V Bruseli15. 5. 2019

JOIN(2019) 9 final

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

EÚ a Stredná Ázia: nové príležitosti na posilnenie partnerstva


Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade

EÚ a Stredná Ázia: nové príležitosti na posilnenie partnerstva

ÚVOD

Európska únia (EÚ) a päť krajín Strednej Ázie (Kazachstan, Kirgizská republika, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan) majú dlhodobý vzťah založený na silných spoločných záujmoch.

Stratégia EÚ pre Strednú Áziu z roku 2007 1 pomohla EÚ a Strednej Ázii dosiahnuť nebývalú úroveň spolupráce. Vzhľadom na strategickú zemepisnú polohu Strednej Ázie na križovatke Európy a Ázie, jej podiel na dovoze energie do EÚ a potenciál trhu so sedemdesiatimi miliónmi obyvateľov, ako aj na záujem EÚ o bezpečnosť regiónu je Stredná Ázia pre EÚ čoraz významnejším partnerom.

Niektoré súčasné vývojové trendy v Strednej Ázii priniesli ďalšie nové príležitosti posunúť partnerstvo medzi EÚ a Strednou Áziou na vyššiu úroveň. Pod vplyvom reformných procesov sa v tomto regióne ozývajú výzvy, aby ho EÚ politicky uznala a podporila jeho modernizáciu. Vďaka novej dynamike regionálnej spolupráce, o ktorej svedčí prvý neformálny samit lídrov stredoázijských krajín v marci 2018 v Astane, vzrástol význam skúseností EÚ pri kooperatívnom riešení spoločných problémov. S obnoveným úsilím o rozšírenie prepojenia medzi Európou a Áziou sa zvýšil záujem o prístup EÚ k udržateľnej prepojenosti. Keďže došlo k posilneniu spolupráce medzi Strednou Áziou a Afganistanom, aj pre EÚ sa zvýšila latka mierového úsilia v tejto krajine. Nové ambície niektorých štátov Strednej Ázie zohrávať aktívnejšiu úlohu v globálnych a regionálnych záležitostiach zároveň zvyšujú potenciál spolupráce s EÚ na spoločných cieľoch.

Angažovanosť EÚ v tomto regióne môže stavať na veľmi pevných základoch. Krajiny Strednej Ázie môžu dôverovať EÚ ako hlavnému darcovi a spoľahlivému partnerovi ich reformných a hospodársko-transformačných procesov, hlavnému podporovateľovi ich začlenenia do svetového obchodného systému, zdroju kvalitných investícií a najmodernejších technológií a prirodzenému podporovateľovi ich úsilia o regionálnu spoluprácu.

Cieľom tohto spoločného oznámenia je nadviazať silnejšie, moderné a nevýhradné partnerstvo s krajinami Strednej Ázie, aby sa z tohto regiónu stal udržateľný, odolnejší, prosperujúci a úzko prepojený hospodársko-politický priestor. Bude stavať na skúsenostiach, ktoré EÚ získala počas pôsobenia v regióne, zohľadní ďalšie relevantné stratégie vrátane Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie 2 , Nového Európskeho konsenzu o rozvoji 3 , stratégie EÚ na prepájanie Európy a Ázie 4 a stratégie EÚ v Afganistane 5 . Zároveň sa bude riadiť Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj 6 prijatou OSN.

Stratégia EÚ sa zameria na tri vzájomne prepojené a posilňujúce sa priority:

ØPartnerstvom k odolnosti

EÚ bude spolupracovať s krajinami Strednej Ázie pri predvídaní a riešení výziev, ktoré majú vplyv na ich sociálno-ekonomické ciele a bezpečnosť, a pri posilňovaní ich schopnosti reformovať a modernizovať. Bude presadzovať demokraciu, ľudské práva a zásady právneho štátu, zintenzívni spoluprácu na plnení parížskych záväzkov v oblasti klímy a bude sa snažiť, aby sa z nadregionálnych environmentálnych výziev stali príležitosti a aby sa posilnila spolupráca v oblasti migrácie.

ØPartnerstvom k prosperite

EÚ sa bude v spolupráci s krajinami Strednej Ázie usilovať o to, aby sa podporou rozvoja konkurencieschopného súkromného sektora a zdravého a otvoreného investičného prostredia uvoľnil ich veľký potenciál rastu. Bude sa spolupodieľať na rozvoji zručností, výskumu a inovácie s osobitným zameraním na mládež. Bude sa snažiť riešiť štrukturálne obmedzenia obchodu a investícií v tomto regióne, podporovať pristúpenie zostávajúcich štátov Strednej Ázie k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) a prispieť k zaisteniu udržateľnej prepojenosti.

ØLepšia spolupráca

EÚ bude spolupracovať s krajinami Strednej Ázie na upevňovaní štruktúry partnerstva cez intenzívnejší politický dialóg a otvorenie priestoru pre účasť občianskej spoločnosti. Bude sa ďalej angažovať ako popredný rozvojový partner tohto regiónu. Posilní verejnú diplomaciu s cieľom zdôrazniť výhody partnerstva pre región a jeho občanov.

EÚ bude v úsilí o prehĺbenie vzťahov s krajinami Strednej Ázie, ktoré sú ich ochotné a schopné zintenzívniť, rešpektovať ašpirácie a záujmy každého zo svojich stredoázijských partnerov a naďalej bude rozlišovať osobitú situáciu každej krajiny. EÚ sa bude snažiť spolupracovať s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, pokiaľ by takáto širšia spolupráca prispela k všeobecným cieľom EÚ a tejto stratégie. Základným stavebným kameňom pôsobenia EÚ bude aj naďalej nová generácia posilnených dvojstranných dohôd o partnerstve a spolupráci (DPS), ktoré už EÚ uzavrela alebo by mohla uzavrieť s jednotlivými krajinami Strednej Ázie 7 . Toto spoločné oznámenie má zmobilizovať široké spektrum politík a nástrojov EÚ, ktoré umožnia posunúť partnerstvo EÚ a Strednej Ázie na vyššiu úroveň, a zároveň poslúžiť ako usmernenie pri plánovaní rozvojovej spolupráce a pomoci EÚ.

***

Prierezová priorita: Investície do vnútroregionálnej spolupráce v Strednej Ázii

EÚ má veľký záujem, aby sa Stredná Ázia rozvíjala ako región, ktorý je skôr založený na spolupráci podľa pravidiel a prepojenosti, ako na konkurencii a rivalite. EÚ je odhodlaná investovať do nových príležitostí a rastúceho potenciálu spolupráce v rámci regiónu, ako aj s regiónom ako celkom.

Regionálna spolupráca by mala stredoázijským štátom umožniť lepšie zvládať vzájomnú závislosť, venovať sa slabým miestam a spoločným obavám, uvoľniť potenciál hospodárskeho rastu, zvýšiť ich vplyv na medzinárodné záležitosti a zachovať ich nezávislosť a identitu. Aj keď spôsoby, ako dosiahnuť pokrok pri dobrovoľných formách regionálnej spolupráce vlastným tempom, musia určiť Stredoázijci, EÚ bude tieto procesy podporovať podľa vlastných skúseností s tým, aké výhody môžu priniesť integračné mechanizmy a väčšia prepojiteľnosť.

Dialógy medzi EÚ a Strednou Áziouregionálne programy financované z prostriedkov EÚ prispejú k šíreniu kooperatívnych riešení na regionálnej úrovni v oblastiach ako životné prostredie, voda, zmena klímy a udržateľná energia; vzdelávanie; právny štát; udržateľná prepojenosť; protidrogová politika; bezpečnosť a predchádzanie radikalizácii; riadenie hraníc a zjednodušenie obchodu v rámci regiónu.

Vždy, keď to má pre EÚ a Strednú Áziu význam, by sa dialóg a programy spolupráce so štátmi Strednej Ázie mohli v závislosti od tém rozšíriť na susedné štáty, ako sú krajiny Východného partnerstva, Afganistan a iné. Vzhľadom na spoločný záujem Strednej Ázie a Afganistanu o bezpečnosť a stabilitu, vodné hospodárstvo a budovanie efektívnych prepojení sú tieto oblasti pre seba navzájom čoraz dôležitejšie. Preto bude aj naďalej prioritou zapojiť Afganistan podľa možnosti do príslušných dvojstranných stretnutí a regionálnych programov EÚ a Strednej Ázie a podporiť viac projektov trojstrannej spolupráce s afganskými a stredoázijskými partnermi.

1.    PARTNERSTVOM K ODOLNOSTI

Posilniť odolnosť Strednej Ázie, jej štátov a spoločností je v strategickom záujme EÚ. To si vyžaduje, aby dokázali lepšie predvídať a odolávať vonkajším a vnútorným tlakom, aby sa pustili do reforiem a aby riešili problémy vyplývajúce z globalizácie, rýchleho rastu populácie, zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia, tlak na vodné a energetické zdroje, migráciu pracovnej sily a nové bezpečnostné hrozby. Vzhľadom na výrazné rozdiely medzi krajinami Strednej Ázie, pokiaľ ide o stupeň a model sociálno-ekonomického rozvoja, sa EÚ zameria na najakútnejšie slabé miesta, pričom bude stavať na súčasných silných stránkach a sústredí úsilie na oblasti, v ktorých môže priniesť zmenu. Kľúčovými prioritami EÚ budú aj naďalej podpora významných príležitostí pre čoraz prepojenejšiu a ambicióznejšiu mladú populáciu Strednej Ázie a posilnenie postavenia žien a dievčat.

1.1.    Šírenie demokracie, ľudských práv a právneho štátu

Kľúčovými podmienkami úspechu udržateľného rozvoja Strednej Ázie sú upevnenie demokratických inštitúcií, posilnenie postavenia občanov a vytvorenie inkluzívnejších štruktúr politického a hospodárskeho riadenia, podpora právneho štátu, posilnenie zodpovednosti verejných inštitúcií a zabezpečenie dodržiavania ľudských práv. Dodržiavanie ľudských práv bude preto aj naďalej základným prvkom bilaterálnych vzťahov EÚ s krajinami tohto regiónu.

EÚ bude naďalej presadzovať dodržiavanie ľudských práv v súlade s medzinárodnými normami so zameraním na slobodu prejavu (vrátane plurality médií), slobodu združovania, práva žien, práva detí, práva menšín a boj proti diskriminácii, ako aj zabránenie mučeniu a jeho odstránenie. Bude sa takisto usilovať o budovanie partnerstiev, napríklad v kontexte iniciatívy Pozitívne príbehy o ľudských právach.

EÚ bude nabádať štáty Strednej Ázie, aby ďalej spolupracovali s orgánmi, agentúrami a expertmi osobitných postupov OSN. Bude podporovať spoluprácu na mnohostranných fórach o ľudských právach, ako je Rada OSN pre ľudské právaTretí výbor Valného zhromaždenia OSN. Bude spolupracovať pri ratifikácii a vykonávaní kľúčových medzinárodných dohovorov a rezolúcií o ľudských právach a základných pracovných normách, pričom pre oprávnené krajiny v regióne na tento účel využije osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (VSP +). Pre krajiny Strednej Ázie by mohli byť prínosné skúsenosti členských štátov EÚ v oblasti právnych úprav potrebných na pristúpenie k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu.

Pri zabezpečovaní udržateľnosti procesov modernizácie, ktoré prebiehajú v Strednej Ázii, zohráva kľúčovú úlohu účasť občianskej spoločnosti na verejnom rozhodovaní. EÚ bude podporovať priaznivé právne a politické prostredie pre občiansku spoločnosť, ktoré umožní slobodne a bezpečne pôsobiť obhajcom ľudských práv, novinárom a nezávislým odborovým zväzom a organizáciám zamestnávateľov. Podporí dialóg a spoluprácu medzi občianskou spoločnosťou a správnymi orgánmi na všetkých úrovniach.

EÚ zintenzívni úsilie na podporu demokracie, právneho štátu a dobrej správy vecí verejných, ktoré sú predpokladom na to, aby verejné inštitúcie lepšie reagovali na požiadavky svojich občanov a zodpovedali sa im, ako aj na prilákanie zahraničných investícií. EÚ sa bude naďalej zapájať do presadzovania spravodlivých a transparentných volebných procesov. S cieľom podporiť nezávislosť a efektívnosť justičných systémov posilní právnu a justičnú spoluprácu, a to aj s Radou Európy. Keďže korupcia v tomto regióne naďalej vyvoláva všeobecné obavy, EÚ bude krajinám, ktoré chcú náležite zmeniť svoje právne predpisy a administratívne systémy a posilniť nezávislé inštitúcie dohľadu, poskytovať odborné poznatky.

Vzhľadom na jej pozitívny presah do mnohých oblastí od boja proti radikalizácii až po rozvoj súkromného sektora bude EÚ podporovať rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat, ktorých potenciál zapojiť sa do spoločenského, hospodárskeho a politického života v regióne zostáva z veľkej časti nevyužitý. Na tento účel zapracuje medzi príslušné aspekty spolupráce EÚ program OSN pre ženy, mier a bezpečnosť. Dôležitú úlohu by v tejto súvislosti mohla zohrávať iniciatíva Spotlight 8 .

Prioritou aj naďalej zostane podpora dôstojnej práce a dodržiavanie medzinárodných pracovných noriem. EÚ pomôže skonsolidovať pokrok dosiahnutý v posledných rokoch v oblasti dodržiavania základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a podporí ratifikáciu a vykonávanie dohovorov MOP týkajúcich sa inšpekcií práce, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a pracovných podmienok. Bude presadzovať dodržiavanie hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv.

V tejto súvislosti bude mať kľúčový význam spolupráca s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) 9 , a to aj na miestnej úrovni. EÚ bude podporovať dodržiavanie a vykonávanie zásad a záväzkov OBSE; posilní spoluprácu s autonómnymi inštitúciami, Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, vysokým komisárom pre otázky národnostných menšín a zástupcom pre slobodu médií; a povzbudí stredoázijské štáty, aby zintenzívnili spoluprácu s OBSE a podporili jej terénne misie v regióne.

V neposlednom rade EÚ posilní spoluprácu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a s MOP na šírení zdravého podnikateľského prostredia a agendy dôstojnej práce.

Osobitné iniciatívy v tejto oblasti by mali:

Øvyužívať regionálne programy na podporu výmeny skúseností medzi EÚ a Strednou Áziou, medzi krajinami strednej Ázie navzájom a s krajinami Východného partnerstva, a to v oblasti právnej a súdnej reformy, ľudských práv, medzinárodných pracovných noriem, dobrej správy vecí verejných, reformy volebného systému a posilnenia postavenia žien,

Øvytvárať možnosti odbornej prípravy v oblasti ľudských práv a v schopnosti argumentovať pre aktivistov občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv, podporovať v regióne cezhraničné kontakty medzi nimi, ako aj s ich partnermi v EÚ a krajinách Východného partnerstva,

Ønadviazať dialóg zameraný na pracovné normy a podnikanie a na ľudské práva.

1.2.    Posilnenie spolupráce v oblasti riadenia hraníc, migrácie a mobility a pri riešení spoločných výziev v oblasti bezpečnosti

EÚ a Stredná Ázia sú v oblasti bezpečnosti dlhodobými partnermi. K výmene názorov o širších bezpečnostných výzvach a účinných politických reakciách dochádza na pravidelných stretnutiach politického a bezpečnostného dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Strednou Áziou. EÚ bude podporovať integrovaný prístup k spolupráci s týmto regiónom v oblasti bezpečnosti a zintenzívni spoluprácu na riešení hlavných príčin neistoty, napríklad chudoby, sociálneho vylúčenia a marginalizácie, obmedzenej politickej účasti, inštitucionálnych nedostatkov, korupcie a zlého hospodárenia s prírodnými zdrojmi. EÚ sa v úsilí o zabezpečenie udržateľnej ľudskej bezpečnosti zameria na spoluprácu so stredoázijskými krajinami v sektore bezpečnosti a zváži spoluprácu zameranú na zvýšenie zodpovednosti a účinnosť reformy tohto sektora.

Hrozby sa môžu znásobiť pod vplyvom zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia . EÚ preto bude v politickom dialógu naďalej nastoľovať súvislosti medzi životným prostredím, klímou a bezpečnosťou, ako aj predchádzanie konfliktom, rozvoj a humanitárne činnosti a stratégie na znižovanie rizika katastrof v strednej Ázii.

Tak ako EÚ, aj Strednú Áziu naďalej ohrozuje terorizmus a násilný extrémizmus. Prioritou partnerstva bude aj naďalej spolupráca na prevencii násilného extrémizmu a radikalizácie, financovania terorizmu a riešení otázky návratu teroristických bojovníkov, ktorá sa bude rozvíjať vďaka novozriadenému postu odborníka EÚ pre bezpečnosť a boj proti terorizmu s regionálnymi právomocami pre Strednú Áziu, vďaka spolupráci s občianskou spoločnosťou a nepretržitej pozornosti venovanej ľudským právam. EÚ bude podporovať výmenu osvedčených postupov prevencie násilného extrémizmu vrátane poznatkov o motívoch násilného extrémizmu, preventívnych opatrení a protireakcií. Bude sa snažiť posilniť odolnosť miestnych komunít voči násilnému extrémizmu pri súčasnom dodržiavaní ľudských práv a zásad právneho štátu a zohľadňovaní rodového hľadiska v súlade s akčným plánom OSN na predchádzanie násilnému extrémizmu.

Na základe skúseností získaných z predchádzajúcich programov v Strednej Ázii posilní spoluprácu s týmto regiónom v oblasti moderného integrovaného riadenia hraníc a rozšíri úsilie o regionálnu spoluprácu aj na Afganistan. EÚ bude hľadať ďalšie spôsoby, ako zintenzívniť spoluprácu s týmto regiónom v boji proti organizovanému zločinu, prevádzačstvu, obchodovaniu s ľuďmi a obchodovaniu s nelegálnymi drogami. Naďalej bude spolupracovať na rozvoji integrovaných a vyvážených protidrogových politík.

S cieľom zlepšiť riadenie migrácie a mobility v Strednej Ázii a vytvoriť podmienky na posilnenie medziľudských kontaktov medzi občanmi stredoázijských krajín a občanmi EÚ a ďalších partnerských krajín sa posilní spolupráca na riešeniach neregulárnej migrácie pri plnohodnotnom dodržiavaní ľudských práv. To sa vzťahuje na spoluprácu v oblasti riadenia hraníc, readmisie neregulárnych migrantov a reintegrácie navrátilcov, riešenie základných príčin neregulárnej migrácie prostredníctvom podpory odbornej prípravy, dôstojných pracovných podmienok a kvalitných pracovných miest doma, podporu legálnych možností migrácie a zavedenie účinných právnych predpisov a systémov na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi a osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu.

S týmto cieľom bude EÚ nabádať krajiny Strednej Ázie, aby rozvíjali vnútroštátne migračné politiky, spolupracovali na regionálnej úrovnispolupracovali na mnohostrannom riadení mobility a migrácie v súlade s hlavnými zásadami Organizácie Spojených národov. Zároveň s krajinami Strednej Ázie zintenzívni bilaterálny dialóg a spoluprácu v oblasti migrácie a mobility, a to najmä v rámci posilnených DPS.

EÚ bude spolupracovať so štátmi Strednej Ázie na podpore otvoreného, slobodného a bezpečného kybernetického priestoru a na zvýšení kybernetickej bezpečnosti.

EÚ bude s týmto regiónom naďalej spolupracovať na nešírení zbraní hromadného ničenia, kontrole vývozu položiek s dvojakým použitím a jadrovej bezpečnosti a ochrane, pričom v plnej miere využije centrum excelentnosti v oblasti zmierňovania chemických, biologických, rádiologických a jadrových rizík v Strednej Ázii. Zapojí sa so štátmi Strednej Ázie do užšieho dialógu o krízovom riadení a udržiavaní mieru. 

Takisto je v záujme EÚ, aby pokračovala v monitorovaní vývoja v rámci regionálnych bezpečnostných štruktúr, akou je Šanghajská organizácia pre spoluprácuOrganizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti.

Osobitné iniciatívy v tejto oblasti by mali:

Øvyužiť politický a bezpečnostný dialóg na vysokej úrovni medzi EÚ a Strednou Áziou a novozriadený post odborníka EÚ na bezpečnosť a boj proti terorizmu s regionálnymi právomocami pre Strednú Áziu, aby sa posilnila praktická spolupráca na širšej bezpečnostnej agende vrátane reformy a riadenia bezpečnostného sektora, hybridných hrozieb a prepojenia medzi vodou a bezpečnosťou.

Øorganizovať ad hoc stretnutia odborníkov EÚ a Strednej Ázie o prevencii násilného extrémizmu a boji proti terorizmu, aby sa podporilo rozširovanie najlepších postupov a posilnila sa cezhraničná spolupráca v súlade s príslušnými medzinárodnými záväzkami,

Øzintenzívniť spoluprácu a synergie s OBSE v oblasti predchádzania a potláčania nadnárodných hrozieb v Strednej Ázii,

Øpokračovať v spolupráci na protidrogovej politike s cieľom ešte viac posilniť vnútroštátne politiky zamerané na znižovanie dopytu po drogách a boj proti nelegálnym dodávkam drog a súvisiacemu organizovanému zločinu,

Ønapomáhať výmenu odborných znalostí o kybernetickej bezpečnosti a hybridných hrozbách a zároveň umožniť Strednej Ázii zapojiť sa do spoločného hľadania hybridných hrozieb v rámci prieskumu hybridných rizík EÚ,

Øposilniť spoluprácu v oblasti moderného integrovaného riadenia hraníc vychádzajúc z dlhodobých vzťahov medzi EÚ a Strednou Áziou a medzi EÚ a Afganistanom,

Øposilniť dialóg a spoluprácu v oblasti migrácie a mobility v rámci posilnených DPS a Organizácie Spojených národov.

1.3.    Posilnenie odolnosti voči výzvam spojeným so životným prostredím, klímou a vodou

Stredná Ázia čelí v súvislosti so životným prostredím čoraz vážnejším problémom. Spoločné pôsobenie zmeny klímy, v dôsledku ktorej sa zmenšujú ľadovce napájajúce stredoázijské rieky, a tým klesá tok vody, a rýchleho rastu počtu obyvateľov ďalej prehĺbi problémy tohto regiónu spojené so životným prostredím a môže ovplyvniť hospodársky rozvoj, bezpečnosť a migráciu.

EÚ môže regiónu pomôcť, aby z týchto výziev vznikli príležitosti. Keďže tieto výzvy majú cezhraničný charakter a vyžadujú si vzájomnú dôveru a spoločné riešenia, EÚ bude k spolupráci v oblasti životného prostredia, vody a zmeny klímy naďalej pristupovať regionálne.

EÚ bude so svojimi stredoázijskými partnermi spolupracovať na vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy 10 a plnení záväzkov stanovených pre jednotlivé krajiny prostredníctvom konkrétnych opatrení na zmiernenie zmeny klímy, adaptáciu na ňu a znižovanie rizika katastrof.

EÚ bude podporovať krajiny Strednej Ázie, aby prijali prísne environmentálne normy, a bude ich nabádať, aby upustili od lineárnych výrobných modelov v prospech obehového hospodárstva, v ktorom sa čo najdlhšie zachováva hodnota výrobkov, zvyšuje sa energetická efektívnosť a efektívne využívanie zdrojov a zároveň sa minimalizuje odpad, emisie uhlíka a znečisťujúcich látok. Takýto prechod na udržateľnú spotrebu a výrobu môže priniesť značné výhody pre ľudské zdravie a kvalitu života a zároveň pomôcť podporiť hospodársku diverzifikáciu, vytvoriť nové podnikateľské príležitosti a stimulovať hospodársky rast.

Stavajúc na potenciáli tohto regiónu v oblasti solárnej, veternej a vodnej energie bude EÚ podporovať reformy Strednej Ázie v odvetví energetikyprechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. K posilneniu energetickej odolnosti tohto regiónu a splneniu jeho klimatických cieľov by malo prispieť sprístupnenie technológií a odborných znalostí EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti a poradenstvo v oblasti regulačných reforiem. Zároveň to pomôže na oboch stranách vytvoriť pracovné miesta a podnikateľské príležitosti.

EÚ bude takisto podporovať lepšiu správu v oblasti životného prostredia a budovanie kapacít štátov Strednej Ázie, aby sa environmentálne otázky stali súčasťou ostatných politík a verejného rozhodovania, a to najmä vďaka primeranému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. EÚ bude podporovať environmentálne udržateľné investície do infraštruktúry pripojenia a pristúpenie všetkých stredoázijských krajín k regionálnym a globálnym multilaterálnym environmentálnym dohodám.

Vďaka výmene skúseností v oblasti udržateľného riadenia prírodných zdrojov, ochrany biodiverzityekologického cestovného ruchu sa môžu dosiahnuť ciele v širokej škále oblastí, ako je napríklad rozvoj vidieka, ochrana ekosystémov a zvyšovanie informovanosti o životnom prostredí.

V súlade so závermi Rady EÚ o diplomacii v oblasti vody 11 bude podpora regionálneho programu pre vodu, mier a prosperitu aj naďalej kľúčovou prioritou. EÚ bude naďalej podporovať vzájomne prijateľné riešenia na zlepšenie regionálnej spolupráce v oblasti spravodlivého hospodárenia s vodnými zdrojmi, a to v koordinácii s príslušnými agentúrami OSN a ďalšími partnermi. Takisto bude podporovať pristúpenie k dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o vode 12 a jeho vykonávanie, pobádať k spolupráci okolo Aralského jazera, ako aj k vykonávaniu dohody o právnom postavení Kaspického mora 13 .

EÚ bude naďalej podporovať spoluprácu s týmto regiónom, a to aj vo forme odbornej prípravy odborníkov, s cieľom napomáhať integrované hospodárenie s vodnými zdrojmi, znižovanie plytvania vodou, zlepšovanie kvality vody a modernizovanie infraštruktúry, ako aj zavádzanie moderných systémov poľnohospodárskeho zavlažovania.

Keďže tento región je mimoriadne vystavený prírodným aj ľudskou činnosťou vyvolaným rizikám, EÚ bude podporovať úsilie jednotlivých štátov aj celého regiónu o zavedenie nových politík a právnych predpisov v oblasti znižovania rizika katastrof. Okrem toho mu EÚ poskytne svoje odborné znalosti v oblasti civilnej ochrany a reakcie na núdzové situácie, aby bol schopný systematickejšie regionálne pristupovať k odolnosti a pripravenosti.

EÚ bude naďalej spolupracovať na podpore nápravných opatrení v oblasti životného prostredia s cieľom riešiť environmentálnu záťaž vyplývajúcu z toxického chemického a rádioaktívneho odpadu, ktorý v tomto regióne zostal z bývalej ťažby uránu.

EÚ využije svoje finančné nástroje, granty a záruky, a to najmä tie, ktoré poskytuje Európska investičná banka (EIB), a tie, ktoré sa poskytujú v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) a inými multilaterálnymi rozvojovými bankami, s cieľom zmobilizovať verejné zdroje a najmä súkromný kapitál na environmentálne projektyenvironmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Pre prilákanie súkromných investícií bude mať zásadný význam presadenie zdravého regulačného rámca.

Osobitné iniciatívy v tejto oblasti by mali:

Øposilňovať medziregionálne a vnútroregionálne fóra a mechanizmy spolupráce v oblasti životného prostredia, vody a zmeny klímy,

Ørozvíjať výmenu skúseností a inovačné financovanie na podporu energie z obnoviteľných zdrojov,

Øpodporovať vedeckú spoluprácu a výskum v oblasti vodného hospodárstva, ako aj otvorený prístup k spoľahlivým údajom o klíme a vode, ktoré môžu byť podkladom pre účinnú politiku,

Øposilniť spoluprácu s Regionálnym strediskom Organizácie Spojených národov pre preventívnu diplomaciu v Strednej Ázii vzhľadom na súvislosti medzi vodným hospodárstvom a bezpečnosťou,

Øpodporovať udržateľné riadenie prírodných zdrojov a ekosystémov a vykonávanie strategického plánu pre biodiverzitu a budúci globálny rámec pre biodiverzitu po roku 2020,

Øpodporovať výmenu skúseností a spoluprácu v oblasti obehového hospodárstva, najmä pokiaľ ide o udržateľné systémy odpadového hospodárstva a boj proti znečisťovaniu ovzdušia.

2.    PARTNERSTVOM K PROSPERITE

Čoraz strategickejšia poloha na križovatke medzi Európou a Áziou, mladá populácia 14 , vysoká miera gramotnosti a bohaté prírodné zdroje poskytujú Strednej Ázii významný potenciál rastu a rozvoja. Zároveň sa v regióne čoraz viac uznáva, že je potrebné prijať nové modely hospodárskeho rozvoja a diverzifikovať hospodárstva, aby dokázali reagovať na výzvy a príležitosti, ktoré prináša globalizácia. EÚ bude spolupracovať s krajinami Strednej Ázie pri dosahovaní trvalých výsledkov, ktoré budú znamenať rozvoj súkromného trhu, zlepšenie investičného prostredia, urýchlenie prechodu na ekologické a obehové hospodárstvo, znižovanie sociálno-ekonomických nerovností, investovanie do ľudského kapitálu a podporu dôstojnej práce pre všetkých, uvoľnenie potenciálu pre vnútroregionálny a medziregionálny obchod a podporu udržateľnej prepojenosti.

2.1.    Konsolidácia partnerstva pre hospodársku reformu

EÚ má veľký záujem o podporu transformácie hospodárstiev Strednej Ázie, ktoré sú v súčasnosti nadmerne závislé od komodít alebo vývozu s nízkou pridanou hodnotou 15 , ako aj od remitencií migrantov, na diverzifikované a konkurencieschopné hospodárstva so súkromným sektorom ako najvýznamnejšou súčasťou, ktoré dokážu vytvárať nové pracovné príležitosti, integrovať sa do regionálnych a globálnych hodnotových reťazcov a poskytovať všetkým hospodárskym subjektom rovnaké podmienky a príležitosti.

EÚ sa zameria na podporu udržateľnejších a inkluzívnejších modelov rastu v regióne. Hospodárska reforma a modernizácia by mali priniesť výhody pre celú spoločnosť a prispieť k zníženiu nerovností, ako aj regionálnych rozdielov a rozdielov medzi vidiekom a mestom. Na tento účel budú obzvlášť dôležité skúsenosti EÚ v oblasti rozvoja vidieka, regionálnej politiky a súdržnosti.

Rozvoj konkurencieschopného súkromného sektora a najmä malých a stredných podnikov (MSP) bude prioritou angažovanosti EÚ vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú môže súkromný sektor zohrávať pri podpore hospodárskeho rastu, posilňovania postavenia žien, podpore dôstojnej práce a boji proti chudobe. EÚ bude podporovať rozvoj kapitálových trhov a rozširovanie prístupu MSP k financovaniu, zdravé regulačné rámce a fiškálne politiky, ako aj účinné protikorupčné politiky. Rozvoj súkromného sektora zostane kľúčovou prioritou investičného nástroja EÚ pre Strednú Áziu.

Ako hlavný zdroj súkromných investícií na celom svete má EÚ mimoriadne dobrú pozíciu na to, aby zintenzívnila dialóg na strategickej úrovni s vládami a obchodnými zástupcami regiónu, ako aj s medzinárodnými finančnými inštitúciami s cieľom podporovať zdravé, transparentné, otvorené, nediskriminačné a predvídateľné regulačné a politické prostredie pre európske hospodárske subjekty, ktoré obchodujú s krajinami Strednej Ázie alebo v nich investujú.

Podpora rozvoja súkromného sektora a investícií by sa mala prioritne zamerať na sektory vytvárajúce rast a zamestnanosť, v ktorých má EÚ osobitné odborné znalosti a komparatívne výhody, ako je sektor poľnohospodárstva a odvetvie poľnohospodárskeho obchodu, životné prostredie a vodné hospodárstvo, energetika, doprava a udržateľný cestovný ruch. 

EÚ bude podporovať dialóg medzi podnikmi a spoluprácu so strednou Áziou, a to aj medzi startupmi a podnikateľskými inkubátormi. Pomôže v krajinách Strednej Ázie vytvoriť bilaterálne a regionálne fóra spolupráce a dialógu medzi podnikmi, ako sú európske obchodné komory. EÚ sa zameria na zapojenie stredoázijských združení zamestnávateľov a zamestnancov do dialógu o otázkach od investičného prostredia až po vzdelávanie, zamestnateľnosť (vrátane žien a dievčat) a reformu trhu práce.

Keďže predpokladom rozvoja účinných verejných politík je dostupnosť vysokokvalitnej štatistiky, EÚ bude pokračovať v práci na vývoji štatistických systémov krajín Strednej Ázie.

V rámci svojich pravidelných dvojstranných konzultácií s krajinami Strednej Ázie posilní EÚ výmeny a spoluprácu v oblasti makroekonomických reforiem, finančnej, menovej a fiškálnej politiky, ako aj riadenia verejných financií. Podporí stratégie riadenia dlhu a domáce trhy s dlhopismi a zároveň uľahčí reformy rámcov menovej politiky a dohľadu nad finančným systémom.

Osobitné iniciatívy v tejto oblasti by mali:

Øpodporovať zlepšenie podnikateľského a investičného prostredia a podporovať rozvoj súkromného sektora, najmä malých a stredných podnikov, prostredníctvom dialógu a spolupráce medzi podnikmi EÚ a Strednej Ázie, odvetvového dialógu a technickej pomoci

Øpodporovať twinning na výmenu know-how a budovanie kapacít stredoázijských správnych orgánov v kľúčových aspektoch hospodárskych reforiem

Øšíriť know-how v oblasti vývoja štatistických systémov

2.2.    Uľahčenie vnútroregionálneho a medziregionálneho obchodu a investícií

Spoločne treba urobiť viac pre to, aby sa vyriešili štrukturálne obmedzenia, ktoré stále limitujú potenciál obchodu a investícií medzi EÚ a Strednou Áziou 16 , posilnil sa vnútroregionálny obchod 17 a investície a zabezpečila sa hlbšia integrácia Strednej Ázie do svetového hospodárstva.

EÚ bude naďalej s povzbudením podporovať vstup všetkých štátov Strednej Ázie do WTO. Plnenie záväzkov WTO pomôže štátom Strednej Ázie otvoriť svoje hospodárstva, posilniť ich medzinárodnú konkurencieschopnosť, začleniť sa do globálnych hodnotových reťazcov a podieľať sa na formovaní globálnej správy hospodárskych záležitostí. Vytvorenie rovnakých podmienok pre podnikanie a zvýšenie dôvery v regióne bude zahŕňať podporu pristúpenia k Dohode WTO o vládnom obstarávaní (GPA).

Na základe svojich skúseností s regionálnymi integračnými mechanizmami bude EÚ podporovať úsilie o uľahčenie vnútroregionálneho obchodu a investícií v Strednej Ázii, a to aj výmenou skúseností a najlepších postupov v oblasti riešenia necolných prekážok obchodu a podpory zbližovania v oblasti regulácie a harmonizácie, pri ktorých sa ako dobrý základ osvedčila integrácia do medzinárodného normalizačného systému a solídneho systému kvality pod vedením Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu a Medzinárodnej elektrotechnickej komisie.

EÚ bude využívať programy na základe posilnených DPS a programy technickej spolupráce na podporu zbližovania alebo zlučiteľnosti s pravidlami EÚ a medzinárodnými a európskymi technickými normami a na odstránenie technických prekážok obchodu. Toto úsilie uľahčí vzájomný prístup na trh a hospodárskym subjektom z krajín Strednej Ázie vytvorí príležitosti na prístup na trh na globálnej úrovni, keďže pravidlá a normy EÚ sú uznávané na celom svete. Zintenzívnenie dialógu o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach na posilnenie systémov bezpečnosti potravín v krajinách Strednej Ázie by bolo prospešné pre miestnych spotrebiteľov a podniky a uľahčilo by obchod s EÚ.

EÚ bude naďalej spolupracovať so štátmi Strednej Ázie s cieľom zlepšiť vzájomný prístup na trh s tovarom a službami. EÚ zintenzívni svoje úsilie, aby pomohla prijímajúcim krajinám Strednej Ázie lepšie využívať jednostranný preferenčný prístup na trh EÚ, ktorý poskytuje VSP a VSP+, vďaka ktorým môže dôjsť k stimulácii vývozu a hospodárskej diverzifikácie, k zlepšeniu pracovných noriem a podmienok, a celkovo k primeranému doplneniu posilnených DPS.

EÚ zintenzívni spoluprácu so Strednou Áziou s cieľom podporiť dodržiavanie medzinárodných colných noriem EÚ, Svetovej colnej organizácie a WTO, aby sa dosiahol pokrok pri zjednodušovaní a harmonizácii colných postupov. EÚ posilní spoluprácu s regiónom v boji proti nezákonnému obchodu, hraničným a daňovým podvodom, daňovým únikom a porušovaniu práv duševného vlastníctva. Podporí ďalšiu výmenu informácií s cieľom posilniť boj proti praniu špinavých peňazí, korupcii a financovaniu terorizmu.

Na základe svojich skúseností bude EÚ naďalej podporovať využívanie a rozvoj zemepisných označení zo strany krajín Strednej Ázie, čo im môže pomôcť pri diverzifikácii poľnohospodárskej výroby s potenciálnym zvýšením pridanej hodnoty.

Osobitné iniciatívy v tejto oblasti by mali:

Øzintenzívniť výmenu skúseností a najlepších postupov EÚ v oblasti riešenia necolných prekážok obchodu a podporiť zbližovanie a harmonizáciu právnych predpisov

Øpodporiť vstup do WTO a pristúpenie ku GPA, a to aj prostredníctvom technickej pomoci

Øzintenzívniť dialóg o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach s cieľom posilniť systémy bezpečnosti potravín

Øprispievať k výmene skúseností týkajúcich sa normalizácie a kvalitnej infraštruktúry s cieľom uľahčiť vnútroregionálny obchod a obchod s EÚ

Øpodporiť zjednodušenie a harmonizáciu colných režimov a prispieť k rozvoju cezhraničného elektronického obchodu

Øzintenzívniť technickú spoluprácu v záujme lepšieho využívania jednostranného preferenčného prístupu na trh EÚ poskytovaného v rámci VSP a VSP+

Øzabezpečovať výmenu skúseností so zemepisnými označeniami s cieľom prispieť k diverzifikácii poľnohospodárskej výroby

2.3.    Podpora udržateľnej prepojenosti

Rozvoj euro-ázijskej prepojenosti má potenciál priniesť významné výhody pre Strednú Áziu vďaka lepšej infraštruktúre, hospodárskej diverzifikácii a integrácii do regionálnych a globálnych hodnotových reťazcov. EÚ má veľký záujem o rozvoj fungujúcich obchodných koridorov medzi Európou a Áziou, ako aj o zaručenie udržateľného, otvoreného a inkluzívneho rozvoja prepojenosti podľa stanovených pravidiel, na základe čoho vznikne v Strednej Ázii vhodné prostredie na udržateľné investície a rovnaké podmienky pre podniky.

V súlade so svojou stratégiou na prepájanie Európy a Ázie 18 a s využitím existujúcich rámcov spolupráce EÚ podľa potreby vytvorí partnerstvá v oblasti udržateľnej prepojenosti s krajinami Strednej Ázie, a to na základe trhových zásad, so zárukou transparentnosti a v zmysle medzinárodných noriem. Spolupráca v tejto oblasti by sa mala zameriavať najmä na dopravu, energetiku a digitálne spojenia, ako aj na kontakty medzi ľuďmi. Prispeje k dosiahnutiu udržateľných prínosov pre krajiny Strednej Ázie nad rámec výhod spojených s ich postavením tranzitných krajín a pomôže im dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja a klimatické ciele.

Kombinácia európskych súkromných investícií a programov regionálnej spolupráce EÚ, ktoré od začiatku deväťdesiatych rokov prispeli k prepojeniu Európy so susednými krajinami a so Strednou Áziou, urobila z EÚ kľúčového aktéra podpory euro-ázijskej prepojenosti. Obnovené medzinárodné úsilie v tejto oblasti vrátane rozšírenia transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) do susedných krajín EÚ, čínskej iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta a ďalších iniciatív môže vytvoriť významné príležitosti na riešenie hlavných potrieb Strednej Ázie.

EÚ a krajiny Strednej Ázie zintenzívnia spoluprácu a zabezpečia synergie pri plánovaní dopravného prepojenia a pri vytváraní potrebných regulačných rámcov, okrem iného s cieľom prepojiť dobre rozvinutý rámec TEN-T so sieťami v Strednej Ázii, a to aj cez južný Kaukaz, a s ďalšími regionálnymi sieťami 19 . Cieľom je dosiahnuť vyvážené a udržateľné pozemné dopravné spojenia východu so západom a severu s juhom, ktoré budú čerpať z práce v rámci programu stredoázijskej regionálnej hospodárskej spolupráce. Na dosiahnutie tohto cieľa by EÚ mohla ponúknuť technickú pomoc a mohla by podľa potreby prispieť k rozvoju udržateľnej infraštruktúry s cieľom pomôcť svojim partnerom s plánovaním dopravných systémov a zabezpečiť ich prepojenie. EÚ prispeje k dekarbonizácii pozemnej dopravy podporou elektromobility na cestách aj na koľajach a bude venovať náležitú pozornosť rozvoju leteckej dopravy a civilného letectva vrátane otázok bezpečnosti.

Ďalšia spolupráca medzi EÚ a Strednou Áziou v oblasti riadenia hraníc vrátane posilnenej spolupráce v oblasti moderného integrovaného riadenia hraníc, ako aj podpora kompatibilných colných tranzitných systémov budú základom úsilia o rozvoj dopravnej prepojenosti.

EÚ sa bude naďalej zameriavať na posilnenie úlohy Strednej Ázie, pokiaľ ide o prispievanie k bezpečnosti dodávok energie a diverzifikácii dodávateľov, zdrojov a trás EÚ vrátane posúdenia možnosti výstavby transkaspického plynovodu. EÚ bude spolupracovať so Strednou Áziou s cieľom podporiť regulačné rámce, technológie a zručnosti potrebné na zníženie nákladov, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a technológií na úsporu energie a s cieľom mobilizovať investície pomocou kombinovaného financovania a iných finančných stimulov. EÚ pomôže s modernizáciou distribúcie elektriny prostredníctvom inteligentných a odolných decentralizovaných sietí a s rozvojom prepojení medzi krajinami s cieľom podporiť regionálny a medziregionálny obchod s elektrinou.

EÚ a Stredná Ázia posilnia svoju spoluprácu v oblasti digitálneho hospodárstva so zameraním na podporu prístupu k cenovo dostupnému, otvorenému a bezpečnému širokopásmovému pripojeniu a digitálnej infraštruktúre vrátane prijatia potrebných regulačných reforiem, podporu rozvoja a udržiavania vysokokapacitných výskumných a vzdelávacích sietí, podporu digitálnej gramotnosti a digitálnych zručností, podporu digitálneho podnikania a tvorby pracovných miest a rozvoj oblastí ako elektronická verejná správa (e-Government) a elektronické vzdelávanie (e-Education). Digitalizácia bude vzhľadom na jej prierezový charakter kľúčovým aspektom spolupráce EÚ so Strednou Áziou v oblastiach, ako je integrované riadenie hraníc, reforma verejnej správy, obchod, doprava a energetická infraštruktúra, ako aj podpora MSP. EÚ zintenzívni výmenu skúseností na príslušných fórach týkajúcich sa slobody internetu a boja proti dezinformáciám.

Spolupráca pri využívaní satelitných lokalizačných, navigačných a časových služieb systému Galileo by mohla uľahčiť dopravné prepojenie a poskytnúť aplikácie v oblasti energetických a telekomunikačných sietí.

EÚ bude úzko spolupracovať s tretími krajinami, regionálnymi organizáciami a medzinárodnými finančnými inštitúciami pri podpore udržateľnosti a rovnakých podmienok v oblasti prepojenosti so zámerom presadzovať spoločné záujmy Strednej Ázie a EÚ. EÚ bude hľadať synergie s ostatnými kľúčovými partnermi zapojenými do podpory európsko-ázijského prepojenia, a to aj počas procesu stretnutia Ázia – Európa (ASEM). Záväzok EÚ podporovať projekty v oblasti udržateľnej prepojenosti by mal prispieť k zvýšeniu celkovej kvality investičných projektov iných aktérov v regióne.

EÚ využije svoje finančné nástroje, granty a záruky, ako aj pôžičky EIB a spoluprácu s medzinárodnými finančnými inštitúciami a multilaterálnymi rozvojovými bankami s cieľom mobilizovať verejný, a najmä súkromný kapitál na projekty v oblasti udržateľného prepojenia v Strednej Ázii.

Osobitné iniciatívy v tejto oblasti by mali:

Øposilniť bilaterálnu a medziregionálnu spoluprácu na zabezpečenie účinného udržateľného prepojenia

Øprispieť k rozvoju dopravných koridorov medzi EÚ a Strednou Áziou na základe rozšírenia sietí TEN-T

Øzintenzívniť dvojstranné dialógy podľa existujúcich memoránd o porozumení týkajúcich sa spolupráce v oblasti energetiky a prispieť k zorganizovaniu príslušných regionálnych konferencií o energetike ad hoc

Øvyužívať inovatívne a kombinované financovanie na ďalšiu podporu ekologických investícií, najmä v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti

Øvyužívať nástroje EÚ (ako sú granty, kombinované financovanie a záruky), ako aj zintenzívniť konzultácie s medzinárodnými finančnými organizáciami a inými relevantnými aktérmi s cieľom podporiť projekty v oblasti udržateľnej prepojenosti

2.4.    Investície do mládeže, vzdelávania, inovácií a kultúry

Rozvoj zručností bude mať pre konkurencieschopnosť a sociálnu súdržnosť Strednej Ázie kľúčový význam. Podpora kvalitného vzdelávania, zamestnateľnosti a dôstojných pracovných príležitostí pre mladé obyvateľstvo a ženy strednej Ázie by mala regiónu pomôcť splniť požiadavky spojené s rýchlo sa meniacimi technológiami a poskytnúť kvalifikovanú pracovnú silu potrebnú na uskutočnenie hospodárskej diverzifikácie a na prilákanie zahraničných investorov. Poskytovanie kvalitného vzdelávania a pracovných miest aj vo vidieckych oblastiach, a to aj pre dievčatá a ženy, zostane kľúčovým predpokladom na zabránenie odlivu kvalifikovanej pracovnej sily, ako aj radikalizácii a násilnému extrémizmu.

EÚ bude podporovať medziregionálnu a vnútroregionálnu spoluprácu pri budovaní kapacít a zvyšovaní kvality vzdelávania, vyššieho vzdelávania, odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Podporí synergie medzi vzdelávacími systémami a trhom práce , ako aj digitálnym vzdelávaním.

EÚ môže využiť program Erasmus+ na pomoc univerzitám v Strednej Ázii pri modernizácii a plnení cieľov bolonského procesu vo vysokoškolskom vzdelávaní a turínskych zásad v odbornom vzdelávaní a príprave. EÚ by sa mala snažiť vypracovať programy európskych štúdií na univerzitách v Strednej Ázii. Univerzity členských štátov EÚ by sa mali nabádať k tomu, aby vytvorili viac partnerstiev a pobočiek na univerzitách v Strednej Ázii a rozvíjali v regióne jazykové vzdelávanie.

EÚ preskúma, ako by mohla pomôcť Strednej Ázii vybudovať regionálny priestor vysokoškolského vzdelávania, pričom bude vychádzať z príkladu európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA). Krajinám regiónu by to umožnilo modernizovať ich systémy vysokoškolského vzdelávania, zosúladiť ich a zároveň posilniť ich mechanizmy na zabezpečenie kvality a uznávanie kvalifikácií.

EÚ spolu s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie posilní spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, pričom cieľom bude podporiť zamestnateľnosť mladých ľudí a dospelých s perspektívou celoživotného vzdelávania a reagovať tak na potreby transformujúcich sa ekonomík Strednej Ázie a európskych investorov v regióne.

Spolupráca EÚ so Strednou Áziou v oblasti výskumu a inovácií môže pomôcť účinnejšie riešiť problémy tohto regiónu a zároveň posilniť medziľudské kontakty. Výmena know-how a inovačných technológií pri riešení problémov v oblasti klímy, vodného hospodárstva a životného prostredia, ako aj potravinovej bezpečnosti, čistej energie a energie z obnoviteľných zdrojov by vďaka zabezpečeniu podložených, spoľahlivých a dostupných informácií pre príslušné politické opatrenia prispela k pokroku v regionálnej spolupráci. Vzájomne prospešné by bolo aj posilnenie výskumnej spolupráce v poľnohospodárstve, zdravotníctve, ekologickej doprave a pri udržateľnom rozvoji miest. EÚ a stredoázijské univerzity a výskumné organizácie by mali ďalej podporovať mobilitu a výmeny výskumných pracovníkov, a to aj prostredníctvom akcií Marie Curie-Skłodowskej.

V súlade so stratégiou pre kultúru vo vonkajších vzťahoch EÚ 20 a na základe kultúrneho dedičstva „hodvábnej cesty“ v Strednej Ázii bude EÚ rozvíjať kultúrnu spoluprácu s týmto regiónom zameranú na podporu partnerstiev, koprodukcií a výmen v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, medzikultúrneho dialógu a zachovania kultúrneho dedičstva. EÚ na tieto účely posilní spoluprácu s Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru a s vedúcimi európskymi kultúrnymi inštitúciami. EÚ bude podporovať mobilitu umelcov a odborných kultúrnych pracovníkov formou výmenných pobytov, odbornej prípravy a rezidencií, a podporiť by sa mohla aj mobilita a výmeny v oblasti športu.

EÚ bude podporovať výskum Strednej Ázie a vzťahov medzi EÚ a Strednou Áziou a vytvárať viac príležitostí na interakciu medzi výskumnými pracovníkmi a členmi think-tankov z EÚ a Strednej Ázie.

Osobitné iniciatívy v tejto oblasti by mali:

Øzvýšiť počet stredoázijských príjemcov programov Horizont, Erasmus+ a Marie Curie-Skłodowskej a diverzifikovať ich profil

Øzintenzívniť medziregionálnu a vnútroregionálnu výskumnú a inovačnú spoluprácu v oblastiach vody, potravín a životného prostredia

Østimulovať vnútroregionálnu a medzinárodnú mobilitu študentov, zamestnancov a výskumných pracovníkov, ako aj študentov a školiteľov odborného vzdelávania a prípravy

Øpomôcť Strednej Ázii pri vývoji systému regionálnej spolupráce inšpirovaného európskym priestorom vysokoškolského vzdelávania (EHEA)

Øzačať dialóg a podporovať výmenu najlepších postupov v oblasti zamestnateľnosti mladých ľudí, posilnenia postavenia žien a politík zamestnanosti

Øpodporiť intenzívnejší dialóg medzi EÚ, stredoázijskými orgánmi, podnikateľskými organizáciami a sociálnymi partnermi o nedostatku požadovaných zručností a modernizácii trhu práce

3.    LEPŠIA SPOLUPRÁCA     

EÚ sa zameria na podporu súdržného prístupu k Strednej Ázii, pričom zabezpečí, aby odvetvové politiky pomáhali riešiť čoraz viac vzájomne prepojené problémy. Novú stratégiu EÚ by mali inštitúcie EÚ a členské štáty vykonávať spoločne a medzi ich silnými stránkami a zdrojmi by sa mala vytvoriť väčšia súčinnosť.

3.1.    Posilnenie architektúry partnerstva a zapojenie občianskych spoločností a parlamentov

Súčasnú inštitucionálnu štruktúru dialógu medzi regiónmi tvorí každoročná schôdza ministrov zahraničných vecí EÚ a Strednej Ázie, na ktorej EÚ zastupuje vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Komisie, a každoročný politický a bezpečnostný dialóg na vysokej úrovni medzi EÚ a Strednou Áziou na úrovni štátnych tajomníkov.

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Komisie a ministri zahraničných vecí Strednej Ázie by sa mali v prípade potreby stretávať aj neformálne pri príležitosti výročných zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), zasadnutí ministerskej rady OBSE a iných medzinárodných stretnutí a konferencií.

Na doplnenie by sa mohlo uvažovať o ad hoc stretnutiach vyšších úradníkov EÚ a Strednej Ázie.

Inštitucionálny rámec pre bilaterálne vzťahy s krajinami Strednej Ázie sa posilní, keď sa uzatvoria a platnosť nadobudnú posilnené dohody o partnerstve a spolupráci (DPS), s pravidelnými dialógmi o ľudských právach, ktoré budú dopĺňať pravidelné stretnutia na úrovni ministrov a vyšších úradníkov.

Keďže EÚ a Stredná Ázia majú rovnaký záväzok dodržiavať medzinárodné právo a celosvetový poriadok založený na pravidlách, ktorého jadro tvorí OSN, EÚ posilní spoluprácu na mnohostranných a regionálnych fórach.

Vzhľadom na konštruktívnu úlohu, ktorú Európsky parlament zohráva pri obohacovaní spoločného programu partnerstva EÚ a Strednej Ázie, by sa mal podporiť ďalší medziparlamentný dialóg, a to aj formou pravidelných návštev. EÚ sa zameria na organizovanie početnejších návštev na vysokej úrovni v tomto regióne.

EÚ zintenzívni aj úsilie o podporu užšej spolupráce s občianskou spoločnosťou, expertnými skupinami, miestnymi samosprávami, podnikateľským sektorom, sociálnymi partnermi, kultúrnymi organizáciami, akademickými pracovníkmi a mládežou. Konzultácie s občianskou spoločnosťou budú dôležitým aspektom programovania rozvojovej spolupráce EÚ, ktorého cieľom bude posilniť schopnosť občianskej spoločnosti podporovať zodpovednosť a transparentnosť verejnej správy.

Každoročné stretnutie ministrov EÚ a Strednej Ázie by sa mohlo doplniť stretnutiami neformálneho „fóra EÚ a Strednej Ázie“, na ktorom sa budú zúčastňovať zástupcovia občianskej spoločnosti, akademickej obce a think tankov, ako aj predstavitelia EÚ a Strednej Ázie. Tieto stretnutia by občianskym spoločnostiam umožnili prispieť k rozvoju partnerstva medzi EÚ a Strednou Áziou a zvýšiť jeho viditeľnosť.

EÚ zintenzívni konzultácie o záležitostiach súvisiacich so Strednou Áziou s podobne zmýšľajúcimi a inými relevantnými partnermi s cieľom rozvíjať vzájomné porozumenie a spoluprácu v oblastiach spoločných záujmov.

Osobitné iniciatívy v tejto oblasti by mali:

Øzabezpečiť organizáciu ad hoc stretnutí vyšších úradníkov pomedzi pravidelné stretnutia v rámci politického a bezpečnostného dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Strednou Áziou a stretnutia ministrov

Øzabezpečiť organizáciu neformálnych ministerských konzultácií pri príležitosti VZ OSN a rozvíjanie spoločného porozumenia a zbližovanie pozícií v rámci OSN a iných multilaterálnych fór

Øpodľa potreby zintenzívniť konzultácie o záležitostiach súvisiacich so Strednou Áziou s partnermi z tretích krajín

Øďalej zapájať občiansku spoločnosť do rozvoja partnerstva medzi EÚ a Strednou Áziou, a to aj vytvorením neformálneho „fóra EÚ – Stredná Ázia“

Øpodnecovať k častejším medziparlamentným kontaktom a návštevám

3.2.    Spolupráca s výrazným dosahom

EÚ a jej členské štáty boli v poslednom desaťročí hlavným partnerom rozvojovej spolupráce v Strednej Ázii 21 . EÚ bude naďalej využívať dostupné finančné nástroje na podporu regiónu s cieľom pomôcť vyriešiť výzvy a maximalizovať príležitosti partnerstva medzi EÚ a Strednou Áziou. Nová stratégia EÚ pre Strednú Áziu bude v nadchádzajúcich rokoch usmerňovať spoluprácu EÚ s týmto regiónom. Kľúčovým prvkom angažovanosti EÚ bude plnenie záväzkov vyplývajúcich z Agendy 2030 OSN pre udržateľný rozvoj . Dialóg s občianskou spoločnosťou a miestnymi orgánmi prispeje aj k vymedzeniu priorít EÚ pre Strednú Áziu. Bude potrebná väčšia súčinnosť s politikami členských štátov vo vzťahu k tomuto regiónu vrátane rozvojovej spolupráce.

Samotná rozvojová spolupráca neumožní dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja a bude sa musieť použiť ako katalyzátor na prilákanie súkromného kapitálu na podporu rastu. EÚ by mala v regióne čo najlepšie využiť širší súbor nástrojov rozvojovej pomoci vrátane inovatívnych spôsobov spolupráce, ako je twinning a väčší dôraz na investície. Posilnené dohody o partnerstve a spolupráci (DPS) poskytnú príležitosti na zintenzívnenie politického dialógu s krajinami Strednej Ázie v širokej škále odvetví, čo prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja.

Pri získavaní verejného a súkromného financovania pre udržateľný rozvoj v Strednej Ázii bude dôležitú úlohu aj naďalej zohrávať spolupráca s medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Osobitné iniciatívy v tejto oblasti by mali:

Øzabezpečiť organizáciu dialógov medzi EÚ a Strednou Áziou o politike v konkrétnych odvetviach a podporiť tieto dialógy twinningovými operáciami

Øv prípade potreby zintenzívniť spoluprácu s medzinárodnými finančnými inštitúciami

3.3.    Zlepšenie profilu partnerstva

S cieľom zlepšiť profil EÚ v Strednej Ázii musí EÚ so svojimi členskými štátmi vypracovať dynamickejšiu a lepšie zacielenú komunikačnú stratégiu, v ktorej odôvodní svoju angažovanosť a zdôrazní príležitosti, ktoré môže partnerstvo medzi EÚ a Strednou Áziou priniesť regiónu a jeho občanom. Bude si to vyžadovať najmä vypracovanie spoločných správ a určenie komunikačných príležitostí, a to aj v rámci sociálnych médií a iných nových komunikačných technológií, zameraných na mladých ľudí v regióne, mienkotvorcov, vplyvné osoby sociálnych médií, občiansku spoločnosť, akademickú obec a médiá vo všeobecnosti.

Osobitné iniciatívy v tejto oblasti by mali:

Øzabezpečiť systematickejšie spoločné zasielanie správ a posilnenie používania webových portálov a sociálnych médií s cieľom poukázať na hmatateľné výhody pôsobenia EÚ v regióne


***

Rada a Európsky parlament sa vyzývajú, aby schválili prístup a opatrenia uvedené v tomto spoločnom oznámení.

(1)

     EÚ a Stredná Ázia: stratégia nového partnerstva, 10113/07 z 31. mája 2007.

(2)

     Spoločná vízia, spoločný postup: silnejšia Európa. Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, jún 2016.

(3)

     Nový európsky konsenzus o rozvoji, Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť, Ú. v. EÚ 2017/C 210/01 z 30. júna 2017.

(4)

     Prepájanie Európy a Ázie – základné piliere stratégie EÚ – závery Rady, 13097/18 z 15. októbra 2018.

(5)

     Afganistan – závery Rady, 13098/17 zo 16. októbra 2017.

(6)

     Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, rezolúcia prijatá Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 25. septembra 2015.

(7)

     EÚ podpísala posilnenú DPS s Kazachstanom. Rokovania o posilnených DPS prebiehajú s Kirgizskom a Uzbekistanom. Záujem o účasť na rokovaniach o posilnených DPS prejavil Tadžikistan. Posilnené DPS tvoria rámec, ktorý nevylučuje účasť na ďalších prebiehajúcich iniciatívach spolupráce, napríklad na dohodách o voľnom obchode a v Eurázijskej hospodárskej únii, ktorej členmi sú aj Kazachstan a Kirgizsko.

(8)

     Ide o spoločný projekt EÚ a OSN, ktorého cieľom je odstrániť násilie páchané na ženách a dievčatách.

(9)

     Členmi OBSE sú všetky krajiny Strednej Ázie.

(10)

     Podpísanej 12. decembra 2015.

(11)

     Diplomacia v oblasti vody – závery Rady, 13991/18 z 19. novembra 2018.

(12)

     Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier podpísaný v Helsinkách 17. marca 1992.

(13)

     Podpísanej 12. augusta 2018 v Aktau.

(14)

     Polovica obyvateľstva regiónu má menej ako 20 rokov a každý rok na trh práce v hospodárstvach Strednej Ázie vstupuje jeden milión nových uchádzačov o zamestnanie.

(15)

     V roku 2018 predstavovali takmer 60 % celkového vývozu regiónu uhľovodíky a minerály.

(16)

     V roku 2018 patrila EÚ medzi päť najväčších obchodných a investičných partnerov jednotlivých štátov Strednej Ázie, ale obchod s týmto regiónom stále predstavoval menej než jedno percento celkového obchodu EÚ.

(17)

     V roku 2018 predstavoval vnútroregionálny obchod 5 % celkového obchodu regiónu.

(18)

     Prepájanie Európy a Ázie – základné piliere stratégie EÚ – závery Rady, 13097/18 z 15. októbra 2018.

(19)

     Budú prebiehať konzultácie so stredoázijskými krajinami v súvislosti so spoločnou štúdiou o udržateľných komplexných železničných dopravných koridoroch medzi Európou a Čínou tak, ako sa určilo v rámci platformy EÚ a Číny v oblasti prepojenosti.

(20)

     Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade „Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy“, JOIN(2016) 29 final z 8. júna 2016.

(21)

     EÚ v rámci rozpočtového cyklu 2014 – 2020 vyčlenila 1,1 miliardy EUR na rozvojovú spoluprácu so Strednou Áziou.