30.4.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/1


Oznámenie podľa článku 34 ods. 7 písm. a) bodu iii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 o rozhodnutiach týkajúcich sa záväzných informácií vydaných colnými orgánmi členských štátov o zatriedení tovaru do colnej nomenklatury

(2020/C 142/01)

Od dnešného dňa colné orgány zrušia rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií, ak sa tieto rozhodnutia stanú nezlučiteľné s výkladom colnej nomenklatúry vyplývajúcim z týchto medzinárodných colných opatrení:

rozhodnutia o zatriedení, stanoviská týkajúce sa zatriedenia alebo zmeny vysvetliviek k nomenklatúre harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru prijaté Radou pre colnú spoluprácu (dokument CCC č. NC2692 – správa zo 64. zasadnutia Výboru pre HS):

ZMENY VYSVETLIVIEK, KTORÉ SA MAJÚ VYKONAŤ NA ZÁKLADE POSTUPU PODĽA ČLÁNKU 8 DOHOVORU O HS A STANOVISKÁ A ROZHODNUTIA O ZATRIEDENÍ, VYPRACOVANÉ VÝBOROM PRE HS SVETOVEJ COLNEJ ORGANIZÁCIE

(64. ZASADNUTIE VÝBORU PRE HS – september 2019)

DOK. NC2692

Zmeny vysvetliviek nomenklatúry uvedené v prílohe k Dohovoru o HS

21.06

P/10

Kapitola 29 – Príloha – 48

P/1

30.03

P/10

30.04

P/10

39.23

P/11

39.24

P/11

39.26

P/11

72.04

P/7

73.23

P/11

73.26

P/11

87.16

P/11

Stanoviská k zatriedeniu prijaté Výborom pre HS

2106.90/38

 

P/2

2309.90/8

 

P/2

2936.23/1

 

P/2

2936.28/2-3

 

P/2

2936.29/3

 

P/2

3003.20/1-2

 

P/3

3822.00/2

 

P/4

3921.90/4

 

P/5

3924.90/7

 

P/6

7323.99/1

 

P/6

9022.90/1

 

P/8

9403.90/1

 

P/9

Informácie týkajúce sa obsahu týchto opatrení možno získať na Generálnom riaditeľstve pre dane a colnú úniu Európskej komisie (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brusel, Belgicko) alebo na internetovej stránke tohto Generálneho riaditeľstva:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en.