26.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 106/44


Stanovisko Európskeho výboru regiónov – 8. environmentálny akčný program

(2021/C 106/09)

Hlavný spravodajca:

Dimitros KARNAVOS (EL/EĽS), primátor mesta Kallithea

Referenčný dokument:

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe do roku 2030, Brusel, 14. 10. 2020

COM(2020) 652 final – 2020/0300 (COD)

I.   NÁVRHY ZMIEN

Pozmeňovací návrh 1

Odôvodnenie 9

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

8. EAP by mal urýchliť prechod na regeneračné hospodárstvo, ktoré planéte navracia viac, než si od nej berie. V modeli regeneračného rastu sa uznáva, že dobré životné podmienky a prosperita našich spoločností závisia od stabilnej klímy, zdravého životného prostredia a prosperujúcich ekosystémov, ktoré poskytujú bezpečný operačný priestor pre naše hospodárstva. Keďže svetové obyvateľstvo a dopyt po prírodných zdrojoch naďalej rastú, hospodárska činnosť by sa mala rozvíjať spôsobom, ktorý neškodí, ale naopak zvráti zmenu klímy a zhoršovanie životného prostredia, minimalizuje znečistenie a povedie k udržaniu a obohacovaniu prírodného kapitálu, a tým zaistí bohatstvo obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov. Regeneračné hospodárstvo prostredníctvom neustálych inovácií, adaptácie na nové výzvy a spoločnej tvorby posilňuje odolnosť a chráni dobré životné podmienky súčasných a budúcich generácií.

8. EAP by mal urýchliť prechod na hospodárstvo, ktoré planéte navracia viac, než si od nej berie. V modeli udržateľného rastu sa uznáva, že dobré životné podmienky a prosperita našich spoločností závisia od stabilnej klímy, zdravého životného prostredia a prosperujúcich ekosystémov, ktoré poskytujú bezpečný operačný priestor pre naše hospodárstva. Keďže svetové obyvateľstvo a dopyt po prírodných zdrojoch naďalej rastú, hospodárska činnosť by sa mala rozvíjať udržateľným spôsobom, ktorý neškodí, ale naopak zvráti zmenu klímy a zhoršovanie životného prostredia opatreniami na zmiernenie alebo kompenzáciu a príspevkovými dávkami na miestne životné prostredie a pre miestne spoločenstvá, pri ktorom sa sústavne reaguje na vplyvy na životné prostredie , minimalizuje znečistenie a  ktorý povedie k udržaniu a obohacovaniu prírodného kapitálu, a tým zaistí bohatstvo obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov. Udržateľné hospodárstvo prostredníctvom neustálych inovácií, adaptácie na nové výzvy a spoločnej tvorby posilňuje odolnosť a chráni dobré životné podmienky súčasných a budúcich generácií.

Zdôvodnenie

i)

Hospodárske činnosti by mali byť udržateľné a ich ďalší rast by sa mal uskutočňovať so zabezpečením ochrany životného prostredia a udržateľného rastu miestneho životného prostredia a miestnych komunít s osobitnými opatreniami a monitorovacími mechanizmami alebo nástrojmi, ako sú plány environmentálneho a sociálneho riadenia atď. ii) Pojem „regeneračné hospodárstvo“ prináša riziko dojmu, že prírodu a životné prostredie je možné ľahko obnoviť. Preto sa ako alternatíva navrhuje pojem „model udržateľného rastu“.

Pozmeňovací návrh 2

Článok 2 ods. 1

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Dlhodobým prioritným cieľom 8. EAP do roku 2050 je, aby občania žili dobre, v rámci planetárnych medzí v  regeneračnom hospodárstve, kde sa ničím neplytvá, čisté emisie skleníkových plynov sú na nulovej úrovni a hospodársky rast je oddelený od využívania zdrojov a zhoršovania životného prostredia. Zdravé životné prostredie tvorí základ dobrých životných podmienok občanov, zaručuje, že biodiverzita prosperuje a prírodný kapitál je chránený, obnovený a oceňovaný spôsobmi, ktoré zvyšujú odolnosť voči zmene klímy a iným environmentálnym rizikám. Únia udáva tempo, aby zabezpečila prosperitu súčasných a budúcich generácií na celom svete.

Dlhodobým prioritným cieľom 8. EAP do roku 2050 je, aby občania a  ich miestne spoločenstvá žili dobre, v rámci planetárnych medzí v  udržateľnom hospodárstve, kde sa ničím neplytvá, čisté emisie skleníkových plynov sú na nulovej úrovni a hospodársky rast je oddelený od využívania zdrojov a zhoršovania životného prostredia. Zdravé životné prostredie tvorí základ dobrých životných podmienok a zdravia občanov, zvyšuje kvalitu ekosystémových služieb, zaručuje, že biodiverzita prosperuje a prírodný kapitál je chránený, obnovený a oceňovaný spôsobmi, ktoré zvyšujú odolnosť voči zmene klímy a iným environmentálnym rizikám. Cieľom 8. EAP je posilniť spojenie medzi environmentálnou politikou a zdravím. Prístup zameraný na zdravý životný štýl musí byť základom všetkých politík EÚ v oblasti podpory ľudského zdravia, zdravej planéty, zdravého hospodárstva a zdravej spoločnosti s príležitosťami pre všetkých. Únia udáva tempo, aby zabezpečila prosperitu súčasných a budúcich generácií na celom svete.

Zdôvodnenie

i)

S viacerými environmentálnymi politikami prichádzajú do styku nielen jednotliví občania, ale aj miestne spoločenstvá. ii) Vzhľadom na situáciu vzniknutú v dôsledku pandémie COVID-19 je potrebné väčšmi zdôrazniť aspekt zdravia. Takisto treba vzhľadom na jeho zásadný význam zdôrazniť prepojenie zdravia so životným prostredím. Miestne a regionálne samosprávy môžu vo svojich spoločenstvách sledovať vplyv environmentálnych politík na zdravie a dobré životné podmienky. iii) So zdravým životným prostredím súvisí aj pojem ekosystémových služieb.

Pozmeňovací návrh 3

Článok 2 ods. 2

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

8. EAP má týchto šesť tematických prioritných cieľov:

8. EAP má týchto šesť tematických prioritných cieľov:

a)

nezvratné a postupné znižovanie emisií skleníkových plynov a zlepšovanie ich odstraňovania pomocou prírodných a iných záchytov v  Únii s cieľom dosiahnuť cieľ zníženia emisií skleníkových plynov stanovený na obdobie do roku 2030 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) …/…32;

a)

nepretržité a postupné znižovanie emisií skleníkových plynov a zlepšovanie ich odstraňovania pomocou prírodných a iných záchytov alebo ekologických investícií prispievajúcich k znižovaniu emisií CO2 na úrovni Únie, ako aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom dosiahnuť cieľ zníženia emisií skleníkových plynov stanovený na obdobie do roku 2030 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) …/…32;

b)

neustály pokrok pri zvyšovaní adaptačnej schopnosti, posilňovaní odolnosti a znižovaní zraniteľnosti voči zmene klímy;

b)

neustála potreba pokroku pri zvyšovaní adaptačnej schopnosti, posilňovaní odolnosti a znižovaní zraniteľnosti voči zmene klímy , najmä v zraniteľných regiónoch a miestnych oblastiach ;

c)

pokrok smerom k modelu regeneračného rastu, pri ktorom sa planéte navracia viac, než sa od nej berie, oddelenie hospodárskeho rastu od využívania zdrojov a zhoršovania životného prostredia a urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo;

c)

pokrok smerom k modelu udržateľného rastu, pri ktorom sa planéte navracia viac, než sa od nej berie, oddelenie hospodárskeho rastu od využívania zdrojov a zhoršovania životného prostredia a urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo;

d)

presadzovanie stratégie nulového znečistenia životného prostredia bez toxických látok vrátane ovzdušia, vody a pôdy a ochrana zdravia a dobrých životných podmienok občanov pred environmentálnymi rizikami a vplyvmi;

d)

presadzovanie stratégie nulového znečistenia životného prostredia bez toxických látok vrátane ovzdušia, vody a pôdy a ochrana zdravia a dobrých životných podmienok občanov pred environmentálnymi rizikami a vplyvmi;

e)

ochrana, zachovanie a obnova biodiverzity a posilnenie prírodného kapitálu, najmä ovzdušia, vody, pôdy a lesov, sladkej vody, mokradí a morských ekosystémov;

e)

ochrana, zachovanie a obnova biodiverzity a  ekosystémových služieb v chránených oblastiach aj mimo nich a posilnenie prírodného kapitálu, najmä ovzdušia, vody, pôdy a lesov, sladkej vody, mokradí a morských ekosystémov;

f)

podpora environmentálnej udržateľnosti a zníženie kľúčových environmentálnych a klimatických tlakov súvisiacich s výrobou a spotrebou, najmä v oblasti energetiky, priemyselného rozvoja, budov a infraštruktúry, mobility a potravinového systému.

f)

podpora environmentálnej udržateľnosti a zníženie kľúčových environmentálnych a klimatických tlakov súvisiacich s výrobou a spotrebou využívaním nástrojov, ako sú posúdenia vplyvu na životné prostredie alebo primerané posudzovanie a rozvoj metód a nástrojov na nepretržité prierezové monitorovanie vplyvu a sústavné zlepšovanie environmentálneho správania , najmä v oblasti energetiky, priemyselného rozvoja, budov a infraštruktúry, mobility a potravinového systému.

Zdôvodnenie

i)

Zníženie emisií do ovzdušia možno dosiahnuť nielen pomocou prírodných a iných záchytov, ale aj prostredníctvom ekologických a udržateľných investícií. ii) Zvyšovanie adaptačnej schopnosti a posilňovanie odolnosti voči zmene klímy sa týka najmä zraniteľnejších oblastí, ako sú napríklad pobrežné oblasti atď. Preto by sa mohlo uviesť, že ide najmä o regionálnu a miestnu otázku. iii) Vo väčšine oblastí uvedených pod písmenom f) (napr. energetika, priemysel, infraštruktúra atď.) je potrebné dodržiavať proces prideľovania environmentálnych licencií. Týmto procesom v nich možno do istej miery zabezpečiť udržateľnú výstavbu a prevádzku. Je preto veľmi dôležité mať zavedený mechanizmus nepretržitého monitorovania a sústavného zlepšovania ich environmentálneho správania.

Pozmeňovací návrh 4

Článok 3 ods. 1 písm. b)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

1.   Dosiahnutie prioritných cieľov 8. EAP si bude vyžadovať:

1.   Dosiahnutie prioritných cieľov 8. EAP si bude vyžadovať:

a)

… …

a)

… …

b)

posilnenie integrovaného prístupu k tvorbe a vykonávaniu politiky, najmä prostredníctvom:

b)

posilnenie integrovaného prístupu k tvorbe a vykonávaniu politiky, najmä prostredníctvom:

 

začlenenia prioritných cieľov stanovených v článku 2 do všetkých príslušných stratégií, legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, programov, investícií a projektov na úrovni Únie, vnútroštátnej , regionálnej a miestnej úrovni tak, aby tieto stratégie, ako aj ich vykonávanie neohrozovali žiadny z prioritných cieľov stanovených v článku 2,

 

začlenenia prioritných cieľov stanovených v článku 2 do všetkých príslušných stratégií, legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, programov, investícií a projektov na úrovni Únie, národnej , regionálnej a miestnej úrovni tak, aby tieto stratégie, ako aj ich vykonávanie neohrozovali žiadny z prioritných cieľov stanovených v článku 2,

 

 

rozvoja postupov a vykonávania činností, ktoré podporujú miestne a regionálne samosprávy pri plnení ich cieľov,

 

 

posilnenia spolupráce medzi Európskou komisiou a Výborom regiónov v rámci technickej platformy pre spoluprácu v oblasti životného prostredia a preskúmania možností zlepšenia dialógu a zhromažďovania informácií,

 

maximalizácia prínosov z vykonávania smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ a 2001/42/ES,

 

maximalizácie prínosov z vykonávania smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ a 2001/42/ES,

 

náležitá pozornosť synergiám a možným kompromisom medzi hospodárskymi, environmentálnymi a sociálnymi cieľmi, aby sa zabezpečilo, že potreby občanov v oblasti výživy, bývania a mobility budú uspokojené udržateľným spôsobom tak, aby sa na nikoho nezabudlo,

 

náležitej pozornosti synergiám a možným kompromisom medzi hospodárskymi, environmentálnymi a sociálnymi cieľmi, aby sa zabezpečilo, že potreby občanov v oblasti výživy, bývania a mobility budú uspokojené udržateľným spôsobom tak, aby sa na nikoho nezabudlo,

 

 

zabezpečenia toho, že dosiahnutie dlhodobého prioritného cieľa na rok 2050 stanoveného v článku 2 ods. 1 nebude mať za následok zvýšenie daní, vyššie ceny energie a/alebo zvýšenú administratívnu záťaž pre európskych spotrebiteľov a podniky,

 

pravidelné hodnotenie existujúcich politík a príprava posúdení vplyvu nových iniciatív, ktoré sú založené na rozsiahlych konzultáciách v súlade s postupmi, ktoré sú zodpovedné, inkluzívne, informované a jednoducho uplatniteľné a ktoré venujú náležitú pozornosť predpokladaným vplyvom na životné prostredie a klímu;

 

pravidelného hodnotenia existujúcich politík a príprava posúdení vplyvu nových iniciatív, ktoré sú založené na rozsiahlych konzultáciách v súlade s postupmi, ktoré sú zodpovedné, inkluzívne, informované a jednoducho uplatniteľné a ktoré venujú náležitú pozornosť predpokladaným vplyvom na životné prostredie a klímu,

 

 

podpory komunikačných činností na úrovni EÚ, ako aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni so zameraním na zvyšovanie povedomia, najmä medzi mladými ľuďmi, o význame a výhodách správneho vykonávania environmentálnej politiky, ako aj o jej pridanej hodnote pre občanov, podniky a planétu s cieľom posilniť pocit zodpovednosti a účasť všetkých zainteresovaných strán na jej vykonávaní;

Zdôvodnenie

i)

Technická platforma pre spoluprácu v oblasti životného prostredia bola vytvorená v roku 2012 a následne sa začlenila do 7. EAP. Ako sa uvádza na webovom sídle tejto platformy, začlenením do 7. EAP získala pevný a dlhodobý základ. Vzhľadom na pozitívne skúsenosti s touto spoluprácou by začlenenie tohto fóra do 8. EAP bolo prirodzeným krokom na zabezpečenie jeho kontinuity. ii) Komunikáciu je potrebné naďalej zlepšovať a dôležitú úlohu v tejto oblasti môžu zohrávať miestne a regionálne samosprávy.

Pozmeňovací návrh 5

Článok 3 ods. 1 písm. d)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

mobilizácia udržateľných investícií z verejných a súkromných zdrojov vrátane finančných prostriedkov a nástrojov dostupných v rámci rozpočtu Únie prostredníctvom Európskej investičnej banky a na vnútroštátnej úrovni;

mobilizácia udržateľných investícií z verejných a súkromných zdrojov vrátane finančných prostriedkov a nástrojov dostupných v rámci rozpočtu Únie prostredníctvom Európskej investičnej banky a na vnútroštátnej úrovni , vytvorenie správnych synergií a zabezpečenie dostatočného objemu investícií na úrovni, kde je to najviac potrebné a kde budú najúčinnejšie využité, pričom sa pre miestne a regionálne spoločenstvá zabezpečia dostatočné zdroje na ich realizáciu na mieste ;

Zdôvodnenie

Environmentálne politiky sa v mnohých prípadoch vykonávajú so silným zapojením miestnych a regionálnych samospráv. Preto má zásadný význam zabezpečiť, aby miestne a regionálne spoločenstvá mali dostatočné zdroje. Aj keď zodpovednosť za vykonávanie politík nesú národné orgány, priame a nepriame vplyvy politík na mieste sa často riešia na miestnej a regionálnej úrovni.

Pozmeňovací návrh 6

Článok 3 ods. 1 písm. e)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

postupné rušenie dotácií škodlivých pre životné prostredie na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, čo najlepšie využívanie trhových nástrojov a nástrojov ekologického rozpočtovania vrátane tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie sociálneho spravodlivého prechodu, a podpora podnikov a iných zainteresovaných strán pri vývoji štandardizovaných postupov účtovníctva prírodného kapitálu;

postupné rušenie dotácií škodlivých pre životné prostredie na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, čo najlepšie využívanie trhových nástrojov a nástrojov ekologického rozpočtovania a podpora podnikov a iných zainteresovaných strán pri vývoji štandardizovaných postupov účtovníctva prírodného kapitálu a súčasné zabezpečenie sociálne spravodlivého prechodu pre všetky regióny, mestá a obce ;

Zdôvodnenie

Sociálne spravodlivá transformácia by sa mala vzťahovať na všetky nástroje, nielen na nástroje ekologického rozpočtovania, a mala by sa týkať všetkých regiónov, miest a obcí v celej EÚ.

Pozmeňovací návrh 7

Článok 3 ods. 1 písm. f)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

zabezpečenie, aby environmentálne politiky a opatrenia vychádzali z najlepších dostupných vedeckých poznatkov, a posilňovanie základne environmentálnych poznatkov a jej využívania, a to aj prostredníctvom výskumu, inovácií, podpory ekologických zručností a ďalšieho budovania environmentálneho a ekosystémového účtovníctva;

zabezpečenie, aby environmentálne politiky a opatrenia na úrovni Únie, ako aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni vychádzali z najlepších dostupných vedeckých poznatkov, a posilňovanie základne environmentálnych poznatkov a jej využívania, a to aj prostredníctvom výskumu, inovácií, podpory ekologických zručností a ďalšieho budovania environmentálneho a ekosystémového účtovníctva, ako aj podporu neustáleho zlepšovania vedeckých poznatkov na základe porovnateľných ukazovateľov aj na regionálnej úrovni v záujme rozhodovania založeného na faktoch ;

Zdôvodnenie

Predloženým pozmeňovacím návrhom sa zdôrazňuje nezastupiteľná úloha všetkých úrovní a jeho cieľom je posilniť schopnosť hodnotiť pokrok pri plnení všeobecných cieľov 8. EAP na všetkých úrovniach vrátane ukazovateľov na regionálnej úrovni.

Pozmeňovací návrh 8

Článok 3 ods. 1 – vložiť nové písmeno h) za písmeno g)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

h)

zabezpečenie plnej účasti miestnych a regionálnych samospráv a spolupráce s nimi vo všetkých rozmeroch vytvárania environmentálnej politiky, a to prostredníctvom prístupu zameraného na spoluprácu a viacúrovňové riadenie;

Zdôvodnenie

Zámerom predloženého pozmeňovacieho návrhu je prispieť k posilneniu tvorby a vykonávania politík.

Pozmeňovací návrh 9

Článok 3 ods. 1 – vložiť nové písmeno j) za písmeno i)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

j)

propagovanie výhod 8. EAP na miestnej a regionálnej úrovni ako dôležitej súčasti účinného a efektívneho vykonávania environmentálnej politiky EÚ, ako sa uvádza v nástroji na preskúmanie vykonávania environmentálnej politiky;

Zdôvodnenie

Na zvýšenie miery vykonávania environmentálnych politík je dôležité informovať o výhodách 8. EAP a propagovať ich.

Pozmeňovací návrh 10

Článok 3 ods. 2

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Dosiahnutie prioritných cieľov 8. EAP si bude vyžadovať mobilizáciu širokej podpory zapojením občanov, sociálnych partnerov a iných zainteresovaných strán a podporu spolupráce pri vypracúvaní a vykonávaní stratégií, politík alebo právnych predpisov súvisiacich s 8. EAP medzi vnútroštátnymi , regionálnymi a miestnymi orgánmi v  mestských a vidieckych oblastiach .

Dosiahnutie prioritných cieľov 8. EAP si bude vyžadovať mobilizáciu širokej podpory zapojením občanov, sociálnych partnerov a iných zainteresovaných strán a podporu spolupráce pri vypracúvaní a vykonávaní stratégií, politík alebo právnych predpisov súvisiacich s 8. EAP medzi národnými , regionálnymi a miestnymi orgánmi. EÚ bude podporovať celostný miestne orientovaný prístup a prístup zameraný na určitú oblasť s ohľadom na osobitné výzvy a silné stránky všetkých typov komunít, a to vo vidieckych aj mestských, ale aj pobrežných, horských, ostrovných, súostrovných a najvzdialenejších oblastiach. Pri tomto prístupe sa budú zohľadňovať interakcie medzi spoločenstvami a ich okolím, najmä perifériami mestských oblastí.

Zdôvodnenie

V EÚ existujú rôzne typy miestnych a regionálnych samospráv, pričom všetky majú svoje problémy, ale aj silné stránky. Environmentálne politiky majú často silnú územnú zložku, ktorú je potrebné prispôsobiť konkrétnej situácii na mieste. 7. EAP sa zameriava najmä na mestský rozmer. V návrhu 8. EAP sa spomínajú len mestské a vidiecke oblasti. V záujme účinného vykonávania environmentálnych politík EÚ je však nevyhnutné zohľadniť široké spektrum komunít v EÚ.

Pozmeňovací návrh 11

Článok 4

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

1.   Komisia s podporou Európskej environmentálnej agentúry a Európskej chemickej agentúry pravidelne hodnotí pokrok Únie a členských štátov pri dosahovaní prioritných cieľov stanovených v článku 2 a podáva o ňom správy, pričom zohľadňuje základné podmienky stanovené v článku 3.

1.   Komisia s podporou Európskej environmentálnej agentúry a Európskej chemickej agentúry pravidelne hodnotí pokrok Únie a členských štátov pri dosahovaní prioritných cieľov stanovených v článku 2 a podáva o ňom správy, pričom zohľadňuje základné podmienky stanovené v článku 3.

2.   Hodnotenie uvedené v odseku 1 zohľadňuje najnovší vývoj, pokiaľ ide o dostupnosť a relevantnosť údajov a ukazovateľov, a opiera sa o údaje dostupné v členských štátoch a na úrovni Únie, najmä o údaje prevádzkované Európskou environmentálnou agentúrou a Európskym štatistickým systémom. Týmto hodnotením nie sú dotknuté existujúce rámce a činnosti monitorovania, podávania správ a riadenia, ktoré sa vzťahujú na politiku v oblasti životného prostredia a klímy.

2.   Hodnotenie uvedené v odseku 1 zohľadňuje najnovší vývoj, pokiaľ ide o dostupnosť a relevantnosť údajov a ukazovateľov, a opiera sa o údaje dostupné v členských štátoch a na úrovni Únie, najmä o údaje prevádzkované Európskou environmentálnou agentúrou a Európskym štatistickým systémom. Týmto hodnotením nie sú dotknuté existujúce rámce a činnosti monitorovania, podávania správ a riadenia, ktoré sa vzťahujú na politiku v oblasti životného prostredia a klímy.

3.   Európska environmentálna agentúra a Európska chemická agentúra podporujú Komisiu pri zlepšovaní prístupnosti a relevantnosti údajov a poznatkov, najmä tým, že:

3.   Európska environmentálna agentúra a Európska chemická agentúra podporujú Komisiu pri zlepšovaní prístupnosti a relevantnosti údajov a poznatkov, najmä tým, že:

a)

zhromažďujú, spracúvajú a nahlasujú dôkazy a údaje pomocou moderných digitálnych nástrojov;

a)

zhromažďujú, spracúvajú a nahlasujú dôkazy a údaje pomocou moderných digitálnych nástrojov;

b)

sa usilujú o odstránenie príslušných nedostatkov v údajoch z monitorovania;

b)

sa usilujú o odstránenie príslušných nedostatkov v údajoch z monitorovania;

c)

poskytujú politicky relevantné a systémové analýzy a prispievajú k plneniu politických cieľov na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni;

c)

poskytujú politicky relevantné a systémové analýzy a prispievajú k plneniu politických cieľov na úrovni Únie , ako aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni;

d)

integrujú údaje o environmentálnych, sociálnych a hospodárskych vplyvoch a plne využívajú iné dostupné údaje, ako sú údaje poskytované v rámci programu Copernicus;

d)

integrujú údaje o environmentálnych, sociálnych a hospodárskych vplyvoch a plne využívajú iné dostupné údaje, ako sú údaje poskytované v rámci programu Copernicus;

e)

ďalej zlepšujú prístup k údajom prostredníctvom programov Únie;

e)

ďalej zlepšujú prístup k údajom prostredníctvom programov Únie;

f)

zabezpečujú transparentnosť a zodpovednosť;

f)

zlepšujú dostupnosť a interoperabilitu údajov na miestnej a regionálnej úrovni;

g)

pomáhajú občianskej spoločnosti, verejným orgánom, občanom, sociálnym partnerom a súkromnému sektoru identifikovať klimatické a environmentálne riziká a prijímať opatrenia na ich prevenciu, zmierňovanie a prispôsobovanie sa im, ako aj podporujú ich zapojenie do odstraňovania medzier v poznatkoch.

g)

zabezpečujú transparentnosť a zodpovednosť;

 

h)

pomáhajú občianskej spoločnosti, verejným orgánom na národnej, regionálnej a miestnej úrovni , občanom, sociálnym partnerom a súkromnému sektoru identifikovať klimatické a environmentálne riziká a prijímať opatrenia na ich prevenciu, zmierňovanie a prispôsobovanie sa im, ako aj podporujú ich zapojenie do odstraňovania medzier v poznatkoch.

i)

podporujú pozitívne environmentálne väzby medzi mestskými, prímestskými a vidieckymi oblasťami v súlade s cieľom udržateľného rozvoja č. 11 Udržateľné mestá a spoločenstvá.

4.   Komisia pravidelne skúma potreby údajov a poznatkov na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni vrátane kapacity Európskej environmentálnej agentúry a Európskej chemickej agentúry vykonávať úlohy uvedené v odseku 3.

4.   Komisia pravidelne skúma potreby údajov a poznatkov na úrovni Únie a na národnej úrovni a  v prípade potreby aj na regionálnej a miestnej úrovni vrátane kapacity Európskej environmentálnej agentúry a Európskej chemickej agentúry vykonávať úlohy uvedené v odseku 3.

Zdôvodnenie

Miestne a regionálne samosprávy zohrávajú dôležitú úlohu pri vykonávaní environmentálnej politiky v teréne. Pri vytváraní nového rámca monitorovania by sa mali tieto úrovne zohľadniť a mali by sa takisto poskytnúť údaje s cieľom podporiť vykonávanie politík v miestnych a regionálnych spoločenstvách.

II.   POLITICKÉ ODPORÚČANIA

EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV

1.

víta 8. environmentálny akčný program (EAP), v ktorom sa vymedzuje strategický prístup k politikám v oblasti životného prostredia a klímy do roku 2030 a zachováva dlhodobá vízia dobrého života v rámci možností našej planéty do roku 2050 so zameraním na lepšie vykonávanie a monitorovanie;

2.

žiada, aby 8. EAP mal významnú doplňujúcu úlohu vo vzťahu k Európskej zelenej dohode a aby prostredníctvom svojej dlhodobej orientácie a prioritných environmentálnych cieľov podporoval ekologickú obnovu EÚ;

3.

žiada, aby sa pre budúce EAP nevytvoril precedens tým, že 8. EAP, na rozdiel od svojich predchádzajúcich verzií, nebude obsahovať žiadne opatrenia; zdôrazňuje, že opatrenia týkajúce sa prioritných cieľov 8. EAP, ktorý je platný do roku 2030, sa v zelenej dohode stanovujú len do roku 2024; v tejto súvislosti žiada, aby sa v 8. EAP objasnilo, ako sa majú v rámci preskúmania v polovici trvania stanoviť nové opatrenia na dosiahnutie jeho prioritných cieľov;

4.

víta skutočnosť, že v 8. EAP sa za hlavnú prioritu určilo účinnejšie a efektívnejšie vykonávanie, a preto vyzýva na zabezpečenie primeraných nástrojov a zdrojov, ako aj na uplatnenie inovatívnych prístupov, ktoré umožnia miestnym a regionálnym samosprávam zabezpečovať individualizované riešenia na zlepšenie vykonávania environmentálnych politík na mieste;

5.

zdôrazňuje, že problémy s vykonávaním by sa nemali riešiť len väčším počtom nových právnych predpisov. Na splnenie cieľových hodnôt a noriem sú potrebné aj podporné mechanizmy, nové prístupy a inovácie;

6.

zdôrazňuje pozitívnu úlohu technickej platformy pre spoluprácu v oblasti životného prostredia medzi Európskou komisiou a ním a skutočnosť, že jej začlenenie do 7. EAP jej zaručilo solídny dlhodobý základ. Žiada, aby sa v rámci 8. EAP technická platforma pre spoluprácu v oblasti životného prostredia, ktorú zriadila komisia ENVE Európskeho výboru regiónov a GR pre životné prostredie, ďalej posilňovala s cieľom podporiť dialóg a zhromaždiť informácie o miestnych a regionálnych výzvach a riešeniach pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia;

7.

vyzýva na posilnenie základne poznatkov o životnom prostredí s využitím potenciálu digitálnych a dátových technológií a na rozsiahlejšie využívanie riešení blízkych prírode a sociálnych inovácií s cieľom zlepšiť vykonávanie;

8.

zdôrazňuje, že tradičná sektorová environmentálna politika je do veľkej miery neúčinná, preto by sa v 8. EAP mal na posilnenie environmentálnej politiky stanoviť integrovaný prístup, zohľadniť mnohostranný charakter environmentálnych výziev, mali by sa vytvoriť synergie a malo by sa predísť nesúladu medzi:

a)

ambicióznosťou, včasnosťou, postupmi a nástrojmi na vykonávanie rozličných politík v oblasti životného prostredia, energetiky a klímy;

b)

ambicióznosťou a včasnosťou hraničných hodnôt vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a z politík obmedzovania emisií pri zdroji;

9.

poukazuje na rozpor medzi prijatým 8. environmentálnym akčným programom a viacročným finančným rámcom (VFR) na roky 2021 – 2027 a zdôrazňuje, že rozhodovací proces týkajúci sa budúcich EAP by sa mal zosúladiť s časovým rámcom VFR;

10.

konštatuje, že účinné zhromažďovanie, spracovanie a využívanie údajov o stave životného prostredia je nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov. Postupy sa však naďalej veľmi líšia a často sú elementárne, pričom príliš veľa práce vykonávajú ľudia najmä na miestnej a regionálnej úrovni. VR preto zdôrazňuje potrebu rozvojových činností a investícií v celej EÚ, ktoré umožnia potrebné spracovanie údajov jednotným spôsobom, pričom sa kladie dôraz na kompatibilitu a využívanie automatizovaných tokov údajov a otvorených rozhraní;

11.

sa domnieva, že plány podpory obnovy a odolnosti by sa v záujme zabezpečenia integrácie a súdržnosti politík mali riadiť zásadou „neškodiť“ a prístupom zameraným na zdravý životný štýl;

12.

vyzýva na úplnú integráciu politík v oblasti životného prostredia a klímy, ako aj politík, ktoré umožňujú obehové hospodárstvo, do rozpočtových, hospodárskych a sociálnych opatrení EÚ a pripomína, že pri zelenej obnove je potrebné brať do úvahy územné rozdiely a výzvy a dbať na to, aby sa nezabudlo na žiadne spoločenstvo;

13.

opakuje svoju výzvu na celostný miestne orientovaný prístup alebo prístup zameraný na určitú oblasť, čo je najlepší spôsob, ako skutočne dosiahnuť zdravý životný štýl pre všetkých v súlade so špecifickými črtami daného miesta alebo danej oblasti vrátane biokultúrnej rozmanitosti;

14.

víta záväzok v oblasti stratégie obnovy založenej na Európskej zelenej dohode a opakuje svoje stanovisko, že výzvy súvisiace s ochranou životného prostredia, klímou a transformáciou si vyžadujú významné zelené a modré investície na všetkých úrovniach správy;

15.

vyzýva na ambiciózne investície do hlavných ekologických odvetví (napr. projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, obehové hospodárstvo, prechod na ekologickejšie druhy dopravy) potrebných na budovanie odolnosti, posilnenie rastu a vytváranie pracovných miest v spravodlivej, inkluzívnej a udržateľnej spoločnosti založenej na solidarite a udržateľnosti a poukazuje na rozsiahle výhody, ktoré prinášajú pre hospodárstvo, zdravie aj dobré životné podmienky ľudí; miestne a regionálne samosprávy zohrávajú pri obnove dôležitú úlohu a podľa potreby by sa mali zapájať do plánovania a realizácie týchto investícií;

16.

poukazuje na to, že miestne a regionálne samosprávy zohrávajú dôležitú úlohu pri zapájaní občanov, podnikov, výskumných centier, akademických obcí a miestnych zainteresovaných strán do navrhovania a vykonávania environmentálnych politík;

17.

vyzýva na zavedenie riadne fungujúceho rámca viacúrovňového riadenia a nabáda všetky úrovne verejnej správy, aby podporili spoluprácu medzi rôznymi orgánmi verejnej správy, regiónmi, mestami a obcami a cezhraničnú spoluprácu pri vykonávaní 8. EAP;

18.

poukazuje na to, že na riešenie osobitných výziev v oblasti životného prostredia a využitie príležitostí v miestnych a regionálnych spoločenstvách rôzneho druhu je potrebný rozsiahlejší výskum a viac údajov a vedomostí s prihliadnutím na vyľudňovanie vidieka, starnutie obyvateľstva a regionálne rozdiely, a zdôrazňuje, že tieto údaje a vedomosti by mali byť verejne a ľahko dostupné;

19.

poukazuje na potrebu väčšieho množstva miestnych údajov vrátane údajov získaných priamo od občanov alebo súkromných subjektov, ktoré rozvíjajú ekologické projekty (napr. v oblasti pôdy, vody, pozorovania vtákov, biotopov atď.), a vyzýva na spoluprácu medzi Európskou komisiou a miestnymi a regionálnymi samosprávami pri získavaní miestnych údajov, ktoré sú potrebné na lepšie vykonávanie EAP;

20.

podporuje vytvorenie nového rámca monitorovania, ktorý bude patrične zohľadňovať existujúce rámce, ako je skúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov; zasadzuje sa za zapojenie VR a miestnych a regionálnych samospráv do procesu konzultácií zameraných na vymedzenie kľúčových ukazovateľov s cieľom zabezpečiť, aby sa náležite zohľadnil miestny a regionálny rozmer;

21.

vyzýva na trvalé úsilie o posilnenie monitorovania životného prostredia (napr. biodiverzity, nulového znečisťovania, netoxickosti a revidovaných opatrení obehového hospodárstva), jeho prepojenie s prierezovými monitorovacími nástrojmi (napr. ciele udržateľného rozvoja, prehľad odolnosti atď.) a stanovenie hlavných ukazovateľov (napr. obehové hospodárstvo, klíma a energetika, netoxickosť, biodiverzita, nulové znečisťovanie, tlaky, preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov – ukazovatele vykonávania atď.) na základe všeobecných zásad, ako je zabezpečovanie kvality, vyváženosť, použiteľnosť, stanovenie priorít, flexibilita, včasnosť a pravidelnosť;

22.

žiada, aby nový monitorovací rámec v čo najväčšej miere vychádzal z existujúcich monitorovacích nástrojov a ukazovateľov používaných v environmentálnej politike a riadení energetickej únie a klimatických opatrení a aby zlúčil technické požiadavky na podávanie správ s cieľom zabrániť akémukoľvek zdvojeniu práce a obmedziť administratívnu záťaž;

23.

poukazuje na to, že vykonávanie 8. EAP možno urýchliť iniciatívami, ako je Green City Accord alebo Európsky rok zelenších miest (2022), urbánna agenda, ako aj dobrovoľných opatrení, ako je Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike a stredisko monitorovania mestskej mobility, a že by sa takéto opatrenia preto mali ďalej podporovať;

24.

podporuje posilnenie iniciatív na vzdelávanie o ochrane životného prostredia v rámci projektov pre mládež s cieľom zvyšovať povedomie o ochrane životného prostredia;

25.

uznáva, že plné vykonávanie mnohých environmentálnych politík možno dosiahnuť len prostredníctvom intenzívneho zapojenia občanov v rámci ich každodenného života;

26.

uznáva, že by sa mala venovať väčšia pozornosť vzájomným vzťahom medzi mestskými oblasťami a vidieckymi subjektmi a skutočnosti, že špecifické geografické oblasti, ako sú horské oblasti, ostrovy, pobrežné zóny, najvzdialenejšie regióny atď. ponúkajú obrovský potenciál rozvoja ekologických investícií (napr. projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov);

27.

poukazuje na záväzky, ktoré prijali zraniteľné regióny vrátane regiónov s intenzívnym využívaním uhlia a vysokými emisiami oxidu uhličitého, ako aj na cieľ najvzdialenejších regiónov dosiahnuť dekarbonizáciu do roku 2040, a preto žiada, aby sa podporilo úsilie týchto regiónov o urýchlenie ich stratégií globálnych zmien, čo im umožní stať sa testovacími laboratóriami a skúšobnými prostrediami pre prekážky, ktoré sa budú musieť riešiť, aby sa splnili ciele v tejto oblasti;

28.

súhlasí s odôvodnením 19 v návrhu EAP, v ktorom sa uvádza, že členské štáty nie sú schopné samostatne dosiahnuť jeho ciele v dostatočnej miere; návrh v súčasnom znení nepredstavuje žiadny problém, pokiaľ ide o jeho súlad so zásadou subsidiarity; takisto nepredstavuje žiadny problém, pokiaľ ide o súlad so zásadou proporcionality;

29.

podporuje posilnenie systému EÚ v oblasti prístupu k spravodlivosti a víta navrhované zmeny Aarhuského dohovoru (1); zdôrazňuje potrebu posilniť systém EÚ v oblasti prístupu k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupu k spravodlivosti v otázkach ochrany životného prostredia; žiada Komisiu, aby podporila dialóg s VR a miestnymi a regionálnymi samosprávami s cieľom zabezpečiť, aby miestne komunity mali k dispozícii vhodný prístup k spravodlivosti a mohli v plnej miere prispieť k zlepšeniu vykonávania politiky EÚ v oblasti životného prostredia;

30.

navrhuje posúdiť možnosť zriadenia siete „ambasádorov“ v rámci technickej platformy pre spoluprácu v oblasti životného prostredia s cieľom podporiť vykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia na všetkých úrovniach verejnej správy, a to spôsobom, ktorý bude v súlade s už prebiehajúcim úsilím napríklad v rámci partnerského nástroja technickej pomoci a výmeny informácií (TAIEX), preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov (EIR), dohody o zelených mestách (Green Cities Accord) a s biogeografickými procesmi sústavy Natura 2000 a bude toto úsilie a tieto procesy dopĺňať.

V Bruseli 5. februára 2021

Predseda Európskeho výboru regiónov

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Texty a ďalšie informácie sú k dispozícii v tejto tlačovej správe (nedostupnej v slovenskom jazyku): https://ec.europa.eu/environment/news/commission-proposes-improve-public-scrutiny-eu-acts-related-environment-2020-10-14_en.