7.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/17


Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Preskúmanie obchodnej politiky

(2021/C 175/04)

Spravodajca:

Willy BORSUS (BE/Renew Europe)

podpredseda vlády Valónska, minister hospodárstva, zahraničného obchodu, výskumu a inovácie, digitálnej oblasti, pôdohospodárstva, územného plánovania, záležitostí inštitútu IFAPME a centier excelentnosti

Referenčný dokument:

COM(2021) 66 final.

POLITICKÉ ODPORÚČANIA

EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV

Všeobecné pripomienky

1.

v zásade víta oznámenie Komisie z 18. februára s názvom „Preskúmanie obchodnej politiky –otvorená, udržateľná a asertívna obchodná politika“. Berie na vedomie závery a odporúčania obsiahnuté v tomto oznámení, ale konštatuje, že obsahuje aj určité nedostatky, ktoré je potrebné riešiť.

2.

Sa domnieva, že je nevyhnutná dôkladná revízia obchodnej politiky s cieľom zabezpečiť súlad so záväzkami Európskej zelenej dohody týkajúcimi sa udržateľného a inkluzívneho rastu, reagovať na výzvy, ktoré prináša digitálna transformácia, zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu EÚ a prispieť k rozvoju zamestnanosti v Európe a zlepšeniu životnej úrovne všetkých občanov. Zdôrazňuje, že obchodná politika musí zvýšiť odolnosť Európskej únie a zabezpečiť, aby dokázala zmierniť súčasné a budúce systémové otrasy, predovšetkým tie, ktoré súvisia so zmenou klímy, migračnými tokmi, zvýšeným geopolitickým napätím a rizikom ďalších pandémií a zdravotných kríz.

3.

Poukazuje na ústrednú úlohu obchodu v hospodárstve EÚ a milióny pracovných miest v Európe, ktoré závisia od vývozu mimo Európy. Pred krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 záviselo v EÚ od vývozu 35 miliónov pracovných miest a 16 miliónov od zahraničných investícií. Inými slovami, od vývozu záviselo každé siedme pracovné miesto.

4.

Je znepokojený otrasmi, ktoré spôsobila kríza COVID-19 na medzinárodných trhoch, a zhoršením situácie, ktorá bola už predtým narušená, najmä v dôsledku zvýšeného geopolitického napätia vyvolaného touto krízou. Podľa nedávneho prieskumu GR TRADE sa v roku 2020 očakáva zníženie objemu celosvetového obchodu o 10 % až 16 %. V EÚ27 sa v prípade vývozu do tretích krajín očakáva zníženie približne o 9 % až 15 %, čo predstavuje 282 až 470 miliárd EUR (1). So znepokojením upozorňuje na prognózu MOP, podľa ktorej v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID-19 zanikne len v Európe 12 miliónov pracovných miest.

5.

Konštatuje, že k sociálno-ekonomickým ťažkostiam sa pridávajú čoraz väčšie pochybnosti občanov, pokiaľ ide o to, ako sú prínosy globalizácie rozdelené naprieč hodnotovými reťazcami vo všetkých hospodárskych odvetviach a v spoločnosti ako celku. V tejto súvislosti považuje za dôležité, aby Komisia plne zapojila miestne a regionálne samosprávy – ako úroveň, ktorá je k občanom najbližšie – do obchodných dohôd EÚ a aby sa s nimi o tejto veci plne konzultovalo a v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad prístupom, ktorý Komisia zaujala v nedávnych obchodných rokovaniach v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci Singapuru (stanovisko 2/15 z mája 2017), s cieľom obísť „zmiešaný charakter“ obchodných vzťahov rokovaním len o obchodných dohodách, ktoré sa týkajú výlučných právomocí EÚ.

6.

Je pevne presvedčený, že k blahobytu a prosperite všetkých, a to v rámci EÚ aj inde vo svete, môže prispieť len udržateľný obchodný model, ktorý dodržiava hodnoty EÚ, základné nespochybniteľné právne normy Únie a ciele udržateľného rozvoja.

Lepšie zosúladenie obchodnej politiky s ďalšími odvetvovými politikami EÚ v rámci obnovy

7.

Sa domnieva, že treba zabezpečiť lepšie zosúladenie obchodnej politiky s politikami EÚ v oblasti poľnohospodárstva, priemyslu, hospodárskej súťaže, zdaňovania, sociálnych vecí, životného prostredia, klímy, energetiky, rozvoja a súdržnosti, ako aj so základnými právami EÚ. Vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oznámení Komisie sa nekladie dostatočný dôraz na potrebu súladu medzi jednotlivými odvetvovými politikami EÚ.

8.

Zdôrazňuje zásadný záväzok, pokiaľ ide o hospodársku slobodu verejných orgánov poskytovať, obstarávať a financovať služby všeobecného hospodárskeho záujmu.

9.

Zdôrazňuje význam ochrany verejných služieb a kritickej infraštruktúry (verejné služby všeobecného záujmu) v obchodných dohodách, a preto žiada ich komplexné a právne zabezpečené vyňatie z rozsahu pôsobnosti všetkých dohôd o voľnom obchode a investičných dohôd vrátane všetkých ustanovení o ochrane investícií, napríklad prostredníctvom pozitívneho zoznamu zmluvných ustanovení o prístupe na trh, doložiek najvyšších výhod a nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti.

10.

Zastáva názor, že preskúmanie obchodnej politiky sa musí uskutočniť súbežne s cielenými reformami určitých aspektov politiky hospodárskej súťaže EÚ a prepracovaním európskej priemyselnej a inovačnej politiky, aby sa podporilo postavenie EÚ ako svetového lídra v kľúčových oblastiach. V tejto súvislosti očakáva aktualizovanú stratégiu pre priemyselnú politiku EÚ avizovanú na apríl 2021.

11.

Zdôrazňuje, že EÚ by sa mala usilovať o globálne riešenie v oblasti zdaňovania digitálnych služieb s náležitými globálnymi pravidlami a riadením. Ak sa v najbližších mesiacoch nepodarí nájsť medzinárodné riešenie, a to ani na úrovni OECD, EÚ by mala zvážiť samostatné konanie.

12.

Podporuje požiadavku, aby obchodné alebo hospodárske dohody EÚ obsahovali v súlade so zásadami a pravidlami WTO kapitolu obsahujúcu doložky proti daňovým trestným činom, praniu špinavých peňazí a agresívnemu daňovému plánovaniu, ako aj spoluprácu medzi daňovými orgánmi. Komisia by mala zahrnúť takúto kapitolu do prebiehajúcich rokovaní, ako aj do platných zmlúv pri ich revízii.

13.

Zdôrazňuje, že pokiaľ ide o poľnohospodársku politiku, obchodná politika, ktorá nezaručuje, že vonkajšie trhy budú spĺňať prísne európske normy týkajúce sa udržateľnosti a bezpečnosti potravín, môže vážne narušiť vnútorný trh a ohroziť odvetvie poľnohospodárstva, najmä ak sa už nachádza v ťažkostiach, a tak ohroziť aj zásobovanie EÚ potravinami, ktoré je hlavným cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj obhospodarovanie európskej pôdy, ktoré závisí od pracovníkov v tomto sektore. Domnieva sa, že revidovaná obchodná politika by mala spolu s poľnohospodárskou politikou prispieť ku globálnemu zachovaniu zamestnanosti a k ochrane poľnohospodárov tým, že im zabezpečí spravodlivé výnosy. Obchodná politika by mala odvetviu poľnohospodárstva zaručovať rovnaké podmienky pre vnútorný aj vonkajší trh, pričom by sa dodávky v rámci Európskej únie mali uprednostňovať pred produkciou z vonkajších trhov. Zároveň by interné pravidlá riadenia trhov mali v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti stimulovať diverzifikáciu nášho vnútorného trhu. Nesmie sa tým však oslabiť úsilie o posilnenie spravodlivých obchodných vzťahov s africkými krajinami.

14.

Vyjadruje poľutovanie nad tým, že oznámenie Komisie neobsahuje riešenia na zmiernenie negatívneho vplyvu, ktorý môžu mať obchodné dohody na niektoré poľnohospodárske odvetvia, ktoré už sú pod domácim tlakom alebo oslabené. Žiada, aby sa v tejto súvislosti zvážilo vytvorenie podporného mechanizmu pre najviac zasiahnuté odvetvia, najmä pokiaľ ide o možný negatívny vplyv návrhu dohody o pridružení medzi EÚ a Mercosurom na niektoré poľnohospodárske odvetvia.

15.

Opätovne poukazuje na zásadnú úlohu politiky súdržnosti pri zvyšovaní konkurencieschopnosti území EÚ prostredníctvom cielených investícií prispôsobených potrebám každého konkrétneho regiónu, a najmä vzdialených a izolovaných regiónov, kde je nevyhnutné budovať a modernizovať infraštruktúru, v kľúčových odvetviach, ako sú sieťové infraštruktúry, prepojiteľnosť, výskum a inovácie, MSP, služby v oblasti informačných technológií, opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, kvalitné pracovné miesta a sociálne začlenenie.

16.

Sa domnieva, že obchodná politika EÚ nesmie ohrozovať úsilie Únie v oblasti rozvojovej spolupráce s tretími krajinami, a požaduje vyvážený a spravodlivý prístup k voľnému obchodu, pokiaľ ide o zraniteľnejšie hospodárstva.

17.

Podporuje právny nástroj, ktorý Komisia zaviedla na riešenie rušivého vplyvu zahraničných subvencií na vnútorný trh EÚ, a zdôrazňuje, že je potrebné modernizovať a aktualizovať európske pravidlá hospodárskej súťaže.

18.

Naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby preukázala, že je možné v krátkodobom horizonte dosiahnuť ambicióznu modernizáciu Zmluvy o energetickej charte, ktorá by ju zosúladila s cieľmi Parížskej dohody o zmene klímy a zahrnula do nej modernizovaný prístup EÚ k ochrane investícií, lebo v opačnom prípade by sa mala preskúmať možnosť riadeného odstúpenia EÚ od tejto zmluvy.

19.

Naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné kroky na rýchle a riadne ukončenie zostávajúcich bilaterálnych investičných zmlúv v rámci EÚ.

Smerom k modelu otvorenej strategickej autonómie

20.

Zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ zostala otvorenou ekonomikou a naďalej podporovala voľný, spravodlivý, udržateľný medzinárodný obchod založený na pravidlách, z ktorého majú prospech všetci obchodní partneri. V tomto smere podporuje úsilie Európskej komisie o reformu WTO. Jej cieľom musí byť revitalizácia a posilnenie WTO, a to inter alia prostredníctvom modernizácie jej spôsobov práce v kľúčových oblastiach a odstránením nedostatkov v jej regulačnom rámci, aby WTO mohla primerane reagovať na súčasné výzvy v oblasti obchodnej politiky.

21.

Víta model otvorenej strategickej autonómie, ktorý navrhla Európska komisia, ktorý musí vyústiť do otvorenej, udržateľnej a asertívnej obchodnej politiky, ktorou sa zhodnotia a ochránia naše hospodárske aktíva, zaručí prístup na kľúčové trhy a ku kľúčovým surovinám a zároveň zabezpečí prístup k základným tovarom a službám. Zároveň varuje pred protekcionistickými trendmi a zdôrazňuje, že Európa musí zostať strategickým celosvetovým hráčom, ktorý dodržiava medzinárodné pravidlá a je pripravený ich aj presadzovať.

22.

Sa domnieva, že to si vyžaduje zmapovanie našich hodnotových reťazcov, na ktorom sa budú podieľať príslušné regionálne orgány, s cieľom zistiť a znížiť závislosť strategických odvetví a zvýšiť odolnosť najcitlivejších priemyselných ekosystémov, najmä odľahlých a izolovaných území, ako sú najvzdialenejšie regióny, a osobitných oblastí, ako sú zdravie, obrana, kozmický priestor, potraviny, digitalizácia a kritické suroviny. Bude venovať veľkú pozornosť výsledkom prebiehajúcej práce Komisie na identifikácii strategických závislostí a najcitlivejších priemyselných ekosystémov.

23.

Zdôrazňuje, že toto úsilie môže zahŕňať diverzifikáciu výroby a dodávateľských reťazcov, vytváranie strategických zásob, stimulovanie investícií a výroby v Európe, preskúmanie náhradných riešení a podporu priemyselnej spolupráce medzi členskými štátmi.

24.

Konštatuje, že v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 sa ukázal potenciál kreativity a inovácie v regionálnych ekosystémoch a podnietili nové kolaboratívne prístupy zamerané na riešenie problémov so zásobovaním, napríklad v oblasti zdravotníckych pomôcok a liekov. Domnieva sa, že EÚ by mala podporovať posilnenie niektorých priemyselných odvetví miestneho hospodárstva a uprednostniť inovačné európske hodnotové reťazce na základe doplnkovosti ekosystémov, najmä pomocou opatrení na podporu spolupráce medzi jednotlivými aktérmi. Zastáva názor, že klastrové politiky a spolupráca medzi klastrami sú užitočnými nástrojmi na vytváranie kritického množstva a uspokojovanie potrieb MSP. Nazdáva sa, že vytvorenie kritickej úrovne dopytu po určitých strategických produktoch a jeho zviditeľnenie na vnútornom trhu môže prispieť k premiestneniu určitých odvetví výroby, ako aj k rozvoju konkurencieschopnej výroby na území EÚ, a to najmä urýchleným uvádzaním inovačných riešení na trh.

25.

Pripomína, že je potrebné vypracovať osobitné akčné plány pre všetky strategické hodnotové reťazce, ktoré boli identifikované v rámci EÚ v záujme vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu, keďže sú dôležitým nástrojom ekologickej a digitálnej transformácie a posilnenia vedúceho postavenia Únie v oblasti technológií, napríklad pokiaľ ide o batérie, mikroelektroniku a vodík.

Udržateľný obchodný model ako jediný model, ktorý môže prispieť k blahobytu a prosperite všetkých, a to v rámci EÚ aj v zahraničí

26.

Konštatuje, že v oznámení sa odkazuje na preskúmanie 15-bodového akčného plánu o účinnom vykonávaní a presadzovaní kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji v obchodných dohodách. Víta skutočnosť, že sa očakáva, že bude zahŕňať všetky relevantné aspekty vykonávania a presadzovania kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji vrátane rozsahu záväzkov, monitorovacích mechanizmov, možnosti ukladania sankcií v prípade neplnenia, doložky o základných prvkoch, ako aj inštitucionálnej štruktúry a potrebných zdrojov. Vyjadruje poľutovanie nad tým, že toto preskúmanie a oznámenie nebolo vykonané koordinovaným spôsobom, ale víta skutočnosť, že dokončenie preskúmania sa posunulo na koniec roka 2021. Želá si, aby toto preskúmanie bolo transparentné a inkluzívne v najväčšej možnej miere.

27.

V tejto súvislosti sa domnieva, že európske environmentálne a sociálne normy a normy v oblasti klímy, ako sú normy stanovené v Európskej zelenej dohode a Európskom pilieri sociálnych práv, by sa mali zahrnúť do každej obchodnej dohody, o ktorej EÚ rokuje, a mali by predstavovať minimálne požiadavky, ku ktorým sa zmluvné strany zaviažu. Domnieva sa, že európskym MSP a priemyselným odvetviam, ktoré tieto normy dodržiavajú, to pomôže prosperovať, čo bude mať následný vplyv aj na ich partnerov, ktorí s nimi obchodujú.

28.

Sa domnieva, že EÚ musí byť asertívnejšia, pokiaľ ide o dodržiavanie a presadzovanie ľudských práv, ako aj sociálnych a environmentálnych noriem a noriem v oblasti klímy obsiahnutých v jej obchodných dohodách. Víta, že Komisia vytvorila mechanizmus na podávanie sťažností, ktorý umožňuje oznamovať porušenie záväzkov v oblasti obchodu a udržateľného rozvoja. Zasadzuje sa za to, aby každá zmluvná strana dohody vo svojej legislatíve a praxi na celom svojom území rešpektovala, podporovala a účinne uplatňovala medzinárodne uznávané základné pracovné normy, ako sú vymedzené v základných dohovoroch MOP.

29.

Podporuje návrh Komisie, aby sa Parížska dohoda o zmene klímy stala základným prvkom všetkých budúcich obchodných a investičných dohôd a aby sa v týchto dohodách uprednostňovalo účinné vykonávanie Dohovoru o biologickej diverzite.

30.

Podporuje účinné vykonávanie obchodných dohôd odmeňovaním partnerských krajín, ktoré si plnia záväzky v oblasti obchodu a udržateľného rozvoja. Zmluvné strany by mali v prípade potreby začať s postupným znižovaním colných sadzieb, ktoré by záviselo od účinného vykonávania ustanovení kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji, a objasniť podmienky, ktoré majú krajiny splniť, aby dosiahli uvedené zníženie, vrátane možnosti zrušenia týchto osobitných colných položiek v prípade porušenia uvedených ustanovení.

31.

Sa domnieva, že zabezpečenie spravodlivosti a udržateľnosti pre všetkých je jediným spôsobom, ako prispieť ku globálnym zmenám, ktoré mnohí občania požadujú.

32.

V tejto súvislosti so záujmom očakáva návrh Komisie, ktorý má byť predložený v roku 2021, na vytvorenie účinného mechanizmu kompenzácie uhlíka na vonkajších hraniciach, ktorý by bol v súlade s pravidlami WTO a ktorý by mohol zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž všetkým podnikom pôsobiacim na jednotnom trhu a podporiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Takýto mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach by mal najskôr dopĺňať a potom v dlhodobejšom horizonte nahrádzať bezplatné prideľovanie emisných kvót a kompenzáciu ceny elektrickej energie pre primárne priemyselné odvetvia.

33.

Sa nazdáva, že osobitná pozornosť by sa mala venovať aj podpore zodpovedného podnikania a transparentnosti v dodávateľských reťazcoch. V tomto smere podporuje najmä prebiehajúce iniciatívy na úrovni EÚ zamerané na posilnenie mechanizmov náležitej starostlivosti. Považuje to za potrebné aj v záujme vytvorenia rovnakých podmienok na vnútornom trhu EÚ.

34.

Víta skutočnosť, že Európska komisia vymenovala hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu, ktorého úlohou je okrem iného monitorovať najmä riadne plnenie záväzkov v oblasti udržateľného rozvoja, predovšetkým pokiaľ ide o klimatický program a pracovné práva. Dúfa, že tento úradník nadviaže komplexné a nepretržité komunikačné vzťahy s miestnymi a regionálnymi samosprávami a občianskou spoločnosťou. Bude pozorne sledovať, aby sa mu pridelili dostatočné zdroje potrebné na plnenie jeho cieľov.

Zabezpečenie rovnakých podmienok hospodárskej súťaže pre podniky EÚ

35.

Považuje za potrebné poskytnúť dodatočné záruky, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv a sociálnych noriem v procese ratifikácie komplexnej investičnej dohody medzi EÚ a Čínou.

36.

Zdôrazňuje, že je dôležité zachovať rovnaké podmienky hospodárskej súťaže, aby boli podniky konkurencieschopné na vnútornom trhu aj na medzinárodnej úrovni v globálnych hodnotových reťazcoch. Považuje za potrebné zamerať sa na uplatňovanie existujúcich pravidiel a asertívnejšie využívať nástroje na ochranu obchodu s cieľom bojovať proti praktikám tretích krajín, ktoré narúšajú trh.

37.

Víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o legislatívnom návrhu nariadenia na posilnenie presadzovania obchodných pravidiel, ktorý je reakciou na súčasnú patovú situáciu vo fungovaní odvolacieho orgánu WTO a bude sa uplatňovať aj v kontexte dvojstranných alebo regionálnych obchodných dohôd v prípadoch, ak partner jednostranne uloží sankcie EÚ a zablokuje postup urovnávania sporov stanovený v dohodách. Zdôrazňuje, že týmto nariadením by sa rozšírila možnosť EÚ ukladať odvetné opatrenia, ako sú clá, kvantitatívne obmedzenia a opatrenia v oblasti verejného obstarávania aj na služby a duševné vlastníctvo. Takisto podporuje iniciatívu Európskej komisie, ktorá zriadila jednotné kontaktné miesto na riešenie všetkých prípadov porušenia pracovných práv, ustanovení týkajúcich sa zmeny klímy alebo ľudských práv na rovnakej úrovni ako sťažnosti týkajúce sa prístupu našich obchodných partnerov na trhy.

38.

Sa domnieva, že je nevyhnutné preskúmať pravidlá hospodárskej súťaže, a to vzhľadom na výzvy v oblasti vonkajšej konkurencieschopnosti, praktiky tretích krajín a novú situáciu, ktorú priniesli inovačné ekosystémy. Hospodárska súťaž na vnútornom trhu a prístup MSP k európskym a globálnym hodnotovým reťazcom musia byť aj naďalej základnými prvkami vyvážených, účinných a nezávislých európskych pravidiel hospodárskej súťaže.

39.

Súhlasí s názorom, že EÚ musí prejsť do ofenzívy s cieľom zabezpečiť reciprocitu a bojovať proti protekcionizmu v prístupe na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách.

40.

Zdôrazňuje, že priame zahraničné investície sú hlavným zdrojom rastu, pracovných miest a inovácií, napriek tomu však môžu v prípade citlivých odvetví predstavovať riziko z hľadiska narušenia národnej bezpečnosti a verejného poriadku v EÚ. Preto je nevyhnutné, aby sa na úrovni jednotlivých štátov zaviedli systémy preverovania investícií.

Lepšie predvídanie a zohľadňovanie negatívnych externalít účasti na medzinárodnom obchode

41.

So znepokojením konštatuje, že v súčasnosti nie sú dohody o voľnom obchode výhodné pre všetky regióny, niektoré hospodárske odvetvia sú často negatívne ovplyvnené a že MSP nevyužívajú v plnom rozsahu potenciál dohôd o voľnom obchode a vo väčšej miere trpia účinkami nekalej hospodárskej súťaže, ktorá vznikla v dôsledku opatrení zavedených niektorými tretími krajinami. Vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oznámení Komisie sa nenavrhujú žiadne spôsoby, ako zmierniť negatívne účinky obchodných dohôd. Podporuje však zámer Komisie vytvoriť niekoľko digitálnych nástrojov a online portálov určených pre MSP s cieľom uľahčiť ich začlenenie do týchto dohôd a vytvoriť nové príležitosti v spojitosti s prístupom k verejnému obstarávaniu, a napraviť túto nekalú hospodársku súťaž.

42.

Víta zámer Komisie navrhnúť konkrétny legislatívny akt potrebný na presadzovanie inter alia ustanovení dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom týkajúcich sa obchodu.

43.

Podporuje zámer Komisie vypracovať nástroj proti donucovaniu.

44.

Poukazuje na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú MSP v medzinárodných obchodných vzťahoch EÚ, keďže sa vyše 58 % podieľajú na celkovom vývoze z EÚ a vyše 46 % na celkovom dovoze do EÚ (2). V tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebná účinná obchodná politika EÚ, ktorá by chránila MSP, keďže sú oveľa zraniteľnejšie a viac vystavené nestabilite medzinárodných obchodných vzťahov ako veľké podniky. Víta pozornosť, ktorú Komisia venuje MSP vo svojom oznámení.

45.

Je pevne presvedčený, že je potrebné preskúmať model posudzovania vplyvu a uskutočniť komplexné a hĺbkové posúdenia vplyvu (jednotlivých odvetví a pododvetví, geografických oblastí – krajín/regiónov – v rámci EÚ, pokiaľ ide o dosah na MSP a tiež zo sociálneho, z environmentálneho a klimatického hľadiska a z hľadiska dodržiavania ľudských práv) každej platnej dohody, ako aj súhrnné posúdenia vplyvu (na základe rovnakých kritérií) všetkých platných dohôd s cieľom zabezpečiť, aby sa obchodnou politikou EÚ sledoval prospech všetkých – občanov aj podnikov. Vyjadruje poľutovanie nad nedostatkami v oznámení Komisie v tejto veci. Konštatuje, že v oznámení Komisia zamýšľa uskutočniť len ex post hodnotenie vplyvu dohôd EÚ na kľúčové environmentálne aspekty vrátane klímy, ako aj vyvíjať úsilie s cieľom lepšie pochopiť vplyv rôznych častí obchodnej politiky na rodovú rovnosť a vykonať ďalšiu analytickú prácu (bez bližšej špecifikácie) o vplyvoch obchodných politík na zamestnanosť a rôzne aspekty sociálneho rozvoja.

46.

Sa domnieva, že osobitnú pozornosť treba venovať ťažkostiam, ktorým čelia MSP. Podporuje úsilie Komisie posilniť nástroje na výklad obchodných dohôd, najmä pokiaľ ide o pravidlá pôvodu. Považuje za potrebné môcť uspokojiť potreby MSP, pokiaľ ide o odborné poznatky týkajúce sa prístupu na trhy tretích krajín, a to využívaním existujúcich poradenských a podporných služieb na úrovni členských štátov a regiónov, ako aj v obchodných komorách a uľahčením využívania externého odborného poradenstva.

47.

Sa nazdáva, že sieť Enterprise Europe Network (EEN) pôsobiaca v 60 krajinách, ako aj sieť národných a regionálnych organizácií na podporu obchodu, ktoré sú členmi združenia European Trade Promotion Organisations‘ Association (ETPOA) pôsobiaceho v 180 krajinách, sa môžu väčšmi angažovať v rámci svojej úlohy poskytovania podpory pri vstupe MSP na zahraničné trhy. EÚ by mala zriadiť „kontaktné miesta pre dohody o voľnom obchode“, ktoré by boli čo najbližšie MSP a zohľadňovali by zásadu „myslieť na malých“ a „konať v prvom rade na regionálnej úrovni“. Regionálne organizácie na podporu obchodu by v tejto súvislosti mali zohrávať rozhodujúcu úlohu.

48.

Sa domnieva, že v rámci projektu InvestEU by bolo vhodné uplatňovať osobitný prístup k inovatívnym MSP, ktoré by sa chceli presadiť na medzinárodnej scéne. Vďaka tomu by bolo možné primerane zaistiť riziká, ktorým čelia podniky tohto typu, a podporiť ich rast na medzinárodnej úrovni.

49.

Sa domnieva, že v kontexte zelenej dohody EÚ by sa mal revidovať existujúci rámec štátnej pomoci podľa Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti (IPEEC) s cieľom uľahčiť investície a pokryť prevádzkové náklady na projekty spolupráce, resp. nadnárodné projekty, ktoré realizujú podniky tohto druhu. V tejto súvislosti víta skutočnosť, že Komisia 23. februára 2021 začala verejnú konzultáciu otvorenú do 20. apríla 2021 a vyzvala všetky zainteresované strany, aby pripomienkovali návrh na cielenú revíziu oznámenia o štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom (3).

V Bruseli 19. marca 2021

Predseda Európskeho výboru regiónov

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158764.pdf

(2)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size#Share_of_SMEs_in_total_trade_.28intra_.2B_extra-EU.29

(3)  https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/draft_communication_sk.pdf – Link na verejnú konzultáciu: http://bit.ly/3dEFgeM