11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 307/7


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(M.9523 – Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 307/06)

1.   

Komisii bolo 2. septembra 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii (1).

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft v Mníchove (ďalej len „Munich Re“, Nemecko),

DIF Infrastructure V Cooperatief U.A (ďalej len „DIF“) pod kontrolou podniku DIF Management Holding BV (Holandsko),

Green Investment Group Limited (ďalej len „GIG“, Spojené kráľovstvo) pod kontrolou podniku the Macquarie Group (Austrália),

Covanta Holding Corporation (ďalej len „Covanta“, Spojené štáty),

Covanta Europe Assets Limited (ďalej len „Dublin Waste to Energy Facility“, Írsko).

Podniky Munich Re, DIF, GIG a Covanta získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom Dublin Waste to Energy Facility. Dublin Waste to Energy Facility je v súčasnosti pod spoločnou kontrolou podnikov DIF, GIG a Covanta.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Munich Re pôsobí primárne v sektoroch zaistenia a poistenia,

DIF je investičný fond pre oblasť infraštruktúry,

GIG sa špecializuje na hlavné investície do ekologickej infraštruktúry, realizáciu projektov a riadenie portfólia a súvisiace služby,

Covanta pôsobí primárne v sektoroch likvidácie odpadu a energetiky,

Dublin Waste to Energy Facility pôsobí v oblasti zneškodňovania odpadu a výroby elektrickej energie.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9523 – Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy Facility

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.