10.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 318/2


Schémy elektronickej identifikácie oznámené podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (1)

(2018/C 318/02)

Názov schémy

Prostriedky elektronickej identifikácie v rámci oznámenej schémy

Oznamujúci členský štát

Úroveň zabezpečenia

Orgán zodpovedný za schému

Dátum uverejnenia v úradnom vestníku

Nemecká elektronická identifikácia na základe rozšírenej kontroly prístupu (EAC)

národný preukaz totožnosti

elektronické povolenie na pobyt

Nemecko

vysoká

Spolkové ministerstvo vnútra

Alt-Moabit 140

10557 Berlín

Nemecko

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – Verejný systém pre digitálnu identitu

Poskytovatelia prostriedkov elektronickej identifikácie v rámci systému SPID:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Taliansko

pokročilá nízka

AgID – Agentúra pre digitálne Taliansko

Viale Liszt, 21

00144 Roma

ITALY

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73.