13.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 284/9


Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu zmesí močoviny a dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, na Trinidade a Tobagu a v Spojených štátoch amerických

(2018/C 284/08)

V súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), bol Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) doručený podnet, podľa ktorého je dovoz zmesí močoviny a dusičnanu amónneho (ďalej len „UAN“) s pôvodom v Rusku, na Trinidade a Tobagu a v Spojených štátoch amerických dumpingový, a preto spôsobuje ujmu (2) výrobnému odvetviu Únie.

1.   Podnet

Podnet podala 29. júna 2018 spoločnosť Fertilizers Europe (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorých výroba predstavuje viac než 50 % celkovej výroby zmesí močoviny a dusičnanu amónneho v Únii.

Verejne prístupná verzia podnetu a analýza miery podpory podnetu zo strany výrobcov z Únie sa nachádzajú v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Bod 5.6 tohto oznámenia obsahuje informácie o prístupe zainteresovaných strán k spisu.

2.   Prešetrovaný výrobok

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto prešetrovania, sú zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku.

Všetky zainteresované strany, ktoré chcú predložiť informácie o rozsahu výrobku, musia tak urobiť do 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia (3).

3.   Tvrdenie o dumpingu

Údajným dumpingovým výrobkom je prešetrovaný výrobok s pôvodom v Rusku, na Trinidade a Tobagu a v Spojených štátoch amerických (ďalej len „dotknuté krajiny“), v súčasnosti patriaci pod číselný znak KN 3102 80 00. Číselný znak KN sa uvádza len pre informáciu.

Tvrdenie o dumpingu v súvislosti so Spojenými štátmi americkými je založené na porovnaní domácej ceny s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) prešetrovaného výrobku pri jeho predaji na vývoz do Únie.

Vzhľadom na to, že nie sú k dispozícii spoľahlivé údaje o cenách na domácom trhu na Trinidade a Tobagu, tvrdenie o dumpingu vyplýva z porovnania vytvorenej normálnej hodnoty [výrobné náklady, predajné, všeobecné a administratívne náklady (PVA) a zisk] s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) prešetrovaného výrobku pri jeho predaji na vývoz do Únie.

Tvrdenie o dumpingu z Ruska vyplýva z porovnania ceny na domácom trhu s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) prešetrovaného výrobku pri jeho predaji na vývoz do Únie aj z porovnania vytvorenej normálnej hodnoty [výrobné náklady, predajné, všeobecné a administratívne náklady (PVA) a zisk, pričom boli upravené náklady na plyn, všeobecné a administratívne náklady (PVA) a zisk] s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) prešetrovaného výrobku pri jeho predaji na vývoz do Únie. Z oboch porovnaní vyplýva dumping.

Dumpingové rozpätia vypočítané na tomto základe sú v prípade všetkých dotknutých krajín značné.

4.   Tvrdenie o ujme/príčinná súvislosť a narušenia v súvislosti so surovinami

4.1.    Tvrdenie o ujme a príčinná súvislosť

Navrhovateľ poskytol dôkazy o tom, že dovoz prešetrovaného výrobku z dotknutých krajín sa v absolútnom vyjadrení aj z hľadiska podielu na trhu celkovo zvýšil.

Dôkazy poskytnuté navrhovateľom preukazujú, že objem a ceny dovezeného prešetrovaného výrobku, okrem iných dôsledkov negatívne ovplyvnili úroveň cien účtovaných výrobným odvetvím Únie a jeho podiel na trhu, čo malo za následok výrazné nepriaznivé účinky na celkovú výkonnosť a finančnú situáciu výrobného odvetvia Únie.

4.2.    Tvrdenie o narušeniach v súvislosti so surovinami

Navrhovateľ poskytol dostatočné dôkazy o tom, že v Rusku existujú v súvislosti s prešetrovaným výrobkom narušenia v súvislosti so surovinami. Podľa dôkazov v podnete sa na plyn, ktorý predstavuje podstatne viac ako 17 % výrobných nákladov prešetrovaného výrobku, vzťahuje v Rusku dvojitá tvorba cien.

Preto sa v súlade s článkom 7 ods. 2a základného nariadenia prešetrovaním preskúmajú údajné narušenia, aby bolo možné posúdiť, či by v prípade potreby bolo na odstránenie ujmy postačujúce clo nižšie ako dumpingové rozpätie. Ak by sa v priebehu vyšetrovania v Rusku zistili aj iné narušenia, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 2a základného nariadenia, prešetrovanie sa môže vzťahovať aj na tieto narušenia.

5.   Postup

Keďže Komisia po tom, ako informovala členské štáty, stanovila, že podnet bol podaný výrobným odvetvím Únie alebo v jeho mene a že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia konania, začína týmto prešetrovanie v súlade s článkom 5 základného nariadenia.

Týmto prešetrovaním sa stanoví, či je prešetrovaný výrobok s pôvodom v dotknutých krajinách dumpingový a či tento dumpingový dovoz spôsobil výrobnému odvetviu Únie ujmu.

Ak sa tieto závery potvrdia, prešetrovaním sa preskúma, či by uloženie opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie podľa článku 21 základného nariadenia. Pokiaľ ide o Rusko, ak sa uplatňuje článok 7 ods. 2a základného nariadenia, v prešetrovaní sa preskúma test záujmu Únie podľa článku 7 ods. 2b uvedeného nariadenia.

Ako už bolo oznámené (4), takzvaným balíkom opatrení na modernizáciu nástrojov na ochranu obchodu [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/825, ktoré nadobudlo účinnosť 8. júna 2018 (5)] sa okrem iného zaviedli významné zmeny časového plánu a lehôt, ktoré sa predtým uplatňovali v antidumpingových konaniach. Najmä sa urýchľuje vykonávanie prešetrovaní a prípadné predbežné opatrenia budú uložené až dva mesiace skôr ako predtým. Skracujú sa lehoty na prihlásenie sa pre zainteresované strany, a to najmä v počiatočnej fáze prešetrovania. Komisia vzhľadom na tieto zmeny považuje za vhodné stanoviť na vykonávanie antidumpingových prešetrovaní štruktúrovanejší časový rámec, aby sa zabezpečilo, že konanie bude možné ukončiť v stanovených lehotách pri plnom rešpektovaní práv zainteresovaných strán na obhajobu. Časový plán tohto prešetrovania, ako sa stanovuje v oznámení, zahŕňa osobitné pokyny na predkladanie informácií v jednotlivých fázach prešetrovania a organizovanie vypočutí. Takisto sa stanovujú prísnejšie požiadavky na predĺženie lehôt.

5.1.    Obdobie prešetrovania a posudzované obdobie

Prešetrovanie dumpingu a ujmy sa bude vzťahovať na obdobie od 1. júla 2017 do 30. júna 2018 (ďalej len „obdobie prešetrovania“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia ujmy sa bude vzťahovať na obdobie od 1. januára 2015 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

5.2.    Pripomienky týkajúce sa podnetu a začatie prešetrovania

Všetky zainteresované strany, ktoré sa chcú vyjadriť k podnetu (vrátane otázok týkajúcich sa ujmy a príčinnej súvislosti) alebo k akýmkoľvek aspektom týkajúcim sa začatia prešetrovania (vrátane miery podpory podnetu), tak musia urobiť do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Každá žiadosť o vypočutie, pokiaľ ide o začatie prešetrovania, sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

5.3.    Postup stanovenia dumpingu

Vyvážajúci výrobcovia (6) prešetrovaného výrobku z dotknutých krajín sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní zo strany Komisie.

5.3.1.   Prešetrovanie vyvážajúcich výrobcov

5.3.1.1.   Postup pri výbere vyvážajúcich výrobcov, ktorí sa majú prešetriť v dotknutých krajinách

a)   Výber vzorky

Vzhľadom na možný veľký počet vyvážajúcich výrobcov v dotknutých krajinách, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt môže Komisia obmedziť počet vyvážajúcich výrobcov, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, všetci vyvážajúci výrobcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene sa týmto vyzývajú, aby Komisii poskytli informácie o svojich spoločnostiach požadované v prílohe I k tomuto oznámeniu do 7 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky vyvážajúcich výrobcov, oslovila aj orgány dotknutých krajín a môže osloviť všetky známe združenia vyvážajúcich výrobcov.

Ak je výber vzorky potrebný, vyvážajúci výrobcovia môžu byť vybraní na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu vývozu do Únie, ktorý možno v rámci dostupného času primerane prešetriť. Všetkým známym vyvážajúcim výrobcom, orgánom dotknutých krajín a združeniam vyvážajúcich výrobcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky, a to v prípade potreby prostredníctvom orgánov dotknutých krajín.

Len čo budú Komisii doručené informácie potrebné na výber vzorky vyvážajúcich výrobcov, bude informovať dotknuté strany o svojom rozhodnutí, či ich zaradila do vzorky. Vyvážajúci výrobcovia zaradení do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o ich zaradení do vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

Komisia vloží poznámku o výbere vzorky do spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Pripomienky k výberu vzorky sa musia doručiť do 3 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o výbere vzorky.

Kópia dotazníka pre vyvážajúcich výrobcov je k dispozícii v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361.

Dotazník bude sprístupnený aj všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom uvedených krajín.

Bez toho, aby bolo dotknuté prípadné uplatňovanie článku 18 základného nariadenia, vyvážajúci výrobcovia, ktorí vyplnili prílohu I v stanovenej lehote a súhlasili so svojím zaradením do vzorky, ale neboli do nej vybraní, sa budú považovať za spolupracujúcich (ďalej len „spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky“). Bez toho, aby bol dotknutý ďalej uvedený bod 5.3.1 písm. b), antidumpingové clo, ktoré môže byť uplatnené na dovoz realizovaný spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami nezaradenými do vzorky, nepresiahne vážený priemer dumpingového rozpätia stanovený pre vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky (7).

b)   Individuálne dumpingové rozpätie pre vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky

Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky môžu podľa článku 17 ods. 3 základného nariadenia požiadať Komisiu, aby stanovila ich individuálne dumpingové rozpätia. Vyvážajúci výrobcovia, ktorí by chceli požiadať o individuálne dumpingové rozpätie, musia vyplniť dotazník a vrátiť ho riadne vyplnený do 30 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak. Kópia dotazníka pre vyvážajúcich výrobcov je k dispozícii v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361.

Komisia takisto preskúma, či v prípade spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky môže byť uložené individuálne clo v súlade s článkom 9 ods. 5 základného nariadenia.

Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky, ktorí žiadajú o individuálne dumpingové rozpätie, by však mali vziať na vedomie, že Komisia sa môže napriek tomu rozhodnúť nestanoviť ich individuálne dumpingové rozpätie, ak je napríklad počet spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky taký veľký, že takéto stanovenie by predstavovalo neprimeranú záťaž a bránilo by včasnému ukončeniu prešetrovania.

5.3.2.   Prešetrovanie neprepojených dovozcov (8) (9)

Neprepojení dovozcovia prešetrovaného výrobku z dotknutých krajín do Únie sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na tomto prešetrovaní.

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt môže Komisia obmedziť počet neprepojených dovozcov, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, všetci neprepojení dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene sa týmto vyzývajú, aby Komisii poskytli informácie o svojich spoločnostiach požadované v prílohe II k tomuto oznámeniu do 7 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky neprepojených dovozcov, môže osloviť aj všetky známe združenia dovozcov.

Ak je výber vzorky potrebný, dovozcovia môžu byť vybraní na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja prešetrovaného výrobku v Únii, ktorý možno v rámci dostupného času primerane prešetriť.

Len čo budú Komisii doručené informácie potrebné na výber vzorky, bude informovať dotknuté strany o svojom rozhodnutí týkajúcom sa vzorky dovozcov. Komisia takisto vloží poznámku o výbere vzorky do spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Pripomienky k výberu vzorky sa musia doručiť do 3 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o výbere vzorky.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, zašle dotazníky neprepojeným dovozcom vybraným do vzorky. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o výbere vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

Kópia dotazníka pre dovozcov je k dispozícii v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.4.    Postup stanovenia ujmy a prešetrovanie výrobcov z Únie

Stanovenie ujmy sa zakladá na nesporných dôkazoch a zahŕňa objektívne preskúmanie objemu dumpingového dovozu, jeho účinkov na ceny na trhu Únie a následný vplyv takéhoto dovozu na výrobné odvetvie Únie. S cieľom stanoviť, či výrobné odvetvie Únie utrpelo ujmu, sa výrobcovia z Únie (10) vyrábajúci prešetrovaný výrobok vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní zo strany Komisie.

Vzhľadom na veľký počet dotknutých výrobcov z Únie a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt sa Komisia rozhodla obmedziť počet výrobcov z Únie, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

Komisia predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Podrobnosti možno nájsť v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa vyjadrili k predbežnej vzorke. Okrem toho sa ostatní výrobcovia z Únie alebo zástupcovia konajúci v ich mene, ktorí sa domnievajú, že existujú dôvody, na základe ktorých by mali byť zaradení do vzorky, musia obrátiť na Komisiu do 7 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Všetky pripomienky týkajúce sa predbežnej vzorky sa musia doručiť do 7 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

Všetkým známym výrobcom z Únie a/alebo združeniam výrobcov z Únie Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli s konečnou platnosťou vybrané do vzorky.

Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o ich zaradení do vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

Kópia dotazníka pre výrobcov z Únie je k dispozícii v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.5.    Postup posudzovania záujmu Únie

a)   Rusko

V prípadoch narušení v súvislosti so surovinami, ako sa vymedzuje v článku 7 ods. 2a základného nariadenia, Komisia vykoná test záujmu Únie v súlade s článkom 7 ods. 2b uvedeného nariadenia. Ak Komisia pri stanovovaní úrovne ciel podľa článku 7 uvedeného nariadenia rozhodne o uplatnení článku 7 ods. 2, vykoná test záujmu Únie v súlade s článkom 21.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby poskytli všetky dôležité informácie, ktoré umožnia Komisii určiť, či je v záujme Únie stanoviť úroveň opatrení v súlade s článkom 7 ods. 2a základného nariadenia. Zainteresované strany sa predovšetkým vyzývajú, aby poskytli akékoľvek informácie o voľných kapacitách v dotknutej krajine, o konkurencii v súvislosti so surovinami a o vplyve na dodávateľské reťazce európskych spoločností. Komisia môže v prípade chýbajúcej spolupráce dospieť k záveru, že uplatňovanie článku 7 ods. 2a základného nariadenia je v súlade so záujmom Únie.

Ak sa Komisia rozhodne uplatňovať článok 7 ods. 2 základného nariadenia, rozhodne sa podľa článku 21 o tom, či by prijatie antidumpingových opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie. Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, užívatelia a ich zastupujúce združenia, odborové zväzy a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby poskytli Komisii informácie týkajúce sa záujmu Únie. Aby sa organizácie zastupujúce spotrebiteľov mohli zúčastniť na prešetrovaní, musia preukázať objektívnu súvislosť medzi svojou činnosťou a prešetrovaným výrobkom.

Informácie týkajúce sa posúdenia záujmu Únie sa musia poskytnúť do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnom formáte alebo prostredníctvom vyplnenia dotazníka vyhotoveného Komisiou. Predložené informácie sa zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

b)   Trinidad a Tobago a Spojené štáty americké

Ak sa preukáže existencia dumpingu a ním spôsobenej ujmy, rozhodne sa v zmysle článku 21 základného nariadenia o tom, či by prijatie antidumpingových opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie. Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, užívatelia a ich zastupujúce združenia, odborové zväzy a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby poskytli Komisii informácie týkajúce sa záujmu Únie. Aby sa organizácie zastupujúce spotrebiteľov mohli zúčastniť na prešetrovaní, musia preukázať objektívnu súvislosť medzi svojou činnosťou a prešetrovaným výrobkom.

Informácie týkajúce sa posúdenia záujmu Únie sa musia poskytnúť do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnom formáte alebo prostredníctvom vyplnenia dotazníka vyhotoveného Komisiou. V každom prípade sa informácie predložené v súlade s článkom 21 zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

5.6.    Zainteresované strany

Aby sa zainteresované strany, ako napríklad vyvážajúci výrobcovia, výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, užívatelia a ich zastupujúce združenia, odborové zväzy a organizácie zastupujúce spotrebiteľov mohli zúčastniť na prešetrovaní, musia najskôr preukázať objektívnu súvislosť medzi svojou činnosťou a prešetrovaným výrobkom.

Vyvážajúci výrobcovia, výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, ktorí poskytli informácie v súlade s postupmi opísanými v bodoch 5.3, 5.4 a 5.5, sa budú považovať za zainteresované strany, ak existuje objektívna súvislosť medzi ich činnosťou a prešetrovaným výrobkom.

Iné strany sa budú môcť zúčastniť na prešetrovaní ako zainteresovaná strana až od okamihu, keď sa prihlásia, a pod podmienkou, že existuje objektívna súvislosť medzi ich činnosťou a prešetrovaným výrobkom. Tým, že sa strana považuje za zainteresovanú stranu, nie je dotknuté uplatňovanie článku 18 základného nariadenia.

Prístup k spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, je zabezpečený prostredníctvom platformy Tron.tdi na tejto adrese: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Na získanie prístupu postupujte podľa pokynov uvedených na danej adrese.

5.7.    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie.

Každá žiadosť o vypočutie musí byť podaná písomne a musia sa v nej uvádzať dôvody žiadosti, ako aj zhrnutie toho, čím by sa zainteresovaná strana rada zaoberala pri vypočutí. Vypočutie bude obmedzené na otázky uvedené zainteresovanými stranami vopred písomnou formou.

Časový rámec vypočutí je takýto:

Aby sa akékoľvek vypočutia uskutočnili pred uložením predbežných opatrení, by sa žiadosť mala podať do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia a vypočutie sa obvykle uskutoční do 60 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Po predbežnej fáze by sa žiadosť mala podať do 5 dní odo dňa predbežného poskytnutia informácií alebo informačného dokumentu a vypočutie sa obvykle uskutoční do 15 dní odo dňa oznámenia o poskytnutí informácií alebo dňa informačného dokumentu.

V konečnej fáze by sa mala žiadosť podať do 3 dní odo dňa konečného poskytnutia informácií a vypočutie sa obvykle uskutoční v lehote stanovenej na vyjadrenie sa ku konečnému poskytnutiu informácií. V prípade dodatočného konečného poskytnutia informácií by sa žiadosť mala podať ihneď po doručení týchto poskytnutých dodatočných konečných informácií a vypočutie sa za obvykle uskutoční v lehote na predloženie pripomienok k týmto poskytnutým informáciám.

Uvedeným časovým rámcom nie je dotknuté právo útvarov Komisie vypočutia v riadne odôvodnených prípadoch akceptovať mimo časového rámca a právo Komisie vypočutia v riadne odôvodnených prípadoch zamietnuť. Ak útvary Komisie žiadosť o vypočutie zamietnu, dotknutá strana bude o dôvodoch tohto zamietnutia informovaná.

V zásade platí, že pri vypočutiach sa nepoužijú faktické informácie, ktoré ešte nie sú v spise. Napriek tomu v záujme dobrej správy vecí verejných, aby útvary Komisie mohli pokračovať v prešetrovaní, sa zainteresovaným stranám môže nariadiť poskytnúť nové faktické informácie po vypočutí.

5.8.    Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Na informácie predkladané Komisii na účely prešetrovaní na ochranu obchodu sa nesmú vzťahovať autorské práva. Zainteresované strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej strany, vyžiadať od držiteľa autorských práv osobitné povolenie, v ktorom sa výslovne povoľuje, že: a) Komisia môže používať dané informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu a b) dané informácie a/alebo údaje sa môžu poskytnúť zainteresovaným stranám tohto prešetrovania, a to vo forme, ktorá im umožní uplatniť ich práva na obhajobu.

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako „Limited“ (11). Strany, ktoré predkladajú informácie v rámci tohto prešetrovania, sa vyzývajú, aby odôvodnili svoju žiadosť o dôverné zaobchádzanie.

Od strán, ktoré poskytujú informácie označené ako „Limited“, sa požaduje, aby v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter a ktorý sa označí ako „For inspection by interested parties“. Tento súhrn by mal byť dostatočne podrobný, aby umožnil primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií.

Ak strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepreukáže dostatočný dôvod na žiadosť o dôverné zaobchádzanie alebo nepredloží súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, Komisia nemusí na takéto informácie prihliadať, pokiaľ jej nemožno pomocou vhodných zdrojov uspokojivo dokázať, že predmetné informácie sú správne.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení predkladali e-mailom; výnimku tvoria rozsiahle odpovede, ktoré sa predkladajú osobne alebo zasielajú doporučene na nosičoch CD-R alebo DVD. Použitím e-mailu zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platnými pre elektronické podania uvedenými v dokumente „KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OBCHODU“ uverejnenom na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom e-mailu, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mailové adresy:

 

TRADE-UAN-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-TT@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-USA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-INJURY@ec.europa.eu

6.   Harmonogram prešetrovania

Prešetrovanie sa ukončí v súlade s článkom 6 ods. 9 základného nariadenia obvykle do 13 mesiacov, najneskôr však do 14 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. V súlade s článkom 7 ods. 1 základného nariadenia možno uložiť predbežné opatrenia obvykle najneskôr sedem mesiacov, ale v žiadnom prípade nie neskôr ako osem mesiacov od uverejnenia tohto oznámenia.

Komisia v súlade s článkom 19a základného nariadenia poskytne informácie o plánovanom uložení predbežných ciel tri týždne pred uložením predbežných opatrení. Zainteresované strany budú mať tri pracovné dni na to, aby sa písomne vyjadrili k presnosti výpočtov.

V prípadoch, keď Komisia neplánuje uložiť predbežné clá, ale plánuje pokračovať v prešetrovaní, zainteresované strany budú o neuložení ciel informované prostredníctvom informačného dokumentu tri týždne pred uplynutím lehoty podľa článku 7 ods. 1 základného nariadenia.

Zainteresované strany budú mať v zásade 15 dní na písomné vyjadrenie svojich pripomienok k predbežným zisteniam alebo k informačnému dokumentu a 10 dní na písomné vyjadrenie svojich pripomienok ku konečným zisteniam, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípade potreby sa v dodatočných konečných poskytnutých informáciách stanoví lehota, v ktorej môžu zainteresované strany písomne vyjadriť svoje pripomienky.

7.   Predloženie informácií

Pravidlom je, že zainteresované strany môžu predkladať informácie len časových rámcoch uvedených v bode 5 a 6 tohto oznámenia. Pri predkladaní akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré nie sú zahrnuté v týchto bodoch, by sa mal dodržať tento časový plán:

Všetky informácie, ktoré sa týkajú fázy predbežných zistení, by sa mali predložiť do 70 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

Zainteresované strany by nemali predkladať nové faktické informácie po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa k predbežnému poskytnutiu informácií alebo k informačnému dokumentu v predbežnej fáze, pokiaľ nie je stanovené inak. Po uplynutí takejto lehoty môžu zainteresované strany predložiť len nové faktické informácie za predpokladu, že tieto strany môžu preukázať, že takéto nové faktické informácie sú potrebné na vyvrátenie faktických tvrdení iných zainteresovaných strán, a za predpokladu, že takéto nové faktické informácie možno overiť v lehote, ktorá je k dispozícii s cieľom včas ukončiť prešetrovanie.

S cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci záväzných lehôt Komisia nebude akceptovať podania zainteresovaných strán po uplynutí lehoty na predloženie pripomienok ku konečnému poskytnutiu informácií, resp. po uplynutí lehoty na predloženie pripomienok k dodatočnému konečnému poskytnutiu informácií.

8.   Možnosť vyjadriť sa k podaniam iných strán

S cieľom zaručiť právo na obhajobu by mali mať zainteresované strany možnosť vyjadriť sa k informáciám, ktoré predložili iné zainteresované strany. Zainteresované strany môžu pri tejto príležitosti reagovať jedine na záležitosti uvedené v podaniach iných zainteresovaných strán a nesmú sa vyjadrovať k žiadnym novým otázkam.

Takéto pripomienky by sa mali vyjadriť v tomto časovom rámci:

Všetky pripomienky k informáciám, ktoré predložili iné zainteresované strany pred uložením predbežných opatrení, by sa mali predložiť najneskôr do 75 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

Pripomienky k informáciám, ktoré poskytli iné zainteresované strany v reakcii na poskytnutie informácií o predbežných zisteniach alebo na informačný dokument, by sa mali predložiť do 7 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie sa k predbežným zisteniam alebo k informačnému dokumentu, pokiaľ nie je stanovené inak.

Pripomienky k informáciám, ktoré poskytli iné zainteresované strany v reakcii na poskytnutie informácií o konečných zisteniach, by sa mali predložiť do 3 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie pripomienok ku konečným zisteniam, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípade dodatočného konečného poskytnutia informácií by sa mali pripomienky k informáciám predloženým inými zainteresovanými stranami v reakcii na toto dodatočné poskytnutie informácií predložiť do jedného dňa od uplynutia lehoty na predloženie pripomienok k tomuto ďalšiemu poskytnutiu informácií, pokiaľ nie je stanovené inak.

Uvedeným časovým rámcom nie je dotknuté právo Komisie vyžiadať si dodatočné informácie od zainteresovaných strán v riadne odôvodnených prípadoch.

9.   Predĺženie lehôt uvedených v tomto oznámení

O akékoľvek predĺženie lehôt stanovených v tomto oznámení možno žiadať len za výnimočných okolností a umožní sa len v riadne odôvodnených prípadoch.

Predĺženie termínu na zaslanie vyplnených dotazníkov možno poskytnúť v riadne odôvodnených prípadoch, pričom sa za normálnych okolností obmedzí na 3 dodatočné dni. Spravidla takéto predĺženie nepresiahne 7 dní. Pokiaľ ide o lehoty na predloženie ďalších informácií uvedené v tomto oznámení, predĺženia sa obmedzia na 3 dni, pokiaľ sa nepreukáže existencia mimoriadnych okolností.

10.   Nespolupráca

V prípadoch, ak niektorá zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, predbežné alebo konečné zistenia, či už pozitívne alebo negatívne, možno v súlade s článkom 18 základného nariadenia vypracovať na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne a zistenia sa preto v súlade s článkom 18 základného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

Neposkytnutie odpovede v elektronickej podobe sa nepovažuje za nespoluprácu, pokiaľ zainteresovaná strana preukáže, že poskytnutie odpovede v požadovanej forme by jej spôsobilo ďalšiu neprimeranú záťaž alebo ďalšie neprimerané výdavky. Zainteresovaná strana by sa mala okamžite obrátiť na Komisiu.

11.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie v obchodných konaniach. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a akékoľvek iné žiadosti týkajúce sa práv zainteresovaných strán a tretích strán na obhajobu, ktoré môžu vzniknúť počas konania.

Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutia medzi zainteresovanou stranou, resp. zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie v snahe zabezpečiť plné uplatnenie práv zainteresovaných strán na obhajobu. Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Úradník pre vypočutie preskúma dôvody žiadostí. Tieto vypočutia by sa mali uskutočniť len vtedy, ak otázky neboli vyriešené s útvarmi Komisie v čase na to určenom.

Každá takáto žiadosť musí byť podaná včas a bezodkladne s cieľom neohroziť riadny priebeh konania. Na tento účel by sa mali zainteresované strany obrátiť na úradníka pre vypočutie v najskoršom možnom čase po vzniknutí udalosti odôvodňujúcej takúto intervenciu. Časové rámce uvedené v bode 5.7 na predloženie žiadosti o vypočutie útvarmi Komisie sa v zásade primerane uplatňujú na žiadosti o vypočutie úradníkom pre vypočutie. Ak sa žiadosti o vypočutie predložia mimo príslušných časových rámcov, úradník pre vypočutie preskúma aj dôvody takéhoto oneskorenia, povahu nastolených otázok a vplyv uvedených otázok na práva na obhajobu, a to s náležitým ohľadom na záujmy dobrej správy vecí verejných a včasné ukončenie prešetrovania.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (12).


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 2.

(2)  Všeobecný pojem „ujma“ označuje značnú ujmu, ako aj hrozbu značnej ujmy alebo značné oneskorenie v založení výrobného odvetvia, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 základného nariadenia.

(3)  Odkazy na uverejnenie tohto oznámenia sa považujú za odkazy na uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(4)  „Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process“ (Krátkodobý prehľad lehôt a časových plánov v procese prešetrovania) na webovom sídle GR TRADE http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/825 z 30. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, (Ú. v. EÚ L 143, 7.6.2018, s. 1).

(6)  Vyvážajúcim výrobcom je každá spoločnosť v dotknutých krajinách, ktorá vyrába a vyváža prešetrovaný výrobok na trh Únie priamo alebo prostredníctvom tretej strany, vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, predaja na domácom trhu alebo vývozu prešetrovaného výrobku. Vymedzenie pojmu sa vzťahuje tak na integrovaných výrobcov UAN (ktorí vyrábajú močovinu a dusičnan amónny), ako aj na neintegrovaných výrobcov UAN.

(7)  Podľa článku 9 ods. 6 základného nariadenia sa do úvahy nebudú brať žiadne nulové rozpätia, rozpätia de minimis ani rozpätia stanovené za okolností uvedených v článku 18 základného nariadenia.

(8)  Tento bod sa týka iba dovozcov, ktorí nie sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami. Dovozcovia, ktorí sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami, musia v súvislosti s týmito vyvážajúcimi výrobcami vyplniť prílohu I k tomuto oznámeniu. V súlade s článkom 127 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa dve osoby považujú za prepojené, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými obchodnými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) tretia strana priamo alebo nepriamo vlastní, ovláda alebo má v držbe aspoň 5 % hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo ovláda druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo ovládané treťou osobou; g) spoločne priamo alebo nepriamo ovládajú tretiu osobu alebo h) sú členmi jednej rodiny (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou niektorý z týchto vzťahov: i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná. V súlade s článkom 5 bodom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, „osoba“ je fyzická osoba, právnická osoba a akékoľvek združenie osôb, ktoré nie je právnickou osobou, ale je podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva spôsobilou na právne úkony (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(9)  Informácie poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť použité aj v súvislosti s inými aspektmi tohto prešetrovania, než je stanovenie dumpingu.

(10)  Pojem „výrobcovia z Únie“ sa vzťahuje tak na integrovaných výrobcov UAN (ktorí vyrábajú močovinu a dusičnan amónny), ako aj na neintegrovaných výrobcov UAN.

(11)  Dokument označený ako „Limited“ je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 základného nariadenia a článku 6 Dohody WTO o implementácii článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


PRÍLOHA I

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA II

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu