24.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 248/32


Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

(2019/C 248/08)

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 17 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 (1).

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ ŠTANDARDNEJ ZMENY

„Pineau des Charentes“

Referenčné číslo: PDO-FR-A0489-AM01

Dátum oznámenia: 10. máj 2019

OPIS A DÔVODY SCHVÁLENEJ ZMENY

1.   Dodatočné označenie

Opis a dôvody

V kapitole I časti II sa odsek „ktoré z dôvodu svojho veku a osobitných podmienok vyzrievania stanovených v tejto špecifikácii majú aromatický profil okysličeného‘ typu, ktorý je intenzívny, komplexný a charakteristický pre starý koňak“ nahrádza odsekom „zodpovedajú podmienkam výroby stanoveným pre tieto označenia v tejto špecifikácii“. Uvedenou zmenou sa znenie zjednoduší.

Táto zmena nemá vplyv na jednotný dokument.

2.   Druhy výrobkov

Opis a dôvody

V kapitole I časti III sa odsek „bielym likérovým vínam a ružovým alebo červeným likérovým vínam.“ nahrádza slovami „bielym, ružovým a červeným likérovým vínam.“ Z predchádzajúceho znenia vyplývalo, že sú len 2 kategórie výrobkov, pričom každá farba predstavuje jednu kategóriu výrobku.

Táto zmena nemá vplyv na jednotný dokument.

3.   Určovanie pozemkov

Opis a dôvody

V kapitole I časti IV:

V bode 2 písm. b) sa slová „útvarom Institut National de l’origine et de la Qualité [Národného inštitútu pre osvedčovanie pôvodu a kvality] (ďalej len „INAO“) pred 1.júlom roku, ktorý predchádza roku prvého ohlásenia zberu.“ nahrádzajú slovami „najneskôr 10. decembra roku, ktorý predchádza roku prvého ohlásenia zberu, Orgánu na ochranu a správu na účely predloženia útvarom Institut National de l’origine et de la Qualité [Národného inštitútu pre osvedčovanie pôvodu a kvality)](ďalej len „INAO“).“

V bode 2 písm. b) sa odseky: „Akýkoľvek pozemok, ktorého mušty sa počas po sebe nasledujúcich piatich rokov nevyžadujú na výrobu výrobku s chráneným označením pôvodu ‚Pineau des Charentes‘, príslušný vnútroštátny výbor INAO vyraďuje zo zoznamu určených pozemkov.

Odôvodnené rozhodnutie príslušného vnútroštátneho výboru INAO o vyradení alebo odmietnutí určených pozemkov sa oznámi zainteresovaným stranám, ktoré majú lehotu jeden mesiac od prijatia oznámenia, aby predložili prípadné pripomienky útvarom INAO.

Tieto sťažnosti opäť preskúma príslušný vnútroštátny výbor INAO po vyjadrení stanoviska komisie odborníkov.“ vypúšťajú.

Táto zmena sa vykonala, lebo toto ustanovenie už nezodpovedalo určovaniu pozemkov stanovenému ako nástroj na vymedzenie zemepisnej oblasti. Podmienky vyradenia pozemkov po 5 rokoch bez uvedenia požiadavky sa opätovne vymedzujú, pokiaľ ide o pridelenie pozemkov, pričom správu zabezpečí Orgán na ochranu a správu (ODG).

Táto zmena nemá vplyv na jednotný dokument.

4.   Odrody viniča

Opis a dôvody

V kapitole I časti V:

slová „alebo Gros Meslier B“ sa dopĺňajú za slová „Meslier Saint-François B“,

slová „Trousseau Gris G (alebo Chauché Gris G)“ sa dopĺňajú za slová „Sémillon B“,

veta „Odroda Trousseau Gris G (alebo Chauché Gris G) nemôže obsahovať viac než 10 % odrôd viniča určených pre „Pineau des Charentes.“ sa dopĺňa,

slovo „alebo“ medzi ružovými a červenými sa nahrádza slovom „a“,

slová „Cot N (alebo“ sa dopĺňajú pred Malbec N.

Zodpovedá to pridaniu synoným, pokiaľ ide o odrody Meslier de Saint François B a Malbec B.

Tiež sa zavádza možnosť pestovania odrody Trousseau Gris G (alebo Chauché Gris G), ktorá je starou odrodou pestovanou v minulosti vo vinici. Túto možnosť dopĺňa obmedzenie odrôd viniča na 10 %, aby sa zamedzili riziká zmeny typických vlastností výrobku.

Táto zmena nemá vplyv na jednotný dokument.

5.   Výnos

Opis a dôvody

Kapitola VIII bod 1 sa nahrádza týmito ustanoveniami:

„Výnos uvedený v článku D. 645-7 zákonníka pre poľnohospodárstvo a morský rybolov (code rural et de la pêche maritime) sa stanovuje na 68 hektolitrov muštu na jeden hektár.“

Kapitola VIII bod 2 sa nahrádza týmito ustanoveniami:

„2.   Medzný výnos

Podľa článku D. 645-7 zákonníka pre poľnohospodárstvo a morský rybolov sa medzný výnos likérového vína stanovuje na 45 hektolitrov na jeden hektár a medzný výnos muštu sa stanovuje na 85 hektolitrov na jeden hektár.“

do časti VIII bodu 3 sa vkladajú tieto ustanovenia:

„3.   Začiatok rodivosti mladých viničov

Chránené označenie pôvodu ‚Pineau des Charentes‘ možno udeliť len likérovým vínam, mušty ktorých pochádzajú:

z pozemkov mladých viničov len od 2. roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa uskutočnila výsadba na mieste do 31. júla,

z pozemkov viničov, ktoré sa štepili na mieste alebo preštepili najskôr prvý rok po roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa štepenie alebo preštepenie vykonalo do 31. júla, pokiaľ sa na pozemkoch nenachádzajú iné odrody než odrody povolené pre chránené označenie pôvodu.“

Tieto zmeny zodpovedajú pridaniu výnosu muštov o 68 hektolitrov na jeden hektár. Medzný výnos likérového vína sa zvyšuje zo 42 na 45 hektolitrov na jeden hektár. Určenie medzného výnosu „Cognacu“ (16 hl čistého alkoholu/ha) si vyžiadalo zvýšenie medzného výnosu „Pineau de Charentes“.

Vypustenie odseku „z pozemkov mladých viničov len od 1. roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa uskutočnilo štepenie na mieste do 31. júla; „zodpovedá d jeho začleneniu do tohto odseku.

Jednotný dokument sa mení zodpovedajúcim spôsobom v bode 5.

6.   Výroba

Opis a dôvody

V kapitole I časti IX:

v bode 2 písmene a) slová „v čase kvasenia“ sa vypúšťajú, lebo veta bola nadbytočná.

V bode 3:

sa dopĺňa písmeno b) „Ružové likérové vína dozrievajú najmenej osem mesiacov, z toho najmenej šesť mesiacov v nádobách z dubového dreva.“. To umožňuje rozlišovať ružové „Pineau des Charentes“ a červené „Pineau des Charentes“, ktoré sa nevyrábajú podľa rovnakých pravidiel.

To spôsobuje zmenu číslovania, pričom písmená b), c), d), e) sa stávajú príslušne písmenami c), d), e) a f).

v písmene e) sa číslo 5 nahrádza číslom 7. Zodpovedá to zvýšeniu počtu rokov vyzrievania, pokiaľ ide o pomenovanie „staré“ s cieľom pomenovať výrobok vyššej kvality.

v písmene f) sa číslo 10 nahrádza číslom 12. Zodpovedá to zvýšeniu počtu rokov vyzrievania, pokiaľ ide o pomenovanie „veľmi staré“ s cieľom pomenovať výrobok vyššej kvality.

V bode 5

v písmene a) sa vypúšťajú slová „a ružové“,

v písmene a) sa vkladá jeden riadok:

Ružové likérové vína Na konci obdobia zrenia od 1. júna roku, ktorý nasleduje po roku zberu.

v písmene a) sa číslo „5“ nahrádza číslom „7“,

v písmene a) sa číslo „10“ nahrádza číslom „12“,

v písmene b) sa slová „1. októbra roku, ktorý nasleduje po roku výroby.“ nahrádzajú slovami:

„a najskôr:

Ružové likérové vína 1. júna roku, ktorý nasleduje po roku výroby.

Červené likérové vína 1. októbra roku, ktorý nasleduje po roku výroby.

Biele likérové vína 1. apríla druhého roku, ktorý nasleduje po roku výroby.“

v písmene c) sa vypúšťajú slová „bezpečnostná záklopka“ a „sa umiestňuje aspoň v dvoch prevedeniach“

v písmene c) sa vkladá tento odsek:

„Pokiaľ ide o nádoby s objemom väčším ako 0,50 litra, známka sa umiestňuje aspoň v dvoch prevedeniach, pričom každá musí mať minimálny priemer 20 mm. Pokiaľ ide o nádoby s objemom menším ako 0,50 litra, známka sa umiestňuje aspoň v jednom prevedení a musí byť viditeľná a čitateľná.“

Tieto zmeny zodpovedajú rozlíšeniu ružových likérových vín a červených likérových vín, zmene vyzrievania, pokiaľ ide o označenie „staré“ a „veľmi staré“, nahradeniu bezpečnostnej záklopky bezpečnostnou známkou.

Jednotný dokument sa mení zodpovedajúcim spôsobom.

7.   Spojenie so zemepisnou oblasťou

Opis a dôvody

V časti X:

v bode 2

v prvom odseku sa slovo „môže byť“ nahrádza slovom „je“,

v prvom odseku sa slovo „a“ nahrádza slovom „označenie môže“,

v prvom odseku sa slová „alebo ‚extra staré‘“ vkladajú za „‚veľmi staré‘“,

v prvom odseku sa slová „príslušne minimálne 5 alebo 10 rokov“ nahrádzajú slovami „pozri Kapitolu I časť IX bod 3“,

v prvom odseku sa veta „Konzumuje sa hlavne ako aperitív.“ vypúšťa,

v druhom odseku sa vkladá veta: „‚Pineau des Charentes‘ sa konzumuje hlavne ako aperitív.“,

v treťom odseku sa vkladá slovo „ľahký“ po slove „zlatistý“,

štvrtý odsek sa nahrádza týmito ustanoveniami:

„Červené ‚Pineau des Charentes‘ má sýtu farbu, často rozširuje intenzívne arómy čerstvo obraného červeného a čierneho ovocia sprevádzané jemnými korenistými tónmi.

Ružové ‚Pineau des Charentes‘ má bledý odtieň a často rozširuje arómy červených bobúľ, lesných plodov.“,

v piatom odseku sa slová „a sušené orechy (orechy, pražené mandle),“ vkladajú za „sušené ovocie“,

v piatom odseku sa slová „staré koňaky“ nahrádzajú slovami „staré destiláty s chráneným označením pôvodu ‚Cognac‘.“,

šiesty odsek sa nahrádza týmito ustanoveniami:

„Červené a ružové ‚Pineau des Charentes‘, na ktoré sa uplatňujú označenia „staré“ alebo „veľmi staré“, majú škridlový odtieň. Sú veľmi elegantné a často rozširujú čokoládové tóny alebo tóny destilovaného ovocia, ktoré sa tiež menia na charakteristické okysličené arómy starých destilátov s chráneným označením pôvodu ‚Cognac‘.“

Tieto zmeny sú textové úpravy.

Jednotný dokument sa mení zodpovedajúcim spôsobom.

8.   Prechodné opatrenie

Opis a dôvody

Opatrenia týkajúce sa prahu chýbajúcich zložiek sa vypustil, lebo je neplatný.

Dopĺňa sa:

„2.   Zrenie

Na likérové vína, ktoré zreli najmenej 5 rokov v drevenom sude, sa bude môcť uplatniť nárok na označenie „staré“ do 1. októbra 2023. Na likérové vína, ktoré zreli najmenej 10 rokov v drevenom sude, sa bude môcť uplatniť nárok na označenie „veľmi staré“ alebo „extra staré“ do 1. októbra 2023.“

Táto zmena je prechodným opatrením, aby dopĺňalo zmenu o vyzrievaní, pokiaľ ide o označenie „staré“ a „veľmi staré“.

Táto zmena nemá vplyv na jednotný dokument.

Pravidlá obchodnej úpravy

V časti XII bode 9 sa vkladajú tieto odseky:

„Uvedenie označenia veku sa povoľuje, pokiaľ ide o chránené označenie „Pineau des Charentes“, ktorého čas vyzrievania v drevenom sude dovŕšil 3 roky. Uvedený vek nemôže presiahnuť dĺžku vyzrievania daného výrobku v drevenom sude. V prípade zmesí stanovená dĺžka vyzrievania je dĺžka vyzrievania dávky s najkratším časom vyzrievania v drevenom sude.

Ustanovenia o uvedení označenia veku sa uplatňujú od 1. apríla 2020.“

Touto zmenou možno určiť vek vín „Pineau Charentes“ od určitého obdobia vyzrievania s cieľom kompletnejšie informovať spotrebiteľa.

Táto zmena nemá vplyv na jednotný dokument.

9.   Pridelenie pozemku

Opis a dôvody

V kapitole II časti I špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Pineau des Charentes“:

časť I sa nahrádza týmito ustanoveniami:

„I.   Povinné vyhlásenia

1.   Vyhlásenie o pridelení panvy

Vyhlásenie o pridelení panvy sa podáva do 1. júla každého roku pre úrodu nasledujúceho roku zväzu „Fédération des interprofessions du Bassin Charentes-Cognac“, ktorý odovzdá informácie Orgánu na ochranu a správu a kontrolnému orgánu, ktoré sa ho týkajú.

V tomto vyhlásení sa stanovuje maximálna plocha určená na zber úrody pre mušt.

2.   Vyhlásenie o pridelení pozemkov

Od zberu úrody v roku 2019 sa likérové vína vyrábajú z muštov pochádzajúcich z určených pozemkov, ktoré sa uviedli vo vyhlásení o pridelení pozemkov.

Vyhlásenie o pridelení pozemkov sa podáva najneskôr 10. decembra každého roku pre úrodu nasledujúceho roku Orgánu na ochranu a správu.

V tomto vyhlásení sa pre každý pozemok uvádza:

katastrálne referenčné číslo: obec, časť, číslo,

odroda,

plocha vysadená viničom,

názov prevádzkovateľa.

3.   Vyhlásenie o výrobe

Po poslednom kvasení sa vystavuje vyhlásenie o výrobe, v ktorom sa uvádzajú:

celkové množstvá spracovaných muštov,

celkové množstvá spracovaných destilátov „Cognac“,

celkové množstvá vyrobených likérových vín podľa farby,

referenčné čísla pozemkov a plochy, na ktorých sa zozbierali hrozná určené na výrobu muštov.

Toto vyhlásenie sa vystavuje v súlade s registrom výroby.

Toto vyhlásenie sa posiela do 10. decembra roku, v ktorom sa vykonal zber, miestnym útvarom Generálneho riaditeľstva ciel a nepriamych daní (DGDDI).

Jedno vyhotovenie tohto vyhlásenia sa predkladá Orgánu na ochranu a správu, ako aj útvarom INAO.

4.   Vyhlásenie o uplatnení nároku

Na účely uplatnenia nároku na chránené označenie pôvodu „Pineau des Charentes“ pre svoje likérové vína, prípadne na doplňujúce označenia „staré“, „veľmi staré“ (alebo jeho ekvivalent „extra staré“) každý prevádzkovateľ pošle Orgánu na ochranu a správu vyhlásenie o uplatnení nároku minimálne 30 dní pred uvedením dávky do obehu a/alebo obchodovaním s ňou.

V tomto vyhlásení sa uvádza hlavne:

názov alebo obchodný názov prevádzkovateľa,

adresa prevádzkovateľa,

požadovaný objem podľa farieb, prípadne doplnený o vyššie uvedené označenia,

podmienky skladovania: miesto, druh nádoby, identifikácia vo vínnych skladoch (číslo, objem).

5.   Vyhlásenie o preradení

Každý prevádzkovateľ, ktorý vykoná preradenie dávok s chráneným označením pôvodu „Pineau des Charentes“ v súlade s nariadením EÚ č. 1308/2013, musí o tom predložiť vyhlásenie Orgánu na ochranu a správu najneskôr do 10. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po preradení.“

Táto zmena zodpovedá novému postupu, pokiaľ ide o vyhlásenie o pridelení

Táto zmena nemá vplyv na jednotný dokument.

10.   Hlavné body, ktoré majú byť predmetom kontroly

Opis a dôvody

Kapitola III špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Pineau des Charentes“ sa mení takto:

1. v časti I:

v písmene D sa slová „a umiestnenie bezpečnostnej záklopky alebo bezpečnostnej známky.“ vypúšťajú.

2. v časti II:

číslo „45011“ sa nahrádza takto: „NF EN ISO/CEI 17065“.

Táto zmena nemá vplyv na jednotný dokument.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Názov výrobku

„Pineau des Charentes“

2.   Druh zemepisného označenia

CHOP – chránené označenie pôvodu

3.   Kategórie vinárskych produktov

3.

Likérové víno

4.   Opis vína (vín)

Vína sú biele, červené a ružové likérové vina vyrobené kvasením hrozna prostredníctvom usadeného destilátu s chráneným označením pôvodu „Cognac“ (destilát z destilácie predchádzajúceho hospodárskeho roku), ktorý pochádza z tej istej prevádzky. Môže sa dopĺňať označeniami „staré“ alebo „veľmi staré“ podľa dĺžky trvania vyzrievania v drevenom sude (príslušne minimálne 7 alebo 12 rokov). Konzumuje sa hlavne ako aperitív.

V ústach „Pineau des Charentes“ vyvolá sviežosť a guľatosť čerstvých hroznových muštov. „Cognac“, ktorý prispieva podstate a všeobecnej rovnováhe výrobku, je splývavý vďaka predĺženému zreniu v drevenom sude.

Biely „Pineau des Charentes“ má slamovo žltkastý až zlatistý odtieň a často rozširuje intenzívne ovocné arómy (čerstvého ovocia alebo kandizovaného ovocia) a kvetové vône (bielych kvetov) a tóny medu.

Červený alebo ružový „Pineau des Charentes“ má bledo-ružový až tmavo-červený odtieň. Červený „Pineau des Charentes“ často rozširuje intenzívne arómy čerstvo obraného čierneho ovocia sprevádzané jemnými korenistými tónmi. Ružový „Pineau des Charentes“ často rozširuje arómy lesného ovocia, dokonca až kôstkového ovocia, ak je zrenie dlhšie.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

22

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

16

Minimálna celková kyslosť

 

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

10

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

75

5.   Enologické postupy

a)   Základné enologické postupy

Pestovateľský postup

Minimálna hustota výsadby viničov je 2 200 koreňov na jeden hektár a rozstup medzi radmi musí byť menší alebo rovný 3 metre.

Rez viniča sa vykonáva týmito technikami, a to maximálne na 50 000 očiek na jeden hektár:

jednoduchý alebo dvojitý Guyotov rez, pričom koreň má jeden alebo dva ťažne a jeden alebo dva čapíky,

kordónový rez s krátkym rezom na čapíky s maximálne tromi očkami.

Zavlažovanie je zakázané.

b)   Maximálne výnosy

Likérové víno

45 hektolitrov na hektár

Mušt

85 hektolitrov na hektár

6.   Vymedzená zemepisná oblasť

Zber hrozien, výroba muštu, výroba, zrenie a balenie likérových vín sa uskutočňujú na území týchto obcí:

Departement Charente-Maritime:

Obvod Rochefort: všetky obce

Obvod Saintes: všetky obce

Obvod Saint-Jean-d’Angély: všetky obce

Obvod Jonzac: všetky obce

Obvod La Rochelle:

oblasť Ars-en-Ré: všetky obce,

oblasť Aytré: obce Angoulins a Aytré,

oblasť La Jarrie: všetky obce,

oblasť La Rochelle 1, 2, 3, 4, 6, 7: obec La Rochelle,

oblasť La Rochelle 5: obce Esnandes, Marsilly, Puilboreau, La Rochelle, Saint-Xandre,

oblasť La Rochelle 8: obce Dompierre-sur-Mer, Périgny, La Rochelle,

oblasť La Rochelle 9: obce L’Houmeau, Lagord, Nieul-sur-Mer, La Rochelle,

oblasť Saint-Martin-de-Ré: všetky obce,

oblasť Courçon: obce Angliers, Benon, Courçon, Cramchaban, Ferrières-d’Aunis, La Grève-sur-le-Mignon, Le Gué-d’Alleré, La Laigne, Nuaillé-d’Aunis, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Sauveur-d’Aunis,

oblasť Marans: obce Longèves, Saint-Ouen, Villedoux.

Departement Charente:

Obvod Cognac: všetky obce

Obvod Angoulême

oblasť Angoulême Est: všetky obce,

oblasť Angoulême Nord: všetky obce,

oblasť Angoulême Ouest: všetky obce,

oblasť Blanzac: všetky obce,

oblasť Hiersac: všetky obce,

oblasť Saint-Amant-de-Boixe: všetky obce,

oblasť Villebois-la-Valette: všetky obce,

oblasť La Rochefoucauld: obce Agris, Brie, Bunzac, Chazelles, Coulgens, Jauldes, Pranzac, Rancogne, Rivières, La Rochette, Saint-Projet-Saint-Constant,

oblasť Montbron: obce Charras, Feuillade, Grassac, Mainzac, Marthon, Saint-Germain-de-Montbron, Souffrignac.

Obvod Confolens

oblasť Aigre: všetky obce,

oblasť Ruffec: obce Villegats a Verteuil-sur-Charente,

oblasť Mansle: obce Aunac, Bayers, Cellettes, Chenon, Fontclaireau, Fontenille, Juillé, Lichères, Lonnes, Mansle, Mouton, Moutonneau, Puyréaux, Saint-Amand-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Front, Saint-Groux, Sainte-Colombe, Valence, Villognon,

oblasť Villefagnan: obce Brettes, Courcôme, Longré, Raix, Salles de Villefagnan, Souvigné, Tuzie, Villefagnan.

Departement Dordogne:

Obvod Périgueux:

oblasť Saint-Aulaye: obce Chenaud, Parcoul, Puymangou, La Roche-Chalais, Saint-Aulaye.

Departement Deux-Sèvres:

Obvod Niort:

oblasť Mauzé sur le Mignon: obce Le Bourdet, PrinDeyrançon, Priaires, Mauzé-sur-le-Mignon, La Rochénard, Usseau,

oblasť Beauvoir-sur-Niort: obce Beauvoir-sur-Niort, Belleville, La Foye-Montjault, Granzay-Gript, Prissé-La Charrière, Saint-Etienne-la-Cigogne, Boisserolles, Thorigny sur le Mignon,

oblasť Brioux-sur-Boutonne: obec Le Vert.

7.   Hlavné odrody

 

Cot N – Malbec N

 

Cabernet Franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Colombard B

 

Folle Blanche B

 

Jurançon Blanc B

 

Ugni Blanc B

 

Merlot Blanc B

 

Meslier Saint-François B

 

Montils B

 

Sauvignon B

 

Semillon B

 

Merlot N

8.   Opis súvislostí

Zemepisná oblasť rovnaká ako zemepisná oblasť chráneného označenie pôvodu „Cognac“ zodpovedá severnému koncu Akvitánskej panvy. Presnejšie, na západe ju obklopuje Atlantický oceán, na juhu okolie ústia rieky Gironde, na severe Île de Ré a Île d’Oléron a na východe smerom k Angoulême prvé výbežky pohoria Massif Central. Rozprestiera sa na území štyroch departementov.

Zemepisnú oblasť tvoria veľké sedimentárne celky, ktoré pochádzajú predovšetkým z obdobia vrchnej jury (vápencové lôžka pochádzajúce z morskej usadeniny), na severe línia Rochefort-Cognac a z obdobia kriedy (alterácie jurských vápencov, ktoré vytvárajú odvápnené hliny a usadeniny hliny, piesku a kriedy) na juhu.

Podnebie je oceánskeho typu a má mierny charakter. Priemerná ročná teplota je približne 13 °C a slnečný svit približujúci sa k 2 100 hodinám ročne je dôležitý. Toto podnebie je jednotné v zemepisnej oblasti, avšak s výnimkou pobrežných regiónov, ktoré sú slnečnejšie a s menším teplotným výkyvom.

Zima je mierna a vlhká s obmedzeným počtom dní, keď mrzne. Riziká jarných mrazov sú zriedkavé, ale môžu pretrvávať až do konca mája. Leto je teplé, ale s mierou, hoci ho môže sprevádzať obdobie sucha.

Priemerný ročný úhrn zrážok je od 800 mm do 1 000 mm a je rozložený do 130 až 150 dní počas celého roka.

Pôdy, ktoré sa vyskytujú najčastejšie, sú ílovito-vápencové z vápencových pôd, hoci v rámci tejto skupiny možno pozorovať širokú škálu pôd. Pôdy, ktoré sa nachádzajú na pobrežných oblastiach, a najmä na Île de Ré a Île d’Oléron, majú prevažne piesočnatú textúru. Pre územia v zaplavovaných oblastiach nemožno uplatniť chránené označenie pôvodu.

Opis ľudských faktorov, ktoré prispievajú k súvislosti

Pestovanie viniča v regióne pochádza z čias Rimanov. Najprv bola vinica založená v 3. storočí v Saintonge, potom sa rozšírila na juh smerom do vnútrozemia do Aunis a Augoumois (13. storočie).

Legenda o pôvode „Pineau des Charentes“ hovorí, že v roku 1589, keď Henrich IV nastúpil k moci, nešikovný vinár vylial čerstvý hroznový mušt do suda, v ktorom sa už nachádzal destilát „Cognac“. Od hnevu zo svojej nešikovnosti odložil sud do najtmavšieho kúta svojej vínnej pivnice. O niekoľko rokov, keď chcel opäť použiť nádobu, ktorá bola odložená na boku, objavil číru, zlatistú, ovocnú, opojnú a úplne originálnu tekutinu.

Likérové vína tak vďačia za svoju existenciu destilátu „Cognac“, s ktorým majú spoločnú históriu.

Likérové vína sú po dlhý čas výrobkom určeným pre vlastnú spotrebu. Táto tradícia založila jeho identitu, pretože aj dnes všetky hrozná, ktoré vstupujú do výroby „Pineau des Charentes“ (či sú to tie, z ktorých sa vyrába mušt alebo destilát „Cognac“), musia pochádzať z jedinej a tej istej prevádzky.

Časom vinári postupne rozvinuli svoje postupy, aby zavŕšili originálne know-how, ktoré zahŕňa: výrobu destilátu „Cognac“, výber najzrelších hrozien, kvasenie, čo umožňuje získať stabilný a vyvážený výrobok z organoleptického hľadiska a umenie zmiešavania dávok a doplnkových ročníkov „Pineau des Charentes“.

V priebehu dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia sa rozvíja odvetvie spolu so založením „Zväzu výrobcov chráneného označenia Pineau des Charentes“, ktoré sa v roku 1943 stalo „Zväzom výrobcov, podpory a propagandy chráneného označenia Pineau des Charentes“.

Dňa 5. júla 1935 sa prijal zákon s cieľom uplatniť článok 12 zákona zo 6. mája 1919 o ochrane označení pôvodu na likérové vína s chráneným označením pôvodu „Pineau des Charentes“.

Chránené označenie pôvodu „Pineau des Charentes“ sa uznalo vyhláškou z 12. októbra 1945. „Pineau des Charentes“ sa tak nachádza medzi úplne prvými likérovými vínami, na ktoré sa vo Francúzsku uplatňuje toto označenie.

Výroba „Pineau des Charentes“ si priemerne vyžaduje rovnomerné využívanie dvoch pozemkov na výrobu destilátu „Cognac“ a pozemku na výrobu hroznových muštov. Takto v súlade s know-how pochádzajúcim z historických postupov každý výrobca vyberie vo svojej prevádzke najvhodnejšie pozemky na výrobu muštov najbohatších na cukor a vyhradí zvyšok svojho pozemku na výrobu kyslých vín s nízkym obsahom alkoholu vhodných na výrobu destilátu „Cognac“.

Pokiaľ ide o použitie a know-how spojeného s výrobou destilátu „Cognac“, kontrola zrenia v drevených sudoch umožňuje chránenému označeniu „Pineau des Charentes“ získať vyššiu kvalitu a výnimočnú arómu a chuť.

Obmedzenie balenia v zemepisnej oblasti vyplýva z výrobných postupov a rodinnej konzumácie „Pineau des Charentes“. Jeho cieľom je zachovať vlastnosti a osobitosť výrobku vyrobeného podľa špecifickej metódy s obdobím dlhého zrenia a umožniť vykonanie účinnejších kontrol výrobku.

9.   Ďalšie základné podmienky (balenie, označovanie, iné požiadavky)

Balenie

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh dodatočnej podmienky:

Balenie vo vymedzenej oblasti

Opis podmienky:

Biele likérové vína dozrievajú najmenej 18 mesiacov, z toho najmenej 12 mesiacov v nádobách z dubového dreva. Červené a ružové likérové vína dozrievajú v uvedenom poradí najmenej 8 a 12 mesiacov, z toho najmenej 6 a 8 mesiacov v nádobách z dubového dreva.

Vína s označením „staré“ dozrievajú najmenej 7 rokov v nádobách z dubového dreva a vína s označením „veľmi staré“ (alebo ich ekvivalentom „extra staré“) dozrievajú najmenej 12 rokov v nádobách z dubového dreva.

Povinnosť balenia v zemepisnej oblasti vyplýva z výrobných postupov a pôvodnej rodinnej konzumácie a jeho cieľom je zachovať vlastnosti a osobitosť chráneného označenia „Pineau des Charentes“.

Výroba tohto výrobku si na jednej strane totiž vyžaduje know-how, pokiaľ ide o zmesi, a zrenie v drevených sudoch v okysličenom prostredí na strane druhej. Je teda potrebné zamedziť akejkoľvek preprave výrobku a obmedziť akúkoľvek manipuláciu na konci procesu zrenia, aby sa neohrozili kvalitatívne vlastnosti získané na základe technicky ovládaného výrobného postupu. Obmedzenie balenia v zemepisnej oblasti navyše umožňuje lepšiu vysledovateľnosť a uľahčuje kontrolné činnosti výrobku.

Vína sa uvádzajú na spotrebiteľský trh v sklenených fľašiach, ktoré majú bezpečnostnú záklopku alebo bezpečnostnú známku.

Označovanie

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh dodatočnej podmienky:

Dodatočné ustanovenia o označovaní

Opis podmienky:

Označenie ročníka sa povoľuje, pokiaľ ide o likérové víno, ktoré pochádza na 100 % z rovnakého roku výroby chráneného označenia „Pineau des Charentes“.

K názvu chráneného označenia pôvodu možno doplniť označenia „staré“ a „veľmi staré“ (alebo jeho ekvivalent „extra staré“), pokiaľ ide o likérové vína, ktoré zodpovedajú podmienkam výroby stanoveným pre tieto označenia v tejto špecifikácii.

Uvedenie označenia veku sa povoľuje, pokiaľ ide o chránené označenia „Pineau des Charentes“, ktorých čas vyzrievania v drevenom sude dovŕšil 3 roky. Uvedený vek nemôže presiahnuť dĺžku vyzrievania daného výrobku v drevenom sude. V prípade zmesí stanovená dĺžka vyzrievania je taká, dávka ktorej má najkratší čas dozrievania v drevenom sude.

Odkaz na špecifikáciu výrobku

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0c371c80-33c1-440e-a943-9c8e2d3302d6


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 11.1.2019, s. 2.