18.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 440/60


Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Stratégia pre MSP

(2020/C 440/11)

Spravodajca:

Eddy VAN HIJUM (NL/EĽS), člen rady provincie Overijssel

Referenčné dokumenty:

Výročná správa o európskych MSP. Výskum a vývoj a inovácie v prostredí MSP

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Stratégia MSP pre digitálnu a udržateľnú Európu

COM(2020) 103 final

POLITICKÉ ODPORÚČANIA

EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV

1.

uznáva význam malých a stredných podnikov (MSP) v hospodárstve EÚ, keďže predstavujú 99,8 % všetkých spoločností v nefinančnom podnikateľskom sektore, dve tretiny celkovej zamestnanosti a 56,4 % celkovej pridanej hodnoty vytvorenej v nefinančnom podnikateľskom sektore (1);

2.

uznáva, že prechod na udržateľné a digitálne hospodárstvo sa nemôže uskutočniť bez vynaloženého úsilia podnikateľov a podnikateľských rodín, ktoré vlastnia a riadia 25 miliónov MSP v Európe, a zdôrazňuje, že je potrebné pomôcť MSP pri získavaní nových príležitostí a dôrazne reagovať na meniace sa podnikateľské prostredie, a tým vytvárať udržateľný rast a pracovné miesta a posilňovať dlhodobú konkurencieschopnosť Európy pri týchto transformáciách;

3.

podporuje EÚ pri presadzovaní rovnakých podmienok pre MSP prostredníctvom znižovania regulačného zaťaženia, zlepšovania prístupu na jednotný trh a zvyšovania dostupnosti finančných služieb;

4.

zdôrazňuje, že región alebo obec je prirodzeným biotopom MSP, ktorý funguje ako ekosystém, v ktorom sa MSP zapájajú do sietí, ktoré ich spájajú s ich podpornou infraštruktúrou vrátane trhov práce, vzdelávacích a výskumných ústavov, nákupcov a dodávateľov, finančných a obchodných služieb, obchodných komôr a miestnych a regionálnych samospráv;

5.

preto s potešením víta oznámenie Komisie z 10. marca 2020 s názvom Stratégia pre MSP pre udržateľnú a digitálnu Európu a súhlasí s jej stanovenými cieľmi znížiť administratívne a regulačné zaťaženie MSP, zlepšiť prístup k financovaniu, ako aj jej záväzku povzbudzovať MSP, aby sa zapojili do transformácie smerom k udržateľnosti a digitalizácii;

6.

uvedomuje si, že od predloženia stratégie pre MSP sa svet výrazne zmenil. Očakáva sa, že hospodársky pokles v dôsledku pandémie COVID-19 bude mať výrazný vplyv na všetky regióny a MSP v Európe. Kríza by sa však mala považovať za historickú príležitosť na zosúladenie oživenia hospodárstva so zásadami Európskej zelenej dohody, udržateľnosti a digitalizácie, ktoré musia byť neoddeliteľnou súčasťou stratégie pre MSP. Plán obnovy pre MSP musí byť vypracovaný spolu s miestnymi a regionálnymi samosprávami, aby zodpovedal rozmanitým potrebám MSP a meniacim sa hospodárskym a inštitucionálnym podmienkam v celej Európe. Opatrenia na obnovu EÚ budú najúčinnejšie, ak sa zosynchronizujú s regionálnymi a národnými iniciatívami a budú prispôsobené miestnym ekosystémom. Koordinácia a výmena osvedčených postupov je preto rozhodujúca;

Riešenie pre všetky MSP

7.

preto sa domnieva, že v stratégii pre MSP, napriek zahrnutiu príslušných priorít a opatrení, chýba vízia úplného riešenia rozmanitých potrieb MSP. Takáto vízia by mala klásť silný dôraz na zabezpečenie rovnakých podmienok pre MSP na dokončenom a prehĺbenom jednotnom trhu a mala by podporovať integráciu a komplementárnosť medzi opatreniami na všetkých úrovniach verejnej správy vrátane silného regionálneho rozmeru, aby sa zabezpečil miestny prístup šitý na mieru potrieb miestnych MSP;

8.

stotožňuje sa s názorom Komisie o rozmanitosti MSP, je však presvedčený, že táto rozmanitosť nie je dostatočne pretavená do navrhovaných opatrení. Stratégia Komisie sa v prvom rade zameriava na startupy, scaleupy a MSP v oblasti špičkových technológií. Hoci sú tieto skupiny rozhodujúce pre rast a inováciu, neznamená to, že tradičné a rodinné podniky sú pasívnymi nasledovateľmi;

9.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia pri odkaze na etablované a integrované MSP charakterizovala „tradičné podniky“ ako „dospelé“ v rámci komunity MSP. Tieto integrované podniky budú v súčasnej kríze stabilizujúcou silou pre miestne hospodárstva a komunity a vytvoria dlhodobo udržateľný rast;

10.

uznáva silné väzby medzi MSP a ich hostiteľskými regiónmi, najmä pokiaľ ide o „dospelé“ podniky, ktoré sú miestne integrované a usilujú sa o dlhodobé prežitie. Tieto podniky sú často, ale nie vždy, rodinné a sú ochotnejšie prevziať sociálnu zodpovednosť, pretože ich sociálny kapitál je spojený s miestnou povesťou. Ich majitelia, manažéri a zamestnanci sa môžu stať veľvyslancami transformácie smerom k udržateľnosti a zúčastňovať sa na štrukturálnej spolupráci s regionálnymi a miestnymi samosprávami;

11.

naliehavo žiada Komisiu, aby vypracovala politiky zamerané na potreby rodinných podnikov v Európe vrátane dedenia a medzigeneračného podnikania. Aj keď rodinné podniky zohrávajú v našom hospodárstve dôležitú úlohu, tvorcovia politík im venujú malú pozornosť. Toto hluché miesto zostáva napriek nedávnym prejavom predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen a predchádzajúcim iniciatívam;

12.

zdôrazňuje, že rodinné podniky sú najbežnejšími podnikmi a tvoria asi 70 % všetkých firiem v Európe (2). Vlastnícka štruktúra do veľkej miery definuje, ako a kým je riadený MSP, ako aj obchodnú a investičnú stratégiu podniku. Táto perspektíva vlastníctva však v rámci existujúcich politík v oblasti MSP do značnej miery chýba;

13.

vyzýva Komisiu, aby pokračovala v podpore štatistických zisťovaní v rámci Programu pre konkurencieschopnosť MSP (COSME) a rozširovala ju. S cieľom umožniť výskumným pracovníkom a štatistickým agentúram plne zachytiť rôzne vlastnícke štruktúry európskych MSP a analyzovať dôležité medzinárodné a medziregionálne rozdiely. V tejto súvislosti považuje za potrebné zabezpečiť zber údajov s prihliadnutím na rodové otázky;

14.

zdôrazňuje, že rodinné podniky sú neúmerne koncentrované v regiónoch blízkych európskemu priemeru, pokiaľ ide o hrubý domáci produkt, a že tieto regióny čelia „pasci stredných príjmov“ (3). Podľa siedmej správy o súdržnosti bol rast v týchto regiónoch so strednými príjmami pomalší v porovnaní s vedúcimi regiónmi a regiónmi vychádzajúcimi zo znevýhodneného postavenia;

15.

zdôrazňuje, že politiky MSP by mali klásť väčší dôraz na zapojenie etablovaných MSP a riešenie ich potrieb vrátane prispôsobenia sa novým technológiám, prevodov podnikov, internacionalizácie, prístupu k financovaniu a profesionalizácie riadenia a podávania správ. Existujúce jednotné kontaktné miesta pevne integrované do regionálnych ekosystémov by sa mali využívať ako prístupové body na poskytovanie miestne prístupných služieb pre MSP vrátane poradenstva o širokej škále programov, opatrení a nástrojov financovania na úrovni EÚ a na vnútroštátnej a regionálnej úrovni;

16.

vkladá nádej do pevného prepojenia silných regionálnych ekosystémov na európskej úrovni prostredníctvom medzinárodnej výmeny poznatkov medzi MSP a medzi regionálnymi samosprávami, a to aj prostredníctvom medziregionálnych inovačných investícií. Víta stratégie a iniciatívy inteligentnej špecializácie, ako sú napríklad platforma S3, iniciatíva Vanguard a rôzne projekty spolupráce medzi Európskymi podnikateľskými regiónmi roka (EER), ktoré preukázali svoju hodnotu a zaslúžia si trvalú podporu vrátane vytvorenia špecifického rámca na financovanie ich rozvoja;

Budovanie kapacít pre digitalizáciu a udržateľnosť

17.

berie na vedomie zámer Komisie posilniť Európske vedomostné centrum pre efektívne využívanie zdrojov a plán vymenovať špecializovaných poradcov v oblasti udržateľnosti v rámci siete Enterprise Europe Network (EEN);

18.

vyjadruje znepokojenie nad tým, že tieto európske iniciatívy nie sú zakotvené v regionálnej infraštruktúre pre MSP. Pozitívnou výnimkou je podpora hustej siete až 240 digitálnych inovačných centier (DIH) zo strany Komisie;

19.

zdôrazňuje, že MSP pôsobiace v sektore IKT môžu fungovať ako digitálne nástroje v regionálnom prostredí tým, že uľahčujú podmienky rastúcej skupine digitálne závislých MSP. DigitalHUB Aachen je príkladom takejto iniciatívy (4); vyzýva na podporu vytvárania väčšieho počtu združení MSP pre umelú inteligenciu v strategických hodnotových reťazcoch;

20.

naliehavo vyzýva MSP, aby fungovali energeticky účinnejšie, znížili svoju spotrebu energie, zvýšili výrobu a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a prijali obehový výrobný proces s cieľom znížiť náklady a budovať konkurencieschopné a udržateľné hospodárstvo. MSP, a najmä mikropodniky, by však nemali mať neprimeraný podiel na nákladoch spojených s transformáciou smerom k udržateľnosti, ani by nemali byť vystavené nekalej súťaži z tretích krajín s menej prísnymi environmentálnymi normami. V tejto súvislosti sa domnieva, že by sa mal zaviesť mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k nekalej súťaži zo strany tretích krajín;

21.

zdôrazňuje, že v rámci programu v oblasti ľudského kapitálu pre MSP vrátane programov zameraných na zelené a digitálne zručnosti je potrebné zaoberať sa nielen pracovníkmi, ale aj podnikateľmi, vlastníkmi a manažérmi, žiada, aby sa v revidovanom programe zručností Komisie pre Európu primerane zohľadnili tieto záležitosti. Títo podnikatelia, vlastníci a manažéri rozhodujú nielen o strategických prioritách, ale formujú aj vzdelávacie prostredie v rámci svojich podnikov;

22.

navrhuje, aby sa školenia uskutočňovali spôsobom partnerského učenia so sprostredkovateľskou úlohou pre regionálnu infraštruktúru trojitej špirály. Je mimoriadne dôležité, aby podnikatelia, vlastníci, manažéri a zamestnanci MSP mali prístup k programom celoživotného vzdelávania na univerzitách, odborných školách, ďalších inštitúciách odborného vzdelávania a v terénnych laboratóriách. Komplexná agenda ľudského kapitálu pre MSP, ktorá zohľadní aj rodové hľadisko, môže posilniť vysoko inovatívne regióny, ako aj regióny, ktoré čelia úniku mozgov;

Zníženie regulačnej a administratívnej záťaže a zlepšenie prístupu na trh

23.

vyzýva Komisiu, aby zlepšila svoj test MSP v rámci hodnotenia vplyvu navrhovaných nariadení v súlade so zásadou „najskôr myslieť na malých“. Dobrý test MSP zahŕňa diferencovanú analýzu nákladov a prínosov pre MSP a veľké spoločnosti, ako aj medzi rôznymi veľkosťami a triedami MSP, dostatok príležitostí na konzultáciu so zainteresovanými stranami, vyčíslenie vplyvu a silný dohľad zo strany výboru pre kontrolu regulácie;

24.

víta iniciatívu Komisie vypracovať štandard EÚ týkajúci sa startupov s cieľom urobiť z Európy najpríťažlivejší kontinent pre startupy a rozširujúce sa podniky. Zároveň zdôrazňuje, že do tejto iniciatívy je potrebné zapojiť všetky úrovne verejnej správy;

25.

vyzýva Komisiu, aby prijala prístup priaznivejší pre MSP s cieľom zabezpečiť, aby regulačné opatrenia fungovali ako stimuly pre inováciu a nepredstavovali žiadne prekážky činnosti MPS, k čomu často dochádza v prípade cezhraničných aktivít. Povedie to k väčšej odolnosti a konkurencieschopnosti namiesto dodatočného zaťaženia a nákladov spojených s medzinárodným obchodom. S cieľom povzbudiť MSP, aby začali ťažiť z výhod vyplývajúcich zo spravodlivých dohôd o voľnom obchode, a zároveň citlivo reagovať na riziko nekalej konkurencie z vývozu z tretích krajín s menej prísnymi environmentálnymi požiadavkami, je potrebné odstrániť bariéry inovatívnym a nákladovo efektívnym spôsobom, napríklad prostredníctvom interaktívnych nástrojov na internete, ako je napríklad kalkulačka pravidiel pôvodu pre MSP alebo mechanizmy, ktoré umožnia identifikáciu emisií z produktov (ako napríklad kompenzácia uhlíka na hraniciach alebo vymedzenie pojmu „pasy“);

26.

víta pokračovanie skríningu regulačných schopností v platforme Fit for Future. V porovnaní s jej predchodkyňou, platformou REFIT, je však potrebné posilniť úlohu Výboru regiónov a MSP. Mnoho nariadení ovplyvňujúcich MSP sa vykonáva na nižšej ako vnútroštátnej úrovni a na spodnej časti pyramídy je viditeľnejšia regulačná hustota, gold plating a problémy s proporcionalitou a subsidiaritou; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že Komisia sa zameria aj na odstránenie byrokracie v cezhraničnej spolupráci s cieľom uľahčiť výmenu pracovníkov medzi pohraničnými regiónmi, a to aj na krátke obdobie;

27.

vyzýva Komisiu, aby sa počas posudzovania vplyvu a regulačného preskúmania právnych predpisov EÚ aktívne radila s MSP a so záujmovými skupinami, ktoré zastupujú široké spektrum obchodných modelov vrátane podnikov sociálneho hospodárstva. Regulačné prostredie priaznivé pre sociálne podnikanie zlepší mieru prežitia startupov so sociálnym vplyvom, podnieti sociálnu inováciu a podporí sociálnu zodpovednosť podnikov, čím nás priblíži k realizácii Európskej zelenej dohody a cieľov udržateľného rozvoja;

28.

je presvedčený, že odstraňovanie prekážok pre MSP v súvislosti s rámcom certifikácie aktu o kybernetickej bezpečnosti EÚ vrátane noriem a technických špecifikácií je nevyhnutnou podmienkou účasti MSP na digitálnom jednotnom trhu a inovatívnej, udržateľnej a inkluzívnej digitálnej Európy, ktorá kladie dôraz na výmenu údajov a dôveru v digitálny svet;

29.

naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vykonávanie opatrení v oblasti verejného obstarávania, ktoré sú užívateľsky prístupné pre MSP a ktoré boli navrhnuté v smerniciach o verejnom obstarávaní z roku 2014 vrátane zásady „rozdeliť alebo vysvetliť“, obmedzenia požiadaviek na ročný obrat a zavádzania elektronických riešení, ako je napríklad jednotný európsky dokument pre obstarávanie a online archív osvedčení E-Certis. Vyzýva Komisiu, aby vypracovala plán realizácie zásady „jedenkrát a dosť“ v procese verejného obstarávania, čím by sa znížila administratívna záťaž a zvýšila transparentnosť;

30.

zdôrazňuje, že miestne a regionálne samosprávy aktívne pracujú na zlepšení prístupu MSP k verejnému obstarávaniu a zároveň podporujú inováciu a riešia spoločenské výzvy zo svojej pozície priekopníckych zákazníkov. Mesto Valladolid, víťaz európskej ceny za podporu podnikania za rok 2019, vypracovalo príručku pre verejné obstarávanie priaznivé pre MSP, ktorá môže slúžiť ako príklad (5);

31.

želá si, aby sa podporovala cezhraničná spolupráca v prospech MSP vrátane integrácie pracovných trhov, cezhraničných vzťahov medzi podnikmi a spolupráce medzi vládami, znalostnými inštitúciami a strediskami podpory MSP na oboch stranách hranice. Osobitnú úlohu pri cezhraničnej spolupráci by mali zohrávať miestne a regionálne samosprávy, pretože môžu najlepšie posúdiť, aké opatrenia sú vhodné na posilnenie miestneho hospodárstva a môžu rýchlo identifikovať prekážky cezhraničnej spolupráce. Stratégia pre MSP by im mala poskytnúť politickú podporu, aby tu mohli rýchlo a jednoducho konať;

32.

zároveň sa nazdáva, že by sa malo investovať do medziregionálnej spolupráce v prospech MSP a do spolupráce medzi vládami, znalostnými inštitúciami a strediskami podpory MSP v ostrovných a najvzdialenejších regiónoch;

33.

očakáva, že prevody podnikov budú v nadchádzajúcich rokoch naliehavou výzvou v dôsledku starnúcej európskej populácie. Konkrétne v strednej a východnej Európe po roku 1989 založila veľká skupina zakladateľov svoje podniky a teraz je pripravená odovzdať kontrolu druhej generácii;

34.

uvedomuje si riziká, ktoré vznikajú pri odovzdávaní podnikov nástupcom, a preto víta opatrenia Komisie zamerané na uľahčenie prevodu podnikov prostredníctvom vytvorenia rámca na podporu a propagáciu prevodov podnikov v celej EÚ;

Prístup k financovaniu

35.

upozorňuje na skutočnosť, že viac ako 60 % malých a stredných podnikov nie sú vyplácané faktúry včas, čo je jednou z hlavných príčin ich úpadkov. Vyzýva preto na riadne vykonávanie smernice o oneskorených platbách a víta navrhovaný nástroj na jej monitorovanie a presadzovanie;

36.

chce zdôrazniť, že agentúry pre regionálny rozvoj môžu prispievať do regionálneho finančného systému, a to nielen účasťou na vysokorizikových projektoch, ale aj zabezpečovaním kontinuity integrovaných podnikov vrátane ich príspevku do ľudského kapitálu regiónu. Skupina Európskej investičnej banky by mala uznať prospešný spoločenský vplyv týchto integrovaných podnikov a uprednostniť ich kontinuitu pomocou osobitných nástrojov kapitálového financovania;

37.

víta integráciu fondov a zjednodušenie postupov v programe InvestEU. Nalieha však na to, aby sa prístup MSP k financovaniu neobmedzoval na špecializovaný nástroj pre MSP, ale aby bol hlavnou prioritou aj v ďalších troch špecializovaných nástrojoch;

38.

vyjadruje obavy z úrovne zadlženosti MSP v Európe, najmä MSP pôsobiacich na izolovaných a malých trhoch, ako sú ostrovné a najvzdialenejšie regióny. Na všetkých úrovniach verejnej správy by sa mali posilniť politiky zamerané na zlepšenie prístupu MSP ku kapitálovému financovaniu, čím by sa znížila neudržateľná úroveň dlhového financovania; Obavy sú ešte výraznejšie, pokiaľ ide o mikropodniky, ktoré nemajú podmienky na prístup k financovaniu prostredníctvom finančného systému;

Riadenie

39.

zdôrazňuje, že za regionálne stratégie pre MSP sú zodpovedné miestne a regionálne samosprávy v súlade so zásadou subsidiarity;

40.

berie na vedomie, že sieť vyslancov pre MSP má silnejší mandát na riadenie politík EÚ v oblasti MSP; vyzýva národných vyslancov, aby zintenzívnili svoju spoluprácu s regionálnymi samosprávami a inými územnými aktérmi; navrhuje, aby sa každoročne uskutočňovali výmeny skúseností medzi vyslancom pre MSP v EÚ a členmi VR s cieľom zhodnotiť vykonávanie stratégie pre MSP na regionálnej a miestnej úrovni;

41.

zdôrazňuje, že paneurópska, cezhraničná a medziregionálna spolupráca, výmena poznatkov a vzdelávanie sú dôležitými prvkami koordinovaného európskeho prístupu k vykonávaniu politiky EÚ, ktoré by sa mali stimulovať, uľahčovať a podporovať prostredníctvom programov EÚ;

42.

vyzýva Komisiu, aby zlepšila horizontálnu koordináciu stratégie pre MSP, a tým zvýšila vplyv tejto stratégie na prideľovanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v období 2021 – 2027;

43.

žiada Komisiu, aby zabezpečila, že z financovania EÚ bude mať prospech stále viac MSP, pretože financovanie konkrétnych programov pre MSP, ako je COSME (2,3 miliardy EUR v období rokov 2014 – 2020), je skromné v porovnaní s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (460 miliárd EUR). V programoch priameho a zdieľaného riadenia, ako je EFRR, regióny úspešne zabezpečujú, aby bol rozpočet programovaný na účely MSP. Naliehavo žiada Komisiu, aby v rámcových programoch, napríklad v programe Horizont Európa, vypracovala osobitné programové línie a iniciatívy pre MSP a aby im uľahčila prístup k týmto existujúcim programom;

44.

zdôrazňuje zásadný význam EŠIF pri financovaní transformácie smerom k udržateľnosti a pripomína, že Výbor regiónov požadoval, aby sa 30 % všetkých finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov – namiesto doteraz plánovaných 25 % – pridelilo na priority zelenej dohody;

Cesta k zotaveniu sa MSP z dôsledkov pandémie COVID-19

45.

zdôrazňuje, že v dôsledku opatrení zameraných na obmedzovanie sociálnych kontaktov v reakcii na pandémiu COVID-19 je digitálna transformácia MSP za rovnakých podmienok ešte naliehavejšia a rozhodujúca pre ich prežitie a celkovú strategickú konkurencieschopnosť Európy;

46.

vyzdvihuje schopnosť Európskej komisie reagovať počas pandémie navrhovaním programov na podporu MSP a zachovanie zamestnanosti, ako je napríklad nástroj SURE. MSP v odvetví agropotravinárstva, služieb alebo cestovného ruchu, ktoré boli počas pandémie najviac zasiahnuté, potrebujú flexibilné mechanizmy, ktoré im umožnia prežiť po skončení krízy, keďže s ich prežitím úzko súvisí aj miera zamestnanosti v Európe;

47.

uznáva príležitosti na výrazný pokrok v transformácii smerom k udržateľnosti vyplývajúce z reštrukturalizácie pri zohľadnení veľkosti podnikov a sektorov postihnutých krízou. Tento pokrok sa musí podporiť investičnými stimulmi pre MSP, ktoré využívajú príležitosti zelených technológií a obehových obchodných modelov;

48.

vyzýva Komisiu, aby sledovala, či vplyv opatrení na podporu v prípade núdzovej situácie neoslabuje jej ambície vytvoriť rovnaké podmienky pre MSP. Okrem toho vyzýva Komisiu, aby preskúmala vplyv krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na už zvýšené úrovne geopolitickej nestability; narušenie obchodných tokov a dodávateľských reťazcov bude potenciálne viesť k obnoveniu hospodárskej činnosti, a to najmä pokiaľ ide o systémovo dôležité infraštruktúry, ako je oblasť zdravotníckych pomôcok, a môže ponúknuť príležitosti a výzvy pre MSP a regióny. MSP, ktoré čelia problémom s likviditou, môžu mať tendenciu prijímať ponuky od strategických kupujúcich, a riskovať tak nechcené zahraničné zasahovanie do hospodárstva;

49.

očakáva, že Komisia bude konať obozretne, keď dôjde k poškodeniu záujmov MSP a európskeho hospodárstva v týchto oblastiach, napríklad tak, ako tomu bolo v prípade dočasnej úpravy pravidiel štátnej pomoci. Miestne a regionálne samosprávy zostanú ostražité a budú si naďalej vymieňať informácie medzi sebou a s orgánmi na vyššej úrovni, aby umožnili výmenu poznatkov o primeranej reakcii na túto bezprecedentnú situáciu;

50.

zdôrazňuje, že Komisia musí citlivo reagovať na záujmy MSP, ktoré v súčasnosti nemajú silné väzby na finančný systém, pretože sú do značnej miery samofinancované. Niektoré z týchto podnikov čelia náhlym problémom s likviditou a naliehavo potrebujú vratné a/alebo nenávratné pôžičky prvýkrát vo svojej existencii. Týka sa to predovšetkým mikropodnikov, ale môže to mať vplyv aj na väčšie rodinné podniky;

51.

vyzýva Komisiu, aby umožnila regionálnym samosprávam prístup k európskym finančným prostriedkom v rámci balíka na oživenie hospodárstva s cieľom naštartovať hospodársku obnovu. Miestne a regionálne samosprávy majú najlepšie predpoklady na posúdenie potrieb MSP prispôsobených postpandemickému hospodárstvu;

52.

zdôrazňuje, že cieľ zabezpečiť väčšiu finančnú stabilitu a odolnosť podnikov by mal zostať najvyššou prioritou tvorcov politík na všetkých úrovniach; varuje pred nadmerným spoliehaním sa na dlhové nástroje pri navrhovaných opatreniach na podporu MSP.

V Bruseli 14. októbra 2020

Predseda Európskeho výboru regiónov

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Pozri výročnú správu o európskych MSP (2019).

(2)  Štatistický výskum podporovaný programom COSME určil podiel rodinných podnikov na nefinančnom podnikaní v Dánsku (60 %), Fínsku (70 %), Holandsku (71 %) a Poľsku (92 %).

(3)  Na základe štatistík z Holandska sa regióny s vyššou koncentráciou rodinných podnikov blížia k európskemu priemeru v oblasti HDP (Eurostat, 2017; CBS, 2017).

(4)  https://aachen.digital/.

(5)  https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/files/2020/02/2020_PublicPROCUREMENTfosSME-GUIDANCEforCAuthorities.pdf.