6.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 154/2


Oznámenie Komisie

(2019/C 154/02)

Európskym hlavným mestom kultúry bude v roku 2023 Veszprém (Maďarsko).