29.10.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 445/268


P9_TA(2020)0381

Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o cezhraničnú infraštruktúru spájajúcu Úniu a Spojené kráľovstvo prostredníctvom pevného spojenia cez Lamanšský prieliv (COM(2020)0782 – C9-0379/2020 – 2020/0347(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

(2021/C 445/47)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0782),

so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0379/2020),

so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

po porade s Výborom regiónov,

so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 2. decembra 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na články 59 a 163 rokovacieho poriadku,

1.

prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

P9_TC1-COD(2020)0347

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. decembra 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/… o určitých aspektoch železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o cezhraničnú infraštruktúru spájajúcu Úniu a Spojené kráľovstvo prostredníctvom pevného spojenia cez Lamanšský prieliv

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2020/2222.)