6.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 439/12


Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

(2018/C 439/11)

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), sa prijalo rozhodnutie zakázať rybolov v zmysle tejto tabuľky:

Zákaz platný od

4.10.2018

Obdobie zákazu

4.10.2018 – 31.12.2018

Členský štát

Poľsko

Populácia alebo skupina populácií

COD/3BC+24

Druh

treska škvrnitá (Gadus morhua)

Zóna

poddivízie 22 – 24

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

30/TQ1970


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.