V Bruseli6. 8. 2018

COM(2018) 571 final

2018/0301(NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

ktorým sa stanovuje pozícia Európskej únie s cieľom prijať rozhodnutie Výboru pre DHP zriadeného Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej týkajúce sa pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.PREDMET NÁVRHU

Pripojený návrh sa týka prijatia rozhodnutia, ktorým sa stanovuje pozícia Európskej únie (ďalej len „Únia“) s cieľom prijať rozhodnutie Výboru pre DHP zriadeného Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (ďalej len „dohoda“) týkajúce sa pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii.

2.    KONTEXT NÁVRHU

2.1.    Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou a EÚ

Dohoda medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej 1 má za cieľ stanoviť počiatočný rámec pre úplnú dohodu o hospodárskom partnerstve v súlade s Dohodou z Cotonou. Dohoda sa predbežne vykonáva od 15. decembra 2016.

2.2.    Výbor pre DHP

Výbor pre DHP je zmiešaný inštitucionálny orgán dohody. V článku 73 dohody sa uvádza, že Výbor pre DHP je zodpovedný za správu vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a za splnenie všetkých úloh uvedených v tejto dohode. Výbor pre DHP prijíma svoje rozhodnutia konsenzom. Spôsob fungovania Výboru pre DHP Ghany a EÚ je opísaný v jeho rokovacom poriadku, ktorý strany dohody odsúhlasili na prvom zasadnutí Výboru pre DHP v januári 2018.

2.3.    Pripravovaný akt Výboru pre DHP

Výbor pre DHP by mal na svojom druhom zasadnutí dňa [dátum] prijať rozhodnutie týkajúce sa pristúpenia Chorvátskej republiky k Únii (ďalej len „pripravovaný akt“).

V článku 77 dohody sa uvádza, že Výbor pre DHP môže rozhodnúť o akýchkoľvek prechodných alebo pozmeňujúcich opatreniach, ktoré môžu byť potrebné vzhľadom na pristúpenie nových členských štátov EÚ.

Účelom pripravovaného aktu je uskutočniť zmeny v dohode vzhľadom na pristúpenie Chorvátskej republiky k Únii.

Pripravovaný akt sa stáva záväzným pre strany dohody v súlade s článkom 77 ods. 3 dohody, v ktorom sa stanovuje, že: „strany preskúmajú účinky pristúpenia nových členských štátov EÚ na túto dohodu. Výbor pre DHP môže rozhodnúť o akýchkoľvek prechodných alebo pozmeňujúcich opatreniach, ktoré môžu byť potrebné.“

3.    POZÍCIA, KTORÁ SA MÁ PRIJAŤ V MENE EÚ

Chorvátska republika pristúpila k Únii 1. júla 2013. V doložke o pristúpení uvedenej v článku 77 ods. 2 dohody sa stanovuje, že Chorvátsko pristúpi k dohode uložením aktu o pristúpení. Chorvátsko uložilo akt o pristúpení na Generálnom sekretariáte Rady Únie 22. marca 2017. V prípade následných zmien, ktoré sú potrebné z dôvodu pristúpenia, sa v doložke o členstve stanovuje, že je potrebné rozhodnutie Výboru pre DHP.

Únia by preto mala určiť pozíciu, ktorá sa má prijať, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia Výboru pre DHP týkajúceho sa zmien, ktoré sú potrebné z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky k dohode.

Navrhované rozhodnutie Rady zahŕňa ako prílohu návrh rozhodnutia, ktoré má prijať Výbor pre DHP.

Dohoda sa uplatňuje na jednej strane na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a za podmienok stanovených v uvedenej zmluve, a na druhej strane na Ghanu.

4.    PRÁVNY ZÁKLAD

4.1.    Procesnoprávny základ

4.1.1.    Zásady

V článku 218 ods. 9 ZFEÚ sa počíta s rozhodnutiami, ktorými sa určujú: „pozície, ktoré sa majú prijať v mene Únie v rámci orgánu zriadeného dohodou, keď je tento orgán vyzvaný prijať akty s právnymi účinkami s výnimkou aktov dopĺňajúcich alebo meniacich inštitucionálny rámec danej dohody.“

Pojem „akty s právnymi účinkami“ zahŕňa akty, ktoré majú právne účinky na základe pravidiel medzinárodného práva, ktoré upravujú predmetné procesy. Zahŕňa aj nástroje, ktoré podľa medzinárodného práva nemajú záväzný účinok , ale ktoré „môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť obsah právnej úpravy prijatej normotvorcom Únie“ 2 .

4.1.2.    Uplatňovanie v tomto prípade

Výbor pre DHP je orgán, ktorý bol zriadený dohodou na účely vykonávania dohody.

V článku 77 dohody sa uvádza, že Výbor pre DHP môže rozhodnúť o prechodných opatreniach alebo potrebných zmenách dohody v prípade pristúpenia nového členského štátu k Európskej únii.

Akt, ktorý má Výbor pre DHP prijať, predstavuje akt s právnymi účinkami. Pripravovaný akt bude podľa medzinárodného práva záväzný v súlade s článkom 77 dohody, keďže zmení medzinárodnú dohodu, ktorá je už pre Úniu záväzná.

Pripravovaným aktom sa nedopĺňa ani nemení inštitucionálny rámec dohody.

Procesnoprávnym základom navrhovaného rozhodnutia je preto článok 218 ods. 9 ZFEÚ.

4.2.    Hmotnoprávny základ

4.2.1.    Zásady

Hmotnoprávny základ rozhodnutia podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ závisí predovšetkým od cieľa a obsahu pripravovaného aktu, v súvislosti s ktorým sa prijíma pozícia v mene Únie. Ak pripravovaný akt sleduje dva ciele alebo obsahuje dve zložky a ak jeden z týchto cieľov alebo jednu z týchto zložiek možno určiť ako hlavnú, zatiaľ čo druhý cieľ alebo druhá zložka je len vedľajšia, rozhodnutie podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ musí byť založené na jedinom hmotnoprávnom základe, a to na tom, ktorý si vyžaduje hlavný alebo prevažujúci cieľ alebo zložka.

4.2.2.    Uplatňovanie v tomto prípade

Cieľ a obsah pripravovaného aktu sa zameriavajú na obchod a na otázky súvisiace s obchodom. Hmotnoprávnym základom pripravovaného rozhodnutia je preto článok 207 ZFEÚ.

4.3.    Záver

Právnym základom tohto rozhodnutia Rady je ZFEÚ, a najmä jej článok 207 v spojení s článkom 218 ods. 9.

5.    UVEREJNENIE PRIPRAVOVANÉHO AKTU

Keďže rozhodnutím Výboru pre DHP sa zmení dohoda, po prijatí by sa malo uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

2018/0301 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

ktorým sa stanovuje pozícia Európskej únie s cieľom prijať rozhodnutie Výboru pre DHP zriadeného Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej týkajúce sa pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 a článok 218 ods. 9,

so zreteľom na Dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej 3 (ďalej len „dohoda“),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)Dohoda sa predbežne vykonáva od 15. decembra 2016.

(2)Zmluva o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii (ďalej len „Únia“) bola podpísaná 9. decembra 2011 a nadobudla platnosť 1. júla 2013.

(3)Chorvátska republika pristúpila k dohode uložením aktu o pristúpení 8. novembra 2017.

(4)Podľa článku 77 dohody môže Výbor pre DHP rozhodnúť o akýchkoľvek pozmeňujúcich opatreniach, ktoré môžu byť potrebné po pristúpení nových členských štátov k  Únii.

(5)Je vhodné určiť pozíciu Únie, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia Výboru pre DHP dňa [dátum] týkajúceho sa zmien dohody, ktoré sú potrebné po pristúpení Chorvátskej republiky k Únii,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia Únie, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia dňa [dátum] na ročnom zasadnutí Výboru pre DHP zriadeného Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej týkajúceho sa pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, je založená na návrhu rozhodnutia Výboru pre DHP pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Rozhodnutie Výboru pre DHP sa po jeho prijatí uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Komisii.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

(1)    Ú. v. EÚ L 287, 21.10.2016, s. 3-319.
(2)    Rozsudok Súdneho dvora zo 7. októbra 2014, Nemecko/Rada (OIV), C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, body 61 až 64.
(3)    Ú. v. EÚ L 287, 21.10.2016, s. 1-2.

V Bruseli6. 8. 2018

COM(2018) 571 final

PRÍLOHA

k

návrhu rozhodnutia Rady,

ktorým sa stanovuje pozícia Európskej únie s cieľom prijať rozhodnutie Výboru pre DHP zriadeného Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej týkajúce sa pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii


PRÍLOHA

návrh

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE DHP č. …/2018

zriadeného Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej

z [dátum]

týkajúce sa pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

VÝBOR PRE DHP,

so zreteľom na Dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (ďalej len „dohoda“), ktorá bola podpísaná 28. júla 2016 v Bruseli a ktorá sa predbežne vykonáva od 15. decembra 2016, najmä na jej články 76, 77 a 81,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii (ďalej len „Únia“) a akt o pristúpení k dohode, ktorý Chorvátska republika uložila 8. novembra 2017,

keďže:

(1)Dohoda sa uplatňuje na jednej strane na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o fungovaní Európskej únie a za podmienok stanovených v uvedenej zmluve, a na druhej strane na Ghanu.

(2)Podľa článku 77 dohody môže Výbor pre DHP rozhodnúť o akýchkoľvek pozmeňujúcich opatreniach, ktoré môžu byť potrebné v súvislosti s pristúpením nových členských štátov k Únii,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Chorvátska republika ako strana dohody rovnakým spôsobom ako ostatné členské štáty Únie prijíma a berie na vedomie znenie dohody, ako aj príloh, protokolov a vyhlásení, ktoré sú k nej pripojené.

Článok 2

Dohoda sa mení takto: Článok 81 sa nahrádza takto:

„Článok 81

Autentické jazyky

Táto dohoda je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.“

Článok 3

Európska únia oznámi Ghanskej republike chorvátske znenie dohody.

Článok 4

Ustanovenia dohody sa uplatňujú na tovar, ktorý sa vyváža buď z Ghanskej republiky do Chorvátskej republiky alebo z Chorvátskej republiky do Ghanskej republiky, ktorý spĺňa pravidlá pôvodu platné na území strán dohody a ktorý bol k 15. decembru 2016 v colnom režime tranzit alebo v dočasnom uskladnení, v colnom sklade alebo v slobodnom pásme v Ghanskej republike alebo v Chorvátskej republike.

V prípadoch uvedených v odseku 1 sa poskytuje preferenčné zaobchádzanie pod podmienkou, že colným orgánom dovážajúcej krajiny sa do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia predloží dôkaz o pôvode dodatočne vydaný colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny.

Článok 5

Ghanská republika sa zaväzuje, že nevznesie žiadne nároky a žiadosti, nezavedie žiadne nápravné opatrenia, ani nezmení alebo neodvolá žiadnu koncesiu podľa článkov XXIV.6 a XXVIII GATT z roku 1994 alebo článku XXI GATS v súvislosti s pristúpením Chorvátskej republiky k Únii.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.

Články 3 a 4 sa však uplatňujú od 15. decembra 2016.

V xxx xxx

Za Ghanskú republiku

Za Európsku úniu