V Bruseli2. 4. 2020

COM(2020) 170 final

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2
K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2020

Poskytnutie núdzovej podpory členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu COVID-19


So zreteľom na

Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314, v spojení so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s jej článkom 106a,

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (…) 1 , a najmä na jeho článok 44,

všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatý 27. novembra 2019 2 ,

opravný rozpočet č. 1/20 3 prijatý 27. marca 2020,

Európska komisia týmto predkladá Európskemu parlamentu a Rade návrh opravného rozpočtu č. 2 k rozpočtu na rok 2020.

ZMENY VO VÝKAZE PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ODDIELOV

Zmeny vo všeobecnom výkaze príjmov sú k dispozícii v databáze EUR-Lex. ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sk.htm ).

Obsah

1.    Úvod    

2.    Poskytovanie núdzovej podpory členským štátom prostredníctvom reaktivácie nástroja núdzovej podpory v rámci Únie    

2.1.    Kontext    

2.2.    Činnosti, ktoré sa majú financovať prostredníctvom nástroja núdzovej podpory    

3.    Ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (v rámci Únie)    

4.    Financovanie    

5.    Súhrnná tabuľka podľa okruhov VFR    

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.    Úvod

Účelom návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 2 na rok 2020 je poskytnúť 3 000,0 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 1 530,0 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch v rámci okruhu 3 Bezpečnosť a občianstvo na financovanie poskytovania núdzovej podpory v rámci Únie prostredníctvom nástroja núdzovej podpory, v prípade ktorého sa navrhuje jeho reaktivácia s cieľom pomôcť riešiť dôsledky epidémie COVID-19, a na ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU, aby sa umožnilo širšie vytváranie zásob a koordinácia distribúcie dôležitých zdrojov v celej Európe 4 .

2.    Poskytovanie núdzovej podpory členským štátom prostredníctvom reaktivácie nástroja núdzovej podpory v rámci Únie

2.1.    Kontext

Vzhľadom na hĺbku krízy, ktorá vznikla v dôsledku epidémie COVID-19, ako aj na rozsah a povahu potrieb, ktoré si v bezprostrednej budúcnosti vyžadujú podporu z rozpočtu EÚ, navrhuje Komisia súbežne s týmto NOR, aby Rada reaktivovala nástroj núdzovej podpory a zmenila nariadenie Rady 2016/369 o poskytovaní núdzovej podpory v rámci Únie 5 s cieľom poskytnúť EÚ širší súbor nástrojov zodpovedajúci veľkému rozsahu súčasnej pandémie COVID-19.

Nástroj núdzovej podpory bol vytvorený v marci 2016 a aktivovaný na obdobie 3 rokov s cieľom riešiť núdzovú situáciu, ktorá vznikla po masívnom príleve utečencov v Grécku. Bol navrhnutý ako všeobecný účelový nástroj boja proti krízam v rámci EÚ a využíva sa len za výnimočných okolností v prípade vážnych ťažkostí. Môže sa mobilizovať na riešenie akejkoľvek krízy, ktorá si vyžaduje humanitárnu pomoc, a zahŕňa široký rozsah oprávnených činností: „Núdzová podpora ... môže zahŕňať akékoľvek činnosti v oblasti humanitárnej pomoci ... a môže teda zahŕňať aj operácie zamerané na pomoc, zmiernenie utrpenia a v prípade nevyhnutnosti operácie na záchranu a ochranu ľudských životov pri katastrofách alebo bezprostredne po nich 6 .

Opatrenia naplánované v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU), mechanizmu v oblasti civilnej ochrany, Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus na účely využitia európskych štrukturálnych a investičných fondov a iných nástrojov Únie prispievajú čiastočne k riešeniu situácie závažného ohrozenia verejného zdravia; rozsah problému si však vyžaduje účinné riešenie humanitárnych dôsledkov epidémie v Únii súvisiacich s verejným zdravím. Núdzová podpora poskytovaná v rámci nástroja núdzovej podpory funguje komplementárne a konzistentne vo vzťahu k opatreniam dotknutých členských štátov, a pôsobí v synergii s činnosťami financovanými na úrovni EÚ v rámci iných fondov a nástrojov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa navrhuje, aby sa aktivovala podpora podľa nariadenia o núdzovej podpore (2016/369) a aby sa jej čo najskôr pridelili potrebné rozpočtové prostriedky. To Únii umožní zaviesť opatrenia na predchádzanie a zmiernenie závažných dôsledkov v jednom alebo viacerých členských štátoch a koordinovaným spôsobom riešiť potreby týkajúce sa katastrofy súvisiacej s COVID-19, a to komplementárne vo vzťahu k akejkoľvek pomoci poskytovanej v rámci iných nástrojov EÚ.

2.2.    Činnosti, ktoré sa majú financovať prostredníctvom nástroja núdzovej podpory

Vzhľadom na naliehavosť situácie a závažnosť krízy verejného zdravotníctva, ktorú epidémia COVID-19 vyvolala vo všetkých členských štátoch, Komisia navrhuje poskytnúť prostriedky vo výške 2 700,0 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 1 380,0 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch pre nástroj núdzovej podpory.

Podpora sa môže použiť okrem iného na tieto činnosti:

vytváranie zásob rýchlejšie a vo väčšom rozsahu a koordinácia distribúcie základných zdrojov v celej Európe;

uspokojenie prepravných potrieb, pokiaľ ide o dovoz ochranného vybavenia od medzinárodných partnerov, ako aj v rámci EÚ;

cezhraničná preprava pacientov vyžadujúcich si starostlivosť do nemocníc, ktoré môžu ponúknuť voľné kapacity;

cezhraničná spolupráca na zmiernenie tlaku na systémy zdravotníctva v najviac postihnutých regiónoch EÚ;

centrálne obstarávanie a distribúcia základných zdravotníckych potrieb do nemocníc a núdzové dodávky ochranného vybavenia pre zamestnancov nemocníc, ako sú respirátory, pľúcne ventilátory, osobné ochranné prostriedky, rúška na opakované použitie, lieky, liečebné prípravky a laboratórny materiál a dezinfekčné prostriedky;

zvýšenie a konverzia výrobných kapacít podnikov v EÚ s cieľom zabezpečiť rýchlu výrobu a poskytnutie vybavenia a materiálu potrebného na urýchlené odstránenie nedostatku nevyhnutných výrobkov a liekov;

zvýšenie počtu zariadení zdravotnej starostlivosti a zdrojov na túto starostlivosť vrátane provizórnych a semipermanentných poľných nemocníc a podpora pre transformované zariadenia;

zvýšenie výroby testovacích súprav a podpora získavania kľúčových základných látok;

podpora rýchleho vývoja lieku a metód testovania;

vývoj, nákup a distribúcia testovacích materiálov (testovacích súprav, reagentov, hardvéru).

Komisia zabezpečí úplnú koordináciu tak, aby činnosti financované v rámci nástroja núdzovej podpory pôsobili komplementárne vo vzťahu k existujúcim nástrojom, ako sú rescEU alebo Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) v určitých oblastiach (napríklad v prijímacích zariadeniach pre migrantov). Využitie podpory sa bude prispôsobovať vývoju epidémie a bude sa koordinovať s opatreniami prijímanými členskými štátmi, aby sa maximalizoval jej vplyv.

v EUR

Rozpočtový riadok

Názov

Viazané rozpočtové prostriedky

Platobné rozpočtové prostriedky

Oddiel III – Komisia

18 01 04 05

Podporné výdavky na núdzovú pomoc v rámci Únie

54 000 000

54 000 000

18 07 01

Núdzová podpora v rámci Únie

2 646 000 000

1 326 000 000

Spolu    

2 700 000 000

1 380 000 0003.    Ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (v rámci Únie)

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany uľahčuje v rámci reakcie EÚ na epidémiu COVID-19 spoluprácu medzi členskými štátmi. Okrem spoločného obstarávania a ako ďalšiu formu záchrannej siete Komisia prijala nový vykonávací akt v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom podporiť členské štáty pri nákupe niektorých potrebných zariadení (vrátane liečebných prípravkov, zdravotníckeho vybavenia, osobných ochranných prostriedkov, laboratórneho materiálu), a tak zvýšiť objem, doplniť a rozšíriť rozsah prioritných položiek zakúpených prostredníctvom spoločného obstarávania. Priamy grant rescEU poskytne 100 % financovanie z rozpočtu EÚ, ktoré zahŕňa úplné financovanie rozvoja týchto kapacít a úplné financovanie ich využívania. Zakúpené vybavenie sa bude fyzicky nachádzať v jednom alebo viacerých členských štátoch, no rozhodnutia sa budú prijímať na úrovni EÚ, aby sa poskytli núdzové dodávky nad rámec zásob jednotlivých štátov. Bude k dispozícii všetkým členským štátom a použije sa v prípade nedostatočnej vnútroštátnej kapacity.

Ako bolo oznámené v návrhu opravného rozpočtu č. 1/2020 7 , Komisia prerozdelila 10,0 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na podporu zdravotníckych protiopatrení a vybavenia v súvislosti s COVID-19 v rámci existujúceho rozpočtu mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU na rok 2020 (prevencia a pripravenosť v rámci Únie) a navrhla zvýšenie o 70,0 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 40,0 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch.

Vzhľadom na rýchly vývoj krízy a s tým spojené potreby v členských štátoch je potrebné ďalej zvyšovať vytváranie zásob. RescEU môže prispieť k rozsiahlejšiemu vytváraniu zásob, koordinácii a distribúcii základných zdravotníckych potrieb, ktoré sú teraz predmetom vysokého dopytu zo strany nemocníc, a to vrátane ochranného vybavenia pre zamestnancov nemocníc [rúšok, ochranných okuliarov, ochranných oblekov (overalov), nanomateriálov na zdravotnícke účely, dezinfekčných prostriedkov], pľúcnych ventilátorov (invazívnych aj neinvazívnych pľúcnych ventilátorov), ktoré sú potrebné na účinnú reakciu. Zásoby by mali umožniť urýchlenú distribúciu potrebného zdravotníckeho vybavenia postupne do tých členských štátov a regiónov, v ktorých sa vyskytujú ohniská nákazy a v ktorých dochádza k vyvrcholeniu epidémie, čo umožní efektívne a účinné používanie opätovne použiteľného vybavenia tam, kde je to najviac potrebné.

Preto sa požaduje ďalšie zvýšenie vo výške 300,0 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 150,0 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch.

Posilnená rescEU a reaktivovaný nástroj núdzovej podpory budú pôsobiť komplementárne a zabezpečia čo najúčinnejšie poskytovanie potrebného zdravotníckeho vybavenia.

v EUR

Rozpočtový riadok

Názov

Viazané rozpočtové prostriedky

Platobné rozpočtové prostriedky

Oddiel III – Komisia

23 03 01 01

Predchádzanie katastrofám a pripravenosť na katastrofy v rámci Únie

300 000 000

150 000 000

Spolu    

300 000 000

150 000 000

4.    Financovanie

Vzhľadom na to, že chýbajú rezervy a priestor na prerozdelenie prostriedkov v rámci okruhu 3 viacročného finančného rámca (VFR), Komisia navrhuje mobilizovať tieto osobitné nástroje v celkovej výške 3 000,0 mil. EUR:

·zostávajúcu celkovú rezervu na záväzky vo výške 2 042,4 mil. EUR 8 . Súčasne s týmto opravným rozpočtom sa navrhuje zmena nariadenia o VFR, ktorou sa odstránia obmedzenia rozsahu pôsobnosti tohto nástroja 9 ;

·nástroj flexibility vo výške 243,0 mil. EUR 10 a

·rezervu na nepredvídané udalosti pre zostávajúcu sumu (714,6 mil. EUR) so zodpovedajúcou kompenzáciou voči rezerve, ktorá je k dispozícii v roku 2020 v rámci okruhu 5 Administratíva 11 .

5.    Súhrnná tabuľka podľa okruhov VFR

v EUR

Okruh

Rozpočet 2020

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020

Rozpočet 2020

(vrátane NOR č. 1/2020)

(vrátane NOR č. 1 – 2/2020)

VRP

PRP

VRP

PRP

VRP

PRP

1.

Inteligentný a inkluzívny rast

83 930 597 837

72 353 828 442

83 930 597 837

72 353 828 442

Strop

83 661 000 000

 

 

83 661 000 000

 

Rezerva

 

 

 

 

1a

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

25 284 773 982

22 308 071 592

 

 

25 284 773 982

22 308 071 592

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

93 773 982

 

 

 

93 773 982

 

Strop

25 191 000 000

 

 

 

25 191 000 000

 

Rezerva

 

 

 

 

1b

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

58 645 823 855

50 045 756 850

 

 

58 645 823 855

50 045 756 850

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

175 823 855

 

 

 

175 823 855

 

Strop

58 470 000 000

 

 

 

58 470 000 000

 

Rezerva

 

 

 

 

2.

Udržateľný rast: prírodné zdroje

59 907 021 051

57 904 492 439

 

 

59 907 021 051

57 904 492 439

Strop

60 421 000 000

 

 

 

60 421 000 000

 

Rezerva

513 978 949

 

 

 

513 978 949

 

Z toho: Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) – Výdavky súvisiace s trhom a priame platby

43 410 105 687

43 380 031 798

 

 

43 410 105 687

43 380 031 798

Čiastkový strop

43 888 000 000

 

 

 

43 888 000 000

 

Rozdiel vzniknutý zaokrúhlením nezahrnutý do výpočtu rezervy

888 000

 

 

 

888 000

 

Rezerva EPZF

477 006 313

 

 

 

477 006 313

 

3.

Bezpečnosť a občianstvo

4 152 374 489

3 748 527 141

3 000 000 000

1 530 000 000

7 152 374 489

5 278 527 141

Z toho v rámci nástroja flexibility

851 374 489

 

243 039 699

 

1 094 414 188

 

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

350 000 000

 

2 042 402 163

 

2 392 402 163

 

Z toho v rámci rezervy na nepredvídané udalosti

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Strop

2 951 000 000

 

 

 

2 951 000 000

 

Rezerva

 

 

 

 

4.

Globálna Európa

10 406 572 239

8 944 061 191

 

 

10 406 572 239

8 944 061 191

Strop

10 510 000 000

 

 

 

10 510 000 000

 

Rezerva

103 427 761

 

 

 

103 427 761

 

5.

Administratíva

10 271 193 494

10 274 196 704

 

 

10 271 193 494

10 274 196 704

Strop

11 254 000 000

 

 

 

11 254 000 000

 

Z toho kompenzácia voči rezerve na nepredvídané udalosti

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Rezerva

730 806 506

 

 

 

16 248 368

 

Z toho: administratívne výdavky inštitúcií

7 955 303 132

7 958 306 342

 

 

7 955 303 132

7 958 306 342

Čiastkový strop

9 071 000 000

 

 

 

9 071 000 000

 

Z toho kompenzácia voči rezerve na nepredvídané udalosti

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Rezerva

863 696 868

 

 

 

149 138 730

 

Spolu

168 667 759 110

153 225 105 917

3 000 000 000

1 530 000 000

171 667 759 110

154 755 105 917

Z toho v rámci nástroja flexibility

851 374 489

893 079 197

243 039 699

123 950 247

1 094 414 188

1 017 029 444

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

619 597 837

 

2 042 402 163

 

2 662 000 000

 

Z toho v rámci rezervy na nepredvídané udalosti

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Strop

168 797 000 000

172 420 000 000

 

168 797 000 000

172 420 000 000

Z toho kompenzácia voči rezerve na nepredvídané udalosti

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Rezerva

1 348 213 216

20 087 973 280

 

 

633 655 078

18 681 923 527

 

Iné osobitné nástroje

587 763 000

418 500 000

587 763 000

418 500 000

Spolu

169 255 522 110

153 643 605 917

3 000 000 000

1 530 000 000

172 255 522 110

155 173 605 917

(1)      Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2)      Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.
(3)      COM(2020) 145, 27.3.2020.
(4)      Ide o ďalšie prostriedky ešte k zvýšeniu (80,0 mil. EUR, z toho 10,0 mil. EUR prerozdelením v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany) zahrnutému do NOR č. 1/2020 [COM(2020) 145, 27.3.2020].
(5)      COM(2020) 175, 2.4.2020.
(6)      Článok 3 ods. 2 nariadenie Rady 2016/369.
(7)      COM(2020) 145 final, 27.3.2020.
(8)    Táto suma zahŕňa zostávajúcu rezervu z roku 2019 (1 316,9 mil. EUR), ktorá bolo sprístupnená na rok 2020 v rámci „Technickej úpravy v súvislosti s osobitnými nástrojmi“, COM(2020) 173, 2.4.2020.
(9)    COM(2020) 174, 2.4.2020. Táto zmena nariadenia č. 1311/2013 by mala nadobudnúť účinnosť najneskôr v ten istý deň ako konečné prijatie tohto NOR.
(10)      COM(2020) 171, 2.4.2020.
(11)      COM(2020) 172, 2.4.2020.