. Modernizácia systému Spoločenstva prístavov;
2. Inštalácia stanice VTS;
3. Digitalizácia archívov CPA;
4. Modernizácia IT infraštruktúry (ako je sieť, prepínače);
5. Aktualizovať systémy IS;
6. Inštalácia systému riadenia ľudských zdrojov;
7. Modernizovať servery CPA;

a vytvoriť tieto elektronické služby:
• administratívne a ohlasovacie formality medzi loďami plávajúcimi a/alebo vystupujúcimi z Cyperskej republiky;
• monitorovanie a bezpečnosť plavby do prístavov Larnaka a Vasiliko a z nich.

237

C4.2I2

Digitalizácia cyperského prístavného orgánu

Cieľ

Pokrok v digitálnej modernizácii cyperského prístavného orgánu

Počet

0

4

4. štvrťrok

2024

Dokončenie a inštalácia aspoň štyroch systémov zo zoznamu v cieľovom zozname so sekvenčným číslom 236 pre všetky príslušné prístavy.

238

C4.2I2

Digitalizácia cyperského prístavného orgánu

Cieľ

Dokončenie digitálnej modernizácie cyperského prístavného orgánu

Počet

4

7

4. štvrťrok

2025

Všetkých sedem systémov zo zoznamu v cieľovom zozname so sekvenčným číslom 236 pre všetky príslušné porty je nainštalovaných a prevádzkyschopných, pričom sa nainštaluje a nastaví všetko hardvér/vybavenie.

L. KOMPONENT 5.1: Modernizácia vzdelávacieho systému, zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá problémami nízkej účasti na odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) a celoživotného vzdelávania, zvyšujúceho sa nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami (najmä medzi mladými absolventmi) a nedostatočných digitálnych zručností. Ďalej sa zaoberá kvalitou výučby a dostupnosťou a cenovou dostupnosťou vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) pre deti vo veku štyroch rokov. Jeho cieľom je i) zlepšiť kvalitu a účinnosť vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach, ii) podporiť využívanie príležitostí na rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne zručností relevantných pre trh práce, najmä pokiaľ ide o dvojaké prechody, v celej spoločnosti bez ohľadu na postavenie v zamestnaní, úroveň zručností alebo vek a iii) modernizovať školské štruktúry tak, aby boli vhodné na digitálnu transformáciu.

Reformy a investície zahrnuté do zložky sa zameriavajú na odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa vzdelávania a zručností (odporúčanie pre pre Cyprus 2 z roku 2020 a odporúčanie pre pre Cyprus 3 z roku 2019), vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2019), ako aj digitálnych zručností (odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2019 a odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

L.1.    Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C5.1R1): Riešenie nesúladu medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)

Cieľom reformy je riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami medzi trhom práce a systémom sekundárneho a vysokoškolského vzdelávania.

Na tento účel sa implementujú kľúčové iniciatívy národného akčného plánu vrátane zavedenia i) systému sledovania uplatnenia absolventov vyššieho vzdelávania, ii) reformy učebných plánov stredných škôl s cieľom zlepšiť mäkké a podnikateľské zručnosti, iii) tieňového programu na pracovisku pre žiakov stredného všeobecného vzdelávania a iv) nových študijných programov vo všeobecnom stredoškolskom vzdelávaní, ako aj odborného vzdelávania a prípravy prispôsobenej potrebám trhu práce. Ďalej zahŕňa poskytovanie vysokokvalitnej odbornej prípravy pedagogickým pracovníkom v stredoškolskom vzdelávaní v úzkej spolupráci s odborníkmi na trhu práce, ako aj modernizáciu školských laboratórií pomocou najnovších technológií a vybavenia.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C5.1R2): Nový systém hodnotenia učiteľov a škôl

Cieľom reformy je zlepšiť kvalitu vzdelávania a následne aj výsledky vzdelávania študentov.

Touto reformou sa zmodernizuje a aktualizuje súčasný systém hodnotenia učiteľov a škôl vytvorením jednotného systému hodnotenia základného, stredoškolského a technického a odborného vzdelávania s diferencovanými prvkami. Tento súčasný systém hodnotenia škôl a učiteľov zahŕňa odbornú prípravu učiteľov a hodnotiteľov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 3 (C5.1R3): Predĺženie bezplatného povinného predškolského vzdelávania od veku štyroch rokov

Cieľom tejto reformy je zlepšiť dostupnosť a cenovú dostupnosť vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) podporovaním (opätovného) vstupu ľudí s povinnosťami týkajúcimi sa starostlivosti o deti, najmä žien, na trh práce, ako aj výsledkov vzdelávania a sociálneho začlenenia detí.

Zahŕňa postupné osemmesačné predĺženie veku vstupu do bezplatného povinného predškolského vzdelávania (od detí vo veku štyri roky a osem mesiacov a starších, na deti vo veku štyri roky a viac). Opatrenie bude sprevádzané poskytnutím grantu na pokrytie školného v komunitných alebo súkromných materských školách pre deti, ktoré nemôžu byť zapísané do verejných materských škôl z dôvodu kapacitných obmedzení.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 4 (C5.1R4): Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom posilniť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním v oblasti STEM

Cieľom reformy je podporiť digitálnu transformáciu vzdelávacieho systému.

Toto opatrenie zahŕňa modernizáciu vzdelávacích štruktúr prostredníctvom rozvoja elektronických tried a vybavenia tried digitálnymi nástrojmi, transformáciu učebných plánov a vzdelávacieho materiálu na posilnenie digitálnych zručností a metodiky STEM, ako aj zmiernenie nákladov na nákup digitálneho vybavenia (laptopov/tabletov) pre študentov s nízkym sociálno-ekonomickým zázemím. Ďalej zahŕňa poskytovanie digitálnych zručností a metodickej prípravy v oblasti STEM najmenej 675 učiteľom (z toho 300 učiteľov základných škôl, 300 stredoškolských učiteľov a 75 stredoškolských učiteľov) ročne počas 5 rokov (spolu aspoň 3 375 učiteľov, čo predstavuje približne 32 % všetkých učiteľov (primárnych a stredných)).

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 5 (C5.1R5): Akčný plán pre elektronické zručnosti – vykonávanie konkrétnych opatrení

Cieľom tohto opatrenia je posilniť digitálne kompetencie vo všetkých skupinách obyvateľstva.

Zahŕňa i) rozvoj politického rámca a akčného plánu pre elektronické zručnosti, ii) návrh a realizáciu cielených programov pre odborníkov z verejného sektora, ktorí podporujú medziodvetvové kompetencie, ako aj iii) navrhovanie opatrení zameraných na rekvalifikáciu/zvyšovanie zručností, ktoré zvyšujú digitálnu gramotnosť pracovnej sily v súkromnom sektore a nezamestnaných osôb, s osobitným zameraním na ženy a zraniteľné skupiny. Toto opatrenie okrem toho zahŕňa komunikačnú stratégiu na podporu celoživotného vzdelávania a digitálnej kultúry na Cypre, investície do digitálnej infraštruktúry na podporu digitálneho vzdelávania a rozvoj platformy elektronického vzdelávania s kľúčovými obsahovými materiálmi o digitálnych zručnostiach a medzisektorovými kompetenciami dostupnými pre všetky cieľové skupiny.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 1(C5.1I1): Výstavba dvoch modelových technických škôl

Cieľom investície je poskytnúť študentom a pedagógom moderné dobre vybavené prostredie na vzdelávanie, ktoré zvýši kapacitu, kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na Cypre.

Toto opatrenie zahŕňa výstavbu dvoch nových technických škôl, jednej v Limassole (nahradenie súčasnej technickej školy A) a druhej v Larnake (náhrada technickej školy Agiosa Lazarosa).

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 2 (C5.1I2): Zručnosti, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností

Cieľom tejto investície je posilniť digitálne zručnosti obyvateľstva v súlade s akčným plánom pre elektronické zručnosti, zlepšiť znalosti a zručnosti osôb v ekologických a modrých odvetviach hospodárstva a podporovať podnikateľské kompetencie.

Opatrenie zahŕňa poskytovanie odbornej prípravy na posilnenie digitálnych, ekologických a modrých zručností pre všetkých, odbornú prípravu v oblasti podnikania pre nezamestnaných s osobitným dôrazom na ženy a zraniteľné skupiny, ako aj odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností pre ľudí vo veku nad 55 rokov.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

L.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/ cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Výcho-disková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

239

C5.1R1

Riešenie nesúladu medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)

Míľnik

Vykonávanie kľúčových opatrení národného akčného plánu

Uverejňovanie správ a oznamovanie príslušnými orgánmi

4. štvrťrok

2024

Úplné vykonávanie kľúčových opatrení národného akčného plánu, ktoré zahŕňajú aspoň:

a) je uverejnená správa o predbežných výsledkoch prieskumu „Graduate Tracking of Cyprus Higher Education“;

b) 320 učebných osnov stredných škôl sa zreformovalo s cieľom zlepšiť digitálnu gramotnosť, emocionálnu inteligenciu, mäkké zručnosti a podnikateľské zručnosti; ako aj

C) vypracúvajú sa dva nové študijné programy.

240

C5.1R1

Riešenie nesúladu medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)

Cieľ

Pedagogický personál v stredoškolskom vzdelávaní

Počet

0

3 100

4. štvrťrok

2025

V reformovaných učebných osnovách je vyškolených aspoň 3 100 pedagogických pracovníkov v stredoškolskom vzdelávaní.

241

C5.1R2

Nový systém hodnotenia učiteľov a škôl

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti zákona o zriadení nového mechanizmu hodnotenia učiteľov a škôl

Ustanovenie v právnom(-ých) poriadku(-och) o nadobudnutí účinnosti zákona (zákonov)

4. štvrťrok

2023

Nadobudnutie účinnosti zákona o zriadení nového mechanizmu hodnotenia učiteľov a škôl, v ktorom sa stanoví, že nový mechanizmus sa bude uplatňovať najneskôr od školského roka 2024/2025.

242

C5.1R2

Nový systém hodnotenia učiteľov a škôl

Cieľ

Odborná príprava pedagogických pracovníkov

Počet

0

1 100

4. štvrťrok

2025

Najmenej 1 100 pedagogických pracovníkov (učiteľov, zástupcov riaditeľov škôl a riaditeľov škôl) bolo vyškolených pre nový systém vyučujúcich a školského hodnotenia.

243

C5.1R3

Predĺženie bezplatného povinného predškolského vzdelávania od veku štyroch rokov

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti nového zákona o predĺžení bezplatného povinného predškolského vzdelávania od veku štyroch rokov a o prijatí systému grantov Radou ministrov

Ustanovenie v právnom(-ých) poriadku(-och) o nadobudnutí účinnosti zákona (zákonov)

4. štvrťrok

2022

Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa predlžuje bezplatná povinná predškolská výchova od veku štyroch rokov a prijatie dotačného programu na pokrytie školného v komunitných alebo súkromných materských školách pre deti, ktoré Rada ministrov nemôže zapísať do verejných materských škôl.

244

C5.1R3

Predĺženie bezplatného povinného predškolského vzdelávania od veku štyroch rokov

Cieľ

Podpora pre deti, ktoré dostávajú príspevok na školné

Počet

0

2 500

4. štvrťrok

2024

Poskytovanie podpory na bezplatné povinné predškolské vzdelávanie najmenej 2 500 detí vo veku od štyroch rokov v komunitných a súkromných materských školách.

245

C5.1R3

Predĺženie bezplatného povinného predškolského vzdelávania od veku štyroch rokov

Cieľ

Deti, ktorým sa poskytuje podpora na školné

Počet

2 500

7 425

2. štvrťrok

2026

Poskytovanie podpory na bezplatné povinné predškolské vzdelávanie najmenej 7 425 detí vo veku od štyroch rokov v komunitných a súkromných materských školách.

246

C5.1R4

Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom posilniť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním v oblasti STEM

Cieľ

Digitálne vybavené triedy

Počet

0

700

2. štvrťrok

2023

Triedy v najmenej 700 školách boli digitálne vybavené laptopmi, projektormi, mikrofónmi, reproduktormi, digitálnymi grafickými panelmi.

247

C5.1R4

Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom posilniť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním v oblasti STEM

Cieľ

Transformácia učebných plánov a tvorba vzdelávacieho materiálu pre digitálne zručnosti a metodológia STEM

Počet

0

120

4. štvrťrok

2024

Transformácia učebných plánov a tvorba vzdelávacieho materiálu pre digitálne zručnosti a metodika STEM pre 120 školských predmetov.

248

C5.1R4

Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom posilniť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním v oblasti STEM

Cieľ

Učitelia, ktorí využívajú odbornú prípravu aampér v rámci služby; profesionálny rozvoj

Počet

0

3 375

2. štvrťrok

2026

Najmenej 3 375 učiteľov základných a stredných škôl využilo odbornú prípravu aampér v oblasti služieb, profesionálny rozvoj v oblasti digitálnych kompetencií.

249

C5.1R5

Akčný plán pre elektronické zručnosti – vykonávanie konkrétnych opatrení

Míľnik

Národný akčný plán pre elektronické zručnosti prijíma Rada ministrov.

Vnútroštátna e—

Akčný plán v oblasti zručností prijíma Rada ministrov.

4. štvrťrok

2021

Národný akčný plán pre elektronické zručnosti prijíma Rada ministrov, ktorý obsahuje aspoň:

• vytvorenie platformy elektronického vzdelávania, ktorá bude obsahovať

nástroj sebahodnotenia digitálnej spôsobilosti, index všetkých dostupných programov zručností,

a obsahový materiál o digitálnych zručnostiach a medzisektorových kompetenciách;

• návrh a realizácia programov a intervencií pre odborníkov v rámci

verejný sektor v oblastiach, ako je riadenie projektov, nástroje Microsoftu, kybernetická bezpečnosť, sociálne médiá, elektronická spolupráca a nástroje produktivity;

• investície do digitálnej infraštruktúry.

250

C5.1R5

Akčný plán pre elektronické zručnosti – vykonávanie konkrétnych opatrení

Míľnik

Vykonávanie kľúčových opatrení akčného plánu pre elektronické zručnosti

Uverejnenie výročnej správy zástupcu ministerstva pre výskum, inováciu a digitálnu politiku a príslušných vyslaní/vyhlásení na platforme elektronického vzdelávania

4. štvrťrok

2025

Úplné vykonávanie kľúčových opatrení akčného plánu pre elektronické zručnosti, ktoré zahŕňajú aspoň:

—návrh a poskytovanie cielených programov pre odborníkov v rámci verejného sektora v oblasti digitálnych zručností a medzisektorových kompetencií (ako je riadenie projektov),

relevantné investície do digitálnej infraštruktúry (ako sú laptopy, počítače),

—navrhnúť jednu platformu elektronického vzdelávania so vzdelávacími materiálmi, ktorá by zahŕňala kurzy ponúkané vzdelávacími inštitúciami,

vykonávanie komunikačnej stratégie okrem iného prostredníctvom financovaných podujatí.

251

C5.1I1

Výstavba dvoch modelových technických škôl

Míľnik

Zákazky na výstavbu dvoch technických škôl

Podpis zmlúv a začatie výstavby

4. štvrťrok

2022

Podpísanie dvoch zmlúv s dodávateľmi vybranými v rámci súťažnej výzvy na predkladanie návrhov na výstavbu dvoch technických škôl – jednej v Limassole a jednej v Larnake – a vydanie príslušných stavebných iniciačných príkazov zo strany projektových inžinierov.

252

C5.1I1

Výstavba dvoch modelových technických škôl

Míľnik

Dokončenie výstavby dvoch technických škôl

Vydanie vzdania sa

Osvedčenia pre dva stavebné projekty

2. štvrťrok

2026

Dokončenie výstavby dvoch technických škôl – jednej v Limassole a jednej v Larnake – a vydanie príslušných osvedčení o prevzatí. Školy sú plne funkčné od začiatku školského roka 2026 – 2027.

253

C5.1I2

Zručnosti, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností

Cieľ

Ukončenie odbornej prípravy pre najmenej 11 500 účastníkov

Počet

0

11 500

4. štvrťrok

2024

Ukončenie odbornej prípravy pre najmenej 11 500 účastníkov v programoch pre digitálne zručnosti, zručnosti súvisiace s modrým a ekologickým hospodárstvom, podnikateľských programoch pre nezamestnaných a neaktívnych ľudí a programoch odbornej prípravy pre ľudí vo veku nad 55 rokov.

254

C5.1I2

Zručnosti, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností

Cieľ

Absolvovanie odbornej prípravy pre najmenej 25 600 účastníkov

Počet

11 500

25 600

4. štvrťrok

2025

Ukončenie odbornej prípravy pre najmenej 25 600 účastníkov v programoch pre digitálne zručnosti, zručnosti súvisiace s modrým a ekologickým hospodárstvom, podnikateľských programoch pre nezamestnaných a neaktívnych ľudí a programoch odbornej prípravy pre ľudí vo veku nad 55 rokov.

M. KOMPONENT 5.2: trh práce, sociálna ochrana a začlenenie

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti sa zameriava na: I) neefektívnosť a nedostatky v sociálnej ochrane, najmä pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné osoby a osoby pracujúce v neštandardných formách zamestnania, ii) chýbajúce právne predpisy pre pružné formy organizácie práce vo forme telepráce; ii) výzvy súvisiace s nezamestnanosťou a nezamestnanosťou mladých ľudí a vysoká úroveň mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), iii) nedostatky vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) a iv) výzvy týkajúce sa sociálneho začlenenia a potrieb v oblasti sociálnej starostlivosti vrátane vysokej miery rizika chudoby alebo dlhodobej chudoby.

Reformy a investície zahrnuté do zložky sú zamerané na odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa zlepšenia účinnosti verejných služieb zamestnanosti a systému vzdelávania a odbornej prípravy (odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2019 a odporúčanie pre Cyprus 2 z roku 2020), poskytovanie sociálnej ochrany pre všetkých a zavedenie pružných foriem organizácie práce (odporúčanie pre Cyprus 2 z roku 2020) a zlepšenie efektívnosti a digitalizácie verejného sektora (odporúčanie pre Cyprus 1 z roku 2019 a odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

M.1.    Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 2 (C5.2R2): Pružné formy organizácie práce vo forme telepráce

Cieľom reformy je podporovať pružné formy organizácie práce vo forme práce na diaľku s cieľom zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a zvýšiť pracovné príležitosti.

Reforma pozostáva z nových právnych predpisov týkajúcich sa pružných foriem organizácie práce vo forme telepráce a podpory kolektívnych zmlúv na reguláciu práce na diaľku. Zahŕňa aj systém, ktorým sa odbremení časť nákladov na zamestnancov ako stimul pre zamestnávateľov, aby zamestnávali nezamestnané osoby, ktoré pracujú na diaľku.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. septembra 2025.

Investícia 1 (C5.2I1): Zlepšenie účinnosti Oddelenia práce a verejných služieb zamestnanosti (VSZ) a posilnenie podpory pre mladých ľudí

Cieľom investície je: I) zabezpečiť úspešné vykonávanie systémov zamestnanosti prostredníctvom digitalizácie ich správy, ii) zlepšiť prevádzkovú výkonnosť VSZ, iii) minimalizovať riziko, že mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), stať sa dlhodobo nezamestnanými; iv) podporovať NEET, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní v VSZ, podporou podporných činností a uľahčovaním integrácie mladých evidovaných nezamestnaných na trhu práce.

Investícia pozostáva z: I) zriadenie štyroch mobilných jednotiek na vykonávanie osvetových činností pre NEET a ii) dokončenie platforiem/IT systémov na digitalizáciu systémov riadených ministerstvom práce, vývoj systému riadenia výkonnosti VSZ a vývoj systému včasného varovania a sledovania pre NEET. Investícia okrem toho zahŕňa odborné vedenie a profesijné poradenstvo pre orientáciu na trh práce a integráciu NEET a systém stimulov pre zamestnávateľov, aby zamestnávali NEET.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 2 (C5.2I2): Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti

Cieľom investície je zvýšiť účasť opatrovateľov (často žien) na trhu práce a zlepšiť dostupnosť kvalitnej starostlivosti a infraštruktúry sociálneho rozvoja pre deti, čím sa prispeje k rodovej rovnosti a rovnakým príležitostiam pre všetkých.

Investícia pozostáva zo systému zameraného na miestne orgány a mimovládne organizácie (MVO) na zriadenie nových alebo zlepšenie existujúcich multifunkčných centier a detských centier pre deti vo veku od 0 do 3 rokov a 8 mesiacov, ako aj na deti vo veku do 13 rokov na základe posúdenia potrieb a analýzy životaschopnosti. Okrem toho v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti investície zahŕňajú štúdiu v rámci nástroja technickej podpory (TSI) s cieľom analyzovať stav poskytovania služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre malé deti (vo veku 0 až do školského veku) na Cypre a vypracovať odporúčania pre investície do tohto sektora, a to najmä v detských centrách. Na základe odporúčaní projektu TSI sa prijme národná stratégia vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) a sprievodný akčný plán.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 3 (C5.2I3): Vytvorenie domácich štruktúr pre deti, dospievajúce osoby s poruchami správania, osoby so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť

Cieľom investície je: I) podporovať Cyperskú republiku pri plnení jej povinností podľa zákona o utečencoch 2000 – 2016, pokiaľ ide o poskytovanie starostlivosti a ochranu práv maloletých bez sprievodu, ktorí prichádzajú do republiky, ii) uspokojovať potreby bývania detí a dospievajúcich s osobitnými ťažkosťami, ktoré sú umiestnené pod opatrovníctvom sociálnych služieb, iii) posilniť komunitne podporované životné štruktúry pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom zabrániť inštitucionalizácii a sociálnemu vylúčeniu a iv) riešiť nedostatky v službách dlhodobej starostlivosti.

Investícia pozostáva zo zriadenia aspoň ôsmich štátnych štruktúr pre deti alebo osoby so zdravotným postihnutím (prostredníctvom verejnej súťaže) a poskytovania podpory na zriadenie alebo renováciu najmenej osemnástich domov pre deti, dospievajúcich s poruchami správania a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť (prostredníctvom schémy pomoci).

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 4 (C5.2I4): Detské centrá v obciach

Cieľom tejto investície je uľahčiť účasť a opätovný vstup pracovníkov s opatrovateľskými povinnosťami, najmä žien, na trh práce, a tým podporiť rodovú rovnosť. Ďalej sa zameriava na posilnenie sociálneho začlenenia detí zo znevýhodneného a/alebo z migračného prostredia.

Investícia pozostáva z výstavby štyroch (4) zariadení starostlivosti o deti v obciach Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni a Jermasoyia.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia 5 (C5.2I5): Výstavba dvoch modelových špeciálnych vzdelávacích škôl

Cieľom investície je zlepšiť školské prostredie pre žiakov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo inými osobitnými vzdelávacími potrebami a podporiť ich akademický a sociálny rozvoj.

Investícia spočíva v nahradení dvoch špeciálnych škôl v okrese Limassol: I) špeciálna škola vzdelávania v Apostolos Loucas a ii) škola s osobitnými potrebami Červeného kríža. Školy sa stavajú v blízkosti seba a spoločne využívajú viacúčelovú halu, ako aj plávací bazén na liečebné účely.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

M.2.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/ cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Východisková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

255

C5.2R2

Pružné formy organizácie práce vo forme telepráce

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti zákona o pružných formách organizácie práce vo forme telepráce

Ustanovenie zákona, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti zákona pre pružné formy organizácie práce vo forme telepráce

2. štvrťrok

2023

Nadobudnutie účinnosti nového zákona, ktorým sa upravujú pružné formy organizácie práce vo forme telepráce. Zákon obsahuje vymedzenie pojmu telepráca, opis ekonomických činností, na ktoré sa vzťahuje telepráca, podmienky nástupu do práce na diaľku a práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov.

256

C5.2R2

Pružné formy organizácie práce vo forme telepráce

Cieľ

Grant udelený najmenej 400 osobám pracujúcim na diaľku

Počet

0

400

3. štvrťrok

2025

Grant poskytnutý zamestnávateľom s cieľom zamestnať najmenej 400 predtým nezamestnaných osôb po ukončení 12 mesiacov zamestnania s minimálne 30 % prácou na diaľku.

257

C5.2I1

Zlepšenie účinnosti odboru práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí

Cieľ

Zriadenie a uvedenie do prevádzky štyroch mobilných jednotiek na oslovenie mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy

Počet

0

4

2. štvrťrok

2022

Zriadenie a uvedenie do prevádzky štyroch mobilných jednotiek na oslovenie mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

258

C5.2I1

Zlepšenie účinnosti odboru práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí

Cieľ

Zavedenie dokončených plne funkčných platforiem

Počet

0

3

4. štvrťrok

2024

Zavedenie dokončených plne funkčných platforiem pre

(1) digitalizácia náborových programov ministerstva práce,

(2) vytvorenie systému riadenia výkonnosti verejných služieb zamestnanosti a

(3) vytvorenie systému včasného varovania a sledovania pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) pre verejné služby zamestnanosti.

259

C5.2I1

Zlepšenie účinnosti odboru práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí

Cieľ

Grant udelený zamestnávateľom na zamestnávanie najmenej 600 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)

Počet

0

600

4. štvrťrok

2025

Grant poskytnutý zamestnávateľom na zamestnávanie najmenej 600 mladých ľudí (vo veku 15 – 29 rokov), ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), na 12-mesačné obdobie zamestnania po ukončení dvojmesačného dotovaného obdobia odbornej prípravy (dva mesiace dotovaného odborného vzdelávania a 10-mesačného dotovaného zamestnania).

260

C5.2I1

Zlepšenie účinnosti odboru práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí

Cieľ

Odborné vedenie a profesijné poradenstvo pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)

Počet

0

5 500

2. štvrťrok

2026

Odborné poradenstvo a profesijné poradenstvo v oblasti orientácie na trh práce a integrácie mladých ľudí ponúkané najmenej 5 500 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti.

261

C5.2I2

Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti

Míľnik

Prijatie národnej stratégie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) a sprievodný akčný plán Rady ministrov

Uverejnenie národnej stratégie týkajúcej sa VSRD a sprievodného akčného plánu

4. štvrťrok

2024

Rada ministrov prijala národnú stratégiu na zlepšenie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD), ktorá sa vzťahuje na deti vo veku nula až do školského veku, a sprievodný akčný plán, v ktorom sa zohľadňujú odporúčania dokončeného projektu technickej špecifikácie interoperability.

262

C5.2I2

Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti

Cieľ

Grant udelený najmenej desiatim miestnym orgánom/nevládnym organizáciám na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo detských centier

Počet

0

10

4. štvrťrok

2024

Najmenej desať miestnych orgánov/nevládnych organizácií dostalo grant na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo detských centier.

263

C5.2I2

Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti

Cieľ

Grant udelený najmenej 27 miestnym orgánom/nevládnym organizáciám na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo detských centier

Počet

10

27

2. štvrťrok

2026

Najmenej 27 miestnych orgánov/nevládnych organizácií dostalo grant na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo detských centier.

264

C5.2I3

Vytvorenie domovských štruktúr pre deti, dospievajúce osoby s poruchami správania a osoby so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť (LTC)

Cieľ

Budovy pre potreby detí alebo osôb so zdravotným postihnutím a podpora domov pre deti, dospievajúcich s poruchami správania a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť

Počet

0

13

Q4

2024

Nákup a dokončenie renovácie najmenej štyroch budov na potreby detí alebo osôb so zdravotným postihnutím (prostredníctvom postupu verejného obstarávania) a poskytovanie podpory pri zriaďovaní alebo renovácii najmenej deviatich domov pre deti, dospievajúcich s poruchami správania a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť (prostredníctvom schémy pomoci).

265

C5.2I3

Vytvorenie domovských štruktúr pre deti, dospievajúce osoby s poruchami správania a osoby so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť (LTC)

Cieľ

Budovy pre potreby detí alebo osôb so zdravotným postihnutím a podpora domov pre deti, dospievajúcich s poruchami správania a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť

Počet

13

26

Q2

2026

Nákup a renovácia najmenej ôsmich štátnych štruktúr pre deti alebo osoby so zdravotným postihnutím (prostredníctvom postupu verejného obstarávania) a poskytovanie podpory pri zriaďovaní alebo renovácii najmenej osemnástich domových štruktúr pre deti, dospievajúcich s poruchami správania a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť (prostredníctvom schémy pomoci).

266

C5.2I4

Detské centrá v obciach

Cieľ

Výstavba aspoň jedného detského centra

Počet

0

1

4. štvrťrok

2022

Dokončenie výstavby a vydanie osvedčenia o prevzatí aspoň jedného detského centra v jednej z týchto obcí: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni a Jermasoyia.

267

C5.2I4

Detské centrá v obciach

Cieľ

Výstavba najmenej štyroch detských centier

Počet

1

4

4. štvrťrok

2024

Dokončenie výstavby a vydanie osvedčenia o prevzatí štyroch detských centier (jeden detské centrum v Ayios Athanasios, jedno v Ayii Napa, jedno v Paralimni a jedno v Jermasoyii).

268

C5.2I5

Výstavba dvoch modelových špeciálnych vzdelávacích škôl

Míľnik

Podpísanie zmluvy s vybraným uchádzačom (dodávateľom)

Zmluva sa podpíše s vybraným uchádzačom (dodávateľom).

4. štvrťrok

2022

Podpísanie zmluvy s vybraným uchádzačom (dodávateľmi) vybraným na základe verejnej výzvy na predkladanie návrhov na výstavbu dvoch vzorových škôl v Limassole – špeciálnej vzdelávacej školy Apostolos Loucas a školy pre osobitné potreby Červeného kríža.

269

C5.2I5

Výstavba dvoch modelových špeciálnych vzdelávacích škôl

Míľnik

Dokončenie výstavby Apostolosa Loukasa &ampa; škola špeciálnych potrieb Červeného kríža

Vydanie osvedčení o prevzatí projektovým inžinierom overeným administratívne a na mieste vedúcim technických služieb ministerstva školstva &ampa; kultúry.

4. štvrťrok

2025

Dokončenie výstavby špeciálnej vzdelávacej školy Apostolosa Loucasa a školy pre osobitné potreby Červeného kríža.

M.3.    Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma systému sociálneho poistenia a reštrukturalizácia služieb sociálneho poistenia

Cieľom reformy je rozšíriť prístup k sociálnej ochrane a zlepšiť prevádzkovú efektívnosť a účinnosť služieb sociálneho poistenia. Konkrétnejšie, reformou sa rozšíri a zlepší pokrytie dávok, ako sú dávky v nezamestnanosti, dávky pri úraze a chorobe z povolania, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby a osoby pracujúce so zmluvami alebo nové formy zamestnania (ako sú pracovníci platforiem). Reformou sa okrem toho zlepší včasnosť a presnosť služieb poskytovaných občanom a minimalizujú podvody a chyby prostredníctvom analýzy rizík a mechanizmov kontroly kvality.

Reforma pozostáva z: I) revíziu právnych predpisov týkajúcich sa systému sociálneho zabezpečenia, ktorá zahŕňa rozšírenie sociálneho zabezpečenia na samostatne zárobkovo činné osoby a neštandardné formy zamestnania, ako je práca v platformách, a ii) prepracovanie obchodných procesov, odbornú prípravu zamestnancov, zriadenie kapacity analýzy údajov a digitalizáciu služieb, ako aj iii) postupnú modernizáciu existujúcich informačných systémov na integrovaný informačný systém.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

M.4.    Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/cieľ

Názov

Kvalitatívne ukazovatele
(pre míľniky)

Kvantitatívne ukazovatele
(pre ciele)

Orientačný harmonogram splnenia

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov

Merná jednotka

Východisková hodnota

Cieľová hodnota

Štvrťrok

Rok

270

C5.2R1

Reforma systému sociálneho poistenia a reštrukturalizácia služieb sociálneho poistenia

Míľnik

Nadobudnutie účinnosti revidovaného zákona o sociálnom poistení

Ustanovenie novely zákona o sociálnom poistení, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti novely zákona o sociálnom poistení

2. štvrťrok

2023

Nadobudnutie účinnosti revidovaného zákona o sociálnom poistení, ktorý zahŕňa rozšírenie sociálneho zabezpečenia na samostatne zárobkovo činné osoby a neštandardné formy zamestnania, ako je práca pre platformy.

271

C5.2R1

Reforma systému sociálneho poistenia a reštrukturalizácia služieb sociálneho poistenia

Míľnik

Dokončenie nového integrovaného digitálneho systému sociálneho zabezpečenia

Tím pre akceptovanie výsledkov (strana verejného obstarávateľa) podpisuje správu o analýze, návrhu a vývoji

2. štvrťrok

2026

Dokončenie a uvedenie do prevádzky nového integrovaného digitálneho systému sociálneho zabezpečenia vrátane platobného modulu, modulu správy dávok, analýzy údajov a interoperability s inými systémami.

2.Odhadované celkové náklady na plán podpory obnovy a odolnosti

Celkové náklady Cypru na plán podpory obnovy a odolnosti sa odhadujú na 1106400000 EUR.

ODDIEL 2: FINANČNÁ PODPORA

1.Finančný príspevok

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sa organizujú takto:

1.1.Prvá fáza (nenávratná podpora):

Poradové číslo

Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)

Míľnik/cieľ

Názov

21

C2.1R2

Nezávislosť cyperského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSOC) od úradujúceho úradu pre elektrickú energiu na Cypre

Míľnik

Zákon o regulácii trhu s elektrinou z roku 2021

23

C2.1R4

Regulačný rámec pre uskladňovanie energie

Míľnik

Zmena pravidiel prenosu a distribúcie (TDR) a pravidiel obchodovania a vyrovnania (TSR)

24

C2.1I1

Podpora investícií do energetickej účinnosti v MSP, obciach, komunitách a širšom verejnom sektore

Míľnik

Schéma podpory na podporu investícií do energetickej účinnosti v MSP, obciach, komunitách a širšom verejnom sektore

27