V Bruseli6. 2. 2019

COM(2019) 54 final

2019/0026(NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má v mene Únie prijať na konferencii zmluvných strán vzhľadom na zmeny prílohy III k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.Predmet návrhu

Tento návrh sa týka rozhodnutia o stanovení pozície, ktorá sa má v mene Únie prijať na konferencii zmluvných strán Rotterdamského dohovoru v súvislosti s plánovaným prijatím rozhodnutí o zaradení ďalších chemikálií do zoznamu uvedeného v prílohe III k Rotterdamskému dohovoru.

2.Kontext návrhu

2.1.Rotterdamský dohovor

Cieľom Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode (ďalej len „dohovor“) je podporovať spoločnú zodpovednosť a vzájomné úsilie zmluvných strán v medzinárodnom obchode s nebezpečnými chemikáliami s cieľom chrániť ľudské zdravie a životné prostredie a prispieť k ich používaniu spôsobom, ktorý neškodí životnému prostrediu. V dohovore sa stanovujú právne záväzné povinnosti týkajúce sa vykonávania postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení. Prostredníctvom uloženia vývozných povinností vyvážajúcim stranám sa dohovorom zabezpečuje ochrana (najmä rozvojových) krajín pred neželaným dovozom chemikálií.

Dohoda nadobudla platnosť 24. februára 2004.

Európska únia so všetkými svojimi 28 členskými štátmi je zmluvnou stranou dohovoru 1 .

2.2.Konferencia zmluvných strán Rotterdamského dohovoru

Konferencia zmluvných strán, ktorá bola zriadená podľa článku 18 dohovoru, je riadiacim orgánom Rotterdamského dohovoru. Tento orgán zvyčajne zasadá každé dva roky s cieľom monitorovať vykonávanie dohovoru. Takisto skúma chemikálie predložené na posúdenie Revíznym výborom pre chemikálie.

V súlade s článkami 44 a 45 rokovacieho poriadku konferencie zmluvných strán má každá zmluvná strana jeden hlas. Organizácie regionálnej hospodárskej integrácie (ako EÚ) však využívajú svoje hlasovacie právo s počtom hlasov, ktorý sa rovná počtu ich členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru.

2.3.Pripravovaný akt konferencie zmluvných strán

Na deviatom riadnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v období od 29. apríla do 10. mája 2019, konferencia zmluvných strán zváži prijatie rozhodnutí o zaradení ďalších chemikálií do zoznamu uvedeného v prílohe III k dohovoru.

Účelom pripravovaných aktov je zaradenie ďalších chemikálií do zoznamu uvedeného v prílohe III k dohovoru. V prípade medzinárodného obchodu s chemikáliami zaradenými do zoznamu v prílohe III sa na dané chemikálie bude vzťahovať postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení v zmysle dohovoru.

Pripravované akty sa stanú záväznými pre zmluvné strany v súlade s článkom 22 ods. 5 písm. c) dohovoru, v ktorom sa stanovuje: „rozhodnutie o zmene a doplnení prílohy III depozitár bezodkladne oznámi zmluvným stranám. Zmena alebo doplnenie nadobudne účinnosť pre všetky zmluvné strany v deň stanovený v rozhodnutí.“

3.Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Únie

Komisia navrhuje Rade, aby sa rozhodla, že na deviatom zasadnutí konferencie zmluvných strán podporí v mene Únie rozhodnutia týkajúce sa zmeny prílohy III k dohovoru. Na základe uvedených rozhodnutí sa do prílohy III zaradia ďalšie chemikálie, v dôsledku čoho sa na ne bude vzťahovať postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení v zmysle dohovoru.

Rozhodnutia, ktoré sa konferencii zmluvných strán predkladajú na účely prijatia, vychádzajú z odporúčaní Revízneho výboru pre chemikálie, ktorý je podporným orgánom fungujúcim pod dohľadom konferencie zmluvných strán. Zistilo sa, že chemikálie, ktorých zaradenie do zoznamu v prílohe III odporúča Revízny výbor pre chemikálie, spĺňajú kritériá uvedené v prílohe II k dohovoru.

Je nevyhnutné, aby Únia ako líder v oblasti tvorby environmentálnej politiky opätovne potvrdila svoj globálny záväzok podporovať lepšie vykonávanie mnohostranných environmentálnych dohôd a dodržiavanie príslušných noriem. Súčasťou tohto záväzku je podpora a vykonávanie odporúčaní prijatých vedeckými pomocnými orgánmi zriadenými na základe predmetných dohôd a dodržiavanie kritérií stanovených v uvedených dohodách, z ktorých dané odporúčania vychádzajú.

Táto iniciatíva je navyše v súlade s prioritou Junckerovej Komisie, aby sa EÚ stala silnejším globálnym aktérom, s cieľmi udržateľného rozvoja, najmä dobrým zdravím (3) a zodpovednou spotrebou a výrobou (12), ako aj so 7. environmentálnym akčným programom.

Preto by Únia mala podporiť navrhované rozhodnutia zaradiť do zoznamu v prílohe III acetochlór, karbosulfán, chryzotilový azbest, fentión (prípravky s ultranízkoobjemovým obsahom účinnej látky na úrovni alebo nad úrovňou 640 g/L), hexabrómocyklododekán, tekuté prípravky (emulgovateľný koncentrát a rozpustný koncentrát) s obsahom parakvát-dichloridu na úrovni alebo nad úrovňou 276 g/L, čo predstavuje koncentráciu iónov parakvátu 200 g/l alebo vyššiu, ako aj forát. Na tieto chemikálie sa už vzťahujú vývozné obmedzenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 649/2012, ktoré majú podobný charakter ako obmedzenia vyplývajúce z dohovoru.

Treba stanoviť pozíciu, ktorá sa má prijať v mene Únie na konferencii zmluvných strán, keďže zmeny prílohy III budú pre Úniu právne záväzné a budú sa musieť premietnuť do nariadenia (EÚ) č. 649/2012, ktorým sa v Únii vykonáva Rotterdamský dohovor.

4.Právny základ

4.1.Procesnoprávny základ

4.1.1.Zásady

V článku 218 ods. 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovujú rozhodnutia, ktorými sa určujú „pozície, ktoré sa majú prijať v mene Únie v rámci orgánu zriadeného dohodou, keď je tento orgán vyzvaný prijať akty s právnymi účinkami s výnimkou aktov dopĺňajúcich alebo meniacich inštitucionálny rámec danej dohody.“

Pojem „akty s právnymi účinkami“ zahŕňa akty, ktoré majú právne účinky na základe pravidiel medzinárodného práva, ktorým sa riadi predmetný orgán. Zahŕňa aj nástroje, ktoré nemajú záväzný účinok podľa medzinárodného práva, ale „môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť obsah právnej úpravy prijatej normotvorcom EÚ“ 2 .

4.1.2.Uplatnenie na tento prípad

Konferencia zmluvných strán je orgán zriadený dohodou, konkrétne Rotterdamským dohovorom o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode.

Akt, ktorý má konferencia zmluvných strán prijať, predstavuje akt s právnymi účinkami. Pripravovaný akt bude záväzný podľa medzinárodného práva v súlade s článkom 22 ods. 5 Rotterdamského dohovoru a bude sa musieť premietnuť do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií 3 . Dôvodom je skutočnosť, že v článku 23 ods. 1 uvedeného nariadenia sa vyžaduje preskúmanie zoznamu chemikálií uvedených prílohe I k danému nariadeniu na základe vývoja podľa dohovoru.

Pripravovaným aktom sa nedopĺňa ani nemení inštitucionálny rámec dohody.

Procesnoprávnym základom navrhovaného rozhodnutia je preto článok 218 ods. 9 ZFEÚ.

4.2.Hmotnoprávny základ

4.2.1.Zásady

Hmotnoprávny základ rozhodnutia podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ závisí predovšetkým od cieľa a obsahu pripravovaného aktu, v súvislosti s ktorým sa prijíma pozícia v mene Únie. Ak pripravovaný akt sleduje dva ciele alebo obsahuje dve zložky a ak jeden z týchto cieľov alebo jednu z týchto zložiek možno určiť ako hlavnú, zatiaľ čo druhý cieľ alebo druhá zložka je len vedľajšia, rozhodnutie podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ musí byť založené na jedinom hmotnoprávnom základe, a to na tom, ktorý si vyžaduje hlavný alebo prevažujúci cieľ alebo zložka.

Ak pripravovaný akt sleduje viacero cieľov zároveň alebo obsahuje viacero zložiek, ktoré sú nerozlučne spojené bez toho, aby jeden cieľ alebo zložka boli oproti ostatným vedľajšie, hmotnoprávny základ rozhodnutia podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ bude musieť výnimočne zahŕňať viaceré zodpovedajúce právne základy.

4.2.2.Uplatnenie na tento prípad

Pripravovaný akt sleduje ciele a obsahuje zložky v oblasti „životného prostredia“ a „obchodu“. Tieto aspekty pripravovaného aktu sú nerozlučne spojené bez toho, aby jeden cieľ alebo zložka boli oproti ostatným vedľajšie.

Hmotnoprávny základ navrhovaného rozhodnutia preto obsahuje tieto ustanovenia: článok 192 ods. 1 a článok 207 ods. 3 a ods. 4 prvý pododsek.

4.3.Záver

Právnym základom navrhovaného rozhodnutia by mal byť článok 192 ods. 1 a článok 207 ods. 3 a ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 9 ZFEÚ.

2019/0026 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má v mene Únie prijať na konferencii zmluvných strán vzhľadom na zmeny prílohy III k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 a článok 207 ods. 3 a ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode (ďalej len „dohovor“) nadobudol platnosť 24. februára 2004 a v mene Únie bol uzavretý rozhodnutím Rady 2006/730/ES 4 .

(2)Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 sa vykonáva Rotterdamský dohovor v Únii 5 .

(3)Podľa článku 7 dohovoru môže konferencia zmluvných strán prijímať zmeny prílohy III.

(4)Očakáva sa, že na deviatom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru dôjde k prijatiu rozhodnutí o zaradení ďalších chemikálií do zoznamu v prílohe III.

(5)Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má v mene Únie prijať na konferencii zmluvných strán, keďže zmeny prílohy III budú pre Úniu záväzné.

(6)S cieľom zaistiť dovážajúcim krajinám ochranu poskytovanú Rotterdamským dohovorom a vzhľadom na splnenie všetkých náležitých kritérií vyplývajúcich z dohovoru je potrebné a vhodné podporiť odporúčanie Revízneho výboru pre chemikálie, ktorý je podporným orgánom Rotterdamského dohovoru, pokiaľ ide o zaradenie acetochlóru, karbosulfánu, chryzotilového azbestu, fentiónu (prípravky s ultranízkoobjemovým obsahom účinnej látky na úrovni alebo nad úrovňou 640 g/L), hexabrómocyklododekánu, forátu a tekutých prípravkov (emulgovateľný koncentrát a rozpustný koncentrát) s obsahom parakvát-dichloridu na úrovni alebo nad úrovňou 276 g/L, čo predstavuje koncentráciu iónov parakvátu 200 g/l alebo vyššiu, do prílohy III k Rotterdamskému dohovoru. Uvedené látky sú už v Únii zakázané alebo prísne obmedzené, a teda sa na ne vzťahujú vývozné požiadavky, ktoré presahujú rámec požiadaviek vyplývajúcich z Rotterdamského dohovoru v zmysle nariadenia (EÚ) č. 649/2012,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať na deviatom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru, je, že Únia podporí prijatie zmien prílohy III k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, pokiaľ ide o zaradenie acetochlóru, karbosulfánu, chryzotilového azbestu, fentiónu (prípravky s ultranízkoobjemovým obsahom účinnej látky na úrovni alebo nad úrovňou 640 g/L), hexabrómocyklododekánu, forátu a tekutých prípravkov (emulgovateľný koncentrát a rozpustný koncentrát) s obsahom parakvát-dichloridu na úrovni alebo nad úrovňou 276 g/L, čo predstavuje koncentráciu iónov parakvátu 200 g/l alebo vyššiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Komisii.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

(1)    Rozhodnutie Rady 2006/730/ES z 25. septembra 2006 o schválení v mene Európskeho spoločenstva Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení na niektoré nebezpečné chemické látky a pesticídy v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 299, 28.10.2006, s. 23 – 25).
(2)    Rozsudok Súdneho dvora zo 7. októbra 2014, Nemecko/Rada, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, body 61 až 64.
(3)    Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60.
(4)    Rozhodnutie Rady 2006/730/ES z 25. septembra 2006 o schválení v mene Európskeho spoločenstva Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení na niektoré nebezpečné chemické látky a pesticídy v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 299, 28.10.2006, s. 23 – 25).
(5)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60).