22.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/6


Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

[uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1) ]

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 218/06)

Rozhodnutia o udelení autorizácie

Odkaz na rozhodnutie (2)

Dátum rozhodnutia

Názov látky

Držiteľ autorizácie

Číslo autorizácie

Autorizované použitie

Dátum uplynutia lehoty na preskúmanie

Odôvodnenie rozhodnutia

C(2018)3734

15. júna 2018

oxid chrómový

č. ES. 215-607-8 č. CAS 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francúzsko

REACH/18/6/0

Priemyselné použitie zmesi, ktorá obsahuje zlúčeniny šesťmocného chrómu (oxid chrómový, dichróman draselný alebo dichróman sodný), na účely konverzie kadmiom pokovovaných konektorov s kruhovým a obdĺžnikovým prierezom na dosiahnutie lepších vlastností v porovnaní s požiadavkami medzinárodných noriem, ako aj na zabezpečenie odolnosti v nepriaznivom prostredí a v špičkových bezpečnostných aplikáciách (napríklad vo vojenskom odvetví, leteckom, kozmickom, v suchozemskom a námornom ťažobnom odvetví, jadrovom priemysle alebo v bezpečnostných zariadeniach pre cestné vozidlá, železničné koľajové vozidlá a plavidlá).

21. septembra 2029

V súlade s článkom 60 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sociálno-ekonomické prínosy vyplývajúce z používania látky prevyšujú riziká pre zdravie ľudí a životné prostredie súvisiace s jej použitím, pričom neexistujú žiadne alternatívne látky ani technológie, ktoré by boli pre žiadateľa pred dátumom zákazu vhodné.

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Spojené kráľovstvo

REACH/18/6/2

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Francúzsko

REACH/18/6/3

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Nemecko;

REACH/18/6/4

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier – BP 117, 27091, Evreux, Francúzsko

REACH/18/6/5

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Spojené kráľovstvo

REACH/18/6/7

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier – BP 117, 27091, Evreux, Francúzsko

REACH/18/6/6

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Spojené kráľovstvo

REACH/18/6/8

 

 

dichróman didraselný

č. ES 231-906-6, č. CAS 7778-50-9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francúzsko

REACH/18/6/1

Priemyselné použitie zmesi, ktorá obsahuje zlúčeniny šesťmocného chrómu (oxid chrómový, dichróman draselný alebo dichróman sodný) na účely konverzného pokovovania a pasivácie konektorov s kruhovým a obdĺžnikovým prierezom s cieľom splniť požiadavky medzinárodných noriem a osobitné požiadavky odvetví, pre ktoré je príznačná práca v nepriaznivom prostredí.

21. septembra 2024

 

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Spojené kráľovstvo

REACH/18/6/9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francúzsko

REACH/18/6/10

 

 

dichróman sodný

č. ES 234-190-3 č. CAS 10588-01-9 7789-12-0

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Spojené kráľovstvo

REACH/18/6/12

 

 

 

 

 

oxid chrómový

č. ES 215-607-8, č. CAS 1333-82-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Francúzsko

REACH/18/6/14

 

 

 

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Nemecko

REACH/18/6/16

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Spojené kráľovstvo

REACH/18/6/18

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francúzsko

REACH/18/6/11

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Spojené kráľovstvo

REACH/18/6/13

 

 

dichróman sodný

č. ES 234-190-3 č. CAS 10588-01-9 7789-12-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Francúzsko

REACH/18/6/15

Priemyselné použitie zmesi, ktorá obsahuje zlúčeniny oxidu chrómového na leptanie kompozitných konektorov používaných v odvetviach, ktoré pôsobia v nepriaznivom prostredí, najmä s cieľom zabezpečiť, aby adhézny povlak spĺňal požiadavky medzinárodných noriem.

21. septembera 2021

 

 

 

dichróman didraselný

č. ES 231-906-6, č. CAS 7778-50-9

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier – BP 117, 27091, Evreux, Francúzsko

REACH/18/6/17

 

 

 

 

 

oxid chrómový

č. ES 215-607-8, č. CAS 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francúzsko

REACH/18/6/19

 

 

 


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutie je k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_sk.htm.