8.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 196/1


Oznámenie Komisie o otázkach týkajúcich sa uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

(2018/C 196/01)

Obsah

1.

Úvod 1

2.

Všeobecné označovanie 2

2.1.

Čestné informačné postupy 2

2.2.

Dostupnosť a umiestnenie povinných informácií o potravinách 2

2.3.

Prezentácia povinných informácií o potravinách a čitateľnosť 2

2.4.

Povinné údaje (článok 9 a oddiel 2 nariadenia) 3

2.5.

Dodatočné povinné údaje pre osobitné druhy alebo kategórie potravín 5

3.

Výživové údaje 6

3.1.

Používanie výživových údajov 6

3.2.

Povinné výživové údaje 6

3.3.

Dobrovoľné údaje 7

3.4.

Formy vyjadrenia a prezentácie výživových údajov 10

3.5.

Ďalšie formy vyjadrenia a prezentácie 12

3.6.

Výnimky z povinných výživových údajov 12

3.7.

Výživové doplnky 14

3.8.

Špecifické výrobky 14

1.   Úvod

Európsky parlament a Rada prijali 25. októbra 2011 nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 (1) o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (ďalej len „nariadenie“). Týmto nariadením sa upravujú existujúce ustanovenia o označovaní potravín v Únii s cieľom umožniť spotrebiteľom, aby sa rozhodovali na základe informácií a bezpečne používali potraviny, a súčasne zabezpečiť voľný pohyb legálne vyrábaných a na trh umiestňovaných potravín. Uplatňuje sa od 13. decembra 2014 s výnimkou ustanovení týkajúcich sa výživových údajov, ktoré sa uplatňujú od 13. decembra 2016.

Cieľom tohto oznámenia je pomôcť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov a vnútroštátnym orgánom pri uplatňovaní nariadenia poskytnutím odpovedí na sériu otázok, ktoré boli vznesené po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

Oznámenie vychádza z rokovaní Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (ďalej len „GR SANTE“) s odborníkmi z členských štátov v rámci pracovnej skupiny pre nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.

Týmto oznámením nie je dotknutý výklad, ktorý môže poskytnúť Súdny dvor Európskej únie.

2.   Všeobecné označovanie

2.1.   Čestné informačné postupy

2.1.1.   V článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia sa stanovuje, že „informácie o potravinách nesmú uvádzať do omylu poukazovaním na prítomnosť konkrétnej potraviny alebo zložky na základe vzhľadu, opisu alebo zobrazení, hoci v skutočnosti prirodzene prítomná zložka alebo bežne používaná zložka v tejto potravine sa nahradila inou zložkou“. Aký druh prípadov by indikatívne patril do pôsobnosti tohto ustanovenia? Ako sa v takom prípade majú správne označovať potravinové výrobky?

Príslušné ustanovenia : článok 2 ods. 2 písm. f), článok 7 ods. 1 písm. d), článok 13 ods. 2, príloha VI časť A bod 4

Článok 7 ods. 1 písm. d) by sa uplatnil v prípade, keď sa usúdi, že by priemerný spotrebiteľ očakával, že sa konkrétna potravina bežne vyrába s určitou zložkou alebo že je určitá zložka prirodzene prítomná v danej potravine, hoci sa dané zložky nahradili inou zložkou.

Možno uviesť tieto príklady:

potravina, v ktorej sa bežne používaná zložka v tejto potravine nahradila inou zložkou, napr. pizza, pri ktorej sa na základe obrázka na etikete očakáva prítomnosť syra, hoci syr sa nahradil iným výrobkom, ktorý sa nazýva inak a vyrába sa zo surovín používaných na účel nahradenia mlieka, či už úplne, alebo čiastočne,

potravina, v ktorej sa bežne používaná zložka v tejto potravine nahradila inou zložkou, napr. výrobok, ktorý vyzerá ako syr, v ktorom sa tuk mliečneho pôvodu nahradil tukom rastlinného pôvodu.

Pokiaľ ide o označovanie v prípade potravín, pri ktorých sa vo výrobku používajú náhradné zložky, za názvom výrobku sa musia v tesnej blízkosti uviesť názvy náhradných zložiek vytlačené na obale alebo na etikete, a to takým spôsobom, aby sa zabezpečila jasná čitateľnosť, a s použitím veľkosti písma, ktorého stredná výška predstavuje najmenej 75 % strednej výšky názvu výrobku, pričom veľkosť tohto písma nemôže byť menšia ako 1,2 mm.

Je na prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku, aby v súlade s pravidlami týkajúcimi sa názvu danej potraviny našiel vhodný názov pre takúto náhradnú potravinu.

V prípade potreby je okrem toho potrebné dodržať ustanovenia platných právnych predpisov týkajúcich sa konkrétneho výrobku. Napríklad je zakázané použiť názov „napodobenina syra“, lebo názov syr je vyhradený výlučne pre mliečne výrobky (2).

2.2.   Dostupnosť a umiestnenie povinných informácií o potravinách

2.2.1.   Ak ide o balené potraviny, povinné informácie o potravinách musia byť uvedené buď na obale alebo na pripojenej etikete. Aký druh etikiet sa môže použiť na účel pripojených etikiet?

Príslušné ustanovenia : článok 2 ods. 2 písm. i), článok 12

Etikety nesmú byť ľahko odstrániteľné, aby sa tak neohrozila dostupnosť alebo prístupnosť povinných informácií o potravinách pre spotrebiteľa.

Ak ide o odlepovacie etikety pripojené k obalu, musí sa v jednotlivých prípadoch vykonať posúdenie s cieľom zistiť, či sú splnené všeobecné požiadavky na dostupnosť, prístupnosť a umiestnenie povinných informácií.

Môžu sa použiť všetky druhy etikiet, ktoré sa považujú za spĺňajúce uvedené kritériá.

2.3.   Prezentácia povinných informácií o potravinách a čitateľnosť

2.3.1.   Ako sa určuje „najväčšia plocha“, najmä pokiaľ ide o plechovice alebo fľaše?

Príslušné ustanovenia : článok 13 ods. 3, článok 16 ods. 2, bod 18 prílohy V

Ak ide o pravouhlé balenie alebo balenie škatuľového tvaru, určenie „najväčšej plochy“ je jednoduché, t. j. jedna celá strana príslušného balenia (výška x šírka).

Pri valcovitých tvaroch (napr. plechovice) alebo fľašových baleniach (napr. fľaše), ktoré majú často nerovný tvar, možno „najväčšiu plochu“ chápať ako plochu okrem vrchnej časti, spodnej časti, prehybov na hornej a dolnej časti plechovice, ramien a hrdla fliaš a uzatvárateľných pohárov.

Orientačne sa možno riadiť medzinárodným odporúčaním 79 Medzinárodnej organizácie pre legálnu metronómiu (3), podľa ktorého sa plocha hlavného panela s označením balenia valcovitého alebo takmer valcovitého tvaru určuje ako 40 % výšky balenia výrobku x obvod okrem vrchnej časti, spodnej časti, prehybov na hornej a dolnej časti plechovice, ramien a hrdla fliaš a uzatvárateľných pohárov.

2.3.2.   Ako sa má stanoviť veľkosť písma pre veľké písmená a čísla?

Príslušné ustanovenia : Príloha IV

Veľkosť veľkých písmen a čísel musí zodpovedať písmenu „A“, ktorým sa začína slovo „Appendix“, kde stredná výška písma je väčšia alebo sa rovná 1,2 mm.

2.3.3.   Vzťahuje sa povinná veľkosť písma stanovená v článku 13 ods. 2 aj na dodatočné povinné údaje vyžadované pre osobitné druhy alebo kategórie potravín, ako sú napríklad údaje uvedené v prílohe III?

Príslušné ustanovenia : článok 13 ods. 2, príloha III

Minimálna veľkosť písma stanovená v článku 13 ods. 2 sa vzťahuje len na povinné údaje uvedené v článku 9 ods. 1

Ak sú dodatočné povinné údaje uvedené v prílohe III zobrazené takým spôsobom, že sú súčasťou názvu potraviny, uplatňuje sa povinná veľkosť písma stanovená v článku 13 ods. 2

V ostatných prípadoch sa povinná veľkosť písma neuplatňuje.

2.3.4.   Vzťahuje sa povinná veľkosť písma stanovená v článku 13 ods. 2 aj na povinné sprievodné údaje názvu potraviny, ako sú údaje uvedené v časti A prílohy VI (napr. „rozmrazené“, „údené“, „ožiarené“ a pod.)?

Príslušné ustanovenia : článok 13 ods. 2, časť A prílohy VI

Áno, pretože tieto povinné údaje sa spájajú s názvom potraviny, na ktorý sa vzťahuje minimálna veľkosť písma stanovená v článku 13 ods. 2

Pokiaľ ide o časť A bod 4 prílohy VI, v nariadení sa vyžaduje veľkosť písma, ktorého stredná výška predstavuje najmenej 75 % strednej výšky názvu výrobku, pričom veľkosť tohto písma nemôže byť v žiadnom prípade menšia ako minimálna veľkosť písma stanovená v článku 13 ods. 2

2.4.   Povinné údaje (článok 9 a oddiel 2 nariadenia)

2.4.1.   Názov potraviny

V ktorých prípadoch sa musí v názve potraviny uvádzať prítomnosť pridanej vody, ak voda tvorí viac ako 5 % hmotnosti hotového výrobku?

Príslušné ustanovenia : časť A bod 6 prílohy VI

Ak voda tvorí viac ako 5 % hmotnosti hotového výrobku, prítomnosť pridanej vody sa musí uvádzať v názve potraviny v týchto prípadoch:

mäsové výrobky a mäsové prípravky, ktoré vyzerajú ako výsek, kus, plátok, porcia alebo jatočne upravené telo z mäsa,

produkty rybolovu a upravené produkty rybolovu, ktoré vyzerajú ako výsek, kus, plátok, porcia, fileta alebo celý produkt rybolovu.

O otázke, či potravinový výrobok spĺňa tieto požiadavky, rozhodujú v jednotlivých prípadoch prevádzkovatelia potravinárskych podnikov. V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy vzhľad potraviny. Uvedené označenie sa indikatívne nevyžaduje v prípade potravín, ako sú klobásy (napr. mortadela, hot dog), krvavnice, sekaná, mäsová/rybacia paštéta, mäsové/rybacie guľky.

2.4.2.   Zoznam zložiek

Je potrebné uvádzať v zozname zložiek umelo vyrobené nanomateriály? Existujú nejaké výnimky?

Príslušné ustanovenia : článok 18 ods. 3 a článok 20

Všetky umelo vyrobené nanomateriály použité ako zložky sa musia jasne uviesť v zozname zložiek.

V článku 20 písm. b), c) a d) sa stanovujú výnimky zo zahrnutia do zoznamu zložiek pre prídavné látky v potravinách a potravinárske enzýmy a nosiče a látky. Tie isté výnimky sa uplatňujú aj vtedy, keď sú v podobe umelo vyrobených nanomateriálov.

Uvádzanie a označovanie zložiek

Je možné na etikete uviesť tvrdenie: „čiastočne hydrogenovaný repkový alebo palmový olej“, ak výrobca mení zdroj rastlinného oleja?

Príslušné ustanovenia : články 7 a 18, časť A body 8 a 9 prílohy VII

Nie, uvedené označenie by nebolo v súlade s nariadením. Na etikete nemožno uviesť informácie, ktoré nie sú presné alebo dostatočne konkrétne, pokiaľ ide o vlastnosti potraviny, na základe ktorých by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu.

Je označenie osobitného rastlinného pôvodu povinné v súvislosti so všetkými potravinami, ktoré obsahujú oleje alebo tuky rastlinného pôvodu, bez ohľadu na množstvo oleja alebo tuku v potravine?

Príslušné ustanovenia : článok 18, časť A body 8 a 9 prílohy VII

Áno, je povinné bez ohľadu na množstvo oleja alebo tuku v príslušnej potravine.

2.4.3.   Uvádzanie netto množstva

V nariadení sa stanovuje, že „ak ide o glazúrovanú potravinu, uvádza sa jej netto hmotnosť bez glazúry“. To znamená, že v takých prípadoch bude netto hmotnosť potraviny rovnaká ako netto hmotnosť pevného podielu bez média. Je potrebné uvádzať na etikete aj „netto hmotnosť“, aj „netto hmotnosť pevného podielu bez média“?

Príslušné ustanovenia : bod 5 prílohy IX

Ak ide o potravinu v pevnom stave, ktorá je prítomná v kvapalnom médiu, musí sa okrem netto hmotnosti/množstva uviesť aj netto hmotnosť pevného podielu potraviny bez tohto média. Na účely tohto bodu sa mrazená alebo hlbokozmrazená voda považuje za kvapalné médium, s čím súvisí povinnosť uvádzať na etikete informácie o netto hmotnosti, ako aj o netto hmotnosti pevného podielu bez média. Navyše v nariadení sa stanovuje, že ak ide o glazúrovanú mrazenú alebo hlbokozmrazenú potravinu, do netto hmotnosti sa nesmie zahrnúť samotná glazúra (netto hmotnosť bez glazúry).

Netto hmotnosť glazúrovanej potraviny, ktorá sa uvádza na výrobku, je preto rovnaká ako netto hmotnosť pevného podielu bez média. Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj na potrebu zabrániť zavádzaniu spotrebiteľa, je možné uvádzať tieto netto údaje:

dvojitý údaj:

netto hmotnosť: X g a

netto hmotnosť pevného podielu bez média: X g,

porovnávací údaj:

netto hmotnosť = netto hmotnosť pevného podielu bez média = X g,

jeden údaj:

netto hmotnosť (bez glazúry): X g.

2.4.4.   Dátum „minimálna trvanlivosť do …“ alebo dátum spotreby

Musí sa na jablkovom mušte uvádzať dátum minimálnej trvanlivosti „minimálna trvanlivosť do …“?

Príslušné ustanovenia : článok 24, bod 1 písm. d) prílohy X

Nie, na jablkovom mušte získanom fermentáciou sa nemusí uvádzať dátum minimálnej trvanlivosti, pretože patrí do kategórie „vína, likérové vína, šumivé vína, aromatizované vína a podobné výrobky z iného ovocia ako hrozno a nápoje, ktoré patria pod kód KN 2206 00 a ktoré sa získavajú z hrozna alebo hroznového muštu“, ktorá jej od tejto povinnosti oslobodená.

Výrobok získaný zmiešaním alkoholu s ovocnou šťavou by sa však nepovažoval za „podobné výrobky z iného ovocia ako hrozno“ patriace do uvedenej kategórie, a preto by bolo potrebné uviesť dátum minimálnej trvanlivosti „minimálna trvanlivosť do …“, pokiaľ výrobok neobsahuje 10 alebo viac objemových percent alkoholu (uvádzanie dátumu minimálnej trvanlivosti „minimálna trvanlivosť do …“ sa nevyžaduje pre nápoje obsahujúce 10 alebo viac objemových percent alkoholu).

2.4.5.   Návod na použitie

Môže prevádzkovateľ potravinárskeho podniku použiť v „návode na použitie“ symbol panvice alebo rúry na pečenie bez uvedenia slov „panvica“ alebo „rúra na pečenie“?

Príslušné ustanovenia : článok 9 ods. 2 a článok 27

Nie, nie je to možné. Povinné údaje, napríklad v návode na použitie, sa musia uviesť slovami a číslami. Na vyjadrenie takýchto údajov sa piktogramy alebo symboly používajú len ako doplnkové prostriedky.

Komisia však môže v budúcnosti prijať vykonávacie akty, na základe ktorých bude možné vyjadriť jeden alebo viac povinných údajov prostredníctvom piktogramov alebo symbolov namiesto slov alebo čísiel.

2.5.   Dodatočné povinné údaje pre osobitné druhy alebo kategórie potravín

2.5.1.   Označovanie mrazených potravín

Je povinné uvádzať dátum zmrazenia alebo dátum prvého zmrazenia v prípadoch, keď bol výrobok zmrazený viac ako raz, na etikete na nebalenom mrazenom mäse, mrazených mäsových prípravkoch a mrazených nespracovaných produktoch rybolovu?

Príslušné ustanovenia : príloha III

Nie. Dátum zmrazenia sa musí uvádzať len na etikete na balenom mrazenom mäse, mrazených mäsových prípravkoch a mrazených nespracovaných produktoch rybolovu. Členské štáty sa môžu rozhodnúť rozšíriť túto požiadavku na nebalené výrobky.

Ako sú vymedzené „nespracované produkty rybolovu“?

Medzi produkty rybolovu (4) patria všetky morské alebo sladkovodné živočíchy (okrem živých lastúrnikov, živých ostnatokožcov, živých plášťovcov a živých morských ulitníkov a všetkých cicavcov, plazov a žiab), a to voľne žijúce alebo chované vrátane všetkých jedlých foriem, častí a výrobkov z týchto živočíchov. Nespracované (5) produkty rybolovu sú produkty rybolovu, ktoré neprešli spracovaním a zahŕňajú výrobky, ktoré boli delené, rozkúskované, oddelené, nakrájané na plátky, vykostené, jemne rozomleté, zbavené kože, mleté, narezané, očistené, orezané, lúpané, drvené, chladené, mrazené, hlbokozmrazené alebo rozmrazené.

Môže sa údaj „hlbokozmrazené [DÁTUM]“ používať na označenie dátumu zmrazenia na mrazenom mäse, mrazených mäsových prípravkoch a mrazených nespracovaných produktoch rybolovu?

Príslušné ustanovenia : bod 6 prílohy III a bod 3 prílohy X

Nie, údaj „hlbokozmrazené …“ sa nemôže používať, pretože v prílohe X sa jasne stanovuje, že sa má použiť formulácia „zmrazené …“.

3.   Výživové údaje

3.1.   Používanie výživových údajov

3.1.1.   Vzťahujú sa pravidlá týkajúce sa výživových údajov stanovené v nariadení na všetky potraviny?

Príslušné ustanovenia : článok 29

Uvedené pravidlá sa nevzťahujú na tieto potraviny, ktoré majú svoje vlastné pravidlá označovania výživovej hodnoty:

výživové doplnky (6),

prírodné minerálne vody (7).

Pokiaľ ide o potraviny pre osobitné skupiny, nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 (8) alebo osobitné opatrenia podľa tohto rámca.

3.2.   Povinné výživové údaje

3.2.1.   Čo je potrebné uvádzať?

Príslušné ustanovenia : články 13, 30, 32, 34 a 44, prílohy IV a XV

Povinné výživové údaje musia obsahovať všetky tieto údaje: energetická hodnota a množstvo tuku, nasýtených mastných kyselín, sacharidov, cukrov, bielkovín a soli.

Energetická hodnota musí byť uvedená v kJ (kilojouloch) aj v kcal (kilokalóriách). Najskôr musí byť uvedená hodnota v kilojouloch, za ktorou nasleduje hodnota v kilokalóriách. Môže sa použiť skratka kJ/kcal.

Poradie uvedenia informácií musí byť takéto:

energetická hodnota

tuky

z toho

nasýtené mastné kyseliny,

sacharidy

z toho

cukry

bielkoviny

soľ

Uvedené údaje sa prezentujú v podobe tabuľky s číslami pod sebou, ak to priestor dovoľuje. Ak priestor nedovoľuje uviesť informácie v podobe tabuľky, môžu sa uvádzať v riadkoch.

Na výživové údaje sa uplatňujú ustanovenia týkajúce sa minimálnej veľkosti písma, pričom príslušné údaje sa musia vytlačiť písmom takej veľkosti, že stredná výška písma je väčšia ako 1,2 mm alebo sa rovná 1,2 mm. V prípade balení alebo nádob, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 80 cm2, musí byť stredná výška písma minimálne 0,9 mm. Stredná výška písma je vymedzená v prílohe IV k nariadeniu.

[Pozn.: Od povinného označovania výživovej hodnoty sú oslobodené potraviny v baleniach alebo nádobách, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 25 cm2 (bod 18 prílohy V, pozri časť 3.6.1)].

Ak je energetická hodnota alebo množstvo živín vo výrobku zanedbateľné, informácie o týchto prvkoch možno nahradiť tvrdením, ako napríklad „obsahuje zanedbateľné množstvá…“, ktoré sa uvádza v tesnej blízkosti výživových údajov (v súvislosti s pojmom „zanedbateľné množstvo“ pozri časť 3.2.2).

Niektoré výrobky sú oslobodené od povinnosti uvádzať výživové údaje (pozri časť 3.6.1).

3.2.2.   Je v prípade, ak výrobok obsahuje zanedbateľné množstvo živín, pri ktorých sa vyžaduje povinné označenie, alebo ak má zanedbateľnú energetickú hodnotu, nevyhnuté uviesť tieto živiny alebo energetickú hodnotu v tabuľke výživovej hodnoty (článok 34 ods. 5)?

Príslušné ustanovenia : článok 34 ods. 5

Nie, ak sú energetická hodnota alebo množstvo živín zanedbateľné, výživové údaje pre tieto živiny možno nahradiť tvrdením, ako napríklad „obsahuje zanedbateľné množstvá…“, ktoré sa uvádza v tesnej blízkosti výživových údajov.

3.2.3.   Kedy možno uviesť tvrdenie, že obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka?

Príslušné ustanovenia : článok 30 ods. 1

Tvrdenie, v ktorom sa uvádza, že obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka, možno uviesť v tesnej blízkosti označenia výživovej hodnoty na potravinách, ku ktorým sa nepridala soľ, ako napríklad mlieko, zelenina, mäso a ryby. Toto tvrdenie nemožno uviesť, ak sa soľ pridala pri spracovaní alebo ak je obsah soli spôsobený pridaním zložiek obsahujúcich soľ, ako sú napríklad šunka, syr, olivy, sardely atď.

3.2.4.   Množstvo „soli“ uvedené v povinnom označení výživovej hodnoty sa vypočíta pomocou vzorca: soľ = sodík × 2,5. Musí sa do tohto výpočtu započítať každé množstvo sodíka pochádzajúceho z ktorejkoľvek zložky, napr. sacharín sodný, askorban sodný atď.?

Príslušné ustanovenia : bod 11 prílohy I

Áno, ekvivalent obsahu soli sa vždy odvodí z celkového obsahu sodíka v potravinovom výrobku pomocou vzorca: soľ = sodík × 2,5.

3.3.   Dobrovoľné údaje

3.3.1.   Ktoré ďalšie živiny možno uviesť?

Príslušné ustanovenia : článok 30 ods. 2, články 32, 33 a 34, príloha XV

Povinné výživové údaje možno takisto doplniť uvedením množstva jednej alebo viacerých z týchto látok:

a)

mononenasýtené mastné kyseliny;

b)

polynenasýtené mastné kyseliny;

c)

alkoholické cukry (polyoly);

d)

škrob;

e)

vláknina;

f)

vitamíny a minerálne látky.

Poradie uvedenia informácií musí byť v prípade potreby takéto:

energetická hodnota

tuky

z toho

nasýtené mastné kyseliny,

mononenasýtené mastné kyseliny,

polynenasýtené mastné kyseliny,

sacharidy

z toho

cukry,

alkoholické cukry (polyoly),

škrob,

vláknina

bielkoviny

soľ

vitamíny a minerálne látky

Uvedené údaje sa musia prezentovať v podobe tabuľky s číslami pod sebou, ak to priestor dovoľuje. Ak priestor nedovoľuje uviesť informácie v podobe tabuľky, môžu sa uvádzať v riadkoch.

Tieto živiny sa uvádzajú v gramoch g) (9) na 100 g alebo 100 ml a môžu sa dodatočne uvádzať na porciu alebo konzumnú jednotku výrobku.

3.3.2.   Ak látka, na ktorú sa vzťahuje výživové alebo zdravotné tvrdenie, nie je súčasťou výživových údajov, ako sa majú uviesť tieto informácie?

Príslušné ustanovenia : články 30 a 49

Ak je živina, na ktorú sa vzťahuje výživové alebo zdravotné tvrdenie, súčasťou výživových údajov, dodatočné označenie na etikete sa nevyžaduje.

Ak živina alebo iná látka, na ktorú sa vzťahuje výživové alebo zdravotné tvrdenie, nie je súčasťou výživových údajov, množstvo živiny alebo inej látky sa musí uviesť na etikete v tom istom zornom poli, napr. v tesnej blízkosti výživových údajov (pozri aj časť 3.3.5).

3.3.3.   Ak sa na nebalenej potravine uvedie množstvo vlákniny (alebo akéhokoľvek iného výživového prvku uvedeného v článku 30 ods. 2), aké ďalšie výživové prvky je potrebné uviesť?

Príslušné ustanovenia : článok 30 ods. 1, 2, 5 a článok 49

Ak má prevádzkovateľ potravinárskeho podniku záujem uviesť množstvo vlákniny výrobku alebo množstvo akejkoľvek inej živiny uvedenej v článku 30 ods. 2, musia sa uviesť všetky výživové údaje. Položka zahŕňa:

energetickú hodnotu a

množstvo tuku, nasýtených mastných kyselín, sacharidov, cukrov, bielkovín a soli.

Ak sa výživové alebo zdravotné tvrdenie vzťahuje na akúkoľvek živinu uvedenú v článku 30 ods. 2, vo výživových údajoch sa musí uviesť aj množstvo tejto živiny.

3.3.4.   Je možné uviesť na etikete obsah vlákniny ako percentuálny podiel referenčného príjmu, aj keď v nariadení nie je pre vlákninu stanovený harmonizovaný referenčný príjem?

Príslušné ustanovenia : článok 30 ods. 2 a článok 35 ods. 1 písm. e)

Nie. Jediné živiny, ktorých množstvo možno vyjadriť ako percentuálny podiel referenčného príjmu, sú tie, ktorých referenčné príjmy sú stanovené v prílohe XIII, a to aj v prípade, ak sa používajú ďalšie formy vyjadrenia a prezentácie výživových údajov.

3.3.5.   Je možné uvádzať na etikete obsah zložiek nepovinných živín ako „omega 3 mastné kyseliny“ ako zložky polynenasýtených kyselín?

Príslušné ustanovenia : článok 30

Nie. Výživové údaje tvoria uzavretý zoznam energetickej hodnoty a živín a nemožno ho doplniť o ďalšie informácie o výživovej hodnote (pozri však aj časť 3.3.2).

3.3.6.   Ktoré informácie o výživovej hodnote možno opakovane uvádzať na obale?

Príslušné ustanovenia : článok 30 ods. 3, článok 32 ods. 2, článok 33 a článok 34 ods. 3

Niektoré povinné informácie o výživovej hodnote možno zopakovať na obale, v hlavnom zornom poli (bežne známom ako „predná strana balenia“), s použitím jedného z týchto formátov:

energetická hodnota alebo

energetická hodnota a množstvo tuku, nasýtených mastných kyselín, cukrov a soli.

Na toto opakované uvádzanie informácií sa uplatňujú pravidlá o minimálnej veľkosti písma (článok 13 ods. 2, príloha IV, pozri aj časť 3.2.1).

Pri opakovanom uvádzaní výživových údajov sa tieto údaje uvádzajú v podobe zoznamu s vymedzeným a obmedzeným obsahom. Vo výživových údajoch, ktoré sú uvedené v hlavnom zornom poli, sa nesmú uvádzať žiadne ďalšie informácie.

Pri opakovanom uvádzaní sa výživové údaje môžu vyjadriť len na porciu/konzumnú jednotku (pod podmienkou, že v tesnej blízkosti výživových údajov je uvedené množstvo porcie/konzumnej jednotky a na obale je uvedený počet porcií/konzumných jednotiek). Okrem toho sa však musí uvádzať takisto energetická hodnota na 100 g alebo 100 ml.

3.3.7.   Ak sa v hlavnom zornom poli („predná strana balenia“) opakovane uvádzajú informácie o výživovej hodnote v podobe percentuálneho podielu referenčných príjmov, je potrebné tieto informácie uviesť v rámci povinných výživových údajov („zadná strana balenia“)?

Príslušné ustanovenia : článok 30 ods. 3, článok 32 ods. 4, článok 33, príloha XIII

Ak sa informácie o výživovej hodnote dobrovoľne opakovane uvádzajú v hlavnom zornom poli („predná strana balenia“), musia sa uvádzať len informácie o energetickej hodnote alebo o energetickej hodnote a tukoch, nasýtených mastných kyselinách, cukroch a soli. Tieto informácie sa musia uvádzať aj v rámci povinných výživových údajov („zadná strana balenia“). Tieto informácie z prednej strany balenia je však možné vyjadriť ako percentuálny podiel referenčných príjmov (dodatočne k absolútnym hodnotám), aj keď sa táto forma vyjadrenia nepoužíva v rámci povinných výživových údajov.

3.3.8.   Je možné zopakovať výživové údaje raz v podobe jednoduchého uvedenia energetickej hodnoty a druhýkrát v podobe uvedenia energetickej hodnoty spolu s množstvom tuku, nasýtených mastných kyselín, cukrov a soli?

Príslušné ustanovenia : článok 30 ods. 3 a článok 34 ods. 3

Výživové údaje možno zopakovať len ako energetickú hodnotu alebo ako energetickú hodnotu spolu s množstvom tuku, nasýtených mastných kyselín, cukrov a soli. Je takisto možné zopakovať túto informáciu viac ako raz.

Tieto nepovinné dodatočné výživové údaje musia byť uvedené v hlavnom zornom poli a musia spĺňať ustanovenia týkajúce sa minimálnej veľkosti písma.

3.3.9.   Možno na etikete na prednej strane balenia uvádzať obsah jednej živiny, napr. X % tuku?

Príslušné ustanovenia : článok 30 ods. 3

V rámci nepovinného zopakovania výživových údajov nie je možné uvádzanie jednej živiny na etikete, pretože uvádzanou informáciou by musela byť buď len energetická hodnota, alebo energetická hodnota spolu s množstvom tuku, nasýtených mastných kyselín, cukrov a soli.

Na etikete však možno uviesť obsah jednej živiny, keď si to vyžaduje zákon, napr. obsah tuku v:

niektorých konzumných mliekach uvedených v časti IV ods. III pododseku 1 prílohy VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (10), ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami,

niektorých roztierateľných tukoch uvedených v časti VII ods. I a dodatku II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami.

Takisto by bolo možné uviesť na etikete údaje ako „s nízkym obsahom tuku“ alebo „obsah tuku < 3 %“ za predpokladu, že spĺňajú podmienky používania takéhoto tvrdenia a ďalších príslušných ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (11) o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, a za predpokladu, že sú takisto splnené požiadavky článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

3.3.10.   Možno v prípade výrobkov určených na predaj vo viac ako jednej krajine popri výživových údajoch, ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia, uvádzať aj výživové údaje vo formáte, ktorý sa vyžaduje v USA a Kanade?

Príslušné ustanovenia : články 30, 34 a 36, prílohy XIV a XV

Nie. Výživové údaje vo formáte, ktorý sa vyžaduje v USA a Kanade, nie je v súlade s požiadavkami EÚ, keďže aj povinné, aj nepovinné informácie musia byť v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení. Také označovanie by okrem toho mohlo uvádzať spotrebiteľa do omylu, keďže v USA sa na výpočet energetickej hodnoty a množstva živín používajú odlišné konverzné koeficienty.

3.4.   Formy vyjadrenia a prezentácie výživových údajov

3.4.1.   Aké sú formy vyjadrenia povinných prvkov vo výživových údajoch?

Príslušné ustanovenia : články 32, 33, prílohy XIII a XV

Množstvo tuku, nasýtených mastných kyselín, sacharidov, cukrov, bielkovín a soli sa musí uvádzať v gramoch g) na 100 g alebo 100 ml a energetická hodnota v kilojouloch (kJ) a kilokalóriách (kcal) na 100 g alebo 100 ml potraviny.

Dodatočne sa môžu uviesť na porciu/konzumnú jednotku potraviny. Porciu alebo konzumnú jednotku musí spotrebiteľ ľahko rozpoznať, množstvo porcie alebo konzumnej jednotky musí byť uvedené na etikete v tesnej blízkosti výživových údajov a na etikete sa musí uvádzať počet porcií alebo konzumných jednotiek v balení.

Navyše sa takisto môže vyjadriť energetická hodnota a množstvo tuku, nasýtených mastných kyselín, sacharidov, cukrov, bielkovín a soli, a to ako percentuálny podiel referenčných príjmov uvedených v nasledujúcej tabuľke na 100 g alebo 100 ml. Dodatočne k forme vyjadrenia podielu na 100 ml alebo 100 g alebo namiesto nej možno uviesť percentuálny podiel referenčných príjmov na porciu/konzumnú jednotku.

Energia alebo živina

Referenčný príjem

Energetická hodnota

8 400 kJ/2 000 kcal

Celkový obsah tuku

70 g

Nasýtené mastné kyseliny

20 g

Sacharidy

260 g

Cukry

90 g

Bielkoviny

50 g

Soľ

6 g

Ak sú percentuálne podiely referenčných príjmov vyjadrené na 100 g alebo 100 ml, výživové údaje musia obsahovať toto tvrdenie: „Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal)“.

V prípade nebalených potravín sa výživové údaje môžu vyjadriť len na jednu porciu alebo konzumnú jednotku.

3.4.2.   Môže sa na etiketách potravín používať skratka RP pre referenčný príjem?

Príslušné ustanovenia : články 32 a 33

Skratku RP pre referenčný príjem možno používať na etiketách potravín za predpokladu, že je na obale vysvetlená v plnom znení a spotrebitelia ju môžu jednoducho nájsť. Tvrdenie „Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal)“ nemožno upravovať.

3.4.3.   Možno používať pojem odporúčaná denná dávka (Guideline Daily Amount) alebo jeho skratku GDA?

Príslušné ustanovenia : články 32 a 33

Cieľom nariadenia je harmonizovať obsah, vyjadrenie a prezentáciu informácií o výživovej hodnote, ktoré sa predkladajú spotrebiteľom, vrátane nepovinných informácií. Vzhľadom na tento cieľ nie je možné používať pojem odporúčaná denná dávka (Guideline Daily Amount) ani jeho skratku GDA v rámci uplatňovania článkov 32 a 33 nariadenia (pozri aj časť 3.4.2). Takisto je potrebné uviesť, že pojem referenčný príjem sa odlišuje od pojmu odporúčaná denná dávka, keďže pojem „referenčný príjem“ na rozdiel od pojmu „odporúčaná denná dávka“ nezahŕňa odporúčanie týkajúce sa výživovej hodnoty. Neexistuje odporúčanie týkajúce sa výživovej hodnoty skonzumovať napríklad 20 g nasýtených mastných kyselín denne a spotrebitelia by sa nemali domnievať, že to je minimálne množstvo potrebné na zachovanie zdravia.

3.4.4.   Je potrebné uvádzať dodatočné oznámenie: „Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal)“ v tesnej blízkosti každého výživového údaja?

Príslušné ustanovenia : články 32 a 33

Áno, ak sú informácie vyjadrené ako percentuálny podiel referenčných príjmov na 100 g alebo 100 ml.

Nie, ak sú vyjadrené na porciu.

3.4.5.   Referenčné príjmy energie a živín sú stanovené pre dospelých. Možno energetickú hodnotu a množstvo živín vyjadriť dobrovoľne ako percentuálny podiel referenčných príjmov pre deti namiesto percentuálneho podielu referenčných príjmov pre dospelých alebo okrem neho?

Príslušné ustanovenia : článok 32 ods. 4, článok 36 ods. 3, článok 43, príloha XIII

Nie. Dobrovoľné uvádzanie referenčných príjmov pre osobitné skupiny obyvateľstva je dovolené, len ak boli prijaté ustanovenia Únie alebo vnútroštátne predpisy, ak ustanovenia Únie neexistujú.

Energetickú hodnotu a množstvo živín možno okrem ich vyjadrenia v absolútnych hodnotách vyjadriť len ako percentuálny podiel referenčných príjmov pre dospelých. V nariadení sa však požaduje, aby Komisia prijala vykonávacie akty týkajúce sa uvádzania referenčných príjmov pre osobitné skupiny obyvateľstva na doplnenie referenčných príjmov stanovených pre dospelých, a v budúcnosti môžu byť k dispozícii referenčné príjmy pre deti. Keďže uvedené ustanovenia Únie ešte neboli prijaté, členské štáty môžu prijať vnútroštátne predpisy stanovujúce vedecky podložené referenčné príjmy pre uvedené skupiny obyvateľstva. Používanie referenčných príjmov pre iné osobitné skupiny obyvateľstva, ako sú napríklad deti, nie je povolené pre výrobky umiestnené na trh alebo označené od 13. decembra 2014, pokiaľ sa v predpisoch Únie alebo vnútroštátnych predpisoch neustanovia vedecky podložené referenčné príjmy pre uvedené skupiny.

3.4.6.   Čo je konzumná jednotka? Možno na označenie porcie použiť piktogramy? Možno na označenie počtu porcií v balení použiť symbol ≈ alebo ~ s významom „približne“?

Príslušné ustanovenia : článok 33

„Konzumná jednotka“ je jednotka, ktorú musí spotrebiteľ ľahko rozpoznať, a znamená jednotku, ktorá sa môže konzumovať samostatne. Jedna konzumná jednotka nemusí nevyhnutne predstavovať porciu. Napríklad jeden dielik tabuľky čokolády by mohol byť konzumnou jednotkou, ale porcia je viac ako jeden dielik čokolády.

Na vymedzenie porcie alebo konzumnej jednotky možno používať symboly alebo piktogramy. V nariadení sa vyžaduje len to, aby konzumná jednotka alebo porcia bola na etikete ľahko rozpoznateľná a aby sa uvádzalo jej množstvo. Ak sa používajú symboly alebo piktogramy, ich význam musí byť spotrebiteľovi jasný a nesmie ho uvádzať do omylu.

Prostredníctvom vhodných symbolov pred počtom porcií alebo konzumných jednotiek možno označiť malé odchýlky v počte konzumných jednotiek alebo porcií vo výrobku.

3.5.   Ďalšie formy vyjadrenia a prezentácie

3.5.1.   Možno na znázornenie živín a/alebo energetickej hodnoty použiť namiesto slov len ikony?

Príslušné ustanovenia : článok 34, príloha XV

Nie. Povinné a nepovinné informácie o výživovej hodnote sa musia uvádzať v určitom formáte, ktorý si vyžaduje, aby sa energetická hodnota a živiny uvádzali na etikete slovami.

Všeobecná zásada, že povinné informácie sa musia uvádzať slovami a číslami, sa uplatňuje aj na prípady, keď sa informácie o výživovej hodnote uvádzajú dobrovoľne. Dodatočne možno použiť piktogramy a symboly.

3.5.2.   Možno energetickú hodnotu uviesť len v kcal, ak sa označenie výživovej hodnoty dobrovoľne opakovane uvádza v hlavnom zornom poli?

Príslušné ustanovenia : článok 32 ods. 1, príloha XV

Nie. Informácie o energetickej hodnote sa musia uvádzať systematicky – všade sa uvádzajú v kJ (kilojouloch) aj kcal (kilokalóriách).

3.6.   Výnimky z povinných výživových údajov

3.6.1.   Aké výnimky existujú?

Príslušné ustanovenia : článok 16 ods. 3 a 4, článok 30 ods. 4 a 5 a článok 44 ods. 1 písm. b), príloha V

Z požiadavky na povinné označovanie výživovej hodnoty sú okrem prípadov, keď sa uvádza výživové alebo zdravotné tvrdenie, vyňaté výrobky uvedené v prílohe V.

Výnimka sa okrem toho vzťahuje na alkoholické nápoje (obsahujúce viac ako 1,2 % alkoholu) a na nebalené potraviny (pokiaľ si to nevyžaduje konkrétny právny predpis EÚ alebo vnútroštátne opatrenie).

Pri dobrovoľnom poskytovaní informácií o výživovej hodnote je potrebné dodržiavať pravidlá týkajúce sa povinného označovania výživovej hodnoty. Platia však tieto podmienky:

v prípade alkoholických nápojov sa výživové údaje môžu obmedziť na energetickú hodnotu. Nevyžaduje sa nijaký osobitný formát.

V prípade nebalených potravín stačí vo výživových údajoch uviesť len energetickú hodnotu alebo energetickú hodnotu a množstvo tuku, nasýtených mastných kyselín, cukrov a soli. Môže sa uvádzať len na porciu alebo konzumnú jednotku pod podmienkou, že sa uvedie množstvo porcie/konzumnej jednotky a počet porcií/konzumných jednotiek.

3.6.2.   Sú tieto potraviny vyňaté z požiadavky na povinné výživové údaje?

Príslušné ustanovenia : príloha V

Nespracované produkty, ktoré pozostávajú z jedinej zložky alebo kategórie zložiek

Múka (napríklad pšeničná múka)

áno, s prihliadnutím na nižšie uvedené podmienky

Múka, ktorá neobsahuje nijaké pridané zložky, napr. prídavné látky, vitamíny, minerálne látky, a ktorá neprešla iným spracovaním ako drvením a lúpaním, sa považuje za nespracovaný produkt (12).

Predparená a predvarená ryža

nie

Predparená ryža prechádza krokom predvarenia, a preto sa nemôže považovať za nespracovanú potravinu. Na ryžu sa však vzťahuje výnimka pre nespracované produkty, ktoré pozostávajú z jedinej zložky alebo kategórie zložiek.

Rastlinný olej

nie

Rastlinné oleje sú spracované výrobky, a preto sa na ne nemôže vzťahovať výnimka pre nespracované produkty, ktoré pozostávajú z jedinej zložky alebo kategórie zložiek.

Cukor

nie

Cukor je spracovaný výrobok, a preto sa naň nemôže vzťahovať výnimka pre nespracované produkty, ktoré pozostávajú z jedinej zložky alebo kategórie zložiek.

Med

áno

Med sa považuje za nespracovanú potravinu a pozostáva zo stavebných prvkov, nie zo zložiek, ako sa objasňuje v odôvodnení 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/63/EÚ (13), ktorou sa mení smernica Rady 2001/110/ES (14) o mede. Med môže byť preto vyňatý z požiadavky na povinné výživové údaje.

Byliny, koreniny alebo ich zmesi

Výrobky z bylín a korenín obsahujúce arómy a/alebo regulátory kyslosti

áno

Byliny, koreniny alebo ich zmesi sú vyňaté z požiadavky na povinné výživové údaje, pretože sa konzumujú v malých množstvách a nemajú významný vplyv na výživovú hodnotu stravy. Podobne sa na takéto výrobky obsahujúce arómy a/alebo regulátory kyslosti táto výnimka vzťahuje za predpokladu, že arómy a/alebo regulátory kyslosti nemajú významný vplyv na výživovú hodnotu stravy.

Soľ a náhrady soli

Jodizovaná soľ

nie

Na základe článku 7 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 (15) o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín musia byť výživové údaje výrobkov, do ktorých boli pridané vitamíny a minerálne látky, povinné. Nariadenie (ES) č. 1925/2006 sa však nevzťahuje na povinné pridávanie jódu do soli a konkrétne ustanovenia o označovaní množstva pridaného jódu sú obsiahnuté vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Kvasné octy a octové náhrady vrátane tých, v ktorých sú jedinými pridanými zložkami arómy

Kvasný ocot s pridanou soľou

nie

Výnimka pre kvasné octy a octové náhrady platí len pre výrobky, v ktorých sú jedinými pridanými zložkami arómy.

3.7.   Výživové doplnky

3.7.1.   Pokiaľ ide o výživové doplnky, aká terminológia sa má používať v súvislosti s referenčnými hodnotami pri uvádzaní vitamínov a minerálov?

Príslušné ustanovenia : článok 29, príloha XIII

Pravidlá nariadenia týkajúce sa výživových údajov sa nevzťahujú na výživové doplnky.

V článku 8 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES (16) o potravinových doplnkoch sa stanovuje, že informácie o vitamínoch a mineráloch musia byť vyjadrené aj ako percento referenčných hodnôt uvádzaných v prílohe k smernici Rady 90/496/EHS (17), ktorá bola nahradená nariadením z 13. decembra 2014.

V smernici 90/496/EHS sa vyžadovalo používanie percentuálneho podielu vo vzťahu k odporúčaným denným dávkam (RDA), ktoré sú v časti A prílohy XIII k nariadeniu nahradené dennými referenčnými príjmami alebo „referenčnými výživovými hodnotami (NRV)“. Aj keď možno používať pojem „referenčné výživové hodnoty“ alebo jeho skratku „NRV“ za predpokladu, že je na obale vysvetlená v plnom znení a spotrebitelia ju môžu jednoducho nájsť, z dôvodov konzistentnosti sa odporúča používať pri výživových doplnkoch rovnakú terminológiu ako pri iných živinách v potravinách (18) a odkazovať na referenčné príjmy.

3.7.2.   Musia sa na výživových doplnkoch, na ktorých je uvedené výživové alebo zdravotné tvrdenie, uvádzať výživové údaje v súlade s nariadením?

Príslušné ustanovenia : články 29 a 49

Nie. Ustanovenia v nariadení, ktorými sa požaduje uvádzanie výživových údajov, sa nevzťahujú na výživové doplnky. Podľa článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (19) o výživových a zdravotných tvrdeniach sa v prípade výživových doplnkov informácie o výživovej hodnote uvádzajú v súlade s článkom 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES (20) o potravinových doplnkoch.

3.8.   Špecifické výrobky

3.8.1.   Mali by v prípade potravín balených s kvapalinou výživové údaje zodpovedať pevnému podielu výrobku (bez kvapaliny) alebo celému výrobku (s kvapalinou)?

Príslušné ustanovenia : článok 31 ods. 3

Potravina v pevnom stave môže byť prítomná v kvapalnom médiu, ako sa stanovuje v odseku 5 prílohy IX (napr. v náleve, ovocnej šťave), alebo iných kvapalinách (napr. v oleji). Niektorí spotrebitelia jedia celé takéto výrobky, kým iní jedia len pevný podiel výrobkov. Vzhľadom na to by sa výživové údaje mali vypočítavať skôr pre celkový obsah potravinového výrobku, potravinu v pevnom stave a kvapalinu spolu, keď je pravdepodobné, že sa skonzumuje celý výrobok. Tieto informácie možno nepovinne doplniť výživovými údajmi pre pevný podiel výrobku. Pri iných výrobkoch, v prípade ktorých sa nepredpokladá, že sa bude konzumovať aj kvapalina, sa zdá vhodnejšie uviesť informácie založené na netto hmotnosti pevného podielu.

Vo výživových údajoch je v každom prípade potrebné jasne uviesť, či sa vzťahujú na pevný podiel výrobku alebo na celý výrobok.


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, časť ΙΙΙ prílohy VII, Ú. v. EÚ L 347 (20.12.2013, s. 671).

(3)  Medzinárodná organizácia pre legálnu metronómiu, medzinárodné odporúčanie R79 [vydanie 1997(E)]. https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r079-e15.pdf.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, bod 3.1 prílohy I (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(5)  Na základe vymedzenia nespracovaných potravín stanoveného v článku 2 ods. 1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45).

(8)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(9)  Pozri aj osobitné merné jednotky pre vitamíny a minerálne látky uvedené v časti A bode 1 prílohy XIII.

(10)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(11)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.

(12)  V článku 2 ods. 1 písm. b) sa odkazuje na vymedzenie pojmu „nespracované produkty“ stanovené v článku 2 ods. 1 písm. n) nariadenia (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín: “‚nespracované produkty‘ znamenajú potraviny, ktoré neprešli spracovaním a zahŕňa produkty, ktoré boli delené, rozkúskované, oddelené, nakrájané na plátky, vykostené, jemne rozomleté, zbavené kože, mleté, narezané, očistené, orezané, lúpané, drvené, chladené, mrazené, hlboko zmrazené alebo rozmrazené”.

(13)  Ú. v. EÚ L 164, 3.6.2014, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 47.

(15)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26.

(16)  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.

(17)  Ú. v. ES L 276, 6.10.1990, s. 40.

(18)  článok 32 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

(19)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.

(20)  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.