14.2.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 51/45


Predbežné oznámenie o koncentrácii

Vec: M.9700 – Dnata/Alpha LSG

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2020/C 51/14)

1.   

Komisii bolo 7. februára 2020 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Dnata (Spojené arabské emiráty), pod výlučnou kontrolou vlády emirátu Dubaj (Spojené arabské emiráty),

Alpha LSG Limited („Alpha LSG“, Spojené kráľovstvo).

Podnik Dnata získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom Alpha LSG.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Dnata: poskytovanie služieb leteckej dopravy vrátane stravovacích služieb počas letu, obsluhy cestujúcich, manipulácie s nákladom, údržby a iných technických služieb pre letecké spoločnosti vo viacerých krajinách na celom svete. Podnik Dnata je kontrolovaný vládou emirátu Dubaj, ktorá má takisto kontrolu nad spoločnosťou Emirates Airlines,

Alpha LSG: stravovacie služby počas letu v Spojenom kráľovstve.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9700 – Dnata/Alpha LSG

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.