V Bruseli22. 6. 2020

COM(2020) 254 final

2020/0121(NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o uzavretí dohody, ktorou sa mení Dočasná dohoda o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, s cieľom zohľadniť pristúpenie Samojského nezávislého štátu a budúce pristúpenia ďalších tichomorských ostrovných štátov


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

1.1.Dôvody a ciele návrhu

Pripojený návrh rozhodnutia Rady predstavuje právny nástroj na uzatvorenie dohody, ktorou sa mení Dočasná dohoda o partnerstve medzi Európskou úniou na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane podľa článku 218 ods. 6 ZFEÚ v mene Európskej únie (EÚ).

Rada 12. júna 2002 poverila Komisiu, aby začala rokovania o dohodách o hospodárskom partnerstve (DHP) s krajinami AKT.

Dňa 30. júla 2009 Únia podpísala Dočasnú dohodu o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (ďalej len „dohoda“), ktorou sa stanovuje rámec pre dohodu o hospodárskom partnerstve 1 . Cieľom dohody je:

a)umožniť tichomorským štátom začať využívať výhody plynúce z lepšieho prístupu na trh, ktorý ponúka EÚ;

b)podporovať udržateľný rozvoj a postupnú integráciu tichomorských štátov do svetového hospodárstva;

c)vytvoriť medzi stranami zónu voľného obchodu založenú na spoločnom záujme prostredníctvom postupnej liberalizácie obchodu spôsobom, ktorý je v súlade s uplatniteľnými pravidlami WTO a so zásadou asymetrie, s prihliadnutím na osobitné potreby a kapacitné obmedzenia tichomorských štátov, pokiaľ ide o úrovne záväzkov a ich harmonogram;

d)stanoviť primerané mechanizmy urovnávania sporov a

e)zaviesť primerané inštitucionálne opatrenia.

Papua-Nová Guinea predbežne vykonáva dohodu od 20. decembra 2009 a Fidžijská republika od 28. júla 2014.

V článku 80 dohody sa možnosť pristúpiť k dohode stanovuje aj pre iné tichomorské ostrovy, a to na základe predloženia ponuky na prístup na trh v súlade s článkom XXIV dohody GATT 1994. V súlade s tým Samojský nezávislý štát pristúpil k dohode 21. decembra 2018 2 a od 31. decembra 2018 dohodu predbežne vykonáva. Prebiehajú postupy strán v súvislosti s pristúpením Šalamúnových ostrovov a Tongského kráľovstva, ktoré vyjadrili svoj záujem pristúpiť k dohode.

V nadväznosti na pristúpenie Samojského nezávislého štátu je nutné zmeniť dohodu a túto krajinu uviesť ako stranu dohody. Podobné technické zmeny bude nutné vykonať zakaždým, keď k dohode pristúpi ďalší tichomorský ostrovný štát.

1.2Výbor pre obchod DHP

Článkom 68 dohody sa zriaďuje Výbor pre obchod, ktorý je zložený zo zástupcov strán (EÚ a tichomorských štátov).

Výbor pre obchod sa zaoberá všetkými záležitosťami, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie dohody. Výbor pre obchod môže pri výkone svojich funkcií:

a)zriaďovať a kontrolovať osobitné výbory alebo orgány nevyhnutné na vykonávanie dohody;

b)zasadnúť v ktoromkoľvek termíne dohodnutom stranami;

c)posudzovať akékoľvek otázky v rámci dohody a prijímať náležité opatrenia pri výkone svojich funkcií a

d)prijímať rozhodnutia alebo vydávať odporúčania v prípadoch stanovených v dohode.

V článku 78 (revízna doložka) sa stanovuje, že Výbor pre obchod môže podľa potreby preskúmať dohodu, jej vykonávanie, fungovanie a plnenie a môže navrhnúť stranám jej zmenu.

Výsledok šiesteho a siedmeho zasadnutia Výboru pre obchod

Strany dohody (EÚ, Papua-Nová Guinea, Fidži) a Samojský nezávislý štát, Šalamúnove ostrovy a Tonga ako pozorovatelia si 24. októbra 2018 vymenili názory o rozsahu a postupe, pokiaľ ide o vykonávanie technických zmien dohody, ktoré je nutné vykonať v nadväznosti na pristúpenie.

Strany zistili, že rozsah zmien je obmedzený na zapísanie pristupujúceho tichomorského štátu medzi zmluvné strany dohody a pridanie jeho ponuky prístupu na trh do prílohy II (Clo na výrobky s pôvodom v strane EÚ) k dohode. Pokiaľ ide o postup, strany skonštatovali, že v súčasnosti Výbor pre obchod nemá právomoc vykonať také zmeny (právny základ v rámci dohody nie je postačujúci). Strany si vymenili názory o týchto troch procedurálnych možnostiach.

Možnosť 1 – predpokladať, že dotknuté zmeny sú v dohode implicitne vykonané na základe pristúpenia (článok 80). Z toho dôvodu nie je nutné osobitne ich vykonať špecifickým postupom.

Možnosť 2 – Výbor pre obchod by mohol urobiť vyhlásenie o tom, ako sa má dohoda vykladať v nadväznosti na pristúpenie so zreteľom na potrebné technické zmeny. Právny základ na takéto vyhlásenie poskytuje článok 68 ods. 4 písm. c).

Možnosť 3 – strany by mohli zmeniť článok 80 dohody s cieľom preniesť právomoc prijať potrebné rozhodnutie vzhľadom na nové pristúpenie na Výbor pre obchod.

Výbor pre obchod súhlasil, že treťou možnosťou by sa zaistila právna istota a rozhodol sa, že stranám odporučí, aby článok 80 náležitým spôsobom zmenili. V nadväznosti na svoje siedme zasadnutie 3. a 4. októbra 2019 Výbor pre obchod prijal odporúčanie v tomto zmysle, pričom sa riadil pozíciou, ktorá sa má zaujať v mene Únie [rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1707 zo 17. júna 2019, Ú. v. EÚ L 260, 11.10.2019, s. 45].

1.3.Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Návrhom sa vykonáva Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (ďalej len „dohoda o partnerstve AKT – EÚ“ alebo „Dohoda z Cotonou“) 3 , ktorá je právnym základom dočasnej dohody o partnerstve.

Pristúpením ďalších tichomorských štátov k dohode sa posilňuje právny rámec obchodných vzťahov EÚ s partnerskými krajinami, uľahčuje sa vzájomný obchod a začlenenie do globálneho hospodárstva. Zároveň sa tieto štáty začleňujú do režimu spoločných pravidiel a inštitúcií stanovených dohodou.

1.4.Súlad s ostatnými politikami Únie

Dohoda je obchodná dohoda zameraná na rozvoj, ktorá novo pristupujúcim krajinám poskytuje asymetrický prístup na trh, umožňuje im chrániť citlivé odvetvia pred liberalizáciou a súčasne poskytuje veľký počet ochranných opatrení a doložku na ochranu nerozvinutých priemyselných odvetví. Dohoda obsahuje ustanovenia o pravidlách pôvodu uľahčujúce vývoz z týchto krajín do EÚ. Ďalej obsahuje ustanovenia o udržateľnom rozvoji (článok 3), podľa ktorého strany opätovne potvrdzujú, že cieľ udržateľného rozvoja je integrálnou súčasťou ustanovení tejto dohody v súlade s celkovými cieľmi a zásadami stanovenými v Dohode z Cotonou, a najmä všeobecným záväzkom znížiť a v konečnom dôsledku odstrániť chudobu spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja. Tieto ustanovenia prispievajú k napĺňaniu cieľa súdržnosti politík v záujme rozvoja a sú v súlade s článkom 208 ods. 2 ZFEÚ.

2.PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

2.1.Právny základ

Právnym základom pre toto rozhodnutie Rady je Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 207 ods. 3 a článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v).

2.2.Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Spoločná obchodná politika je v súlade s článkom 3 ZFEÚ vymedzená ako oblasť vo výlučnej právomoci Únie.

2.3.Proporcionalita

Tento návrh je potrebný na vykonanie medzinárodných záväzkov Únie stanovených v dohode o partnerstve AKT – EÚ, najmä na uzavretie nových obchodných dohôd zlučiteľných s pravidlami WTO, ktorými sa postupne odstránia prekážky obchodu medzi stranami a posilní spolupráca vo všetkých oblastiach týkajúcich sa obchodu s tichomorskými štátmi.

2.4.Výber nástroja

Na dosiahnutie cieľa vyjadreného v tomto návrhu neexistuje iný právny nástroj, ktorý by sa mohol použiť.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

3.1.Posúdenie vplyvu

Posúdenie vplyvu dohôd o hospodárskom partnerstve EÚ – AKT na udržateľnosť sa vykonalo v rokoch 2003 – 2007. Referenčný rámec tohto projektu uverejnila Európska komisia v roku 2002 v rámci súťažnej výzvy na predloženie ponúk. Na základe tejto výzvy na predloženie ponúk bola v auguste 2002 uzavretá päťročná rámcová zmluva so spoločnosťou PwC France. Návrh konečnej správy posúdenia vplyvu na udržateľnosť bol predložený zainteresovaným stranám v Európe počas zasadnutia v rámci dialógu s občianskou spoločnosťou EÚ, ktoré zorganizovala Európska komisia 23. marca 2007 v Bruseli (Belgicko).

3.2.Regulačná vhodnosť a zjednodušenie

Schválenie zmien dohody nepodlieha postupom Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti, nevyplývajú z neho nijaké náklady pre malé a stredné podniky Únie a ani nepredstavuje nijaký problém z hľadiska digitálneho prostredia.

3.3.Základné práva

Návrh nemá dôsledky na ochranu základných práv v Únii.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Navrhované rozhodnutie nemá žiaden vplyv na rozpočet.

5.ĎALŠIE PRVKY

5.1.Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Článkom 1 a 2 sa povoľuje, aby sa v mene Únie uzavreli a oznámili zmeny dohody uvedené v prílohe k rozhodnutiu.

V článku 3 sa uvádza, že uzavretie zmien dohody sa nesmie vykladať tak, že sa ním udeľujú práva alebo ukladajú povinnosti, na ktoré sa možno priamo odvolávať pred súdmi alebo tribunálmi Únie alebo členských štátov.

V článku 4 sa stanovuje dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia.

2020/0121 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o uzavretí dohody, ktorou sa mení Dočasná dohoda o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, s cieľom zohľadniť pristúpenie Samojského nezávislého štátu a budúce pristúpenia ďalších tichomorských ostrovných štátov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 6 druhým odsekom písmenom a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)Rada 12. júna 2002 poverila Komisiu, aby začala rokovania o uzavretí dohôd o hospodárskom partnerstve so skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov 4 .

(2)Dočasnú dohodu o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane 5 (ďalej len „dohoda“), ktorou sa stanovuje rámec pre dohodu o hospodárskom partnerstve, podpísanú 30. júla 2009 v Londýne, od 20. decembra 2009 predbežne vykonáva Papua-Nová Guinea a od 28. júla 2014 Fidžijská republika.

(3)V článku 80 dohody sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pristúpenia ďalších tichomorských štátov. Rozhodnutím (EÚ) 2018/1908 zo 6. decembra 2018 6 Rada schválila pristúpenie Samojského nezávislého štátu k dohode. Samojský nezávislý štát pristúpil k dohode 21. decembra 2018 a od 31. decembra 2018 dohodu predbežne vykonáva.

(4)V nadväznosti na pristúpenie Samojského nezávislého štátu je v záujme právnej istoty nutné zmeniť dohodu a túto krajinu uviesť ako stranu dohody. Podobné technické zmeny bude nutné vykonať zakaždým, keď k dohode pristúpi ďalší tichomorský ostrovný štát.

(5)V článku 68 dohody sa stanovuje, že Výbor pre obchod sa má zaoberať všetkými záležitosťami, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie dohody. Výbor pre obchod je potrebné splnomocniť, aby mohol prijímať rozhodnutia o akýchkoľvek technických zmenách dohody, ktoré by mohli byť potrebné v nadväznosti na pristúpenie ďalšieho tichomorského ostrovného štátu.

(6)Dohoda by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.Týmto sa uzatvára dohoda, ktorou sa mení Dočasná dohoda o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, s cieľom zohľadniť pristúpenie Samojského nezávislého štátu a budúce pristúpenia ďalších tichomorských ostrovných štátov.

2.Text pozmeňujúcej dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu v prílohe 1.

Článok 2

Predseda Rady v mene Únie oznámi stranám dohody uzavretie dohody, ktorou sa mení dohoda, Úniou.

Článok 3

Zmeny dohody sa nesmú vykladať tak, že udeľujú práva alebo ukladajú povinnosti, na ktoré sa možno priamo odvolávať pred súdmi alebo tribunálmi Únie alebo členských štátov.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda/predsedníčka

(1)    Rozhodnutie Rady z 13. júla 2009 o podpise a predbežnom vykonávaní Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (Ú. v. EÚ L 272, 16.10.2009, s. 1).
(2)    Ú. v. EÚ L333, 28.12.2018, s. 1.
(3)    Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3. Dohoda zmenená dohodou podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27) a dohodou podpísanou v Ouagadougou 22. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3).
(4)    Smernice Rady týkajúce sa rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve s krajinami a regiónmi AKT [9930/02 (DG E II) HH/sg].
(5)    Ú. v. EÚ L 272, 16.10.2009, s. 2.
(6)    Ú. v. EÚ L 333, 28.12.2018, s. 1.

V Bruseli22. 6. 2020

COM(2020) 254 final

PRÍLOHA

k

návrhu rozhodnutia Rady

o uzavretí dohody, ktorou sa mení Dočasná dohoda o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, s cieľom zohľadniť pristúpenie Samojského nezávislého štátu a budúce pristúpenia ďalších tichomorských ostrovných štátov


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

v článku 70 dohody sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.    Na účely tejto dohody ‚zmluvnými stranami‘ sú Európske spoločenstvo, uvádzané ako ‚strana ES‘ na jednej strane a Papua-Nová Guinea, Fidžijská republika a Samojský nezávislý štát, uvádzané ako ‚tichomorské štáty‘, na druhej strane.“

V článku 80 dohody sa dopĺňa tento odsek 3:

„3.    Výbor pre obchod môže prijímať rozhodnutia o akejkoľvek technickej zmene dohody, ktorá by mohla byť potrebná v nadväznosti na pristúpenie ďalšieho tichomorského ostrovného štátu.“