9.4.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 123/82


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti po skončení prechodného obdobia uvedeného v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

[COM(2020) 827 final – 2020/0363 (COD)]

(2021/C 123/15)

Žiadosť

Rada Európskej únie 11. 12. 2020

Európsky parlament 14. 12. 2020

Právny základ

článok 100 ods. 2 a článok 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Príslušná sekcia

sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť

Prijaté v pléne

27. 1. 2021

Plenárne zasadnutie č.

557

Výsledok hlasovania

(za/proti/zdržalo sa)

prijaté jednomyseľne

Keďže výbor usúdil, že návrh je úplne uspokojivý a nie sú k nemu potrebné žiadne pripomienky, na svojom 557. plenárnom zasadnutí 27. a 28. januára 2021 (schôdza z 27. januára) jednomyseľne rozhodol zaujať k predmetnému textu kladné stanovisko.

V Bruseli 27. januára 2021

Predsedníčka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Christa SCHWENG