3.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 370/33


ÚRAD EURÓPSKEJ ÚNIE PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

(2020/C 370/33)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/annual_accounts/annual_accounts_2019_en.pdf