V Štrasburgu19. 10. 2021

COM(2021) 645 final

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Pracovný program Komisie na rok 2022


Spolu za silnejšiu Európu


1.Spolu za silnejšiu Európu 

„Domnievam sa, že práve keď ste skúšaní, skutočne sa ukáže váš duch – vaša duša“ – predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, prejav o stave Únie, 15. september 2021

Naša Únia sa spamätáva z obdobia bezprecedentnej krízy. Zoči-voči sérii udalostí narúšajúcich život na celom svete sme ukázali, že keď konáme spolu, jednotne a ambiciózne, dokážeme riešiť aj tie najväčšie výzvy a prinášať výsledky pre európskych občanov.

Európska komisia rýchlo reagovala na najrôznejšie výzvy, či už išlo o boj s pandémiou COVID-19, riešenie dôsledkov zmeny klímy a kritického stavu prírody, presadzovanie toho, aby čoraz digitálnejší svet fungoval v prospech ľudí, alebo reakciu na novú globálnu geopolitickú realitu. Tým všetkým sme zároveň vytvárali potrebné stavebné prvky pre lepšiu budúcnosť. Všetky tieto kroky boli v súlade s naším odvážnym a transformačným programom formulovaným v šiestich hlavných cieľoch.

Tohtoročný pracovný program nám umožní zachovať dynamikupodniknúť ďalšie krokytomto procese. Vďaka navrhovanému Európskemu roku mládeže 2022 1 bude pritomcentre pozornosti mladá generácia.

V uplynulom roku Komisia predstavila svoj priekopnícky balík „Fit for 55“, vďaka ktorému sa majú dosiahnuť ciele dohodnuté v novátorskom klimatickom právnom predpise hospodársky udržateľným a sociálne spravodlivým spôsobom. Nedávna správa o globálnom otepľovaní vydaná Medzivládnym panelom OSN o zmene klímy je ďalším dôkazom, že si nemôžeme dovoliť strácať čas – kľúčovými momentmi tohto úsilia budú nadchádzajúce konferencie COP 26 v Glasgowe a COP 15 v Kunmingu, a to vzhľadom na úzku previazanosť klimatickej krízy a krízy biodiverzity. Aj vysoké ceny energie v poslednom čase potvrdzujú, že treba prejsť na čistú energiu a znížiť závislosť EÚ od fosílnych palív.

Takisto sme načrtli smelú víziu digitálne suverénnej, na človeka zameranej Európy v roku 2030, pričom náš Digitálny kompas má premeniť túto ambíciu na realitu. Zahŕňa to aj návrh pravidiel pre bezpečný internet a spoločnú digitálnu identitu v Európe. Prijali sme akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv a navrhli sme súbor sociálnych cieľov na rok 2030, ktorý schválili lídri EÚ na sociálnom samite v Porte. S cieľom posilniť rovnosť vo vnútri Európskej únie sme navrhli opatrenia na ráznejší boj proti rasizmu a diskriminácii na základe pohlavia a sexuálnej orientácie. Zároveň sme zintenzívnili úsilie v snahe umožniť občanom so zdravotným postihnutím plnohodnotné zapájanie sa do spoločnosti. Podnikli sme tiež rázne kroky na podporu a upevnenie právneho štátu a na ochranu základných hodnôt našej Únie a posilnenie demokratickej odolnosti, ako sa uvádza v akčnom pláne pre európsku demokraciu.

Tieto všetky činnosti zatieňovala pandémia, ktorá si vyžadovala opatrenia bezprecedentného rozsahu s cieľom jednak chrániť zdravie občanov, jednak minimalizovať širšie sociálno-ekonomické dôsledky. Komisia v okamžitej reakcii prijala celkove viac ako 2 326 opatrení. Naša úspešná vakcinačná stratégia pomohla Únii zabezpečiť 4,6 miliardy dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 a dosiahnuť cieľ, aby sme mali do konca leta plne zaočkovaných 70 % dospelej populácie EÚ. EÚ bola tiež hybnou silou globálnej reakcie na pandémiu COVID-19 a stala sa najväčším prispievateľom nástroja COVAX.

Aby sme zabezpečili lepšiu pripravenosť na prípadné pandémie v budúcnosti, urýchlili sme budovanie skutočnej európskej zdravotnej únie. Našimi opatreniami sme podporili bezpečné znovuotvorenie Európy. Patrí medzi ne aj digitálny COVID preukaz EÚ dohodnutý v rekordne krátkom čase, ktorý teraz používajú milióny ľudí.

Spolu s členskými štátmi sme riešili sociálny a hospodársky vplyv pandémie, a to pomocou série ambicióznych a širokospektrálnych programov a nástrojov. Kombinovaná kapacita dlhodobého rozpočtu Únie a nástroja NextGenerationEU poskytne 2,018 bilióna EUR na naštartovanie nášho hospodárstva a obnovu postpandemickej Európy, ktorá bude ekologickejšia, spravodlivejšia, digitálnejšia a odolnejšia. Aktivovanie všeobecnej únikovej doložky Paktu stability a rastu a dočasný rámec štátnej pomoci umožnili členským štátom podporiť ekonomiku zdrojmi vo výške rádovo 6,6 % HDP v roku 2020 a 7,1 % HDP v roku 2021. To pomohlo zabezpečiť stabilitu a silnú hospodársku obnovu. Postaráme sa o to, aby sa rozpočet EÚ vynakladal v súlade so zásadami správneho finančného riadenia a pri plnej ochrane finančných záujmov EÚ. Okrem toho sme zmobilizovali aj 21 miliárd EUR z fondov politiky súdržnosti s cieľom poskytnúť núdzovú podporu zdravotníckemu sektoru a chrániť pracovné miesta, zatiaľ čo 50 miliárd EUR z iniciatívy REACT-EU poslúžilo na premostenie obdobia, keď ešte nástroje obnovy neboli k dispozícii.

Naše úsilie vynaložené na obnovu Európy už prináša výsledky. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti s rozpočtom viac ako 800 miliárd EUR, ktorý je jadrom nástroja NextGenerationEU, nám teraz poskytuje príležitosť pripraviť pôdu pre udržateľnú a inkluzívnu obnovu. Transformačný vplyv nástroja sa bude v nadchádzajúcich rokoch ďalej umocňovať a zvyšovať zarovno s tým, ako sa budú implementovať reformy a investície, pri úplnom dodržiavaní základných práv a hodnôt EÚ.

Minulý rok a pol nás veľa naučil. Napríklad aj to, že z krízy takéhoto rozsahu sa nestačí len zotaviť. Musíme z nej vyjsť silnejší a odolnejší, pričom nasmerujeme naše ekonomiky na cestu udržateľného rastu. Potrebujeme implementovať opatrenia, na ktorých sme sa dohodli v uplynulom roku. A v najbližších rokoch musíme podporovať dodatočné verejné a súkromné investície v celej Únii, ako aj reformy, aby sme úspešne zvládli súbežnú zelenú a digitálnou transformáciu.

Komisia si splnila záväzok posilniť úlohu Únie ako globálneho lídra v oblastiach, medzi ktoré patrí reakcia na pandémiu, opatrenia v oblasti klímy a biodiverzita, podpora silnej agendy pre otvorený a spravodlivý obchod a dodržiavanie globálneho poriadku založeného na pravidlách. Zintenzívnili sme spoluprácu EÚ so západným Balkánom a posilnili partnerstvá s našimi východnými a južnými susedmi prostredníctvom ambicióznych hospodárskych a investičných plánov, ako aj partnerstvo s Afrikou.

Okrem toho sme pripravili novú agendu EÚ – USA pre globálnu zmenu, pokračovali vo vykonávaní diferencovanej a silnej politiky voči Číne, upevnili náš prístup k Rusku, vypracovali konštruktívnu a realistickú agendu s Tureckom a navrhli stratégie na zefektívnenie mnohostrannej spolupráce a humanitárnej činnosti.

V tomto duchu dnes predkladáme náš pracovný program na rok 2022. Tento program svedčínašom odhodlaní vyjsťpandémie silnejší ako predtým, urýchliť súbežnú zelenúdigitálnu transformáciubudovať spravodlivejšiu, odolnejšiusúdržnejšiu spoločnosť,to všetkosúladeAgendou 2030 OSNParížskou dohodou. Vyzývame Európsky parlamentRadu, aby urýchlene dosiahli dohodukľúčových legislatívnych návrhoch. Spolu dokážeme zabezpečiť, aby občania, podnikyzainteresované strany mohli využívať výsledky nášho spoločného úsilia. Súbežnetým budeme predkladať návrhysúladenašimi záväzkami uvedenýminasledujúcich odsekochprílohách 2 tomuto pracovnému programu.

2.Plnenie šiestich hlavných cieľov

2.1.Európska zelená dohoda

Komisia bude pokračovať na ceste k tomu, aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Navrhneme regulačný rámec pre certifikáciu odstraňovania uhlíka s cieľom v širšej miere zavádzať udržateľné odstraňovanie uhlíka a vytvoriť nový obchodný model, pri ktorom budú pôdohospodári za takéto praktiky odmeňovaní. Preskúmame emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá a vytvoríme legislatívny rámec pre harmonizované meranie emisií z dopravy a logistiky, aby sme podporili prechod na mobilitu s nulovými emisiami. Zároveň preskúmame pravidlá EÚ pre fluórované skleníkové plyny s cieľom ešte viac znížiť emisie týchto plynov a dosiahnuť súlad s medzinárodnými záväzkami.

Zelené dlhopisy budú zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu pri financovaní potrebnom na dekarbonizáciu našej spoločnosti, ako súčasť investičného plánu pre udržateľnú Európu.

Podnikneme kroky v nadväznosti na akčný plán nulového znečistenia, a to aj v oblasti integrovaného hospodárenia s vodami s cieľom riešiť problematiku látok znečisťujúcich povrchové a podzemné vody a v oblasti kvality okolitého ovzdušia s cieľom zosúladiť normy s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Okrem toho navrhneme opatrenia na obmedzenie pridávania mikroplastov do výrobkov a zníženie ich uvoľňovania do životného prostredia. Budeme riešiť výzvy týkajúce sa udržateľnosti biologicky rozložiteľných a kompostovateľných plastov a identifikujeme oblasti, v ktorých by mohli byť prospešné pre životné prostredie. Takisto zrevidujeme právne predpisy o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a budeme ďalej pracovať na cielenej revízii nariadenia REACH v snahe lepšie chrániť ľudské zdravie a prírodu.

Popri našich iniciatívach v oblasti udržateľnej produktovej politiky posilníme aj práva spotrebiteľov na opravu výrobkov za spravodlivé ceny. To predĺži životnosť tovaru, a teda aj podporí ciele obehového hospodárstva.

Prechod na čistú energiu je najlepšou poistkou proti takým cenovým šokom, akému Únia čelí v súčasnosti. Vysoké ceny energie len podčiarkli potrebu urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie. Aby Komisia podporila cieľ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov z júla 2021, vypracuje osvedčené postupy pre udeľovanie povolení v tejto oblasti a uverejní oznámenie o slnečnej energii, v ktorom sa zameria na konkrétne využitia a existujúce prekážky.

Zmobilizujeme zdroje na zabezpečenie zelenej transformácie, ktorá bude spravodlivá a primeraná zo sociálneho aj medzinárodného hľadiska: popri Fonde na spravodlivú transformáciu a navrhovanom Sociálno-klimatickom fonde, ktorý súvisí s rozšírením obchodovania s emisiami uhlíka aj na dopravu a bývanie, zároveň zdvojnásobíme financovanie biodiverzity z vonkajších zdrojov a výrazne prispejeme k financovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy pre rozvojové krajiny a krajiny najviac vystavené účinkom zmeny klímy.

Budeme pokračovať v práci na ekologickejšom a udržateľnejšom poľnohospodárstve a v realizácii opatrení stanovených v stratégii Z farmy na stôl. V roku 2022 bude Komisia spolupracovať s členskými štátmi s cieľom dohodnúť ambiciózne národné strategické plány, ktoré povedú k plneniu cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky a zelenej dohody, a popri iných iniciatívach navrhne aj nové pravidlá pre udržateľné používanie pesticídov, aby sa dosiahol cieľ stanovený v stratégii biodiverzity a stratégii Z farmy na stôl, ktorým je znížiť ich používanie o 50 %, ako aj revíziu obchodných noriem. Súbežne s tým sa Komisia bude snažiť zvýšiť využívanie udržateľných poľnohospodárskych postupov, a to podporou uhlíkového poľnohospodárstva, novým zadefinovaním udržateľných spôsobov využívania poľnohospodárskej pôdy, ako aj chovu rýb a morských plodov a zlepšením monitorovania ukazovateľov udržateľnosti na úrovni fariem.

2.2.Európa pripravená na digitálny vek

Pandémia poslúžila ako katalyzátor na urýchlenie digitalizácie Európy a sveta. Komisia nadviaže na svoju cestu k digitálnemu desaťročiu s cieľom dosiahnuť do roku 2030 digitálnu transformáciu EÚ. Sme odhodlaní byť lídrom globálnych pretekov vo vývoji dôveryhodných, bezpečných a na človeka zameraných technológií. Budeme sa usilovať dospieť k dohode o našich návrhoch o bezpečnom internete, európskej digitálnej identite a dôveryhodnej umelej inteligencii a tieto návrhy implementovať.

Jednotný trh je aj naďalej jadrom inovačného, prosperujúceho a na budúcnosť orientovaného európskeho hospodárstva. Je potrebná silná a účinná politika hospodárskej súťaže a jej presadzovanie, čo prispeje k odolnej obnove a súbežnej zelenej a digitálnej transformácii. V tejto súvislosti Komisia začala preskúmanie politiky hospodárskej súťaže s cieľom zabezpečiť, aby boli jednotlivé nástroje vhodné na daný účel. Predložíme aj nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh, ktorý pomôže zabrániť budúcim narušeniam.

Napriek početným výzvam a narušeniam, ktorým Európa čelila, prekonala krízu z veľkej časti vďaka svojim inovačným schopnostiam, silnej priemyselnej základni a diverzifikovaným a konkurencieschopným dodávateľským reťazcom. V niekoľkých strategických odvetviach je však zraniteľná, pretože je do veľkej miery závislá od malého počtu dodávateľov z krajín mimo EÚ, najmä pokiaľ ide o suroviny. Toto sa ukazuje veľmi jasne najmä v prípade polovodičov. Dodávky týchto čipov, ktoré sa využívajú v európskych digitálnych riešeniach, začali byť skutočným problémom pre priemysel EÚ, pričom v niektorých prípadoch dochádza k spomaleniu výroby. V tejto súvislosti prijmeme európsky akt o čipoch, aby sme podporili moderný európsky čipový ekosystém s cieľom posilniť našu inovačnú kapacitu a bezpečnosť dodávok a vytvoriť nové trhy pre prelomové európske technológie.

Keďže hospodárstvo a spoločnosť sa čoraz viac spoliehajú na digitálne riešenia, musíme zabezpečiť našu schopnosť brániť sa vo svete, ktorý je čoraz náchylnejší na hackovanie pripojených produktov a súvisiacich služieb. Na tento účel navrhneme európsky akt o kybernetickej odolnosti s cieľom stanoviť spoločné kyberneticko-bezpečnostné normy pre produkty. Takisto začneme budovať vesmírny globálny zabezpečený komunikačný systém EÚ, ktorý členským štátom poskytne širokopásmové pripojenie v celej EÚ tam, kde dnes neexistuje, a bezpečnú nezávislú komunikáciu.

Keďže odvetvie energetiky bude v najväčšej miere prispievať k splneniu cieľa EÚ v oblasti klímy, ktorým je zníženie emisií do roku 2030 aspoň o 55 %, Komisia navrhne akčný plán pre zrýchlenú digitálnu transformáciu tohto odvetvia, ktorý je potrebný na zabezpečenie prechodu na obnoviteľné zdroje energie, prepojenú mobilitu, inteligentné budovy a integrovanejší energetický systém so zameraním na spotrebiteľov. Rozsiahle narušenia dodávok energie v USA a EÚ v uplynulom roku ukázali, že potrebujeme odolnú a kyberneticky bezpečnú energiu.

Kľúčom k tomu, aby európski občania mohli v plnej miere využívať výhody digitálnych technológií, je poskytovanie silných digitálnych zručností a digitálneho vzdelávania. Toto sa jasne ukázalo, keď sa počas pandémie COVID-19 stalo štandardom dištančné vzdelávanie. Zdôrazňuje sa to ako kľúčový cieľ v Digitálnom kompase. Aby sme tieto nedostatky v zručnostiach a vedomostiach riešili, navrhneme opatrenia na podporu a rozvoj digitálnych zručností v školskom a vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Výskum a inovácie budú zohrávať zásadnú úlohu pri reakcii na výzvy, ktorým dnes čelíme. Pomôžu dosiahnuť obnovu Európy založenú na hospodárskom raste, ktorý bude hnacím motorom zelenej a digitálnej transformácie. A to bude mať zásadný význam pre spravodlivý hospodársky rast, z ktorého budú profitovať všetky regióny a občania vrátane vidieckych oblastí. Je dôležité zabezpečiť, aby Európa bola naďalej na špičke vedy a nových vĺn inovácií.

Digitálne riešenia môžu byť nápomocné aj pri dosahovaní integrovanejšej a udržateľnejšej mobility. Navrhneme iniciatívu týkajúcu sa digitálnych služieb multimodálnej mobility, ktorá má vyplniť medzery na trhu, pokiaľ ide o kombinované využívanie rôznych druhov dopravy vrátane železníc.

2.3.Hospodárstvo, ktoré pracujeprospech ľudí

Hospodárska činnosť sa vrátila na úrovne pred pandémiou a my sa teraz musíme zamyslieť sa nad tým, ako kríza ovplyvnila naše hospodárstvo. Komisia preto opätovne otvára verejnú diskusiu o fiškálnych pravidlách a o rámci správy hospodárskych záležitostí. Komisia zváži všetky názory vyjadrené počas tejto verejnej diskusie. V prvom štvrťroku 2022 poskytne usmernenia pre fiškálnu politiku na nadchádzajúce obdobie, aby tak uľahčila koordináciu fiškálnych politík a prípravu programov stability a konvergenčných programov členských štátov. V týchto usmerneniach sa zohľadní globálna hospodárska situácia, osobitná situácia každého členského štátu a diskusia o rámci správy hospodárskych záležitostí. Komisia poskytne orientačné usmernenia týkajúce sa možných zmien rámca správy hospodárskych záležitostí, ktoré majú pomôcť dosiahnuť široký konsenzus o ďalšom postupe v dostatočnom predstihu do roku 2023. SURE, európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii, sa ukázal ako mimoriadne úspešný nástroj a Komisia získané skúsenosti dôkladne zanalyzuje.

Komisia nadviaže na vykonávanie akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv s cieľom zabezpečiť, aby Európania mali prístup ku kvalitným pracovným miestam, spravodlivým pracovným podmienkam a širokej sociálnej ochrane a aby žili svoje životy vo väčšej rovnováhe.

Šok spôsobený pandémiou podčiarkol význam pevnosti záchranných sociálnych sietí. Predložíme návrh odporúčania o minimálnom príjme s cieľom podporiť politiky členských štátov.

Komisia takisto predloží oznámenie zamerané na posilnenie sociálneho dialógu na úrovni EÚ a národnej úrovni s cieľom posilniť kľúčovú úlohu sociálnych partnerov pri podpore spravodlivej hospodárskej, sociálnej a súdržnej obnovy a zelenej a digitálnej transformácie, ako aj transformácie trhu práce.

Predložíme aj návrh na zlepšenie ochrany pracovníkov pred rizikami spojenými s vystavením azbestu pri práci, pričom zohľadníme výsledky konzultácií so sociálnymi partnermi. Súhlasíme s Európskym parlamentom a jeho nedávno prijatou správou podľa článku 225 ZFEÚ, že problém azbestu vyvoláva vážne obavy.

Pri hospodárskej obnove zohráva kľúčovú úlohu finančný sektor. Počas pandémie sa zvýšil objem digitálnych transakcií a Komisia predloží iniciatívu o okamžitých platbách s cieľom podporiť široké využívanie takýchto platieb v EÚ.

Zdravotná kríza okrem toho opäť potvrdila potrebu plne rozvinutých európskych kapitálových trhov. Obnova si vyžaduje rozsiahle investície, ktoré nemožno pokryť čisto z verejných financií a tradičných bankových úverov. Komisia prijme opatrenia týkajúce sa insolvenčného konania, ktoré majú posilniť konvergenciu a odstrániť nezrovnalosti s cieľom zvýšiť efektívnosť, uľahčiť cezhraničné investície a znížiť zaťaženie. Požiadavky na kótovanie sa zjednodušia v snahe zatraktívniť verejné kapitálové trhy pre spoločnosti z EÚ a uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu.

136 jurisdikcií z celého sveta vrátane všetkých členských štátov EÚ, členov skupiny G20 a členov OECD dosiahlo 8. októbra historickú dohodu o globálnej daňovej reforme, v ktorej sa stanovuje celosvetová minimálna úroveň efektívneho zdanenia (2. pilier) a prerozdelenie práv zdaňovania (1. pilier). Komisia toto medzinárodné úsilie od začiatku v roku 2016 rázne podporuje. Komisia sa teraz bude rovnako zasadzovať o to, aby EÚ išla v oblasti globálnej daňovej spravodlivosti príkladom tým, že zaistí rýchle a konzistentné vykonávanie v celej EÚ.

2.4.Silnejšia Európa vo svete

Prebiehajúce geopolitické zmeny poukazujú na to, že v rýchlo sa meniacom svete je potrebné posilniť vplyv Európy a brániť jej hodnoty a záujmy.

S pomocou našej novej stratégie Globálnej brány, ktorú budeme úzko koordinovať s iniciatívou Build Back Better World (Obnova k lepšiemu, B3W), zvýšime úsilie Európskej únie o budovanie partnerstiev v záujme konektivity, ktoré presadzujú digitálnu a ekologickú dôveryhodnú konektivitu s partnermi po celom svete.

Rôzne humanitárne krízy na svete ukázali, aká veľká je priepasť medzi potrebami a dostupnými zdrojmi. Jednotlivé celosvetové krízy svedčia o tom, že musíme upevniť partnerstvá so svojimi spojencami. Predložíme preto nové spoločné vyhlásenie EÚ – NATO a budeme sa snažiť urýchliť prácu na skutočnej európskej obrannej únii.

Komisia pripraví obranný balík, ktorý bude zahŕňať plán pre bezpečnostné a obranné technológie, zameraný na podporu výskumu, technického rozvoja a inovácie a obmedzenie strategických závislostí EÚ v kritických technológiách a hodnotových reťazcoch v odvetviach bezpečnosti a obrany.

Na budúci rok predložíme niekoľko nových iniciatív, zároveň sa však sústredíme na vykonávanie predchádzajúcich opatrení. Navrhneme dôraznejšie nariadenie o blokovaní, aby sme odrádzaním tretích krajín od extrateritoriálneho uplatňovania reštriktívnych opatrení a zakročením proti nim poskytli väčšiu ochranu hospodárskym subjektom EÚ, tak jednotlivcom ako spoločnostiam. Ešte viac sa tak posilní odolnosť a otvorená strategická autonómia EÚ.

Budeme sa usilovať o globálnu transformáciu energetiky a zasadzovať sa o bezpečnosť dodávok energie, čisté technológie a otvorené trhy. Toto úsilie bude súčasťou novej stratégie pre medzinárodnú angažovanosť v oblasti energetiky, v ktorej sa zvážia nové možnosti zavádzania systému založenému na čistej energii a podpory energetickej účinnosti a bezpečných a udržateľných technológií pri postupnom prechode od používania fosílnych palív k zeleným energetickým riešeniam a podporí sa spravodlivá transformácia.

Prepracujeme program Medzinárodnej správy oceánov z roku 2016 – predložíme spoločné oznámenie, v ktorom sa stanoví akčný plán pre medzinárodnú správu oceánov zameraný na hlavné hrozby, ako sú znečistenie, dôsledky zmeny klímy a strata biodiverzity. Vyšle jasný signál, že EÚ ako prvá dostojí globálnym záväzkom stanoveným v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj.

Oblasť Perzského zálivu je pre EÚ kľúčovým partnerom. Predložíme spoločné oznámenie, v ktorom vymedzíme strategické partnerstvo s Perzským zálivom, aby sme upevnili našu spoluprácu a vytvorili rámec pre náš politický dialóg.

2.5.Podpora európskeho spôsobu života

Mladí ľudia musia mať možnosť utvárať budúcnosť, vedú preto diskusie v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Naša Únia musí mať dušu a víziu, s ktorou sa dokážu stotožniť. Zavedieme novú iniciatívu ALMA (skrátene z angl. Aim, Learn, Master, Achieve – stanoviť si cieľ, naučiť sa, osvojiť si, dosiahnuť), ktorá pomôže znevýhodneným mladým Európanom bez zamestnania a mimo vzdelávacieho procesu či odbornej prípravy. Pomôže im získať odbornú prax v zahraničí a poskytne im na to potrebnú sociálnu podporu. V konečnom dôsledku ich chceme zapojiť do vzdelávania, odbornej prípravy alebo im umožniť kvalitne sa zamestnať.

V snahe zvládnuť nové i staré výzvy, vyriešiť demografický pokles a nedostatok pracovníkov na trhu práce a chopiť sa našej globálnej zodpovednosti je nesmierne dôležité spoločne sa v Európe dorozumieť na tom, ako riadiť migráciu a azyl. Nedávny vývoj, okrem iného aj v Bielorusku a Afganistane, poukazuje na to, že je naliehavo potrebné rýchlo dosiahnuť dohodu na zostávajúcich legislatívnych návrhoch v rámci nového paktu o migrácii a azyle. Tento pakt Komisia predložila pred rokom a obsahuje všetky potrebné prvky vyváženého a humánneho systému vyhovujúceho všetkým členským štátom. Budeme naďalej spolupracovať s Európskym parlamentom a členskými štátmi na tom, aby sme upevnili dôveru a zaviedli udržateľnú európsku politiku riadenia migrácie.

Komisia bude ďalej napredovať pri budovaní skutočnej bezpečnostnej únie a pravidelne informovať o pokroku v oblasti bezpečnosti, ako aj o prebiehajúcich rokovaniach o hlavných legislatívnych spisoch, predovšetkým v súvislosti so štyrmi strategickými prioritami: bezpečnostné prostredie, ktoré obstojí aj v budúcnosti, vyrovnanie sa s vyvíjajúcimi sa hrozbami, ochrana Európanov pred terorizmom a organizovanou trestnou činnosťou a silný európsky bezpečnostný ekosystém. Dôležitým pilierom bezpečnostnej únie zostáva sústavná práca na kybernetickej bezpečnosti. Popri tom neutícha práca v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, pričom podnikneme nové kroky na zlepšenie bezpečnej výmeny kľúčových informácií s tretími krajinami a ich poskytovania príslušníkom v prvej línii a zároveň aktualizujeme pravidlá týkajúce sa vopred poskytovaných informácií o cestujúcich.

V reakcii na pandémiu sa opätovne ukázalo, že veda a vzdelanie sú rovnako neoceniteľné tak pri presadzovaní nášho spôsobu života, ako aj pri ochrane zdravia. Hoci naše školy a univerzity sa prispôsobujú digitálnej revolúcii, kríza niektorých študentov zasiahla horšie ako iných, a obnažila tak problém nerovnosti vo vzdelávaní. Chceme zaistiť, aby vyrástla ďalšia generácia európskych vedeckých a akademických pracovníkov, a udržať si popredné postavenie európskych univerzít v celosvetovom meradle, ktoré podporíme v intenzívnejšej spolupráci. Predstavíme preto stratégiupre univerzity a navrhneme spôsoby hlbšej a udržateľnej nadnárodnej spolupráce vo vysokoškolskom vzdelávaní. V záujme súdržnosti na nich budeme pracovať spolu s iniciatívami na zlepšenie digitalizácie v školstve a vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Vďaka ponaučeniu z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 predložíme novú európsku stratégiu v oblasti starostlivosti, ktorá sa zameria na poskytovateľov aj príjemcov starostlivosti, a to od detského veku až po dlhodobú starostlivosť. V stratégii sa vymedzí rámec pre reformy politík, ktorý bude usmerňovať vývoj udržateľnej dlhodobej starostlivosti tak, aby mal každý zabezpečený lepší prístup k cenovo dostupnejším kvalitným službám. Bude sa zaoberať aj vzdelávaním a starostlivosťou v detskom veku, pričom osobitná pozornosť bude venovaná deťom so zdravotným postihnutím a deťom zo znevýhodnených skupín. Zároveň pomôže preklenúť rozdiel v zamestnanosti žien a mužov, posilniť postavenie žien a prispeje k rodovej rovnosti, okrem iného revíziou barcelonských cieľov.

Ďalej pracujeme na silnej európskej zdravotnej únii a v snahe zabezpečiť, aby mali všetci občania EÚ prístup k finančne dostupným liekom vysokej kvality, podporiť inováciu a posilniť bezpečnosť dodávok, navrhneme nový rámec pre dynamický farmaceutický sektor EÚ. Vďaka inovačnej digitalizácii bude poskytovať zjednodušené a účinné regulačné prostredie, a stane sa tak ukážkovým príkladom znižovania zaťaženia. Nastolíme aj revíziu právnych predpisov o liekoch pre deti a na zriedkavé choroby, aby sme odstránili nedostatky a zabezpečili, že inovačné lieky a liečba budú okamžite dostupné. Obe tieto iniciatívy nadväzujú na farmaceutickú stratégiu pre Európu, prispejú k otvorenej strategickej autonómii v odvetví zdravotnej starostlivosti a na základe skúseností získaných počas pandémie napomôžu vybudovať farmaceutický systém, ktorý sa osvedčí aj v budúcnosti a obstojí v krízových situáciách. Tieto iniciatívy sa budú môcť oprieť o návrh na vytvorenie skutočného európskeho priestoru pre údaje o zdraví, ktorý bude dôveryhodne spravovaný so zaistením bezpečnosti a ochrany údajov. Tým sa naštartuje výskum prelomových liekov a občania získajú väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi o zdraví.

V rámci európskeho plánu na boj proti rakovine sa na základe odporúčania o prevencii rakoviny založeného na najnovších dostupných vedeckých dôkazoch ďalej zintenzívni životne dôležitý skríning rakoviny a podnieti sa jej včasná diagnostika.

2.6.Nový impulz pre európsku demokraciu

Konferencia o budúcnosti Európy je v plnom prúde a obracia sa na všetkých Európanov s výzvou, aby sa vyjadrili k tomu, ako má vyzerať naša spoločná budúcnosť. Táto konferencia je nebývalým, otvoreným a inkluzívnym demokratickým podujatím na mnohojazyčnej digitálnej platforme. Pozorne si vypočujeme myšlienky a príspevky, ktoré na nej zaznejú, a budeme pripravení nadviazať na závery, ktoré z konferencie vzídu. Aby sme z tejto príležitosti vyťažili čo najviac, zavádzame nové inovačné nástroje, vďaka ktorým zmeníme spôsob, akým komunikujeme s našimi občanmi. Pomôže nám to zabezpečiť, aby mohli diskusiu usmerňovať mladí ľudia.

Občania už môžu pomôcť formovať našu Úniu cez európsku iniciatívu občanov, pomocou ktorej Komisiu žiadajú o navrhnutie nových právnych aktov. V súčasnosti sa zbierajú vyhlásenia o podpore pre jedenásť takýchto iniciatív a čoskoro pribudnú tri ďalšie.

Jedným zo základných kameňov našich demokratických systémov je zachovanie slobody a plurality médií. Prostredníctvom európskeho aktu o slobode médií sa podujmeme na ďalšie kroky na zlepšenie transparentnosti, zodpovednosti a nezávislosti činností, ktoré majú vplyv na slobodu a pluralitu médií.

Naša identita a hodnoty, ktoré ako Európania zastávame, sa odvíja od zásady právneho štátu. Tá je takisto nutným predpokladom efektívneho fungovania EÚ založenej na vzájomnej dôvere. Správa o právnom štáte z roku 2021 svedčí o priaznivom vývoji v členských štátoch, ale poukázala aj na prípady zhoršujúcej sa situácie a nové znepokojenie. Komisia bude aj naďalej pôsobiť ako strážkyňa zmlúv a aj formou konkrétnych odporúčaní adresovaných členským štátom bude v správe o právnom štáte v roku 2022 bdieť nad tým, aby sa problémy v spojitosti s právnym štátom odhalili a vyriešili. Prijme aj opatrenia nutné na obhájenie prednosti práva EÚ. Aby zaistila súdržný a efektívny prístup, oprie sa o celý rad nástrojov, aj v záujme ochrany finančných prostriedkov daňovníkov EÚ.

V snahe o zintenzívnenie boja proti cezhraničnej trestnej činnosti bude Komisia pokračovať v príprave spoločného právneho rámca na účinné odovzdávanie trestných konaní medzi členskými štátmi. V rámci zlepšovania cezhraničnej spolupráce v trestných veciach zároveň posúdime, ako dospieť medzi členskými štátmi k zladeniu podmienok na vzatie do väzby a pozbavenie osobnej slobody.

Komisia sa bude naďalej usilovať o to, aby sa Únia rovnosti stala realitou pre všetkých. Všetci občania by sa mali cítiť bezpečne a nemali by mať strach z diskriminácie alebo násilia z dôvodu sexuálnej orientácie, rodovej identity, rodového vyjadrenia, pohlavných znakov, rasového alebo etického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia alebo veku. Pri zabezpečovaní týchto práv zastávajú hlavnú úlohu subjekty pre rovnaké zaobchádzanie a my navrhneme opatrenia, ktoré posilnia ich postavenie a nezávislosť. Navrhneme opatrenia na zlepšenie uznávania rodičovstva medzi členskými štátmi a na posilnenie justičnej spolupráce pri ochrane zraniteľných dospelých v cezhraničných situáciách. Opatrenia, ktoré navrhneme na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a boja proti nemu, doplní budúci rok iniciatíva, ktorá má podporiť členské štáty v tom, aby účinnejšie predchádzali škodlivým praktikám voči ženám a dievčatám a prijímali podporné opatrenia na odstránenie takýchto praktík.

Pousilujeme sa pokročiť s koncepciou nového medziinštitucionálneho etického orgánu EÚ a aj v úzkej spolupráci s ostatnými inštitúciami nájsť potrebnú zhodu na pôsobnosti, postavení a kompetenciách tohto budúceho orgánu. Musia zohľadňovať osobitné črty každej inštitúcie, ako aj ich jednotlivú inštitucionálnu a demokratickú zodpovednosť a povinnosti dané zmluvami. Dôležitým príspevkom k prebiehajúcej diskusii v tejto oblasti je správa z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu.

Komisia predloží aj iniciatívu týkajúcu sa úniku mozgov a zmiernenia ťažkostí spojených s úbytkom obyvateľstva, ktorá sa bude zaoberať jednotlivými faktormi a dlhodobými dôsledkami úniku mozgov a možnými riešeniami na jeho zastavenie či dokonca zvrátenie.

3.Lepšia právna regulácia, vykonávaniepresadzovanie právnych predpisov EÚ

3.1.Lepšia právna regulácia

Náš program lepšej právnej regulácie je zárukou toho, že politické rozhodnutia sa prijímajú na základe najlepších dostupných faktov a so zreteľom na vplyv, ktorý budú mať v praxi, a na názory ľudí a podnikov, ktorých sa pravdepodobne dotknú. Týmto prístupom možno zabezpečiť, aby regulácia bola cielená, dal sa s ňou ľahko dosiahnuť súlad a nepridávala zbytočné regulačné zaťaženie. V oznámení nazvanom Lepšia právna regulácia: spojme sily v záujme lepšej tvorby právnych predpisov z roku 2021 sa stanovujú hlavné spôsoby, ako zlepšiť kvalitu právnych predpisov a maximalizovať ich prínosy.

Komisia chce znížiť zaťaženie spojené s plnením cieľov politík EÚ na minimum, a preto v tomto pracovnom programe v plnej miere uplatní zásadu rovnováhy záťaže. Tým sa dosiahne, že pri ukladaní novej záťaže sa budeme systematicky a iniciatívne usilovať znížiť zaťaženie súvisiace s existujúcimi právnymi predpismi EÚ. Tam, kde to bude možné a primerané, sa predpokladané náklady na dodržiavanie právnych predpisov EÚ vyčíslia transparentnejšie a systematicky sa budú uvádzať v posúdeniach vplyvu. Administratívne náklady sa budú kompenzovať. Na vyrovnanie nákladov na prispôsobenie sa prijmú iné opatrenia, pokiaľ to len bude možné. Zásada rovnováhy záťaže bude dopĺňať Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorý systematicky identifikuje a odstraňuje byrokraciu a zbytočné náklady.

Lepšia právna regulácia je takisto zásadná z hľadiska podpory udržateľnosti a digitálnej transformácie. V našich hodnoteniach, posúdeniach vplyvu a konzultáciách zaujmú dôležitejšie miesto ambície Komisie v environmentálnej a digitálnej oblasti a ich sociálny a spravodlivý rozmer spolu s dôrazom na ciele udržateľného rozvoja a zásadu „nespôsobovať významnú škodu“ a digitálne služby ako štandard. Vo všetkých fázach tvorby politík sa bude posudzovať rovnosť pre všetkých vrátane rodovej rovnosti, ako aj vonkajšie dôsledky vnútorných politík. Posudzovanie územného vplyvu a overovanie vplyvov na vidiecke oblasti bude dôkladnejšie, aby sa lepšie zohľadnili potreby a špecifiká jednotlivých území EÚ. Osobitná pozornosť sa bude venovať vplyvu na mladú generáciu. Do tvorby politík sa začlení predvídanie, čím sa takisto posilní nadčasovosť našich právnych predpisov.

3.2.Vykonávaniepresadzovanie právnych predpisov EÚ

Prijatím ambicióznych a inovatívnych právnych predpisov sa to nekončí: ich riadne vykonávanie je nevyhnutné na ochranu práv občanov a spoločností v Únii. Komisia bude aj naďalej spolupracovať s členskými štátmi na zabezpečení rýchleho a úplného vykonávania nových a existujúcich pravidiel EÚ a bude im pri tom nápomocná. V prípade potreby nebude váhať presadzovať právo EÚ prostredníctvom konaní o nesplnení povinnosti. Dosiahnutie tohto stavu je nevyhnutným predpokladom toho, aby sme mohli dosiahnuť ciele našich politík v oblastiach, ako je riadne fungovanie jednotného trhu, uviesť Európu do digitálneho veku, naplniť Európsku zelenú dohodu a zaviesť Európsky pilier sociálnych práv. Podstatným prvkom súboru nástrojov Komisie na obranu základných práv a hodnôt, na ktorých je Únia založená, sú takisto konania o nesplnení povinnosti.

4.Záver

Tvárou v tvár rôznym výzvam, ktoré sa za posledný rok a pol nebývalo nahromadili, preukázala naša Únia a jej občania statočnosť, odhodlanie a jednotu. Svet je aj dnes poznačený neistotou, rušivými udalosťami a rastúcim geopolitickým napätím, ktoré sprevádza zmena klímy a kritický stav prírody. Dospieť k spoločenskej premene, ktorú Európa potrebuje a ktorú si občania zaslúžia, však môžeme práve tak, že uchopíme príležitosti, ktoré tieto výzvy vytvárajú, a oprieme sa o základy, ktoré sme položili.

V tomto pracovnom programe sa stanovujú cielené opatrenia, vďaka ktorým budeme pokračovaťplnení ambícií, ktoré si Komisia vytýčila na začiatku svojho mandátu,ďalej viesť Úniujej udržateľnej obnove. Obsahuje aj zoznam hlavných legislatívnych návrhov, ktoré by sasnaheich rýchle vykonaniepraxi malilegislatívnom postupe uprednostniť. Tento zoznam bude tvoriť východisko nášho dialóguEurópskym parlamentomRadou, ktorého cieľom bude dohodnúť sa do konca roka na spoločnom vyhlásenílegislatívnych prioritáchsúladeMedziinštitucionálnou dohodoulepšej tvorbe práva 3 .

Ukázali sme, že keď konáme spoločne, dokážeme si lepšie poradiť s našimi generačnými výzvami a ochrániť životy a živobytie.

Túto jednotu teraz potrebujeme viac než kedykoľvek predtým, nemali by sme jej však obetovať našu ambíciu. Ak chceme ďalej napredovať v budovaní odolnej Únie s budúcnosťou v prosperite, budeme potrebovať oboje.

(1)

Predstavíme aj akčný plán pre mládež v rámci vonkajšej činnosti EÚ.

(2)

Umiestnenie jednotlivých iniciatív v prílohách k tomuto programu nemení povinnosti stanovené v poverovacích listoch, ktoré predsedníčka von der Leyenová zaslala každému členovi kolégia.

(3)

Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.


V Štrasburgu19. 10. 2021

COM(2021) 645 final

PRÍLOHY

k

OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Pracovný program Komisie na rok 2022


Spolu za silnejšiu Európu
Príloha I: Nové iniciatívy 1

Č.

Cieľ politiky

Iniciatívy

Európska zelená dohoda

1.

Balík v oblasti nulového znečistenia

a)revízia nariadenia (ES) č. 1272/2008klasifikácii, označovaníbalení látokzmesí (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2022)

b)integrované hospodárenievodami – revidované zoznamy látok znečisťujúcich povrchovépodzemné vody (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2021)

c)revízia právnych predpisov EÚkvalite okolitého ovzdušia (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2022)

2. 

Balík opatrení v oblasti klímy

a)preskúmanie pravidiel EÚfluórovaných skleníkových plynoch (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ods. 1 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2022)

b)rámec EÚ pre harmonizované meranie emisiídopravylogistiky (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 91100 ods. 2 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

c)preskúmanie emisných noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ods. 1 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

d)certifikácia odstraňovania uhlíka (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ods. 1 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

3.

Obehové hospodárstvo

iniciatívapráve na opravu (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 3. štvrťrok 2022)

4.

Balík opatrení v oblasti plastov

a)politický rámec pre plasty na biologickej báze, kompostovateľnébiodegradovateľné plasty (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2022)

b)obmedzenie mikroplastov (nelegislatívna iniciatíva, 4. štvrťrok 2022)

c)opatrenia na zníženie uvoľňovania mikroplastov do životného prostredia (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

5.

Biodiverzita a stratégia Z farmy na stôl

udržateľné používanie pesticídov – revízia pravidiel EÚ (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ods. 1 ZFEÚ, 1. štvrťrok 2022)

Európa pripravená na digitálny vek

6..

Kybernetická odolnosť

európsky akt o kybernetickej odolnosti (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 3. štvrťrok 2022)

7.

Polovodiče

európsky akt o čipoch (legislatívna alebo nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2022)

8.

Bezpečnosť a obrana

plán pre bezpečnostné a obranné technológie (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2022)

9.

Inovačný a udržateľný kozmický priestor

a)budovanie vesmírneho globálneho zabezpečeného komunikačného systému EÚ (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 189 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2022)

b)stratégia EÚ pre manažment vesmírnej prevádzky (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2022)

10.

Digitálne vzdelávanie a zručnosti

a)odporúčaniezlepšení poskytovania digitálnych zručností vo vzdelávaní a v odbornej príprave (nelegislatívna iniciatíva, 3. štvrťrok 2022)

b)odporúčaniefaktoroch umožňujúcich digitálne vzdelávanie (nelegislatívna iniciatíva, 3. štvrťrok 2022)

11.

Jednotný trh

nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 1. štvrťrok 2022)

12..

Multimodálna digitálna mobilita

digitálne služby multimodálnej mobility (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 91 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

13.

Ochrana pracovníkov

ochrana pracovníkov pred rizikami spojenými s vystavením azbestu pri práci (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 153 ods. 2 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2022)

14.

Malé a stredné podniky

uľahčenie prístupu malých a stredných podnikov ku kapitálu (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2022)

15.

Okamžité platby

iniciatíva týkajúca sa okamžitých platieb v EÚ (legislatívna alebo nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2022)

16.

Prehĺbenie únie kapitálových trhov

iniciatíva na harmonizáciu určitých aspektov hmotného práva v oblasti insolvenčného konania (legislatívna alebo nelegislatívna iniciatíva, 3. štvrťrok 2022)

17.

Spravodlivé zdaňovanie

návrh na vykonávanie globálnej dohody OECD o prerozdelení práv zdaňovania (legislatívna iniciatíva, článok 115 ZFEÚ)

18.

Minimálny príjem

odporúčanie o minimálnom príjme (nelegislatívna iniciatíva, 3. štvrťrok 2022)

19.

Najvzdialenejšie regióny

obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2022)

Silnejšia Európa vo svete

20.

Blokovanie

zmena nariadenia o blokovaní (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 2. štvrťrok 2022)

21.

Medzinárodná angažovanosť v oblasti energetiky

nová stratégia pre medzinárodnú angažovanosť v oblasti energetiky (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2022)

22.

Medzinárodná správa oceánov

spoločné oznámenie o medzinárodnej správe oceánov (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2022)

23.

Partnerstvo s krajinami Perzského zálivu

spoločné oznámenie o partnerstve s krajinami Perzského zálivu (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2022)

Podpora európskeho spôsobu života

24.

Európska stratégia v oblasti starostlivosti

európska stratégia v oblasti starostlivosti – oznámenie o európskej stratégii v oblasti starostlivosti so súbežnou revíziou barcelonských cieľov a návrh odporúčania Rady o dlhodobej starostlivosti (nelegislatívna iniciatíva, 3. štvrťrok 2022)

25.

Vopred poskytované informácie o cestujúcich

povinnosť dopravcov poskytovať informácie o cestujúcich vopred (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 2. štvrťrok 2022)

26.

Recipročný prístup k informáciám týkajúcim sa bezpečnosti

rámec pre recipročný prístup k informáciám týkajúcim sa bezpečnosti pre príslušníkov v prvej línii medzi EÚ a kľúčovými tretími krajinami v záujme boja proti spoločným bezpečnostným hrozbám (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, 4. štvrťrok 2022)

27.

Skríning rakoviny

aktualizácia odporúčania o skríningu rakoviny (nelegislatívna iniciatíva, 3. štvrťrok 2022)

28.

Balík opatrení v oblasti vzdelávania

a)európska stratégia pre univerzity (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2022)

b)budovanie mostov pre účinnú európsku spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2022)

Nový impulz pre európsku demokraciu

29.

Sloboda médií

európsky akt o slobode médií (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2022)

30.

Odovzdávanie trestných konaní

iniciatíva týkajúca sa odovzdávania trestných konaní (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 82 ods. 1 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2022)

31.

Uznávanie rodičovstva medzi členskými štátmi

uznávanie rodičovstva medzi členskými štátmi (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 81 ods. 3 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2022)

32.

Subjekty pre rovnaké zaobchádzanie

posilnenie úlohy a nezávislosti subjektov pre rovnaké zaobchádzanie (legislatívna iniciatíva, články 19 a 157 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2022)Príloha II: Iniciatívyrámci programu REFIT 2

Č.

Názov

Cieľ/potenciál zjednodušenia (krátke vysvetlenie cieľa zníženia záťaže a zjednodušenia)

Európska zelená dohoda

1.

Revízia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd

Na základe hodnotenia smernice boli identifikované niektoré oblasti, v ktorých je potrebné uskutočniť zlepšenia, konkrétne: lepšie riešiť problém pretrvávajúceho a vznikajúceho znečistenia, ako aj zlepšiť riadenie tohto odvetvia a zároveň ho užšie prepojiť s cieľmi Európskej zelenej dohody. Do revízie sa zahrnú aj otázky týkajúce sa verejného zdravia (lepšia prevencia pandémií prostredníctvom sledovania stavu odpadových vôd).

Osobitné úsilie sa vynaloží na zlepšenie monitorovania a podávania správ (vrátane postupného prechodu k poloautomatickému podávaniu správ), z čoho budú mať prospech členské štáty aj prevádzkovatelia odpadových vôd, a to súkromní i verejní. Takisto bude možno potrebné vynaložiť väčšie úsilie v oblasti transparentnosti, keďže sa považuje za hybnú silu lepšej výkonnosti v tomto odvetví.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2022)

2.

Revízia – Obmedzenie používania nebezpečných látok v elektronických prístrojoch

Revíziou sa posilnia a zjednodušia príslušné právne predpisy s cieľom lepšie chrániť občanov a životné prostredie pred nebezpečnými chemikáliami, okrem iného aj tým, že sa zohľadní posun smerom k postupu „jedna látka – jedno hodnotenie“ a zaistí sa väčšia transparentnosť pri určovaní prioritných opatrení prijímaných v súvislosti so zaobchádzaním s chemikáliami, ako aj tým, že sa podporia inovácie zamerané na rozvoj bezpečných a udržateľných alternatív, ako sa zdôrazňuje v Európskej zelenej dohode.

Revízia sa zameria aj na zníženie administratívnej záťaže v rámci postupu udeľovania výnimiek.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

3.

GreenData4All – Revízia smernice, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE), a smernice o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí

Táto iniciatíva vychádza z Európskej dátovej stratégie. Pozostáva z revízie smernice, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v EÚ (INSPIRE), a smernice o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí v nadväznosti na ich hodnotenie v roku 2021. Cieľom iniciatívy je zmodernizovať režim týkajúci sa údajov využitím príležitostí, ktoré ponúkajú technológie a inovácie, pomôcť verejným orgánom, podnikom a občanom v EÚ pri prechode na ekologickejšie a uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a znížiť administratívnu záťaž. Očakáva sa, že bude zahŕňať opakovane použiteľné dátové služby vo veľkom rozsahu a jej cieľom bude prispieť k zhromažďovaniu, výmene, spracúvaniu a analýze veľkých objemov údajov, ktoré sú relevantné pre zabezpečenie súladu s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a prioritnými opatreniami Európskej zelenej dohody. Iniciatíva má za cieľ zefektívniť podávanie správ a znížiť záťaž prostredníctvom lepšieho opätovného využívania existujúcich údajov, generovaním automatických správ pomocou hĺbkovej analýzy údajov a využívaním podnikovej inteligencie.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

4.

Horizontálny návrh na prerozdelenie technickej a vedeckej práce EÚ v oblasti chemikálií agentúram EÚ

Cieľom tejto iniciatívy je presunúť zodpovednosť za vykonávanie vedeckej a technickej práce v oblasti chemikálií, ktorú v súčasnosti uskutočňujú viacerí rôzni aktéri (vedecké výbory, konzultanti, útvary Komisie), na agentúry EÚ, v duchu zásady „jedna látka, jedno hodnotenie“.

Ak sa na základe tohto návrhu sústredí vedecká a technická práca v oblasti chemikálií do agentúr EÚ, zníži sa záťaž zainteresovaných strán. Návrh takisto zníži záťaž inštitúcií EÚ (Komisie a agentúr), pretože využívanie odborných znalostí agentúr v oblasti hodnotenia bezpečnosti chemikálií namiesto ad hoc výborov a konzultantov povedie k synergiám a zvýšeniu efektívnosti.

(legislatívna iniciatíva, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

5.

Revízia nariadenia o sprístupňovaní detergentov na trhu a ich uvádzaní na trh

Revíziou nariadenia (ES) č. 648/2004 sa vyriešia nedostatky zistené pri hodnotení a regulačné požiadavky vzťahujúce sa na detergenty sa prispôsobia najnovšiemu vývoju a sociálno-ekonomickým potrebám. Revízia bude nadväzovať na stratégiu EÚ s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti.

Hlavný problém, ktorý bol zistený pri hodnotení, spočíva v tom, že pojmy a definície použité v nariadení o detergentoch nezodpovedajú vždy významu, ktorý nadobudli postupom času a v praxi. To vedie k nejasnostiam, či určité výrobky, ktoré sú dostupné na trhu, patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (napr. mikrobiálne čistiace prostriedky).

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

6.

Revízia smernice o vozidlách po dobe životnosti a smernice o typovom schvaľovaní motorových vozidiel

Revíziou sa podporí prístup založený na obehovom hospodárstve, a to tým, že otázky súvisiace s dizajnom sa prepoja so spracovaním po skončení životnosti, že sa zvážia pravidlá týkajúce sa povinného recyklovaného obsahu určitých materiálov, ktoré sú súčasťou komponentov, a zlepší sa recyklačná efektivita. Zlúčenie týchto dvoch smerníc do jedného nástroja, ktorý by sa vzťahoval na celý životný cyklus automobilového priemyslu, by hospodárskym subjektom a správnym orgánom poskytlo právnu zrozumiteľnosť, ktorá v tejto oblasti chýba, keďže súčasný prístup je roztrieštený: na automobily, ktoré sa uvádzajú na trh, sa vzťahuje smernica 2005/64/ES, zatiaľ čo na automobily po dobe životnosti sa vzťahuje smernica 2000/53/ES. Prechod na využívanie online nástrojov a digitálnych riešení by prispel k zníženiu administratívnej záťaže, ktorej sa dá vyhnúť, najmä záťaže spojenej s oznamovacími povinnosťami alebo inými postupmi, napr. pri systémoch registrácie (zrušenia registrácie) vozidiel a systémoch oznamovania. Revízia smernice sa preto zameria na zlepšenie operačnej uskutočniteľnosti a vykonávania smernice, ako aj na optimalizáciu administratívnej záťaže lepším využívaním digitálnych riešení a zaistením súladu s ostatnými odvetvovými politikami a právnymi predpismi, pričom sa bude vychádzať z prístupu zohľadňujúceho životný cyklus.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 a/alebo článok 192 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

7.

Revízia právnych predpisov o uvádzaní osiva na trh a iných právnych predpisov týkajúcich sa rastlinného množiteľského a lesného reprodukčného materiálu

Cieľom tejto iniciatívy je revízia právnych predpisov týkajúcich sa rastlinného množiteľského materiálu a lesného reprodukčného materiálu, ktorá má vyústiť do ich zosúladenia s politickými cieľmi Európskej zelenej dohody a jej stratégiou Z farmy na stôl, stratégiami v oblasti biodiverzity a adaptácie EÚ na zmenu klímy, európskou digitálnou stratégiou a novou stratégiou EÚ pre lesy. Zameriava sa na odstránenie prekážok vnútorného trhu a podporu technického rozvoja, vytvorenie udržateľných agropotravinárskych systémov a lesov odolných proti zmene klímy, ako aj na zachovanie biodiverzity a rastlinných a lesných genetických zdrojov. Iniciatívou sa zefektívnia postupy a zníži sa záťaž príslušných orgánov a odvetvia rastlinného množiteľského materiálu v EÚ.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 43 ods. 2, článok 114 a článok 192 ods. 1 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

Európa pripravená na digitálny vek

8.

Revízia nariadenia o skupinových výnimkách pre vertikálne dohody a usmernení k vertikálnym obmedzeniam

Cieľom tejto iniciatívy je zrevidovať pravidlá týkajúce sa dohôd medzi stranami pôsobiacimi na rôznych úrovniach toho istého hospodárskeho dodávateľského reťazca s cieľom uspokojiť potreby podnikov v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže. Iniciatíva prispeje k zníženiu záťaže tým, že sa zainteresovaným stranám poskytnú aktuálne usmernenia pre podnikateľské prostredie, ktoré je pretvárané najmä rastom elektronického obchodu.

(nelegislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 103 ZFEÚ a nariadenie 19/65/EHS, 2. štvrťrok 2022)

9.

Revízia nariadenia o skupinových výnimkách pre horizontálne dohody a usmernení k horizontálnym obmedzeniam

Cieľom iniciatívy je zrevidovať nariadenia Komisie o skupinových výnimkách pre dohody o výskume a vývoji a pre dohody o špecializácii a sprievodné horizontálne usmernenia. Revíziou sa majú spoločnostiam poskytnúť jasné usmernenia o tom, aké dohody o horizontálnej spolupráci môžu uzatvárať bez toho, aby došlo k porušeniu práva hospodárskej súťaže. Zameriava sa aj na zjednodušenie administratívneho dohľadu nad dohodami o horizontálnej spolupráci zo strany Komisie, vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a vnútroštátnych súdov.

(nelegislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 103 ZFEÚ a nariadenie 19/65/EHS, 4. štvrťrok 2022)

10.

Revízia určitých procesných aspektov kontroly koncentrácií v EÚ

Táto iniciatíva sa zameriava na zlepšenie postupov kontroly koncentrácií v EÚ, pričom sa dbá na to, aby sa nenarušilo účinné presadzovanie práva. Cieľom je dosiahnuť efektívnejšiu kontrolu koncentrácií v EÚ, ktorá bude predstavovať menšiu záťaž v prípadoch, ktoré pravdepodobne nepovedú k narušeniu hospodárskej súťaže, a umožniť Komisii vyčleniť viac zdrojov na prípady, ktoré si vyžadujú podrobné vyšetrovanie. Na tento účel sa v rámci iniciatívy preskúmajú možnosti ďalšieho zjednodušenia postupu, a to v prípadoch zjednodušených a podľa možnosti aj nezjednodušených koncentrácií.

[nelegislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, nariadenie Komisie (ES) č. 802/2004 a oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe, 2. štvrťrok 2022]

11.

Revízia oznámenia o definícii trhu

Cieľom iniciatívy je zaistiť, aby oznámenie obsahovalo aktuálne usmernenia o zásadách a najlepších postupoch pri definícii trhu, ktoré Komisia uplatňuje v antitrustových prípadoch a prípadoch koncentrácií, vrátane najnovšieho vývoja metodík a vývoja na trhu, napríklad v súvislosti s digitalizáciou hospodárstva.

Aktualizovaným oznámením sa zvýši právna istota a zaistí sa väčšia aktuálnosť usmernení o prístupe Komisie k definícii trhu, a to aj v oblastiach, na ktoré sa nevzťahuje súčasné oznámenie, ako sú napríklad digitálne trhy, čím sa zníži záťaž spoločností. Ak by sa neposkytovali žiadne usmernenia alebo by tieto usmernenia neboli aktuálne, spoločnosti by museli v súvislosti s koncentráciami a antitrustom venovať dodatočné interné zdroje na štúdium veľkého počtu rozhodnutí Komisie, súdnych rozsudkov a literatúry o definícii trhu, aby mohli určiť, ako by asi Komisia definovala relevantný trh, príp. trhy a aké prvky by zohľadnila. Aktualizované oznámenie ešte viac zníži záťaž a zvýši prínosy pre Komisiu a orgány na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov, keďže zníži potrebu vysvetľovať základné zásady definovania trhu, z ktorých Komisia a tieto orgány vychádzajú pri uplatňovaní práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, a keďže bude predstavovať (v prípade potreby) referenčný nástroj pre tie orgány na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov, ktoré sa pri uplatňovaní vnútroštátneho práva nemôžu oprieť o vlastné usmernenia k definícii trhu.

(nelegislatívna iniciatíva, 4. štvrťrok 2022)

12.

Návrh stratégie interoperability verejných správ v EÚ

V rámci tejto iniciatívy sa zhodnotí súčasný európsky rámec interoperability a posúdi sa jeho podpora pri zriaďovaní interoperabilných digitálnych verejných služieb. Zároveň sa rozpracuje návrh stratégie interoperability verejných správ v EÚ, ktorý bol avizovaný v oznámení Komisie s názvom „Formovanie digitálnej budúcnosti Európy“. Cieľom je spoločne riadiť interoperabilitu na úrovni EÚ a zabezpečiť tak cezhraničnú koordináciu, podporiť inovácie vo verejnom sektore a definovať minimálne spoločné špecifikácie pre bezpečné toky údajov a dátové služby bez hraníc vo verejnom sektore. Touto iniciatívou sa:

dosiahne spoločné riadenie interoperability s členskými štátmi, ktoré budú mať za úlohu riadiť rozvoj interoperability medzi orgánmi verejnej správy EÚ,

·zaistí, aby návrhy politík EÚ boli interoperabilné, pripravené na digitálne technológienavrhnuté tak, aby boli interoperabilné už od začiatkupodporovali pri ich vykonávaní vzájomné synergie,

vymedzia minimálne spoločné otvorené špecifikácie a normy v oblasti interoperability na vykonávanie politík a programov EÚ,

·podporíbude presadzovať vývojopätovné používanie spoločných otvorených riešeníšpecifikácií interoperability zameraných na človeka orgánmi verejnej správycelej EÚ,

·posilnia inováciemedzinárodná spolupráca prostredníctvom vzájomného učenia saspolupráce medzi orgánmi verejnej správy.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, články 114, 172, 188 a/alebo 197 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2022)

13.

Revízia usmernení o štátnej pomoci pre širokopásmové siete

Zámerom tejto iniciatívy je zrevidovať pravidlá štátnej pomoci vzťahujúce sa na odvetvie širokopásmového pripojenia s cieľom aktualizovať ich vzhľadom na technologický a sociálno-ekonomický vývoj a zohľadniť nové ciele EÚ v oblasti pripojiteľnosti, ako aj ďalší najnovší politický vývoj. V oznámení z roku 2020 pod názvom „Formovanie digitálnej budúcnosti Európy“ sa gigabitové pripojenie považuje za najzákladnejší stavebný prvok digitálnej transformácie, ktorý je nevyhnutný na využitie potenciálu európskeho digitálneho rastu. Potvrdzujú to aj nedávne postrehy Komisie v oznámení s názvom „Digitálny kompas do roku 2030“. V uvedenom oznámení sa uznávajú rýchlo sa vyvíjajúce požiadavky na kapacitu sietí a potreba zaistiť udržateľné investície do sietí schopných ponúknuť gigabitové rýchlosti, ktoré budú podporovať európske dátové hospodárstvo aj po roku 2025. Pandémia COVID-19 poukázala na to, ako veľmi sú širokopásmové siete dôležité pre ľudí, podniky a verejné inštitúcie, ako aj pre zotavenie sa z krízy a posilnenie odolnosti EÚ.

Zosúladenie rámca štátnej pomoci, ktorý sa vzťahuje na odvetvie širokopásmového pripojenia, s technologickým, sociálno-ekonomickým a politickým vývojom si vyžaduje cielenú zmenu súčasných pravidiel.

(nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2022)

14.

Revízia smernice o dizajnoch

Plánovaná revízia smernice o dizajnoch a nariadenia o dizajnoch Spoločenstva nadväzuje na hodnotenie súčasných právnych predpisov EÚ o ochrane dizajnov. Cieľom revízie je zabezpečiť, aby sa tento rámec prispôsobil digitálnemu veku a aby sa zvýšila právna istota a predvídateľnosť v prospech jednotlivých tvorcov dizajnu, odvetví intenzívne využívajúcich dizajny a malých a stredných podnikov. Zamerá sa aj na vytvorenie rovnakých podmienok, zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov, čím sa uľahčí prístup k ochrane dizajnov.

Medzi hlavné ciele reformy patrí zjednodušenie postupov a zníženie administratívnej záťaže (vrátane poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť). Zefektívnenie postupov a zlepšenie interoperability systémov ochrany v EÚ prostredníctvom ďalšej harmonizácie povedie k zníženiu nákladov a administratívnej záťaže pre tých, ktorí ochranu dizajnu využívajú, aj pre správne orgány.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2022)

15.

Revízia nariadenia o dizajnoch Spoločenstva

16.

Revízia právnych predpisov o dodatkových ochranných osvedčeniach

Hoci právne predpisy EÚ o dodatkových ochranných osvedčeniach sú vhodné na daný účel, ich roztrieštenosť (dodatkové ochranné osvedčenia sú spravované a presadzované na vnútroštátnej úrovni) bráni ich účinnosti a efektívnosti. Vytvorením jednotného postupu udeľovania týchto osvedčení a jednotného dodatkového ochranného osvedčenia by sa posilnil jednotný trh s liekmi a agrochemikáliami, pričom by sa dodatkové ochranné osvedčenia prispôsobili tak, aby sa podporila súbežná zelená a digitálna transformácia.

Revíziou sa dosiahne výrazné zníženie nákladov/záťaže a zvýšená právna istota pre žiadateľov o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia vrátane malých a stredných podnikov a startupov, keďže namiesto súčasných 27 vnútroštátnych postupov bude k dispozícii jeden centralizovaný mechanizmus udeľovania. Nový návrh, príp. nové návrhy by mohli nahradiť/zmeniť existujúce nariadenia o dodatkovom ochrannom osvedčení pre lieky a prípravky na ochranu rastlín.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, články 114 a 118 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

17.

Revízia európskeho legislatívneho rámca v oblasti štatistiky obyvateľstva

Aby mohla Únia plniť úlohy, ktoré jej boli zverené, musí mať k dispozícii štatistiky o veľkosti populácie a demografických, sociálnych, pracovných, bytových, vzdelávacích a migračných charakteristikách obyvateľstva. Tieto štatistiky musia vychádzať z revidovaného, moderného a komplexného právneho základu, ktorým sa zaistí ich kvalita, úplnosť a spoľahlivosť. Cieľom iniciatívy je vytvoriť revidovaný právny rámec pre štatistiku obyvateľstva, ktorý sa bude opierať o medzinárodné normy a ktorým sa do jedného právneho základu začlenia existujúce ročné demografické štatistiky a štatistiky migrácie, desaťročné štatistiky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ako aj regionálne a georeferencované údaje o obyvateľstve, na ktoré sa v súčasnosti vzťahujú samostatné nariadenia.

Cieľom revidovaného jedného právneho základu pre štatistiku obyvateľstva je znížiť administratívnu záťaž správnych orgánov členských štátov (najmä národných štatistických úradov), a to tak, že sa bude vo všetkých oblastiach štatistiky obyvateľstva podporovať používanie harmonizovaných a relevantných štatistických definícií a že sa predíde duplicitnej práci v súvisiacich oblastiach. Iniciatíva uľahčí správnym orgánom členských štátov čoraz častejšie využívanie administratívnych zdrojov údajov na zostavovanie štatistiky obyvateľstva. Tento prístup bude nákladovo efektívnejší a časom zníži záťaž správnych orgánov členských štátov a súčasne umožní zostavovanie častejších a podrobnejších štatistík, ktoré budú schopné reagovať na potreby používateľov. Výsledkom nahradenia alebo zmeny príslušných existujúcich právnych predpisov (dve nariadenia Rady a Európskeho parlamentu sa zrušia a jedno sa zmení) jedným rámcovým nariadením bude zjednodušenie právnych predpisov EÚ.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 338 ods. 1 ZFEÚ, 2. štvrťrok 2022)

18.

Revízia smernice o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve

Z hodnotenia smernice 2007/59/ES vyplynulo, že existuje značný priestor na zjednodušenie a ďalšie zlepšenie účinnosti smernice. Niektoré ustanovenia smernice sú naozaj zastarané, jej znenie nie je vždy jednoznačné a jej rozsah pôsobnosti si zrejme bude vyžadovať určité úpravy.

Revízia povedie aj k ďalšiemu zlepšeniu mobility rušňovodičov medzi spoločnosťami aj medzi členskými štátmi. Preskúmajú sa povinnosti a rozdelenie úloh medzi aktérov zapojených do certifikačného systému, pričom cieľom bude znížiť administratívnu záťaž každého jedného z nich. Pokiaľ ide o pridanú hodnotu, revíziou smernice sa vďaka vytvoreniu skutočne harmonizovaného rámca zvýši účinnosť systému certifikácie v celej EÚ. Tým sa zabezpečí väčšia zrozumiteľnosť pre členské štáty a zainteresované strany a zníži sa duplicita nákladov a úsilia.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 91 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

19.

Revízia colných predpisov Únie

Colný kódex Únie musí reagovať na situácie, pre ktoré nebol koncipovaný, najmä elektronický obchod. Revízia colných predpisov Únie sa zameria na zlepšenie kontrol elektronického obchodu v prospech daňovníkov (vyberanie ciel a daní) a občanov (ochrana pred nevyhovujúcimi výrobkami). Vnútroštátnym orgánom uľahčí vykonávanie úloh presadzovania práva a prispeje k zaisteniu rovnakých podmienok pre hospodárske subjekty, najmä s pomocou nových aktérov, ako sú platformy. V iných oblastiach sa revíziou dosiahne lepšie rozdelenie úloh a účinnejšia výmena informácií medzi colnými a odvetvovými orgánmi. Colné orgány a Komisia tak budú môcť intenzívnejšie využívať elektronické colné údaje na zlepšenie účinnosti svojich kontrol finančných a nefinančných rizík, čím sa zníži záťaž pre hospodárske subjekty. V ďalších oblastiach sa zase počíta s určitými zjednodušeniami pre zainteresované hospodárske subjekty.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, články 33, 114 a 207 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

20.

DPH v digitálnom veku: Revízia smernice o DPH a nariadenia Rady o administratívnej spolupráci v oblasti DPH

Cieľom tejto iniciatívy je zmodernizovať súčasné pravidlá v oblasti DPH s prihliadnutím na príležitosti, ktoré ponúkajú digitálne technológie. V akčnom pláne Komisie pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie sa zdôrazňuje potreba zamyslieť sa nad tým, ako môžu daňové orgány využívať technológie na boj proti daňovým podvodom a v prospech podnikov a či sú súčasné pravidlá v oblasti DPH prispôsobené podnikaniu v digitálnom veku. V akčnom pláne bol oznámený legislatívny návrh na rok 2022 s názvom „DPH v digitálnom veku“, ktorý zahŕňa 1. vykazovacie povinnosti týkajúce sa DPH a elektronickú fakturáciu; 2. režim DPH v platformovom hospodárstve a 3. jedinú registráciu na účely DPH v EÚ. Očakáva sa, že tento balík opatrení umožní harmonizovať a podporiť poskytovanie cezhraničných dodávok na jednotnom trhu a pomôže zlepšiť výber daní, a tým zabezpečiť udržateľné príjmy počas obnovy po pandémii COVID-19.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 113 ZFEÚ, 3. štvrťrok 2022)

Podpora európskeho spôsobu života

21.

Revízia farmaceutických právnych predpisov

Cieľom revízie všeobecného farmaceutického právneho rámca je zabezpečiť prístup ku kvalitným, bezpečným, účinným a cenovo dostupným liekom v EÚ. Jej zámerom je podporiť inovácie, a to aj v oblastiach, v ktorých nie sú uspokojené zdravotné potreby (vrátane antimikrobiálnych látok), ako aj zvýšiť bezpečnosť dodávok a zároveň sa prispôsobiť novému vedeckému a technologickému vývoju a podľa možnosti znížiť regulačné zaťaženie. Vychádzajúc zo skúseností z pandémie COVID-19 sa revíziou podporí nadčasový farmaceutický systém, ktorý bude odolný voči krízam.

Iniciatívou sa zjednodušia právne predpisy a vytvorí sa efektívne regulačné prostredie, okrem iného prostredníctvom zníženia administratívnej záťaže a digitalizácie procesov a postupov, čo by malo mať pozitívny vplyv na regulačné orgány a spoločnosti.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, články 114 a 168 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

22.

Revízia právnych predpisov EÚ o liekoch pre deti a na zriedkavé choroby

Táto iniciatíva sa bude zaoberať viacerými nedostatkami vo fungovaní existujúceho rámca, ktoré sa zistili počas nedávneho hodnotenia nariadení o liekoch na zriedkavé choroby a o liekoch pre deti. Cieľom iniciatívy bude podporiť vývoj výrobkov v oblastiach, v ktorých existuje vysoká miera neuspokojených potrieb zo strany pacientov, a zabezpečiť k nim včasný prístup. Takisto sa ňou zaistí, aby boli právne predpisy schopné udržať krok s technologickým a vedeckým vývojom a zároveň sa zefektívnia a zjednodušia existujúce postupy.

Iniciatíva sa zameria na zjednodušenie a zefektívnenie postupov spojených s hodnotením a povoľovaním liekov na zriedkavé choroby a liekov pre deti, čím sa zníži záťaž spoločností aj regulačných orgánov.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, články 114 a 168 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

Nový impulz pre európsku demokraciu

23.

Revízia acquis v oblasti práv obetí

Ďalšie iniciatívy v oblasti práv obetí by mali byť komplexné a mali by sa zameriavať na účinnejší prístup k právam obetí, ako aj k právu na odškodnenie, a na lepší prístup k spravodlivosti pre obete všetkých trestných činov vrátane obetí rodovo motivovaného násilia. Je možné, že v nadväznosti na hodnotenie smernice o právach obetí sa do konca roka 2022 navrhne prípadná revízia tejto smernice alebo iný legislatívny nástroj. Prípadná revízia smernice o právach obetí by sa nemala vnímať len v kontexte obetí rodovo motivovaného násilia, ale vo vzťahu k obetiam všetkých trestných činov. Odpoveď na otázku, či pristúpiť k revízii smernice o právach obetí, by mala byť jasnejšia po zhodnotení smernice a po prebiehajúcich diskusiách so zainteresovanými stranami vrátane diskusií počas súčasného a nadchádzajúceho predsedníctva a v rámci platformy pre práva obetí.

Prípadná revízia by bola zameraná na zlepšenie prístupu obetí k spravodlivosti. Mohla by zahŕňať najmä dodatočné ustanovenia, ktoré budú slúžiť na posilnenie fyzickej ochrany obetí stanovením minimálnych noriem pre vydávanie a vykonávanie ochranných príkazov, vrátane príkazov na vykázanie zo spoločne obývaného domu alebo bytu. Ďalším možným doplnením by mohlo byť posilnenie práv obetí na informácie o dostupnom odškodnení od štátu. Stále však treba objasniť a rozhodnúť, či revízia smernice o právach obetí bude potrebná a či bude tým najvhodnejším nástrojom na dosiahnutie cieľa, ktorým je posilnenie fyzickej ochrany obetí a práv obetí na informácie o dostupnom odškodnení.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 82 ods. 2 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

24.

Revízia smernice o balíkoch cestovných služieb – jej prispôsobenie situácii v súvislosti s ochorením COVID-19

Ako bolo oznámené v Novom programe pre spotrebiteľov z roku 2020 a v správe o uplatňovaní smernice o balíkoch cestovných služieb z roku 2021, Komisia posúdi, či smernica zabezpečuje silnú a komplexnú ochranu spotrebiteľa za každých okolností, a to aj pokiaľ ide o ochranu v prípade platobnej neschopnosti, a poznatky získané v súvislosti s pandémiou COVID-19. V hodnotení sa zohľadnia príslušné opatrenia stratégie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu. Na základe tohto hodnotenia môže byť na konci roka 2022 predložený návrh na revíziu smernice.

V rámci revízie sa preskúma aj možnosť zjednodušiť alebo zefektívniť pravidlá a vymedzenia týkajúce sa spojených cestovných služieb a ich odlíšenie od balíkov služieb s cieľom pomôcť odvetviu, spotrebiteľom a orgánom presadzovania práva ľahšie stanoviť, ktoré pravidlá sa vzťahujú na konkrétnu kombináciu služieb. Takisto sa preskúma možnosť zjednodušiť požiadavky na informácie, pričom sa bude dbať na zachovanie rovnakej úrovne ochrany spotrebiteľa, ako aj možnosť objasniť niektoré ďalšie pravidlá (napr. dobrovoľné poukazy) a možnosť lepšie zosúladiť smernicu o balíkoch cestovných služieb s nariadeniami o právach cestujúcich.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

25.

Revízia smernice o vodičských preukazoch

Komisia vykoná revíziu súčasnej smernice 2006/126/ES o vodičských preukazoch s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a uľahčiť voľný pohyb. Nová iniciatíva zohľadní nové výzvy týkajúce sa mobility, najmä v oblasti digitálnych technológií, a prispeje k cieľom Únie stanoveným v stratégii pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu z roku 2020.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 91 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)

26.

Revízia smernice, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

Revízia smernice (EÚ) 2015/413, ktorej predmetom by bolo zjednodušenie postupov vzájomnej pomoci a uznávania, by s cieľom zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky pomohla členským štátom zvýšiť účinnosť vyšetrovania dopravných deliktov spáchaných vodičmi, ktorí nemajú pobyt v príslušnom členskom štáte, a lepšie presadzovať sankcie za tieto delikty. Jej cieľom je znížiť administratívnu záťaž zjednodušením a digitalizáciou postupov (napr. zlepšením elektronickej výmeny informácií). Revízia by posilnila rovnaké zaobchádzanie s európskymi vodičmi bez ohľadu na krajinu, v ktorej je ich vozidlo evidované. Prispela by aj k lepšej ochrane základných práv domnelých páchateľov.

(legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 91 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2022)Príloha III: Prioritné návrhy v štádiu schvaľovania

Č.

Úplný názov

Odkazy

Európska zelená dohoda

1.

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/1814, pokiaľ ide o množstvo kvót, ktoré sa má umiestniť do trhovej stabilizačnej rezervy pre systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii do roku 2030

COM(2021) 571 final 
2021/0202 (COD) 
14. 7. 2021

2.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Sociálno-klimatický fond

COM(2021) 568 final 
2021/0206 (COD) 
14. 7. 2021

3.

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES, pokiaľ ide o oznamovanie kompenzácie v súvislosti s globálnym trhovým opatrením pre prevádzkovateľov lietadiel so sídlom v Únii

COM(2021) 567 final 
2021/0204 (COD) 
14. 7. 2021

4.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach

COM(2021) 564 final 
2021/0214 (COD) 
14. 7. 2021

5.

Návrh SMERNICA RADY o reštrukturalizácii právneho rámca Únie pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (prepracované znenie)

COM(2021) 563 final 
2021/0213 (CNS) 
14. 7. 2021

6.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o využívaní palív z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových palív v námornej doprave a o zmene smernice 2009/16/ES

COM(2021) 562 final 
2021/0210 (COD) 
14. 7. 2021

7.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zaistení rovnakých podmienok pre udržateľnú leteckú dopravu

COM(2021) 561 final 
2021/0205 (COD) 
14. 7. 2021

8.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ

COM(2021) 559 final 
2021/0223 (COD) 
14. 7. 2021

9.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 98/70/ES, pokiaľ ide o podporu energie z obnoviteľných zdrojov, a ktorou sa zrušuje smernica Rady (EÚ) 2015/652

COM(2021) 557 final 
2021/0218 (COD) 
14. 7. 2021

10.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/631, pokiaľ ide o sprísnenie emisných noriem CO2 pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá v súlade s ambicióznejšími klimatickými cieľmi Únie

COM(2021) 556 final 
2021/0197 (COD) 
14. 7. 2021

11.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/842 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody

COM(2021) 555 final 
2021/0200 (COD) 
14. 7. 2021

12.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/841, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, zjednodušenie pravidiel týkajúcich sa dodržiavania záväzkov, stanovenie cieľov členských štátov na rok 2030 a záväzok spoločne dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2035 v sektore využívania pôdy, lesného hospodárstva a poľnohospodárstva, a nariadenie (EÚ) 2018/1999, pokiaľ ide o zlepšenie monitorovania, podávania správ, sledovania pokroku a preskúmania

COM(2021) 554 final 
2021/0201 (COD) 
14. 7. 2021

13.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES, pokiaľ ide o príspevok leteckej dopravy k cieľu Únie v oblasti znižovania emisií v celom hospodárstve a ktorou sa primerane vykonáva globálne trhové opatrenie

COM(2021) 552 final 
2021/0207 (COD) 
14. 7. 2021

14.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a nariadenie (EÚ) 2015/757

COM(2021) 551 final 
2021/0211 (COD) 
14. 7. 2021

15.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 347/2013 (revízia nariadenia o TEN-E)

COM(2020) 824 final 
2020/0360 (COD) 
15. 12. 2020

16.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1139, pokiaľ ide o schopnosť Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva pôsobiť ako orgán na preskúmanie výkonnosti jednotného európskeho neba

COM(2020) 577 final 
2020/0264 (COD) 
22. 9. 2020

17.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady č. 1224/2009 a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 768/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1005/2008 a nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/1139 týkajúce sa kontroly rybolovu

COM(2018) 368 final 
2018/0193 (COD) 
30. 5. 2018

18.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o implementácii jednotného európskeho neba (prepracované znenie)

COM(2013) 410 final 
2013/0186 (COD) 
11. 6. 2013 

COM(2020) 579 final 
22. 9. 2020

19.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a nariadenie (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave

COM(2013) 130 final 
2013/0072 (COD) 
13. 3. 2013

20.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Európskej únie

KOM(2011) 827konečnom znení 
2011/0391 (COD) 
1. 12. 2011

Európa pripravená na digitálny vek

21.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu

COM(2021) 547 final 
2021/0291(COD) 
23. 9. 2021

22.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 910/2014, pokiaľ ide o stanovenie rámca pre európsku digitálnu identitu

COM(2021) 281 final 
2021/0136 (COD) 
3. 6. 2021

23.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh

COM(2021) 223 final 
2021/0114 (COD) 
5. 5. 2021

24.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie (akt o umelej inteligencii) a menia niektoré legislatívne akty Únie

COM(2021) 206 final 
2021/0106 (COD) 
21. 4. 2021

25.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o strojníckych výrobkoch

COM(2021) 202 final 
2021/0105 (COD) 
21. 4. 2021

26.

Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa zriaďujú spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa

COM(2021) 87 final 
2021/0048 (NLE) 
23. 2. 2021

27.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora (akt o digitálnych trhoch)

COM(2020) 842 final 
2020/0374 (COD) 
15. 12. 2020

28.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES

COM(2020) 825 final 
2020/0361 (COD) 
15. 12. 2020

29.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii a o zrušení smernice (EÚ) 2016/1148

COM(2020) 823 final 
2020/0359 (COD) 
16. 12. 2020

30.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskej správe údajov (akt o správe údajov)

COM(2020) 767 final 
2020/0340 (COD) 
25. 11. 2020

31.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa menia smernice 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2015/2366 a (EÚ) 2016/2341

COM(2020) 596 final 
2020/0268 (COD) 
24. 9. 2020

32.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora a o zmene nariadení (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 (DORA)

COM(2020) 595 final 
2020/0266 (COD) 
24. 9. 2020

33.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií

COM(2020) 594 final 
2020/0267 (COD) 
24. 9. 2020

34.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o trhoch s kryptoaktívami a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937 (MICA)

COM(2020) 593 final 
2020/0265 (COD) 
24. 9. 2020

35.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

COM(2019) 208 final 
2019/0101 (COD) 
14. 6. 2019

36.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)

COM(2017) 10 final 
2017/0003 (COD) 
10. 1. 2017

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

37.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES, pokiaľ ide o proporcionalitu, kvalitu dohľadu, predkladanie informácií, opatrenia týkajúce sa dlhodobých záruk, makroprudenciálne nástroje, riziká v oblasti udržateľnosti, dohľad nad skupinou a cezhraničný dohľad

COM(2021) 581 final 
2021/0295 (COD) 
22. 9. 2021

38.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií poisťovní a zaisťovní a ktorou sa menia smernice 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2009/138/ES, (EÚ) 2017/1132 a nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 648/2012

COM(2021) 582 final 
2021/096 (COD) 
22. 9. 2021

39.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa uplatňuje všeobecný systém colných preferencií a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012

COM(2021) 579 final 
2021/0297 (COD) 
22. 9. 2021

40.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mechanizmoch, ktoré majú členské štáty zaviesť na predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa zrušuje smernica (EÚ) 2015/849

COM(2021) 423 final 
2021/0250 (COD) 
20. 7. 2021

41.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív (prepracované znenie)

COM(2021) 422 final 
2021/0241 (COD) 
20. 7. 2021

42.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010

COM(2021) 421 final 
2021/0240 (COD) 
22. 7. 2021

43.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

COM(2021) 420 final 
2021/0239 (COD) 
20. 7. 2021

44.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskych zelených dlhopisoch

COM(2021) 391 final 
2021/0191 (COD) 
6. 7. 2021

45.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a nariadenie (EÚ) č. 537/2014, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov

COM(2021) 189 final 
2021/0104 (COD) 
21. 4. 2021

46.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii

COM(2020) 682 final 
2020/0310 (COD) 
28. 10. 2020

47.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje prostredie centrálneho elektronického priečinka Európskej únie pre colníctvo a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013

COM(2020) 673 final 
2020/0306 (COD) 
28. 10. 2020

48.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o správcoch úverov, nákupcoch úverov a vymáhaní kolaterálu

COM(2018) 135 final 
2018/0063A (COD) 
2018/0063B (COD) 
14. 3. 2018

49.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004

COM(2016) 815 final 
2016/0397 (COD) 
14. 12. 2016

50.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky systém ochrany vkladov

COM(2015) 586 final 
2015/0270 (COD) 
24. 11. 2015

Silnejšia Európa vo svete

51.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín

COM(2012) 124 final 
2012/0060 (COD) 
21. 3. 2012

Podpora európskeho spôsobu života

52.

Návrh NARIADENIE RADY o rámci opatrení na zabezpečenie poskytovania zdravotníckych protiopatrení dôležitých v krízovej situácii v prípade mimoriadnej situácie v oblasti verejného zdravia na úrovni Únie

COM(2021) 577 final 
2021/0294 (NLE) 
16. 9. 2021

53.

Návrh NARIADENIE RADY o vytvorení a prevádzke hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu na overenie uplatňovania schengenského acquis a zrušení nariadenia (EÚ) č. 1053/2013

COM(2021) 278 final 
2021/0140 (CNS) 
2. 6. 2021

54.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/816, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN), s cieľom doplniť Európsky informačný systém registrov trestov, a nariadenie (EÚ) 2019/818 o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie a o zmene nariadení (EÚ) 2018/1726, (EÚ) 2018/1862 a (EÚ) 2019/816 na účely zavedenia preverovania štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajších hraniciach

COM(2021) 96 final 
2021/0046 (COD) 
2. 3. 2021

55.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o odolnosti kritických subjektov

COM(2020) 829 final 
2020/0365 (COD) 
16. 12. 2020

56.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/794, pokiaľ ide o spoluprácu Europolu so súkromnými subjektmi, spracúvanie osobných údajov Europolom na podporu vyšetrovania trestných činov a úlohu Europolu v oblasti výskumu a inovácií

COM(2020) 796 final 
2020/0349 (COD) 
9. 12. 2020

57.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1862 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, pokiaľ ide o vkladanie zápisov Europolom

COM(2020) 791 final 
2020/0350 (COD) 
9. 12. 2020

58.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia a o zrušení rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ

COM(2020) 727 final 
2020/0322 (COD) 
11. 11. 2020

59.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zmene nariadenia (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

COM(2020) 726 final 
2020/0320 (COD) 
11. 11. 2020

60.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok

COM(2020) 725 final 
2020/0321 (COD) 
11. 11. 2020

61.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa riešia krízové situácie a prípady vyššej moci v oblasti migrácie a azylu

COM(2020) 613 final 
2020/0277 (COD) 
23. 9. 2020

62.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zavádza preverovanie štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajších hraniciach a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 767/2008, (EÚ) 2017/2226, (EÚ) 2018/1240 a (EÚ) 2019/817

COM(2020) 612 final 
2020/0278 (COD) 
23. 9. 2020

63.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riadení azylu a migrácie a o zmene smernice Rady 2003/109/ES a navrhovaného nariadenia (EÚ) XXX/XXX [Fond pre azyl a migráciu]

COM(2020) 610 final 
2020/0279 (COD) 
23. 9. 2020

64.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (prepracované znenie)

COM(2018) 634 final 
2018/0329 (COD) 
12. 9. 2018

65.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje rámec Únie pre presídľovanie a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014

COM(2016) 468 final 
2016/0225 (COD) 
13. 7. 2016

66.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje spoločné konanie o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje smernica 2013/32/EÚ

COM(2016) 467 final 
2016/0224 (COD) 
13. 7. 2016 

COM(2020) 611 final 
23. 9. 2020

67.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o normách pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a ktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom

COM(2016) 466 final 
2016/0223 (COD) 
13. 7. 2016

68.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie)

COM(2016) 465 final 
2016/0222 (COD) 
13. 7. 2016

69.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie)

COM(2016) 272 final 
2016/0132 (COD) 
4. 5. 2016  

COM(2020) 614 final 
23. 9. 2020

Nový impulz pre európsku demokraciu

70.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spotrebiteľských úveroch

COM(2021) 347 final 
2021/0171 (COD) 
30. 6. 2021

71.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 a zrušuje smernica Rady 87/357/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES

COM(2021) 346 final 
2021/0170 (COD) 
30. 6. 2021

72.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania

COM(2021) 93 final 
2021/0050 (COD) 
4. 3. 2021

73.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní

COM(2018) 226 final 
2018/0107 (COD) 18. 4. 2018

74.

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach

COM(2018) 225 final 
2018/0108 (COD) 18. 4. 2018

75.

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach

COM(2012) 614 final 
2012/0299 (COD) 
14. 11. 2012

76.

Návrh SMERNICA RADY o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu

KOM(2008) 426konečnom znení 
2008/0140 (CNS) 
2. 7. 2008Príloha IV: Stiahnuté návrhy 3

Č.

Odkazy

Názov

Dôvod stiahnutia

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

1.

COM(2020) 446 final 
2020/0109 (APP)

Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

neaktuálny, pretože nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 sa od konca roka 2020 už neuplatňuje

2.

COM(2020) 404 final 
2020/0106 (COD)

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti

neaktuálny v kontexte dohody o viacročnom finančnom rámci (2021 – 2027)/dohody o nástroji NextGenerationEU

Silnejšia Európa vo svete

3.

COM(2020) 461 final 
2020/0110 (COD)

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci

neaktuálny v kontexte dohody o viacročnom finančnom rámci (2021 – 2027)/dohody o nástroji NextGenerationEU

4.

COM(2020) 407 final 
2020/0107 (COD)

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1601 o zriadení Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručného fondu EFSD

neaktuálny v kontexte dohody o viacročnom finančnom rámci (2021 – 2027)/dohody o nástroji NextGenerationEU

5.

COM(2019) 125 final 
2019/0070 (COD)

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

neaktuálny – obsah nahradený návrhom COM(2020) 220, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

Podpora európskeho spôsobu života

6.

COM(2014) 340 final 
2014/0173 (COD)

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o vytvorenie funkcie kontrolóra procesných záruk

neaktuálny – obsah nahradený nariadením (EÚ, Euratom) 2020/2223, ktorým sa mení „nariadenie o úrade OLAF“ (EÚ, Euratom) č. 883/2013, prijatým v decembri 2020Príloha V: Zoznam aktov, ktoré sa majú zrušiť

Č.

Oblasť politiky

Názov

Dôvod zrušenia

1.

Energia

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 106/2008 z 15. januára 2008 o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení

Toto nariadenie sa týka dohody medzi EÚ a USA o označení Energy Star, ktorej platnosť uplynula v roku 2018.

(1)    V súladeMedziinštitucionálnou dohodoulepšej tvorbe práva Komisiatejto prílohe poskytuje ďalšie informácieiniciatívach zahrnutých do jej pracovného programu (ak sú takéto informáciedispozícii). Tieto informácie, ktoré sa vedľa každej iniciatívy uvádzajúzátvorkách, sú len orientačné,môžu sa počas prípravného procesu zmeniť,to najmä vzhľadom na výsledok posúdenia vplyvu.
(2)    V tejto prílohe sú uvedené najvýznamnejšie revízie, hodnoteniakontroly vhodnosti programu REFIT, ktoré Komisia uskutočníroku 2022.
(3)    Tento zoznam zahŕňa legislatívne návrhyštádiu schvaľovania, ktoré Komisia zamýšľa stiahnuť do šiestich mesiacov.