1.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 99/247


P9_TA(2021)0340

Opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu o finančných následkoch uplynutia platnosti Zmluvy o založení ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele ***

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2021 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch uplynutia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele (09399/2021 – C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

(2022/C 99/38)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09399/2021),

so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 2 prvým odsekom Protokolu č. 37 o finančných následkoch uplynutia platnosti Zmluvy o založení ESUO a o Výskumnom fonde pre uhlie a oceľ, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie (C9-0242/2021),

so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rozpočet (A9-0229/2021),

1.

udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.