20.2.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/4


ZÁVERY RADY O OCHORENÍ COVID-19

(2020/C 57/04)

Rada Európskej únie dnes zasadla, aby zhodnotila dôsledky vypuknutia nákazy COVID-19 u ľudí, ktorá sa objavila v decembri minulého roka v Číne a ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 30. januára 2020 vyhlásila za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (1).

Rada víta účinnú reakciu EÚ zo strany členských štátov, Komisie, Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Výboru pre zdravotnú bezpečnosť (HSC), ako aj medzinárodnú reakciu na hrozbu možného vypuknutia pandémie a vyzýva na pokračovanie a zintenzívnenie spolupráce na úrovni EÚ aj na medzinárodnej úrovni.

Vzhľadom na to, že epidemiologická situácia sa stále vyvíja, by EÚ a jej členské štáty mali pokračovať v rozhodnom a koordinovanom riešení hrozby, ktorú predstavuje ochorenie COVID-19, aby sa zabránilo ďalšiemu prenosu vírusu 2019-nCoV do EÚ a v rámci EÚ. Rada Európskej únie prijala na tento účel tieto závery:

„RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

1.

UZNÁVA, že vypuknutie nákaz nových prenosných ochorení, ako je napríklad COVID-19, predstavuje potenciálne celosvetové ohrozenie verejného zdravia, a to najmä z dôvodu veľkého počtu cestujúcich a vysokej frekvencie medzinárodného cestovania v globalizovanom svete;

2.

KONŠTATUJE, že potvrdené prípady nákazy COVID-19 sú spôsobené vírusom, ktorý je schopný prenosu z človeka na človeka;

3.

BERIE NA VEDOMIE dokument s názvom Strategický plán pripravenosti a reakcie na 2019-nCoV (2), ktorý 3. februára 2020 vydala WHO s cieľom zastaviť ďalší prenos tohto vírusu v Číne a v ďalších krajinách a zmierniť vplyv vypuknutia nákazy vo všetkých krajinách a v ktorom sa vyzýva na mobilizáciu finančných prostriedkov na podporu medzinárodnej koordinácie a operácií, rozšírenia úsilia jednotlivých krajín v oblasti pripravenosti a reakcie a zintenzívnenia prioritného výskumu a inovácie;

4.

VYJADRUJE solidaritu s nakazenými osobami a s najviac postihnutými krajinami, najmä s Čínou, a VYHLASUJE, že je pripravená spolu s Komisiou a v spolupráci s WHO a orgánmi týchto tretích krajín preskúmať možné spôsoby a prostriedky poskytovania pomoci v boji proti šíreniu tejto nákazy;

5.

PRIPOMÍNA, že EÚ a jej členské štáty koordinujú svoje činnosti a úzko spolupracujú v oblasti zdravotnej bezpečnosti vykonávaním opatrení v oblasti plánovania a reakcie a opatrení plánovania pripravenosti, ako aj zaoberaním sa činnosťami týkajúcimi sa zabezpečenia kontinuity činností, a to v súlade s rozhodnutím 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia (3) a rozhodnutím č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (4);

6.

ZDÔRAZŇUJE, že z hľadiska ochrany verejného zdravia sú dôležité rýchle opatrenia prijímané spolu s Komisiou v rámci medzinárodných zdravotných predpisov WHO (MZP), a to prostredníctvom koordinácie opatrení reakcie vrátane sledovania kontaktov a oznamovania rizík, ako aj prostredníctvom výmeny informácií o vnútroštátnych preventívnych a prípravných opatreniach v rámci HSC a systému včasného varovania a reakcie (EWRS);

7.

VÍTA rezolúciu s názvom Posilnenie pripravenosti na núdzové situácie ohrozenia zdravia; vykonávanie medzinárodných zdravotných predpisov (MZP, 2005), ktorú 8. februára 2020 prijala výkonná rada WHO (5);

8.

VÍTA TIEŽ prácu, ktorá sa už vykonáva v rámci WHO, Komisie, ECDC a HSC, najmä pokiaľ ide o usmernenia týkajúce sa spoločnej definície prípadov ochorenia, spoločného sledovania prípadov a informácií pre cestujúcich;

9.

ZDÔRAZŇUJE význam práce ECDC na technických usmerneniach týkajúcich sa analýzy, posudzovania rizika a liečby nakazených osôb a ich kontaktov a na ochrane zapojených zdravotníckych pracovníkov, význam práce Európskej agentúry pre lieky (EMA) v oblasti liečby, vakcín a výskumu, ako aj činnosti Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) vo veciach týkajúcich sa ochrany verejného zdravia v súvislosti s leteckou dopravou, a práce ostatných príslušných agentúr EÚ;

10.

VÍTA rýchlu aktiváciu integrovanej politickej reakcie na krízu EÚ (IPCR) (6) v režime výmeny informácií a mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (7), ako aj posilnenie konzulárnej pomoci v reakcii na vypuknutie nákazy COVID-19;

11.

UZNÁVA, že účinnosť vnútroštátnych opatrení prijatých na hraniciach EÚ a na miestach vstupu na ochranu verejného zdravia vrátane opatrení, ktoré už prijali členské štáty v súvislosti s vypuknutím nákazy COVID-19, je možné ďalej zlepšiť posilnením prebiehajúcej koordinácie medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci odporúčaní WHO;

12.

UZNÁVA, že reakcia na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia si vyžaduje koordinovaný medziodvetvový postup na vnútroštátnej, únijnej a medzinárodnej úrovni, a víta podporu Komisie, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a všetkých príslušných agentúr EÚ zameranú na tento účel;

13.

ZDÔRAZŇUJE, že je dôležité posilniť úlohu WHO v riadení ohnísk nákazy, okrem iného na základe koordinovaných vstupov EÚ, najmä s cieľom zabezpečiť výmenu epidemiologických údajov v reálnom čase;

14.

ZDÔRAZŇUJE, že treba vypracovať koordinovaný prístup s WHO zahŕňajúci preskúmanie možností dobrovoľného financovania s cieľom podporiť krajiny so slabšími systémami zdravotnej starostlivosti v súlade so zásadou globálnej solidarity;

15.

NALIEHAVO VYZÝVA členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou spoločne primeraným a vhodným spôsobom konali v súlade s odporúčaniami WHO a poradenstvom ECDC v týchto smeroch:

a)

prijali potrebné a vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany verejného zdravia, pričom sa zohľadní, že treba osobitnú pozornosť venovať všetkým formám medzinárodného cestovania. Týmito opatreniami by sa malo najmä zabezpečiť, aby:

všetky miesta vstupu do EÚ mali prostriedky na poskytovanie potrebných informácií a poradenstva osobám, u ktorých je zvýšené riziko, že sú nosičmi vírusu 2019-nCoV, o tom, ako vyhľadať vhodné zdravotné poradenstvo a starostlivosť;

existovali jasné plány a zdroje na poskytovanie primeranej starostlivosti v zariadeniach zdravotnej starostlivosti osobám, u ktorých je podozrenie alebo sa potvrdil vírus 2019-nCoV, ako aj na akékoľvek ďalšie potrebné opatrenia, ako je napríklad vysledovanie kontaktov;

sa v celej EÚ poskytovali informácie medzinárodným cestujúcim, ktorí prichádzajú do EÚ alebo prechádzajú cez EÚ z postihnutých oblastí, a aby bolo možné takéto osoby vysledovať;

v odôvodnených prípadoch môžu byť cestujúci, ktorí pricestovali alebo ďalej pokračujú v ceste z postihnutých oblastí, požiadaní, aby poskytli informácie o tom, či boli v kontakte s osobami z týchto oblastí;

sa zdravotníckym pracovníkom aj širokej verejnosti poskytovalo poradenstvo a informácie;

bol nemocničný personál ošetrujúci pacientov dostatočne chránený;

a mali by byť v súlade s odporúčaniami WHO vydanými na základe MZP, práce HSC a odporúčaní ECDC, ako aj v súlade s národnými plánmi a usmerneniami;

b)

rozvíjali úzku a posilnenú koordináciu medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť účinnosť všetkých opatrení, v prípade potreby aj opatrení v oblasti cestovania, a to pri súčasnom zabezpečení voľného pohybu v rámci EÚ, ako aj s cieľom zabezpečiť optimálnu ochranu verejného zdravia a zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o ochorení COVID-19;

c)

v oblasti monitorovania a dohľadu zabezpečili neustálu výmenu informácií o vývoji vírusu 2019-nCoV na svojom území, a to prostredníctvom existujúcich európskych a medzinárodných štruktúr a v súlade s MZP a s rozhodnutím č. 1082/2013/EÚ;

d)

v oblasti diagnózy a liečby v súlade s rozhodnutím č. 1082/2013/EÚ a v súlade s článkom 44 MZP naďalej preukazovali solidaritu a spoluprácu vzájomnou podporou a podporou globálnej komunity pri identifikácii zdroja vírusu 2019-nCoV a jeho plného potenciálu prenosu z človeka na človeka, pri vývoji potrebnej liečby, vypracovaní spoločných usmernení pre sledovanie prípadov, pri spoločnom využívaní diagnostických kapacít podľa potreby a pri optimalizácii používania antivirotík;

e)

v oblasti komunikácie využívali podľa potreby HSC a jeho siete komunikátorov, poskytovali širokej verejnosti koordinované, presné, včasné a konzistentné informácie a usmernenia o ochorení COVID-19 vychádzajúce z dôkazov a dostupných údajov, čím sa prispeje k boju proti nepravdivým informáciám a dezinformáciám, ktoré môžu okrem iného viesť k diskriminácii;

f)

v oblasti výskumu a vývoja úzko spolupracovali navzájom a v prípade potreby aj s priemyslom a akademickou obcou s cieľom umožniť vývoj pilotnej očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 a vývoj diagnostických prostriedkov a antivirotík;

16.

VYZÝVA Komisiu, aby:

a)

uľahčila medziodvetvovú výmenu informácií a spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o dohľad, posudzovanie rizika, riadenie rizík a protiopatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 v rámci EÚ;

b)

v rámci HSC a podľa potreby aj v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany na základe dostupných vedeckých informácií podporovala návrhy koordinovaných opatrení týkajúcich sa možných ďalších fáz nákazy;

c)

v rámci existujúcich programov a činností EÚ aktivovala dostupné mechanizmy financovania na podporu spolupráce medzi členskými štátmi pri príprave a reakcii na ohrozenie zdravia spôsobené ochorením COVID-19;

d)

ďalej preskúmavala všetky dostupné možnosti, najmä spoločné obstarávanie, s cieľom uľahčiť potrebný prístup k osobným ochranným prostriedkom, ktoré členské štáty potrebujú, aby sa minimalizoval ich možný nedostatok;

e)

medzi členskými štátmi podporovala zosúladenie príslušných nákladovo efektívnych opatrení, ktoré majú chrániť a zachraňovať životy a účinne minimalizovať riziko zvyšovania počtu prípadov ochorenia COVID-19, ako aj jednotné uplatňovanie primeraných pravidiel pre nefarmaceutické protiopatrenia vrátane izolácie, karantény a obmedzenia kontaktu medzi ľuďmi na základe aktuálnej dynamiky vývoja epidemiologickej situácie, a to v súlade s vedeckými odporúčaniami Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a WHO;

f)

v spolupráci s EMA a vnútroštátnymi orgánmi pre lieky zhodnotila dôsledky globálnych hrozieb pre zdravie, ako je napríklad ochorenie COVID-19, na dostupnosť liekov v rámci EÚ a bezpečnosť dodávateľského reťazca;

g)

posilnila podporu siete komunikátorov Výboru pre zdravotnú bezpečnosť v súlade s rozhodnutím č. 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia a so štandardnými prevádzkovými postupmi uvedenej siete komunikátorov.


(1)  https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)