V Bruseli4. 9. 2019

COM(2019) 399 final

2019/0183(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

Spojené kráľovstvo sa rozhodlo opustiť Európsku úniu iniciovaním postupu stanoveného v článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“). Na základe žiadosti Spojeného kráľovstva Európska rada (článok 50) odsúhlasila 11. apríla 2019 1 ďalšie predĺženie 2 lehoty stanovenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ do 31. októbra 2019. Ak Spojené kráľovstvo do 31. októbra 2019 neratifikuje dohodu o vystúpení, alebo ak nepožiada o tretie predĺženie, ktoré Európska rada (článok 50) schváli jednomyseľne, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 ZEÚ sa skončí. Spojené kráľovstvo bude potom od 1. novembra 2019 treťou krajinou bez dohody zabezpečujúcej riadené vystúpenie. Komisia naďalej zastáva názor, že najlepším výsledkom je riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie na základe dohody o vystúpení.

Od toho momentu sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy EÚ. Nebude sa uplatňovať žiadne prechodné obdobie stanovené v dohode o vystúpení. Táto situácia samozrejme spôsobí veľké problémy občanom, podnikom a verejným inštitúciám a bude mať vážne negatívne ekonomické a finančné dôsledky.

Európska únia a členské štáty EÚ27 doteraz prijali významný súbor opatrení. V prvom rade sa Európska komisia od novembra 2018 pripravuje na vystúpenie bez dohody. Komisia do dnešného dňa predložila a spoluzákonodarcovia prijali 19 legislatívnych návrhov. Komisia okrem toho prijala 63 nelegislatívnych aktov a uverejnila 100 oznamov o pripravenosti.

Zásady krízových opatrení na všetkých úrovniach boli stanovené v druhom oznámení o pripravenosti na brexit z 13. novembra 2018 3 . Medzi ne patrí najmä to, že opatrenia nebudú slúžiť na nápravu škôd, ktorým bolo možné predísť opatreniami na zaistenie pripravenosti a včasnými krokmi príslušných zainteresovaných strán.

Ako sa uvádza v štvrtom oznámení o pripravenosti na brexit z 10. apríla 2019 4 , v súvislosti s prípravou krízových opatrení je Komisia pripravená navrhnúť opatrenia finančnej podpory na zmiernenie vplyvu v najviac postihnutých oblastiach a odvetviach, pričom zohľadní finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, a akékoľvek úpravy na strane výdavkov a na strane príjmov rozpočtu EÚ, ktoré by mohli vyplynúť z vystúpenia bez dohody. Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci ponúkajú pružné riešenia pre vnútroštátne opatrenia na bezprostrednejšiu podporu dotknutých zainteresovaných strán.

Okrem toho môžu mať podniky, najmä malé a stredné podniky s veľkou mierou naviazania na Spojené kráľovstvo, problémy súvisiace so stratou ľahkého prístupu na jeho trh alebo ich môžu inak ovplyvniť komplexnejšie obchodné vzťahy. Dôsledkom by mohla byť strata pracovných miest. Členské štáty môžu pocítiť potrebu konať proti negatívnemu vplyvu na trh práce zavedením schém pomoci na podporu postihnutých podnikov pri riadení zmien alebo zavádzaní opatrení, ktoré by pomohli zachovať úrovne zamestnanosti.

Ovplyvnená bude aj verejná správa členských štátov, pretože bude musieť vo veľmi krátkom čase vytvoriť ďalšiu infraštruktúru a v niektorých dotknutých odvetviach prijať ďalších zamestnancov.

Napríklad v oblasti ciel a nepriamych daní budú musieť vnútroštátne správne orgány vynaložiť značné investície do infraštruktúry a ľudských zdrojov, predovšetkým v členských štátoch, ktoré sú hlavným vstupným a výstupným bodom pre obchod Európskej únie so Spojeným kráľovstvom. V oblasti sanitárnych a rastlinolekárskych kontrol si 27 členských štátov vytvára nové hraničné inšpekčné stanice, resp. rozširuje existujúce stanice na vstupných miestach dovozu zo Spojeného kráľovstva do EÚ.

Uvedené druhy opatrení budú mať pravdepodobne výrazný vplyv na verejné výdavky, najmä v krátkodobom horizonte a v členských štátoch, ktoré táto udalosť zasiahla najviac. Pre verejné financie uvedených členských štátov by to mohlo znamenať veľkú katastrofu, čo by spôsobilo naliehavú potrebu dodatočných verejných finančných prostriedkov. Preto ak by sa rozsah pôsobnosti Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) rozšíril tak, že by sa vzťahoval aj na negatívny vplyv tohto scenára, uvoľnenie jeho prostriedkov by mohlo týmto členským štátom a ich finančným inštitúciám poskytnúť životne dôležitú pomoc.

FSEÚ bol vytvorený v roku 2002 na podporu členských štátov EÚ a pristupujúcich krajín v čase veľkých katastrof spôsobených prírodnými udalosťami, ako sú povodne, búrky, zemetrasenia, sopečné erupcie, lesné požiare alebo suchá. Prostriedky z fondu možno uvoľniť na základe žiadosti príslušnej krajiny, ak má katastrofa rozmer, ktorý odôvodňuje intervenciu na európskej úrovni.

Jeho fungovanie je konkrétnym vyjadrením skutočnej solidarity EÚ, v rámci ktorej sa členské štáty dohodli na vzájomnej podpore v podobe poskytnutia dodatočných finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ.

Napriek už prijatým alebo plánovaným opatreniam sa možno domnievať, že niektoré členské štáty z dôvodu mimoriadne úzkeho ekonomického a obchodného vzťahu so Spojeným kráľovstvom ovplyvní vystúpenie bez dohody viac ako iné členské štáty. Aj keď je mimoriadne ťažké presne ho posúdiť, bude mať výrazný vplyv na ekonomiku, trh práce a verejné financie, najmä v krátkodobom horizonte. Pôjde síce o ojedinelú udalosť, jej rušivé účinky a z nej vyplývajúca záťaž v oblasti verejných financií, ktoré možno priamo pripísať vystúpeniu bez dohody, by však mohli predstavovať veľkú katastrofu, a preto by aktivácia „zásady solidarity“, ktorá je základom FSEÚ, bola na účely zmiernenia týchto účinkov odôvodnená.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Cieľom súčasného návrhu je zmeniť nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie [ďalej len „nariadenie (ES) č. 2012/2002“] s cieľom rozšíriť jeho rozsah pôsobnosti na určité druhy dodatočných verejných výdavkov, ktoré vznikli v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody o vystúpení.

Súlad s ostatnými politikami Únie

Návrh je súčasťou prípravy krízových opatrení na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Keďže ide o zmenu existujúceho nariadenia, vychádza sa z ustanovení, ktoré sú právnym základom nariadenia (ES) č. 2012/2002, t. j. článku 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Keďže táto zmena sa týka len členských štátov, neuplatňuje sa článok 212 ZFEÚ.

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Cieľom návrhu je rozšíriť rozsah pôsobnosti FSEÚ a prejaviť európsku solidaritu s najviac zasiahnutými členskými štátmi tak, že sa im poskytne pomoc z fondu na zvládnutie finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody. V súlade so zásadou subsidiarity sa v ňom vymedzujú jasné kritériá oprávnenosti na uvoľnenie prostriedkov z FSEÚ. Pomoc v rámci tohto nástroja sa preto obmedzuje na náklady so závažnými dôsledkami pre ekonomickú a sociálnu situáciu v danom členskom štáte.

FSEÚ je založený na zásade subsidiarity. To znamená, že EÚ by mala zasiahnuť len vtedy, ak sa dospeje k záveru, že členský štát už nezvláda krízu sám a potrebuje pomoc. Podľa zákonodarcu k takejto situácii v prípade prírodných katastrof dochádza, keď celkové priame škody prekročia určitú prahovú hodnotu. Nepatrí sem následná ekonomická škoda, pretože sa považuje za príliš zložitú na to, aby ju bolo možné rýchlo, spoľahlivo a porovnateľným spôsobom určiť. Prahová hodnota v prípade prírodných katastrof sa preto definovala ako priame škody presahujúce 0,6 % hrubého národného dôchodku (HND) alebo 3 miliardy EUR (v cenách roku 2011), pričom sa uplatňuje nižšia suma. Toto dvojité kritérium sa vybralo z toho dôvodu, že jedna fixná suma by nezohľadňovala veľké rozdiely v ekonomickej sile (a teda v rozpočtovej reakcieschopnosti) členských štátov a viedla by k veľkej nespravodlivosti a nerovnakému zaobchádzaniu s členskými štátmi. Jedna percentuálna sadzba by viedla buď k mimoriadne nízkym sumám v prípade menších členských štátov, alebo k výrazne vysokým prahovým hodnotám v prípade najväčších ekonomík.

V prípade neriadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ sa očakávajú vážne dôsledky pre ekonomiky členských štátov. Priame škody je však takmer nemožné odhadnúť. Z toho dôvodu nie je možný rovnaký prístup ako pri prírodných katastrofách. Komisia namiesto toho navrhuje, aby sa za referenciu pri určovaní oprávnenosti považovala finančná záťaž na rozpočty členských štátov v súvislosti s riešením dodatočných potrieb vyplývajúcich z vystúpenia bez dohody a priamo s ním spojených. To vo veľkej miere zodpovedá verejnému podielu na priamych škodách, ktorý je oprávnený na financovanie (napríklad náklady na obnovu verejnej infraštruktúry, pomoc obyvateľstvu, záchranné služby atď.) v prípade prírodných katastrof. Tento oprávnený verejný podiel na celkových škodách je v závislosti od katastrofy a dotknutej krajiny veľmi rozdielny. V priemere predstavuje asi 50 % celkových škôd.

Komisia preto navrhuje zachovať zásady, na ktorých je založený prístup k FSEÚ. Z toho vyplýva, že ako minimálna úroveň verejných výdavkov súvisiacich s vystúpením bez dohody s cieľom získať prístup k FSEÚ sa definuje nižšia suma z 0,3 % HND alebo 1,5 miliardy EUR v cenách roku 2011, t. j. polovica sumy uplatniteľnej na prírodné katastrofy. Členský štát má poskytnúť dôkazy o týchto výdavkoch a preukázať, že priamo súvisia s vystúpením bez dohody.

Proporcionalita

Návrh je v súlade so zásadou proporcionality. Neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených v rámci existujúceho nástroja.

Výber nástroja

Navrhuje sa upraviť existujúce nariadenie (ES) č. 2012/2002 s cieľom využiť zavedené postupy a postupy na prípravu a posudzovanie žiadostí o pomoc a na vykonávanie a podávanie správ o pomoci. Tento postup je cielený a obmedzený na zmiernenie ekonomických dôsledkov výnimočnej situácie, ktorou je vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Hodnotenia ex post/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov

V hodnotení ex post za roky 2002 – 2017 5 sa dospelo k záveru, že fond je cenným nástrojom, ktorý má EÚ k dispozícii na intervencie v katastrofických situáciách, ktorý prináša pridanú hodnotu EÚ k reakcii po katastrofách v členských štátoch a pristupujúcich krajinách. V hodnotení sa takisto vyzvalo, aby sa ešte zvážila možnosť politických opatrení, ktoré zvyšujú intervenčný potenciál fondu.

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Vzhľadom na naliehavosť vypracovania návrhu tak, aby ho spoluzákonodarcovia mohli včas prijať, sa konzultácie so zainteresovanými stranami nemohli uskutočniť.

Posúdenie vplyvu

Vzhľadom na naliehavosť návrhu nebolo vykonané žiadne posúdenie vplyvu.

4.VPLYV NA ROZPOČET

V záujme zachovania disponibility FSEÚ v prípade veľkých prírodných katastrof, čo je jeho pôvodným účelom, by sa použitie FSEÚ na účely tohto návrhu malo obmedziť na maximálne 50 % jeho ročnej disponibilnej sumy v rokoch 2019 a 2020.

Maximálna výška ročných rozpočtových prostriedkov pridelených z FSEÚ predstavuje 500 mil. EUR v cenách roku 2011. V bežných cenách to znamená 585,8 mil. EUR na rok 2019 plus 597,5 mil. EUR na rok 2020, t. j. spolu 1 183,3 mil. EUR. Na účely tohto návrhu by preto bolo k dispozícii až 591,65 mil. EUR.

Na základe pomoci z FSEÚ, ktorá sa mobilizovala už v roku 2019 a ktorá sa mobilizuje v súčasnosti, možno odôvodnene očakávať, že väčšia časť a v každom prípade viac ako polovica rozpočtových prostriedkov pridelených na rok 2019 sa počas daného roka nevyužije a prenesie sa do roku 2020.

Revíziou nariadenia o FSEÚ v roku 2014 boli zavedené zálohové platby, ktoré nadobudli účinnosť od roku 2015. Hlavným dôvodom ich zavedenia bolo, že postup potrebný na uvoľnenie prostriedkov z FSEÚ a vyplatenie úplnej pomoci je príliš zdĺhavý (zvyčajne až jeden rok) a že vážna krízová situácia si vyžadovala rýchlejšiu reakciu. Takisto sa usúdilo, že dlhé oneskorenia pri poskytovaní pomoci neprospievali obrazu EÚ.

Výška záloh sa stanovila na 10 % predpokladaného príspevku z FSEÚ, a to najviac do výšky 30 miliónov EUR. Ukázalo sa, že táto úroveň nebola uspokojivá. V prípade menších katastrof, pri ktorých príspevok z FSEÚ predstavuje niekoľko miliónov EUR, záloha nie je oveľa vyššia ako niekoľko sto tisíc eur, čo takmer nemení situáciu. V prípade veľmi veľkých katastrof, ako je zemetrasenie v regióne Abruzzo so škodou vo výške 22 miliárd EUR a s príspevkom z FSEÚ vo výške 1,2 miliardy EUR je záloha vo výške najviac 30 miliónov EUR úplne neprimeraná. V oboch scenároch je zálohová platba neprimeraná jej účinkom v praxi. Túto analýzu potvrdzuje nedávne ex- post hodnotenie FSEÚ (2002 – 2017).

Komisia preto navrhuje zvýšiť úroveň zálohových platieb pre jednotlivé katastrofy v prípade všetkých kategórií na 25 % predpokladaného príspevku z FSEÚ, a to najviac do výšky 100 miliónov EUR.

Komisia takisto navrhuje zvýšiť celkovú výšku rozpočtových prostriedkov na zálohové platby z FSEÚ v ročnom rozpočte z 50 miliónov EUR na 100 miliónov EUR. V návrhu rozpočtu na rok 2020 nie je tento návrh zapracovaný. S cieľom zabezpečiť v prípade potreby včasnú disponibilitu zdrojov Komisia navrhne do rozpočtu na rok 2020 zaradiť dodatočné rozpočtové prostriedky vo výške maximálne 50 miliónov EUR.

5.ĎALŠIE PRVKY

Plány vykonávania a spôsob monitorovania, hodnotenia a podávania správ

Vyžaduje sa maximálna transparentnosť a riadne monitorovanie využívania finančných zdrojov EÚ. Ohlasovacie povinnosti členských štátov a Komisie sa budú uplatňovať v zmysle nariadenia (ES) č. 2012/2002.

2019/0183 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 175 tretí odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 6 ,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov 7 ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)Fond solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) bol zriadený nariadením Rady (ES) č. 2012/2002 8 . Fond bol vytvorený na poskytovanie finančnej pomoci členským štátom v núdzových situáciách ako konkrétny prejav európskej solidarity v ťažkých situáciách.

(2)Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa na Spojené kráľovstvo prestávajú uplatňovať odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení, alebo ak dohoda nenadobudne platnosť, po dvoch rokoch od uvedeného oznámenia, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(3)Na základe žiadosti Spojeného kráľovstva Európska rada odsúhlasila 11. apríla 2019 9 ďalšie predĺženie 10 lehoty stanovenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ do 31. októbra 2019. Ak Spojené kráľovstvo do 31. októbra 2019 neratifikuje dohodu o vystúpení 11 alebo ak nepožiada o tretie predĺženie, ktoré Európska rada jednomyseľne schváli, Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez dohody a od 1. novembra 2019 sa stane treťou krajinou.

(4)S cieľom zmierniť ekonomické dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody a prejaviť solidaritu s najviac zasiahnutými členskými štátmi za takýchto výnimočných okolností by sa nariadenie (ES) č. 2012/2002 malo zmeniť, aby sa podporili súvisiace verejné výdavky.

(5)Keďže ide o výnimočné použitie fondu, jeho pomoc na zmiernenie vážnej finančnej záťaže, ktorá členským štátom vznikla ako priamy dôsledok vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody, by mala byť cielená a časovo obmedzená, aby sa zachoval pôvodný zmysel fondu a jeho schopnosť reagovať na prírodné katastrofy.

(6)Na účely tohto mimoriadneho využívania fondu je vhodné stanoviť minimálnu výšku odhadovanej škody, po prekročení ktorej členský štát môže požiadať o pomoc z fondu v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody. Okrem toho je potrebné zmeniť pravidlá oprávnenosti tak, aby zahŕňali podporu verejných výdavkov, ktoré vznikli v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody.

(7)S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie medzi členskými štátmi by mala existovať jedna lehota, ktorá sa uplatňuje na všetky členské štáty, pokiaľ ide o predloženie žiadosti o finančný príspevok z fondu, bez možnosti predĺžiť uplatňovanie po danej lehote na pokrytie dodatočných výdavkov.

(8)S cieľom zachovať disponibilitu fondu pre prírodné katastrofy, čo je jeho pôvodným účelom, by sa mal stanoviť rozpočtový strop na podporu súvisiacu s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody.

(9)Na pomoc z fondu v záujme zmiernenia vážnej finančnej záťaže členských štátov v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody by sa mali vzťahovať rovnaké pravidlá vykonávania, monitorovania, podávania správ, kontroly a auditu ako na všetky iné intervencie fondu. Okrem toho vzhľadom na veľký rozsah verejných výdavkov, ktoré sú potenciálne oprávnené na podporu, je dôležité zabezpečiť, aby sa dodržiavali ostatné ustanovenia práva EÚ, najmä pravidlá štátnej pomoci.

(10)Komisia by mala byť schopná rýchlo rozhodnúť o viazaní osobitných finančných prostriedkov a ich čo najrýchlejšom uvoľnení. Existujúce ustanovenia týkajúce sa zálohových platieb by sa preto mali posilniť tak, že sa zvýšia ich sumy.

(11)Toto nariadenie by malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, keď sa zmluvy prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 ZEÚ, ak do uvedeného dátumu nenadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom.

(12)Nariadenie (ES) č. 2012/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2012/2002 sa mení takto:

1.Pred článok 1 sa vkladá tento nadpis:

„HLAVA I
ROZSAH PÔSOBNOSTI A OPRÁVNENOSŤ“

2.V článku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Na účely tohto nariadenia pojem „veľké katastrofy“ zahŕňa prírodné katastrofy, ako aj situácie, keď členským štátom ako priamy dôsledok vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody vznikla vážna finančná záťaž.“

3.Vkladajú sa tieto nové články 3a a 3b:

„Článok 3a

1.Na žiadosť členského štátu sa môže pomoc z fondu mobilizovať aj vtedy, keď tomuto členskému štátu vznikne vážna finančná záťaž ako priamy dôsledok vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody v súlade s článkom 50 ods. 2 ZEÚ („vystúpenie bez dohody“). Pomoc sa poskytuje vo forme finančného príspevku z fondu.

2.Disponibilné rozpočtové prostriedky na tento cieľ sú obmedzené na polovicu maximálnej sumy, ktorá je k dispozícii na intervenciu fondu na roky 2019 a 2020.

3.Táto pomoc pokrýva časť dodatočných verejných výdavkov, ktoré boli priamo spôsobené vystúpením bez dohody a ktoré vznikli výlučne medzi dátumom vystúpenia bez dohody a 31. decembrom 2020 („vážna finančná záťaž“).

4.Členský štát je oprávnený požiadať o pomoc podľa tohto článku, ak sa jeho finančná záťaž odhaduje buď na viac ako 1 500 000 000 EUR v cenách roku 2011, alebo na viac ako 0,3 % jeho HND.

5.O pomoc z fondu podľa tohto článku môžu požiadať len členské štáty.

Článok 3b

1.Pomoc poskytovaná podľa článku 3a sa vzťahuje len na finančnú záťaž, ktorá vznikla členskému štátu na rozdiel od situácie, ak by bola uzatvorená dohoda medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Takáto pomoc sa môže použiť napríklad na poskytnutie podpory podnikom, ktoré ovplyvnilo vystúpenie bez dohody, vrátane podpory na opatrenia štátnej pomoci v prípade týchto podnikov a súvisiacich intervencií, opatrení na zachovanie existujúceho zamestnania a zabezpečenia fungovania hraničných, colných, sanitárnych a rastlinolekárskych kontrol vrátane dodatočného personálu a infraštruktúry.

2.Oprávnenými výdavkami nie je DPH.

3.Oprávnenými výdavkami nie je strata príjmov členského štátu.

4.Na finančný príspevok z fondu nie je oprávnená technická pomoc pri riadení, monitorovaní, poskytovaní informácií a pri komunikácii, riešení sťažností, kontrole a audite. Oprávnené ako súčasť projektových nákladov sú náklady týkajúce sa prípravy a vykonávania operácií na zmiernenie finančnej záťaže vrátane nákladov týkajúcich sa základných technických expertíz.

5.Ak z operácií uvedených v odseku 1, na ktoré sa poskytuje finančný príspevok z fondu, vznikne príjem, celkový finančný príspevok z fondu nesmie presiahnuť celkovú čistú finančnú záťaž členského štátu. Členský štát zapracuje na tento účel do správy o implementácii finančného príspevku z fondu podľa článku 8 ods. 3 vyhlásenie.

6.Oprávnené výdavky sa môžu vzťahovať len na operácie, ktoré sú v súlade s právom Únie vrátane pravidiel štátnej pomoci.“

4.Pred článok 4 sa vkladá tento nadpis:

„Hlava II
Postupy

Kapitola I
Prírodné katastrofy“

5.Pred článok 4a sa vkladá tento nadpis:

„Kapitola II
Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie“

6.Článok 4a sa nahrádza takto:

„Článok 4a

1.Príslušné vnútroštátne orgány členského štátu môžu Komisii predložiť jednu žiadosť o finančný príspevok z fondu v súlade s článkom 3a najneskôr do 30. apríla 2020. Žiadosť obsahuje minimálne všetky relevantné informácie o finančnej záťaži uvedeného členského štátu. Sú v nej opísané verejné opatrenia prijaté v reakcii na vystúpenie bez dohody, pričom sa uvedú ich čisté náklady do 31. decembra 2020 a dôvody, prečo sa im nedalo zabrániť prostredníctvom opatrení na zaistenie pripravenosti. Správa by mala obsahovať aj odôvodnenie týkajúce sa priameho účinku vystúpenia bez dohody.

2.Komisia vypracuje usmernenia o efektívnom prístupe k fondu a jeho využívaní. Usmernenia budú zahŕňať podrobné informácie o príprave žiadosti a informácie, ktoré sa majú poskytnúť Komisii, vrátane dôkazov týkajúcich sa vzniknutej finančnej záťaže, ktoré sa majú predložiť. Usmernenia sa zverejnia na webových stránkach príslušného generálneho riaditeľstva Komisie a Komisia zabezpečí ich sprostredkovanie členským štátom.

3.Komisia po 30. apríli 2020 v prípade všetkých prijatých žiadostí posúdi na základe informácií uvedených v odsekoch 1 a 2, či sú v jednotlivých prípadoch splnené podmienky na uvoľnenie prostriedkov z fondu, a určí výšku akéhokoľvek možného finančného príspevku z fondu v rámci disponibilných finančných zdrojov.

4.Pomoc z fondu sa poskytuje členským štátom, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti, pričom sa zohľadňujú prahové hodnoty uvedené v článku 3a ods. 4, a to v sadzbe až do 5 % z celkovej finančnej záťaže a v rámci disponibilných rozpočtových prostriedkov. Ak sa ukáže, že disponibilné rozpočtové prostriedky sú nedostatočné, miera pomoci sa proporcionálne zníži.

5.Ak Komisia dospela k záveru, že podmienky pre poskytovanie finančného príspevku z fondu uvedené v článku 3a sú splnené, bezodkladne predloží Európskemu parlamentu a Rade potrebné návrhy na uvoľnenie prostriedkov z fondu a na schválenie zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov. Uvedené návrhy obsahujú:

a)všetky dostupné informácie uvedené v odseku 1;

b)všetky ďalšie relevantné informácie, ktoré má Komisia;

c)dôkazy preukazujúce to, že sú splnené podmienky uvedené v článku 3a;

d)zdôvodnenie navrhnutých súm.

6.Rozhodnutie o uvoľnení prostriedkov z fondu prijmú spoločne Európsky parlament a Rada čo najskôr po predložení návrhu Komisie. Komisia na jednej strane a Európsky parlament a Rada na strane druhej sa snažia o to, aby čas na uvoľnenie prostriedkov z fondu bol čo najkratší.

7.Hneď ako Európsky parlament a Rada uvoľnia rozpočtové prostriedky, Komisia prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnutie o udelení finančného príspevku z fondu a tento finančný príspevok bezodkladne vyplatí v jednej splátke prijímajúcemu štátu. Ak bola vyplatená záloha podľa článku 4b, vyplatí sa iba zostávajúca suma.

7.Za článok 4a sa vkladá tento nadpis a nový článok 4b:

„Kapitola III
Spoločné ustanovenia“

„Článok 4b

1.Členský štát môže pri predložení žiadosti o finančný príspevok z fondu Komisii v prípade škody spôsobenej prírodnou katastrofou požiadať o vyplatenie zálohy. Komisia predbežne posúdi, či žiadosť spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 a overí disponibilitu rozpočtových prostriedkov. Ak sú tieto podmienky splnené a k dispozícii sú dostatočné finančné zdroje, Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu prijať rozhodnutie o poskytnutí zálohy a bezodkladne ju vyplatiť ešte predtým, ako sa prijme rozhodnutie uvedené v článku 4 ods. 4. Vyplatenie zálohy nepredurčuje konečné rozhodnutie o uvoľnení prostriedkov z fondu.

2.Členský štát môže pri predložení žiadosti o finančný príspevok z fondu Komisii v súvislosti s vážnou finančnou záťažou spôsobenou vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody požiadať o vyplatenie zálohy. Komisia predbežne posúdi, či žiadosť spĺňa podmienky stanovené v článku 4a ods. 1 a overí disponibilitu rozpočtových prostriedkov. Ak sú tieto podmienky splnené a k dispozícii sú dostatočné finančné zdroje, Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu prijať rozhodnutie o poskytnutí zálohy a bezodkladne ju vyplatiť ešte predtým, ako sa prijme rozhodnutie uvedené v článku 4a ods. 7. Vyplatenie zálohy nepredurčuje konečné rozhodnutie o uvoľnení prostriedkov z fondu.

3.Výška zálohy neprekročí 25 % predpokladanej výšky finančného príspevku a v žiadnom prípade neprekročí 100 000 000 EUR. Potom, ako sa stanoví konečná výška finančného príspevku, Komisia pred vyplatením zostávajúcej sumy finančného príspevku zohľadní sumu zálohy. Komisia bude vymáhať vrátenie neoprávnene vyplatených záloh.

4.Akékoľvek splatenie sumy, ktorá sa má vrátiť do všeobecného rozpočtu Únie, sa uskutoční pred dátumom splatnosti uvedeným v príkaze na vymáhanie pohľadávok vypracovanom v súlade s článkom 101 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 12 . Dátumom splatnosti je posledný deň druhého mesiaca nasledujúceho po vydaní príkazu.

5.Komisia pri prijímaní návrhu všeobecného rozpočtu Únie na daný rozpočtový rok, ak je to potrebné s cieľom zabezpečiť včasnú disponibilitu rozpočtových zdrojov, navrhne Európskemu parlamentu a Rade uvoľniť z fondu sumu do maximálnej výšky 100 000 000 EUR na vyplatenie záloh a navrhne zahrnúť do všeobecného rozpočtu Únie zodpovedajúce rozpočtové prostriedky. Rozpočtové pravidlá sú v súlade so stropmi uvedenými v článku 10 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 13 .“

8.Za článok 9 sa vkladá tento nadpis:

„Hlava III
Záverečné ustanovenia“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť […] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v druhom odseku tohto článku nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody

1.2.Príslušné oblasti politiky

13. Regionálna politika; 13 06 01. Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo

1.3.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.3.1.Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte vrátane podrobného harmonogramu prvotnej fázy vykonávania iniciatívy

Toto nariadenie nadobúda účinnosť […] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie sa neuplatňuje, ak do uvedeného dátumu nadobudla platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.

1.3.2.Prínos zapojenia Únie (môže byť výsledkom rôznych faktorov, napr. lepšej koordinácie, právnej istoty, väčšej účinnosti alebo komplementárnosti). Na účely tohto bodu je „prínos zapojenia Únie“ hodnota vyplývajúca zo zásahu Únie, ktorá dopĺňa hodnotu, ktorú by inak vytvorili len samotné členské štáty.

Dôvodom, pre ktorý sa zriadil Fond solidarity EÚ (FSEÚ), je prejaviť solidaritu s členskými štátmi zasiahnutými vážnou krízou, ktorá vznikla v dôsledku závažnej prírodnej katastrofy a v prípade ktorej sa dospelo k záveru, že preťažuje kapacitu členských štátov v oblasti rozpočtovej reakcieschopnosti. Týmto návrhom sa uvedená logika rozširuje na finančnú záťaž vyplývajúcu z vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody o vystúpení.

1.3.3.Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

Ukázalo sa, že FSEÚ je veľmi účinným nástrojom pri poskytovaní pomoci členským štátom po prírodných katastrofách, ako sa uvádza v základnom hodnotení fondu 14 .

1.3.4.Zlučiteľnosť s viacročným finančným rámcom a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi

Osobitné ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody sú časovo obmedzené a vzťahujú sa len na rozpočtové roky 2019 a 2020. Nariadenie zostáva v rámci maximálnej výšky pridelených rozpočtových prostriedkov stanovenej v prípade FSEÚ na uvedené roky, a preto je v súlade s VFR.

1.3.5.Posúdenie rôznych disponibilných možností financovania vrátane možnosti prerozdelenia

Týmto nariadením sa nezvýši maximálna suma prostriedkov pridelených do FSEÚ. Príspevok Únie na intervencie sa bude financovať zo všeobecného rozpočtu Únie.

1.4.Trvanie a finančný vplyv návrhu/iniciatívy

Návrh s obmedzeným trvaním. Návrh sa vzťahuje na roky 2019 a 2020. Žiadosti sa budú prijímať od 1. novembra 2019 do 30. apríla 2020.

Strop bude predstavovať 50 % maximálnej sumy rozpočtových prostriedkov pridelených z FSEÚ na roky 2019 a 2020, čo je spolu 591,65 mil. EUR (292,9 mil. EUR na rok 2019 plus 298,75 mil. EUR na rok 2020).

1.5.Plánovaný spôsob riadenia 15

 Priame riadenie na úrovni Komisie

prostredníctvom jej útvarov vrátane zamestnancov v delegáciách Únie

   prostredníctvom výkonných agentúr

X Zdieľané riadenie s členskými štátmi

 Nepriame riadenie, pri ktorom sa plnením rozpočtu poveria:

tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili,

medzinárodné organizácie a ich agentúry (uveďte),

Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond,

subjekty uvedené v článkoch 70 a 71 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

 verejnoprávne subjekty,

súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,

súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky,

osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.

V prípade viacerých spôsobov riadenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

Poznámky:

neuvádza sa

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

Rovnaké ako v nariadení Rady (ES) č. 2012/2002 (v prípade prírodných katastrof)

2.2.Systémy riadenia a kontroly

2.2.1.Opodstatnenie navrhovaných spôsobov riadenia, mechanizmov vykonávania financovania, spôsobov platby a stratégie kontroly

Rovnaké ako v nariadení Rady (ES) č. 2012/2002

2.2.2.Informácie o zistených rizikách a systémoch vnútornej kontroly zavedených na ich zmierňovanie

Rovnaké ako v nariadení Rady (ES) č. 2012/2002

2.2.3.Odhad a opodstatnenie nákladovej účinnosti kontrol (pomer medzi nákladmi na kontroly a hodnotou súvisiacich riadených finančných prostriedkov) a posúdenie očakávaných úrovní rizika chyby (pri platbe a uzavretí)

Rovnaké ako v nariadení Rady (ES) č. 2012/2002

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Uveďte existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia, napr. zo stratégie na boj proti podvodom.

Rovnaké ako v nariadení Rady (ES) č. 2012/2002

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

·Existujúce rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh 
výdavkov

Príspevky

Číslo

DRP/NRP 16

krajín EZVO 17

kandidátskych krajín 18

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

Okruh 9: Osobitné nástroje

13 06 01 – Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo

diferencované

NIE

NIE

NIE

NIE

3.2.Odhadovaný finančný vplyv návrhu na rozpočtové prostriedky

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na operačné rozpočtové prostriedky

   Toto nariadenie nemá žiadny finančný vplyv.

X    Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Osobitné ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody sú časovo obmedzené a vzťahujú sa len na rozpočtové roky 2019 a 2020.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ.

Žiadosti sa budú prijímať od 1. novembra 2019 do 30. apríla 2020.

Strop bude predstavovať 50 % maximálnej sumy rozpočtových prostriedkov pridelených z FSEÚ na roky 2019 a 2020, čo je spolu 591,65 mil. EUR (292,9 mil. EUR na rok 2019 plus 298,75 mil. EUR na rok 2020).

Toto nariadenie sa neuplatňuje, ak do uvedeného dátumu nadobudla platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.

Okrem toho je na dodatočné zálohy od roku 2020 potrebných 50 mil. EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Celkový návrh zostáva v rámci maximálnej výšky pridelených rozpočtových prostriedkov stanovenej v prípade FSEÚ, a preto je v súlade s VFR.EUR

Okruh viacročného finančného
rámca

9

Osobitné nástroje

2019

2020

2021

2022

2023

Nasledujúce roky

SPOLU

Operačné rozpočtové prostriedky

13 06 01 – Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo

Záväzky

(1a)

Platby

(2a)

Rozpočtové prostriedky SPOLU

Záväzky

= 1a + 1b + 3

Platby

= 2a + 2b + 3

Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU

Záväzky

(4)

Platby

(5)

• Administratívne rozpočtové prostriedky financované z finančného krytia na vykonávanie osobitných programov SPOLU

(6)

Rozpočtové prostriedky OKRUHU 9
viacročného finančného rámca

SPOLU

Záväzky

= 4 + 6

Platby

= 5 + 6

Ak má návrh/iniciatíva vplyv na viaceré operačné okruhy, zopakujte oddiel uvedený vyššie:Okruh viacročného finančného
rámca

Tento oddiel sa vyplní s použitím rozpočtových údajov administratívnej povahy, ktoré budú po prvýkrát uvedené v prílohe k legislatívnemu finančnému výkazu (príloha V k interným predpisom), ktorá je nahraná do DECIDE na účely medziútvarovej konzultácie.

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
N

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

GR: <…….>

• Ľudské zdroje

• Ostatné administratívne výdavky

GR <…….> SPOLU

Rozpočtové prostriedky

Rozpočtové prostriedky OKRUHU 5
viacročného finančného rámca

SPOLU

(Záväzky spolu = Platby spolu)

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
N 19

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

Rozpočtové prostriedky
OKRUHOV 1 až 5

viacročného finančného rámca

Záväzky

Platby

3.2.2.Odhadované výsledky financované z operačných rozpočtových prostriedkov

viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Uveďte ciele a výstupy

Rok
2020

Rok

Rok

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

VÝSTUPY

Druh 20

Priemerné náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet spolu

Náklady spolu

ŠPECIFICKÝ CIEĽ č. 1 21

‒ Výstup

‒ Výstup

‒ Výstup

Špecifický cieľ č. 1 medzisúčet

ŠPECIFICKÝ CIEĽ č. 2…

‒ Výstup

Špecifický cieľ č. 2 medzisúčet

SPOLU

3.2.3.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na administratívne rozpočtové prostriedky

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov

Rozpočtové prostriedky potrebné na ľudské zdroje a na ostatné administratívne výdavky budú pokryté rozpočtovými prostriedkami riadiaceho GR, ktoré už boli pridelené na riadenie akcie a/alebo boli prerozdelené v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od rozpočtových obmedzení.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
N 22

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

OKRUH 5
viacročného finančného rámca

Ľudské zdroje

Ostatné administratívne výdavky

Medzisúčet OKRUHU 5
viacročného finančného rámca

Mimo OKRUHU 5 23
viacročného finančného rámca

Ľudské zdroje

Ostatné administratívne výdavky

Medzisúčet
mimo OKRUHU 5
viacročného finančného rámca

SPOLU

3.2.3.1.Odhadované potreby ľudských zdrojov

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

Rozpočtové prostriedky potrebné na ľudské zdroje a na ostatné administratívne výdavky budú pokryté rozpočtovými prostriedkami riadiaceho GR, ktoré už boli pridelené na riadenie akcie a/alebo boli prerozdelené v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od rozpočtových obmedzení.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

Rok
N

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

• Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)

XX 01 01 01 (ústredie a zastúpenia Komisie)

XX 01 01 02 (delegácie)

XX 01 05 01/11/21 (nepriamy výskum)

10 01 05 01/11 (priamy výskum)

Externí zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času) 24

XX 01 02 01 (ZZ, VNE, DAZ z celkového finančného krytia)

XX 01 02 02 (ZZ, MZ, VNE, DAZ, PED v delegáciách)

XX 01 04 yy 25

‒ ústredie

– delegácie

XX 01 05 02/12/22 (ZZ, VNE, DAZ – nepriamy výskum)

10 01 05 02/12 (ZZ, DAZ, VNE – priamy výskum)

Iné rozpočtové riadky (uveďte)

SPOLU

XX predstavuje príslušnú oblasť politiky alebo rozpočtovú hlavu.

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci

Externí zamestnanci

3.2.4.Súlad s platným viacročným finančným rámcom

Návrh/iniciatíva:

   môže byť v plnej miere financovaná prerozdelením v rámci príslušného okruhu viacročného finančného rámca (VFR).

     si vyžaduje použitie nepridelenej rezervy v rámci príslušného okruhu VFR a/alebo použitie osobitných nástrojov vymedzených v nariadení o VFR.

Toto nariadenie je časovo obmedzené a vzťahuje sa len na rozpočtové roky 2019 a 2020. Zostáva v rámci maximálnej výšky pridelených rozpočtových prostriedkov stanovenej v prípade FSEÚ na uvedené roky, a preto je v súlade s VFR.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ.

Žiadosti sa budú prijímať od 1. novembra 2019 do 30. apríla 2020.

Strop bude predstavovať 50 % maximálnej sumy pridelených rozpočtových prostriedkov FSEÚ na roky 2019 a 2020, čo je spolu 591,65 mil. EUR (292,9 mil. EUR na rok 2019 plus 298,75 mil. EUR na rok 2020).

Toto nariadenie sa neuplatňuje, ak do uvedeného dátumu nadobudla platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.

   si vyžaduje revíziu VFR.

Vysvetlite potrebu a uveďte príslušné okruhy, rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

3.2.5.Príspevky od tretích strán

Návrh/iniciatíva:

X nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami

   zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté v nasledujúcej tabuľke:

rozpočtové prostriedky v EUR3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

X    Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

   Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

   vplyv na vlastné zdroje

   vplyv na iné príjmy

uveďte, či sú príjmy pripísané rozpočtovým riadkom výdavkov X    

EURV prípade pripísaných príjmov uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

neuvádza sa

Ďalšie poznámky (napr. spôsob/vzorec použitý na výpočet vplyvu na príjmy alebo akékoľvek ďalšie informácie).

(1)    Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/584 (Ú. v. EÚ L 101, 11.4.2019, s. 1).
(2)    Európska rada na základe žiadosti Spojeného kráľovstva rozhodla o prvom predĺžení 22. marca 2019 – rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 (Ú. v. EÚ L 80I, 22.3.2019, s. 1).
(3)    COM(2018) 880 final.
(4)    COM(2019) 195 final.
(5)    SWD(2019) 186 final.
(6)    Ú. v. EÚ C , , s. .
(7)    Ú. v. EÚ C , , s. .
(8)    Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3).
(9)    Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/584 (Ú. v. EÚ L 101, 11.4.2019, s. 1).
(10)    Európska rada na základe žiadosti Spojeného kráľovstva rozhodla o prvom predĺžení 22. marca 2019 – rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 (Ú. v. EÚ L 80I, 22.3.2019, s. 1).
(11)    Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ C 144I, 25.4.2019, s. 1).
(12)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1)“.
(13)    Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
(14)    SWD(2019) 186 final.
(15)    Vysvetlenie spôsobov riadenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(16)    DRP = diferencované rozpočtové prostriedky / NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.
(17)    EZVO: Európske združenie voľného obchodu.
(18)    Kandidátske krajiny a prípadne potenciálni kandidáti zo západného Balkánu.
(19)    Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína vykonávať. Nahraďte „N“ očakávaným prvým rokom vykonávania (napríklad: 2021). To isté urobte aj pri nasledujúcich rokoch.
(20)    Výstupy sú produkty, ktoré sa majú dodať, a služby, ktoré sa majú poskytnúť (napr.: počet financovaných výmen študentov, vybudované cesty v km atď.).
(21)    Ako je uvedené v bode 1.4.2. „Špecifické ciele...“.
(22)    Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína vykonávať. Nahraďte „N“ očakávaným prvým rokom vykonávania (napríklad: 2021). To isté urobte aj pri nasledujúcich rokoch.
(23)    Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie vykonávania programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(24)    ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec; PED = pomocný expert v delegácii.
(25)    Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).