V Bruseli25. 9. 2019

COM(2019) 422 final

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

12. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADEo EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM FONDE PRE ROZVOJ VIDIEKA (EPFRV)ROZPOČTOVÝ ROK 2018


Obsah

1.Rozpočtový postup

1.1.Finančný rámec

1.2.Návrh rozpočtu na rok 2018

1.3.Prijatie rozpočtu na rok 2018

1.4.Prijatie opravných rozpočtov

2.Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami

2.1.Hospodárenie s viazanými rozpočtovými prostriedkami

2.1.1.Programy rozvoja vidieka EPFRV

2.1.2.Technická pomoc

2.2.Hospodárenie s platobnými rozpočtovými prostriedkami

2.2.1.Programy rozvoja vidieka EPFRV

2.2.2.Technická pomoc

3.Plnenie rozpočtu EPFRV na rok 2018

3.1.Plnenie//Vynaloženie viazaných rozpočtových prostriedkov

3.1.1.Programy rozvoja vidieka EPFRV

3.1.2.Technická pomoc

3.2.Plnenie//Vynaloženie platobných rozpočtových prostriedkov

3.2.1.Programy rozvoja vidieka EPFRV

3.2.2.Technická pomoc

3.3.Analýza výdavkov vykázaných podľa opatrenia

3.4.Realizácia programov EPFRV

3.4.1.Programové obdobie 2007 – 2013

3.4.2.Programové obdobie 2014 – 2020

1.    Rozpočtový postup

1.1.    Finančný rámec 

Výdavky na rozvoj vidieka v roku 2018 sú financované v medziach viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020. Finančný rámec na roky 2014 – 2020 je stanovený nariadením Rady (EÚ) č. 1311/2013. V tabuľke 1 sa uvádzajú pridelené rozpočtové prostriedky na rozvoj vidieka a pridelené rozpočtové prostriedky na výdavky súvisiace s trhom a na priame platby po ročnej technickej úprave VFR.

Tabuľka 1: Finančný rámec 2014 – 2020

2. OKRUH

v mil. EUR, bežné ceny

Udržateľný rast: prírodné zdroje

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SPOLU

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

z čoho:

– rozvoj vidiekaa), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

– výdavky súvisiace s trhom a priama pomoc a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

a) Po čistom presune 351,9 mil. EUR z EPZF do EPFRV na rozpočtový rok 2014 [(pozri poznámku f)].

b) Po čistom presune 51,6 mil. EUR z EPZF do EPFRV na rozpočtový rok 2015 [(pozri poznámku f)].

c) Po čistom presune 28 mil. EUR z EPZF do EPFRV na rozpočtové roky 2014 – 2020 [(pozri poznámku f)].

d) Po čistom presune 4 313,9 mil. EUR z EPZF do EPFRV na rozpočtové roky 2015 – 2020 [(pozri poznámku f)].

e) Po novom naplánovaní rozpočtových prostriedkov na EPFRV na rok 2014 na základe uplatnenia článku 19 nariadenia o VFR (EÚ) č. 1311/2013 sa celková suma 8 705 mil. EUR odpočítaná od záväzkov z roku 2014 rovnomerne rozložila medzi záväzky na roky 2015 a 2016.

f) Presuny do fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) uvedené v poznámkach a) až d) zahŕňajú: sumu 4 mil. EUR presúvanú ročne počas celého obdobia 2014 – 2020 z odvetvia bavlny (Grécko) na základe článku 66 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013; sumu 296,3 mil. EUR stanovenú na dobrovoľnú úpravu presunutú na rozpočtový rok 2014 (UK) na základe článku 10b a článku 10c ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009; sumu 51,6 mil. EUR na nevynaložené sumy presúvané ročne na rozpočtové roky 2014 a 2015 (SE a DE) na základe článkov 136 a 136b nariadenia (ES) č. 73/2009 a sumu 4 313,9 mil. EUR na zníženie platieb a flexibilitu medzi piliermi na základe článku 7 ods. 2 a článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

1.2.    Návrh rozpočtu na rok 2018

Komisia 29. júna 2017 prijala návrh rozpočtu na rok 2018 a predložila ho rozpočtovému orgánu.

Návrh rozpočtu zahŕňal sumu 14 372 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a sumu 11 848 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) na programové obdobie 2014 – 2020.

Rada prijala 4. septembra 2017 pozíciu k návrhu rozpočtu na rok 2018 a Európsky parlament zaujal pozíciu 25. októbra 2017. Bolo potrebné zvolať zmierovací výbor, ktorý sa v lehote 21 dní dohodol na spoločnom znení. Rada a Európsky parlament 30. novembra 2017 samostatne schválili spoločné znenie.

1.3.    Prijatie rozpočtu na rok 2018

Pokiaľ ide o EPFRV, rozpočet na rok 2018 prijatý 30. novembra 2017 zodpovedal pôvodnému návrhu Komisie.

Tabuľka 2

Prijatý rozpočet na rok 2018

Rozpočtová položka

Viazané rozpočtové prostriedky

Platobné rozpočtové prostriedky

(v EUR)

(v EUR)

2014 – 2020

05.046001 (Programy rozvoja vidieka)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Neoperačná technická pomoc)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operačná technická pomoc)

20 770 000

21 037 093

1.4.    Prijatie opravných rozpočtov

V opravnom rozpočte č. 6 sa viazané rozpočtové prostriedky na technickú pomoc EPFRV na roky 2014 – 2020 znížili o 0,7 mil. EUR.

Tabuľka 3

Rozpočet na rok 2018 po zmenách

Rozpočtová položka

Viazané rozpočtové prostriedky

Platobné rozpočtové prostriedky

(v EUR)

(v EUR)

2014 – 2020

05.046001 (Programy rozvoja vidieka)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Neoperačná technická pomoc)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operačná technická pomoc)

20 070 000

21 037 093

2.    Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami

2.1.    Hospodárenie s viazanými rozpočtovými prostriedkami

2.1.1.    Programy rozvoja vidieka EPFRV

Schválený rozpočet na rok 2018 predstavoval v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov pre programy rozvoja vidieka EPFRV sumu 14 347 mil. EUR, pričom sa všetky sa týkali programov na roky 2014 – 2020.

Tabuľka 4

Hospodárenie s viazanými rozpočtovými prostriedkami v roku 2018 – EPFRV

Rozpočtová položka

05.046001

(v EUR)

Rozpočtové prostriedky na začiatku roku 2018

14 346 899 509

Disponibilné rozpočtové prostriedky v roku 2018

14 346 899 509

Rozpočtové prostriedky čerpané v roku 2018

14 346 899 509

2.1.2.    Technická pomoc

Podľa článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 môže EPFRV na podnet Komisie čerpať až 0,25 % svojich ročných pridelených rozpočtových prostriedkov na financovanie opatrení technickej pomoci. V rozpočte na rok 2018 dosahovala počiatočná suma na tento účel 4,7 mil. EUR na neoperačnú technickú pomoc a 20,8 mil. EUR na operačnú technickú pomoc. Suma na operačnú technickú pomoc bola v opravnom rozpočte č. 6 znížená o 0,7 mil. EUR.

2.2.    Hospodárenie s platobnými rozpočtovými prostriedkami

2.2.1.    Programy rozvoja vidieka EPFRV

Platobné rozpočtové prostriedky na programy rozvoja vidieka v rokoch 2014 – 2020 predstavovali v schválenom rozpočte na rok 2018 sumu 11 822 mil. EUR. Okrem toho disponibilné pripísané príjmy presunuté z predchádzajúceho roka dosiahli objem 18,1 mil. EUR a pripísané príjmy získané počas roka predstavovali 12,4 mil. EUR. Platobné rozpočtové prostriedky boli posilnené: a) presunom 4 mil. EUR z riadku pre technickú pomoc, b) globálnym presunom 150 mil. EUR a c) koncoročným presunom 64 mil. EUR. Okrem toho sa uskutočnil presun pripísaných príjmov z EPFRV na roky 2007 – 2013 vo výške 119,0 mil. EUR s cieľom plne pokryť výdavky, ktoré členské štáty vykázali za tretí štvrťrok 2018. Celková suma disponibilných platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2018 pri zohľadnení všetkých presunov predstavovala 12 189,5 mil. EUR. Celkovo sa vyčerpalo 12 173,5 mil. EUR platobných rozpočtových prostriedkov a z roku 2018 sa na rok 2019 automaticky preniesli pripísané príjmy vo výške 12,4 mil. EUR.Tabuľka 5

Hospodárenie s platobnými rozpočtovými prostriedkami v roku 2018

(v EUR)

 

EPFRV (2014 – 2020)

Rozpočtová položka – 05.046001

Rozpočtové prostriedky na začiatku roku 2018

11 822 000 000

Presun z riadku technickej pomoci EPFRV na roky 2014 – 2020

4 000 000

Globálny presun

150 000 000

Koncoročný presun

64 000 000

Pripísané príjmy prenesené z roku 2017

18 098 156

Pripísané príjmy získané v roku 2018

12 400 084

Presun pripísaných príjmov z EPFRV v na roky 2007 – 2013

119 046 270

Disponibilné rozpočtové prostriedky v roku 2018

12 189 544 509

Rozpočtové prostriedky čerpané v roku 2018

12 173 540 691

2.2.2.    Technická pomoc

Pokiaľ ide o EPFRV (technická pomoc), celkové platobné rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2018 predstavovali 25,7 mil. EUR. Do riadku pre programy EPFRV na roky 2014 – 2020 sa presunulo 4,0 mil. EUR s cieľom plne pokryť výdavky, ktoré členské štáty vykázali za tretí štvrťrok 2018. Konečné platobné rozpočtové prostriedky predstavovali 21,7 mil. EUR.

3.    Plnenie rozpočtu EPFRV na rok 2018

3.1.    Plnenie//Vynaloženie viazaných rozpočtových prostriedkov

3.1.1.    Programy rozvoja vidieka EPFRV    

Vyčlenila sa celková suma viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré boli k dispozícii v rozpočte na rok 2018 pre programy EPFRV na roky 2014 – 2020 (14 346,9 mil. EUR).

V tabuľke 6 sa uvádzajú pridelené rozpočtové prostriedky pre každý členský štát podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, zmeneného delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/71, a sumy viazané v roku 2018.Tabuľka 6

Sumy podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 (v znení zmien) v porovnaní so sumami viazanými na konci roka 2018

Rozpočtová položka: 05.046001

(v EUR)

ČŠ

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013

Sumy viazané v roku 2018

Pridelené rozpočtové prostriedky v roku 2018

 

a)

b)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

UK

754 399 511

754 399 511

Spolu

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2.    Technická pomoc

Viazané rozpočtové prostriedky na operačnú technickú pomoc v rozpočte na rok 2018 predstavovali v programovom období 2014 – 2020 sumu 20,8 mil. EUR. Tento rozpočtový riadok bol v opravnom rozpočte č. 6 znížený o 0,7 mil. EUR. V tabuľke 7 sa uvádza čerpanie viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré boli k dispozícii na operačnú technickú pomoc v roku 2018. Najväčšia časť sa týka Európskej siete pre rozvoj vidieka, ako aj Platformy technickej pomoci pre finančné nástroje.

Tabuľka 7

Technická pomoc – Plnenie//Vynaloženie viazaných rozpočtových prostriedkov

Rozpočtová položka: 05.046002

(v EUR)

Opis

Viazaná suma

Európska sieť pre rozvoj vidieka

4 629 652

Platforma technickej pomoci pre finančné nástroje

4 523 225

Informačné technológie*

2 979 178

Európske partnerstvo v oblasti inovácií

2 730 006

Korporačná komunikácia

2 140 000

Európska hodnotiaca sieť

1 900 113

Databáza ekologického poľnohospodárstva

432 796

Audit a kontroly

249 774

Ochrana LOGA

50 000

Spolu

19 634 744

* Vrátane BCO (úrady pre širokopásmové pripojenie)

3.2.    Plnenie//Vynaloženie platobných rozpočtových prostriedkov

3.2.1.    Programy rozvoja vidieka EPFRV

V rámci programového obdobia 2014 – 2020 sa vynaložilo 12 173,5 mil. EUR platobných rozpočtových prostriedkov z disponibilného objemu 12 189,5 mil. EUR. V tabuľke 8 sa uvádza rozdelenie platieb zrealizovaných v roku 2018 podľa obdobia, v ktorom boli vykázané:Tabuľka 8

Platby v roku 2018 na programy rozvoja vidieka EPFRV (v mil. EUR)

2007 – 2013

2014 – 2020

 

 

 

Predbežné financovanie 2014 – 2020

19,5

Úhrada žiadostí o platbu pred 4. štvrťrokom 2017

6,3

Úhrada žiadostí o platbu za 4. štvrťrok 2017

4 460,8

Úhrada žiadostí o platbu za 1. štvrťrok 2018

2 616,1

Úhrada žiadostí o platbu za 2. štvrťrok 2018

2 402,3

Úhrada žiadostí o platbu za 3. štvrťrok 2018

2 668,6

Ukončenie alebo kladné platby v rokoch 2007 – 2013

271,9

Spolu za rok 2018

271,9

12 173,5

V grafe uvedenom ďalej je znázornené mesačné čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov počas roka (od januára do decembra 2018).

Graf 1V tabuľkách 9a a 9b sa uvádza rozdelenie súm vyplatených Komisiou v rozpočtovom roku 2018 podľa jednotlivých členských štátov a podľa vykazovaného obdobia.

Tabuľka 9a: EPFRV 2007 – 2013 

Skutočne realizované platby v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

EPFRV 2007 – 2013: rozpočtová položka 05.040501 (v EUR)

ČŠ

Kladné platby, najmä v nadväznosti na rozsudky Súdneho dvora

Ukončenie

Spolu

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

UK

 

 

0

Spolu

47 161 052

224 768 001

271 929 053Tabuľka 9b: EPFRV 2014 – 2020

Skutočne realizované platby v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

EPFRV 2014 – 2020: rozpočtová položka 05.046001

(v EUR)

ČŠ

Predbežné financovanie

Pred 4. štvrťrokom 2017

4. štvrťrok 2017

1. štvrťrok 2018

2. štvrťrok 2018

3. štvrťrok 2018

Spolu

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9 957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

UK

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

Spolu

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 691Tabuľka 10 obsahuje porovnanie platieb v rámci EPFRV na roky 2014 – 2020, ktoré sa zrealizovali v roku 2018, oproti platbám zrealizovaným v roku 2017, a to za každý členský štát. Celkovo sa v porovnaní s rokom 2017 platby zvýšili o 10 % (12,2 mld. EUR oproti 11,1 mld. EUR).

Tabuľka 10

Platby členským štátom – Porovnanie rokov 2018 a 2017 – EPFRV na roky 2014 – 2020

(v EUR)

 

ČŠ

2017

2018

Rozdiel 2018 verzus 2017

Priebežné platby

Predbežné financovanie

Spolu

Priebežné platby

Predbežné financovanie

Spolu

(v EUR)

(v %)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

–10 190 845

–10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

–128 101 102

–18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

–28 659 482

–1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

–43 279

–0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

–34 502 805

–13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67 %

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

–21 199 854

–4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

–423 016 301

–26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

UK

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

Spolu

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2.    Technická pomoc 

Platobné rozpočtové prostriedky na operačnú technickú pomoc predstavovali v programovom období 2014 – 2020 sumu 21,0 mil. EUR. Časť týchto rozpočtových prostriedkov (4,0 mil. EUR) bola presunutá na pokrytie platieb v súvislosti s programami rozvoja vidieka v rámci EPFRV na roky 2014 – 2020.

V tabuľke 11 sa uvádzajú platby zoskupené podľa hlavných činností. Najväčšia časť sa týka Európskej siete pre rozvoj vidieka.

Tabuľka 11

 

Technická pomoc – Plnenie//Vynaloženie platobných rozpočtových prostriedkov

Rozpočtová položka: 05.046002

(v EUR)

Opis

Vyplatená suma

Európska sieť pre rozvoj vidieka

3 914 519

Informačné technológie*

2 822 364

Európske partnerstvo v oblasti inovácií

2 468 602

Platforma technickej pomoci pre finančné nástroje

1 800 000

Európska hodnotiaca sieť

1 589 121

Audit a kontroly

410 785

Databáza ekologického poľnohospodárstva

135 317

Ochrana LOGA

40 000

Spolu

13 180 708

    * Vrátane úradov pre širokopásmové pripojenie

3.3.    Analýza výdavkov vykázaných podľa opatrenia

V tabuľke 12 sa uvádzajú žiadosti o platby vykázané podľa členských štátov a podľa opatrenia pre rozvoj vidieka v roku 2018 (4. štvrťrok 2017 až 3. štvrťrok 2018), súhrnné vykázané výdavky od začiatku programového obdobia, ako aj finančný plán programov EPFRV na roky 2014 – 2020.

Výdavky EPFRV na roky 2014 – 2020 sa v roku 2018 sústredili najmä na opatrenie 13 (platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami), opatrenie 4 (investície do hmotného majetku) a opatrenie 10 (agroenvironmentálno-klimatické opatrenia).Tabuľka 12

Vykázané výdavky EPFRV za rok 2018 (od 4. štvrťroka 2017 do 3. štvrťroka 2018) a celkové súhrnné výdavky (od 4. štvrťroka 2014 do 3. štvrťroka 2018)

v porovnaní s finančnými plánmi – EPFRV na roky 2014 – 2020

 

Výdavky vykázané za rok 2018 (od 4. štvrťroka 2017 do 3. štvrťroka 2018)

Súhrnné vykázané výdavky (od 4. štvrťroka 2014 do 3. štvrťroka 2018)

Finančné plány na roky 2014 – 2020

Opatrenie v rámci EPFRV

(v mil. EUR)

(v %)

(v mil. EUR)

(v %)

(v mil. EUR)

(v %)

Opatrenie 01

Prenos znalostí a informačné akcie

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1 093,9

1,1 %

Opatrenie 02

Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

Opatrenie 03

Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

Opatrenie 04

Investície do hmotného majetku

2 354,1

19,4 %

5 165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

Opatrenie 05

Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

Opatrenie 06

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

750,3

6,2 %

2 027,7

6,1 %

6 929,4

6,9 %

Opatrenie 07

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

691,8

5,7 %

1 380,6

4,1 %

6 809,6

6,8 %

Opatrenie 08

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

354,8

2,9 %

1 024,8

3,1 %

4 470,3

4,5 %

Opatrenie 09

Zakladanie skupín a organizácií výrobcov

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

Opatrenie 10

Agroenvironmentálno-klimatické opatrenia

2 234,6

18,4 %

7 359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

Opatrenie 11

Ekologické poľnohospodárstvo

1 147,1

9,4 %

2 886,4

8,7 %

7 046,2

7,0 %

Opatrenie 12

Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode

82,8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

Opatrenie 13

Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

2 727,8

22,4 %

9 261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

Opatrenie 14

Dobré životné podmienky zvierat

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1 727,9

1,7 %

Opatrenie 15

Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

Opatrenie 16

Spolupráca

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1 753,1

1,8 %

Opatrenie 17

Riadenie rizík

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1 638,0

1,6 %

Opatrenie 18

Financovanie doplnkových vnútroštátnych priamych platieb pre Chorvátsko

–0,1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

Opatrenie 19

Podpora miestneho rozvoja v rámci iniciatívy LEADER (MRVK – miestny rozvoj vedený komunitou)

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7 003,6

7,0 %

Opatrenie 20

Technická pomoc členským štátom

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2 158,4

2,2 %

Opatrenie 113

Predčasný odchod do dôchodku

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

Opatrenie 131

Spĺňanie noriem založených na právnych predpisoch Spoločenstva

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Opatrenie 341

Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Celkový súčet

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

* Členské štáty vykazujú svoje výdavky štvrťročne. Vyhlásenia za 4. štvrťrok roka n sa však predkladajú v januári roka n + 1. Preto príslušné úhrady Komisie členským štátom za rok n pokrývajú obdobie od 4. štvrťroka roka n – 1 do 3. štvrťroka roka n.3.4.    Realizácia programov EPFRV

3.4.1.    Programové obdobie 2007 – 2013

Graf 2 znázorňuje mieru čerpania prostriedkov z programov rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 podľa jednotlivých členských štátov: platby od začiatku programového obdobia do 31. decembra 2018 vrátane záverečných platieb pre programy, ktoré boli k tomuto termínu už uzavreté, v porovnaní s celkovými pridelenými rozpočtovými prostriedkami na roky 2007 – 2013.

Prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená, predstavovali ku koncu roka 2018 sumu 1 974 mil. EUR.

3.4.2.    Programové obdobie 2014 – 2020

Graf 3 znázorňuje mieru čerpania prostriedkov z programov rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020 podľa jednotlivých členských štátov: platby od začiatku programového obdobia vrátane platieb realizovaných za 4. štvrťrok 2018, v prípade ktorých došlo k úhrade v rozpočtovom roku 2019, v porovnaní s celkovými pridelenými rozpočtovými prostriedkami na roky 2014 – 2020.