15.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 209/12


Oznámenie Komisie v rámci implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 209/02)

ESO (1)

Odkaz na normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Prvá publikáciav Ú. v. ES/Ú. v. EÚ

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Poznámka 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Poznámka 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Poznámka 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Systémy manažérstva environmentu. Všeobecné pokyny na implementáciu (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Poznámka 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Environmentálne manažérstvo. Environmentálne posudzovanie miest a organizácií (EASO) (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Environmentálne značky a vyhlásenia. Všeobecné zásady (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Environmentálne značky a vyhlásenia. Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (Environmentálne označovanie typu II) (ISO 14021:2016)

12.8.2016

EN ISO 14021:2001

Poznámka 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2018

Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne označovanie typu I. Zásady a postupy (ISO 14024:2018)

Toto je prvá publikácia

EN ISO 14024:2000

Poznámka 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 14031:2013

Environmentálne manažérstvo. Hodnotenie environmentálneho správania. Pokyny (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Poznámka 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Princípy a štruktúra (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky a pokyny (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO 14044:2006/A1:2018

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

31.12.2020

CEN

EN ISO 14050:2010

Environmentálne manažérstvo. Slovník (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Environmentálne manažérstvo. Environmentálna komunikácia. Návod a príklady (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Skleníkové plyny. Časť 1: Pokyny na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Skleníkové plyny. Časť 2: Pokyny na kvantifikáciu a monitorovanie zníženia emisií alebo zvýšenia odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni projektu (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Skleníkové plyny. Časť 3: Pokyny na validáciu a overovanie výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Poznámka 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Poznámka 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Laboratórna medicína. Požiadavky na referenčné meracie laboratóriá (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Posudzovanie zhody. Slovník a všeobecné zásady (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2017

Posudzovanie zhody. Požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody (ISO/IEC 17011:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17011:2004

Poznámka 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rozličných typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Poznámka 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 1: Požiadavky (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Poznámka 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Poznámka 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2017

Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17025:2005

Poznámka 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 17034:2016

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na odbornú spôsobilosť výrobcov referenčných materiálov (ISO 17034:2016)

8.9.2017

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na posudzovanie rovnosti orgánov posudzovania zhody a akreditačných orgánov (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na medzilaboratórne skúšky (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Posudzovanie zhody – Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO/IEC 17050-1: 2004, opravená verzia 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Poznámka 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 2: Podporná dokumentácia (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Posudzovanie zhody. Požiadavky na organizácie certifikujúce výrobky, procesy a služby (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Poznámka 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Posudzovanie zhody. Základy certifikácie výrobkov a zásady pre systémy certifikácie výrobkov (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Návod na auditovanie systémov manažérstva (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Poznámka 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2016

Vyšetrenia v mieste starostlivosti (VVMS). Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť (ISO 22870:2016)

10.3.2017

EN ISO 22870:2006

Poznámka 2.1

30.11.2019

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou normalizačnou organizáciou. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych normalizačných organizácií alebo od národných normalizačných orgánov. Ich zoznam je uvedený v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (2).

Európske normalizačné organizácie prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a CENELEC uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné normalizačné orgány potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Odkazy na korigendá „…/AC:YYYY“ se uverejňujú len na informačné účely. Korigendom sa z textu normy odstraňujú preklepy, gramatické a podobné chyby, pričom korigendum sa môže vzťahovat na jednu alebo viac jazykových verzií (anglickú, francúzsku a/alebo nemeckú) normy prijatej európskou normalizačnou organizáciou.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európska normalizačná organizácia:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, BELGIQUE, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, BELGIQUE, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Ú. v. ES C 338, 27.9.2014, s. 31.