22.1.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 24/14


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

zo 14. júla 2020

týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

(Vec AT. 40410 – Etylén)

[oznámené pod číslom C(2020) 4817 final]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2021/C 24/09)

Dňa 14. júla 2020 Komisia prijala rozhodnutie týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V súlade s ustanoveniami článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (1) . Komisia týmto uverejňuje mená dotknutých strán a hlavný obsah rozhodnutia vrátane všetkých uložených pokút, pričom sa zohľadňuje oprávnený záujem podnikov chrániť svoje obchodné tajomstvá.

1.   ÚVOD

(1)

Komisia prijala 14. júla 2020 rozhodnutie týkajúce sa jediného a trvajúceho porušenia článku 101 zmluvy.

(2)

Porušenie spočívalo vo výmene citlivých obchodných informácií a informácií o cenách a v stanovovaní cenového prvku v súvislosti s nákupmi etylénu. K porušeniu došlo v období od 26. decembra 2011 do 29. marca 2017. Z geografického hľadiska sa porušenie vzťahovalo na územia členských štátov Európskej únie (ďalej len „Únia“) v Belgicku, Francúzsku, Holandsku a Nemecku.

(3)

Výrobkom, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie, je etylén kupovaný na obchodnom trhu. Nevzťahuje sa na etylén vyrábaný na vlastnú spotrebu, t. j. vyrábaný a používaný výrobcami na vlastnú spotrebu.

(4)

Etylén je bezfarebný horľavý plyn vyrábaný z ťažkého benzínu a plynu parným krakovaním. Bežne sa používa v chemickom priemysle na výrobu rôznych chemických výrobkov.

(5)

Nákupná cena etylénu závisí od nestálych trhových faktorov (napríklad cien surovín, vzťahu ponuky a dopytu a použitia etylénu na vlastnú spotrebu). S cieľom zohľadniť riziko kolísania cien v dohodách o dodávkach etylénu a umožniť stanovenie referenčnej hodnoty, na základe ktorej je možné oceňovať obchod s etylénom, sa dohody o dodávkach etylénu, najmä v Belgicku, Francúzsku, Holandsku a Nemecku, často odvolávajú na takzvanú dohodnutú mesačnú cenu etylénu, ktorú oznamujú súkromné a nezávislé agentúry.

(6)

Dohodnutá mesačná cena nie je čistá cena etylénu, ale je súčasťou vzorca na stanovenie cien v niektorých dohodách o dodávkach etylénu, najmä v Belgicku, Francúzsku, Holandsku a Nemecku. Dohodnutá mesačná cena tak priamo ovplyvňuje skutočnú nákupnú cenu etylénu zaplatenú pri transakciách v rámci určitých dohôd o dodávkach etylénu, najmä v Belgicku, Francúzsku, Holandsku a Nemecku a pri určitých transakciách na spotovom trhu s etylénom.

(7)

Aby bolo možné stanoviť dohodnutú mesačnú cenu etylénu na príslušný nadchádzajúci mesiac, musia dve rôzne dvojice dodávateľov a kupujúcich dosiahnuť dve samostatné, ale rovnaké dvojstranné dohody (nazývané aj „urovnania“) (t. j. pravidlo „2 + 2“), ako sa uvádza v odôvodnení 8.

(8)

Keď jedna dvojica dodávateľa a kupujúceho dosiahne dohodu o cene na nasledujúci mesiac, oznámi ju súkromným a nezávislým agentúram. Agentúry zverejnia trhu túto dohodu na trhu ako „počiatočné urovnanie“. Keď sa druhá dvojica kupujúceho a dodávateľa dohodne na rovnakej cene, stáva sa táto cena dohodnutou mesačnou cenou na nasledujúci mesiac jej uverejním týmito agentúrami. Agentúry súťažia o to, aby ako prvé uverejnili dohodnutú mesačnú cenu.

(9)

Spoločnosti sa zúčastňujú na procese „urovnania“ dohodnutých mesačných cien dobrovoľne. To znamená, že zatiaľ čo niektoré spoločnosti sa môžu zúčastňovať veľmi často, iné nemusia byť aktívne vôbec. Ani zúčastnené spoločnosti nie sú povinné predkladať agentúram všetky relevantné informácie. Rokovania o „urovnaní“ sa zvyčajne konajú po uverejnení prognóz cien relevantných trhových analytikov v posledných dňoch predchádzajúceho mesiaca. Adresáti tohto rozhodnutia (označovaní aj ako „strany“ alebo jednotlivo ako „strana“) sa pravidelne každý mesiac zúčastňovali na rokovaniach o „urovnaní“ a patrili aj medzi strany urovnania.

(10)

Rozhodnutie je určené týmto právnym subjektom, ktoré sú súčasťou týchto podnikov (ďalej len „strany“):

a)

Westlake Chemical Corporation, Westlake Germany GmbH & Co. KG, Vinnolit GmbH & Co. KG a Vinnolit Holdings GmbH („Westlake“)

b)

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (2) a Vestolit GmbH („Orbia“)

c)

Clariant AG a Clariant International AG („Clariant“)

d)

Celanese Corporation, Celanese Services Germany GmbH a Celanese Europe B.V. („Celanese“)

2.   OPIS VECI

2.1.   Postup

(11)

Na základe žiadosti o oslobodenie od pokuty podanej spoločnosťou WESTLAKE v júni 2016 v súlade s podmienkami oznámenia o zhovievavosti z roku 2006 (3) v súvislosti s tajnými kontaktmi s inými nákupcami etylénu v EHP. Na základe neohlásených kontrol požiadala spoločnosť ORBIA 23. mája 2017 o oslobodenie od pokuty alebo subsidiárne o zníženie pokuty na základe oznámenia o zhovievavosti. Spoločnosť CLARIANT požiadala 6. júna 2017 o oslobodenie od pokuty alebo subsidiárne o zníženie pokuty na základe oznámenia o zhovievavosti. Spoločnosť CELANESE požiadala 3. júla 2017 o oslobodenie od pokuty alebo subsidiárne o zníženie pokuty na základe oznámenia o zhovievavosti.

(12)

Komisia začala 10. júla 2018 proti stranám konanie v zmysle článku 11 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1/2003 s cieľom rokovať s nimi o urovnaní. Stretnutia týkajúce urovnania a kontakt medzi Komisiou a každou stranou prebiehali od septembra 2018 do novembra 2019. Všetky strany následne predložili formálnu žiadosť o urovnanie podľa článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 773/2004 (4).

(13)

Komisia prijala 7. februára 2020 oznámenie námietok adresované dotknutým stranám. Všetky dotknuté strany vo svojich odpovediach na oznámenie námietok potvrdili, že sa v ňom zohľadňuje obsah ich podaní v rámci konania o urovnaní a že majú naďalej záujem pokračovať v konaní o urovnaní.

(14)

Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie vydal 10. júla 2020 súhlasné stanovisko.

(15)

Komisia prijala rozhodnutie 14. júla 2020.

2.2.   Zhrnutie porušenia právnych predpisov

(16)

V rozhodnutí sa konštatuje jediné a pokračujúce porušenie, ktoré spočívalo vo výmene citlivých obchodných informácií a informácií o cenách a v stanovovaní cenového prvku, konkrétne dohodnutej mesačnej ceny, v súvislosti s nákupmi etylénu v členských štátoch Únie v Belgicku, Francúzsku, Holandsku a Nemecku. Cieľom porušenia bolo ovplyvniť rokovania o dohodnutej mesačnej cene v prospech kupujúcich s cieľom kúpiť etylén za najnižšiu možnú cenu, ktorú predávajúci prijali v procese „urovnania“. Strany koordinovali svoje budúce správanie prostredníctvom dvojstranných kontaktov týkajúcich sa dohodnutej mesačnej ceny, ich budúceho trhového správania počas rokovaní o „urovnaní“ o dohodnutej mesačnej cene s predávajúcimi etylénu a názorov na vývoj na trhu, a to aj pred rokovaniami o „urovnaní“ o dohodnutej mesačnej cene aj počas nich.

2.2.1.   Trvanie

(17)

Trvanie porušenia bolo v prípade jednotlivých strán takéto:

Porušenie

Podnik

Začiatok

Koniec

 

Westlake

26.12.2011

29.6.2016 (5)

Orbia

17.11.2015

28.3.2017

 

Clariant

26.12.2011

29.3.2017

 

Celanese

18.1.2012

28.3.2017

2.3.   Adresáti

2.3.1.   Westlake

(18)

Zodpovednosť za porušenie sa spoločne a nerozdielne pripisuje spoločnosti Vinnolit GmbH & Co. KG (za jej priamu účasť od 26. decembra 2011 do 29. júna 2016), Westlake Chemical Corporation (ako hlavnej materskej spoločnosti Vinnolit GmbH & Co. KG od 31. júla 2014 do 29. júna 2016), Westlake Germany GmbH & Co KG (ako nepriamej materskej spoločnosti Vinnolit GmbH & Co. KG od 31. júla 2014 do 29. júna 2016) a Vinnolit Holdings GmbH (ako priamej materskej spoločnosti Vinnolit GmbH & Co. KG od 26. decembra 2011 do 29. júna 2016).

2.3.2.   Orbia

(19)

Zodpovednosť za porušenie sa spoločne a nerozdielne pripisuje spoločnosti Vestolit GmbH (za jej priamu účasť) a Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (ako materskej spoločnosti Vestolit GmbH) od 17. novembra 2015 do 28. marca 2017.

2.3.3.   Clariant

(20)

Zodpovednosť za porušenie sa spoločne a nerozdielne pripisuje spoločnosti Clariant International AG (za jej priamu účasť) a Clariant AG (ako materskej spoločnosti Clariant International AG) od 26. decembra 2011 do 29. marca 2017.

2.3.4.   Celanese

(21)

Zodpovednosť za porušenie sa spoločne a nerozdielne pripisuje spoločnosti Celanese Services Germany GmbH (za jej priamu účasť od 18. januára 2012 do 20. januára 2016), Celanese Europe B.V. (za jej priamu účasť od 21. januára 2016 do 28. marca 2017 a ako nepriamej materskej spoločnosti Celanese Services Germany GmbH od 18. januára 2012 do 20. januára 2016) a Celanese Corporation (ako materskej spoločnosti Celanese Services Germany GmbH a Celanese Europe B.V.) od 18. januára 2012 do 28. marca 2017.

2.4.   Nápravné opatrenia

(22)

V rozhodnutí sa uplatňujú usmernenia o pokutách z roku 2006 (6).

2.4.1.   Základná suma pokuty

(23)

Vzhľadom na to, že prejednávaná vec sa týka nákupného kartelu, zohľadnila sa relevantná hodnota nákupov a nie hodnota predajov (tento prístup potvrdil Všeobecný súd vo veci AT.40018 – Recyklácia automobilových batérií T-222/17 – Recylex).

(24)

Porušenie sa netýka všetkých nákupov etylénu uskutočnených účastníkmi konania. Týka sa tých nákupov, ktoré sa uskutočnili s použitím vzorcov na stanovenie cien vychádzajúcich z dohodnutej mesačnej ceny. Preto sa s cieľom zohľadniť tento prvok ponechali hodnoty nákupov uskutočnených v rámci dohôd o dodávkach etylénu s použitím vzorca na stanovenie cien založeného na dohodnutej mesačnej cene, ako aj nákupov na základe dohodnutej mesačnej ceny uskutočnených stranami na spotovom trhu etylénu v roku 2016 (v roku 2015, pokiaľ ide o spoločnosť WESTLAKE žiadajúcu o oslobodenie od pokuty) v Belgicku, Francúzsku, Holandsku a Nemecku.

(25)

Vzhľadom na povahu porušenia právnych predpisov a jeho geografický rozsah sa pohyblivá výška pokút, ako aj dodatočná suma („vstupný poplatok“) stanovila na 15 % hodnoty nákupov v prípade porušenia právnych predpisov.

(26)

Pohyblivá suma sa vynásobí počtom rokov alebo príslušnými zlomkami roka, počas ktorých sa strany zúčastňovali na porušovaní, aby sa v plnej miere zohľadnilo skutočné trvanie porušovania pre každú stranu jednotlivo. Tento násobiteľ dĺžky trvania porušenia sa počíta na základe kalendárnych dní.

2.4.2.   Úprava základnej sumy pokuty

(27)

V tejto veci sa nekonštatujú žiadne priťažujúce ani poľahčujúce okolnosti, okrem recidivity v prípade spoločnosti CLARIANT. Spoločnosť CLARIANT sa v predchádzajúcej veci (AT.37773 – MCAA kartel) dopustila porušenia súvisiaceho s kartelom. Preto sa v prípade spoločnosti CLARIANT základná suma pokuty za porušenie zvyšuje o 50 %.

2.4.3.   Uplatnenie bodu 37 usmernení o pokutách

(28)

V súlade s nedávnym postupom Komisie v prípade nákupných kartelov (vec AT.40018 – Recyklácia automobilových batérií) (7)sa na účel odradenia uplatňuje osobitné zvýšenie pokút. Toto zvýšenie odráža skutočnosť, že účastníci kartelu sa zamerali na nižšie ceny a nie na udržanie vyšších cien. V prípade nákupného kartelu totiž platí, že čím viac sa účastníkom kartelu darilo znížiť kúpnu cenu, tým bude nižšia hodnota nákupov, z ktorých sa vypočíta pokuta.

(29)

Vzhľadom na to, že kartel v prejednávanej veci je nákupným kartelom, je nepravdepodobné, že samotná hodnota nákupov primerane zohľadní hospodársky význam tohto porušenia. Je to aj preto, že v podniku vykonávajúcom obchodnú činnosť sú nákupy z hľadiska hodnoty zväčša nižšie ako predaje, a teda predstavujú systematicky nižšie východisko na výpočet pokuty.

(30)

Komisia preto na všetky strany uplatnila zvýšenie pokuty o 10 % podľa bodu 37 usmernení o pokutách z roku 2006.

2.4.4.   Uplatnenie hornej hranice 10 % z obratu

(31)

Žiadna z vypočítaných pokút neprevyšuje 10 % celosvetového obratu príslušnej strany v roku 2019.

2.4.5.   Uplatnenie oznámenia o zhovievavosti z roku 2006: zníženie pokút

(32)

Spoločnosť Westlake ako prvá v tomto prípade porušenia poskytla informácie a predložila dôkazy v súlade s podmienkami bodu 8 písm. a) oznámenia o zhovievavosti z roku 2006. Spoločnosť Westlake je teda oslobodená od pokút za porušenie.

(33)

Spoločnosť Orbia ako prvá splnila požiadavky bodov 24 a 25 oznámenia o zhovievavosti z roku 2006. Spoločnosť Orbia poskytla určité cenné dôkazy z relevantného obdobia potvrdzujúce účasť strán na porušení, ako aj dôkazy poskytujúce ďalšie všeobecnejšie informácie o porušení, jeho rozsahu a zámere, účasti strán na tomto porušení a príslušnom odvetví. Určité informácie, ktoré boli uvedené v žiadosti, však už mala Komisia k dispozícii. Spoločnosti Orbia sa preto priznáva zníženie pokuty za porušenie o 45 %.

(34)

Spoločnosť Clariant ako druhá splnila požiadavky bodov 24 a 25 oznámenia o zhovievavosti z roku 2006. Spoločnosť Clariant poskytla niekoľko cenných dôkazov z relevantného obdobia o tajných kontaktoch s inými účastníkmi kartelu. Takisto poskytla podporné dôkazy a podrobnosti, ktoré poskytli ďalšie informácie o porušení a príslušnom odvetví a potvrdili existenciu porušenia v lehote stanovenej Komisiou. Spoločnosti Clariant sa preto priznáva zníženie pokuty za porušenie o 30 %.

(35)

Spoločnosť Celanese ako tretia splnila požiadavky bodov 24 a 25 oznámenia o zhovievavosti z roku 2006. Spoločnosť Celanese poskytla dôkazy o niektorých tajných kontaktoch s ostatnými stranami, ktoré boli zapojené do porušenia. Poskytla aj podrobné informácie o historickom vývoji a fungovaní vyšetrovaného správania. Ďalej poskytla informácie o skutočnostiach a podporné dôkazy, ktoré poskytli ďalšie informácie o porušení a o pokračujúcej účasti ostatných strán na ňom. Spoločnosti Celanese sa preto priznáva zníženie pokuty za porušenie o 20 %.

2.4.6.   Uplatnenie oznámenia o vedení konania o urovnaní

(36)

V dôsledku uplatnenia oznámenia o vedení konania o urovnaní sa výška pokút, ktoré sa majú uložiť každej strane, znížila o 10 %. Zníženie sa pripočítalo k ich odmene poskytnutej na základe zhovievavosti.

3.   ZÁVER

(37)

V zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 boli za porušenie uložené tieto pokuty:

a)

spoločnostiam Vinnolit GmbH & Co. KG, Vinnolit Holdings GmbH, Westlake Chemical Corporation a Westlake Germany GmbH & Co. KG spoločne a nerozdielne: 0 EUR;

b)

spoločnostiam Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. a VESTOLIT GmbH spoločne a nerozdielne: 22 367 000 EUR;

c)

spoločnostiam Clariant International AG a Clariant AG spoločne a nerozdielne: 155 769 000 EUR;

d)

spoločnostiam Celanese Services Germany GmbH, Celanese Europe B.V. a Celanese Corporation spoločne a nerozdielne: 66 484 000 EUR;

e)

spoločnostiam Celanese Europe B.V. a Celanese Corporation spoločne a nerozdielne: 15 823 000 EUR.


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1. Nariadenie zmenené nariadením (ES) č. 411/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  Do 5. septembra 2019 sa tento právny subjekt nazýval Mexichem S.A.B. de C.V.

(3)  Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2006, s. 17.

(4)  Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18.

(5)  Dátum predloženia žiadosti o oslobodenie od pokuty.

(6)  Ú. v. EÚ C 210, 1.9.2006, s. 2.

(7)  Ako sa potvrdilo vo veci T-222/17, Recylex S.A. Fonderie et Manufacture de Métaux S.A. a Harz-Metall GmbH/Komisia, ECLI:EU:T:2019:356, bod 124 a vo veci T-240/17, Campine NV and Campine Recycling NV/Komisia, ECLI:EU:T:2019:778, body 342-349.