29.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 183/18


Korigendum k oznámeniu o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku

( Úradný vestník Európskej únie C 162 z 8. mája 2018 )

(2018/C 183/09)

Na strane 16:

namiesto:

„E-mailové adresy:

Dumping:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Ujma:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu“

má byť:

„E-mailové adresy:

Dumping:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Ujma:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu“.