11.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 11/1


ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 7. januára 2019

o prístupe k rozdeľovaniu dividend

(ECB/2019/1)

(2019/C 11/01)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 6 a článok 132,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 34,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (2),

keďže:

Je potrebné, aby úverové inštitúcie pokračovali v príprave na včasné a úplné uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (3) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (4), a aby sa pripravili na uplynutie prechodného obdobia zavedeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2395 (5) s cieľom zmierniť potencionálne významný negatívny vplyv na vlastný kapitál Tier 1 vyplývajúci z účtovania očakávaných úverových strát podľa IFRS 9 v náročnom makroekonomickom a finančnom prostredí, ktoré vytvára tlak na ziskovosť úverových inštitúcií a v dôsledku toho na ich schopnosť vytvoriť si kapitálovú základňu. Okrem toho, keďže úverové inštitúcie potrebujú financovať hospodárstvo, súčasťou spoľahlivého bankového systému a primeraného riadenia rizika je konzervatívny prístup k rozdeľovaniu dividend. Mala by sa použiť rovnaká metóda, aká bola stanovená v odporúčaní Európskej centrálnej banky ECB/2017/44 (6),

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

I.

1.

Úverové inštitúcie by mali prijať politiky týkajúce sa dividend, ktoré budú používať konzervatívne a prudenciálne predpoklady tak, aby po každom rozdelení dividend spĺňali platné kapitálové požiadavky a požiadavky vyplývajúce z výsledkov postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP).

a)

Povinnosťou úverových inštitúcií je neustále spĺňať platné minimálne kapitálové požiadavky (požiadavky piliera 1). Ten zahŕňa podiel vlastného kapitálu Tier 1 vo výške 4,5 %, podiel kapitálu Tier 1 vo výške 6 % a celkový podiel kapitálu vo výške 8 %, ako sa uvádza v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

b)

Okrem toho, povinnosťou úverových inštitúcií je neustále spĺňať kapitálové požiadavky, ktoré sú uložené rozhodnutím prijatým v rámci SREP v zmysle článku 16 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a to nad rámec požiadaviek piliera 1 („požiadavky piliera 2“).

c)

Povinnosťou úverových inštitúcií je tiež spĺňať požiadavku na kombinovaný vankúš ustanovenú v článku 128 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ.

d)

Povinnosťou úverových inštitúcií je tiež spĺňať v plnom rozsahu (7) požiadavku na podiel vlastného kapitálu Tier 1, na podiel kapitálu Tier 1 a na celkový podiel kapitálu k ustanovenému dátumu úplného zavedenia. To znamená uplatňovanie uvedených podielov v plnom rozsahu po uplatnení prechodných ustanovení, ako aj požiadavky na kombinovaný vankúš vymedzenej v článku 128 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ. Prechodné ustanovenia sú ustanovené v hlave XI smernice 2013/36/EÚ a v časti desať nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

e)

Úverové inštitúcie, ktoré sa rozhodli uplatňovať dojednania podľa nariadenia (EÚ) 2017/2395 počas prechodného obdobia sú tiež povinné spĺňať v plnom rozsahu požiadavku na podiel vlastného kapitálu Tier 1 ku koncu prechodného obdobia ustanoveného uvedeným nariadením.

Tieto požiadavky sa majú splniť na konsolidovanej a prípadne na subkonsolidovanej úrovni, ako aj na individuálnom základe, pokiaľ nebolo upustené od uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe, ako sa uvádza v článkoch 7 a 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.

Pokiaľ ide o výplatu dividend úverovými inštitúciami (8) za finančný rok 2018 v roku 2019, ECB odporúča:

a)

Kategória 1: Úverové inštitúcie, ktoré i) spĺňajú platné kapitálové požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c), a ii) k 31. decembru 2018 dosiahli výšku podielov v plnom rozsahu, ako sa uvádza v odsekoch 1 písm. d) a 1 písm. e), by mali rozdeliť svoj čistý zisk v podobe dividend konzervatívnym spôsobom, aby boli naďalej schopné plniť všetky uvedené požiadavky a požiadavky vyplývajúce z výsledkov SREP, hoci aj v prípade zhoršených hospodárskych a finančných podmienok;

b)

Kategória 2: Úverové inštitúcie, ktoré spĺňajú platné kapitálové požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) k 31. decembru 2018, ale ktoré k 31. decembru 2018 nedosiahli výšku podielov v plnom rozsahu, ako sa uvádza v odsekoch 1 písm. d) a 1 písm. e), by mali rozdeliť svoj čistý zisk v podobe dividend len konzervatívnym spôsobom, aby boli naďalej schopné plniť všetky uvedené požiadavky a požiadavky vyplývajúce z výsledkov SREP, hoci aj v prípade zhoršených hospodárskych a finančných podmienok. Navyše by mali v zásade vyplácať dividendy len v takom rozsahu, aby bola tiež splnená požiadavka ustanovená v odseku 1 písm. d), alebo aby bola prinajmenšom zabezpečená priamočiara (9) cesta smerom k splneniu požadovaných kapitálových požiadaviek v plnom rozsahu, ako sa uvádza v odseku 1 písm. e), a k požiadavkám vyplývajúcim z výsledkov SREP;

c)

Kategória 3: Úverové inštitúcie, ktoré porušujú kapitálové požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a), b) alebo c), by v zásade nemali rozdeľovať žiadne dividendy.

Úverové inštitúcie, ktoré nie sú schopné postupovať v súlade s týmto usmernením, lebo sú toho názoru, že od nich právne predpisy vyžadujú, aby vyplatili dividendy, by sa mali bez zbytočného odkladu obrátiť na svoje spoločné dohliadacie tímy.

Od úverových inštitúcií zaradených do kategórií 1, 2 a 3, ako sú uvedené v odseku 2 písm. a), b) a c), sa tiež očakáva, že budú dodržiavať všeobecné zásady piliera 2. Ak úverová inštitúcia nedodržiava alebo očakáva, že nebude dodržiavať všeobecné zásady piliera 2, mala by sa bez zbytočného odkladu obrátiť na svoj spoločný dohliadací tím. ECB preskúma dôvody, pre ktoré sa výška kapitálu úverovej inštitúcie znížila, alebo sa očakáva, že sa zníži, a rozhodne o prijatí vhodných a primeraných opatrení voči danej inštitúcii.

Od inštitúcií sa zároveň očakáva, že vo svojej dividendovej politike a pri riadení kapitálu zohľadnia potenciálny vplyv budúcich zmien v právnom, regulačnom a účtovnom rámci Únie na kapitálové požiadavky. Ak nie je špecificky stanovené inak, budúca úroveň požiadaviek druhého piliera a odporúčaní druhého piliera použitá v kapitálovom plánovaní by mala byť minimálne rovnaká ako súčasná úroveň.

II.

Toto odporúčanie je adresované významným dohliadaným subjektom a významným dohliadaným skupinám vymedzeným v článku 2 ods. 16 a 22 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

III.

Toto odporúčanie je adresované aj príslušným vnútroštátnym a určeným orgánom v súvislosti s menej významnými dohliadanými subjektmi a menej významnými dohliadanými skupinami vymedzenými v článku 2 ods. 7 a 23 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17). Od príslušných vnútroštátnych a určených orgánov sa očakáva, že uplatnia toto odporúčanie na takéto subjekty a skupiny vhodným spôsobom (10).

Vo Frankfurte nad Mohanom 7. januára 2019

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2395 z 12. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o prechodné dojednania na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 na vlastné zdroje a vplyvu zaobchádzania s veľkou majetkovou angažovanosťou v prípade expozícií voči niektorým subjektom verejného sektora denominovaných v domácej mene ktoréhokoľvek členského štátu (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 27).

(6)  Odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2017/44 z 28. decembra 2017 o prístupe k rozdeľovaniu dividend (Ú. v. EÚ C 8, 11.1.2018, s. 1).

(7)  Všetky vankúše v plnom rozsahu.

(8)  Úverové inštitúcie môžu mať rôzne právne formy, napr. formu kótovaných spoločností a spoločností ktoré nie sú akciovými spoločnosťami, akými sú napríklad vzájomné spoločnosti (mutuals), družstvá alebo sporiteľne. Pojem dividenda používaný v tomto odporúčaní označuje každý druh výplaty hotovosti, ktorý podlieha schváleniu valným zhromaždením.

(9)  V praxi to znamená, že počas zostávajúceho prechodného obdobia by si mali úverové inštitúcie v zásade ponechať ročne najmenej pomernú časť tej časti podielu vlastného kapitálu Tier 1, podielu kapitálu Tier 1 a celkového podielu kapitálu, ktorá im chýba k naplneniu uvedených kapitálových požiadaviek v plnom rozsahu, ako sa uvádza v odseku 1 písm. e).

(10)  Ak sa toto odporúčanie uplatňuje na menej významné dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny, ktoré dospeli k záveru, že nie sú schopné postupovať v súlade s týmto usmernením, lebo sú toho názoru, že od nich právne predpisy vyžadujú, aby vyplatili dividendy, mali by sa bez zbytočného odkladu obrátiť na svoje príslušné vnútroštátne orgány.