15.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 237/3


Oznámenie Komisie týkajúce sa článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie smernice 98/27/ES), ktorý sa vzťahuje na subjekty oprávnené začať konanie podľa článku 2 tejto smernice

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 237/03)

Orgány príslušných členských štátov uznali ďalej uvedené subjekty za oprávnené začať konanie na dosiahnutie súdneho príkazu podľa článku 2 smernice 2009/22/ES.

BELGICKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Association belge des consommateurs Tests–Achats/Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop

Rue de Hollande/Hollandstraat, 13

B-1060 Bruxelles

Tel: (32-2) 542 35 55

Fax: (32-2) 542 32 50

E-mail: membres@test-achats.be;

leden@test-aankoop.be

www.test-achats.be

www.test-aankoop.be

Podporuje, obhajuje a zastupuje záujmy spotrebiteľov (iniciatívy, činnosti, štúdie, prieskumy, publikácie o problémoch spotrebiteľov, individualizované služby a podpora členov atď.).

Presadzuje a podporuje rozširovanie a rozvoj právnických osôb, ktorých hlavným cieľom je podporovať a obhajovať záujmy spotrebiteľov

2.

Organisation des consommateurs a.s.b.l./Consumentenorganisatie v.z.w/Verbraucherschutzzentrale V.o.E.

Neustraße, 119

B-4700 Eupen

Tél.: (32-87) 59 18 50

Fax: (32-87) 59 18 51

E-mail:

info@vsz.be

www.cec-ecc.be

www.evz.be

Poskytuje informácie a poradenstvo súkromným osobám, pokiaľ ide o problémy spotrebiteľov.

Zasahuje u orgánov a prijíma opatrenia na ochranu spotrebiteľov.

Práva spotrebiteľov a individuálne i kolektívne zastupovanie spotrebiteľov.

Cezhraničné problémy spotrebiteľov.

Preventívne opatrenia a pomoc súkromným osobám s nadmernými dlhmi.


BULHARSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Комисия за защита на потребителите / The Consumer Protection Commission (KZP)

Slaveikov Sq. 4A

BG-1000 Sofia

tel.: (359-2) 987 74 45

fax: (359-2) 988 42 18

е-mail: info@kzp.bg

web: www.kzp.bg

Hlavný štátny orgán zodpovedný za vykonávanie právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa: dohliada na všeobecnú bezpečnosť spotrebného tovaru, chráni hospodárske záujmy, urovnáva spotrebiteľské spory mimosúdnou cestou a chráni kolektívne záujmy spotrebiteľov. Spotrebiteľom poskytuje poradenstvo a informácie. Urovnáva spotrebiteľské spory. Riadi činnosť zmierovacích výborov vrátane zmierovacieho výboru pre spory týkajúce sa platieb. Prešetruje sťažnosti spotrebiteľov.

Slúži ako kontaktné miesto systému RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch spotrebného tovaru). Koordinuje činnosť všetkých orgánov dohliadajúcich na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa). Dohliada na vykonávanie 12 smerníc zahrnutých do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 2006/2004.

2.

Българска национална асоциация „активни потребители“

Bulgarian National Association for active consumers (BNA AP)

Sofia 1504,

ul. Vrabcha 26;

Telephone: 989 01 06;

Fax: 989 01 06

bnap@bnap.org

Informuje spotrebiteľov o tovare a službách, ktoré sú dostupné na trhu. Informuje spotrebiteľov a šíri medzi nimi osvetu o rizikách spojených s používaním tovaru a využívaním služieb a o spôsoboch obmedzenia takýchto rizík. Informuje spotrebiteľov a šíri medzi nimi osvetu o vplyve tovaru a služieb na životné prostredie. Informuje spotrebiteľov a šíri medzi nimi osvetu o ich hospodárskych záujmoch a spôsoboch ich ochrany. Informuje spotrebiteľov o právnych predpisoch na ochranu spotrebiteľa a životného prostredia platných v Bulharsku. Čerpá z medzinárodných odborných znalostí z oblasti ochrany spotrebiteľov a životného prostredia a navrhuje právne, hospodárske a politické opatrenia na ochranu spotrebiteľov a životného prostredia v Bulharsku.

3.

Потребителски център за информация и изследвания / Centre for Consumer Information and Research (PtsII)

Knyaz Aleksandr

Battenberg Boulevard 27

BG-4000 Plovdiv

tel: (359-32) 68 74 78,

(359) 0 886 330 770,

(359) 0 894 799 288

е-mail: ydavch@yahoo.com

Vystupuje ako nezávislý ochranca spotrebiteľov, informuje spotrebiteľov o situácii na trhu, o kvalite a bezpečnosti, o dopyte a ponuke, o cenách a porovnateľných vlastnostiach tovarov a služieb. Informuje spotrebiteľov a špecializované subjekty o porušovaní vnútroštátnych noriem a iných právnych ustanovení vzťahujúcich sa na výrobu a obchod s tovarom a službami. Zvyšuje povedomie spotrebiteľov poskytovaním informácií o ich právach a povinnostiach a o tom, ako ich hájiť a napĺňať.

4.

Съюз на застрахованите в България / Bulgarian Insurance Policy Holders’ Union (ZSB);

Residential Complex ‘Lazur’,

Block 7, Entry A

BG-8001 Burgas

tel./fax: (359-56) 83 14 62

е-mail: union_insured_bg@abv.bg

Chráni záujmy osôb poistených v Bulharsku, informuje spotrebiteľov o situácií v poisťovníctve a zvyšuje povedomie verejnosti o záležitostiach súvisiacich s poistením.

5.

Регионален съюз на потребителите-98, гр. Видин / Vidin Regional Consumers’ Union 98 (RSP-98 VIDIN)

Blintsi Square 2,

11th floor, room 10

BG-3700 Vidin

tel./fax: (359-94) 601431

е-mail: rsp_vd_98@abv.bg

Ochrana spotrebiteľov.

6.

Национална лига – потребители на услуги / National League of Clients of Service Providers

Burgas 8005

ZhK Slaveykov, bl. 63, vh. 8

tel.: (359-56) 888 955

mobile phone: (359) 0 889 61 51 08

е-mail: National_league@abv.bg

Informuje spotrebiteľov o ich právach. Koná v prípadoch výskytu nezrovnalostí na trhu so službami, následne o nich informuje spotrebiteľov a orgány dohľadu a v prípade problémov pomáha spotrebiteľom.

7.

Асоциация „Помощ за потребителя” / Consumer Assistance Association

Residential Complex ‘Lyulin’,

Block 901, Entrance D, flat 98

BG-1324 Sofia

tel.: (359-2) 36 35 41

mobile phone: (359) 0 88 879 55 22

е-mails: app_ngo@abv.bg

gvladimirov@abv.bg

Organizuje semináre a poskytuje školenia v oblasti spotrebiteľských záležitostí, zriaďuje informačné a poradenské centrá pre spotrebiteľov, podáva skupinové žaloby v záujme ochrany záujmov spotrebiteľov, iniciuje nové právne úpravy na ochranu spotrebiteľských práv, je súčasťou štátnych poradných orgánov v oblasti ochrany spotrebiteľov, pôsobí ako sprostredkovateľ a zúčastňuje sa na práci zmierovacích výborov, testuje výrobky spotrebného tovaru a zúčastňuje sa úradných kontrol vykonávaných štátnymi orgánmi.

8.

Федерация на потребителите в България / Bulgarian Consumers' Federation

Stefan Stambolov St 35A

BG-1000 Sofia

tel./fax: (359 - 2) 931 98 11,

(359 - 2) 833 32 85.

е-mail: fcb@potrebiteli-bg.org

Pôsobí v oblasti výskumu a vývoja, pripravuje odborné posudky, ponúka poradenské služby a vykonáva ďalšie činnosti nevyhnutné na ochranu spotrebiteľov. Zriaďuje a využíva nezávislé výskumné laboratóriá, odborne posudzuje a testuje výrobky spotrebného tovaru. Zakladá centrá právneho a trhového poradenstva, posudzuje sťažnosti a návrhy spotrebiteľov. Pripravuje tlačové, zvukové a obrazové materiály vysvetľujúce spotrebiteľom ich práva.

9.

Сдружение за правна помощ на потребителите / Association providing Legal Assistance to Consumers

193a, 6th September Blvd

3rd floor, office 6

Plovdiv

Tel. +359 32/63 86 14; +359 32/63 60 25

E-mail: sdr.p.p.p@gmail.com

Informuje verejnosť a poskytuje jej poradenstvo v oblasti záležitostí ochrany spotrebiteľa. Pomáha spotrebiteľom v Bulharsku, pokiaľ ide o ochranu ich práv a legitímnych záujmov tak, že im poskytuje poradenstvo a konzultácie v právnych sporoch riešených súdnou alebo mimosúdnou cestou. Sleduje súlad bulharských právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľov s vývojom v oblasti právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov v EÚ. Presadzuje záujmy spotrebiteľov v Bulharsku pred príslušnými štátnymi orgánmi a medzinárodnými organizáciami. Prispieva k zlepšovaniu bulharského hospodárstva a právneho prostredia pre poskytovanie výrobkov a služieb. Chráni kolektívne záujmy spotrebiteľov.

10.

Национална асоциация за защита на потребителите / Národné združenie na ochranu spotrebiteľov

Sofia

ul. Pozitano No 9, floor 2, office 4

Webová lokalita: http://www.nazp.ba/

Informuje verejnosť a poskytuje jej poradenstvo v oblasti záležitostí ochrany spotrebiteľa; pomáha spotrebiteľom pri ochrane ich práv a záujmov a pri prístupe k spravodlivosti; zastupuje a chráni záujmy spotrebiteľov pri styku s verejnými orgánmi, fyzickými a právnickými osobami a medzinárodnými organizáciami; chráni kolektívne záujmy spotrebiteľov; poskytuje informácie o tovare a službách ponúkaných na trhu; informuje a vzdeláva spotrebiteľov o tom, aké riziká sú spojené s používaním tovaru a služieb a ako sa im vyhýbať; poskytuje používateľom informácie o platných právnych predpisoch a iných právnych aktoch v oblasti ochrany spotrebiteľa.


ČESKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (Association of Czech Consumers)

Pod Altánem 99/103

CZ 10000 Praha 10

Tel.: +420 261 263 574

E-mail: spotrebitel@regio.cz

Web: http://www.konzument.cz

Široká škála aktivít v oblasti ochrany spotrebiteľov vrátane poskytovania informácií a poradenstva v spotrebiteľských sporoch.

2.

dTest, o. p. s. (dTest)

Černomořská 419/10

CZ 101 00 Praha 10

Tel.: +420 241 404 922

Fax: +420 241 406 533

E-mail: dtest@dtest.cz

Web: http://www.dtest.cz

Vydávanie časopisu TEST, objektívne a nezávislé testovanie výrobkov, riešenie všetkých otázok týkajúcich sa ochrany spotrebiteľov.

3.

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z. s. (Consumer Defence Association - Syndicate)

Mečová 368/5

CZ 602 00 Brno

Tel., fax: +420 542 210 778

E-mail: gerta.mazalova@seznam.cz

Web: http://www.asociace-sos.cz

Široká škála aktivít v oblasti ochrany spotrebiteľov, ako je poskytovanie poradenstva spotrebiteľom, mimosúdne riešenie sporov, vzdelávanie spotrebiteľov.

4.

Společná obrana, z. s. (Common defence)

Kaštanová 1482

CZ 250 01 Brandýs nad Labem

(correspondence address: Čs. Pionýrů 19, 538 07 Seč)

Tel.: +420 606 958 665

E-mail: spol.obrana@gmail.com

Web: http://www.spolecnaobrana.net/

Ochrana spotrebiteľov pred klamlivým správaním nečestných podnikov, šírenie informácií, činnosti vzdelávania.

5.

Unicampus (Unicampus)

Kubelíkova 1224/42

CZ 130 00 Praha 3

Tel.: +420 777 597 996

E-mail: info@unicampus.cz

Web: http://www.unicampus.cz

Ochrana práv a oprávnených záujmov spotrebiteľov, vzdelávanie, účinné šírenie informácií.

6.

HELP - Sdružení práv podvedených (HELP - Cheated Consumers' Rights Association)

U Nemocnice 1750/4

CZ 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 774 97 27 27

Email: info@podvedeni.cz

Web: http://www.Podvedeni.cz

www.Oklamani.sk

www.Podvedeni.sk

Kultivácia trhu so zameraním na ochranu aktív, ktoré sa stali terčom podvodu.

7.

Platforma zdravotních pojištěnců, ČR, zapsaný ústav (Platform of Health Insurance Policyholders, Czech Republic)

Na Václavce 1176/17

CZ 150 00 Praha 5 - Smíchov

Tel.: +420 606 609 635

Email: platforma@zdravotnipojistenci.cz

Web: http://www.zdravotnipojistenci.cz/

Presadzovanie práv pacientov ako spotrebiteľov pokiaľ ide o služby zdravotnej starostlivosti, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke výrobky v Českej republike a v Európskej únii, podpora organizácií pacientov so zameraním na diagnostiku a obrana práv poistencov systému verejného zdravotného poistenia v ČR, pokiaľ ide o prístup k hradenej starostlivosti náležitej kvality, ktorá je poskytovaná včas a nediskriminačným spôsobom.


DÁNSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Forbrugerombudsmanden

Amagerfælledvej 56

DK-2300 København S

Tel. (45) 32 66 90 00

Fax (45) 32 66 91 00

E-mail: fs@fs.dk

Website: www.fs.dk

(English: www.consumer.dk/index-uk.htm)

Podľa obchodného zákona je hlavnou úlohou ombudsmana pre spotrebiteľov zabezpečiť riadne dodržiavanie právnych predpisov, najmä v oblasti práv spotrebiteľov.

Ombudsman pre spotrebiteľov je oprávnený začať konanie na základe týchto smerníc:

smernica Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klamlivej reklamy,

smernica Rady 85/577/EHS z 20. decembra 1985 na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov,

smernica Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru, a jej posledná zmena a doplnenie prostredníctvom smernice 98/7/ES,

smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, zmenená a doplnená smernicou 97/36/ES,

smernica Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb,

smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách,

smernica 94/47/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 26. októbra 1994 týkajúca sa ochrany kupujúcich v súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností,

smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku,

smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar,

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode („smernica o elektronickom obchode“).

2.

Lægemiddelstyrelsen

Frederikssundsvej 378

DK-2730 Brønshøj

Tel. (45) 44 88 91 11

Fax (45) 44 91 73 73

E-mail: dkma@dkma.dk

Website: www.dkma.dk

Dánska agentúra na hodnotenie liekov má právomoc povoľovať obchod s farmaceutickými výrobkami, pri ktorých sa preukázala účinnosť a bezpečnosť, pomáhať zabezpečovať, aby výdavky na poistenie verejného zdravotníctva, pokiaľ ide o lekársku starostlivosť, boli primerané očakávaným lekárskym výsledkom, dohliadať na farmaceutický sektor a sektor výroby farmaceutického vybavenia.

Dánska agentúra na hodnotenie liekov má právomoc začať súdne konanie v prípade porušenia smernice Rady 92/28/EHS z 31. marca 1992 o reklame na lieky určené na humánne použitie.


NEMECKO

Name of the body

Kontaktné údaje

Účel

1.

Aktion Bildungsinformation e.V. (ABI)

Tel.: 0711/220 216 30

Fax: 0711/220 216 40

E-mail: info@abi-ev.de

www.abi-ev.de

Lange Straße 51

70174 Stuttgart

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

2.

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)

Tel.: 089/7 67 60

Fax: 089/76 76 25 00

E-mail: adac@adac.de

www.adac.de

Am Westpark 8

81373 München

Chráni a podporuje záujmy automobilovej dopravy. Ochrana užívateľov ciest, najmä ochrana spotrebiteľov. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

3.

Bauherren-Schutzbund e.V.

Tel.: 030/3 12 80 01

Fax: 030/31 50 72 11

E-mail: office@bsb-ev.de

www.bsb-ev.de

Kleine Alexanderstraße 9/10

10178 Berlin

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

4.

Berliner Mieterverein e.V.

Tel.: 030/22 62 60

Fax: 030/22 62 61 62

E-mail: bmv@berliner-mieterverein.de

www.berliner-mieterverein.de

Spichernstraße 1

10777 Berlin

Chráni záujmy nájomcov v Berlíne poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

5.

Bezahlbare Energie e.V.

Telefon: 0 44 61/8 04 19

Telefax: 0 44 23/98 56 62

E-Mail: info@bezahlbare-energie.de

www.bezahlbare-energie.de

Ammerländer Straße 4

26419 Schortens

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva, pokiaľ ide o dodávky energie (pozri článok 2 stanov). Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov.

6.

Bund der Energieverbraucher e.V.

Tel.: 02224/9 22 70

Fax: 02224/1 03 21

E-mail: info@energieverbraucher.de

www.energieverbraucher.de

Frankfurter Straße 1

53572 Unkel

Chráni záujmy užívateľov energie poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme užívateľov energie (pozri článok 2 stanov).

7.

Bund der Versicherten e.V.

Tel.: 04193/94 22 2

Fax: 04193/94 22 1

E-mail: info@bundderversicherten.de

www.bundderversicherten.de

Tiedenkamp 2

24558 Henstedt-Ulzburg

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 ods. 1 stanov).

8.

Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA) e.V.

Telefon: 02 28/90 90 48-0

Telefax: 02 28/90 90 48-22

E-Mail: info@biva.de

www.biva.de

Siebenmorgenweg 6-8

53229 Bonn

Chráni záujmy starších osôb, najmä osôb odkázaných na opateru, poskytovaním informácií a poradenstva (pozri článok 2 stanov). Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov.

9.

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Tel.: 030/275 86 40

Fax: 030/275 86 440

E-mail: bund@bund.net

www.bund.net

Am Köllnischen Park 1

10179 Berlin

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

10.

Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.

Tel.: 06294/4281 0

Fax: 06294/4281 79

E-mail: info@bsk-ev.org

www.bsk-ev.org

Altkrautheimer Straße 20

74238 Krautheim

Členom a ďalším postihnutým osobám a ich rodinám poskytuje informácie a poradenstvo vo všetkých oblastiach, ktoré sú relevantné z hľadiska ochrany spotrebiteľov, vrátane otázok súvisiacich s ochranou voči diskriminácii v prípade a v rozsahu, ktorý povoľuje zákon. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme uvedených osôb [pozri článok 2 ods. 3 pism. b) stanov].

11.

Deutsche Schutzvereinigung Auslandsimmobilien e.V.

Tel.: 0761/55 01 2

Fax: 0761/55 01 3

E-mail: info@dsa-ev.de

www.dsa-ev.de

Zähringer Straße 373

79108 Freiburg im Breisgau

Chráni záujmy súkromných vlastníkov domov, bytov a pôdy v zahraničí a ďalších osôb, ktoré majú záujem o nehnuteľnosť v zahraničí poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme uvedených osôb (pozri článok 2 stanov).

12.

Deutsche Stiftung Patientenschutz Förderverein e.V.

Tel.: 0231/7380730

Fax: 0231/7380731

www.patientenschuetzer.de

Europaplatz 7

44269 Dortmund

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva, pokiaľ ide o otázky starostlivosti o pacientov. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

13.

Deutsche Umwelthilfe e.V.

Tel.: 07732/99 95-0

Fax: 07732/99 95 77

E-mail: info@duh.de

www.duh.de

Fritz-Reichle-Ring 4

78315 Radolfzell

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 1 stanov).

14.

Deutscher Konsumentenbund e.V.

Tel.: +61 54/60 39 75 40

Fax: +61 64/60 39 75 49

E-mail: prozessabteilung@konsumentenbund.de

www.konsumentenbund.de

Arheilger Weg 11

64380 Roßdorf

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 písm. I) ods. 1 a 2 stanov).

15.

Deutscher Mieterbund (DMB) – Landesverband Bayern e. V.

Tel.: 0 89/8 90 57 38-0

Fax: 0 89/8 90 57 38-11

E-mail: info@mieterbund-bayern.org

www.mieterbund-landesverband-bayern.de

Sonnenstraße 10

80331 München

Chráni záujmy spotrebiteľov v oblasti nájomného práva v Bavorsku poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

16.

Deutscher Mieterbund - Landesverband Hessen e.V.

Tel.: 0611/411 40 50

Fax: 0611/411 40 529

E-mail: info@mieterbund-hessen.de

www.mieterbund-hessen.de

Adelheidstraße 70

65185 Wiesbaden

Chráni záujmy nájomcov v Hesensku poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri články 2 a 5 stanov).

17.

Deutscher Mieterbund - Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Tel.: 0381/375 2920

Fax: 0381/375 2929

E-mail: post@mieterbund-mvp.de

www.mieterbund-mvp.de

Gerhart-Hauptmann-Straße 19

18055 Rostock

Chráni záujmy spotrebiteľov v Meklenbursku a Západnom Pomeransku v oblasti nájomného práva poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

18.

Deutscher Mieterbund-Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgegend e.V.

Tel.: 0234/9 61 14-0

Fax: 0234/9 61 14 11

E-mail: info@mieterverein-bochum.de

www.mieterverein-bochum.de

Brückstraße 58

44787 Bochum

Chráni záujmy nájomcov v Bochume, Hattingene a regióne poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

19.

Deutscher Mieterbund e.V.

Tel.: 030/2 23 23-0

Fax: 030/2 23 23-100

E-mail: info@mieterbund.de

www.mieterbund.de

Littenstraße 10

10179 Berlin

Chráni, podporuje a zastupuje záujmy všetkých nájomcov. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

20.

Deutscher Mieterbund Hannover e.V.

Tel.: 0511/1 21 06-0

Fax: 0511/1 21 06 16

E-mail: info@dmb-hannover.de

www.dmb-hannover.de

Herrenstraße 14

30159 Hannover

Chráni záujmy nájomcov a nájomníkov v regióne Hannover poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

21.

Deutscher Mieterbund Kieler Mieterverein e.V.

Tel.: 0431/97 91 90

Fax: 0431/9 79 19 31

E-mail: info@kieler-mieterverein.de

www.kieler-mieterverein.de

Eggerstedtstraße 1

24103 Kiel

Chráni záujmy nájomcov v Kieli v oblasti nájomného práva poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 1 ods. 2 stanov).

22.

Deutscher Mieterbund Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Tel.: 0431/97 91 90

Fax: 0431/9 79 19 31

E-mail: info@mieterbund-schleswig-holstein.de

www.mieterbund-schleswig-holstein.de

Eggerstedtstraße 1

24103 Kiel

Chráni záujmy spotrebiteľov v oblasti nájomného práva v Šlezvicku-Holštajnsku poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

23.

Deutscher Mieterbund Mieterbund Schwerin und Umgebung e.V.

Tel.: 0385/71 46 68

Fax: 0385/71 46 69

E-mail: information@mieterbund-schwerin.de

www.mieterbund-schwerin.de

Dr.-Külz-Straße 18

19053 Schwerin

Chráni záujmy nájomcov v regióne Schwerin poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

24.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Bremen e.V.

Tel.: 0421/32 02 09

Fax: 0421/3 37 92 08

E-mail: info@mieterverein-bremen.de

www.mieterverein-bremen.de

An der Weide 23

28195 Bremen

Chráni záujmy nájomcov v regióne Brémy poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

25.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Hamm und Umgebung e.V.

Tel.: 02381/2 00 56

Fax: 02381/2 00 58

www.dmb-hamm.de

Chattanoogaplatz 2-4

59065 Hamm

Chráni záujmy nájomcov v regióne Hamm poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

26.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Iserlohn und Umgebung e.V.

Tel.: 02371/2 34 89

Fax: 02371/774944

E-mail: info@mieterverein-iserlohn.info

www.mieterverein-iserlohn.info

Vinckestraße 8

58636 Iserlohn

Chráni záujmy nájomcov v regióne Iserlohn poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

27.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Leverkusen e.V. für Leverkusen und Umgebung

Tel.: 02171/40 40 70

Fax: 02171/2 78 45

E-mail: info@mv-lev.de

www.dmb-mieterverein-leverkusen.de

Kölner Straße 39 - 41

51379 Leverkusen

Chráni záujmy nájomcov v Leverkusene poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu (pozri článok 2 stanov).

28.

Deutscher Mieterbund Siegerland und Umgebung e.V.

Tel.: 0271/5 19 97

Fax: 0271/2 05 50

E-mail: info@mieterbund-siegerland.de

www.mieterbund-siegerland.de

Koblenzer Straße 5

57072 Siegen

Chráni záujmy nájomcov v regióne Siegerland poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

29.

Deutscher Mieterbund, Mieterverein Baden-Baden und Umgebung e.V.

Tel.: 07221/2 55 12

Fax: 07221/39 28 31

E-mail: info@mieterverein-baden-baden.de

www.mieterverein-baden-baden.de

Rheinstraße 78

76532 Baden-Baden

Chráni záujmy nájomcov v regióne Baden-Baden poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 1 ods. 2 stanov).

30.

Deutscher Mieterbund, Mieterverein Velbert und Umgebung e.V.

Tel.: 02051/25 24 23

Fax: 02051/25 40 38

E-mail: MietervereinVelbert@t-online.de

www.mieterverein-velbert.de

Friedrich-Ebert-Straße 62 - 64

42549 Velbert

Chráni záujmy nájomcov v regióne Velbert poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

31.

Deutscher Verbraucherschutzverein e.V.

Tel.: 0331/7453003

Fax: 0331/6200799

E-mail: vorstand@deutscher-verbraucherschutzverein.de

www.deutscher-verbraucherschutzverein.de

Zum Jagenstein 3 14478 Potsdam

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 3 stanov).

32.

DMB - Mieterverein Stuttgart und Umgebung e.V.

Tel.: 0711/21 01 60

Fax: 0711/2 36 92 23

E-mail: info@mieterverein-stuttgart.de

www.mieterverein-stuttgart.de

Moserstraße 5

70182 Stuttgart

Chráni záujmy nájomcov v regióne Stuttgart poskytovaním informácií a poradenstva Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 1 ods. 2 stanov).

33.

DMB Deutscher Mieterbund Dortmund, Mieter u. Pächter e.V., Mieterschutzverein

Tel.: 0231/58 44 860

Fax: 0231/52 81 06

E-mail: service@mieterschutz.com

www.mieterschutz-do.de

Prinzenstraße 7

44135 Dortmund

Chráni záujmy nájomcov a nájomníkov v Dortmunde poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

34.

DMB Mieterbund Nordhessen e.V.

Tel.: 0561/81 64 26 - 0

Fax: 0561/81 64 26 - 28

E-mail: info@mieterbund-nordhessen.de

www.mieterbund-nordhessen.de

Königsplatz 59

(Eingang Poststraße 1)

34117 Kassel

Chráni záujmy nájomcov v severnom Hesensku poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri články 2 a 3 stanov).

35.

DMB Mieterschutzverein Frankfurt am Main e.V.

Tel.: 069/5601057

Fax: 069/568940

E-mail: info@msv-frankfurt.de

www.mieterschutzverein-frankfurt.de

Eckenheimer Landstraße 339

60320 Frankfurt am Main

Chráni záujmy nájomcov vo Frankfurte nad Mohanom poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

36.

Fachverband Glücksspielsucht e.V.

Tel.: 05 21/55 77 21-24

Fax: 05 21/55 77 21-34

Email: verwaltung@gluecksspielsucht.de

www.gluecksspielsucht.de

Meindersstrasse 1a

33615 Bielefeld

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva týkajúcich sa hráčskej závislosti. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 ods. 1 stanov).

37.

Foodwatch e.V.

Tel.: 030/24 04 76-0

Fax: 030/24 04 76 26

E-mail: info@foodwatch.de

www.foodwatch.de

Brunnenstraße 181

10119 Berlin

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

38.

Miet- und Pachtverein e.V. Bad Kreuznach

Tel.: 0671/6 79 48

Fax: 0671/7 38 42

E-mail: kontakt@mieterverein-bad-kreuznach.de

www.mieterverein-bad-kreuznach.de

Gustav-Pfarrius-Straße 1-3

55543 Bad Kreuznach

Chráni záujmy nájomcov v regióne, ktorý patrí pod miestnu príslušnosť okresného súdu Bad Kreuznach, poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

39.

Mieter helfen Mietern, Hamburger Mieterverein e.V.

Tel.: 040/43 13 94-0

Fax: 040/43 13 94 44

E-mail: info@mhmhamburg.de

www.mhmhamburg.de

Bartelsstraße 30

20357 Hamburg

Chráni záujmy nájomcov v Hamburgu poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

40.

Mieter helfen Mietern, Münchner Mieterverein e.V.

Tel.: 089/44 48 82-0

Fax: 089/44 48 82 10

E-mail: info@mhmmuenchen.de

www.mhmmuenchen.de

Weißenburger Straße 25

81667 München

Chráni záujmy nájomcov v Mníchove poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

41.

Mieterbund Rhein-Ruhr e.V.

Tel.: 0203/5 55 08 11

Fax: 0203/55 74 56

E-mail: info@mieterbund-rhein-ruhr.de

www.mieterbund-rhein-ruhr.de

Rathausstraße 18 - 20

47166 Duisburg

Chráni záujmy nájomcov v Duisburgu poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

42.

Mieterbund Wiesbaden und Umgebung e.V.

Tel.: 0611/71 65 47-0

Fax: 0611/71 65 47-79

E-mail: info@mieterbund-wiesbaden.de

www.mieterbund-wiesbaden.de

Adelheidstraße 70

65185 Wiesbaden

Chráni záujmy nájomcov v regióne Wiesbaden poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

43.

Mieterschutz-Verein Oberlausitz/Niederschlesien e.V.

Tel.: 03581/40 30 90

Fax: 03581/41 80 81

E-mail: mieterverein-goerlitz@t-online.de

www.mieterverein-goerlitz.de

Löbauer Straße 40

02826 Görlitz

Chráni práva a záujmy nájomcov v regióne Horné Lužicko/Dolné Sliezsko poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

44.

Mieterverein Düsseldorf e.V.

Tel.: 0211/1 69 96-0

Fax: 0211/35 15 11

E-mail: info@mieterverein-duesseldorf.de

www.mieterverein-duesseldorf.de

Oststraße 47

40211 Düsseldorf

Chráni záujmy nájomcov v regióne Düsseldorf poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

45.

Mieterverein Flensburg e.V.

Tel.: 0461/2 30 50

Fax: 0461/1 25 38

E-mail: mieterverein-flensburg@t-online.de

www.mieterverein-flensburg.de

Rote Straße 14

24937 Flensburg

Chráni záujmy nájomcov vo Flensburgu poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 1 ods. 3 stanov).

46.

Mieterverein für den Regierungsbezirk Trier e.V.

Tel.: 0651/99 40 970

Fax: 0651/99 40 974

E-mail: info@mieterverein-trier.de

www.mieterverein-trier.de

Walramsneustraße 8

54290 Trier

Chráni záujmy nájomcov v regióne Trier poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

47.

Mieterverein Gelsenkirchen e.V. im Deutschen Mieterbund

Tel.: 0209/2 49 18

Fax: 0209/14 69 49

E-mail: info@dmb-ge.de

www.mieterverein-ge.de

Gabelsbergerstraße 9

45879 Gelsenkirchen

Chráni záujmy nájomcov a nájomníkov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

48.

Mieterverein Heidelberg und Umgebung e.V.

Tel.: 06221/2 04 73

Fax: 06221/16 34 18

E-mail: beratung@mieterverein-heidelberg.de

www.mieterverein-heidelberg.de

Poststraße 46

69115 Heidelberg

Chráni záujmy nájomcov v regióne Heidelberg poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

49.

Mieterverein Ingolstadt und Umgebung e.V.

Tel.: 0841/17744

Fax: 0841/17734

E-mail: info@mieterverein-ingolstadt.de

www.mieterverein-ingolstadt.de

Mauthstraße 2

85049 Ingolstadt

Chráni záujmy nájomcov v regióne Ingolstadt poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

50.

Mieterverein Karlsruhe e.V.

Tel.: 0721/37 50 91

Fax: 0721/37 81 25

E-mail: info@mieterverein-karlsruhe.de

www.mieterverein-karlsruhe.de

Ritterstraße 24

76137 Karlsruhe

Chráni záujmy nájomcov v otázkach súvisiacich s nájmom, prenájmom a bývaním v meste Karlsruhe a v jeho správnom obvode poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

51.

Mieterverein Köln e.V.

Tel.: 0221/2 02 37-0

Fax: 0221/2 40 46 20

E-mail: email@mieterverein-koeln.de

www.mieterverein-koeln.de

Mühlenbach 49

50676 Köln

Chráni záujmy nájomcov v Kolíne poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

52.

Mieterverein München e.V.

Tel.: 089/55 21 43-0

Fax: 089/55 45 54

E-mail: mail@mieterverein-muenchen.de

www.mieterverein-muenchen.de

Sonnenstraße 10

80331 München

Chráni záujmy nájomcov v otázkach súvisiacich s nájmom, prenájmom a bývaním v Mníchove poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

53.

Mieterverein VIADRINA Frankfurt (Oder) und Umgebung e.V.

Tel.: 0335/6 85 02 60

Fax: 0335/6 85 02 58

E-mail: mieterverein.ffo@t-online.de

www.mieterverein-ffo.city-map.de

Halbe Stadt 21

15230 Frankfurt (Oder)

Chráni záujmy nájomcov v regióne Frankfurt nad Odrou poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

54.

Mieterverein zu Hamburg von 1890 r.V.

Tel.: 040/8 79 79-0

Fax: 040/8 79 79 110

E-mail: info@mieterverein-hamburg.de

www.mieterverein-hamburg.de

Beim Strohhause 20

20097 Hamburg

Chráni záujmy spotrebiteľov v širšom regióne Hamburg poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme nájomcov (pozri článok 2 stanov).

55.

PRO BAHN Regionalverband Oberbayern e.V.

Tel.: 089/53 00 31

Fax: 089/53 75 66

E-mail: info@bayern.pro-bahn.de

www.pro-bahn.de/oberbayern/

Agnes-Bernauer-Platz 8

80687 München

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva vo veciach súvisiacich s verejnou dopravou. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

56.

Pro Rauchfrei e.V.

Telefon: 0 89/43 98 75 73

Telefax: 03 21/21 02 12 62

E-Mail: kontakt@pro-rauchfrei.de

www.pro-rauchfrei.de

Leopoldstraße 104

80802 München

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva vo veciach súvisiacich s tabakovými výrobkami. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

57.

Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V.

Tel.: 09122 / 63 08 793

Fax: 09122 / 63 08 794

E-mail: schutz-vor-banken@t-online.de

www.schuvoba.de

Mondstraße 8

91186 Büchenbach

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva v oblasti finančných služieb. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri články 3 a 4 stanov).

58.

Schutzvereinigung für Anleger e.V.

Tel.: 0421/6206580

Fax: 0421/62065829

E-mail: info@sfa-verein.de

www.sfa-verein.de

Carl-Ronning-Straße 9 28195 Bremen

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva v oblasti ochrany investorov. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 ods. 1 stanov).

59.

Verband Privater Bauherren e.V.

Tel.: 030/27 89 01-0

Fax: 030/27 89 01-11

E-mail: info@vpb.de

www.vpb.de

Chausseestraße 8

10115 Berlin

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva v oblasti finančných služieb. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 ods. 1 stanov).

60.

Verbraucherschutzverein gegen unlauteren Wettbewerb e.V.

Tel.: 08141/8281030

Fax: 08141/8281039

E-mail: info@verbraucherschutzverein.org

www.verbraucherschutzverein.org

Maisacher Straße 6

82256 Fürstenfeldbruck

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 ods. 1 stanov).

61.

VerbraucherService Bayern im Katholischen Deutschen Frauenbund e.V.

Tel.: 089/51 51 87 43

Fax: 089/51 51 87 45

E-mail: info@verbraucherservice-bayern.de

www.verbraucherservice-bayern.de

Dachauer Straße 5/IV

80335 München

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 1 ods. 2 a článok 2 stanov).

62.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.

Tel.: 0711/66 91-10

Fax: 0711/66 91 50

E-mail: info@verbraucherzentrale-bawue.de

www.verbraucherzentrale-bawue.de

Paulinenstraße 47

70178 Stuttgart

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

63.

Verbraucherzentrale Bayern e.V.

Tel.: 089/5 39 87-0

Fax: 089/53 75 53

E-mail: info@vzbayern.de

www.verbraucherzentrale-bayern.de

Mozartstraße 9

80336 München

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

64.

Verbraucherzentrale Berlin e.V.

Tel.: 030/2 14 85-0

Fax: 030/2 19 64 242

E-mail: mail@verbraucherzentrale-berlin.de

www.verbraucherzentrale-berlin.de

Hardenbergplatz 2

10787 Berlin

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

65.

Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.

Tel.: 0331/2 98 71 0

Fax: 0331/2 98 71 77

E-mail: info@vzb.de

www.vzb.de

Babelsberger Straße 12

14473 Potsdam

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

66.

Verbraucherzentrale Bremen e.V.

Tel.: 0421/16 07 77

Fax: 0421/1 60 77 80

E-mail: info@verbraucherzentrale-bremen.de

www.verbraucherzentrale-bremen.de

Altenweg 4

28195 Bremen

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 3 ods. 2 stanov).

67.

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV)

Tel.: 030/2 58 00-0

Fax: 030/25 80 02 18

E-mail: info@vzbv.de

www.vzbv.de

Markgrafenstraße 66

10969 Berlin

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

68.

Verbraucherzentrale des Saarlandes e.V.

Tel.: 0681/500 89-0

Fax: 0681/500 8922

E-mail: vz-saar@vz-saar.de

www.vz-saar.de

Trierer Straße 22

66111 Saarbrücken

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

69.

Verbraucherzentrale Hamburg e.V.

Tel.: 040/24 83 20

Fax: 040/24 83 22 90

E-mail: info@vzhh.de

www.vzhh.de

Kirchenallee 22

20099 Hamburg

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

70.

Verbraucherzentrale Hessen e.V.

Tel.: 0 69/97 20 10 900

Fax: 069/97 20 10 40

E-mail: vzh@verbraucher.de

www.verbraucher.de

Große Friedberger Straße 13-17

60313 Frankfurt am Main

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

71.

Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Tel.: 0381/208 70-50

Fax: 0381/208 70-30

E-mail: info@nvzmv.de

www.nvzmv.de

Strandstraße 98

18055 Rostock

Chráni záujmy spotrebiteľov v Meklenbursku a Západnom Pomeransku poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

72.

Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V.

Tel.: 0511/9 11 96-0

Fax: 0511/9 11 96 10

E-mail: info@vzniedersachsen.de

www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

Herrenstraße 14

30159 Hannover

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

73.

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

Tel.: 0211/38 09-0

Fax: 0211/38 09-172

E-mail: internet@vz-nrw.de

www.vz-nrw.de

Mintropstraße 27

40215 Düsseldorf

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 ods. 1 a 2 stanov).

74.

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.

Tel.: 06131/2 84 80

Fax: 06131/28 48 66

E-mail: info@vz-rlp.de

www.verbraucherzentrale-rlp.de

Seppel-Glückert-Passage 10

55116 Mainz

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

75.

Verbraucherzentrale Sachsen e.V.

Tel.: 0341/69 62 90

Fax: 0341/68 92 826

E-mail: vzs@vzs.de

www.verbraucherzentrale-sachsen.de

Katharinenstraße 17

04109 Leipzig

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

76.

Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V.

Tel.: 0345/2 98 03 29

Fax: 0345/2 98 03 26

E-mail: vzsa@vzsa.de

www.vzsa.de

Steinbockgasse 1

06108 Halle

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

77.

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V.

Tel.: 0431/5 90 99-0

Fax: 0431/5 90 99 77

E-mail: info@verbraucherzentrale-sh.de

www.verbraucherzentrale-sh.de

Andreas-Gayk-Straße 15

24103 Kiel

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).

78.

Verbraucherzentrale Thüringen e.V.

Tel.: 0361/5 55 14-0

Fax: 0361/5 55 14 40

E-mail: info@vzth.de

www.vzth.de

Eugen-Richter-Straße 45

99085 Erfurt

Chráni záujmy spotrebiteľov poskytovaním informácií a poradenstva. Má oprávnenie podať kolektívnu žalobu v záujme spotrebiteľov (pozri článok 2 stanov).


ESTÓNSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Tarbijakaitseamet

Kiriku 4,

EE-15071 Tallinn

Tel: (372-6) 20 17 00

Fax: (372-6) 20 17 01

E-mail: info@consumer.ee

Veebiaadress: www.consumer.ee

Dohľad nad všeobecnou ochranou spotrebiteľov v súvislosti s predajom tovarov a poskytovaním služieb a dohľad nad spotrebiteľskými zmluvami v súvislosti so zárukami pri turistických zájazdoch.

2.

Ravimiamet

Ravila 19,

EE-50411 Tartu

Tel: (372 7) 37 41 40

Fax: (372-7) 37 41 42

E-mail: sam@sam.ee

Veebiaadress: www.sam.ee

Dohľad nad predajom a reklamou na lieky.


ÍRSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

National Consumer Agency

4 Harcourt Road

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 402 55 00

Fax (353-1) 402 55 01

E-mail: odca@entemp.ie

Website: www.odca.ie

Nezávislý štatutárny úradník zodpovedný za poskytovanie poradenstva a informácií spotrebiteľom, za reguláciu úverových sprostredkovateľov, udeľovanie licencií majiteľom záložní a presadzovanie širokého spektra právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľov.


GRÉCKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών (NEO INKA)

Consumers' association — New consumers' institute (NEO INKA)

Καλυψούς 105 / Kalipsous 105

GR-176 71 Καλλιθέα / Kallithea

Tel.: (30) 21 09 57 78 77

Fax: (30) 21 09 53 34 71

E-mail: inka@inka.org.gr

website: www.inka.org.gr

Chráni práva a záujmy spotrebiteľov.

2.

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ)

Consumers' protection centre of Thessaloniki (KEPKA)

Τσιμισκή / Tsimiski 54,

GR-546 23 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

E-mail: consumers@kepka.org

Website: www.kepka.org

Tel: (30) 23 10 26 94 49

Fax: (30) 23 10 24 22 11

Chráni práva a záujmy spotrebiteľov.

3.

Ένωση Καταναλωτών – Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ)

Consumers' association ‘the quality of life’ (EKPIZO)

Βαλτετσίου / Valtetsiou 43-45,

GR-106 81 Αθήνα / Athens

E-mail: ekpizo@ath.fothenet.gr

website: www.ekpizo.gr

Tel: (30) 21 03 30 44 44

Fax: (30) 21 03 30 05 91

Chráni práva a záujmy spotrebiteľov.

4.

Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (EKATO)

Greek consumers' organisation (EKATO)

Δημοκρίτου / Dimokritou 10,

GR-54 352, Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

E-mail: info@ekato.org & ekato@ekato.org

Website: www.ekato.org

Tel: (30) 23 10 22 64 26 94 93 21

Fax: (30) 23 10 90 85 19,

(30) 23 10 22 64 26

Chráni práva a záujmy spotrebiteľov.

5.

Ινστιτούτο καταναλωτών (INKA) Ιωαννίνων

Consumers' institute (INKA) of Ioannina

Θ.Πασχίδη / Th. Paskidi 52,

GR-45 445 Ιωάννινα / Ιoannina

E-mail: ioannina@inka.gr

Tel: (30) 26 51 06 51 78

Fax: (30) 26 51 06 51 78

Chráni práva a záujmy spotrebiteľov.

6.

Ένωση για τα δικαιώματα των πολιτών

Citizens' rights organisation

Λυκαβηττού / Likavipou 18,

GR-106 73 Αθήνα / Athens

Tel: (30) 21 03 60 04 10

Fax: (30) 21 03 60 04 11

Chráni práva a záujmy spotrebiteľov.

7.

Ινστιτούτο Καταναλωτών (INKA) Μακεδονίας

Consumers' institute (INKA) of Macedonia

Μοναστηρίου / Μonastiriou 17,

GR-54627 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

E-mail: Macedonia@inka.gr

Website: www.inkamak.eisodos.com

Tel: (30) 23 10 53 52 63 (11 72 1)

Fax: (30) 23 10 51 74 92

Chráni práva a záujmy spotrebiteľov.

8.

Ινστιτούτο Καταναλωτών (INKA) Κέρκυρας

Consumers' institute (INKA) of Corfu

Ακαδημίας / Akadimias 3,

GR-49 100 Κέρκυρα / Kerkira

Tel: (30) 26 61 04 58 26

Fax: (30) 26 61 03 62 50

Chráni práva a záujmy spotrebiteľov.

9.

Ένωση Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας

Consumer Association of Aitoloakarnania

Σ.Τσικνιά / S. Tsiknia 48 (πρώην Τσαλδάρη / formerly Tsaldari),

GR-30100 Αγρίνιο / Agrinio

E-mail: INKA-AIT@OTENET.GR

Tel: (30) 26 41 02 44 44

Fax: (30) 26 41 02 13 44

Chráni práva a záujmy spotrebiteľov.

10.

Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας

Consumer Association of Volos & Thessaly

Αγίου Νικολάου / Agiou Nikolaou 104,

GR-38221, Βόλος / Volos

Tel: (30) 24 21 04 56 15

Fax: (30) 24 21 07 13 31

Chráni práva a záujmy spotrebiteľov.

11.

Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας

Consumer Association of Greece

Γούναρη / Gounari 4-6,

GR-185 31, Πειραιάς / Peiraias

Tel: (30) 210 4111080

Fax: (30) 210- 4111080

Chráni práva a záujmy spotrebiteľov.

12.

Ένωση Πολιτών

Citizens’ association

Αλκυόνης / Alkionis 9,

GR-175 61 Π. Φάληρο / P. Faliro

Tel: (30) 21 09 82 91 52

Fax: (30) 21 09 82 50 96

Chráni práva a záujmy spotrebiteľov.

13.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Athens Chamber Of Commerce And Industry

Ακαδημίας / Akademias str 7,

GR-10671 Αθήνα / Athens

Tel: (30) 21 03 60 48 15-9, 36 02 411-9

Fax: (30) 21 03 61 64 64

Διεύθ. ηλεκ. ταχ.: info@acci.gr

E-mail: info@acci.gr

Website: www.acci.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

14.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας

Athens Chamber Of Handicrafts

Ακαδημίας / Akademias 18,

GR-10671 Αθήνα / Athens

10671 ATHENS-GR

Tel: (30) 210 3680700

Fax: (30) 210 3614726

E-mail: info@acsmi.gr

Website: www.acsmi.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

15.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Athens Chamber Of Tradesmen

Πανεπιστημίου / Panepistsimiou 44,

GR-10679 Αθήνα / Athens

Tel: (30) 21 03 60 16-5, 36 33 08 0 (President’s office)

Fax: (30) 21 03 61 97 35

E-mail: eea@eea.gr

Website: www.eea.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

16.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Chamber Of Commerce And Industry

Τσιμισκή / Tsimiski 29,

GR-54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Tel: (30) 23 10 37 01 00,

37 01 10

Fax: (30) 23 10 37 01 14 –

37 01 66

E-mail: root@ebeth.gr

Website: www.ebeth.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

17.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Chamber Of Handicrafts

Αριστοτέλους / Aristotelous 27,

GR-54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Tel: (30) 23 10 24 16 68,

24 16 89

Fax: (30) 23 10 23 26 67

E-mail: info@veth.gr

Website: www.veth.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

18.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Chamber Of Tradesmen

Αριστοτέλους / Aristotelous 27, GR-54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Tel: (30) 23 10 27 52 55,

27 13 40,

27 14 88 (President’s office),

22 00 50

Fax: (30) 23 10 2716 49,

25 72 83

E-mail: epepthe@otenet.gr

Website: www.uhcci.gr/epimelitiria/EETH.html

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

19.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Piraeus Chamber Of Commerce And Industry

Λουδοβίκου / Loudovikou 1, Πλ. Οδησσού / Odissos Square,

GR-18531 Πειραιάς / Piraeus

Tel: (30) 21 04 17 72 41 - 5

Fax: (30) 21 04 17 86 80

E-mail: evepgr1@acci.gr

Website: www.uhcci.gr/epimelitiria/EBEP.html

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

20.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

Piraeus Chamber Of Handicrafts

Καραΐσκου / Karaiskou 111,

GR-18532 Πειραιάς / Piraeus

Tel: (30) 21 04 11 04 43,

4 12 12 98,

4 17 47 65

Fax: (30)21 04 17 94 95,

4 17 41 52

E-mail: info@bep.gr

Website: www.bep.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

21.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

Piraeus Chamber Of Tradesmen

Αγίου Κωνσταντίνου / Agiou Konstantinou 3,

GR-18531 Πειραιάς / Piraeus

Tel: (30) 21 04 12 15 03,

4 12 69 17

Fax: (30) 21 04 12 27 90

E-mail: eepir@otenet.gr

Website: www.eep.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

22.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Chamber Of Industry And Commerce Of Rodopi Prefecture

Βασ. Γεωργίου / Vassileios Georgiou 2β,

GR-69100 Κομοτηνή / Komotini

Tel: (30) 25 31 02 28 31,

3 68 31

Fax: (30) 25 31 02 67 14

E-mail: ccirodop@otenet.gr

info@rodopicci.gr

Website: www.rodoppicci.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

23.

Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Chamber Of Tradesmen And Handicrafts Of Rodopi Prefecture

Καβείρων / Kaveiron 12,

GR-69100 Κομοτηνή / Komotini

Tel: (30) 25 31 02 25 47,

3 40 06,

8 14 70 - 9

Fax: (30) 25 31 02 58 66

E-mail: info@everodopi.gr

Website: www.everodopi.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

24.

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Chamber Of Aitoloakarnania Prefecture

Παπαστράτου / Papastratou 53 και Σμύρνης / & Smirnis,

GR-30100 Αγρίνιο / Agrinio

Tel: (30) 26 41 02 25 25,

572 62

Fax: (30) 26 41 02 25 90

E-mail: contact@epimetol.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

25.

Επιμελητήριο Αργολίδας

Chamber Of Argolida Prefecture

Κορίνθου / Korinthou 23,

GR-21200 Άργος / Argos

Tel: (30) 27 51 06 72 16,

6 30 23,

6 69 68

Fax: (30) 275 10 24 595

E-mail: ebear@otenet.gr

Website: www.arcci.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

26.

Επιμελητήριο Αρκαδίας

Chamber Of Arcadia Prefecture

25ης Μαρτίου και Πανός / Panos & Martiou 21,

22100 Τρίπολη / Tripoli

Tel: (30) 27 10 22 71 41,

22 71 42,

23 71 23

Fax: (30) 27 10 23 37 38

E-mail: info@arcadianet.gr

Website: www.arcadianet.gr

www.ikenet.gr

www.eic.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

27.

Επιμελητήριο Άρτας

Chamber Of Arta Prefecture

Μ. Γραικού και Φλέμινγκ / Graikou & Flemig,

GR-47100 Άρτα / Arta

Tel: (30) 26 81 02 87 28,

7 86 54

Fax: (30) 26 81 07 86 54

E-mail: epimarta@otenet.gr

Website: www.arta.chambernet.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

28.

Επιμελητήριο Αχαΐας

Chamber Of Ahaia Prefecture

Μιχαλακοπούλου / Mihalakopoulou 58,

GR-26221 Πάτρα / Patra

Tel: (30) 26 10 27 77 79,

27 76 79,

27 80 56

Fax: (30) 26 10 27 65 19

E-mail: ea@e-a.gr

Website: www.e-a.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

29.

Επιμελητήριο Βοιωτίας

Chamber Of Viotia Prefecture

Λ.Κουτσοπετάλου / L.Koutsopetalou 1,

GR-32100 Λειβαδιά / Livadia

Tel: (30) 22 61 02 82 81,

2 76 64

Fax: (30) 22 61 02 13 47

E-mail: info@viotiachamber.gr

Website: www.viotiachamber.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

30.

Επιμελητήριο Γρεβενών

Chamber Of Grevena Prefecture

Εμμανουήλ Παππά / Emmanouil Papa 7,

GR-51100 Γρεβενά / Grevena

Tel: (30) 24 62 08 55 01 (-3),

8 55 04,

8 55 05

Fax: (30) 24 62 08 03 10

8 03 33

E-mail: ebegreve@grevenanet.gr

Website: www.grevena.chambernet.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

31.

Επιμελητήριο Δράμας

Chamber Of Drama Prefecture

Λαμπριανίδου / Labrianidiou 40,

GR-66100 Δράμα / Drama

Tel: (30) 25 21 02 27 50,

2 49 95

Fax: (30) 25 10 25 835

E-mail: ccidrama@dramanet.gr

Website: www.ccidrama.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

32.

Επιμελητήριο Δωδεκανήσων

Chamber Of Dodekanissa Prefecture

Γρηγορίου Λαμπράκη / Grigoriou Labraki 8,

GR-85100 Ρόδος / Rodos Island

Tel: (30) 22 41 04 42 00,

Κάλυμνος: 22 43 05 15 17,

Κως: 22 42 02 61 79,

Κάρπαθος: 22 45 02 24 83

Fax: (30) 22 41 04 42 40

E-mail: info@ebed.gr

Website: www.ebed.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

33.

Επιμελητήριο Έβρου

Chamber Of Evros Prefecture

Οδός Εμπορίου / Eboriou, 1ος όροφος / 1st floor,

GR- 68100 Αλεξανδρούπολη / Alexandroupoli

Tel: (30) 25 51 02 62 23,

2 65 37

Fax: (30) 25 51 02 32 53

E-mail: epimevro@otenet.gr

Website: www.chamberofevros.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

34.

Επιμελητήριο Εύβοιας

Chamber Of Evia Prefecture

Ελ.Βενιζέλου / El. Venizelou 12,

GR-34100 Χαλκίδα / Chalkida

Tel: (30) 22 21 08 64 52

Fax: (30) 22 21 08 09 18

E-mail: epimevia@hol.gr

Website: www.eviachamber.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

35.

Επιμελητήριο Ευρυτανίας

Chamber Of Evritania Prefecture

Νικολάου Τσιαμπούλα / Nikolaou Tsiaboula 5,

GR-36100 Καρπενήσι / Karpenissi

Tel: (30) 22 37 08 00 36,

2 36 28

Fax: (30) 22 37 08 04 40

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

36.

Επιμελητήριο Ζακύνθου

Chamber Of Zakynthos Prefecture

Λομβάρδου / Lombardou 20,

GR-29100 Ζάκυνθος / Zakynthos

Tel: (30) 26 95 04 19 40 (-1),

20090 -1 -2

Fax: (30) 26 95 02 31 35

E-mail: zantecci@otenet.gr

Website: www.zantecci.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

37.

Επιμελητήριο Ηλείας

Chamber Of Ilia Prefecture

28ης Οκτωβρίου και Πλ. Ηρώων / 28th of October str & Iroon Square,

GR-27100 Πύργος / Pyrgos

Tel: (30) 26 21 03 41 54,

3 22 25,

3 68 95

Fax: (30) 26 21 03 17 91

E-mail: ilich-gr@otenet.gr

Website: www.helia.chambernet.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

38.

Επιμελητήριο Ημαθίας

Chamber Of Imathia Prefecture

Κεντρικής / Kentrikis 3,

GR-59100 Βέροια / Veria

Tel: (30) 23 31 02 54 70,

2 97 74,

2 47 34

Fax: (30) 23 31 02 53 30

E-mail: chamimat@otenet.gr

Website: www.imathiachamber.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

39.

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Chamber Of Irakleion Prefecture

Κορωναίου / Koroneou 9,

GR-71202 Ηράκλειο / Irakleio

Tel: (30) 28 10 24 70 00

Fax: (30) 28 10 22 29 14

E-mail: root@ebeh.gr

kapetanaki@ebeh.gr

Website: www.ebeh.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

40.

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Chamber Of Thesprotia Prefecture

Κυρα-Βασιλικής / Kyra Vassilikis 13, (1ος όροφος / 1st floor),

GR-46100 Ηγουμενίτσα / Igoumenitsa

Tel: (30) 26 65 02 94 80 (-88)

Fax: (30) 26 65 02 94 89

E-mail: pezo@otenet.gr

Website: www.uhcci.gr/epimelitiria/THESPROTIA.html

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

41.

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Chamber Of Ioannina Prefecture

Τρικούπη και Οπλαρχηγού Πουτέτση / Trikoupi & Oplarhigou Poutesi 14,

GR-45332 Ιωάννινα / Ioannina

Tel: (30) 26 51 02 62 73 (President’s office),

2 23 89

2 47 09,

7 65 89 (EU Info Center)

Fax: (30) 26 51 0 251 79

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

42.

Επιμελητήριο Καβάλας

Chamber Of Kavala Prefecture

Ομονοίας / Omonias 50Α,

GR-65302 Καβάλα / Kavala

Tel: (30) 25 10 22 33 25,

22 33 28,

22 22 57,

22 22 12

Fax: (30) 25 10 83 59 46

E-mail: eic157@otenet.gr

Website: www.chamberofkavala.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

43.

Επιμελητήριο Καρδίτσας

Chamber Of Karditsa Prefecture

Ηρώων Πολυτεχνείου / Iroon Polytehneiou 3,

GR-43100 Καρδίτσα / Karditsa

Tel: (30) 24 41 02 23 34,

2 23 01

Fax: (30) 24 41 02 22 38

E-mail: karditsaacci@cld.gr

Website: www.karditsaacci@cld.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

44.

Επιμελητήριο Καστοριάς

Chamber Of Kastoria Prefecture

Μητροπόλεως / Mitropoleos 60,

GR-52100 Καστοριά / Kastoria

Tel: (30) 24 67 02 69 26,

2 89 81 (President’s office),

2 95 28

Fax: (30) 24 67 02 24 42

E-mail: kastcham@otenet.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

45.

Επιμελητήριο Κέρκυρας

Chamber Of Corfu Prefecture

Αριστοτέλους / Aristotelous 2

Τ.Θ. / PO Box 426,

GR-49100 Κέρκυρα / Corfu

Tel: (30) 26 61 03 98 13,

3 98 14,

3 19 98

Fax: (30) 26 61 04 00 88

E-mail: corfucci@otenet.gr

Website: www.cci-kerkyra.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

46.

Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Chamber Of Kefalinia & Ithaki Islands

Λ.Βεργωτή / L. Vergoti 131,

GR-28100 Αργοστόλι / Argostoli

Tel: (30) 26 71 02 22 53,

2 49 59

Fax: (30) 26 71 02 61 90

E-mail: chamberk@otenet.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

47.

Επιμελητήριο Κιλκίς

Chamber Of Kilkis Prefecture

Γ.Καπετά / G.Kapeta 11,

Τ.Θ. / PO Box 40,

GR-61100 Κιλκίς / Kilkis

Tel: (30) 23 41 02 45 80,

2 45 81,

2 09 23

Fax: (30) 23 41 02 09 24,

2 09 26

E-mail: ebekilk@otenet.gr

Website: www.gbi.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

48.

Επιμελητήριο Κοζάνης

Chamber Of Kozani Prefecture

Ι.Φαρμάκη / I.Farmaki 2,

GR-50100 Κοζάνη / Kozani

Tel: (30) 24 61 03 46 69,

4 16 93

Fax: (30) 26 83 92 45 68

E-mail: Chambers@otenet.gr

Website: www.kozani.chambernet.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

49.

Επιμελητήριο Κορίνθου

Chamber Of Korinth Prefecture

Ερμού / Ermou 2,

GR-20100 Κόρινθος / Korinth

Tel: (30) 27 41 02 44 64,

8 59 86,

2 64 04,

2 64 03

Fax: (30) 27 41 0 2 11 73

E-mail: info@korinthcc.gr

Website: www.korinthcc.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

50.

Επιμελητήριο Κυκλάδων

Chamber Of Cyclades Islands

Αγ.Νικολάου 6 / Ag.Nikolaou,

GR-84100 Ερμούπολη - Σύρος / Ermoupolis-Syros

Tel: (30) 22 81 08 23 46,

8 02 46,

8 74 03

Fax: (30) 22 81 08 65 55

E-mail: info@cycladescc.gr

Website: www.cycladescc.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

51.

Επιμελητήριο Λακωνίας

Chamber Of Lakonia Prefecture

Ξανθάκη / Xanthaki 3,

GR-23200 Γύθειο / Gythio

Tel: (30) 27 33 02 22 79,

2 38 04

Fax: (30) 27 33 02 20 08

E-mail: gytheioc@otenet.gr

Website: www.lcci.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

52.

Επιμελητήριο Λάρισας

Chamber Of Larissa Prefecture

Παπακυριαζή / Papakyriazi 44,

GR-41222 Λάρισσα / Larissa

Tel: (30) 24 10 53 64 53,

25 53 88 (President’s office),

25 47 38,

53 64 52,

53 24 47,

53 69 00

Fax: (30) 24 10 25 75 22

E-mail: info@Larissa-chamber.gr

Website: www.Larissa-chamber.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

53.

Επιμελητήριο Λασηθίου

Chamber Of Lassithi Prefecture

Ι.Κουμουνδούρου / I.Koumoundourou 17,

GR-72100 Άγιος Νικόλαος - Κρήτη / Agios Nikolaos - Creta

Tel: (30) 28 41 02 22 31,

2 71 40,

2 71 50,

2 83 01

Fax: (30) 28 41 02 38 31

E-mail: info@epimlas.gr

Website: www.epimlas.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

54.

Επιμελητήριο Λέσβου

Chamber Of Lesvos Island Prefecture

Πλ.Κουντουριώτη / Kountourioti 71,

GR-81100 Μυτιλήνη / Mytilini

Tel: (30) 22 51 02 84 31,

2 85 64,

2 92 17,

2 99 32 (President’s office)

Fax: (30) 2 32 75

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

55.

Επιμελητήριο Λευκάδας

Chamber Of Lefkada Island Prefecture

Δ.Μακρή / D.Makri 5,

GR-31100 Λευκάδα / Lefkada

Tel: (30) 26 45 02 23 81

Fax: (30) 26 45 02 23 81

E-mail: ebelef@otenet.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

56.

Επιμελητήριο Μαγνησίας

Chamber Of Magnesia Prefecture

Δημητριάδος / Dimitriados 176,

GR-38221 Βόλος / Volos

Tel: (30) 24 21 02 37 66,

2 32 71

Fax: (30) 24 21 03 12 11

E-mail: info@c-magnesia.gr

Website: www.c-magnesia.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

57.

Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Chamber Of Messinia Prefecture

Πλ. 23ης Μαρτίου / 23rd Martiou Square,

GR-24100 Καλαμάτα / Kalamata

Tel: (30) 27 21 06 22 00

Fax: (30) 27 21 06 22 29,

8 27 41

E-mail: info@kalamata.chambernet.gr

Website: www.kalamata.chambernet.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

58.

Επιμελητήριο Ξάνθης

Chamber Of Xanthi Prefecture

Βασ.Κωνσταντίνου / Vass. Konstantinou 1,

GR-67100 Ξάνθη / Xanthi

Tel: (30) 25 41 02 51 05,

2 25 33

Fax: (30) 25 41 02 59 87

E-mail: ebex@otenet.gr

Website: www.ebex.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

59.

Επιμελητήριο Πέλλας

Chamber Of Pella Prefecture

25ης Μαρτίου / 25th Martiou 13,

GR-58200 Έδεσσα / Edessa

Tel: (30) 23 81 02 65 55 - 6,

2 67 35

Fax: (30) 23 81 02 90 29

E-mail: champella@pel.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

60.

Επιμελητήριο Πιερίας

Chamber Of Pieria Prefecture

28ης Οκτωβρίου / 28th of October 9,

GR-60100 Κατερίνη / Katerini

Tel: (30) 23 51 02 32 11,

2 43 11

Fax: ++30) 23 51 02 51 24

E-mail: champier@otenet.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

61.

Επιμελητήριο Πρέβεζας

Chamber Of Preveza Prefecture

Δοδώνης / Dodonis 47,

GR- 48100 Πρέβεζα / Preveza

Tel: (30) 26 82 02 94 14

Fax: (30) 26 82 02 92 83

E-mail: info@preveza.chambernet.gr

Website: www.preveza.chambernet.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

62.

Επιμελητήριο Ρεθύμνου

Chamber Of Rethymnon Prefecture

Εμ.Πορτάλιου / Em. Portaliou 23,

GR-74100 Ρέθυμνο / Rethymnon

Tel: (30) 28 31 02 22 14

Fax: (30) 28 31 05 50 86

E-mail: eber@otenet.gr

Website: www.eber.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

63.

Επιμελητήριο Σάμου

Chamber Of Samos Island Prefecture

Κουντουριώτη / Kountourioti 19,

GR-83100 Σάμος / Samos

Tel: (30) 22 73 08 79 70,

8 79 80

Fax: (30) 22 73 02 27 84

E-mail: samcci@otenet.gr

Website: www.samoscci.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

64.

Επιμελητήριο Σερρών

Chamber Of Serres Prefecture

Π.Κωστοπούλου / Kostopoulou 2,

GR-62122 Σέρρες / Serres

Tel: (30) 23 21 09 97 20,

9 97 19 (γραφείο προέδρου)

Fax: (30) 23 21 09 9740

E-mail: eves@otenet.gr

Website: www.eves.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

65.

Επιμελητήριο Τρικάλων

Chamber Of Trikala Prefecture

Βενιζέλου / Venizelou 1,

GR-42100 Τρίκαλα / Trikala

Tel: (30) 24 31 02 74 93,

2 49 89,

7 47 20

Fax: (30) 24 31 03 89 45

E-mail: info@trikala.chambernet.gr

Website: www.trikala.chambernet.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

66.

Επιμελητήριο Φθιώτιδας

Chamber Of Fthiotida Prefecture

Όθωνος / Othonos 3,

GR-35100 Λαμία / Lamia

Tel: (30) 22 31 02 21 12,

2 13 95

Fax: (30) 22 31 03 09 85

E-mail: info@fthiotidoscc.gr

Website: www.fthiotidoscc.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

67.

Επιμελητήριο Φλώρινας

Chamber Of Florina Prefecture

Μεγαρόβου / Megarovou 15,

GR-53100 Φλώρινα / Florina

Tel: (30) 23 85 02 23 34,

2 24 66

Fax: (30) 23 85 02 80 20

E-mail: eveflorinas@acn.gr

http: Δικτυακός τόπος: www.ebef.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

68.

Επιμελητήριο Φωκίδας

Chamber Of Fokida Prefecture

Γιδογιάννου / Gidogiannou 7,

GR-33100 Άμφισσα / Amfissa

Tel: (30) 22 65 02 86 97,

2 36 51

Fax: (30) 22 65 02 21 85

E-mail: epim-fo@hol.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

69.

Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Chamber Of Chalkidiki Prefecture

Πολυτεχνείου / Polytehniou 58,

GR-63100 Πολύγυρος / Polygyros

Tel: (30) 23 71 02 42 00,

2 43 00

Fax: (30) 23 71 02 13 55

E-mail: info@epichal.gr

Website: www.epichal.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

70.

Επιμελητήριο Χανίων

Chamber Of Chania Prefecture

Ελ.Βενιζέλου / Elef.Venizelou 4,

GR-73110 Χανιά-Κρήτη / Chania-Creta

Tel: (30) 28 21 05 23 29, 45 34 9, 40 62 4 (President’s office)

Fax: (30) 28 21 02 83 07

E-mail: epimel@chania-cci.gr

Website: www.chania-cci.gr

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.

71.

Επιμελητήριο Χίου

Chamber Of Chios Island Prefecture

Φιλίππου Αργέντη / Filipou Argenti 8,

GR-82100 Χίος / Chios

Tel: (30) 22 71 04 43 30 - 1

Fax: (30) 22 71 04 43 32

E-mail: epimeliti@otenet.gr

Website: chios.proodos.gr/chamber

Chráni a rozvíja sektory obchodu, priemyslu a remesiel. Tvorí hospodársku politiku.

Podľa článku 10 ods. 9 a 15 gréckeho zákona č. 2251/94 „obchodné, priemyselné a remeselné komory môžu podať príkazné žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov“.


ŠPANIELSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Instituto Nacional del Consumo

C/Príncipe de Vergara, 54

E-28006 Madrid

Tel. (34) 91.822.44.00

Fax (34) 91.435.94.12

directora@consumo-inc.es

Subjekt ústrednej vlády, ktorý v zmysle článku 51 ústavy a konsolidovaného znenia všeobecného zákona na ochranu spotrebiteľov a užívateľov podporuje a presadzuje práva spotrebiteľov a užívateľov.

2.

Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía

Plaza Nueva, 4

E-41071 Sevilla

Tel. (34) 95 504 14 78.

Fax: (34) 95 504 14 49

Dg.consumo.cgob@juntadeandalucia.es

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

3.

Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón

Via Universitas, 36, 6e Planta

E-50071 Zaragoza

Tel. (34) 976 71 56 12.

Fax (34) 976 71 56 09

consumo@aragon.es

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

4.

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias

Ciriaco Miguel Vigil, 9

Edificio Buenavista

E-33006 Oviedo

Tel. (34) 98 510 83 02

Fax (34) 98 510 83 10

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

5.

Dirección General de Consumo / Direcció General de Consum –Govern de les Illes Balears

Paseo del Borne, 17-1o

E-07012 Palma de Mallorca

Tel (34) 971 17 95 22

Fax (34) 971 17 62 52

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

6.

Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias

León y Castillo, 200

Ed. Servicios Múltiples III, planta 1

E-35071 Las Palmas de Gran Canaria

Tel. (34) 928 89 93 21

Fax (34) 928 89 98 68

ecobgam@gobiernodecanarias.org

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

7.

Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria

Hernán Cortes, 9

E-39003 Santander

Tel. (34) 942 20 79 36

Fax: (34) 942 20 75 28

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

8.

Instituto de Consumo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Berna, 1-1o planta

Edificio Iberdrola

E-45071 Toledo

Tel. (34) 925 28 45 29

Fax (34) 925 22 62 06

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

9.

Agencia de Protección Civil y Consumo de la Junta de Castilla y León

Garcia Morato, 24

E-47007 Valladolid

Tel (34) 983 41 88 15

Fax (34) 983 41 00 78

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

10.

Agencia Catalana del Consumo / Agència Catalana del Consum – Generalitat de Catalunya

Carrer Pamplona 113

08018 Barcelona

Tel. +34 935516666

Fax +34 935516599

www.consum.cat/

consum@gencat.cat

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

11.

Dirección General de Consumo de la Junta de Extremadura

C/Atarazanas, 8

E-06800 Merida (Badajoz)

Tel (34) 924 00 47 01

924 00 47 00

Fax (34) 924 00 47 02

Dg.consumo@prs.juntaex.es

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

12.

Instituto Gallego de Consumo / Instituto Galego de Consumo – Xunta de Galicia

Gonzalo Torrente Balllester

1-3-5-bajo

E-15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tel (34) 981 54 53 86

981 54 53 97

981 54 45 12

Fax (34) 981 54 45 98-99

Xerencia.igc@xunta.es

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

13.

Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid

C/ Ventura Rodríguez, 7-4o planta

E-28008 Madrid

Tel. (34) 91 580 32 13

Fax (34) 91 580 33 39

Dg.consumo@madrid.org

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

14.

Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodepencias y Consumo de la Región de Murcia

Ronda de Levante, 11-4o Planta

E-30071 Murcia

Tel (34) 968 39 58 31

Fax (34) 968 22 12 17

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

15.

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo del Gobierno de Navarra

C/González Tablas s/n

E-31002 Pamplona

Tel (34) 848 42 62 21

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

16.

Dirección General de Salud Pública y Consumo del Gobierno de la Rioja

C/Gran Via, 18

E-26071 Logroño

Tel (34) 941 272 420

Fax (34) 941 272 418

Dg.salud@larioha.org

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

17.

Dirección General de Comercio y Consumo / Direcció General de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana

C/Colón, 32

E-46004 Valencia

Tel (34) 96 386 96 04

Fax (34) 96 386 96 00

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

18.

Dirección de Consumo y Seguridad Industrial – Gobierno Vasco / Kontsumo eta Industria Segurtasuneko Zuzendaritza – Eusko Jaurlaritza

C/Donostia San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria (Gasteiz)

Tel (34) 945 01 99 23

Fax (34) 945 01 99 31

945 01 99 47

consumo@ej-gv.es

Vládna agentúra zodpovedná za trhový dohľad a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov.

19.

AUC

Asociacíon de Usuarios de la Comunicación

Cavanilles, 29, 2o D

E-28007 Madrid

Tel. (34) 91 501 67 73.

Fax (34) 91 501 87 66

auc@auc.es

Organizácia spotrebiteľov a užívateľov zameraná na komerčnú komunikáciu. Takisto poskytuje informácie a odbornú prípravu pre spotrebiteľov a užívateľov a zastupuje ich v rôznych spotrebiteľských zastupiteľských subjektoch.

20.

ASGECO

Asociación General de Consumidores

Plaza Navafría, 3-Bajos

E-28027 Madrid

Tel. (34) 91 405 36 98

91 405 36 11

Fax (34) 91 405 39 97

asgeco@asgeco.org

Organizácia spotrebiteľov a užívateľov všeobecnej povahy. Poskytuje informácie a odbornú prípravu pre spotrebiteľov a užívateľov a zastupuje ich v rôznych spotrebiteľských zastupiteľských subjektoch.

21.

CEACCU

Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios

C/San Bernardo, 97-99

Edif. Colomina, Oficina F

E-28015 Madrid

Tel. (34) 91 447 04 81

Fax (34) 91 594 51 24

ceaccu@ceaccu.org

Organizácia spotrebiteľov a užívateľov všeobecnej povahy. Poskytuje informácie a odbornú prípravu pre spotrebiteľov a užívateľov a zastupuje ich v rôznych spotrebiteľských zastupiteľských subjektoch.

22.

CECU

Confederación de Consumidores y Usuarios

/Mayor, 45 2o Planta

E-2813 Madrid

Tel (34) 91 364 13 84

Fax (34) 91 366 90 00

cecu@cecu.es

Organizácia spotrebiteľov a užívateľov všeobecnej povahy. Poskytuje informácie a odbornú prípravu pre spotrebiteľov a užívateľov a zastupuje ich v rôznych spotrebiteľských zastupiteľských subjektoch.

23.

FUCI

Federación de Usuarios-Consumidores Independientes

C/Joaquín Costa, 61 Bajo Drcha.

E-28002 Madrid

Tel. (34) 91 564 01 18.

Fax (34) 91 562 83 55

fuciest@hotmail.com

Organizácia spotrebiteľov a užívateľov všeobecnej povahy. Poskytuje informácie a odbornú prípravu pre spotrebiteľov a užívateľov a zastupuje ich v rôznych spotrebiteľských zastupiteľských subjektoch.

24.

HISPACOOP

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios

C/Vallehermosa, 15, 1o

E-28015 Madrid

Tel (34) 91 593 09 35

Fax (34) 91 593 18 14

hispacoop@hispacoop.es

Organizácia spotrebiteľov a užívateľov všeobecnej povahy. Poskytuje informácie a odbornú prípravu pre spotrebiteľov a užívateľov a zastupuje ich v rôznych spotrebiteľských zastupiteľských subjektoch.

25.

OCU

Organización de Consumidores y Usuarios

C/Albarracín, 21

E-28037 Madrid

Tel. (34) 913 000 045

Fax (34) 917 543 870

ocu@ocu.org

Organizácia spotrebiteľov a užívateľov všeobecnej povahy. Poskytuje informácie a odbornú prípravu pre spotrebiteľov a užívateľov a zastupuje ich v rôznych spotrebiteľských zastupiteľských subjektoch.

26.

UNAE

Federación Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España

C/Villanueva, 8 – 3o

E-28001 Madrid

Tel. (34) 91 575 72 19.

Fax (34) 91 575 13 09

informacion@federacionunae.com

Organizácia spotrebiteľov a užívateľov všeobecnej povahy. Poskytuje informácie a odbornú prípravu pre spotrebiteľov a užívateľov a zastupuje ich v rôznych spotrebiteľských zastupiteľských subjektoch.

27.

ADICAE

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros

C/Gavín, 12 local

E-50001 Zaragoza

Tel. (34) 976 39 00 60.

Fax (34) 976 39 01 99

Aicar.adicae@adicae.net

Organizácia spotrebiteľov a užívateľov zameraná na finančné služby. Poskytuje informácie a odbornú prípravu pre spotrebiteľov a užívateľov a zastupuje ich v rôznych spotrebiteľských zastupiteľských subjektoch.

28.

U.C.E.

Unión de Consumidores de España

/O'donnel 32, 5od

E-28009 Madrid

Tel (34) 91 434 20 85

Fax (34) 91 557 09 96

Uce_consumidores@ono.com

Organizácia spotrebiteľov a užívateľov všeobecnej povahy. Poskytuje informácie a odbornú prípravu pre spotrebiteľov a užívateľov a zastupuje ich v rôznych spotrebiteľských zastupiteľských subjektoch.


FRANCÚZSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Association de défense, d’éducation et d’information du consommateur (ADEIC)

3, rue de la Rochefoucauld

F-75009 Paris

Tel. (33) 144 53 73 93

Fax (33) 144 53 73 94

E-mail: adeicnat@adeic.asso.fr

Website: http://www.adeic.asso.fr

President: Patrick Mercier

General Secretary: Christian Huard

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

2.

Association Force - Ouvrière Consommateur (AFOC)

141, avenue du Maine

F-75014 Paris

Tel. (33) 140 52 85 85

Fax (33) 140 52 85 86

E-mail: afoc@wanadoo.fr

Website: perso.wanadoo.fr/afoc

President: Jean-Claude Mailly

General Secretary: Raphaël Manzano

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

3.

Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs (ALLDC)

153, avenue Jean-Lolive

F-93315 Pantin-Le-Pré-Saint-Gervais Cedex

Tel. (33) 148 10 65 65

Fax (33) 148 10 65 71

E-mail: leo.lagrange.consom@wanadoo.fr

Website: www.leolagrange-conso.org

President: Marc Lagae

General Secretary: Yves Blein

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

4.

Association Etudes et Consommation (ASSECO-CFDT)

4, boulevard de la Villette

F-75955 Paris Cedex 19

Tel. (33) 142 03 81 14

Fax (33) 153 72 85 56

E-mail: asseco@cfdt.fr

Website: www.cfdt.fr/asseco

President: Yvonne Delemotte

General Secretary: René Machabert

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

5.

Confédération Générale du Logement (CGL)

6/8, Villa Gagliardini

F-75020 Paris

Tel. (33) 140 31 90 22

Fax (33) 140 31 92 74

E-mail: CGL.Nat@wanadoo.fr

President: Henry de Gaulle

General Secretary: Pierre Perio

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

6.

Confédération de la Consommation du Logement et du cadre de vie (CLCV)

17 rue Monsieur

F-75007 Paris

Tel. (33) 156 54 32 10

Fax (33) 143 20 72 02

E-mail: clcv@clcv.org

Website: www.clcv.org

President: Reine-Claude Mader

General Secretary: M.Alain Chosson

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

7.

Conseil national des Associations Familiales Laïques (CNAFAL)

108, avenue Ledru-Rollin

F-75011 Paris

Tel. (33) 147 00 02 40

Fax (33) 147 00 01 86

E-mail: cnafal@wanadoo.fr

Website: www.cnafal.com

President: Michèle Fournier-Bernard

General Secretary: Eric Comparat

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

8.

Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC)

28, place Saint-Georges

F-75009 Paris

Tel. (33) 148 78 81 61

Fax (33) 148 78 07 35

E-mail: cnafc-conso@afc.France.org

Website: www.afcfrance.org

President: Paul de Viguerie

Directeur: Olivier Braillon

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

9.

Confédération Nationale du Logement (CNL)

8, rue Mériel

F-93104 Montreuil Cedex

Tel. (33) 148 57 04 64

Fax (33) 148 57 28 16

E-mail: cnl@lacnl.com

President: Jean-Pierre Giacomo

Administrateur: Philippe Denizot

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

10.

Confédération Syndicale des Familles (CSF)

53, rue Riquet

F-75019 Paris

Tel. (33) 144 89 86 80

Fax (33) 140 35 29 52

E-mail: csf@csfriquet.org

Website: www.csfriquet.org

President: M.Christian Zytynski

General Secretary: François Édouard

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

11.

Familles de France (FF)

28, place Saint-Georges

F-75009 Paris

Tel. (33) 144 53 45 90

Fax (33) 145 96 07 88

E-mail: conso@familles-de-france.org

Website: www.familles-de-france.org

President: Henri Joyeux

General Secretary: Olivier Degauquier

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

12.

Familles Rurales (FR)

7, cité d'Antin

F-75009 Paris

Tel. (33) 144 91 88 88

Fax (33) 144 91 88 89

E-mail: famillesrurales@wanadoo.fr

Website: www.famillesrurales.org

President: Thierry Damient

Directeur: Jean-Yves Martin

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

13.

Fédération nationale des Associations d’Usagers des transports (FNAUT)

32, rue Raymond-Losserand

F-75014 Paris

Tel. (33) 143 35 02 83

Fax (33) 143 35 14 06

E-mail: fnaut@wanadoo.fr

Website: perso.wanadoo.fr/fnaut

President: Jean Sivardière

General Secretary: Simone Bigorgne

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

14.

Association pour l’Information et la Défense des Consommateurs Salariés de la CGT (INDECOSA-CGT)

263, rue de Paris

F-93516 Montreuil Cedex

Tel. (33) 148 18 84 26

Fax (33) 148 18 84 82

E-mail: indecosa@cgt.fr

Website: www.cgt.fr/indecosa

President: Daniel Collet

General Secretary: Daniel Tournez

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

15.

Organisation Générale des Consommateurs (ORGECO)

16, avenue du Château

F-94300 Vincennes

Tel. (33) 101 49 57 93 00

Fax (33) 143 65 33 76

E-mail: orgeco@wanadoo.fr

Website: perso.wanadoo.fr/orgeco/

President: Yves Sirot

Sécrétaire Général: Sylvie Martin-Pernot

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

16.

Union fédérale des Consommateurs- Que Choisir (UFC-QUE CHOISIR)

11, rue Guénot

F-75011 Paris

Tel. (33) 143 48 55 48

Fax (33) 143 48 44 35

E-mail: mouvement@quechoisir.org

Website: www.quechoisir.org

President: Alain Bazot

Directeur: Jean-Louis Redon

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

17.

Union Féminine Civique et Sociale (UFCS)

6, rue Béranger

F-75003 Paris

Tel. (33) 144 54 50 54

Fax (33) 144 54 50 66

E-mail: ufcsnational@wanadoo.fr

Website: www.ufcs.org

President: Chantal Jannet

General Secretary: Elisabeth Leveque

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

18.

Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)

28, place Saint-Georges

F-75009 Paris

Tel. (33) 149 95 36 00

Fax (33) 140 16 12 76

E-mail: nbrun@unaf.fr

Website: www.unaf.fr

President: Hubert Brin

Directeur: Monique Sassier

Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

19.

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.)

59, boulevard Vincent Auriol

F-75703 Paris cedex 13

Ochrana záujmov spotrebiteľa, vyšetrovanie, súdne príkazy.


TALIANSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

A.C.U. ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI

Via Padre Luigi Monti, 20/C

I-20162 Milano (MI)

tel. (39)02-661 54 11

fax (39)02-642 52 93

associazione@consumatoriutenti.it

www.consumatoriutenti.it;

www.mangiosano.org

Usiluje sa výhradne o dosiahnutie sociálnej solidarity ochranou práv spotrebiteľov a užívateľov. Nesmie vykonávať niektoré činnosti. Hlavným cieľom združenia je zabezpečiť výhody pre spotrebiteľov a užívateľov, ktorí sú znevýhodnení v dôsledku svojho fyzického, mentálneho stavu, hospodárskej, sociálnej alebo rodinnej situácie (článok 3 stanov).

2.

ADICONSUM

ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE

Via degli Ammiragli, 91

I-00161 Roma

tel. (39)06-441 70 21

fax (39)06-44 17 02 30

adiconsum@adiconsum.it

www.adiconsum.it

Jej cieľom je výhradne chrániť práva a záujmy spotrebiteľov a užívateľov, a to vrátane: práv týkajúcich sa zdravia, bezpečnosti a kvality výrobkov a služieb; primeraných informácií a čestnej reklamy; čestnosti, transparentnosti a rovnosti, pokiaľ ide o zmluvné vzťahy týkajúce sa tovarov a služieb; poskytovania verejných služieb v súlade s normami kvality a účinnosti; informácií o zodpovednej, kritickej, primeranej a k životnému prostrediu šetrnej spotrebe, ako aj o rozumnom využívaní energií; informácií o použití peňazí s cieľom zabrániť nadmernej zadlženosti a úžere; pomoci a podpory tým, ktorí sa stali obeťami úžery alebo potrebujú pomoc (článok 1 stanov).

3.

ADOC - ASSOCIAZIONE DIFESA ORIENTAMENTO CONSUMATORI

Via Lucullo, 6

I-00187 Roma

tel. (39)06-4825849

fax (39)06-4819028

adoc@adoc.org

www.adoc.org

Plní zákonný cieľ ochrany spotrebiteľov a užívateľov prijímaním opatrení, ktoré zaručujú práva a zabezpečujú vyššiu životnú úroveň (článok 2 stanov).

4.

ADUSBEF - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, POSTALI, ED ASSICURATIVI

Via Farini, 62

I-00185 Roma

tel. (39)06-48 18 632

fax (39)06-48 18 633

info@adusbef.it

www.adusbef.it

Pôsobí v Taliansku s cieľom pomáhať, chrániť, zastupovať a brániť užívateľov bankových a finančných služieb a tých, ktorí sú zapojení do spoločných investičných fondov alebo akejkoľvek inej činnosti, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s úverovými službami (článok 1 stanov).

5.

ALTROCONSUMO – ASSOCIAZIONE INDIPENDENTE DI CONSUMATORI

Via Valassina, 22

20159 Milano (MI)

tel. (39)02-668901

fax (39)02-66890288

pr@altroconsumo.it;

press@altroconsumo.it

www.altroconsumo.it

Podporuje a obhajuje záujmy spotrebiteľov a užívateľov tovarov a služieb a ujíma sa akejkoľvek iniciatívy, ktorá zaručí takéto záujmy, a to individuálne aj kolektívne (článok 2 stanov).

6.

ASSOUTENTI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Via Celimontana,38

I-00184 Roma (RM)

tel. (39)06-68 33 617

fax (39)06-68 67 434

info@assoutenti.it

www.assoutenti.it

Sleduje jediný cieľ, ktorým je ochrana užívateľov a spotrebiteľov uskutočňovaním činností v oblasti sociálnej solidarity a ochranou občianskych práv (článok 2 stanov).

7.

C.T.C.U. – CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI – VERBRAUCHERZENTRALE SUDTIROL

Via Dodiciville, 2

I-39100 Bolzano (BZ)

tel. (39)0471-97 55 97

fax (39)0471-97 99 14

www.centroconsumatori.it;

www.euroconsumatori.org;

www.assicurarsibene.it

Únia združení a organizácií Alto Adige pôsobí výlučne v oblasti ochrany spotrebiteľov. Snaží sa chrániť záujmy spotrebiteľov a užívateľov využívaním svojich vlastných a spotrebiteľských štruktúr a samostatných oddelení, ktoré sú oddelené od ostatných všeobecných činností (článok 1 stanov).

8.

CITTADINANZATTIVA

Via Flaminia, 53

I-00196 Roma

tel. (39)06-36 71 81

fax (39)06-36 71 83 33

procuratori@cittadinanzattiva.it

www.cittadinanzattiva.it

Hnutie účasti verejnosti, ktoré sa snaží chrániť ľudské práva podporou a uplatňovaním sociálnych a politických práv na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni. Snaží sa znížiť produkciu odpadu a bojovať proti korupcii a v úzkej spolupráci so širokým spotrebiteľským hnutím zabezpečovať práva spotrebiteľov a užívateľov a chrániť životné prostredie, pôdu, zdravie, ako aj individuálnu a kolektívnu bezpečnosť (článok 1 stanov).

9.

CODACONS–COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA DIFESA DEI DIRITTI DI UTENTI E CONSUMATORI

Viale Mazzini, 73

I-00195 Roma

tel. (39)06-37 25 809

fax (39)06-37 01 709

codacons.info@tiscali.it

www.codacons.it

Využívajúc svoje vlastné zákonné prostriedky a najmä právne nástroje sleduje jediný cieľ, ktorým je ochrana práv a záujmov spotrebiteľov a užívateľov, ako aj imigrantov a utečencov vo vzťahu k štátnym organizáciám a súkromným výrobcom a poskytovateľom tovarov a služieb v záujme odstránenia deformácií trhu zistených Komisiou, ktoré vyplývajú zo zneužívania a iných priestupkov proti verejnej správe (článok 2 stanov).

10.

CODICI – CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO

Viale Guglielmo Marconi, 94

I-00146 Roma

tel. (39)06-55 30 18 08

fax (39)06-55 30 70 81

codicin@codici.org

www.codici.org

Umožňuje nezávislý a demokratický sociálny výcvik bez zámeru dosiahnuť zisk. Centrum sleduje jediný cieľ, a to uskutočňovať kultúrne, spoločenské, politické a právne činnosti zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu práv a záujmov spotrebiteľov a užívateľov, a najmä tých, ktorí sú znevýhodnení (článok 3 stanov).

11.

CONFCONSUMATORI – CONFEDERAZIONE GENERALE DEI CONSUMATORI

Via G. Mazzini, 43

I-43100 Parma (PR)

tel. (39)052-12 30 134

fax (39)052-28 57 17

confcons@tin.it

www.confconsumatori.it

Snaží sa výlučne o ochranu spotrebiteľov a užívateľov bez zámeru dosiahnuť zisk a zameriava sa na dosiahnutie sociálnej solidarity (článok 2 stanov).

12.

FEDERCONSUMATORI – FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI

Via Palestro, 11

I-00185 Roma

tel. (39)06-42 02 07 55

fax (39)06-47 42 48 09

federconsumatori@federconsumatori.it

www.federconsumatori.it

Podporuje, zabezpečuje odborný výcvik a poskytuje informácie a chráni všetkých spotrebiteľov a užívateľov, najmä tých, ktorí sú ekonomicky a sociálne znevýhodnení (článok 2 stanov).

13.

LA CASA DEL CONSUMATORE

Via Bobbio, 6

I-20125 Milano (MI)

tel. (39)02-28 38 92 82

fax (39)02-28 38 93 43

info@casadelconsumatore.it

www.casadelconsumatore.it

Pôsobí výlučne na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom poskytovať informácie a presadzovať, podporovať, chrániť, zastupovať a obhajovať individuálne a kolektívne práva a záujmy spotrebiteľov tovarov a užívateľov služieb, ako aj rôzne záujmy spotrebiteľov a užívateľov všeobecne (článok 1 stanov).

14.

LEGA CONSUMATORI

Via delle Orchidee, 4/A

I-20147 Milano (MI)

tel. (39)02-48 30 36 59

fax (39)02-48 30 26 11

ufficiostampa@legaconsumatori.it

www.legaconsumatori.it

Snaží sa čo najúčinnejšie podporovať, organizovať a posilňovať individuálne a kolektívne zdroje partnerov, pokiaľ ide o odborný výcvik, informácie a sebaobranu s cieľom určiť a splniť potreby komunity. Podporuje a koordinuje zriaďovanie hospodárskych orgánov založených na samospráve a priame zapojenie jednotlivcov s cieľom chrániť kúpnu silu a programovanú a uvedomelú spotrebu. Snaží sa o nový model rozvoja, ktorý zohľadňuje nové spotrebiteľské prostriedky, aby určil a upravil formy kapitalistickej výroby, spracovania a obchodu. Chráni fyzické a morálne blaho obyvateľov pred výrobnými spoločnosťami a spoločnosťami poskytujúcimi služby, a to aj s využitím právnych prostriedkov. Pomáha vytvárať a podporovať ideály a hodnoty hnutia robotníkov a nájomných poľnohospodárov, pričom uprednostňuje formy spolupráce založené na spoločných skúsenostiach a na výmene skúseností (článok 3 stanov).

15.

MOVIMENTO CONSUMATORI

Via Piemonte, 39/A

I-00187 Roma

tel. (39)06-48 80 053

fax (39)06-48 20 227

info@movimentoconsumatori.it

www.movimentoconsumatori.it

Chráni práva a záujmy spotrebiteľov a užívateľov všeobecne, ako ustanovuje článok 2 zákona z 30. júla 1998 (č. 281), ako aj práva a záujmy sporiteľov. Snaží sa zlepšiť kvalitu života týchto osôb. Podporuje rozvoj spotrebiteľskej kultúry a poskytuje informácie a odbornú prípravu v oblasti trvalo udržateľného rastu spotreby zlučiteľného s ochranou životného prostredia (článok 2 stanov).

16.

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO - onlus

Via Quintino Sella, 41

I-00187 Roma

tel. (39)06-86 39 92 08

fax (39)06-86 38 84 06

info@mdc.it

www.helpconsumatori.it

Autonómne a neziskové združenie pôsobiace v Taliansku, ktoré sa výlučne snaží dosiahnuť podporu solidarity a sociálnu podporu a chrániť práva obyvateľov, spotrebiteľov a užívateľov (článok 1 stanov).

17.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Via Duilio, 13

I-00192 Roma

tel. (39)06-32 69 531

fax (39)06-32 34 616

info@consumatori.it

www.consumatori.it

Plní zákonné ciele zastupovať a chrániť záujmy všetkých spotrebiteľov bez diskriminácie, vrátane užívateľov verejných a súkromných služieb, najmä tých, ktorí sú znevýhodnení v dôsledku svojho slabého postavenia pri rokovaniach a nedostatku informácií v porovnaní s odborníkmi. Podľa potreby obhajuje zákonné práva proti bežným a administratívnym právnym orgánom a v rámci medzinárodných orgánov a pomáha, pokiaľ ide o vzťahy s dodávateľmi verejných a súkromných tovarov a služieb (článok 2 stanov).

18.

ASSOCONSUM ONLUS.

Via Lombardia, 30

00187 Roma

Tel. 06 42009318

Fax 06 42009322

Email: info@asso-consum.it

www.asso-consum.it

V rokoch nasledujúcich bezprostredne po svojom založení bolo združenie Asso-consum aktívne hlavne na parlamentnej úrovni: v rokoch 2002 až 2007 jeho správy vyvolali najmenej 600 parlamentných otázok.

Tým, že postupne prijímalo viac personálu, získalo ďalšiu kapacitu na poskytovanie pomoci, vedenia a odbornej prípravy pre spotrebiteľov (členov, ako aj nečlenov združenia) a takisto bezplatného právneho poradenstva v týchto oblastiach: úvery a sporenie, zmluvy, telekomunikácie, doprava, skupinové žaloby, zdravie, cestovný ruch, životné prostredie, potraviny a súkromie.

Združenie Asso-Consum sa nedávno zapojilo do iniciatív s celoštátnym významom: do rokovaní so spoločnosťou Costa Crociere o kompenzáciách pre cestujúcich loďou Concordia, predstavenia referenda o zrušení úhrady volebných výdavkov politických strán a do skupinovej žaloby proti spoločnosti Banca di Campania týkajúcej sa poplatku vyberaného za najvyššie debetné zostatky.


CYPRUS

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Competition and Consumer Protection Service of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Tel.: (357) 22 86 71 53

Fax: (357) 22 37 51 20

Email: perm.sec@mcit.gov.cy

Cieľom úradu je chrániť zdravie, bezpečnosť a hospodárske záujmy spotrebiteľov. Úrad je zodpovedný za prijímanie smerníc EÚ aj uplatňovanie harmonizovaných právnych predpisov.

2.

Cypriot Consumers Association

Tel.: (357) 22 51 61 12/3/4

Fax: (357) 22 51 61 18

Email: cyconsas@spidernet.net and cca@spidernet.net

www.cyprusconsumers.org.cy

Cieľom združenia je obhajovať práva spotrebiteľov ustanovené Organizáciou Spojených národov a EÚ a vzdelávať spotrebiteľov, aby si plne uvedomovali svoje práva a povinnosti.

3.

Cyprus Consumers and Quality of Life

Tel.: (357) 22 31 31 11

(357) 22 46 30 03

Fax: (357) 22 46 30 77

Email: consumersunion@cytanet.com.cy

www.consumersunion.org.cy

Cieľom je obhajovať a podporovať všetky záujmy spotrebiteľov bez diskriminácie a chrániť ich právo na pohodlný a zdravý život v trvalo udržateľnom a rozvinutom životnom prostredí.


LOTYŠSKO

Názov subjektu

Kontaktné informácie

Účel

1.

Patērētāju tiesību aizardzības centrs

Tālr: (371) 73 38 026

Fakss: (371) 73 38 024

E-pasts: tpkc@apollo.lv

www.ptac.gov.lv

Výkon ochrany práv a záujmov spotrebiteľov.


LITVA

Názov subjektu

Kontaktné informácie

Účel

1.

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos

Vilniaus g. 25,

LT-01119, Vilnius, Lietuva

Tel.: (370) 52 62 67 51

Fax.: (370) 52 79 14 66

El. p. taryba@nvtat.lt

www.nvtat.lt

Vnútroštátny úrad pre ochranu práv spotrebiteľov je vládnou inštitúciou, ktorá je zodpovedná za uskutočňovanie politiky ochrany spotrebiteľov a koordináciu činnosti inšpektorátov zodpovedných za bezpečnosť výrobkov a obhajovanie práv spotrebiteľov.


LUXEMBURSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Union luxembourgeoise des consommateurs nouvelle asbl

55, rue des Bruyères

L-1274 Howald

Tel: (352) 49 60 22-1

Fax: (352) 49 49 57

E-mail: ulc@pt.lu

Website: www.ulc.lu

Poskytovanie informácií, vzdelávanie, ochrana, ochrana spotrebiteľov, právne služby, konzultácie s odborníkmi, právna pomoc, zastupovanie pred štátnymi orgánmi.

2.

Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg asbl

54, route de Longwy

L-8007 Bertrange

Tel.: (352) 45 00 45-1

Fax: (352) 45 04 55

E-Mail: acl@acl.lu

www.acl.lu

Chráni a podporuje záujmy spotrebiteľov-vodičov motorových vozidiel.


MAĎARSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Logodi u. 22-24

H-1012 Budapest,

Tel.: (36) 1 31 17 030

Fax: (36)1 33 17 386

e-mail: baranovszky@ofe.hu

Kontaktná osoba: dr.Baranovszky

György, President

Zastupovanie a ochrana záujmov maďarských spotrebiteľov.

Spolupracuje pri formulovaní a prijímaní vnútroštátnej politiky v oblasti ochrany spotrebiteľov a udržiava vzťahy s domácimi a zahraničnými organizáciami pre ochranu spotrebiteľov.

2.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)

Balaton u. 27

H-1055 Budapest

Tel.: (36) 1 31 17 030

Fax: (36) 1 33 17 386

Zastupovanie vo všeobecnosti a ochrana záujmov spotrebiteľov a presadzovanie ich práv. Spolupracuje pri formulovaní politiky ochrany spotrebiteľov a prijímaní právnych predpisov v tejto oblasti a na stanovovaní úradných cien. Pomáha pri vymáhaní odškodnenia.

3.

Magyar Energiafogyasztók Szövetségenek (MESZ)

Fö u. 68

H-1027 Budapest

Tel.: (36)1 22 41 478

Fax: (36)1 22 41 478

Zastupuje, chráni a presadzuje záujmy maďarských spotrebiteľov energií. Spolupracuje na regulácii problematiky riadenia energií týkajúceho sa malých a veľkých odberateľov a poskytuje právne poradenstvo.

4.

Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület

Petz Ferenc u. 8

H-1211 Budapest

Tel.: (36)1 42 54 507

Fax: (36)1 42 54 507

Zastupovanie vo všeobecnosti a ochrana záujmov spotrebiteľov a presadzovanie ich práv.

5.

Magyar Autóklub Egyesület (MAK)

Rómer Flóris u. 4/a

H-1024 Budapest

Tel.: (36) 134 51 800

Fax: (36) 1 34 51 801

Ochrana motoristických záujmov členov združenia.

6.

Csalán Környezet és Természetvédö Egyesület

Kossuth L. u. 1, II/2

H-8200 Veszprém

Tel.: (36)-88 57 83 90

Fax: (36) 88 57 83 91

E-Mail: csalan@csalan.hu

Zastupovanie a ochrana záujmov maďarských spotrebiteľov. Spolupracuje pri formulovaní a prijímaní vnútroštátnej politiky v oblasti ochrany spotrebiteľov a udržiava vzťahy s domácimi a zahraničnými organizáciami pre ochranu spotrebiteľov.

7.

Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ)

Thaly Kálmán utca 22-24.1./4.

1096 Budapest

E-Mail: info@fjsz.hu

Representative: Dr. Márk Erdélyi, President

Cieľom organizácie je presadzovanie práv spotrebiteľov, odhaľovanie priestupkov poškodzujúcich spotrebiteľov, ochrana záujmov spotrebiteľov, zvyšovanie povedomia o právach spotrebiteľov, podpora činností na podporu spotrebiteľov, ktoré vykonáva štát a iné subjekty, rozšírenie práv spotrebiteľov a prijímanie opatrení na zvýšenie účinnosti ochrany.

8.

Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)

Mátyás tér 17. 3. 9.

1084 Budapest,

e-mail: pite2008@gmail.com

Representative: Dr Dénes Lázár, President

Rozvíjanie povedomia spotrebiteľov, pochopenie, poznanie a ochrana miestnych a celoštátnych záujmov spotrebiteľov, formovanie a rozvoj správania spotrebiteľa na vnútroštátnej úrovni, skúmanie, prezentácia a výskum správania spotrebiteľa, poskytovanie služieb na ochranu spotrebiteľa, šírenie spotrebiteľských informácií a lobovanie, pomoc pri zvyšovaní účinnosti ochrany spotrebiteľa, podpora spotrebiteľov v právnych sporoch s podnikmi verejnoprospešných služieb, telekomunikačnými spoločnosťami, finančnými ústavmi, poskytovateľmi finančných služieb, poisťovňami, poisťovacími maklérmi, parkovacími spoločnosťami, cestovnými kanceláriami, realitnými maklérmi a všetkými ostatnými obchodnými spoločnosťami.


ΜΑLTA

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Malta Competition and Consumer Affairs Authority

Godwin Mangion

Director General

Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)

Mizzi House

National Road

Blata l-Bajda HMR9010

Malta

e-mail: godwin.mangion@gov.mt

tel: +356 21496919

Presadzuje príslušné vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponujú:

smernica Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klamlivej reklamy a následné zmeny a doplnenia smernice,

smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku,

smernica 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 84/450/EHS, smernice 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie (ES) č. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných praktikách),

smernica Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru, a následné zmeny a doplnenia smernice,

smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách,

smernica Rady 85/577/EHS z 20. decembra 1985 na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov,

2.

Malta Tourism Authority

Marie Louise Mangion

Director

Malta Tourism Authority

Auberge d’Italie

Triq il-Merkanti

Valletta

Malta

Tel: 22915045 / 22915058

Email: marie-louise.mangion@gov.mt

Presadzuje príslušné vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponujú:

smernica 94/47/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 26. októbra 1994 týkajúca sa ochrany kupujúcich v súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností,

smernica Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb,

Obe smernice boli transponované zákonom Malty o cestovaní a službách cestovného ruchu (Kap. 409).

3.

Broadcasting Authority

7, Mile End Road

Ħamrun

Malta

Tel: +356 21 221281

Fax: +356 21 240855

Email: kaquilina@ba-malta.org

Presadzuje príslušné vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponuje smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (a v znení neskorších predpisov).

4.

Medicines Authority

Patricia Vella Bonanno

Chief Executive Officer

203, Level 3,

Rue D’Argens,

Gżira GŻR 1368,

MALTA

Tel: (+356) 2343 9112

Fax: (+356) 2343 9161

Email: patricia.vella@gov.mt

Presadzuje príslušné vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponuje smernica Rady 92/28/EHS z 31. marca 1992 o reklame liekov určených na humánne použitie.

Uverejnenie nariadení o liekoch (súdny príkaz týkajúci sa reklamy) z roku 2008 vo Vládnom vestníku Malty sa predpokladá v januári/februári 2008.

5.

Malta Communications Authority

Philip Micallef

Chairman

Malta Communications Authority

Valletta Waterfront

Pinto Wharf

Floriana FRN1913

Tel: +356 2133 6840

Fax: +356 2133 6846

E-mail: philip.a.micallef@mca.org.mt

website: www.mca.org.mt

Presadzuje príslušné vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponujú:

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode,

nariadenia (všeobecné) o elektronickom obchode (LN 251/06), nariadenie 15,

nariadenia vydané v súlade s článkom 25 zákona o elektronickom obchode (Kap. 426).

6.

L-Ghaqda tal-Konsumaturi [Consumer Association – Malta]

Consumers' Association - Malta,

43/10, St.Zachary Street

Valletta, VLT 04,

Malta

Tel: 00356 21239091

Tel: 00356 79836128

President

Mr. Benny Borg Bonello

info@camalta.org.mt

bborgbonello@camalta.org.mt

Presadzuje príslušné vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponujú:

smernica Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klamlivej reklamy a následné zmeny a doplnenia smernice,

smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku,

smernica 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 84/450/EHS, smernice 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie (ES) č. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných praktikách),

smernica Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru, a následné zmeny a doplnenia smernice,

smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách,

smernica Rady 85/577/EHS z 20. decembra 1985 na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov,

7.

Association For Consumer Rights (Malta)

Pope Pius XII, Flat 4, Mountbatten Street, Blata l-Bajda

Hamrun HMR 1579,

Malta

Tel: 356 21246289

Email: associationforconsumerrights@gmail.com

President

Stefan Xuereb

Email: stefan@camalta.org

Tel No: 21432661

Mobile: 79233333

Hon General Secretary

Grace Attard

Email: grace.attard@gmail.com

Tel no: 356 21488391

Mobile no: 356 99225445

Presadzuje príslušné vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponujú:

smernica Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klamlivej reklamy a následné zmeny a doplnenia smernice,

smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku,

smernica 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 84/450/EHS, smernice 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie (ES) č. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných praktikách),

smernica Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru, a následné zmeny a doplnenia smernice,

smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách,

smernica Rady 85/577/EHS z 20. decembra 1985 na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov,


HOLANDSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Consumentenbond

Enthovenplein 1

Postbus 1000

NL-2500 BA Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 445 45 45

Fax (31-70) 445 45 96

1e)

Koos Peters, kpeters@consumentenbond.nl

2e)

Wibo Koole, wkoole@consumentenbond.nl

Website: www.consumentenbond.nl

Snaží sa umožniť spotrebiteľom, aby sa mohli ľahšie a lepšie rozhodovať v trvalo udržateľnej a sociálne spravodlivej spoločnosti.


RAKÚSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Wirtschaftskammer Österreich

Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63

A-1045 Wien

Tel. (43-1) 501 05 42 96

Fax (43-1) 50 20 62 43

E-mail: huberta.maitz-strassnig@wko.at

Zastupuje a podporuje spoločné záujmy svojich členov a priemyslu a obchodu a jednotlivých členov (§ 1 Wirtschaftskammergesetz = zákon o obchodnej komore). Chráni kolektívne záujmy spotrebiteľov podľa § 28 ods. 1, § 28 písm. a) ods. 1, § 29 ods. 1 KSchG (zákon o ochrane spotrebiteľa) a § 1, § 2 ods. 1 a § 14 ods. 1 UWG (zákon o nekalej hospodárskej súťaži).

2.

Bundesarbeitskammer

Bundesarbeitskammer

Prinz-Eugen-Straße 20-22

A-1040 Wien

Tel. (43-1) 501 65 25 50

Fax (43-1) 501 65 25 32

E-mail: helmut.gahleitner@akwien.or.at

Zastupuje a podporuje sociálne, hospodárske, zamestnanecké a kultúrne záujmy pracovníkov. Prispieva k zlepšovaniu hospodárskej a sociálnej situácie pracovníkov a ich rodín, vykonáva opatrenia v oblastiach týkajúcich sa vzdelávania, kultúry, ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľov, organizácie voľného času, ochrany a podpory zdravia a životných podmienok a podpory plného zamestnania. Zúčastňuje sa na určovaní cien a pravidiel hospodárskej súťaže. Poskytuje poradenstvo a právnu ochranu vo veciach patriacich do oblasti pracovného a sociálneho práva, vrátane zastupovania. Chráni kolektívne záujmy spotrebiteľov podľa § 1, § 2 ods. 1 a § 14 ods. 1 UWG (zákon o nekalej hospodárskej súťaži).

3.

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern

Österreichs

Löwenstraße 12

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 534 41 85 00

Fax (43-1) 534 41 85 09

E-mail: pkrecht@pklwk.at

Podporuje vnútroštátnu hospodársku úlohu poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a zastupuje ich hospodárske záujmy. Chráni kolektívne záujmy spotrebiteľov podľa § 1, § 2 ods. 1 a § 14 ods. 1 UWG (zákon o nekalej hospodárskej súťaži).

4.

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Hohenstaufengasse 10-12

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 53 44 44 05

Fax (43-1) 53 44 45 52

E-mail: thomas.maurer-muehlleitner@oegb.or.at

Zastupuje sociálne, hospodárske a kultúrne záujmy všetkých zárobkovo činných ľudí, okrem samostatne zárobkovo činných osôb (manuálni robotníci, administratívni pracovníci, štátni zamestnanci, vrátane učňov alebo osôb v podobnej pozícii), nezamestnaných, dokonca aj keď ešte nemali príležitosť byť zárobkovo činnými osobami (okrem samostatne zárobkovo činných), žiakov a študentov, ktorí majú v úmysle stať sa zárobkovo činnými (okrem samostatne zárobkovo činných) a iných profesijných skupín (ako osoby so slobodným povolaním alebo ľudia so súkromnou praxou) za predpokladu, že v zmysle ich činnosti je ich možné porovnať s ľuďmi, ktorí sú zárobkovo činní, ale nie sú samostatne zárobkovo činnými osobami. Chráni kolektívne záujmy spotrebiteľov podľa § 1, § 2 ods. 1 a § 14 ods. 1 UWG (zákon o nekalej hospodárskej súťaži).

5.

Verein für Konsumenteninformation

Verein für Konsumenteninformation

Mariahilferstraße 81

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 58 87 73 33

Fax (43-1) 588 77 75

E-mail: pkolba@vki.or.at

Poskytuje poradenstvo, informuje a chráni spotrebiteľov pred klamlivou a nečestnou reklamou a obchodnými postupmi a v právnych veciach patriacich do oblasti nákupu tovarov a služieb. Chráni kolektívne záujmy spotrebiteľov podľa § 1, § 2 ods. 1 a § 14 ods. 1 UWG (zákon o nekalej hospodárskej súťaži).

6.

Österreichischer Landarbeiterkammertag

Österreichischer Landarbeiterkammertag

Marco d'Aviano-Gasse 1

A-1015 Wien

Tel. (43-1) 512 23 31

Fax (43-1) 512 23 31/70

E-mail: oelakt@netway.at

Podporuje spoluprácu medzi komorami poľnohospodárskych pracovníkov, poskytuje poradenstvo a zaoberá sa spoločnými záležitosťami, ktoré spadajú do sféry zodpovednosti komôr poľnohospodárskych pracovníkov (sekcia zamestnancov). Chráni kolektívne záujmy spotrebiteľov podľa § 28 ods. 1, § 28 písm. a) ods. 1 a § 29 ods. 1 KSchG (zákon o ochrane spotrebiteľa).

7.

Österreichischer Seniorenrat

(Bundesaltenrat Österreichs)

Österreichischer Seniorenrat

(Bundesaltenrat Österreichs)

Sperrgasse 8-10/III

A-1150 Wien

Tel. (43-1) 892 34 65

Fax (43-1) 892 34 65 / 24

E-mail: kontakt@seniorenrat.at

Zabezpečuje, aby všetky hospodárske, sociálne a kultúrne zariadenia boli prístupné staršej generácii pri plnení jej potrieb. Prispieva k riešeniu problémov sociálnej, starobnej a zdravotníckej politiky a podporuje poskytovanie poradenstva, informácií a starostlivosti starším občanom. Chráni kolektívne záujmy spotrebiteľov podľa § 28 ods. 1, § 28 písm. a) ods. 1 a § 29 ods. 1 KSchG (zákon o ochrane spotrebiteľa).

8.

Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb

Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb

Schwarzenbergplatz 14

A-1040 Wien

Tel. (43-1) 514 50 32 92

Fax (43-1) 505 78 93

E-mail: office@schutzverband.at

Bojuje proti nekalej hospodárskej súťaži, najmä praktikám poškodzujúcim obchodné záujmy v hospodárskom živote. Chráni kolektívne záujmy spotrebiteľov podľa § 1, § 2 ods. 1 a § 14 ods. 1 UWG (zákon o nekalej hospodárskej súťaži).

9.

Bundeswettbewerbsbehörde

Radetzkystrasse 2, 1. Stock, A-1030 Vienna.

Tel. ++43(0)1 245 08 - 0

Fax: ++43(0)1 587 42 00

email: wettbewerb@bwb.gv.at

Spolkový úrad na ochranu hospodárskej súťaže bol zriadený v roku 2002 ako nezávislý a monokratický orgán zodpovedný za vyšetrovania vo veciach hospodárskej súťaže, ktorého cieľom je zachovať účinnú hospodársku súťaž, bojovať proti prípadom narušenia či obmedzenia hospodárskej súťaže v zmysle rakúskeho antitrustového práva alebo európskych pravidiel hospodárskej súťaže, ako aj zabezpečiť zlučiteľnosť s právom EÚ a rozhodnutiami regulačných orgánov prijímanými pri uplatňovaní antitrustového práva (§ 1 zákona o hospodárskej súťaži).

Podľa § 2 ods. 1 bodu 7 zákona o hospodárskej súťaži sa teraz medzi úlohy Spolkového úradu na ochranu hospodárskej súťaže zahŕňa aj podávanie žalôb o zdržanie sa konania v súlade s § 14 ods. 1 zákona o nekalej hospodárskej súťaži z roku 1984 (UWG), BGBl. č. 448 v najnovšom uplatniteľnom znení.

Pri vykonávaní úloh Spolkového úradu na ochranu hospodárskej súťaže sa zistilo, že prípady zneužitia trhovej sily sa často týkajú aj nekalej hospodárskej súťaže. Spolkovému úradu na ochranu hospodárskej súťaže sa preto udelilo komplexné a rozsiahle oprávnenie podávať v záujme spotrebiteľov žaloby o zdržanie sa konania v oblasti práva spravodlivého obchodu. Rovnako ako Úrad pre spravodlivý obchod (Office of Fair Trading) v Spojenom kráľovstve je teraz Spolkový úrad na ochranu hospodárskej súťaže zodpovedný za presadzovanie právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže, ako aj v oblasti ochrany spotrebiteľa.

V súlade s ustálenou praxou a judikatúrou zabezpečuje oprávnenie podávať žaloby o zdržanie sa konania udelené združeniam a subjektom uvedeným v § 14 zákona o nekalej hospodárskej súťaži – ako aj Spolkovému úradu na ochranu hospodárskej súťaže – že dotknuté subjekty zohľadnia okrem záujmov účastníkov hospodárskej súťaže aj záujmy spotrebiteľov.

V súlade s § 14 v spojení s § 1 a § 2 ods. 1 zákona o nekalej hospodárskej súťaži v súčasne platnom znení je v zmysle článku 3 písm. a) smernice 98/27/ES Spolkový úrad na ochranu hospodárskej súťaže oprávnený tiež chrániť kolektívne záujmy spotrebiteľov, ako sa uvádza v smernici 84/450/EHS o klamlivej reklame.


POĽSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

PL-00-090 Warszawa

tel.:centrala: (48 22) 551-77-00

tel.:przyjęcia interesantów: (48 22) 551-77-60; 551-78-11

fax: (48 22) 827-64-53

Podľa článku 208 Ústavy Poľskej republiky komisár pre práva občanov chráni slobody a práva osôb a občanov, ktoré sú stanovené v ústave a ďalších normotvorných zákonoch.

Jeho osobitné povinnosti boli stanovené v zákone z 15. júla 1987 o komisárovi pre práva občanov (skrátený text: Úradný vestník 2001, č. 14, s. 147)

Komisár pre práva občanov prijíma primerané opatrenia podľa zákona, ak je informovaný o akomkoľvek porušení slobôd alebo ľudských a občianskych práv.

2.

Rzecznik Ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Aleje Jerozolimskie 44

PL-00 – 024 Warszawa

Tel. (48 22) 33 37392

(48 22) 33 37328

Fax: (48 22) 33 37 329

E mail: rzecznik@rzu.gov.pl

Ombudsman pre oblasť poistenia pôsobí na základe zákona z 22. mája 2003 o dozore nad poistením a dôchodkami a o ombudsmanovi pre oblasť poistenia. Podľa tohto zákona môže ombudsman pre oblasť poistenia požiadať poisťovne, Poľský úrad poisťovateľov motorových vozidiel a Poistný garančný fond o vysvetlenie:

individuálnych záležitostí na požiadanie poistenca,

všeobecných poistných podmienok alebo vnútorných predpisov, ktoré sú podľa názoru ombudsmana pre oblasť poistenia nevýhodné pre poistencov a

nevyhovujúcich poistných služieb, ktoré poskytujú poistitelia.

Ombudsman pre oblasť poistenia je okrem toho oprávnený postúpiť ministrovi financií sporné otázky týkajúce sa zákonného poistenia alebo požadovať možné zmeny predpisov v oblasti zákonného poistenia.

3.

Rzecznik Konsumentów

Miejski/Powiatowy Rzecznik Konsumentów – some 360 throughout the country

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie

Ul. Górskiego 7

PL-00-033 Warszawa

T: (48 22) 826 17 12;

T/F: (48 22) 827 76 37

e-mail: mrothert@warszawa.um.gov.pl

konsument@warszawa.um.gov.pl

Podľa zákona z 15. decembra 2000 o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov (Úradný vestník 2003, č. 86, s. 804 s následnými zmenami) regionálni a komunálni ombudsmani pre spotrebiteľov zastupujú miestne orgány v oblasti ochrany spotrebiteľov.

Hlavnými povinnosťami ombudsmana pre spotrebiteľov sú:

1.

zabezpečiť pre spotrebiteľov bezplatné poradenstvo a právne informácie v oblasti ochrany spotrebiteľov;

2.

navrhovať nové nariadenia a zmeny nariadení v miestnych právnych predpisoch v oblasti ochrany spotrebiteľov;

3.

prijímať opatrenia proti podnikom v prípadoch týkajúcich sa ochrany práv a záujmov spotrebiteľov;

4.

spolupracovať s príslušnou miestnou pobočkou Úradu pre ochranu spotrebiteľov, obchodnou inšpekciou a spotrebiteľskými organizáciami;

5.

zaoberať sa ďalšími úlohami, ktoré sú uvedené v zákone alebo osobitných predpisoch.

Ombudsman pre spotrebiteľov môže najmä začať právne konanie v mene spotrebiteľov a s ich súhlasom zasahovať do konaní v oblasti ochrany spotrebiteľov, ktoré už prebiehajú.

4.

Organizacje Konsumenckie

1.

Federacja Konsumentów

Rady Krajowej Federacji Konsumentów:

Plac Powstańców 1

PL-00-030 Warszawa,

tel./fax: (48 22) 827 51 05,

www.federacja-konsumentow.org.pl

E-mail: biuro@federacja-konsumentow.org.pl

Podľa článku 39 zákona z 15. decembra 2000 o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov (Úradný vestník 2003, č. 86, s. 804 s následnými zmenami) organizácie spotrebiteľov majú právomoc zastupovať záujmy spotrebiteľov v prípadoch proti správnym orgánom a miestnym orgánom a môžu sa zúčastňovať na tvorbe vnútroštátnej spotrebiteľskej politiky.

Organizácie uvedené v oddiele 1 majú právo:

1.

vyjadrovať svoje stanovisko k návrhu právnych predpisov a iných dokumentov týkajúcich sa práv a záujmov spotrebiteľov;

2.

pripravovať a podporovať vzdelávacie programy pre spotrebiteľov;

3.

vykonávať testy výrobkov a služieb a uverejňovať výsledky takýchto testov;

4.

vydávať časopisy, výskumné projekty, brožúry a letáky;

5.

poskytovať bezplatné poradenské služby a bezplatnú pomoc spotrebiteľom pri uplatňovaní ich nárokov, pokiaľ pravidlá organizácie nevyžadujú poplatok za takéto služby;

6.

zúčastňovať sa na práci na príprave noriem;

7.

plniť úlohy na vnútroštátnej úrovni v oblasti ochrany spotrebiteľov, ktoré boli zadané vnútroštátnymi orgánmi a miestnymi samosprávami;

8.

žiadať o dotácie z verejných zdrojov na plnenie úloh určených v bode 7.

 

2.

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

ul. Nowowiejska 25,

PL-00-665 Warszawa

tel.: (48 22) 660 52 71

fax: (48 22) 825 68 31

e-mail: consumer@skp.pl

http://www.skp.pl/


PORTUGALSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores

Telf.: (351) 296 62 97 26

Fax: (351) 296 62 97 26

Email:secretariadodeangradoheroismo@acra.pt

consumidores@acra.pt

web site: www.acra.pt

Podporuje verejné činnosti zamerané na informovanosť, uvedomelosť a vzdelávanie spotrebiteľov. Podporuje a pripravuje spotrebiteľov na obranu ich záujmov.

Uskutočňuje štúdie a vydáva stanoviská, podľa potreby ich spracováva a uverejňuje.

Vytvára právnu poradenskú službu pre spotrebiteľov v súlade s podmienkami, ktoré vymedzuje generálny tajomník.

Uskutočňuje alebo objednáva analýzy, testy a iné skúšky kvality výrobkov.

Podporuje rôzne druhy stretnutí s cieľom diskutovať o problémoch, ktoré majú vplyv na spotrebiteľov.

2.

Associação de Consumidores de Portugal

Tel. (351) 239 40 48 40

Fax: (351) 239 40 47 38

Email: acop.geral@mail.telepac.pt

Website: http://planeta.clix.pt/acop

Ochrana spotrebiteľov, ktorí sú jej členmi a spotrebiteľov všeobecne,

podpora, šírenie a kontrola uplatňovania a rešpektovania práv spotrebiteľov uznaných ústavou a právnymi predpismi,

skúmanie všetkých problémov, ktoré zaujímajú spotrebiteľov a úsilie o ich riešenie.

3.

Associação de Consumidores de Setúbal

Tel. (351) 265 23 79 70

Fax (351) 265 23 79 70

Email: acset-setubal@iol.pt

Obhajuje spotrebiteľov všeobecne.

4.

DECO - Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores

Rua Artilharia Um, n.o 79 - 4o

1269-160 LISBOA

Tel: 21 371 02 00

Fax: 21 371 02 99

E-mail: decolx@deco.pt

Web: www.deco.proteste.pt

Cieľom tohto združenia je obhajovať práva a legitímne záujmy spotrebiteľov.


RUMUNSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România (APC - România)

APC Romania

Intr. Licurici 2, Bloc 2, Ap. 2, Sector 3, Bucureşti, România, RO-030894

Tel/fax: +40-(21)-311.02.43

Email: office@apc-romania.ro

Web: www.apc-romania.ro

Zastupuje spotrebiteľov a presadzuje ich záujmy, spotrebiteľom zabezpečuje informácie a osvetu.


SLOVINSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Društvo za varstvo potrošnikov Maribor

Tel.: (386 2) 251 68 83

Trubarjeva 3

SLO - 2000 Maribor

Mimovládna organizácia spotrebiteľov.

Podľa článkov 74, 75 a 76 slovinského zákona o ochrane spotrebiteľov „obchodné komory a komory remeselníkov môžu podať príkazné žaloby na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov“.

2.

Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave

Tel.: (386 1) 474 06 00

Fax.: (386 1) 433 33 71

Mipor@zps-zveza.si

Frankopanska 5

SLO – 1000 Ljubljana

Mimovládna organizácia spotrebiteľov.

Podľa článkov 74, 75 a 76 slovinského zákona o ochrane spotrebiteľov „obchodné komory a komory remeselníkov môžu podať príkazné žaloby na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov“.

3.

Obalno združenje potrošnikov Koper

Tel.: 386 5 628 87 50

Fax.: 386 5 654 08 80

ks_zusterna@siol.net

Dolga reber 5,

SLO - 6000 Koper

Mimovládna organizácia spotrebiteľov.

Podľa článkov 74, 75 a 76 slovinského zákona o ochrane spotrebiteľov „obchodné komory a komory remeselníkov môžu podať príkazné žaloby na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov“.

4.

Varstvo potrošnikov Celje

Tel.: (386 3) 541 26 05

Fax.: (386 3) 492 35 11

janez.tercek@triera.net

Gledališka ul. 2

p.p. 297

SLO – 3000 Celje

Mimovládna organizácia spotrebiteľov.

Podľa článkov 74, 75 a 76 slovinského zákona o ochrane spotrebiteľov „obchodné komory a komory remeselníkov môžu podať príkazné žaloby na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov“.

5.

Zavod za varstvo potrošnikov

Tel.: (386 1) 256 88 77

Fax.: (386 1) 256 88 77

varstvo.potrosnikov@siol.net

Koprska 94

SLO – 1000 Koper

Mimovládna organizácia spotrebiteľov.

Podľa článkov 74, 75 a 76 slovinského zákona o ochrane spotrebiteľov „obchodné komory a komory remeselníkov môžu podať príkazné žaloby na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov“.

6.

Združenje potrošnikov Gorenjske Kranj

Tel.: (386 4) 236 25 40

andrej.tavcar2@guest.arnes.si

Bertoncljeva 23

SLO – 4000 Kranj

Mimovládna organizácia spotrebiteľov.

Podľa článkov 74, 75 a 76 slovinského zákona o ochrane spotrebiteľov „obchodné komory a komory remeselníkov môžu podať príkazné žaloby na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov“.

7.

Združenje potrošnikov Posavja

Fax.: (386 7) 814 91 49

metod.tekavcic@guest.arnes.si

Cesta Krških žrtev 23

SLO – 8270 Krško

Mimovládna organizácia spotrebiteľov.

Podľa článkov 74, 75 a 76 slovinského zákona o ochrane spotrebiteľov „obchodné komory a komory remeselníkov môžu podať príkazné žaloby na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov“.

8.

Združenje potrošnikov Pomurja

Tel.: (386 2) 5349 390

Fax.: (386 2) 5349 391

zdr.pot.pom@siol.net

Trg zmage 4

SLO – 9000 Murska Sobota

Mimovládna organizácia spotrebiteľov.

Podľa článkov 74, 75 a 76 slovinského zákona o ochrane spotrebiteľov „obchodné komory a komory remeselníkov môžu podať príkazné žaloby na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov“.

9.

Združenje potrošnikov Primorske

Tel.: (386 5) 333 41 43

Fax.: (386 5) 334 651

toni.podbrscek@email.si

Ur. Gradnikove brigade 33

SLO - 5000 Nova Gorica

Mimovládna organizácia spotrebiteľov.

Podľa článkov 74, 75 a 76 slovinského zákona o ochrane spotrebiteľov „obchodné komory a komory remeselníkov môžu podať príkazné žaloby na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov“.

10.

Združenje potrošnikov Zasavja

Tel.: (386 3) 566 90 40

Fax.: (386 3) 566 90 41

tanja.drnovsek@siol.net

Cesta zmage 33

SLO – 1410 Zagorje ob Savi

Mimovládna organizácia spotrebiteľov.

Podľa článkov 74, 75 a 76 slovinského zákona o ochrane spotrebiteľov „obchodné komory a komory remeselníkov môžu podať príkazné žaloby na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov“.

11.

Zveza potrošnikov Slovenije – društvo

Tel.: (386 1) 474 06 00

Fax.: (386 1) 433 33 71

zps@zps-zveza.si

Frankopanska 5

SLO – 1000 Ljubljana

Mimovládna organizácia spotrebiteľov.

Podľa článkov 74, 75 a 76 slovinského zákona o ochrane spotrebiteľov „obchodné komory a komory remeselníkov môžu podať príkazné žaloby na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov“.

12.

Zveza potrošniških združenj Slovenije

Tel.: (386 2) 534 93 90

Fax.: (386 2) 534 93 91

zdr.pot.pom@siol.net

Trg zmage 4

SLO – 9000 Murska sobota

Mimovládna organizácia spotrebiteľov.

Podľa článkov 74, 75 a 76 slovinského zákona o ochrane spotrebiteľov „obchodné komory a komory remeselníkov môžu podať príkazné žaloby na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov“.

13.

Gospodarska zbornica Slovenije

Tel.: (386 1) 589 80 00

Fax.: (386 1) 589 81 00

infolink@gzs.si

Dimičeva 13

SLO – 1000 Ljubljana

Obchodná komora Slovinska.

Podľa článkov 74, 75 a 76 slovinského zákona o ochrane spotrebiteľov „obchodné komory a komory remeselníkov môžu podať príkazné žaloby na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov“.

14.

Obrtna zbornica Slovenije

Tel.: (386 1) 583 05 00

Fax: (386 1) 505 43 73

obrtna.zbornica@ozs.si

Celovška 71

SLO – 1000 Ljubljana

Komora remeselníkov Slovinska.

Podľa článkov 74, 75 a 76 slovinského zákona o ochrane spotrebiteľov „obchodné komory a komory remeselníkov môžu podať príkazné žaloby na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov“.


SLOVENSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Združenie slovenských spotrebiteľov

Palisády 22,

Bratislava

Tel. (421) 2 54 41 11 48

Fax. (421 2 54 41 11 48

E-mail: zss@zss.sk

web: www.isnet.sk/zss

Zastupovanie spotrebiteľov na súde. Poskytovanie odborného poradenstva. Sprostredkovanie vyriešenia sporov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi.

2.

Ochrana spotrebiteľa Oravy

Obrancov mieru 2,

Dolný Kubín

Tel. (421) 435 88 61 23

Mob. (421) 907 24 21 11

E-mail: osodk@centrum.sk

Sprostredkovanie vyriešenia sporov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi.

3.

Asociácia užívateľov služieb

Skuteckého 30, Banská Bystrica

Tel. (421) 484 13 87 08

E-mail: asubb@centrum.sk

www: www.asu.sk

Zastupovanie záujmov spotrebiteľov na súde.

4.

Infospot, informačné a spotrebiteľské centrum

Žabotova 2,

Bratislava

Tel. (421 252 49 19 11

Mob. (421) 905 25 00 05

E-mail: infospot@vnet.sk

Mimosúdne riešenie sporov spotrebiteľov, zastupovanie na súde, zastúpenie v orgánoch vnútroštátnej správy.

5.

Spotrebiteľská informačná agentúra

Horný val 24,

Žilina

Tel. (421) 415 62 59 92

Fax. (421) 415 00 08 33

E-mail: terc@slovanet.sk

Riešenie sporov spotrebiteľov prostredníctvom mimosúdneho riešenia sporov, zastupovanie spotrebiteľov na súde.

6.

Združenie na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade

Šrobárova 2676/30,

Poprad

Tel. (421) 908 32 74 64

E-mail: ochpp@pobox.sk

Ochrana práv spotrebiteľov v mieste riešenia sporov, zastupovanie spotrebiteľov na súde.

7.

Združenie bratislavských spotrebiteľov

Stavbárska 60,

Bratislava

Tel. (421) 903 84 72 92

E-mail: zbs@pobox.sk

Zastupovanie spotrebiteľov a predkladanie žiadostí o vydanie súdnych príkazov.

8.

Združenie občianskej sebaobrany

Mraziarenská 3,

Bratislava

Tel. (421) 255 41 01 75

Mob. (421) 904 88 32 49 /

(421) 903 70 34 73

E-mail: sebaobrana@szm.sk

web: www.sebaobrana.szm.sk

Zastupovanie spotrebiteľov v spotrebiteľských sporoch, najmä v prípade služieb poskytovaných monopolmi.

9.

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

Ul. 17. Novembra 14,

Stará Ľubovňa

Tel. (421) 52 432 60 47

Fax. (421) 52 432 60 47

E-mail: asociaciask@stonline.sk

web: www.spotrebiteliask.sk

Poskytovanie poradenských služieb, pomoc spotrebiteľom pri súdnych konaniach.

10.

Regionálne združenie spotrebiteľov Regionspot

Kapisztoryho 1,

Nové Zámky

Tel. (421) 35 42 32 64

Poskytovanie poradenských služieb, pomoc spotrebiteľom pri súdnych konaniach.

11.

Združenie na ochranu práv spotrebiteľov vlastníkov a nájomcov bytov

Ipeľská 5

Bratislava 821 07

E-mail: znos@post.sk

Ochrana práv spotrebiteľov vlastníkov a nájomcov bytov.

12.

European Information Society Institute, o.z. (EISI)

Dobrianskeho 1580,

Vranov nad Topľou

E-mail: eisi@eisionline.org

Web www.eisonline.org

Ochrana práv a záujmov spotrebiteľov. Poskytovanie poradenských služieb, riešenie sporov spotrebiteľov prostredníctvom mimosúdnych dohôd, zastupovanie spotrebiteľov na súde. Vzdelávanie spotrebiteľov a zvyšovanie ich informovanosti.

13.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 439/16

058 01 Poprad

e-mail: info@sospotrebitelov.sk

web: www.sospotrebitelov.sk

tel.: 00421 52 286 1300

Mimosúdne riešenie sporov a riešenie sporov online, kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu, právna obhajoba, vzdelávanie a publikačné činnosti, denné poradenské centrum pre spotrebiteľov, vnútroštátne a medzinárodné činnosti zamerané na ochranu práv spotrebiteľa a lepšie presadzovanie právnych predpisov.

14.

Úžera.org

Jazerná 19, Nové Zámky

Mob. (421) 949 180 674

Email: zdruzenie@uzera.org

web: www.uzera.org

Zastupovanie spotrebiteľov na súde. Poskytovanie odborného poradenstva. Mimosúdne riešenie sporov. Kolektívne obhajovanie práv spotrebiteľov. Vzdelávanie spotrebiteľov a dodávateľov.

15.

Asociácia bankových klientov

M. R. Štefánika 12, Martin

Email: info@asbk.sk

web: www.asbk.sk

Zastupovanie spotrebiteľov na súde. Sprostredkovanie vyriešenia sporov medzi spotrebiteľmi a bankami.


FÍNSKO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Kuluttaja-asiamies

Tel. (358 9) 772 61

Fax (358 9) 772 67 557

E-mail posti@kuluttajavirasto.fi

web: www.kuluttajavirasto.fi

Dohliada na obchod zameraný na spotrebiteľov a na podmienky spotrebiteľských zmlúv.

Takisto dohliada aj na zhodu reklamy v rozhlase a televízii s etickými princípmi a predpismi, ktorými sa riadi ochrana menšín.

2.

Kuluttajat — Konsumenterna ry

Tel. (358 9) 877 50 120

Fax (358 9) 877 50 120

E-mail: info@kuluttajat-konsumenterna.fi

web: www.kuluttajat-konsumenterna.fi

Monitoruje účinnosť a pokrok dosiahnutý v oblasti ochrany spotrebiteľov.

3.

Suomen Kuluttajaliitto

Tel. (358 9) 454 22 10

Fax (358 9) 454 22 120

E-mail suomen@kuluttajaliitto.fi

web: www.kuluttajaliitto.fi

Monitoruje záujmy spotrebiteľov na trhu využívaním občianskej činnosti.

4.

Kuluttajavirasto

Tel. (358 9) 772 61

Fax (358 9) 772 67 557

E-mail posti@kuluttajavirasto.fi

web: www.kuluttajavirasto.fi

Monitoruje turistické zájazdy a ich zabezpečenie.

5.

Rahoitustarkastus

Tel (358 10) 831 51

Fax (358 10) 831 53 28

E-mail rahoitustarkastus@rahoitustarkastus.fi

web: www.rahoitustarkastus.fi

Spolu s ombudsmanom pre spotrebiteľov dohliada na marketing spotrebiteľských úverov a zmluvné podmienky.

6.

Lääkelaitos

Tel. (358 9) 47 33 41

Fax (358 9) 71 44 69

E-mail kirjaamo@nam.fi

web: www.laakelaitos.fi

Dohliada na reklamu na lieky.

7.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

Tel. (358 9) 396 72 70

Fax (358 9) 39 67 27 97

web: www.sttv.fi

Dohliada na reklamu na tabakové výrobky a alkohol.

8.

Viestintävirasto

Tel. (358 9) 69 661

Fax (358 9) 69 66 410

E-mail kirjaamo@ficora.fi

web: www.ficora.fi

Monitoruje reklamu v rozhlase a televízii, pričom zohľadňuje:

predpisy o etických princípoch a ochranu menšín, ktoré ovplyvňujú reklamu a televíznu reklamu,

reklamu na alkohol a tabakové výrobky.

9.

Vakuutusvalvontavirasto

Tel. (358 9) 415 59 50

Fax (358 9) 415 59 660

E-mail kirjaamo@vakuutusvalvonta.fi

web www.vakuutusvalvonta.fi

Dohliada na trh poistných služieb a využívanie poistných podmienok.


ŠVÉDSKO

Name of the entitiy

Kontaktné údaje

Účel

1.

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

Tel: (46) 8 429 05 00

Fax: (46) 8 429 89 00

E-mail: konsumentverket@konsumentverket.se

Web: www.konsumentverket.se

Konsumentverket je správnym orgánom na vnútroštátnej úrovni pre záležitosti spotrebiteľov a má za úlohu chrániť záujmy spotrebiteľov.


SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Názov subjektu

Kontaktné údaje

Účel

1.

Competition and Markets Authority (CMA)

Tel. 0203 738 6000

The Competition and Markets Authority

Victoria House

34-63 Southampton Row

London

WC1B 4AD

United Kingdom

www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority

general.enquiries@cma.gsi.gov.uk

CMA je neministerský vládny úrad, ktorého úlohou je podporovať hospodársku súťaž v prospech spotrebiteľov. Zameriava sa na dobré fungovanie trhov pre spotrebiteľov, podniky a hospodárstvo.

2.

The Information Commissioner’s office (formerly The Information Commissioner)

Tel. 01625 545 700

Fax 01625 524 510

Information Commissioner's OfficeWycliffe House

Water Lane

Wilmslow Cheshire

SK9 5AF

United Kingdom

http://www.informationcommissioner.gov.uk

mail@ico.gsi.gov.uk

Komisár pre informácie má množstvo osobitných povinností na základe zákonov o ochrane údajov a slobode prístupu k informáciám.

3.

The Civil Aviation Authority

Tel. 020 7379 7311

Civil Aviation Authority

CAA House

45-59 Kingsway

London

WC2B 6TE

United Kingdom

http://www.caa.co.uk

CAA má niekoľko osobitných funkcií vrátane podpory primeraného záujmu používateľov služieb leteckej dopravy a ochrany proti dôsledkom zlyhania na strane prevádzkovateľov leteckej dopravy.

4.

The Office of Gas and Electricity Markets (formerly the Gas and Electricity Markets Authority)

Tel. 020 7901 7000

Fax 020 7901 7066

Ofgem

9 Millbank

London SW1P 3GE

United Kingdom

http://www.ofgem.gov.uk/ofgem/index.jsp

enquiries@energywatch.org.uk

The Gas and Electricity Markets Authority (Úrad pre trh s plynom a elektrickou energiou) je zodpovedný za riadenie trhu s plynom a elektrickou energiou vo Veľkej Británii a ochranu záujmov zákazníkov nakupujúcich plyn a elektrickú energiu.

5.

The Office for the Regulation of Electricity and Gas (Northern Ireland) (formerly the Director-General of Electricity Supply for Northern Ireland)

Tel. 02890 311575

The Office for the Regulation of Electricity and Gas (Northern Ireland)

Brookmount Buildings

42 Fountain Street

Belfast

BT1 5EE

United Kingdom

http://ofreg.nics.gov.uk/index.html

Generálny riaditeľ pre zásobovanie elektrickou energiou pre Severné Írsko je zodpovedný za riadenie trhov s plynom a elektrickou energiou v Severnom Írsku a ochranu záujmov zákazníkov nakupujúcich plyn a elektrickú energiu.

6.

The Office of Communications

Tel. 0845 456 3000

Fax 0845 456 3333

The Office of Communications

Riverside House

2a Southwark Bridge Road

London SE1 9HA

United Kingdom

http://www.ofcom.org.uk

contact@ofcom.org.uk

The Office of Communications (Komunikačný úrad) je regulátorom komunikačných odvetví v Spojenom kráľovstve a je zodpovedný za riadenie televíznych, rozhlasových, telekomunikačných a bezdrôtových služieb.

7.

The Office of Water Services (formerly the Director-General of Water Services)

Tel. 0121 625 1300 / 1373

Fax 0121 625 1400

Office of Water Services

Centre City Tower

7 Hill Street

Birmingham B5 4UA

United Kingdom

http://www.ofwat.gov.uk

enquiries@ofwat.gsi.gov.uk

The Office of Water Services (Úrad vodárenských služieb) je hospodárskym regulátorom sprivatizovaného vodohospodárskeho priemyslu v Anglicku a Walese. Chráni záujmy spotrebiteľov, pokiaľ ide o stanovenie cien a normy služieb a posudzuje spory.

8.

The Office of Rail Regulation (formerly the Rail Regulator)

Tel. 020 7282 2000

Fax 020 7282 2040

The Office of Rail Regulation

1 Waterhouse Square

138-142 Holborn

London

EC1N 2TQ

United Kingdom

http://www.rail-reg.gov.uk

Zodpovedný za riadenie železníc vo Veľkej Británii. Medzi povinnosti úradu patrí ochrana záujmov používateľov železničných služieb.

9.

Every weights and measures authority in Great Britain

204 rôznych organizácií. Kontaktujte najskôr the Office of Fair Trading:

Tel. 0207 211 8000

The Office of Fair Trading

Fleetbank House

2-6 Salisbury Square

London

EC4Y 8JX

United Kingdom

www.oft.gov.uk

enquiries@oft.gsi.gov.uk

Úrady pre váhy a miery sú súčasťou miestnej správy vo Veľkej Británii, presadzujú právne predpisy a nariadenia, ktorými sa riadi predaj a dodávka tovarov a služieb a poskytujú poradenstvo spotrebiteľom a podnikom.

10.

The Department of Enterprise, Trade and Investment in Northern Ireland

Tel. 028 9052 9900

Department of Enterprise, Trade and Investment

Netherleigh Massey Avenue

Belfast BT4 2JP

United Kingdom

http://www.detini.gov.uk

information@detini.gov

DETINI presadzuje právne predpisy a nariadenia, ktorými sa riadi predaj a dodávka tovarov a služieb v Severnom Írsku a poskytuje poradenstvo spotrebiteľom a podnikom.

11.

The Financial Conduct Authority

Tel. 020 7066 1000

The Financial Conduct Authority

25 The North Colonnade,

Canary Wharf,

London E14 5HS

United Kingdom

http://www.fca.org.uk

FCA je nezávislý orgán, ktorý riadi odvetvie finančných služieb v Spojenom kráľovstve. Snaží sa zachovať dôveru vo finančný systém Spojeného kráľovstva, podporovať porozumenie verejnosti a zabezpečiť ochranu spotrebiteľov.