22.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 358/1


Oznámenie podľa článku 34 ods. 7 písm. a) bodu iii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 o rozhodnutiach týkajúcich sa záväzných informácií vydaných colnými orgánmi členských štátov o zatriedení tovaru do colnej nomenklatury

(2019/C 358/01)

Od dnešného dňa colné orgány zrušia rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií, ak sa tieto rozhodnutia stanú nezlučiteľné s výkladom colnej nomenklatúry vyplývajúcim z týchto medzinárodných colných opatrení:

rozhodnutia o zatriedení, stanoviská týkajúce sa zatriedenia alebo zmeny vysvetliviek k nomenklatúre harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru prijaté Radou pre colnú spoluprácu (dokument č. NC2570 – správa zo 62. zasadnutia Výboru pre HS a dokument č. NC2626 – správa zo 63. zasadnutia Výboru pre HS):

ZMENY VYSVETLIVIEK, KTORÉ SA MAJÚ VYKONAŤ NA ZÁKLADE POSTUPU PODĽA ČLÁNKU 8 DOHOVORU O HS A STANOVISKÁ A ROZHODNUTIA O ZATRIEDENÍ, VYPRACOVANÉ VÝBOROM PRE HS SVETOVEJ COLNEJ ORGANIZÁCIE

(62. ZASADNUTIE VÝBORU PRE HS - SEPTEMBER 2018)

DOK. NC2570

Stanoviská k zatriedeniu prijaté Výborom pre HS

6306.22/1

M/8

(63. ZASADNUTIE VÝBORU PRE HS - MAREC 2019)

DOK. NC2626

Zmeny vysvetliviek nomenklatúry uvedené v prílohe k Dohovoru o HS

Kapitola 3

O/11

03.07

O/11

Kapitola 16

O/11

16.05

O/11

26.21

O/16

28.11

O/16

Kapitola 29

O/8

Kapitola 29 Príloha

O/9

29.38

O/4

30.01

O/2

30.02

O/7

Kapitola 37

O/10

37.01

O/10

38.24

O/16 a O/21

90.18

O/36

Stanoviská k zatriedeniu prijaté Výborom pre HS

1202.42/1

O/12

1704.90/11

O/13

2523.90/1

O/14

3004.90/8

O/17

3208.20/1

O/18

3814.00/3

O/19

3824.99/23-24

O/20

3921.90/3

O/22

4411.12/1

O/23

8477.80/1

O/24

8479.60/3

O/25

8483.50/1

O/26

8517.70/6-7

O/27

8525.80/4

O/28

8538.10/1-3

O/29

8543.70/7

O/30

8708.29/4

O/31

8708.50/1-4

O/32

9029.90/1

O/33

9405.10/1

O/34

9405.40/2-3

O/34

Rozhodnutia o zatriedení prijaté Výborom pre HS

2938.90 (INN: Zoznam 116)

O/3

2939.71 (INN: Zoznam 83)

E/2

2939.79 (INN: Zoznamy 1, 14 a 62)

E/2

3002.90 (INN: Zoznamy 116 a 117)

O/1

INN: Zoznam 118

O/5

INN: Zoznam 119

O/6

Informácie týkajúce sa obsahu týchto opatrení možno získať na Generálnom riaditeľstve pre dane a colnú úniu Európskej komisie (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brusel, Belgicko) alebo na internetovej stránke tohto Generálneho riaditeľstva:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en.