21.1.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 23/573


P8_TA(2019)0193

Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

(2021/C 23/77)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0085),

so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 33 a 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0097/2018),

so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0342/2018),

1.

prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.

schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré bude uverejnené v Úradnom vestníku Európske únie v sérii L spolu s konečným znením legislatívneho aktu;

3.

berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré bude uverejnené v Úradnom vestníku Európske únie v sérii L spolu s konečným znením legislatívneho aktu;;

4.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

P8_TC1-COD(2018)0040

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/…, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/632.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady

Európsky parlament a Rada vítajú osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 26/2018 s názvom Sled oneskorení pri vytváraní colných IT systémov: čo ich spôsobilo? a ďalšie aktuálne významné správy v colnej oblasti, ktoré poskytli spoluzákonodarcom lepší prehľad o príčinách oneskorení pri implementácii IT systémov potrebných na zlepšenie colných operácií v EÚ.

Európsky parlament a Rada sa domnievajú, že akýkoľvek budúci audit Európskeho dvora audítorov, ktorý by posudzoval správy vypracované Komisiou na základe článku 278a Colného kódexu Únie, by mohol pozitívne prispieť k tomu, aby sa predišlo ďalším oneskoreniam.

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu a členské štáty, aby takéto audity v plnej miere zohľadnili.

Vyhlásenie Komisie

Komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o návrhu na predĺženie lehoty týkajúcej sa prechodného využívania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie.

Komisia berie na vedomie spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, v ktorom sa uvádza, že akýkoľvek budúci audit Európskeho dvora audítorov, v ktorom by dvor posudzoval správy vypracované Komisiou na základe článku 278a Colného kódexu Únie, by mohol pozitívne prispieť k tomu, aby sa predišlo ďalším oneskoreniam.

Ak sa Dvor audítorov rozhodne, že bude posudzovať správy Komisie, Komisia bude v súlade s článkom 287 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v plnej miere spolupracovať s Európskym dvorom audítorov a takéto zistenia v plnej miere zohľadní.