V Bruseli30. 5. 2018

COM(2018) 368 final

2018/0193(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie Rady č. 1224/2009 a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 768/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1005/2008 a nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/1139 týkajúce sa kontroly rybolovu

{SEC(2018) 267 final}
{SWD(2018) 279 final}
{SWD(2018) 280 final}


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

Cieľmi spoločnej rybárskej politiky (SRP) 1 je zabezpečiť, aby rybolovné a akvakultúrne činnosti boli dlhodobo udržateľné z hľadiska životného prostredia a aby boli riadené spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom dosiahnuť hospodárske a sociálne, ako aj prínosy v oblasti zamestnanosti. Jeho úspech vo veľkej miere závisí od zavedenia účinného systému kontroly a presadzovania práva. Opatrenia, ktorými sa zavádza systém Únie na kontrolu rybárstva (FCS) na zabezpečenie súladu s pravidlami SRP, sú stanovené v štyroch rôznych právnych aktoch: 1. nariadenie o kontrole rybárstva 2 , 2. nariadenie o zriadení Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) 3 , 3. nariadenie, ktorým sa ustanovuje systém na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (nariadenie o NNN rybolove) 4 , a 4. nariadenie o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl 5 . Cieľom návrhu je zrevidovať FCS s výnimkou nariadenia o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktoré bolo nedávno revidované.

S výnimkou nariadenia o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktoré bolo nedávno revidované, bol súčasný systém Únie na kontrolu rybárstva (FCS) navrhnutý pred reformovanou spoločnou rybárskou politikou 6 (SRP) a ako taký s ňou nie je úplne v súlade. Okrem toho systém odzrkadľuje stratégie kontroly, metodiky a výzvy, ktoré vznikli pred viac ako 10 rokmi, a nie je schopný účinne riešiť súčasné a budúce potreby z hľadiska údajov týkajúcich sa rybárstva a kontroly flotily, aby zodpovedal neustálemu vývoju rybolovných postupov a techník a využíval moderné a nákladovo efektívnejšie kontrolné technológie a systémy na výmenu údajov. Súčasný systém taktiež neodzrkadľuje nové a moderné politiky Únie, ktoré boli nedávno prijaté, ako napríklad stratégia pre plasty, stratégia jednotného digitálneho trhu a medzinárodná správa oceánov.

Nedávne hodnotenie Komisie v rámci programu REFIT 7 8 , osobitná správa Európskeho dvora audítorov 9 a uznesenie Európskeho parlamentu 10 ukázali, že FCS má nedostatky a celkovo nezodpovedá účelu.

Uskutočnilo sa niekoľko diskusií a výmen názorov v Rade 11 , v Parlamente, v správnej rade Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva 12 (EFCA), s členskými štátmi a zainteresovanými stranami od uverejnenia všetkých týchto dokumentov. Tieto diskusie potvrdili, že medzi európskymi inštitúciami a medzi priamymi zainteresovanými stranami existuje jednohlasná zhoda, že systém na kontrolu rybárstva nie je účinný a efektívny a že ako taký nie je úplne vhodný na účely dosiahnutia cieľov SRP. Nedostatky súčasného regulačného rámca v júni 2017 navyše identifikoval aj program REFIT vo svojom stanovisku k predloženému prieskumu zúčastnených strán fínskej vlády o kontrole rybolovu EÚ 13 .

Osobitnými cieľmi sú: 1. prekonať rozdiely medzi SRP a inými politikami EÚ, 2. zjednodušiť legislatívny rámec a znížiť zbytočnú administratívnu záťaž, 3. zlepšiť dostupnosť, spoľahlivosť a úplnosť údajov týkajúcich sa rybárstva (najmä údajov o úlovkoch) a umožniť výmenu a zdieľanie informácií, a 4. odstrániť prekážky, ktoré bránia rozvoju kultúry dodržiavania predpisov a spravodlivému zaobchádzaniu s prevádzkovateľmi v rámci členských štátov a medzi nimi.

Návrh je jednou z legislatívnych iniciatív v rámci platformy REFIT, ktoré sa plánujú prijať v roku 2018.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Návrh je v súlade s celkovým právnym rámcom stanoveným reformovanou SRP a jeho cieľom je odstrániť súčasné nedostatky, ktoré súvisia najmä s účinnou kontrolou povinnosti vylodiť úlovky a kontrolou rybolovnej kapacity. Okrem toho je návrh v súlade so spoločnou organizáciou trhu, ktorá sa bežne nazýva „SOT“ 14 , keďže stanovuje súbor ustanovení o kontrolách v dodávateľskom reťazci vrátane ustanovení o sledovateľnosti, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie požiadaviek na poskytovanie informácií spotrebiteľom. Návrh sa nakoniec zameriava na plnenie záväzkov, ktoré Komisia nedávno prijala najmä v súvislosti s bojom proti nezákonnému rybolovu v spoločnom oznámení o správe oceánov 15 .

Súlad s ostatnými politikami Únie

Návrh nielen zachováva súlad s ostatnými politikami Únie, ale aj posilňuje súčinnosť s nimi, a to podporou: 1. vykonávania európskej stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve 16 , čo sa týka rybárskeho výstroja; 2. vykonávania stratégie jednotného digitálneho trhu 17 , prostredníctvom podpory digitálnych riešení a interoperabilných systémov; a 3. silnejšieho a obnoveného strategického partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi EÚ 18 prostredníctvom posilnených kontrolných opatrení. Návrh sa okrem toho zameriava na zlepšenie súčinnosti s právnymi predpismi o potravinách a krmivách prostredníctvom lepšieho zosúlaďovania vymedzení a s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia (smernica o biotopoch), keďže umožňuje členským štátom účinne kontrolovať rybolovné činnosti v oblastiach obmedzenia rybolovu.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Návrh vychádza z článku 43 ods. 2 ZFEÚ o vytvorení ustanovení potrebných pre dosiahnutie cieľov SRP, ktorá je oblasťou výlučnej právomoci EÚ podľa článku 3 písm. d) zmluvy.

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Neuplatňuje sa.

Proporcionalita

Návrh stanovuje cielené zmeny, ktoré nepresahujú rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov. Oddiel 7.4.2 posúdenia vplyvu, ktorý je súčasťou návrhu, sa zaoberá proporcionalitou politických rozhodnutí v návrhu.

Výber nástroja

Navrhovaný nástroj: zmena súčasných nariadení.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Hodnotenia ex post/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov

Komplexné hodnotenie vykonávania nariadenia o kontrole a jeho vplyvov na SRP, ktoré sa vzťahuje na obdobie rokov 2010 – 2016, sa uskutočnilo v rámci vykonávania programu REFIT a jeho výsledky boli uverejnené v správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade 19 a v sprievodnom pracovnom dokumente útvarov Komisie „Posúdenie vplyvu nariadenia o kontrole v rámci programu REFIT“ 20 .

Hodnotenie potvrdilo, že nariadenie o kontrole je veľmi dôležité na zabezpečenie dodržiavania SRP. Text prijatý v roku 2009 riešil hlavné nedostatky predchádzajúceho systému a prispel k zvýšeniu celkovej úrovne dodržiavania SRP s cieľom zlepšiť komunikáciu, výmenu a zdieľanie údajov medzi rôznymi zainteresovanými stranami, všeobecne zlepšiť kvalitu a množstvo údajov týkajúcich sa rybárstva a podporovať rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov. Z hodnotenia však tiež vyplynulo, že treba urobiť viac a že súčasný legislatívny rámec úplne nezodpovedá účelu, a tým podnecuje jeho revíziu:

·Pravidlá presadzovania práva nie sú dostatočne odstrašujúce;

·Nedostatočné ustanovenia o údajoch týkajúcich sa rybárstva;

·Zložitosť legislatívneho rámca a nejednoznačnosť právnych ustanovení;

·Nedostatok opatrení na kontrolu nových ustanovení reformovanej SRP a nedostatok súčinnosti s ostatnými politikami.

Konzultácie so zainteresovanými stranami

V rámci hodnotenia REFIT sa v roku 2016 uskutočnila rozsiahla verejná konzultácia. Výsledky sú uverejnené na webovej stránke Europa 21 . Dodatočné cielené konzultácie sa neskôr uskutočnili s cieľom i) dospieť k dohode v súvislosti s problémami, ktoré Európska komisia identifikovala v hodnotení REFIT; ii) dohodnúť sa na potrebe prijať opatrenia a iii) zhromažďovať vstupy a prijímať spätnú väzbu od čo najväčšieho počtu zainteresovaných strán o výhľadových prvkoch úvodného posúdenia vplyvu a o osobitných opatreniach navrhnutých Komisiou na riešenie zistených problémov.

Do konzultácií sa zapojili príslušné orgány členských štátov, poradné rady, organizácie a združenia na úrovni EÚ a členských štátov, environmentálne mimovládne organizácie, Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) a jej správna rada, Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA), FRONTEX (kontrola námorných hraníc). Diskutovalo sa na viacerých rôznych fórach, aby sa zabezpečilo široké a úplné pokrytie všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane pracovnej skupiny Rady pre vnútornú a vonkajšiu rybársku politiku a výboru PECH Európskeho parlamentu.

Medzi zainteresovanými stranami bola uzavretá spoločná dohoda o potrebe revízie systému EÚ na kontrolu rybárstva. Prijaté príspevky a spätná väzba poukázali na nedostatky vo vykonávaní nariadenia o kontrole rybárstva, ako aj v niektorých jeho ustanoveniach. Zainteresované strany vo všeobecnosti podporili Komisiu pri riešení týchto hlavných problémov: zosúladenie so SRP, nezrovnalosti medzi uplatňovaním pravidiel členskými štátmi, zložitosť legislatívneho rámca a nejasnosť niektorých ustanovení týkajúcich sa systému sankcií, dostupnosti, kvality a zdieľania údajov, kontroly malých plavidiel a povinnosti vylodiť úlovky, ako aj potreby zlepšiť súčinnosť s ostatnými právnymi predpismi, najmä s nariadením o NNN rybolove, environmentálnym právom a potravinovým právom.

Príspevky tiež zdôraznili otázky ako zjednodušenie, regionalizácia, rovnaké podmienky a potreba nákladovo efektívnych riešení. Zjednodušenie a právne objasnenie súčasných kontrolných pravidiel zainteresované strany dôrazne podporili, hoci niektoré výnimky z hlavných pravidiel sa v niektorých prípadoch považujú za potrebné. Regionalizáciu pokladali niektoré zainteresované strany za dôležitú koncepciu, zatiaľ čo mnohé iné ju pokladali za koncepciu, ktorá nie je v súlade s duchom a cieľmi kontrolnej politiky Únie. Všetky zainteresované strany považujú za nevyhnutnú potrebu vytvoriť v celej EÚ rovnaké podmienky medzi prevádzkovateľmi rybolovu a členskými štátmi. Zainteresované strany nakoniec uviedli, že pokiaľ je to možné, zníženie administratívnej záťaže a nákladová efektívnosť by mali byť hlavnými zásadami procesu revízie.

Pokiaľ ide o navrhované možnosti politiky, veľká väčšina zainteresovaných strán silne podporila alebo uprednostnila cielenú zmenu systému na kontrolu rybárstva vrátane nariadenia o kontrole rybárstva, nariadenia o NNN rybolove a nariadenia o založení EFCA.

V prílohe 2 k posúdeniu vplyvu sa uvádza zhrnutie záverov zo všetkých týchto konzultácií, zatiaľ čo v prílohe 10 sa nachádza zoznam písomných príspevkov od zainteresovaných strán. Pôvodné písomné príspevky zaslané zainteresovanými stranami a zápisnice z uvedených pracovných stretnutí a seminárov sú uverejnené na webovej stránke Európskej komisie 22 .

Zhromažďovanie a využívanie odborných znalostí

Právny návrh a posúdenie vplyvu sú založené na veľkom množstve materiálov a štúdií, ako je uvedené v prílohe 1 k posúdeniu vplyvu 23 .

Externé odborné znalosti boli tiež použité ako podpora posúdenia vplyvu s cieľom posúdiť a porovnať vplyvy navrhovaných možností politiky. Externá štúdia bola vypracovaná na jeseň roku 2017 24 s cieľom posúdiť environmentálne, hospodárske a sociálne vplyvy možností politiky, zmeny v administratívnej záťaži a prínosy zjednodušenia a porovnať rôzne možnosti z hľadiska efektívnosti, účinnosti, súdržnosti a odporúčaní príslušných inštitúcií.

Posúdenie vplyvu

V rámci procesu posúdenia vplyvu sa analyzovali tri možnosti politiky: 1. základný scenár, t. j. žiadna zmena politiky, ale úplné presadzovanie súčasných pravidiel; 2. možnosť 1: cielené zmeny nariadenia o kontrole rybárstva; 3. možnosť 2: cielené zmeny systému na kontrolu rybárstva (najmä nariadení o: kontrole rybárstva, o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove a Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva). Možnosť 2 vykazovala výrazne lepšie výsledky v porovnaní s ostatnými možnosťami a bola vybraná ako uprednostňovaná.

Pozitívne environmentálne vplyvy by zahŕňali: zníženie nadmerného rybolovu, elimináciu odhadzovania úlovkov do mora, zdravšie populácie rýb a náležitú kontrolu chránených morských oblastí. Medzi hlavné sociálno-ekonomické prínosy patrí: zvýšenie miezd a konkurencieschopnosti odvetvia rybolovu, najmä pokiaľ ide o malé flotily; podpora vytvárania pracovných miest (najmä v oblasti IKT); lepšie dodržiavanie SRP a rovnaké zaobchádzanie s rybármi.

Náklady by boli „primerané“ dosiahnutým prínosom (najmä pokiaľ ide o úspory nákladov) a nákladovo efektívne, pričom značné výhody prevážia relatívne skromné zmeny v oblasti nákladov. Orgány členských štátov by tiež profitovali z úspory nákladov (157 miliónov EUR počas piatich rokov v porovnaní so základným scenárom) prostredníctvom zjednodušenia a interoperability.

V dôsledku uprednostňovanej možnosti sa neočakávajú žiadne negatívne sociálne alebo environmentálne vplyvy.

Posúdenie vplyvu bolo 8. januára 2018 predložené výboru pre kontrolu regulácie na preskúmanie kvality. Výbor preskúmal návrh správy a 9. februára 2018 vydal kladné stanovisko spolu s odporúčaniami na zlepšenie 25 .

Prehľad odporúčaní výboru a zmien v porovnaní s predchádzajúcim návrhom je uvedený v prílohe 1 k posúdeniu vplyvu.

Regulačná vhodnosť a zjednodušenie

Opatrenia a zmeny navrhované v rámci uprednostňovanej možnosti by výrazne podporili zníženie zbytočnej administratívnej záťaže pre verejné orgány a z dlhodobého hľadiska aj pre celú EÚ vzhľadom na to, že väčšina nových nákladov súvisí s rozvojom IKT a jednorazovými investíciami. Predpokladá sa, že uprednostňovaná možnosť zjednoduší a výrazne zníži administratívnu záťaž súčasného systému, pričom úspory nákladov sa odhadujú na 157 miliónov EUR v priebehu 5 rokov v porovnaní so základným scenárom. Treba poznamenať, že zatiaľ čo niektoré z úspor by mohli byť vyjadrené peňažne, niektoré ďalšie z nich boli identifikované, ale nebolo ich možné kvantifikovať.

Akejkoľvek dodatočnej záťaži malých prevádzkovateľov (malých rybárov) sa zabráni zavedením jednoduchých a nákladovo efektívnych systémov podávania správ o údajoch týkajúcich sa rybolovu, pričom sa využijú cenovo výhodné a široko dostupné technológie mobilných telefónov. Zavádzanie nových IKT navyše posilní inovácie a poskytne nové možnosti vytvárania pracovných miest pre malé a stredné podniky a startupy.

Základné práva

Návrh nemá žiadne dôsledky na ochranu základných práv. V návrhu sa objasňuje prístup k údajom a účel spracovania osobných údajov. Spracovanie osobných údajov sa vykoná tak, že sa budú dodržiavať povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov stanovené v nariadení (EÚ) 2016/679 a v nariadení, ktoré nahrádza nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Neexistuje žiadny vplyv na viazané rozpočtové prostriedky, pretože sa nenavrhuje žiadna úprava maximálnych súm financovania z európskych štrukturálnych a investičných fondov stanovených v operačných programoch na programové obdobie 2014 – 2020.

5.INÉ PRVKY

Vykonávacie plány a spôsoby sledovania, hodnotenia a podávania správ

V súčasnom nariadení o kontrole rybárstva sa už stanovuje, že Komisia vyhodnotí jeho vykonávanie každých päť rokov na základe správ predložených členskými štátmi. Toto pravidlo bude zachované. Podrobné vysvetlenie toho, ako budú skutočné vplyvy monitorované a vyhodnotené, je uvedené v oddiele 9 posúdenia vplyvu.

Vysvetľujúce dokumenty (v prípade smerníc)

Neuplatňuje sa.

Podrobné vysvetlenie osobitných ustanovení návrhu

Návrh je štruktúrovaný nasledovne:

Článok 1: Zmeny nariadenia (ES) č. 1224/2009

Článok 2: Zmeny nariadenia (ES) č. 768/2005

Článok 3: Zmeny nariadenia (ES) č. 1967/2006

Článok 4: Zmeny nariadenia (ES) č. 1005/2008

Článok 5: Zmeny nariadenia (EÚ) č. 2016/1139

Zmeny možno zhrnúť podľa hlavnej témy, podtém, príslušných článkov a osobitných ustanovení návrhu:

Zmeny nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva

TÉMA 1: PRESADZOVANIE

Podtéma

Články

Osobitné ustanovenia návrhu

Inšpekcia a dohľad

Zmenené: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

Objasnenie procesu inšpekcie, povinnosti inšpektorov, ako aj povinnosti kapitánov a prevádzkovateľov počas inšpekcií.

Digitalizácia správ o inšpekciách prostredníctvom povinného používania systému elektronického podávania správ o inšpekcii, ktorý umožní lepšie využívanie a výmenu údajov medzi príslušnými orgánmi a členskými štátmi.

Objasnenie úlohy a povinností kontrolných pozorovateľov.

Sankcie

Nové:

89a, 91a, 91b, 92a, 92b, prílohy III a IV

Zmenené:

82, 85, 90, 91, 92

Nové vymedzenia na účely objasnenia a vylepšenia „kapitoly o presadzovaní práva“.

Nový zoznam porušení pravidiel SRP, ktoré by mali byť kvalifikované ako závažné (bez uplatnenia akýchkoľvek kritérií).

Nový podrobný a vyčerpávajúci zoznam kritérií s cieľom zaradiť niektoré ďalšie porušenia pravidiel SRP medzi závažné. Prispeje to k vytvoreniu rovnakých podmienok pri súčasnom zabezpečení proporcionality.

Zavedenie povinných administratívnych sankcií a minimálnych výšok pokút za závažné porušenia pravidiel SRP, aby sa systém sankcií stal odstrašujúcejším a účinnejším vo všetkých členských štátoch a aby sa zabezpečili rovnaké podmienky.

Objasniť okamžité opatrenia na presadzovanie (alebo preventívne opatrenia), ktoré majú členské štáty prijať v prípade závažných porušení pravidiel.

Objasniť, že by mali byť body pridelené tak držiteľovi licencie na rybolov, ako aj kapitánovi v prípade, že ide o odlišné subjekty.

Objasniť, že konanie a prideľovanie bodov v prípade závažného porušenia môže vykonávať pobrežný členský štát, ale musí ho systematicky presadzovať vlajkový členský štát.

Spresniť, že body sa systematicky uplatňujú okrem hlavnej(-ých) sankcie(-í) v prípade závažných porušení pravidiel (s malým množstvom výnimiek v prípade, že pravidlá neporušil držiteľ licencie na rybolov alebo kapitán, napr. rekreačný rybolov);

Umožniť členským štátom lepšie využívať a vymieňať si údaje o porušeniach pravidiel a sankciách.

TÉMA 2: DOSTUPNOSŤ, KVALITA A ZDIEĽANIE ÚDAJOV

Podtéma

Články

Osobitné ustanovenia návrhu

Sledovanie plavidla

Zmenené: 4, 9, 10, 12

Nové: 9a

Zavádza sa pružnosť, pokiaľ ide o špecifikácie systému sledovania plavidiel (nemusí byť satelitný)

Objasnenie sa týka stredísk monitorovania plavidiel.

Všetky plavidlá vrátane plavidiel s dĺžkou pod 12 metrov musia mať systém sledovania.

Príslušné údaje sa sprístupnia agentúram, ktoré sa zúčastňujú na operáciách dohľadu.

Rybársky denník

Zmenené: 14

Výnimka z povinnosti nahlasovania úlovkov s hmotnosťou do 50 kg v rybárskych denníkoch sa zruší pre všetky kategórie plavidiel.

Pravidlá pre tzv. mieru tolerancie sú objasnené a prispôsobené osobitným situáciám/rybolovu.

Obsah rybárskeho denníka je zosúladený s novým ustanovením o vysledovateľnosti (používanie jedinečného identifikátora rybárskeho výjazdu) a mení sa tak, aby sa zvýšila kvalita zaznamenaných údajov.

Plavidlá s dĺžkou menej ako 12 metrov

Zmenené: 9, 14, 15

Nové: 15a

Súčasné výnimky sa odstránia a vymedzia sa iba dve kategórie rybárskych plavidiel: > 12 m a <12 m.

Všetky rybárske plavidlá <12 m musia nahlasovať svoje úlovky elektronicky.

Vyhlásenie o prekládke a vyhlásenia o vykládke

Zmenené:

20, 21, 22,

23, 24

Vypúšťajú sa:

16, 25, 28

Všetky údaje sa zaznamenávajú digitálne a predkladajú sa elektronicky. Obsah dokumentov je zosúladený s novým ustanovením o vysledovateľnosti (používanie jedinečného identifikátora rybárskeho výjazdu) a mení sa tak, aby sa zvýšila kvalita zaznamenaných údajov.

Súčasné výnimky týkajúce sa vyhlásenia o vykládke sa odstránia.

Požaduje sa povolenie na prekládku vo vodách mimo EÚ alebo v prístavoch tretích krajín udelené vlajkovým členským štátom.

Predchádzajúce oznámenie

Zmenené: 17, 19

Vypúšťajú sa: 18

Nové: 19a

Predchádzajúce oznámenia sa rozširujú na všetky plavidlá > 12 m a už nie sú obmedzené na populáciu rýb podľa viacročných plánov.

Požaduje sa predchádzajúce oznámenie pre rybárske plavidlá Únie, ktoré uskutočňujú vykládku v prístavoch tretích krajín.

Kontrola rekreačného rybolovu

Zmenené: 4, 55

Od členských štátov sa požaduje, aby mali systém na kontrolu účastníkov rekreačného rybolovu (registráciu alebo udeľovanie licencií) a na zhromažďovanie informácií o úlovkoch.

V prípade druhov, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia Únie uplatniteľné na rekreačný rybolov, musia byť hlásenia o úlovkoch zaslané príslušným orgánom a musí sa stanoviť systém registrácie alebo udeľovania licencií pre plavidlá.

Zachováva sa zákaz predaja úlovkov a odstraňujú sa súčasné výnimky v prípade Stredozemného mora [pozri zmeny nariadenia (ES) č. 1967/2006].

Podmienky majú stanoviť osobitné ustanovenia o kontrole a označovaní rybárskeho výstroja vzťahujúce sa na rekreačný rybolov, na sledovanie plavidla, na systémy registrácie alebo udeľovania licencií a na hlásenie úlovkov. Pokrývajú sa činnosti rekreačného rybolovu organizované komerčnými podnikmi.

Vysledovateľnosť

Zmenené: 4, 56, 57, 58

Nové: 56a

Objasňujú sa ustanovenia o vysledovateľnosti a zavádza sa nový článok o šaržách.

Informácie o vysledovateľnosti sú objasnené, aby umožňovali prepojiť konkrétnu šaržu produktov rybolovu s príslušnou vykládkou rybárskym plavidlom EÚ.

Informácie sa zaznamenávajú elektronicky, aby kontroly v dodávateľskom reťazci v rámci vnútorného trhu boli účinnejšie a efektívnejšie.

Výnimka pre dovážané produkty sa odstráni.

Rozsah uplatňovania ustanovenia o vysledovateľnosti je obmedzený na určité produkty rybolovu a akvakultúry.

Výnimka pre produkty predávané spotrebiteľom je zosúladená s ostatnými ustanoveniami nariadenia (maximálne 5 kg produktov rybolovu denne namiesto 50 EUR). 

Postupy a údaje pri vážení, preprave a predaji

Zmenené: 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68

Nové: 59a,

60a

Vypúšťajú sa: 61, 63, 67

Súčasné výnimky, ktoré narúšajú presné váženie a registráciu vylodených rýb, sú zjednodušené.

Jednoduchý a účinný systém zaručujúci presné váženie pri vykládke sa stanovuje pomocou váženia vykonaného registrovaným prevádzkovateľom.

Cielené postupy sa stanovujú pre netriedené vylodené úlovky.

Súčasné výnimky týkajúce sa množstiev predaných alebo poskytnutých na súkromnú spotrebu neregistrovaným kupujúcim sa zmenia a zosúladia s ustanoveniami o kontrole v dodávateľskom reťazci.

Objasňuje sa zodpovednosť a povinnosti prevádzkovateľov v rámci dodávateľského reťazca.

Zavádzajú sa požiadavky na digitálne zaznamenávanie a elektronické predkladanie záznamov o predaji, záznamov o prevzatí a prepravných dokumentov. Nahlasovanie zo strany prevádzkovateľov príslušným orgánom (vlajkový štát, štát vykládky, štát, v ktorom sa vykonáva predaj) je zjednodušené.

Dostupnosť a výmena údajov

Zmenené:

33, 34, 109, 110, 111, 112, 114 a 115

Nové: 111a; 112a

Vypúšťajú sa: 116

Digitalizácia dátového systému je dokončená a dostupnosť, spoľahlivosť a výmena údajov sa celkovo zlepšili.

Ustanovenia o prekódovaní údajov členskými štátmi a o predkladaní údajov Komisii sú zjednodušené a zosúladené s ostatnými zmenami.

Zmeny objasňujú údaje zhromaždené členskými štátmi, overovacie kroky a prístup Komisie k zhromaždeným údajom a ich účel.

Zmeny tiež objasňujú opatrenia na ochranu osobných údajov a bezpečnosť spracovania.

Článok o zabezpečenej časti webovej stránky sa vypúšťa.

TÉMA 3: ZOSÚLADENIE SO SRP

Podtéma

Články

Osobitné ustanovenia návrhu

Vymedzenie „pravidiel spoločnej rybárskej politiky“

Zmenené: 4

Vymedzenie „pravidiel spoločnej rybárskej politiky“ je objasnené a zosúladené so SRP.

Licencia na rybolov a oprávnenie na rybolov

Zmenené:

6, 7

Ustanovenia sú zosúladené so SRP.

Povinnosť vylodiť úlovky

Nové: 25a

Zmeny nariaďujú používanie diaľkových elektronických monitorovacích nástrojov (najmä CCTV) na kontrolu povinnosti vylodiť úlovky. Nové ustanovenia ovplyvnia jednotlivé plavidlá a segmenty flotily podľa posúdenia rizika a členské štáty ich vykonajú na regionálnej úrovni.

Rybolovná kapacita

Nové: 39a

Zmenené: 38, 41

Zavádza sa nový článok vyžadujúci, aby niektoré plavidlá s aktívnym rybárskym výstrojom boli vybavené zariadením, ktoré monitoruje a zaznamenáva výkon motora.

Súčasné ustanovenia o overovaní výkonu motora sú zjednodušené. Zavádzajú sa ustanovenia o fyzickom overovaní priestornosti rybárskych plavidiel.

Vnútroštátne kontrolné programy a výročné správy

Vypúšťajú sa: 46, príloha 1

Zmenené: 55

Nové: 93a

Vnútroštátne kontrolné programy sa rozširujú tak, aby zahŕňali kontrolu pravidiel SRP a nielen kontrolu viacročných programov. Preto sa vypúšťa príloha 1 o inšpekčných kritériách pre viacročné plány. Vnútroštátne kontrolné programy budú zahŕňať aj kontrolu rekreačného rybolovu.

Požadujú sa ročné správy o vnútroštátnych inšpekciách a kontrolách.

TÉMA 4: SÚČINNOSŤ S OSTATNÝMI POLITIKAMI

Rybársky výstroj

Zmenené: 14, 43, 55

Nahlasovanie strateného rybárskeho výstroja sa zjednodušuje a zlepšuje prostredníctvom rybárskych denníkov (elektronických) pre všetky kategórie plavidiel.

Súčasná výnimka platná pre plavidlá s dĺžkou <12 m, ktoré majú na palube potrebné vybavenie na vytiahnutie strateného výstroja, sa odstráni.

Stanovujú sa podmienky pre zavedenie ustanovení Únie o označovaní a kontrole rybárskeho výstroja na rekreačný rybolov.

Oblasti obmedzeného rybolovu

Zmenené: 4, 50

Vymedzenie pojmu „oblasti obmedzeného rybolovu“ a ustanovenia článku 50 sa menia tak, aby zohľadňovali oblasti obmedzeného rybolovu, na ktoré sa vzťahuje zvrchovanosť alebo právomoc členských štátov, ako aj mimo vôd EÚ.

TÉMA 5: ZOSÚLADENIE S LISABONSKOU ZMLUVOU

Zosúladenie s Lisabonskou zmluvou

Mnohé články boli zmenené alebo vložené

Právomoci udelené Komisii podľa nariadenia (ES) č. 1224/2009 sú zosúladené s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Taktiež ustanovenia, ktorými sa udeľujú rozhodovacie právomoci len Rade, sú prispôsobené tak, aby boli v súlade s novými postupmi uplatniteľnými na spoločnú rybársku politiku.

Zmeny nariadenia Rady (ES) č. 768/2005, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Téma

Články

Osobitné ustanovenia návrhu

Zosúladenie so SRP

Zmenené: 2 a 3

Zmenené: 17

Cieľ a poslanie agentúry sú plne zosúladené s novou SRP.

Geografická pôsobnosť kontrolných právomocí agentúry sa už neobmedzuje na medzinárodné vody.

Výmena údajov

Zmenené: 16

Zmeny objasňujú pravidlá výmeny a spracovávania informácií a opatrenia na ochranu osobných údajov.

Zosúladenie so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram EÚ

Zmenené: 26, 29, 39

Zavádza sa niekoľko pozmeňujúcich návrhov s cieľom lepšie zosúladiť zakladajúce nariadenie EFCA so spoločným prístupom.

Rozpočet

Zmenené: 35

Možnosti príjmov sú rozšírené tak, aby umožňovali dohody o delegovaní a granty ad hoc v súlade s podobnými ustanoveniami platnými pre iné agentúry (napr. Frontex).

Zmena nariadenia (ES) č. 1005/2008 ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie

Téma

Články

Osobitné ustanovenia návrhu

Digitalizácia osvedčenia o úlovku NNN (CATCH)

Nové: 12a až 12e

Systém osvedčovania úlovkov uvedený v kapitole III nariadenia (ES) č. 1005/2008 je založený na papierovej dokumentácii a v dôsledku toho nie je efektívny. Zmeny únijného systému osvedčovania úlovkov zabezpečujú vytvorenie databázy na riadenie osvedčení o úlovkoch (CATCH) založené na systéme riadenia informácií pre úradné kontroly, ktorý umožňuje kontroly založené na riziku, znižuje možnosti podvodného dovozu a znižuje administratívnu záťaž členských štátov.

Prevádzkové funkcie CATCH budú vyvíjané v rôznych fázach. Komisii sa udeľujú vykonávacie a delegované právomoci týkajúce sa fungovania a ďalšieho rozvoja CATCH.

Inšpekcie

Zmenené: 10

Zosúladenie s novými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Rybárske plavidlo zapojené do NNN rybolovu

Zmenené: 2, 3, 11

Zosúladenie s novými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1224/2009 a s príslušnými krížovými odkazmi.

Konanie a opatrenia na presadzovanie (vrátane závažných porušení pravidiel)

Nové: 42a, zmenené: 27, 42, 43

Vypúšťajú sa: 44 až 47

Zavádzajú sa krížové odkazy na zabezpečenie zosúladenia s novými ustanoveniami o konaní a presadzovaní vrátane sankcií v nariadení (ES) č. 1224/2009. Články, ktoré sú zastarané, sa vypúšťajú.

Zmena nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori

Zmena nariadenia (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie

Téma

Články

Osobitné ustanovenia návrhu

Nariadenie (ES) č. 1967/2006

Zmenené: 17

Vypúšťajú sa: 21, 23

V záujme zabezpečenia zlučiteľnosti s nariadením 1224/2009 sa vypúšťajú niektoré ustanovenia o športovom rybolove a ustanovenia o prekládke.

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1139

Vypúšťajú sa: 12, 13

V záujme zabezpečenia zlučiteľnosti s nariadením 1224/2009 sa vypúšťajú ustanovenia o rybárskych denníkoch a miere tolerancie

2018/0193 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie Rady č. 1224/2009 a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 768/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1005/2008 a nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/1139 týkajúce sa kontroly rybolovu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 26 ,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov 27 ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)Spoločná rybárska politika bola zreformovaná nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 28 . Ciele spoločnej rybárskej politiky a požiadavky na kontrolu a rybolovu a presadzovanie predpisov v tejto oblasti sú stanovené v článkoch 2 a 36 uvedeného nariadenia. Jej úspešné vykonávanie závisí od účinného a aktuálneho systému kontroly a presadzovania.

(2)Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 29 zaviedlo systém Únie na kontrolu rybárstva, ktorý okrem iného zabezpečuje monitorovacie strediská, sledovanie rybárskych plavidiel, povinnosti nahlasovania úlovkov, predchádzajúce oznámenia, povolenia na prekládku v tretích krajinách, uverejňovanie uzatvorenia rybolovu, kontrolu rybolovných kapacít, vnútroštátne kontrolné programy, kontrolu rekreačného rybolovu, kontroly v dodávateľskom reťazci produktov rybolovu a akvakultúry, váženie produktov rybolovu, prepravné dokumenty, vyhlásenia o vykládke, záznamy o predaji a vyhlásenia o prevzatí, inšpekcie a audity, sankcionovanie porušení predpisov a prístup k údajom.

(3)Nariadenie (ES) č. 1224/2009 však bolo navrhnuté pred prijatím novej spoločnej rybárskej politiky. Malo by sa preto zmeniť tak, aby sa lepšie riešili požiadavky na kontrolu a presadzovanie spoločnej rybárskej politiky v súlade s nariadením (EÚ) č. 1380/2013 a aby sa využili moderné a nákladovo efektívnejšie kontrolné technológie.

(4)V nariadení (ES) č. 1224/2009 by sa mal uviesť odkaz na vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 30 . V záujme jasnosti a konzistentnosti by sa niektoré vymedzenia stanovené v nariadení (ES) č. 1224/2009 mali vypustiť alebo zmeniť a mali by sa pridať nové vymedzenia.

(5)Vymedzenie pojmu „pravidlá spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva“ by sa malo zmeniť, aby sa spresnilo, že jej rozsah pôsobnosti zahŕňa všetky právne predpisy Únie uplatniteľné v rámci odvetvia rybolovu vrátane pravidiel týkajúcich sa technických a ochranných opatrení pre morské biologické zdroje, riadenia a kontroly flotíl Únie, ktoré tieto zdroje využívajú, spracovania produktov rybolovu a akvakultúry a obchodovaní s nimi, a systému Únie na zabránenie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ako aj medzinárodných dohôd uzatvorených Úniou

(6)Pojmy „údaje systému monitorovania plavidiel“ by sa mali nahradiť jasnejším výrazom „údaje o polohe plavidiel“. Vymedzenie „údajov o polohe plavidiel“ by už nemalo odkazovať na zasielanie družicovými sledovacími zariadeniami, pretože teraz sú už k dispozícii rôzne technológie na sledovanie plavidiel a zasielanie údajov o polohe plavidla.

(7)Vymedzenie pojmu "šarža" by sa malo zosúladiť s definíciou "šarže" stanovenou v potravinovom práve.

(8)Vymedzenia „viacročných plánov“ by sa mali aktualizovať, aby sa zohľadnili ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 o viacročných plánoch.

(9)Vo vymedzeniach „licencie na rybolov“, „oblastí obmedzeného rybolovu“ a „rekreačného rybolovu“ by sa pojem „živé vodné zdroje“ mal nahradiť výrazom „morské biologické zdroje“ s cieľom zosúladiť toto vymedzenie s nariadením (EÚ) č. 1380/2013.

(10)Vymedzenie „rybárskeho plavidla“ je stanovené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a zahŕňa plavidlá vybavené na komerčné využívanie morských biologických zdrojov, ako sú lovné plavidlá, podporné plavidlá, plavidlá na spracovanie rýb, plavidlá zapojené do prekládky a plavidlá na prepravu produktov rybolovu s výnimkou kontajnerových plavidiel. Vymedzenie „rybárskeho plavidla“ v nariadení (ES) č. 1224/2009 by sa preto malo vypustiť.

(11)V záujme posilnenia presadzovania pravidiel spoločnej rybárskej politiky by sa mali pridať nové vymedzenia pre „lovné plavidlo“ a „vypúšťanie“.

(12)Maloobjemový rybolov zohráva v Únii dôležitú úlohu z biologického, hospodárskeho a sociálneho hľadiska. Vzhľadom na možné vplyvy maloobjemového rybolovu na populáciu rýb je dôležité kontrolovať, či sú rybolovné činnosti a rybolovné úsilie menších plavidiel v súlade s pravidlami spoločnej rybárskej politiky. Na tento účel je potrebné získať údaje o polohe uvedených plavidiel. Preto by členské štáty mali mať možnosť sledovať všetky rybárske plavidlá vrátane tých, ktorých dĺžka nepresahuje12 metrov. Plavidlá s dĺžkou 12 metrov teraz môžu používať mobilné zariadenia, ktoré sú lacnejšie a ľahšie použiteľné.

(13)S cieľom objasniť úlohu stredísk na monitorovanie rybolovu by sa ustanovenia nariadenia (ES) č. 1224/2009 o týchto strediskách mali uvádzať v samostatnom článku.

(14)Nariadenie (ES) č. 1224/2009 bolo zmenené nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/812 31 s cieľom zosúladiť niektoré zo svojich ustanovení s povinnosťou vylodiť úlovky stanovenou v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. S cieľom umožniť náležitú kontrolu povinnosti vylodiť úlovky je nutné vybaviť, na základe posúdenia rizika, určitý percentuálny podiel rybárskych plavidiel vybavených elektronickými monitorovacími zariadeniami na priebežné nahrávanie vrátane kamerového systému (CCTV). CCTV údaje môžu byť doplnené údajmi z iných elektronických monitorovacích zariadení. Údaje z týchto zariadení, vrátane údajov z CCTV, poskytnú úradníkom členských štátov prostriedky na kontrolu dodržiavania povinnosti vylodiť úlovky na mori. Záznamy z CCTV by sa mali týkať len výstroja a častí plavidla, v ktorých sa produkty rybolovu vyťahujú na palubu, skladujú a manipuluje sa s nimi. Záznamy z CCTV by sa mali nahrávať lokálne a mali by byť k dispozícii výlučne úradníkom členských štátov alebo inšpektorom Únie na základe žiadosti, hlavne v kontexte inšpekcií, vyšetrovaní alebo auditov.

(15)V záujme dosiahnutia cieľov spoločnej rybárskej politiky sú spoľahlivosť a komplexný zber údajov o úlovkoch mimoriadne dôležité.

(16)Predkladanie údajov o registrácii úlovkov v papierovej forme viedlo k neúplnému a nespoľahlivému nahlasovaniu a nakoniec k nedostatočnému nahlasovaniu úlovkov členským štátom zo strany prevádzkovateľov a Komisii zo strany členských štátov a brzdilo výmenu informácií medzi členskými štátmi. Preto sa považuje za potrebné, aby kapitáni zaznamenávali údaje o úlovkoch digitálnym spôsobom a predkladali ich elektronicky, a to najmä pokiaľ ide o rybárske denníky, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke.

(17)Absencia povinnosti nahlasovania úlovkov kapitánmi plavidiel s dĺžkou menej ako 10 metrov viedli k neúplným a nespoľahlivým údajom o takýchto plavidlách, keďže zber údajov pre tieto plavidlá bol založený na plánoch odberu vzoriek. Preto je dôležité vyžadovať nahlasovanie úlovkov pre všetky rybárske plavidlá bez ohľadu na ich veľkosť. Týmto spôsobom sa pravidlá zjednodušia a zlepší sa dodržiavanie predpisov a kontroly.

(18)Pre plavidlá s dĺžkou najmenej 12 metrov je dôležité, aby sa informácie v rybárskom denníku stali presnejšími a obsahovali údaje o úlovkoch pre každý záťah alebo operáciu, pretože to zvýši účinnosť kontrol. V prípade plavidiel s dĺžkou menej ako 12 metrov by sa mali povinnosti týkajúce sa vyplnenia a predkladania rybárskeho denníka zjednodušiť a od kapitánov by sa malo požadovať, aby predložili informácie obsiahnuté v rybárskom denníku len raz, a to pred príchodom do prístavu.

(19)Ustanovenia týkajúce sa miery tolerancie v rámci odhadov rybárskeho denníka o množstvách rýb ponechaných na palube by sa mali zmeniť tak, aby sa zohľadnili nové pravidlá o nahlasovaní úlovkov s hmotnosťou nižšou ako 50 kg v rybárskych denníkoch. Okrem toho by sa ustanovenia týkajúce sa miery tolerancie mali zmeniť aj s prihliadnutím na špecifickosť úlovkov, ktoré sa vykladajú bez toho, aby boli triedené.

(20)Keď rybárske plavidlo opustí prístav, malo by sa okamžite spustiť elektronický rybársky denník a jedinečné identifikačné číslo rybárskeho výjazdu pridelené pre daný výjazd. Rybársky denník, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke by mali obsahovať odkaz na toto jedinečné identifikačné číslo rybárskeho výjazdu, aby sa umožnila zvýšená kontrola a zlepšilo sa overovanie údajov členskými štátmi a vysledovateľnosť produktov rybolovu v dodávateľskom reťazci. S cieľom zlepšiť a zjednodušiť zasielanie informácií o stratách rybárskeho výstroja príslušným orgánom členských štátov by formát rybárskeho denníka mal obsahovať informácie o stratených výstrojoch.

(21)Predchádzajúce oznámenie o vykládke umožňuje úradníkom lepšie kontrolovať dodržiavanie pravidiel registrácie úlovkov a rybolovných činností. S cieľom zlepšiť dodržiavanie pravidiel registrácie úlovkov by sa ustanovenia o predchádzajúcich oznámeniach mali uplatňovať na všetky plavidlá s dĺžkou nad 12 metrov a nielen na rybárske plavidlá loviace populácie rýb v rámci viacročných plánov. Členské štáty by mali byť oprávnené stanoviť kratšiu lehotu na predchádzajúce oznámenie pre plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, ktoré pôsobia výlučne v rámci ich teritoriálnych vôd, pokiaľ to neovplyvní ich schopnosť kontrolovať plavidlá po príchode.

(22)Rybárske plavidlá Únie, ktoré vyloďujú produkty rybolovu v tretích krajinách alebo prekladajú produkty rybolovu vo vodách tretích krajín alebo na šírom mori, by mali vlajkovým členským štátom predložiť predchádzajúce oznámenie alebo získať od nich povolenie. Takéto predchádzajúce oznámenia a povolenia sa požadujú vzhľadom na povinnosti vlajkových členských štátov s cieľom zabrániť tomu, aby produkty rybolovu pochádzajúce z NNN rybolovu mohli vstupovať na medzinárodné trhy.

(23)Ustanovenia o zaznamenávaní údajov o úlovkoch a rybolovného úsilia členských štátov by sa mali zmeniť tak, aby zahŕňali údaje, ktoré sa objavujú v záznamoch o vážení, záznamoch o prevzatí a prepravných dokumentoch.

(24)Pravidlá predkladania súhrnných údajov o úlovkoch a rybolovného úsilia Komisii by sa mali zjednodušiť ustanovením jednotného dátumu pre všetky podania.

(25)Ustanovenia týkajúce sa uverejnenia obdobia uzatvorenia rybolovu Komisiou po vyčerpaní rybolovných kvót alebo maximálneho povoleného rybolovného úsilia by sa mali zjednodušiť, aby sa umožnilo včasné uverejnenie takýchto uzatvorení. Tieto ustanovenia by sa mali navyše zosúladiť s povinnosťou vylodiť úlovky stanovenou v nariadení (EÚ) č. 1380/2013.

(26)Ustanovenia o rybolovnej kapacite by sa mali aktualizovať s odkazom na nariadenie (EÚ) č. 1380/2013.

(27)Ustanovenia týkajúce sa overovania priestornosti rybárskych plavidiel na účely kontroly rybolovnej kapacity by sa mali zjednodušiť a mali by sa objasniť ustanovenia týkajúce sa overenia výkonu motora. Ak výkon motora rybárskych plavidiel vybavených aktívnym rybárskym výstrojom presahuje výkon uvedený v ich registrácii, nie je možné zabezpečiť dodržiavanie stropov kapacity stanovených v nariadení (EÚ) č. 1380/2013. Preto je dôležité efektívne kontrolovať výkon motora rybárskych plavidiel vybavených aktívnym rybárskym výstrojom pomocou zariadení, ktoré priebežne monitorujú výkon motora.

(28)S cieľom zabezpečiť súlad s pravidlami spoločnej rybárskej politiky by sa od každého členského štátu malo požadovať, aby vytvoril a pravidelne aktualizoval ročný alebo viacročný vnútroštátny kontrolný program, ktorý by zahŕňal všetky pravidlá spoločnej rybárskej politiky. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa úradné kontroly vykonávali na základe rizika. Mali by sa vyžadovať aj ročné správy o vnútroštátnych inšpekciách a kontrolách.

(29)Oblasti obmedzeného rybolovu sú zriadené podľa právnych predpisov Únie, vnútroštátnych právnych predpisov a medzinárodných dohôd. Z tohto dôvodu by sa ustanovenia o kontrole oblastí obmedzeného rybolovu členskými štátmi mali uplatňovať bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Podľa potreby by sa mali kontrolovať aj rekreačné plavidlá loviace v oblastiach obmedzeného rybolovu.

(30)Rekreačný rybolov zohráva v Únii dôležitú úlohu z biologického, hospodárskeho aj sociálneho hľadiska. Vzhľadom na významné vplyvy rekreačného rybolovu na určité populácie rýb je potrebné zabezpečiť osobitné nástroje umožňujúce účinnú kontrolu rekreačného rybolovu zo strany členských štátov. Systém registrácie alebo udeľovania licencií by mal umožniť presné sčítanie fyzických a právnických osôb zúčastňujúcich sa na rekreačnom rybolove a zber spoľahlivých údajov o úlovkoch a postupoch. Zber dostatočných a spoľahlivých údajov o rekreačnom rybolove je nevyhnutné na posúdenie vplyvu takýchto rybolovných postupov na populácie rýb a poskytuje členským štátom a Komisii informácie potrebné na účinné riadenie a kontrolu morských biologických zdrojov.

(31)V rámci spoločnej rybárskej politiky sa už zaviedlo niekoľko osobitných ochranných opatrení uplatniteľných na rekreačný rybolov. Systémy registrácie alebo udeľovania licencií a systémy registrácie úlovkov by mali umožňovať účinnú kontrolu týchto osobitných ochranných opatrení.

(32)Ustanovenia o kontrolách v dodávateľskom reťazci by sa mali objasniť, aby členské štáty mohli vykonávať kontroly a inšpekcie vo všetkých fázach obchodovania s produktmi rybolovu a akvakultúry od prvého predaja až po maloobchodný predaj vrátane prepravy.

(33)Pravidlá uplatniteľné na rozdelenie produktov rybolovu a akvakultúry do šarží by sa mali objasniť. Malo by sa objasniť, že šarže by mali pozostávať z produktov rybolovu a akvakultúry jediného druhu, okrem prípadov, keď obsahujú veľmi malé množstvá.

(34)V súlade s požiadavkami na vysledovateľnosť stanovenými v článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 32 , vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 931/2011 33 stanovuje určité pravidlá vysledovateľnosti pre špecifické odvetvie potravín živočíšneho pôvodu, konkrétne povinnosť prevádzkovateľov viesť osobitný súbor informácií, ktorý musí byť k dispozícii príslušným orgánom na požiadanie a zaslaný prevádzkovateľovi, ktorému sa dodáva produkt rybolovu. V odvetví rybolovu je vysledovateľnosť dôležitá nielen z hľadiska bezpečnosti potravín, ale aj z hľadiska umožnenia kontroly a zabezpečenia ochrany záujmov spotrebiteľov.

(35)Preto je vhodné vychádzať z existujúcich pravidiel o vysledovateľnosti, ako sa stanovuje v článku 18 nariadenia (ES) č. 178/2002 a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 931/2011. Prevádzkovatelia by mali viesť osobitný súbor informácií o produktoch rybolovu a akvakultúry, sprístupniť ho na požiadanie príslušným orgánom a zaslať prevádzkovateľovi, ktorému sa produkt rybolovu dodáva. V prípade produktov rybolovu, ktoré nie sú dovezené, by informácie o vysledovateľnosti mali obsahovať jedinečné identifikačné číslo rybárskeho výjazdu, pretože to umožní spojiť konkrétnu šaržu produktov rybolovu s príslušnou vykládkou rybárskeho plavidla Únie alebo niekoľkými rybárskymi plavidlami Únie v rovnakej príslušnej geografickej oblasti.

(36)V súlade s nariadením (EÚ) č. 931/2011 by informácie o vysledovateľnosti, ktoré sú dôležité pre kontrolu produktov rybolovu a akvakultúry, mali byť dostupné od prvého predaja až po fázu maloobchodu. Umožní to najmä, aby informácie poskytnuté spotrebiteľovi týkajúce sa druhu a pôvodu produktu rybolovu alebo akvakultúry, boli presné.

(37)Rovnaké pravidlá by sa mali uplatňovať na produkty rybolovu a akvakultúry dovážané z tretích krajín. V prípade dovezených výrobkov by povinné údaje o vysledovateľnosti mali obsahovať odkaz na osvedčenie o úlovku stanovené v nariadení (ES) č. 1005/2008 34 .

(38)S cieľom zabezpečiť účinné a včasné zasielanie informácií o vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry by sa tieto informácie mali zaznamenávať digitalizovaným spôsobom a zasielať elektronicky v rámci dodávateľského reťazca a na požiadanie príslušným orgánom.

(39)V prípade produktov rybolovu predávaných priamo z rybárskych plavidiel spotrebiteľom sa pravidlá týkajúce sa vysledovateľnosti, registrovaných nákupcov a záznamov o predaji nevzťahujú na množstvá, ktoré sú nižšie ako určité prahové hodnoty. Uvedené prahové hodnoty by mali byť harmonizované a mali by sa znížiť, aby sa minimalizovalo uvádzanie na trh produktov rybolovu, ktoré nie je možné sledovať, a preto ani kontrolovať.

(40)V záujme dosiahnutia cieľov spoločnej rybárskej politiky majú spoľahlivosť a komplexný zber údajov o úlovkoch mimoriadny význam. Najmä zaznamenávanie úlovkov v čase vykládky by sa malo vykonávať čo najspoľahlivejšie. Na tento účel treba posilniť postupy týkajúce sa váženia produktov rybolovu pri vykládke.

(41)Váženie by mali vykonávať prevádzkovatelia registrovaní členskými štátmi na vykonávanie tejto úlohy a na systémoch schválených príslušnými orgánmi. Všetky produkty by sa mali pri vykládke zvážiť podľa jednotlivých druhov, pretože to zaručuje presnejšie nahlasovanie úlovkov. Okrem toho by sa záznamy o vážení mali zaznamenávať elektronicky a mali by sa uchovávať počas troch rokov.

(42)Vykládka netriedených druhov by sa mala povoliť len vtedy, ak budú splnené prísne podmienky vrátane váženia na systémoch, ktoré prevádzkujú alebo kontrolujú orgány členských štátov.

(43)S cieľom zlepšiť kontroly a umožniť rýchle overenie údajov o registrácii úlovkov a rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi je potrebné, aby všetci prevádzkovatelia zaznamenávali údaje digitálne a aby tieto údaje elektronicky predložili členským štátom do 24 hodín. Týka sa to najmä vyhlásenia o vykládke, záznamov o predaji a záznamov o prevzatí.

(44)Vzhľadom na dostupnosť primeraných technologických nástrojov by sa požiadavka digitálne zaznamenávať údaje a elektronicky ich predkladať členským štátom do 24 hodín mala vzťahovať na všetkých kupujúcich produktov rybolovu.

(45)Zasielanie prepravných dokumentov príslušným členským štátom by sa malo zjednodušiť a malo by sa uskutočniť pred odchodom, aby sa umožnili kontroly príslušnými orgánmi.

(46)Vyhlásenia o vykládke, záznamy o predaji, vyhlásenia o prevzatí a prepravné dokumenty by mali obsahovať odkaz na jedinečné identifikačné číslo rybárskeho výjazdu, aby sa posilnili kontroly a zlepšilo overovanie údajov členskými štátmi a vysledovateľnosť produktov rybolovu v dodávateľskom reťazci.

(47)Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1224/2009 o monitorovaní organizácií výrobcov a o monitorovaní cenových a intervenčných opatrení už nie sú relevantné a mali by sa vypustiť, keďže takéto monitorovanie je teraz stanovené nariadením (EÚ) č. 1379/2013.

(48)S cieľom zlepšiť posúdenie rizika vykonávané vnútroštátnymi orgánmi pri plánovaní kontrolných činností a účinnosť inšpekcií by sa mali posilniť požiadavky týkajúce sa vnútroštátneho registra porušení pravidiel.

(49)S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky v členských štátoch, pokiaľ ide o súdne zaobchádzanie so všetkými narušiteľmi pravidiel spoločnej rybárskej politiky, by sa mali objasniť a posilniť ustanovenia týkajúce sa určenia správania, ktoré predstavuje závažné porušenie takýchto pravidiel.

(50)S cieľom účinne odradiť od najnebezpečnejšieho správania v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie treba vypracovať úplný zoznam porušení pravidiel, ktoré sa za akýchkoľvek okolností považujú za závažné. Okrem toho treba na zabezpečenie proporcionality vypracovať úplný zoznam kritérií, ktoré majú príslušné vnútroštátne orgány použiť pri určovaní závažnosti niektorých ďalších porušení pravidiel.

(51)S cieľom zabezpečiť rýchlejšiu, účinnejšiu a odrádzajúcejšiu reakciu na závažné porušenia pravidiel by členské štáty mali zaviesť správne konanie proti takýmto závažným porušeniam bez toho, aby bolo dotknuté existujúce trestné konanie. Stanovenie štandardizovaných minimálnych úrovní pokút a zlepšenie bodového systému, ktoré môže viesť k pozastaveniu alebo odňatiu licencií na rybolov alebo práva na vedenie plavidla, tiež zvýši odstrašujúci účinok sankčných systémov všetkých členských štátov a zabráni recidíve.

(52)Vnútroštátne subjekty poverené kontrolou rybolovných činností, ako aj ktorékoľvek príslušné justičné orgány by mali mať prístup do vnútroštátneho registra porušení pravidiel. Úplne transparentná výmena informácií obsiahnutých vo vnútroštátnych registroch medzi členskými štátmi tiež zlepší účinnosť a zabezpečí rovnaké podmienky pre kontrolné činnosti.

(53)Validácia je dôležitým krokom pri zabezpečovaní spoľahlivosti a úplnosti údajov zhromaždených členskými štátmi podľa nariadenia (ES) č. 1224/2009. Mal by sa objasniť súbor údajov, ktoré sa majú overiť, a povinnosti členských štátov v prípade nezrovnalostí.

(54)S cieľom plniť svoje povinnosti podľa pravidiel spoločnej rybárskej politiky musí mať Komisia prístup k rôznym údajom zhromaždeným členskými štátmi. Malo by sa objasniť, ktoré údaje by mali byť prístupné Komisii a aké úlohy má Komisia vykonávať pomocou týchto údajov.

(55)Údaje zhromaždené členskými štátmi majú veľký význam aj pre vedecké účely. Malo by sa objasniť, že vedecké orgány členských štátov a Únie môžu získať prístup k údajom zhromaždeným v súlade s nariadením (ES) č. 1224/2009, a to najmä k údajom o polohe plavidiel a k údajom o rybolovných činnostiach. Napokon, údaje o rybolovných činnostiach zhromaždené členskými štátmi majú taktiež význam pre Eurostat, ktorý ich môže použiť na poskytovanie štatistiky o rybolove.

(56)Keďže výmena údajov medzi členskými štátmi má zásadný význam pre kontrolu a presadzovanie povinností podľa pravidiel spoločnej rybárskej politiky, mali by sa objasniť ustanovenia týkajúce sa takýchto výmen. Členské štáty by si mali navzájom poskytnúť prístup do svojich registrov porušení pravidiel, pretože im to umožní zlepšiť presadzovanie pravidiel týkajúcich sa rybárskych plavidiel Únie plaviacich sa pod vlajkou iného členského štátu v ich vodách a pravidiel týkajúcich sa rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich vlastnou vlajkou, ktoré sa dopustili porušenia pravidiel vo vodách iných členských štátov.

(57)Súbor údajov zhromaždených členskými štátmi, ku ktorým by Komisia mala mať prístup, ako sú údaje o rybolovných činnostiach, kontrolné údaje, iné elektronické databázy rybolovu a vnútroštátny register porušení pravidiel, môžu obsahovať osobné údaje. Keďže identifikačné číslo rybárskeho výjazdu alebo názov rybárskeho plavidla môže umožniť identifikáciu fyzických osôb, ako napríklad majiteľa alebo kapitána rybárskeho plavidla, informácie obsahujúce takéto údaje môžu za určitých okolností predstavovať aj osobné údaje.

(58)Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na kontrolu rybolovu a presadzovanie predpisov v tejto oblasti. Konkrétne na účely monitorovania rybolovných možností vrátane čerpania kvót, by Komisia mala byť schopná spracovať údaje z rybárskych denníkov, vyhlásení o vykládke, záznamov o predaji a ostatných údajov o rybolovných činnostiach s cieľom vykonať validáciu súhrnných údajov predložených členskými štátmi. Na účely overenia, auditov a monitorovania kontrolných činností vykonávaných členskými štátmi by Komisia mala mať prístup k informáciám a spracovávať ich, ako v prípade správ inšpekčných a kontrolných pozorovateľov a databázy porušení. V súvislosti s prípravou a dodržiavaním medzinárodných dohôd a ochranných opatrení by Komisia v prípade potreby mala spracovávať údaje o rybolovných činnostiach rybárskych plavidiel Únie mimo vôd Únie vrátane identifikačných čísel plavidla, mena vlastníka plavidla a mena kapitána plavidla.

(59)Osobné údaje spracovávané na účely kontroly rybolovu a presadzovania predpisov v tejto oblasti by sa mali vo všeobecnosti uchovávať päť rokov, pretože Komisia na účely monitorovania rybolovných možností overí súhrnné údaje predložené členskými štátmi do piatich rokov od ich zaslania. V prípade následných opatrení v súvislosti s porušeniami pravidiel, inšpekciami, overovaniami, sťažnosťami alebo auditmi, alebo v prípade prebiehajúcich súdnych alebo správnych konaní je potrebné osobitné dlhšie obdobie uchovávania počas 10 rokov z dôvodu dĺžky týchto procesov a potreby tieto údaje používať počas celého obdobia, v ktorom tieto procesy prebiehajú.

(60)Vždy a na všetkých úrovniach by sa malo zabezpečiť, že povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 35 , nariadení (EÚ) 2018/XX 36 , a prípadne vo vnútroštátnych ustanoveniach transponujúcich smernicu (EÚ) 2016/680 37 budú dodržiavané.

(61)Nariadením (ES) č. 1224/2009 sa Komisii udeľujú právomoci na vykonávanie niektorých ustanovení uvedeného nariadenia.

(62)V dôsledku nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy sa právomoci prenesené na Komisiu podľa nariadenia (ES) č. 1224/2009/ES musia zosúladiť s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

(63)Právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ by sa mala delegovať na Komisiu s cieľom doplniť nariadenie (ES) č. 1224/2009 o osobitné pravidlá upravujúce kontroly, pokiaľ ide o:

oslobodenie niektorých rybárskych plavidiel od povinnosti získať oprávnenie na rybolov;

ustanovenia platné v prípade poruchy elektronických systémov zaznamenávania a nahlasovania týkajúce sa systémov sledovania, rybárskeho denníka, predchádzajúcich oznámení, prekládok, vyhlásení o vykládke;

oslobodenie určitých kategórií rybárskych plavidiel od povinnosti vyplniť a predložiť predchádzajúce oznámenie a vyhlásenie o prekládke;

podrobné pravidlá týkajúce sa fungovania systémov vysledovateľnosti;

kritériá a postup registrácie osôb oprávnených na váženie a obsah záznamov o vážení;

pravidlá týkajúce sa postupov váženia a osobitné pravidlá pre malé pelagické druhy;

pravidlá týkajúce sa kontrolných pozorovateľov;

pravidlá inšpekcií pre príslušné orgány a prevádzkovateľov členských štátov;

vymedzenie spúšťača pre pozastavenie platnosti alebo odobratie licencie na rybolov, následné opatrenia týkajúce sa pozastavenia platnosti alebo odobratia, zmazanie bodov;

minimálne požiadavky na vnútroštátne akčné programy kontroly, ročné správy a stanovenie referenčných hodnôt;

stanovenie konečného termínu pre členské štáty, aby preukázali, že populácie rýb možno bezpečne využívať;

Je takisto mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác viedla vhodné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie uskutočňovali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 (1). Predovšetkým v záujme rovnomernej účasti pri vypracovaní delegovaných aktov by Európsky parlament a Rada mali dostať všetky dokumenty v rovnakom čase ako experti členských štátov a ich experti by mali mať systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú vypracovaním delegovaných aktov.

(64)Vykonávacie právomoci by sa mali preniesť na Komisiu s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1224/2009, pokiaľ ide o:

licencie na rybolov a oprávnenia na rybolov;

označovanie a identifikáciu rybárskych plavidiel, výstroja a plavidla;

technické požiadavky a vlastnosti sledovacích zariadení;

miera tolerancie;

konverzné faktory na premenu hmotnosti uskladnených alebo spracovaných rýb na živú hmotnosť;

obsah údajov o polohe plavidla, obsah a formát, pravidlá týkajúce sa dokončenia a digitálneho zaznamenávania a zasielania rybárskych denníkov, predchádzajúcich oznámení, vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke;

technické požiadavky a vlastnosti systémov elektronických monitorovacích zariadení vrátane CCTV;

formát predkladania registračných údajov o úlovkoch a o rybolovnom úsilí Komisii;

nápravu v prípade ujmy spôsobenej členskému štátu;

overovanie výkonu motora, priestornosti rybárskeho plavidla, overovanie typu, počtu a vlastností rybárskeho výstroja;

technické požiadavky a vlastnosti zariadení na nepretržité monitorovanie výkonu motora;

osvedčenie o výkone motora;

systém registrácie alebo udeľovania licencií, sledovanie plavidiel a kontrola výstroja na účely určitého rekreačného rybolovu;

plány odberu vzoriek pre netriedené vykládky;

registrovaní kupujúci;

správy o dohľade a inšpekčné správy;

prevádzkovanie databázy pre správy o dohľade a inšpekčné správy;

stanovenie množstiev oproti kvótam v prípade nápravných opatrení;

prevádzka bodového systému pre držiteľov licencií a kapitánov;

osobitné kontrolné a inšpekčné programy;

odpočítanie kvót;

prístup k údajom a výmena údajov;

nahlasovanie členskými štátmi;

vzájomnú pomoc,

Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 38 .

(65)V dôsledku nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné upraviť niektoré ustanovenia, ktoré udeľujú rozhodovacie právomoci len Rade, aby sa zosúladili s novými postupmi uplatniteľnými na spoločnú rybársku politiku. Preto by sa mali preformulovať ustanovenia nariadenia (ES) č. 1224/2009 týkajúce sa týchto prvkov:

prijatie prahovej hodnoty týkajúcej sa úlovkov v rámci každého viacročného plánu, pri prekročení ktorej sa má použiť určený prístav alebo miesto v blízkosti pobrežia a interval zasielania údajov;

zavedenie systému kontrolných pozorovateľov.

(66)Nariadenie (ES) č. 1224/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(67)Z dôvodu súladu s rozsahom pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1224/2009 by sa ciele nariadenia Rady (ES) č. 768/2005 39 mali rozšíriť. Misie Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva by sa mali vzťahovať na harmonizáciu uplatňovania spoločnej rybárskej politiky ako celku. Mali by zahŕňať výskum a vývoj v oblasti kontrolných a inšpekčných techník a poskytovanie pomoci Komisii v osobitných oblastiach.

(68)Malo by sa zabezpečiť, aby agentúra v rámci spracovania a výmeny údajov dodržiavala povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov stanovené v nariadení (EÚ) 2018/XX.

Zástupcovia inštitúcií Únie by mali mať možnosť zúčastňovať sa na zasadnutí správnej rady agentúry.

(69)Malo by sa objasniť, že návrh ročného pracovného programu, ako aj návrh viacročných pracovných programov agentúry, ktoré vypracúva výkonný riaditeľ, sa majú predložiť správnej rade agentúry.

(70)Malo by sa objasniť, že agentúra môže tiež získať finančné prostriedky vo forme dohôd o delegovaní alebo vo forme grantov ad hoc bez toho, aby boli dotknuté ostatné druhy príjmov.

(71)Napokon by mali byť objasnené aj ustanovenia týkajúce sa hodnotenia agentúry zo strany Komisie.

(72)Nariadenie (ES) č. 768/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(73)S cieľom zabezpečiť súlad medzi kontrolnými ustanoveniami by sa nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 40 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1139 41 mali zmeniť. Konkrétne ustanovenia týkajúce sa kontroly športového rybolovu, zaznamenávania a nahlasovania prekládok a registrácie úlovkov stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1967/2006 a ustanovenia týkajúce sa rybárskych denníkov a miery tolerancie v odhadoch zaznamenaných v rybárskom denníku stanovené v nariadení (EÚ) č. 2016/1139 by sa mali vypustiť a namiesto toho by sa mali uplatňovať príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1224/2009.

(74)Systém osvedčovania úlovkov uvedený v kapitole III nariadenia (ES) č. 1005/2008 je založený na papierovej dokumentácii a v dôsledku toho nie je efektívny a nie je v súlade s digitalizovaným systémom vysledovateľnosti produktov rybolovu. V súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami a na zabezpečenie účinného vykonávania systému by sa nariadenie (ES) č. 1005/2008 malo zmeniť s cieľom vytvoriť databázu na správu osvedčení o úlovkoch (CATCH) na základe systému riadenia informácií pre úradné kontroly, ktorý umožňuje kontroly založené na riziku, znižuje príležitosti podvodného dovozu a zmierňuje administratívnu záťaž členských štátov. Prevádzkové funkcie CATCH budú vyvíjané v rôznych fázach.

(75)S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 1005/2008, najmä s cieľom umožniť integrované riadenie, manipuláciu, uchovávanie a výmenu informácií a dokumentov dôležitých pre úradné kontroly, overenia a iné príslušné úradné činnosti, pokiaľ ide o dovoz a vývoz produktov rybolovu podľa nariadenia (ES) č. 1005/2008, by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie a delegované právomoci týkajúce sa fungovania a rozvoja CATCH na základe systému riadenia informácií pre úradné kontroly.

(76)S cieľom zabezpečiť súlad medzi právnymi nástrojmi Únie, ktorými sa riadi kontrola rybolovu, by sa mali niektoré ustanovenia o závažných porušeniach ustanovené v nariadení (ES) č. 1005/2008 vypustiť a v prípade potreby presunúť do nariadenia (ES) č. 1224/2009, ktoré je hlavným právnym nástrojom v oblasti kontroly rybolovu. V nariadení (ES) č. 1005/2008 by sa preto mali uviesť odkazy na ustanovenia o závažných porušeniach obsiahnuté v nariadení (ES) č. 1224/2009.

(77)Nariadenie (ES) č. 1005/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (ES) č. 1224/2009

Nariadenie (ES) č. 1224/2009 sa mení takto:

1.článok 4 sa mení takto:

a)úvodná veta sa nahrádza takto:

„Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013, pokiaľ v tomto nariadení nie je stanovené inak.“

b)Bod 2 sa nahrádza takto:

„2. „pravidlá spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva“ sú právne záväzné právne akty Únie vrátane medzinárodných dohôd uzavretých Úniou, ktoré sa týkajú ochrany, riadenia a využívania morských biologických zdrojov, akvakultúry a spracovania, prepravy a uvádzania na trh produktov rybolovu a akvakultúry;“.

c)Bod 9 sa nahrádza takto:

„9. „licencia na rybolov“ je úradný dokument, ktorý držiteľovi udeľuje právo využívať v súlade s vnútroštátnymi predpismi určitú rybolovnú kapacitu na komerčné využívanie morských biologických zdrojov. Obsahuje minimálne požiadavky týkajúce sa identifikácie, technických vlastností a vybavenia rybárskeho plavidla;“.

d)Bod 12 sa nahrádza takto:

„12. „údaje o polohe plavidla“ sú údaje o identifikácii rybárskeho plavidla, jeho zemepisnej polohe, dátume, čase, kurze a rýchlosti, ktoré sa zasielajú cez sledovacie zariadenia na palube rybárskych plavidiel do strediska monitorovania rybolovu vlajkového členského štátu;“.

e)Bod 14 sa nahrádza takto:

„14.„oblasť obmedzenia rybolovu“ je morská oblasť, v ktorej sú dočasne alebo trvalo obmedzené alebo zakázané rybolovné činnosti;“.

f)Bod 20 sa nahrádza takto:

„20.„šarža“ je dávka jednotiek produktov rybolovu alebo akvakultúry;".

g)Bod 24 sa nahrádza takto:

„24.„viacročné plány“ sú plány uvedené v článkoch 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, plány riadenia prijaté v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) 1380/2013, ako aj ostatné opatrenia Únie prijaté na základe článku 43 ods. 3 zmluvy, ktorými sa umožňuje konkrétne riadenie alebo obnova určitých populácií rýb na dlhšie ako jednoročné obdobie;“.

h)Bod 23 sa vypúšťa.

i)Bod 28 sa nahrádza takto:

„28. „rekreačný rybolov“ sú nekomerčné rybolovné činnosti, pri ktorých sa morské biologické zdroje využívajú na rekreáciu, cestovný ruch alebo šport.“

j)Bod 31 sa vypúšťa.

k)Vkladajú sa tieto body 33 a 34:

„33. „vypúšťanie“ je postup úmyselného vypúšťania rýb z rybárskeho výstroja skôr, ako sa tento výstroj úplne vytiahne na palubu rybárskeho plavidla;

34. „lovné plavidlo“ je rybárske plavidlo, ktoré sa používa na účely lovu morských biologických zdrojov.“

2.V článku 5 sa vypúšťa odsek 6.

3.Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Licencia na rybolov

1. Rybárske plavidlo Únie sa môže používať na komerčné využívanie morských biologických zdrojov iba vtedy, ak má platnú licenciu na rybolov.

2. Vlajkový členský štát zabezpečí, aby informácie uvedené v licencii na rybolov boli presné a zodpovedali informáciám uvedeným v registri rybárskej flotily Únie v zmysle v článku 24 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

3. Vlajkový členský štát dočasne pozastaví platnosť licencie na rybolov plavidlu, ktoré je dočasne imobilizované na základe rozhodnutia tohto členského štátu, alebo ktorého oprávnenie na rybolov je pozastavené v súlade s článkom 91b.

4. Vlajkový členský štát natrvalo odoberie licenciu na rybolov plavidlu, na ktoré sa vzťahuje opatrenie na prispôsobenie kapacity uvedené v článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, alebo ktorého oprávnenie na rybolov bolo odobrané v súlade s článkom 91b.

5. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa platnosti licencií na rybolov vydaných vlajkovým členským štátom, ako aj minimálnych informácií, ktoré v nich majú byť uvedené. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

4.Článok 7 sa mení takto:

a)odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Ak má členský štát osobitný vnútroštátny systém udeľovania oprávnení na rybolov rybárskym plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou, zašle Komisii na jej žiadosť súhrn informácií uvedených vo vydanom oprávnení a súvisiace súhrnné údaje o rybolovnom úsilí.“

b)Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa platnosti oprávnení na rybolov vydaných vlajkovým členským štátom, ako aj minimálnych informácií, ktoré v nich majú byť uvedené. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“.

c)Vkladá sa odsek 6:

„6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a, ktorými sa stanovia výnimky z povinnosti získať oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie s celkovou dĺžkou menej ako 10 metrov."

5.Článok 8 sa mení takto:

a)nadpis článku 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Označovanie a identifikácia rybárskych plavidiel Únie a výstroja“

b)Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa:

a)označovania a identifikácie plavidiel

b)identifikačných dokladov plavidla, ktoré sa majú nachádzať na palube;

c)označovania a identifikácie člnov a zariadení na zhlukovanie rýb;

d)označovania a identifikácie rybárskeho výstroja;

e)štítkov na označovanie výstroja;

f)označovania bójí a nastavenia lán.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

6.Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Systémy monitorovania plavidiel

1.Členské štáty prevádzkujú systémy monitorovania plavidiel s cieľom účinne monitorovať polohu a pohyb rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou bez ohľadu na to, kde sa tieto plavidlá nachádzajú, a rybárskych plavidiel vo vodách členských štátov prostredníctvom zberu a analýzy údajov o polohe plavidla. Každý vlajkový členský štát zabezpečí nepretržité a systematické monitorovanie a kontrolu presnosti údajov o polohe plavidla.

2.Rybárske plavidlá Únie musia mať na palube nainštalované plne funkčné zariadenie, ktoré umožní automatickú lokalizáciu a identifikáciu daného plavidla pravidelným zasielaním údajov o jeho polohe prostredníctvom systému monitorovania plavidiel.

Systémy monitorovania plavidiel okrem toho umožňujú stredisku monitorovania rybolovu vlajkového členského štátu uvedenému v článku 9a kedykoľvek kontaktovať rybárske plavidlo. Údaje o polohe plavidla a súradnice sa zasielajú buď cez satelitné spojenie, alebo cez pozemnú mobilnú sieť, ak je plavidlo v dosahu takejto siete.

3.Odchylne od odseku 2 môžu mať kapitáni rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov na palube mobilné zariadenie, ktoré umožňuje automatickú lokalizáciu a identifikáciu plavidla pravidelným zaznamenávaním a zasielaním údajov o polohe plavidla prostredníctvom systému monitorovania plavidiel. V prípade, že zariadenie nie je v dosahu mobilnej siete, údaje o polohe plavidla sa zatiaľ zaznamenávajú a zašlú sa hneď, ako sa plavidlo ocitne v dosahu takejto siete, a najneskôr pred vstupom do prístavu.

4.Ak sa rybárske plavidlo Únie nachádza vo vodách iného členského štátu, vlajkový členský štát automaticky zašle údaje o jeho polohe stredisku monitorovania rybolovu pobrežných členských štátov. Údaje o polohe plavidla sa zasielajú aj členskému štátu, v prístave ktorého rybárske plavidlo pravdepodobne vyloží úlovok, alebo vo vodách ktorého bude rybárske plavidlo pravdepodobne pokračovať v rybolovných činnostiach.

5.Ak rybárske plavidlo Únie pôsobí vo vodách tretej krajiny alebo vo vodách, v ktorých sú zdroje rybolovu riadené regionálnou organizáciou pre riadenie rybolovu v zmysle článku 3 ods. 1, a ak je to stanovené v dohode s touto treťou krajinou alebo platných pravidlách danej organizácie, údaje o polohe plavidla sa zasielajú aj danej krajine alebo organizácii.

6.Rybárske plavidlá tretích krajín, ktoré pôsobia vo vodách Únie, si dajú na palubu nainštalovať plne funkčné zariadenie, ktoré umožní automatickú lokalizáciu a identifikáciu takéhoto plavidla pravidelným zasielaním údajov o jeho polohe prostredníctvom systému monitorovania plavidiel rovnako, ako to platí v prípade rybárskych plavidiel Únie podľa tohto článku.

7.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a, ktorými stanoví podrobné pravidlá monitorovania rybolovných činností a rybolovného úsilia strediskami pre monitorovanie rybolovu, najmä pokiaľ ide o povinnosti kapitánov súvisiace so zariadeniami na monitorovanie plavidiel.

8.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa:

a)formátu a obsahu údajov o polohe plavidla;

b)požiadaviek a technických špecifikácií zariadení na monitorovanie plavidiel;

c)frekvencie zasielania údajov o polohe a pohybe rybárskych plavidiel vrátane oblastí obmedzenia rybolovu;

d)zasielania údajov pobrežným členským štátom.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

7.Vkladá sa nasledujúci článok 9a:

„Článok 9a

Strediská monitorovania rybolovu

1.Členské štáty zriadia a prevádzkujú strediská monitorovania rybolovu, ktoré monitorujú rybolovné činnosti a rybolovné úsilie. Stredisko monitorovania rybolovu konkrétneho členského štátu monitoruje rybárske plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou bez ohľadu na to, v akých vodách pôsobia alebo v akom prístave sa nachádzajú, ako aj rybárske plavidlá Únie plaviace sa pod vlajkou iných členských štátov a rybárske plavidlá tretích krajín, ktoré pôsobia vo vodách patriacich pod zvrchovanosť alebo právomoc daného členského štátu a vzťahujú sa na ne ustanovenia o systéme monitorovania plavidiel.

2.Každý vlajkový členský štát vymenuje príslušné orgány zodpovedné za stredisko monitorovania rybolovu a prijme vhodné opatrenia, ktorými zabezpečí, že jeho stredisko monitorovania rybolovu disponovalo primeranými personálnymi zdrojmi a bolo vybavené počítačovým hardvérom a softvérom umožňujúcim automatické spracovanie údajov a elektronický prenos údajov. Členské štáty zabezpečia postupy zálohovania a obnovy pre prípad zlyhania systému. Členské štáty môžu prevádzkovať spoločné stredisko monitorovania rybolovu.

3.Vlajkové členské štáty zabezpečia, aby strediská monitorovania rybolovu mali prístup ku všetkým relevantným údajom, najmä k tým, ktoré sú uvedené v článkoch 109 a 110, a aby fungovali 7 dní v týždni a 24 hodín denne.

4.Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a o podrobných pravidlách, na základe ktorých majú strediská monitorovania rybolovu monitorovať rybolovné činnosti, najmä pokiaľ ide o:

a)monitorovanie vstupu do konkrétnej oblasti a odchodu z nej;

b)monitorovanie a zaznamenávanie rybolovnej činnosti;

c)ustanovenia uplatniteľné v prípade technickej alebo komunikačnej poruchy alebo nefunkčnosti zariadenia na monitorovanie plavidiel;

d)opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade neprijatia údajov o polohe a pohybe rybárskych plavidiel.“

8.Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Automatický identifikačný systém

V súlade so smernicou 2002/59/ES musí byť rybárske plavidlo s celkovou dĺžkou viac ako 15 metrov vybavené systémom automatickej identifikácie, ktorý spĺňa výkonnostné normy Medzinárodnej námornej organizácie, a udržiavať tento systém v prevádzke.“

9.Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Zasielanie údajov na účely operácií dohľadu

Údaje zo systému, resp. systémov monitorovania plavidiel, systému automatickej identifikácie a systému detekcie plavidla zozbierané v rámci tohto nariadenia sa sprístupnia Komisii, agentúram Únie a príslušným orgánom členských štátov zapojeným do operácií dohľadu na účely námornej bezpečnosti a ochrany námornej dopravy, hraničnej kontroly, ochrany morského prostredia a všeobecného presadzovania práva.“

10.Článok 13 sa vypúšťa.

11.Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Vyplnenie rybárskeho denníka

1.Kapitán každého lovného plavidla Únie vedie elektronický rybársky denník na účely zaznamenávania rybolovných činností.

2.Rybársky denník uvedený v odseku 1 musí obsahovať najmä tieto informácie:

a)jedinečné identifikačné číslo rybárskeho výjazdu;

b)identifikačné čísla plavidla a meno rybárskeho plavidla;

c)trojmiestny alfabetický kód FAO každého druhu a relevantnej geografickej oblasti, z ktorej pochádzajú úlovky;

d)dátum a prípadne čas úlovkov;

e)dátum a čas odchodu z prístavu, príchodu do prístavu a trvanie rybárskeho výjazdu;

f)typ výstroja, jeho technické špecifikácie a rozmery;

g)odhadované množstvá každého druhu v kilogramoch živej hmotnosti alebo prípadne počet jedincov, a okrem toho aj samostatný záznam o množstvách alebo jedincoch, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť; v prípade rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou od 12 metrov tieto informácie sa poskytujú za jeden záťah alebo za jednu rybolovnú operáciu;

h)odhadovaný objem odhodených úlovkov v ekvivalente živej hmotnosti v prípade každého druhu, na ktorý sa nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky;

i)odhadovaný objem odhodených úlovkov v prípade každého druhu, na ktorý sa nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

j)použité konverzné faktory;

k)údaje požadované v rámci uplatňovania dohôd o rybárstve uvedených v článku 3 ods. 1.

3.V prípade rybárskeho výstroja strateného na mori musí rybársky denník obsahovať aj tieto informácie:

a)druh strateného výstroja;

b)dátum a čas straty výstroja;

c)poloha, kde bol výstroj stratený;

d)opatrenia prijaté na vyhľadanie tohto výstroja.

4.Povolená miera tolerancie odhadov množstiev rýb ponechaných na palube v kilogramoch zaznamenaných v rybárskom denníku v porovnaní s vylodenými množstvami alebo výsledkom inšpekcie je 10 % na druh. V prípade druhov ponechaných na palube, ktorých množstvo nepresahuje 50 kg ekvivalentu živej hmotnosti, je povolená miera tolerancie 20 % na druh.

Odchylne od prvého pododseku platí, že v prípade úlovkov uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a) prvej a tretej zarážke nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktoré sa vyloďujú netriedené, sa tolerančné limity stanovené v tomto odseku neuplatňujú na úlovky druhov, ktoré spĺňajú obe tieto podmienky:

a)predstavujú menej ako 1 % hmotnosti všetkých vylodených druhov a

b)ich celková hmotnosť je menej ako 100 kg.

5.V prípade druhov rybolovu, na ktoré sa vzťahuje režim Únie pre rybolovné úsilie, kapitáni lovných plavidiel Únie zaznamenávajú do rybárskeho denníka čas strávený v oblasti takto:

a)pokiaľ ide o vlečený výstroj:

i)    vstup do prístavu a odchod z prístavu nachádzajúceho sa v danej oblasti;

ii)    každý vstup do námornej oblasti, v ktorej platia osobitné pravidlá prístupu do vôd a k zdrojom, a odchod z takejto námornej oblasti;

iii)    úlovok v kilogramoch živej hmotnosti rozčlenený podľa druhov, ktorý sa nachádza na palube v čase odchodu z danej oblasti alebo pred vstupom do prístavu nachádzajúceho sa v danej oblasti;

b)pokiaľ ide o statický výstroj:

i)    vstup do prístavu a odchod z prístavu nachádzajúceho sa v danej oblasti;

ii)    každý vstup do námornej oblasti, v ktorej platia osobitné pravidlá prístupu do vôd a k zdrojom, a odchod z takejto námornej oblasti;

iii)    dátum a čas nastavenia alebo opätovného nastavenia statického výstroja v týchto oblastiach;

iv)    dátum a čas ukončenia rybolovných operácií pomocou statického výstroja;

v)    úlovok v kilogramoch živej hmotnosti rozčlenený podľa druhov, ktorý sa nachádza na palube v čase odchodu z danej oblasti alebo pred vstupom do prístavu nachádzajúceho sa v danej oblasti.

6.Na prevod hmotnosti uskladnených alebo spracovaných rýb na hmotnosť živých rýb na účely záznamu do rybárskeho denníka kapitáni lovných plavidiel Únie použijú konverzný faktor stanovený podľa odseku 9.

7.Kapitáni lovných plavidiel tretích krajín pôsobiacich vo vodách Únie zaznamenajú informácie uvedené v tomto článku rovnakým spôsobom ako kapitáni lovných plavidiel Únie.

8.Za správnosť údajov zaznamenaných v rybárskom denníku zodpovedá kapitán.

9.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov,

a)stanoviť podrobné pravidlá uplatňovanie miery tolerancie definovanej v odseku 3;

b)stanoviť podrobné pravidlá používania konverzných faktorov;

c)stanoviť konverzné faktory.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

12.Článok 15 sa nahrádza takto:

Článok 15

Elektronické predkladanie rybárskeho denníka

1.Kapitáni lovných plavidiel Únie s celkovou dĺžkou od 12 metrov elektronicky zasielajú informácie uvedené v článku 14 príslušnému orgánu svojho vlajkového členského štátu:

a)aspoň raz denne a prípadne aj po každom záťahu a

b)po ukončení poslednej rybolovnej operácie a pred príchodom do prístavu.

2.Kapitáni lovných plavidiel Únie s celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov elektronicky zasielajú informácie uvedené v článku 14 príslušnému orgánu svojho vlajkového členského štátu po ukončení poslednej rybárskej operácie a pred vstupom do prístavu.

3.Kapitáni lovných plavidiel Únie elektronicky zasielajú informácie uvedené v článku 14 aj v čase konania inšpekcie a na žiadosť príslušného orgánu svojho vlajkového členského štátu.

4.Príslušné orgány pobrežného členského štátu prijmú od vlajkového členského štátu elektronické hlásenia, ktoré obsahujú údaje od rybárskych plavidiel podľa odsekov 1, 2 a 3.

5.Kapitáni lovných plavidiel tretích krajín pôsobiacich vo vodách Únie elektronicky zasielajú príslušným orgánom pobrežného členského štátu informácie uvedené v článku 14.“

13.Vkladá sa tento článok 15a:

Článok 15a

Delegované a vykonávacie akty o požiadavkách na rybárske denníky

1.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a, ktoré sa týkajú:

a)ustanovení uplatniteľných v prípade technickej alebo komunikačnej poruchy alebo nefunkčnosti elektronických systémov zaznamenávania a nahlasovania údajov z rybárskeho denníka;

b)opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade neprijatia údajov z rybárskeho denníka;

c)prístupu k údajom z rybárskeho denníka a opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nedostupnosti týchto údajov z dôvodu poruchy.

2.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá, ktoré sa týkajú:

a)formátu, obsahu a predkladania rybárskeho denníka;

b)vypĺňania a digitálneho zaznamenávania informácií do rybárskeho denníka;

c)fungovania systému elektronického zaznamenávania a nahlasovania údajov z rybárskeho denníka;

d)požiadaviek, na základe ktorých má rybárske plavidlo Únie zasielať príslušným orgánom svojho vlajkového štátu údaje z rybárskeho denníka, a požiadaviek, na základe ktorých majú tieto orgány zasielať potvrdenie o prijatí uvedených údajov;

e)požiadaviek a formátu na výmenu informácií z rybárskeho denníka medzi členskými štátmi;

f)úloh jediného orgánu uvedeného v článku 5 ods. 5 v súvislosti s rybárskym denníkom;

g)frekvencie zasielania údajov z rybárskeho denníka.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

14.Článok 16 sa vypúšťa.

15.Článok 17 sa mení takto:

a)Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia viacročných plánov, kapitáni rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou od 12 metrov aspoň štyri hodiny pred odhadovaným časom príchodu do prístavu elektronicky oznámia príslušným orgánom svojho vlajkového členského štátu tieto informácie:

a)jedinečné identifikačné číslo výjazdu uvedené v rybárskom denníku;

b)identifikačné čísla plavidla a meno rybárskeho plavidla;

c)názov cieľového prístavu a účel príchodu, napríklad vykládka, prekládka alebo prístup k službám;

d)dátumy rybolovného výjazdu a relevantné geografické oblasti, z ktorých pochádzajú úlovky;

e)dátum a čas odchodu z prístavu a predpokladaný dátum a čas príchodu do prístavu;

f)trojmiestny alfabetický kód FAO každého druhu;

g)množstvá každého druhu zaznamenané v rybárskom denníku, a okrem toho aj samostatný záznam o množstvách, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť;

h)množstvá každého druhu, ktoré sa majú vylodiť alebo preložiť, a okrem toho aj samostatný záznam o množstvách jedincov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť.“

b)Vkladá sa odsek 1a:

„1a.Pobrežný členský štát môže plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou, ktoré pôsobia výhradne v jeho pobrežných vodách, stanoviť kratší časový úsek na predbežné oznámenie za predpokladu, že to neohrozí schopnosť členských štátov vykonávať inšpekcie.“

c)Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a, ktoré sa týkajú:

a)oslobodenia určitých kategórií rybárskych plavidiel od povinnosti stanovenej v odseku 1 s prihliadnutím na množstvá a typy produktov rybolovu, ktoré sa majú vylodiť;

b)rozšírenia povinnosti predbežného oznámenia stanovenej v odseku 1 na rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov v prípade špecifických rybolovných činností;

c)ustanovení uplatniteľných v prípade technickej alebo komunikačnej poruchy alebo nefunkčnosti elektronických systémov zaznamenávania a nahlasovania údajov na účely predchádzajúceho oznámenia;

d)opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade neprijatia údajov týkajúcich sa predchádzajúceho oznámenia;

e)prístupu k údajom týkajúcim sa predchádzajúceho oznámenia a opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade nedostupnosti týchto údajov z dôvodu poruchy.“

16.Článok 18 sa vypúšťa.

17.V článku 19 sa slová „v článku 17 a 18“ nahrádzajú slovami „v článku 17“.

18.Vkladá sa článok 19a:

„Článok 19a

Predchádzajúce oznámenie o vykládke v prístavoch tretích krajín

1.Rybárske plavidlá Únie smú vykonávať vykládku v prístavoch mimo vôd Únie len vtedy, ak aspoň tri dni pred odhadovaným časom príchodu do prístavu elektronicky oznámia príslušným orgánom svojho vlajkového členského štátu informácie uvedené v odseku 3 a vlajkový členský štát v rámci tohto časového úseku nezamietol povolenie na vykládku.

2. Vlajkový členský štát môže plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou, ktoré vykonávajú rybolovné činnosti vo vodách tretích krajín, stanoviť kratší časový úsek na predbežné oznámenie, ako je uvedený v odseku 1, s prihliadnutím na typ produktov rybolovu a vzdialenosť medzi rybolovnou oblasťou a prístavom.

3.Kapitáni rybárskych plavidiel Únie zasielajú vlajkovému členskému štátu tieto informácie:

a)jedinečné identifikačné číslo výjazdu ako je uvedené v lodnom denníku v súlade s článkom 14 ods. 2 písm. a);

b)identifikačné číslo plavidla a meno rybárskeho plavidla;

c)názov cieľového prístavu a účel príchodu, napríklad vykládka alebo prístup k službám;

d)relevantné geografické oblasti, z ktorých pochádzajú úlovky;

e)dátum a čas odchodu z prístavu a predpokladaný dátum a čas príchodu do prístavu;

f)trojmiestny alfabetický kód FAO každého druhu;

g)množstvá každého druhu zaznamenané v rybárskom denníku;

h)množstvá rýb každého druhu, ktoré sa majú vylodiť.

4.Ak na základe analýzy zaslaných informácií a iných dostupných informácií existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že rybárske plavidlo nedodržiava pravidlá spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, príslušné orgány vlajkového členského štátu požiadajú na účely prípadnej kontroly o spoluprácu tretiu krajinu, v ktorej plavidlo plánuje vykonať vykládku. Na tento účel môže vlajkový členský štát od rybárskeho plavidla žiadať, aby vykládku vykonalo v inom prístave, alebo oddialiť čas príchodu do prístavu alebo vykládku.“

19.V článku 20 sa vkladajú tieto odseky 2a a 2b:

„2a. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 a článok 43 ods. 3 tohto nariadenia, odovzdávajúce a prijímajúce plavidlá Únie smú vykonávať prekládku na mori mimo vôd Únie alebo v prístavoch tretích krajín len na základe povolenia od svojho vlajkového členského štátu, resp. vlajkových členských štátov.

2b. Na účely žiadosti o povolenie na prekládku podľa odseku 2a kapitáni plavidiel Únie tri dni pred plánovanou operáciou prekládky elektronicky zašlú svojmu vlajkovému členskému štátu aspoň tieto informácie:

a)jedinečné identifikačné číslo výjazdu uvedené v rybárskom denníku v súlade s článkom 14 ods. 2 písm. a);

b)identifikačné čísla plavidiel a mená odovzdávajúceho aj prijímajúceho rybárskeho plavidla;

c)trojmiestny alfabetický kód FAO každého druhu a relevantnej geografickej oblasti, z ktorej pochádzajú úlovky;

d)odhadované množstvá každého druhu v kilogramoch hmotnosti výrobku a živej hmotnosti rozdelené podľa preloženého druhu produktu;

e)cieľový prístav prijímajúceho rybárskeho plavidla;

f)dátum a čas plánovanej prekládky;

g)geografickú polohu alebo konkrétne meno prístavu, v ktorom sa plánuje operácia prekládky.“

20.Článok 21 sa nahrádza takto:

Článok 21

Vyplnenie vyhlásenia o prekládke

1.Kapitáni rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou od 10 metrov, ktoré sú zapojené do operácie prekládky, musia vyplniť elektronické vyhlásenie o prekládke.

2.Vyhlásenie o prekládke uvedené v odseku 1 musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a)jedinečné identifikačné číslo výjazdu uvedené v rybárskom denníku v súlade s článkom 14 ods. 2 písm. a);

b)identifikačné čísla plavidiel a mená odovzdávajúceho aj prijímajúceho rybárskeho plavidla;

c)trojmiestny alfabetický kód FAO každého druhu a relevantnej geografickej oblasti, z ktorej pochádzajú úlovky;

d)odhadované množstvá každého druhu v kilogramoch hmotnosti výrobku a živej hmotnosti, rozčlenené podľa typu prezentácie výrobku, alebo prípadne počet jedincov, a okrem toho aj samostatný záznam o množstvách alebo jedincoch, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť;

e)cieľový prístav prijímajúceho rybárskeho plavidla a predpokladaný dátum a čas príchodu;

f)dátum a čas prekládky;

g)geografickú oblasť alebo určený prístav prekládky;

h)použité konverzné faktory.

3.Povolená miera tolerancie odhadov množstiev rýb ponechaných na palube v kilogramoch zaznamenaných vo vyhlásení o prekládke v porovnaní s vylodenými množstvami alebo výsledkom inšpekcie je 10 % na druh.

4.Kapitáni odovzdávajúceho a prijímajúceho rybárskeho plavidla sú zodpovední za správnosť údajov zaznamenaných vo svojich vyhláseniach o prekládke.

5.Na prevod hmotnosti uskladnených alebo spracovaných rýb na hmotnosť živých rýb na účely vyhlásenia o prekládke kapitáni rybárskych plavidiel použijú konverzný faktor stanovený podľa článku 14 ods. 9.

6.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a s cieľom oslobodiť určité kategórie rybárskych plavidiel od povinnosti stanovenej v odseku 1 s prihliadnutím na množstvá a/alebo typ produktov rybolovu.“

21.Články 23 a 24 sa nahrádzajú takto:

„Článok 22

Elektronické zasielanie údajov z vyhlásenia o prekládke

1.Kapitáni rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou od 10 metrov elektronicky zašlú informácie uvedené v článku 21 príslušnému orgánu svojho vlajkového členského štátu do 24 hodín od ukončenia operácie prekládky.

2.Príslušné orgány pobrežného členského štátu prijmú od vlajkového členského štátu elektronické hlásenia, ktoré obsahujú údaje od rybárskych plavidiel podľa v odseku 1.

3.Ak rybárske plavidlo vykoná prekládku úlovku v inom členskom štáte ako vo svojom vlajkovom členskom štáte, príslušné orgány daného vlajkového členského štátu ihneď po prijatí elektronicky zašlú údaje uvedené vo vyhlásení o prekládke príslušným orgánom členského štátu, v ktorom bola táto prekládka vykonaná a členského štátu, pre ktorý je úlovok určený.

4.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a, ktoré sa týkajú:

a)ustanovení uplatniteľných v prípade technickej alebo komunikačnej poruchy alebo nefunkčnosti elektronických systémov zaznamenávania a nahlasovania údajov o prekládke;

b)opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade neprijatia údajov o prekládke;

c)prístupu k údajom o prekládke a opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade nedostupnosti týchto údajov z dôvodu poruchy.

5.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa:

a)formátu a obsahu vyhlásenia o prekládke;

b)vypĺňania a elektronického zaznamenávania údajov o prekládke;

c)fungovania systému elektronického zaznamenávania a nahlasovania údajov o prekládke;

d)požiadaviek, na základe ktorých má rybárske plavidlo Únie zasielať príslušným orgánom svojho vlajkového štátu údaje o prekládke, a požiadaviek, na základe ktorých majú tieto orgány zasielať potvrdenie o prijatí uvedených údajov;

e)požiadaviek a formátu na výmenu informácií o prekládke medzi členskými štátmi;

f)úloh jediného orgánu uvedeného v článku 5 ods. 5 v súvislosti s prekládkami;

g)frekvencie zasielania údajov o prekládke.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.

Článok 23

Vyplnenie vyhlásenia o vykládke

1.Kapitán rybárskeho plavidla Únie alebo jeho zástupca vyplní elektronické vyhlásenie o vykládke.

2.Vyhlásenie o vykládke uvedené v odseku 1 musí aspoň tieto informácie:

a)jedinečné identifikačné číslo rybolovného výjazdu;

b)identifikačné čísla plavidla a meno rybárskeho plavidla;

c)trojmiestny alfabetický kód FAO každého druhu a relevantnej geografickej oblasti, z ktorej pochádzajú úlovky;

d)odhadované množstvá každého druhu v kilogramoch hmotnosti výrobku a živej hmotno-250sti, rozčlenené podľa typu prezentácie výrobku, alebo prípadne počet jedincov, a okrem toho aj samostatný záznam o množstvách alebo jedincoch, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť;

e)prístav vykládky;

f)dátum a čas vykládky;

g)registračné číslo osoby vykonávajúcej váženie;

h)použité konverzné faktory.

3.Za správnosť údajov zaznamenaných vo vyhlásení o vykládke zodpovedá kapitán.

5.Na prevod hmotnosti uskladnených alebo spracovaných rýb na hmotnosť živých rýb na účely vyhlásenia o vykládke kapitáni rybárskych plavidiel použijú konverzný faktor stanovený podľa článku 14 ods. 9.

Článok 24

Elektronické zasielanie údajov z vyhlásenia o vykládke

1.Kapitán rybárskeho plavidla Únie alebo jeho zástupca elektronicky zašle informácie uvedené v článku 23 príslušnému orgánu svojho vlajkového členského štátu do 24 hodín od ukončenia vykládky.

2.Odchylne platí, že v prípade produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu, ktoré sa vyloďujú netriedené a ktoré sa vážia v súlade s článkom 60 ods. 5 písm. c), kapitán zašle aktualizované informácie podľa článku 23 bezprostredne po druhom vážení, aby sa zohľadnil výsledok druhého váženia.

3.Ak rybárske plavidlo vylodí úlovok v inom členskom štáte ako vo svojom vlajkovom členskom štáte, príslušné orgány vlajkového členského štátu elektronicky zašlú vyhlásenie o vykládke ihneď po prijatí príslušným orgánom členského štátu, v ktorom bol úlovok vylodený.

4.Príslušné orgány pobrežného členského štátu prijmú od vlajkového členského štátu elektronické hlásenia, ktoré obsahujú údaje od rybárskych plavidiel podľa odsekov 1 a 2.

5.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a, ktoré sa týkajú:

a)výnimiek týkajúcich sa zasielania vyhlásenia o vykládke;

b)ustanovení uplatniteľných v prípade technickej alebo komunikačnej poruchy alebo nefunkčnosti elektronických systémov zaznamenávania a nahlasovania údajov o vykládke;

c)opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade neprijatia údajov z vyhlásenia o vykládke;

d)prístupu k údajom o vykládke a opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade nedostupnosti týchto údajov z dôvodu poruchy.

6.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá, ktoré sa týkajú:

a)formátu a obsahu vyhlásení o vykládke;

b)vypĺňania a digitálneho zaznamenania údajov z vyhlásenia o vykládke;

c)fungovania systému elektronického zaznamenávania a nahlasovania údajov z vyhlásenia o vykládke;

d)požiadaviek, na základe ktorých má rybárske plavidlo Únie zasielať príslušným orgánom svojho vlajkového štátu vyhlásenie o vykládke, a požiadaviek, na základe ktorých majú tieto orgány zasielať potvrdenie o prijatí tohto vyhlásenia;

e)požiadaviek a formátu na výmenu údajov z vyhlásenia o vykládke medzi členskými štátmi;

f)úloh jediného orgánu uvedeného v článku 5 ods. 5 v súvislosti s vyhlásením o vykládke;

g)frekvenciu zasielania údajov z vyhlásenia o vykládke.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

22.Článok 25 sa vypúšťa.

23.V kapitole 1 hlave IV oddiele 1 sa vkladá tento článok 25a:

Článok 25a

Kontrola povinnosti vylodiť úlovky

1.Členské štáty zabezpečia účinnú kontrolu povinnosti vylodiť úlovky. Na tento účel sa minimálny podiel rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a lovia druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vyloviť úlovky, stanovený v odseku 2 musí vybaviť systémami priemyselnej televízie (CCTV) s kontinuálnym záznamom, ktoré uchovávajú údaje.

2.Percentuálny podiel rybárskych plavidiel uvedených v odseku 1 sa pre rôzne rizikové kategórie sa stanoví v osobitných programoch kontroly a inšpekcie prijatých podľa článku 95. V týchto programoch sa určia aj rizikové kategórie a typy rybárskych plavidiel zaradených do týchto kategórií.

3. Okrem systémov priemyselnej televízie (CCTV) uvedených v odseku 1 môžu členské štáty vyžadovať na účely kontroly povinnosti vylodiť úlovky používanie iných elektronických systémov monitorovania.

4.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa požiadaviek, technických špecifikácií, inštalácie a fungovania elektronických systémov monitorovania, ktoré slúžia na kontrolu povinnosti vylodiť úlovky, vrátane systémov priemyselnej televízie (CCTV) s kontinuálnym záznamom.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

24.Článok 28 sa vypúšťa.

25.V článku 29 sa v odseku 3 vypúšťa posledná veta.

26.Článok 32 sa vypúšťa.

27.Článok 33 sa nahrádza takto:

„Článok 33

Zaznamenávanie úlovkov a rybolovného úsilia

1.Každý vlajkový členský štát zaznamenáva všetky údaje o úlovkoch a rybolovnom úsilí uvedené v tomto nariadení, najmä údaje uvedené v článkoch 14, 21, 23, 55, 59a, 62, 66 a 68, a originály týchto údajov uchováva najmenej tri roky a v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

2.Do 15. dňa každého mesiaca každý vlajkový členský štát elektronicky zašle Komisii alebo ňou určenému orgánu súhrnné údaje:

a)o množstvách každej populácie alebo skupiny populácií ulovených a držaných na palube a o množstvách každého odhodeného druhu v ekvivalente živej hmotnosti za predchádzajúci mesiac a okrem toho aj samostatný záznam o množstvách alebo jedincoch, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť;

b)o rybolovnom úsilí vynaloženom počas predchádzajúceho mesiaca za každú rybolovnú oblasť, na ktorú sa vzťahuje režim rybolovného úsilia, alebo prípadne za každý typ rybolovu, na ktorý sa vzťahuje takýto režim.

3.V prípade, že údaje, ktoré členské štáty zaslali v súlade s odsekom 2, sú založené na odhadoch populácie alebo skupiny populácií, členský štát poskytne Komisii množstvá opravené na základe vyhlásení o vykládke hneď, ako budú k dispozícií, a najneskôr 12 mesiacov od dátumu vykládky.

4.V prípade, že členský štát zistí nezrovnalosti medzi informáciami zaslanými Komisii v súlade s odsekmi 2 a 3 a výsledkami overenia vykonaného v súlade s článkom 109, členský štát poskytne Komisii množstvá opravené na základe tohto overenia hneď, ako budú k dispozícií, a najneskôr 12 mesiacov od dátumu vykládky.

5.Všetky úlovky z populácie alebo skupiny populácií, na ktoré sa vzťahuje kvóta a ktoré ulovili rybárske plavidlá Únie, sa bez ohľadu na miesto vykládky započítajú do kvóty, ktorú má ich členský štát k dispozícii pre danú populáciu alebo skupinu populácií.

6.Členské štáty zaznamenávajú úlovky ulovené v rámci vedeckého výskumu, ktoré sa uvádzajú na trh a predávajú, a v relevantných prípadoch aj tie, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť; údaje o týchto úlovkoch predkladajú Komisii. Pokiaľ predstavujú viac ako 2 % príslušnej kvóty, započítavajú sa do kvóty, ktorú má k dispozícii vlajkový členský štát. Tento odsek sa nevzťahuje na úlovky získané počas prieskumov na mori v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1004 (*).

7.S výnimkou úsilia vynaloženého rybárskymi plavidlami, ktoré sú oslobodené od uplatňovania režimu rybolovného úsilia, všetky rybárske činnosti vykonávané rybárskymi plavidlami Únie, ktoré majú na palube plavidla alebo prípadne používajú rybársky výstroj, na ktorý sa vzťahuje režim rybolovného úsilia, alebo ktoré pôsobia v rybolovnej oblasti, na ktorú sa tento režim vzťahuje, sa započítavajú do maximálneho povoleného rybolovného úsilia súvisiaceho s touto geografickou oblasťou a týmto rybárskym výstrojom alebo týmto typom rybolovu, ktorý má vlajkový členský štát k dispozícii.

8.Rybolovné úsilie vynaložené v rámci vedeckého výskumu plavidlom, ktoré má na palube rybársky výstroj, na ktorý sa vzťahuje režim rybolovného úsilia alebo ktoré vykonáva operácie v rybolovnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje režim rybolovného úsilia, sa započíta do maximálneho povoleného rybolovného úsilia súvisiaceho s takýmto rybárskym výstrojom alebo takýmto druhom rybolovu a s takou geografickou oblasťou jeho vlajkového členského štátu, ak sa úlovky získané počas vynakladania tohto úsilia uvádzajú na trh predávajú, pokiaľ prekročia 2 % prideleného rybolovného úsilia. Tento odsek sa nevzťahuje na úlovky získané počas prieskumov na mori, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1004.

9.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať formáty pre prenos údajov uvedených v tomto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.

(*)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1004 zo 17. mája 2017 o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 199/2008 (Ú. v. EÚ L 157, 20.6.2017, s. 1.)“

28.Článok 34 sa nahrádza takto:

„Článok 34

Údaje o vyčerpaní rybolovných možností

Ak sa 80% kvóty pre populáciu rýb alebo skupinu populácií rýb považuje za vyčerpaných, Komisia môže požiadať členský štát, aby predložil podrobnejšie a častejšie informácie ako je uvedené v článku 33.“

29.V článku 35 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.Odo dňa uvedeného v odseku 1 príslušný členský štát zakáže v príslušnej rybolovnej oblasti rybolovné činnosti buď vtedy, ak bola v prípade populácie rýb alebo skupiny populácií rýb vyčerpaná kvóta, alebo ak všetky alebo niektoré rybárske plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou dosiahli v danej geografickej oblasti maximálne povolené rybolovné úsilie a majú na palube príslušný rybársky výstroj, a stanoví deň, do ktorého sú povolené prekládky, prenosy a vykládky alebo konečné vyhlásenia o úlovkoch.

3.Príslušný členský štát zverejní rozhodnutie uvedené v odseku 2 a ihneď ho oznámi Komisii. Rozhodnutie sa zverejní aj na verejnej webovej lokalite Komisie. Odo dňa, keď príslušný členský štát zverejnení svoje rozhodnutie, členské štáty zabezpečia, aby rybárske plavidlá alebo skupina plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou daného členského štátu, nevykonávali v ich vodách ani na ich území rybolovnú činnosť zameranú na dotknutú populáciu rýb alebo skupinu populácií rýb.“

30.V článku 36 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.Ak Komisia zistí, že rybolovné možnosti, ktoré má k dispozícii Únia členský štát alebo skupina členských štátov, sa považujú za vyčerpané, informuje o tom dotknuté členské štáty a môže prostredníctvom vykonávacích aktov zakázať rybolovné činnosti pre predmetnú oblasť, predmetný výstroj, predmetnú populáciu, predmetnú skupinu populácií alebo flotilu, ktorá je zapojená do týchto konkrétnych rybolovných činností.“

31.Článok 37 sa mení takto:

a)odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.Ak nebola odstránená škoda, ktorú utrpel členský štát, v prípade ktorého bol zakázaný rybolov skôr, ako vyčerpal svoje rybolovné možnosti, Komisia prijme opatrenia, ktorými prostredníctvom vykonávacích aktov sa táto škoda náležite napraví. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2. Medzi tieto opatrenia môže patriť zníženie rybolovných možností členského štátu, ktorý prekročil svoju kvótu, a pridelenie takto odpočítaných množstiev členským štátom, ktorých rybolovné činnosti boli zakázané skôr, ako vyčerpali svoje rybolovné možnosti.“

b)Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov:

a)oznámi utrpenú škodu;

b)identifikuje členské štáty, ktoré utrpeli škodu, a výšku tejto škody;

c)identifikuje členské štáty, ktoré prekročili svoju kvótu, a množstvá rýb ulovených nad rámec kvóty;

d) úmerne k prekročeným rybolovným možnostiam stanoví zníženia rybolovných možností členských štátov, ktoré prekročili svoju kvótu;

e)úmerne k utrpenej škode stanoví zvýšenia rybolovných možností členských štátov, ktoré utrpeli škodu;

f)stanoví, od ktorého dňa alebo dní nadobudnú zvýšenia a zníženia účinnosť a

g)v relevantných prípadoch stanoví ďalšie potrebné opatrenia na nápravu utrpenej škody.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

32.V hlave IV sa nadpis kapitoly II nahrádza takto:

„KAPITOLA II

Kontrola rybolovnej kapacity

33.Článok 38 sa nahrádza takto:

Článok 38

Rybolovná kapacita

„1.Členské štáty nesú zodpovednosť za vykonanie potrebných kontrol, aby sa zabezpečilo, že celková kapacita v GT a v kW zodpovedajúca licenciám na rybolov vydaným členským štátom nikdy nepresiahne maximálnu úroveň kapacity pre tento členský štát stanovenú v súlade s článkom 22 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku, ktoré sa týkajú:

a)overovania výkonu motora rybárskych plavidiel;

b)overovania tonáže rybárskych plavidiel;

c)overovania typu, počtu a charakteristík rybárskeho výstroja.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

34.V hlave IV kapitole II sa názov oddielu 2 nahrádza takto:

„Oddiel 2

Výkon motora a tonáž

35.Vkladá sa tento článok 39a:

Článok 39a

Priebežné monitorovanie výkonu motora

1.Členské štáty zabezpečia, aby plavidlá používajúce tento aktívny rybársky výstroj: vlečné siete, záťahové siete a obchvatné siete boli vybavené trvalo inštalovanými zariadeniami, ktoré merajú a zaznamenávajú výkon motora v prípadoch, keď:

a)sú plavidlá vybavené hnacími motormi s certifikovaným výkonom motora viac ako 221 kilowattov alebo

b)sú plavidlá vybavené hnacími motormi s certifikovaným výkonom motora od 120 do 221 kW a pracujú v oblastiach podliehajúcich režimom rybolovného úsilia alebo obmedzeniam výkonu motora.

2.Zariadenia uvedené v odseku 1, najmä trvalo pripevnené tenzometre a otáčkomery, zabezpečia nepretržité meranie hnacieho výkonu motora v kilowattoch.

3.Kapitáni musia zabezpečiť, aby pomôcky uvedené v odseku 1 vždy fungovali a aby sa informácie z nepretržitého merania výkonu hnacieho motora zaznamenávali a uchovávali na palube a aby boli kedykoľvek prístupné úradníkom.

4.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa technických požiadaviek a vlastností zariadení uvedených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

36.V článku 40 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa certifikácie výkonu hnacieho motora. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

37.Článok 41 sa nahrádza takto:

Článok 41

Overenie výkonu motora a tonáže

V prípadoch, keď získané údaje, napr. údaje o polohe plavidla, údaje z rybárskeho denníka alebo z nepretržitého merania hnacieho výkonu motora, naznačujú, že výkon motora rybárskeho plavidla je vyšší ako výkon vyznačený v licencii na rybolov alebo v registri flotily Únie alebo vo vnútroštátnom registri, členské štáty pristúpia k fyzickému overeniu výkonu motora.

V prípadoch, keď získané údaje, napr. rybárske denníky, vyhlásenia o vykládke alebo iné relevantné informácie, že tonáž rybárskeho plavidla je väčšia ako tonáž vyznačená v licencii alebo v registri flotily Únie alebo vo vnútroštátnom registri, členské štáty pristúpia k fyzickému overeniu tonáže.“

38.V článku 42 ods. 3 sa slová „články 60 a 61“ nahrádzajú slovom „článok 60“.

39.Článok 43 sa mení takto:

a)Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.Vo viacročnom pláne sa môže stanoviť o prahu uplatňovanom na živú hmotnosť druhov podliehajúcich tomuto plánu, pri prekročení ktorého sa od rybárskeho plavidla vyžaduje, aby svoje úlovky vyložilo v určenom prístave alebo na mieste v blízkosti pobrežia.“

b)Odsek 7 sa vypúšťa.

40.Článok 45 sa vypúšťa.

41.Článok 46 sa vypúšťa.

42.Článok 48 sa mení takto:

a)Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.Ak sa stratený výstroj nedá vytiahnuť, kapitán plavidla uvedie informácie o stratenom výstroji v lodnom denníku podľa článku 14 ods. 3. Príslušný orgán vlajkového členského štátu informuje príslušný orgán pobrežného členského štátu.“

b)Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.Členské štáty zbierajú a zaznamenávajú informácie týkajúce sa strateného výstroja a na požiadanie poskytnú tieto informácie Komisii.“

43.Článok 50 sa nahrádza takto:

„Článok 50

Kontrola oblastí obmedzeného rybolovu

1.Rybolovné činnosti v oblastiach obmedzeného rybolovu nachádzajúcich sa vo vodách Únie kontroluje pobrežný členský štát. Pobrežný členský štát musí mať systém na detekciu a zaznamenávanie vstupov rybárskych plavidiel do oblastí obmedzeného rybolovu patriacich pod jeho zvrchovanosť alebo právomoc, ich tranzitu cez tieto oblasti a ich odchodu z týchto oblastí.

2.Rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Únie v oblastiach obmedzeného rybolovu nachádzajúcich sa na otvorenom mori alebo vo vodách tretích krajín kontrolujú vlajkové členské štáty.

3.Tranzit cez oblasť s obmedzeným rybolovom sa povoľuje všetkým rybárskym plavidlám, ktoré v takýchto oblastiach nemôžu loviť, za týchto podmienok:

a)všetky súčasti výstroja sú počas tranzitu priviazané a uskladnené a

b)rýchlosť počas tranzitu nie je menšia ako šesť uzlov s výnimkou prípadov vyššej moci alebo nepriaznivých podmienok. V takýchto prípadoch kapitán bezodkladne informuje stredisko monitorovania rybolovu svojho vlajkového členského štátu a ten následne informuje príslušné orgány pobrežného členského štátu.

c)Sledovacie zariadenie poskytujúce polohu plavidiel v súlade s článkom 9 je funkčné.“

44.Článok 55 sa nahrádza takto:

„Článok 55

Rekreačný rybolov

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa rekreačný rybolov na ich území a vo vodách Únie uskutočňoval spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi a pravidlami spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Členské štáty na tento účel:

a)zavedú registračný alebo licenčný systém monitorujúci počet fyzických a právnických osôb zapojených do rekreačného rybolovu a

b)zbierajú údaje o úlovkoch z tohto rybolovu prostredníctvom hlásenia o úlovkoch alebo iných mechanizmov zberu údajov založených na metodike, ktorá sa oznámi Komisii.

2.Pokiaľ ide o populáciu, skupiny populácie a druhy rýb, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia Únie uplatniteľné na rekreačný rybolov, členské štáty

a)zabezpečia, aby fyzické a právnické osoby zapojené do rekreačného rybolovu tejto populácie alebo druhov zaznamenávali a odosielali vyhlásenia o úlovkoch elektronicky príslušným orgánom denne alebo po každom rybárskom výjazde a

b)zavedú systém registrácie alebo udeľovania licencií pre plavidlá používané v takomto rekreačnom rybolove okrem registračného alebo licenčného systému pre fyzické a právnické osoby uvedené v odseku 1.

3.Predaj úlovkov z rekreačného rybolovu je zakázaný.

4.Súčasťou vnútroštátnych kontrolných programov uvedených v článku 93a sú osobitné kontrolné činnosti týkajúce sa rekreačného rybolovu.

5.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať podrobné pravidlá týkajúce sa:

a)systémov registrácie alebo udeľovania licencií na rekreačný rybolov pre konkrétne druhy alebo populáciu,

b)zberu údajov, zaznamenávania a zasielania údajov o úlovkoch,

c)sledovania plavidiel používaných na rekreačný rybolov a

d)kontroly a označovania výstroja používaného na rekreačný rybolov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.

6.Tento článok sa vzťahuje na všetky činnosti rekreačného rybolovu vrátane rybolovných činností organizovaných komerčnými subjektmi v sektore cestovného ruchu a v sektore športových súťaží.“

45.Nadpis hlavy V sa nahrádza takto:

„HLAVA V

KONTROLY V DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI“.

46.Hlava V kapitola I sa nahrádza takto:

„KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 56

Zásady kontroly obchodu

1.Každý členský štát nesie zodpovednosť za kontrolu uplatňovania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva na svojom území na všetkých stupňoch obchodovania s produktmi rybolovu a akvakultúry, od ich umiestňovania na trh až po maloobchodný predaj vrátane prepravy. Členské štáty predovšetkým prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa používanie produktov rybného hospodárstva, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, obmedzovalo na iné účely ako priamu ľudskú spotrebu.

2.Ak sa pre daný druh rýb stanovila v právnych predpisoch Únie minimálna veľkosť, subjekty zodpovedné za nákup, predaj, skladovanie alebo prepravu musia byť schopné preukázať príslušný geografický pôvod produktov.

Článok 56a

Dávky

1.Produkty rybolovu a akvakultúry z lovu alebo zberu sa pred uvedením na trh umiestnia do dávok.

2.Dávka obsahuje len produkty rybolovu alebo akvakultúry jedného druhu, ktoré majú rovnakú úpravu a prichádzajú z rovnakej geografickej oblasti a z toho istého rybárskeho plavidla alebo skupiny rybárskych plavidiel alebo z rovnakej akvakultúrnej výrobnej jednotky.

3.Odchylne od odseku 2 môže prevádzkovateľ rybárskeho plavidla, výrobná organizácia, ktorej je prevádzkovateľ rybárskeho plavidla členom alebo registrovaným kupujúcim, pred uvedením na trh vložiť do tej istej dávky množstvá produktov rybného hospodárstva v celkovej hmotnosti menej ako 30 kg produktov rybolovu viacerých druhov a pochádzajúcich z rovnakej geografickej oblasti a rovnakej úpravy, na jedno plavidlo a deň.

4.Odchylne od odseku 2 možno zoskupiť do dávok aj množstvá produktov rybného hospodárstva viacerých druhov pozostávajúce z jednotlivých kusov, ktoré nedosahujú príslušnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, pochádzajú z rovnakej relevantnej geografickej oblasti a rovnakého rybárskeho plavidla alebo skupiny rybárskych plavidiel, a to pred uvedením na trh na iné účely ako priamu ľudskú spotrebu.

5.Dávka produktov rybolovu alebo akvakultúry sa po uvedení na trh môže zlúčiť s inou dávkou alebo rozdeliť len vtedy, ak dávka vytvorená zlúčením alebo dávky vytvorené rozdelením spĺňajú tieto podmienky:

a)obsahujú produkty rybolovu alebo akvakultúry jediného druhu a rovnakej úpravy;

b)k novovytvorenej dávke (dávkam) sa uvedú informácie o vysledovateľnosti stanovené v článku 58 ods. 5 a 6;

c)prevádzkovateľ zodpovedný za umiestnenie novovytvorenej dávky na trh je schopný poskytnúť informácie týkajúce sa zloženia novovytvorenej dávky, konkrétne informácie týkajúce sa každej dávky produktov rybolovu a akvakultúry obsiahnutých v novovytvorenej dávke, a množstiev rybolovu alebo produktov akvakultúry pochádzajúcich z každej dávky, ktoré tvoria novú dávku.

6.Tento článok sa vzťahuje iba na produkty rybolovu a akvakultúry spadajúce pod kapitolu 3 a do položiek 1604 a 1605 kapitoly 16 kombinovanej nomenklatúry stanovenej nariadením Rady (EHS) č. 2658/87*.

Článok 57

Spoločné obchodné normy

1.Členské štáty skontrolujú, či sú produkty, na ktoré sa uplatňujú spoločné obchodné normy, sprístupnené na trhu v súlade s týmito normami.

2.Kontroly sa môžu uskutočňovať vo všetkých etapách dodávateľského reťazca vrátane dopravy. V prípade produktov, na ktoré sa uplatňujú spoločné obchodné normy iba pri uvedení na trh, môžu mať kontroly vykonané v ďalších fázach dodávateľského reťazca dokumentárny charakter.

3.Prevádzkovatelia vo všetkých etapách dodávateľského reťazca zodpovední za nákup, predaj, skladovanie alebo prepravu dávok produktov rybolovu a akvakultúry musia byť schopní dokázať, že výrobky spĺňajú minimálne obchodné normy.

Článok 58

Sledovateľnosť

1.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na vysledovateľnosť stanovené v nariadení (ES) č. 178/2002, sa všetky dávky produktov rybolovu a akvakultúry musia dať vysledovať vo všetkých etapách výroby, spracovania a distribúcie, od lovu alebo zberu až po maloobchodný predaj vrátane produktov rybolovu a akvakultúry, ktoré sú určené na vývoz.

2.Prevádzkovatelia vo všetkých etapách výroby, spracovania a distribúcie, od lovu alebo zberu až po maloobchodný predaju, zabezpečia, aby sa informácie uvedené v odsekoch 5 a 6 pre každú dávku produktov rybolovu alebo akvakultúry:

a)zaznamenávali digitalizovaným spôsobom;

b)na požiadanie sprístupnili príslušným orgánom;

c)elektronicky prenášali alebo sprístupňovali prevádzkovateľovi, ktorému je produkt rybného hospodárstva alebo produkt akvakultúry dodávaný.

3.Dávky produktov rybolovu a akvakultúry, ktoré boli uvedené na trh alebo budú pravdepodobne uvedené na trh v Únii, alebo vyvezené alebo pravdepodobne vyvezené, sa primerane označia etiketou alebo inak, aby sa dala zabezpečiť vysledovateľnosť každej dávky.

4.Členské štáty skontrolujú, či prevádzkovatelia zaviedli digitalizované systémy a postupy na identifikáciu všetkých subjektov, od ktorých získali dávky produktov rybolovu a akvakultúry a ktorým takéto produkty dodali. Tieto informácie sa na požiadanie sprístupnia príslušným orgánom.

5.Informácie o dávkach produktov rybolovu a akvakultúry, okrem výrobkov dovezených do Únie, t. j. informácie uvedené v odseku 2, obsahujú:

a)identifikačné číslo dávky;

b)jedinečné identifikačné číslo (čísla) rybárskeho výjazdu (rybárskych výjazdov) uvedené v článku 14 ods. 2 písm. a) všetkých produktov rybného hospodárstva zahrnutých do dávky alebo meno a registračné číslo jednotky akvakultúrnej produkcie;

c)trojmiestny alfabetický kód FAO a vedecké meno každého druhu;

d)príslušnú geografickú oblasť (oblasti) pre produkty rybného hospodárstva ulovené na mori alebo úlovok alebo produkčnú oblasť vymedzenú v článku 38 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 pre produkty rybného hospodárstva ulovené v sladkých vodách a produkty akvakultúry;

e)v prípade produktov rybného hospodárstva, kategóriu rybárskeho výstroja stanovenú v prvom stĺpci prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1379/2013;

f)dátum výlovu produktov rybného hospodárstva alebo dátum zberu produktov akvakultúry a prípadne dátum produkcie;

g)množstvá v kilogramoch vyjadrené v čistej hmotnosti alebo prípadne počet jednotlivých kusov;

h)ak sú v množstvách uvedených v písmene g) prítomné produkty rybného hospodárstva, ktoré nedosahujú príslušnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, samostatné informácie o množstvách v kilogramoch vyjadrených v čistej hmotnosti alebo počte jednotlivých kusov, ktoré nedosahujú príslušnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť;

i)pre dávky výrobkov podliehajúcich spoločným obchodným normám, individuálnu veľkosť alebo hmotnosť, veľkosť kategórie, úpravu a čerstvosť.

6.Informácie o dávkach produktov rybolovu a akvakultúry dovezených do Únie, t. j. informácie uvedené v odseku 2, obsahujú :

a)identifikačné číslo dávky;

b)odkaz na osvedčenie (osvedčenia) o úlovku predložené v súlade s nariadením (ES) č. 1005/2008 pre všetky produkty rybného hospodárstva zahrnuté v dávke, ak je to vhodné, alebo meno a registračné číslo jednotky akvakultúrnej produkcie;

c)trojmiestny alfabetický kód FAO a vedecké meno každého druhu;

d)príslušnú geografickú oblasť (oblasti) pre produkty rybného hospodárstva ulovené na mori alebo úlovok alebo produkčnú oblasť vymedzenú v článku 38 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 pre produkty rybného hospodárstva ulovené v sladkých vodách a produkty akvakultúry;

e)kategóriu rybárskeho výstroja stanovenú v prvom stĺpci Prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1379/2013 pre produkty rybného hospodárstva;

f)dátum výlovu produktov rybného hospodárstva alebo dátum zberu produktov akvakultúry a prípadne dátum produkcie;

g)množstvá v kilogramoch vyjadrené v čistej hmotnosti alebo prípadne počet jednotlivých kusov;

h)pre dávky výrobkov podliehajúcich spoločným obchodným normám, individuálnu veľkosť alebo hmotnosť, veľkosť kategórie, úpravu a čerstvosť.

7.Členské štáty môžu od požiadaviek stanovených v tomto článku oslobodiť malé množstvá produktov predávané priamo spotrebiteľom z rybárskych plavidiel pod podmienkou, že nepresiahnu úroveň 5 kg produktu rybného hospodárstva na spotrebiteľa a deň.

8.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a, ktoré sa týkajú:

a)digitalizácie informácií o vysledovateľnosti a ich elektronického prenosu;

b)fyzického pripojenia informácií o vysledovateľnosti k dávkam produktov rybolovu a akvakultúry;

c)spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti prístupu k informáciám sprevádzajúcich dávku a metód označovania dávok etiketou alebo inak;

d)požiadaviek na vysledovateľnosť dávok vyplývajúcich zo zlúčenia alebo rozdelenia rôznych dávok uvedených v článku 56 ods. 5 a dávok obsahujúcich niekoľko druhov uvedených v článku 56 ods. 3;

e)informácií o príslušnej geografickej oblasti.

9.Tento článok sa vzťahuje iba na produkty rybolovu a akvakultúry spadajúce pod kapitolu 3 a do položiek 1604 a 1605 kapitoly 16 kombinovanej nomenklatúry stanovenej nariadením Rady (EHS) č. 2658/87*.

10.Tento článok sa nevzťahuje na okrasné ryby, kôrovce a mäkkýše.“

47.V článku 59 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.Spotrebitelia, ktorí získajú produkty rybného hospodárstva v objeme do 5 kg denne, ktoré sa potom neuvádzajú na trh, ale sa použijú len na súkromnú spotrebu, sú z tohto článku vyňatí.“

48.Vkladá sa nasledovný článok:

„Článok 59a

Vážiace systémy

1.Členské štáty zabezpečia zavedenie postupov, ktoré umožnia, aby sa všetky produkty rybného hospodárstva vážili pri vykládke v systémoch schválených príslušnými orgánmi a aby váženie vykonávali prevádzkovatelia registrovaní na váženie produktov rybného hospodárstva.

2.Pred registráciou prevádzkovateľa na vykonávanie váženia produktov rybného hospodárstva členské štáty zabezpečia, aby bol prevádzkovateľ kompetentný a primerane vybavený na vykonávanie činností súvisiacich s vážením. Členské štáty takisto zavedú systém, v ktorom už prevádzkovatelia nespĺňajúci podmienky na vykonávanie činností súvisiacich s vážením nebudú registrovaní.

3.Členské štáty môžu vyžadovať pravidelné predkladanie záznamov o vážení.

4.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a týkajúce sa kritérií registrácie prevádzkovateľov oprávnených vykonávať váženie produktov rybného hospodárstva a obsahu záznamov o vážení.“

49.Článok 60 sa nahrádza takto:

Článok 60

Váženie produktov rybného hospodárstva

1.Kapitáni musia zabezpečiť, aby sa všetky množstvá produktov rybného hospodárstva vážili podľa druhov na vážiacich systémoch a prevádzkovateľmi zaregistrovanými podľa článku 59a bezprostredne po vykládke predtým, ako sa produkty rybného hospodárstva uskladnia, prepravia alebo uvedú na trh.

2.Prevádzkovatelia registrovaní na vykonávanie váženia produktov rybného hospodárstva vyplnia záznam o vážení pre každé vylodenie úlovkov a zodpovedajú za presnosť váženia. Registrovaná osoba oprávnená na váženie uchováva záznamy o vážení počas obdobia troch rokov.

3.Údaj zo záznamu o vážení sa odovzdá kapitánovi a použije sa na doplnenie vyhlásenia o vykládke a prepravného dokladu.

4.Príslušné orgány členského štátu môžu požadovať, aby sa akékoľvek množstvo produktov rybného hospodárstva prvýkrát vykladané v dotknutom členskom štáte odvážilo úradnou osobou alebo odvážilo za prítomnosti úradnej osoby predtým, ako sa z miesta vykládky odvezie na iné miesto.

5.Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť, aby sa produkty rybného hospodárstva vážili pri vykládke netriedené, ak sú splnené tieto podmienky:

a)Váženie netriedeného produktu rybného hospodárstva sa vykonáva pri vykládke na systéme, ktorý prevádzkujú alebo kontrolujú príslušné orgány pred prepravou, uskladnením alebo uvedením na trh;

b)V prípade netriedených vykládok, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu: členský štát prijal plán odberu vzoriek založený na riziku a Komisia tento plán schválila;

c)V prípade produktov rybného hospodárstva určených na ľudskú spotrebu: druhé váženie podľa druhov produktov rybného hospodárstva vykonáva registrovaná osoba oprávnená na váženie. Toto druhé váženie sa môže uskutočniť po preprave, v aukčnom stredisku, v priestoroch registrovaného kupujúceho alebo registrovanej výrobnej organizácie. Výsledok druhého váženia sa odovzdá kapitánovi.

6.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť metodiku založenú na riziku pre vypracovanie plánov odberu vzoriek uvedených v odseku 5 písm. b) a schváliť tieto plány. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

50.Vkladá sa tento článok 60a:

Článok 60a

Podrobné pravidlá týkajúce sa váženia

1.Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a, ktorými sa stanovia všeobecné pravidlá váženia. Tieto pravidlá sa môžu týkať:

a)stanovenia postupov váženia;

b)záznamov o vážení;

c)času váženia;

d)vážiacich systémov;

e)váženia mrazených produktov rybného hospodárstva;

f)odpočítania ľadu a vody;

g)prístupu príslušných orgánov k systémom váženia, záznamom o vážení, písomným vyhláseniam a do priestorov, kde sa produkty rybného hospodárstva skladujú alebo spracúvajú.

2.Komisia je tiež oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a, ktorými sa stanovia osobitné pravidlá pre váženie niektorých pelagických druhov. Tieto pravidlá sa môžu týkať:

a)stanovenia postupu váženia úlovkov sleďa obyčajného, makrel a stavridy ostrobokej;

b)prístavov váženia;

c)informácií príslušných orgánov pred vstupom do prístavu;

d)vypustených rýb;

e)rybárskeho denníka;

f)verejne prevádzkovaných vážiacich zariadení;

g)súkromne prevádzkovaných​vážiacich zariadení;

h)váženia mrazených rýb;

i)uchovávania záznamov o vážení;

j)záznamu o predaji a vyhlásenia o prevzatí;

k)krížových kontrol;

l)monitorovania váženia.“

51.Článok 61 sa vypúšťa.

52.Článok 62 sa nahrádza takto:

Článok 62

Vyplnenie a predkladanie záznamov o predaji

1.Registrovaní kupujúci, registrované aukcie alebo iné orgány či osoby schválené členskými štátmi, ktoré sú zodpovedné za uvedenie produktov rybného hospodárstva vyložených v členskom štáte na trh, zaznamenávajú elektronicky informácie uvedené v článku 64 ods. 1 a predložia elektronicky do 24 hodín od uvedenia na trh záznam o predaji obsahujúci takéto informácie príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého sa prvý predaj uskutočnil. Za presnosť záznamu o predaji nesú zodpovednosť títo kupujúci, aukcie, orgány alebo osoby.

2.Ak členský štát, na ktorého území je produkt rybného hospodárstva uvedený na trh, nie je vlajkovým členským štátom rybárskeho plavidla, ktoré ryby vyložilo, zabezpečí, aby sa kópia záznamu o predaji po prijatí príslušných informácií predložila elektronicky príslušným orgánom vlajkového členského štátu.

3.Ak sa uvádzanie produktov rybného hospodárstva na trh neuskutočnilo v členskom štáte, kde sa produkty vyložili, členský štát zodpovedný za kontrolu uvádzania na trh zabezpečí, aby sa kópia záznamu o predaji po prijatí záznamu o predaji predložila elektronicky príslušným orgánom zodpovedným za kontrolu vykládky príslušných produktov a príslušným orgánom vlajkového členského štátu rybárskeho plavidla.

4.Ak sa vykládka uskutočňuje mimo Únie a prvý predaj sa uskutočňuje v tretej krajine, kapitán rybárskeho plavidla alebo zástupca zašle elektronicky kópiu záznamu o predaji alebo iný rovnocenný doklad obsahujúci informácie na rovnakej úrovni príslušnému orgánu vlajkového členského štátu do 48 hodín od prvého predaja.

5.Ak záznam o predaji nezodpovedá faktúre alebo dokumentu, ktorý ju nahrádza, ako sa uvádza v článkoch 218 a 219 smernice Rady 2006/112/ES (*), dotknutý členský štát prijme potrebné ustanovenia, aby zabezpečil, že informácie o množstvách a cene bez dane za dodávky tovaru kupujúcemu sú totožné s údajmi uvedenými na faktúre.

6.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa registrácie kupujúcich, uvedenia ceny v záznamoch o predaji, formátu záznamov o predaji, elektronického zaznamenávania a elektronického predkladania záznamov o predaji. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.

(*)Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).“

53.Článok 63 sa vypúšťa.

54.Články 64, 65 a 66 sa nahrádzajú takto:

Článok 64

Obsah záznamov o predaji

Záznamy o predaji uvedené v článku 62 majú jedinečné identifikačné číslo a obsahujú tieto údaje:

a)jedinečný identifikačný kód rybárskeho výjazdu, ako sa uvádza v článku 14 ods. 2 písm. a);

b)meno prevádzkovateľa alebo kapitána rybárskeho plavidla, a ak je rozdielne, aj meno predávajúceho;

c)meno kupujúceho a jeho identifikačné číslo DPH, daňové identifikačné číslo kupujúceho alebo iný jedinečný identifikačný kód;

d)trojmiestny alfabetický kód FAO každého druhu a príslušnú geografickú oblasť, v ktorej sa úlovky chytili;

e)množstvá každého druhu uvedené na trh alebo registrované v aukcii v kilogramoch hmotnosti produktu rozpísané podľa druhu úpravy a konzervácie produktu alebo prípadne počtu jednotlivých kusov;

f)pre všetky produkty podliehajúce obchodným normám podľa potreby jednotlivé veľkosti alebo hmotnosť, veľkosť kategórie, úpravu a čerstvosť;

g)kde je to vhodné, množstvá uvedené na trh alebo registrované na aukcii v kilogramoch vyjadrené v čistej hmotnosti alebo počet jednotlivých kusov pod príslušnou minimálnou referenčnou veľkosťou ochrany, a miesto ich určenia;

h)registračné číslo osoby oprávnenej na váženie;

i)miesto a dátum predaja;

j)pokiaľ možno referenčné číslo a dátum faktúry a prípadne aj zmluvu o predaji;

k)v príslušných prípadoch odkaz na vyhlásenie o prevzatí uvedený v článku 66 alebo prepravný doklad uvedený v článku 68;

l)cenu bez daní a menu.

Článok 65

Výnimky z požiadaviek na záznamy o predaji

Spotrebiteľ, ktorý získa produkty nepresahujúce 5 kg produktu rybného hospodárstva na spotrebiteľa a deň, ktoré sa potom neuvádzajú na trh, ale použijú len na súkromnú spotrebu, je vyňatý z ustanovení článkov 62 a 64.

Článok 66

Vyplnenie a predloženie vyhlásenia o prevzatí

1.Ak sú produkty rybného hospodárstva určené na predaj v neskoršom štádiu, registrovaní kupujúci, registrované aukcie alebo iné orgány či osoby, ktoré sú zodpovedné za skladovanie alebo uvádzanie na trh produktov rybného hospodárstva vyložených v členskom štáte, zaznamenávajú elektronicky informácie uvedené v odseku 3 a do 24 hodín po ukončení vykládky predložia príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území sa prevzatie uskutočnilo, elektronicky vyhlásenie o prevzatí. Za predloženie prehlásenia o prevzatí a jeho presnosť nesú zodpovednosť títo kupujúci, aukcie alebo iné orgány alebo osoby.

2.Ak členský štát, na ktorého území sa prevzatie uskutočnilo, nie je vlajkovým členským štátom rybárskeho plavidla, ktoré vyložilo ryby, zabezpečí, aby sa kópia vyhlásenia o prevzatí po prijatí príslušných informácií predložila elektronicky príslušným orgánom vlajkového členského štátu.

3.Vyhlásenie o prevzatí uvedené v odseku 1 má jedinečné identifikačné číslo a obsahuje aspoň tieto informácie:

a)jedinečný identifikačný kód (kódy) rybárskeho výjazdu, ako sa uvádza v článku 14 ods. 2 písm. a);

b)prístav a dátum vykládky;

c)meno prevádzkovateľa plavidla alebo kapitána;

d)trojmiestny alfabetický kód FAO každého druhu a príslušnú geografickú oblasť, v ktorej úlovky chytili;

e)množstvá každého druhu v kilogramoch hmotnosti produktu rozpísané podľa druhu úpravy a konzervácie produktu alebo prípadne počtu jednotlivých kusov;

f)pre všetky produkty podliehajúce obchodným normám podľa potreby jednotlivé veľkosti alebo hmotnosť, veľkosť kategórie, úpravu a čerstvosť;

g) registračné číslo osoby oprávnenej na váženie;

h)názov a adresu zariadení, kde sa produkty skladujú, a jeho jedinečný identifikačný kód;

i)prípadne odkaz na prepravný doklad uvedený v článku 68;

j)prípadne množstvá v kilogramoch vyjadrené v čistej hmotnosti alebo počet jednotlivých kusov pod príslušnou minimálnou referenčnou veľkosťou ochrany.“

55.Článok 67 sa vypúšťa.

56.Článok 68 sa nahrádza takto:

Článok 68

Preprava produktov rybného hospodárstva a vyplnenie a zaslanie prepravného dokladu

1.Produkty rybného hospodárstva, ktoré sa prepravujú pred uvedením na trh alebo pred prvým predajom v tretej krajine, sprevádza až do uskutočnenia prvého predaja prepravný doklad s údajmi o týchto produktoch a prepravovaných množstvách.

2.Pred začatím prepravy dopravca odovzdá podľa potreby prepravný doklad elektronicky príslušným orgánom vlajkového členského štátu, členského štátu vykládky, členskému štátu (štátom) tranzitu, členskému štátu určenia produktu rybného hospodárstva.

3.Prepravca nesie zodpovednosť za presnosť prepravných dokladov.

4.V prepravnom doklade sa uvádza:

a)miesto (miesta) určenia zásielky (zásielok) a identifikácia prepravujúceho vozidla a prepravcu;

b)jedinečný identifikačný kód rybárskeho výjazdu, ako sa uvádza v článku 14 ods. 2 písm. a);

c)trojmiestny alfabetický kód FAO každého druhu a príslušnú geografickú oblasť, v ktorej sa úlovky chytili;

d)množstvá každého druhu prepravované v kilogramoch hmotnosti produktu rozpísané podľa druhu úpravy produktu alebo prípadne počtu jednotlivých kusov a prípadne podľa miesta určenia;

e)pre všetky produkty podliehajúce obchodným normám podľa potreby jednotlivé veľkosti alebo hmotnosť, veľkosť kategórie, úpravu a čerstvosť;

f)registračné číslo osoby oprávnenej na váženie;

g)názov (názvy), jedinečné identifikačné číslo a adresu (adresy) príjemcu (príjemcov) a miesto a adresu určenia;

h)miesto a dátum naloženia;

i)prípadne množstvá v kilogramoch vyjadrené v čistej hmotnosti alebo počet jednotlivých klusov pod príslušnou minimálnou referenčnou veľkosťou ochrany.

5.Príslušné orgány členských štátov môžu udeliť výnimku z povinnosti stanovenej v odseku 1, ak sa produkty rybného hospodárstva prepravujú v rámci územia prístavu alebo nie viac ako 20 km od miesta vykládky.

6.Ak sa produkty rybného hospodárstva, ktoré sa v zázname o predaji uviedli ako predané, prepravujú na iné miesto ako miesto vykládky, prepravca musí byť schopný preukázať, že sa transakcia predaja uskutočnila.“

57.Kapitola III hlavy V sa vypúšťa.

58.V článku 71 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoviť pravidlá týkajúce sa formátu správy o dohľade. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

59.Článok 73 sa mení takto:

a)Odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.Ak bol v súlade so zmluvou ustanovený systém kontrolných pozorovateľov Únie, kontrolní pozorovatelia na palubách rybárskych plavidiel určení členskými štátmi monitorujú dodržiavanie pravidiel spoločnej rybného hospodárstva rybárskym plavidlom. Vykonávajú všetky úlohy systému pozorovateľov, predovšetkým overujú a zaznamenávajú rybolovné činnosti plavidiel a príslušné dokumenty.

2.Kontrolní pozorovatelia

a)sú členským štátom certifikovaní a vyškolení na plnenie svojich úloh;

b)sú nezávislí od majiteľa, držiteľa licencie, kapitána rybárskeho plavidla a všetkých členov posádky;

c)nemajú žiadnu hospodársku väzbu na prevádzkovateľa;

d)plnia svoje úlohy nediskriminačným spôsobom;

e)sú vybavení dvojcestným komunikačným zariadením nezávislým od plavidla na mori.“

b)Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.V prípade, že si kontrolný pozorovateľ všimne závažné porušenie závažné porušenie predpisov vrátane aktov narúšania alebo iného bránenia plnenia povinností kontrolných pozorovateľov, bezodkladne o tom informujú príslušné orgány vlajkového členského štátu.“

c)Odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a, ktoré sa týkajú:

a)identifikácie plavidiel pre uplatňovanie systému kontrolných pozorovateľov;

b)formátu a obsahu správ pozorovateľov;

c)komunikačného systému kontrolných pozorovateľov;

d)pravidiel týkajúcich sa bezpečnosti kontrolných pozorovateľov na plavidlách;

e)opatrení na zabezpečenie nezávislosti kontrolných pozorovateľov vrátane spôsobov ich odmeňovania;

f)povinností kontrolných pozorovateľov vrátane podozrenia zo závažného porušenia.“

60.V hlave VII sa kapitola I nahrádza takto:

„KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 74

Vykonávanie inšpekcií

1.Členské štáty vypracujú a aktualizujú zoznam úradníkov zodpovedných za vykonávanie inšpekcií.

2.Úradníci vykonávajú svoje povinnosti v súlade s právom Únie. Pripravujú a uskutočňujú inšpekcie na mori, v prístavoch, počas prepravy, v spracovateľských priestoroch a v celom dodávateľskom reťazci produktov rybného hospodárstva nediskriminačným spôsobom.

3.Úradníci overia, či sú činnosti vykonávané prevádzkovateľmi a kapitánmi v súlade s pravidlami spoločnej politiky rybného hospodárstva, a to najmä:

a)legálnosť produktov rybného hospodárstva ponechaných na palube, skladovaných, prepravovaných, prekladaných, prenášaných, vyložených, spracovávaných alebo uvádzaných na trh a presnosť príslušnej dokumentácie alebo elektronických prenosov;

b)legálnosť rybárskeho výstroja používaného na cieľové druhy a na úlovky ponechané na palube a vybavenia na vytiahnutie rybárskeho výstroja podľa článku 48;

c)prípadne plán skladovania a samostatné skladovanie druhov;

d)označenie plavidiel a výstroja;

e)informácie o motore uvedené v článku 40;

f)používanie uzavretého televízneho okruhu (CCTV) a iných elektronických monitorovacích zariadení;

g)dodržiavanie technických opatrení na ochranu rybolovných zdrojov a ochranu morských ekosystémov.

4.Úradníci musia byť schopní preskúmať všetky príslušné priestory, paluby a miestnosti. Takisto musia byť schopní preskúmať úlovky, spracované alebo nespracované, siete alebo iný výstroj, vybavenie, kontajnery a balíky obsahujúce ryby alebo produkty rybného hospodárstva a všetky súvisiace dokumenty alebo elektronické prenosy, ktoré považujú za potrebné na overenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva. Okrem toho môžu vypočúvať osoby, o ktorých predpokladajú, že majú informácie o záležitostiach, ktoré sú predmetom inšpekcie.

5.Úradníci vykonávajú inšpekcie tak, aby čo najmenej prekážali plavidlu alebo prepravnému vozidlu a ich činnostiam a skladovaniu a spracúvaniu úlovkov a obchodovaniu s nimi a aby im spôsobili čo najmenej ťažkostí. V najväčšej možnej miere zabránia akémukoľvek znehodnoteniu úlovkov počas inšpekcie.

6.Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a, ktorými sa stanovia osobitné pravidlá pre vykonávanie inšpekcií. Tieto pravidlá sa môžu týkať:

a)oprávnenia a kvalifikácie úradníkov zodpovedných za vykonávanie inšpekcií na mori alebo na pevnine;

b)prijatia prístupu založeného na riziku členskými štátmi na účely výberu inšpekčných cieľov;

c)koordinácie kontrolných inšpekcií a aktivít v oblasti presadzovania práva medzi členskými štátmi;

d)povinností úradníkov počas prípravy inšpekcie;

e)povinnosti úradníkov oprávnených vykonávať inšpekcie;

f)povinností členských štátov, Komisie a Európskej agentúry pre kontrolu rybolovu týkajúcich sa vykonávania inšpekcií;

g)inšpekcií na mori a v prístavoch, inšpekcií dopravy a inšpekcie trhu.

Článok 75

Povinnosti prevádzkovateľa a kapitána

1.Prevádzkovateľ a kapitán spolupracujú pri plnení svojich povinností s úradníkmi. Umožnia bezpečný prístup k plavidlu, prepravnému vozidlu alebo priestorom, kde sa produkty rybného hospodárstva skladujú, spracúvajú alebo uvádzajú na trh. Zaistia úradníkom bezpečnosť a neobmedzujú ich, nezastrašujú ich ani im neprekážajú pri vykonávaní povinností.

2.Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a o povinnosti prevádzkovateľov a kapitánov počas inšpekcií.

Článok 76

Správa o inšpekcii

1.Po každej inšpekcii úradníci vypracujú správu o inšpekcii a postúpia ju svojim príslušným orgánom. Údaje obsiahnuté v tejto správe sa zaznamenávajú a prenášajú elektronicky. V prípade inšpekcie rybárskeho plavidla plaviaceho sa pod vlajkou iného členského štátu sa kópia inšpekčnej správy zašle elektronicky a bezodkladne danému vlajkovému členskému štátu.

V prípade inšpekcie rybárskeho plavidla plaviaceho sa pod vlajkou tretej krajiny sa v prípade zistenia závažných porušení predpisov kópia správy o inšpekcii zašle elektronicky a bezodkladne príslušným orgánom dotknutej tretej krajiny a Komisii.

V prípade inšpekcie vykonanej vo vodách alebo prístavoch, ktoré patria pod súdnu právomoc iného členského štátu ako kontrolujúceho členského štátu alebo pod právomoc tretej krajiny v súlade s medzinárodnými dohodami, sa kópia správy o inšpekcii zasiela elektronicky a bezodkladne danému členskému štátu alebo danej tretej krajine.

2.Úradníci informujú o zisteniach z inšpekcie prevádzkovateľa alebo kapitána, ktorí majú možnosť vyjadriť pripomienky k inšpekcii a k jej zisteniam. Pripomienky prevádzkovateľa alebo kapitána sa zohľadnia v správe o inšpekcii. Úradníci zaznamenajú v rybárskom denníku, že sa vykonala inšpekcia.

3.Kópia správy o inšpekcii sa prevádzkovateľovi alebo kapitánovi zašle čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 15 pracovných dní po ukončení inšpekcie.

4.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť spoločné pravidlá týkajúce sa minimálneho formátu a obsahu správ o inšpekcii, ako aj spôsobu ich vyplnenia a zasielania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.

Článok 77

Prípustnosť správ o inšpekcii a dohľade

Správy o inšpekcii a dohľade vypracované inšpektormi Únie alebo úradníkmi iného členského štátu alebo úradníkmi Komisie alebo príslušnými orgánmi z tretej krajiny predstavujú prípustný dôkaz v správnych alebo súdnych konaniach každého členského štátu. Pri dokazovaní skutkovej podstaty sa považujú za rovnocenné správam o inšpekcii a dohľade, ktoré vypracovali členské štáty.

Článok 78

Elektronická databáza

1.Členské štáty zriadia a aktualizujú elektronickú databázu, do ktorej ukladajú všetky správy o inšpekciách a správy o dohľade týkajúce sa rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou, ktoré vypracovali ich úradníci alebo úradníci iných členských štátov alebo úradníci z tretích krajín, ako aj iné správy o inšpekcii a správy o dohľade vypracované ich úradníkmi.

2.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa fungovania elektronickej databázy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.

Článok 79

Inšpektori Únie

1.Členské štáty a Komisia oznámia zoznam úradníkov Európskej agentúry pre kontrolu rybolovu (ďalej len „agentúra“), ktorí majú byť zaradení do zoznamu inšpektorov Únie. Agentúra vedie a aktualizuje zoznam inšpektorov Únie vrátane členských štátov, Komisie a úradníkov agentúry. Agentúra sprístupní tento zoznam Komisii a členským štátom.

2.Bez toho, aby bola dotknutá primárna zodpovednosť pobrežných členských štátov, inšpektori Únie môžu vykonávať inšpekcie v súlade s týmto nariadením na území členských štátov a vo vodách Únie a na rybárskych plavidlách Únie mimo vôd Únie.

3.Inšpektori Únie môžu byť pridelení najmä na:

a)vykonávanie osobitných programov kontroly a inšpekcií prijatých v súlade s článkom 95;

b)medzinárodné programy kontroly rybolovu, kde je Únia povinná zabezpečiť kontroly.

4.Na účely plnenia svojich úloh a v zmysle odseku 5 majú inšpektori Únie bezodkladne prístup k:

a)všetkým oblastiam na palube rybárskych plavidiel Únie a všetkých ostatných plavidiel vykonávajúcich rybolovné činnosti, do verejných priestorov alebo miest a dopravných prostriedkov; a

b)všetkým informáciám a dokumentom, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh, najmä k rybárskym denníkom, licenciám na rybolov, certifikácii o výkone motora, údajom z kamerových systémov, vyhláseniam o vykládke, osvedčeniam o úlovku, vyhláseniam o prekládke, záznamom o predaji a k iným príslušným informáciám a dokumentom;

v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako úradníci členského štátu, v ktorom sa inšpekcia uskutočňuje.

5.Inšpektori Únie nemajú žiadne policajné ani presadzovacie právomoci mimo územia svojho členského štátu pôvodu, alebo mimo vôd Únie, ktoré patria pod zvrchovanosť a právomoc ich členského štátu pôvodu.

6.Pri prideľovaní inšpektorov Únie úradníci Komisie alebo ňou určený orgán nemajú žiadne policajné ani presadzovacie právomoci.

7.Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví podrobné pravidlá týkajúce sa:

a)oznamovania inšpektorov Únie agentúre;

b)prijatia a udržiavania zoznamu inšpektorov Únie;

c)oznamovania inšpektorov Únie regionálnym organizáciám pre riadenie rybného hospodárstva;

d)právomocí a povinností inšpektorov Únie;

e)správ inšpektorov Únie;

f)nadväzujúcich správ inšpektorov Únie.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

61.V článku 80 sa ods. 4 nahrádza nasledovne:

„4.Členský štát môže vykonávať inšpekciu rybárskych plavidiel Únie, ktoré plávajú pod jeho vlajkou alebo vlajkou iného členského štátu, vo vodách alebo prístavoch tretích krajín v súlade s medzinárodnými dohodami.“

62.Nadpis kapitoly IV sa nahrádza takto:

„Konanie v prípade porušenia“

63.Článok 82 sa nahrádza takto:

„Článok 82

Povinnosti úradníkov v prípade porušenia

1.Ak informácie získané počas inšpekcie alebo akékoľvek iné relevantné údaje alebo informácie vedú úradníka k presvedčeniu, že došlo k porušeniu pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, úradník musí:

a)uviesť zistený priestupok v správe o inšpekcii;

b)prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil bezpečné uchovanie dôkazov týkajúcich sa zisteného porušenia;

c)ihneď zaslať správu o inšpekcii svojmu príslušnému orgánu;

d)informovať fyzickú alebo právnickú osobu podozrivú z toho, že sa dopustila porušenia, alebo ktorá bola prichytená pri spáchaní porušenia, že porušenie môže viesť k sankciám a priradeniu príslušného počtu bodov v súlade s článkom 92. Tieto informácie sa zaznamenajú v správe o inšpekcii.

2.V prípade zistenia závažného porušenia úradníci môžu zostať na palube rybárskeho plavidla až do ukončenia vyšetrovania uvedeného v článku 85.“

64.Článok 84 sa vypúšťa.

65.V hlave VII sa slová:

„KAPITOLA IV

Konanie v prípade porušení zistených počas inšpekcií“

vypúšťajú.

66.Články 85 a 86 sa nahrádzajú takto:

„Článok 85

Konanie

1.Bez toho, aby bol dotknutý článok 72, článok 83 ods. 2 a článok 86, príslušný členský štát bezodkladne vykoná vyšetrovanie, ak sa zistí akékoľvek porušenie v priebehu inšpekcie vykonanej úradníkmi daného členského štátu, úradníkmi iných členských štátov, inšpektormi Únie alebo úradníkmi tretích krajín, alebo ak príslušné údaje alebo informácie vedú príslušné orgány členských štátov k domnienke, že došlo k porušeniu pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

2.Členské štáty prijmú okamžité opatrenia podľa článku 91.

Článok 86

Postúpenie konania

1.Členský štát, na území ktorého alebo vo vodách ktorého bolo porušenie zistené, môže postúpiť konanie týkajúce sa daného porušenia príslušným orgánom vlajkového členského štátu alebo členského štátu, ktorého štátne občianstvo má páchateľ, so súhlasom dotknutého členského štátu a pod podmienkou, že postúpením sa dosiahne výsledok uvedený v článku 89 s väčšou pravdepodobnosťou.

2.Vlajkový členský štát môže so súhlasom dotknutého členského štátu postúpiť konanie týkajúce sa porušenia príslušným orgánom daného členského štátu, ktorý porušenie zistil, a pod podmienkou, že postúpenie dosiahne výsledok uvedený v článku 89 s väčšou pravdepodobnosťou.“

67.Článok 87 sa vypúšťa.

68.Článok 88 sa nahrádza takto:

„Článok 88

Nápravné opatrenia v prípade absencie konania o vykládke alebo prekládke zo strany členského štátu

1.Ak členský štát vykládky alebo prekládky nie je vlajkovým členským štátom a jeho príslušné orgány neprijmú proti zodpovedným fyzickým alebo právnickým osobám primerané opatrenia alebo neprenesú konanie v súlade s článkom 86, množstvá rýb, ktoré boli ulovené, vyložené alebo preložené v rozpore s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva sa môžu započítať do kvóty pridelenej členskému štátu vykládky alebo prekládky.

2.Po konzultácii s vlajkovým členským štátom alebo členským štátom vykládky alebo prekládky Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne o množstvách rýb, ktoré sa majú stanoviť na základe kvóty členského štátu vykládky alebo prekládky po tom, ako Komisia konzultovala s obidvomi dotknutými členskými štátmi.

3.Ak členský štát vykládky alebo prekládky už nemá k dispozícii zodpovedajúcu kvótu, uplatňuje sa článok 37. Na tento účel sa množstvá rýb, ktoré boli ulovené, vyložené alebo preložené v rozpore s pravidlami spoločnej politiky v oblasti v oblasti rybného hospodárstva, považuje za zodpovedajúce výške utrpenej škody, ako je uvedené v danom článku, vlajkovým členským štátom.“

69.Hlava VIII sa nahrádza takto:

„HLAVA VIII

PRESADZOVANIE

Článok 89

Opatrenia na zabezpečenie dodržiavania pravidiel

1.Bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov iniciovať trestné konanie a ukladať trestné sankcie, členské štáty stanovia pravidlá pre správne opatrenia a sankcie a zabezpečia ich systematické uplatňovanie v súlade s ich vnútroštátnym právom proti fyzickej osobe, ktorá sa dopustila porušenia pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva alebo právnickej osobe zodpovednej za porušenie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

2.Členské štáty [do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] oznámia Komisii vnútroštátne ustanovenia uvedené v odseku 1 a bezodkladne jej oznámia všetky ich následné zmeny.

Článok 89a

Sankcie

1.Členské štáty musia zabezpečiť, aby fyzická osoba, ktorá porušila pravidlá spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za porušovanie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, boli potrestané účinnými, primeranými a odrádzajúcimi správnymi sankciami.

2.Členské štáty musia zabezpečiť, aby celková úroveň sankcií a sprievodných sankcií stanovených v súlade s týmto nariadením a príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva bola dostatočne prísna na odradenie od ďalších porušení a skutočné zbavenie zodpovedných osôb hospodárskeho prínosu získaného alebo očakávaného na základe ich porušenia bez toho, aby bolo dotknuté ich legitímne právo na vykonávanie svojho povolania. Na tento účel sa zohľadnia okamžité opatrenia prijaté podľa článku 91.

3.Pri určovaní týchto sankcií členské štáty berú do úvahy najmä závažnosť porušenia vrátane úrovne poškodenia životného prostredia, hodnotu poškodenia zdrojov rybolovu, povahu a rozsah porušenia, jeho trvanie alebo opakovanie alebo akumuláciu súbežných porušení.

4.Členské štáty môžu uplatňovať systém, podľa ktorého je pokuta primeraná obratu právnickej osoby alebo hospodárskemu prínosu dosiahnutému alebo predpokladanému pri spáchaní porušenia.

Článok 90

Závažné porušenia

1.Na účely tohto nariadenia je „závažné porušenie“ každé závažné porušenie uvedené v odseku 2 alebo považované za závažné podľa odseku 3.

2.Tieto činnosti predstavujú závažné porušenia:

a)rybolov bez platnej licencie, oprávnenia alebo povolenia vydaného vlajkovým štátom alebo príslušným pobrežným štátom; alebo

b)falšovanie alebo zatajenie značení rybárskeho plavidla alebo rybárskeho výstroja, totožnosti alebo registrácie rybárskeho plavidla; alebo

c)utajovanie dôkazov týkajúcich sa vyšetrovania, neoprávnené zasahovanie do dôkazov týkajúcich sa vyšetrovania alebo zbavovanie sa dôkazov týkajúcich sa vyšetrovania; alebo

d)marenie práce úradníkov alebo pozorovateľov pri výkone ich povinností; alebo

e)vykonávanie prekládky bez požadovaného povolenia alebo v prípade, ak je takáto prekládka zakázaná; alebo

f)vykonávanie operácií prenosu v rozpore s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva alebo uplatniteľnými opatreniami na ochranu a riadenie, ktoré prijali regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva; alebo

g)prekládka z plavidla alebo na plavidlo, alebo vykonávanie operácií prenosu, pri spoločných rybolovných operáciách, s podpornými a zásobovacími plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov podľa vymedzenia pojmov v nariadení Rady (ES) č. 1005/2008, najmä tých, ktoré sú uvedené v zozname NNN plavidiel Únie alebo regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva, ako sa uvádza v článkoch 29 a 30 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008; alebo

h)zapojenie sa do prevádzky, riadenia a vlastníctva plavidla vykonávajúceho NNN rybolov, ako je vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 1005/2008, alebo zamestnanie sa na takomto plavidle, najmä pokiaľ ide o plavidlá, ktoré sú uvedené v zozname plavidiel NNN Únie alebo regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva podľa článkov 29 a 30 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008, alebo poskytovanie služieb prevádzkovateľom, ktorí sú prepojení s plavidlom vykonávajúcim NNN rybolov; alebo

i)rybolov v obmedzenom alebo uzavretom priestore alebo v oblasti obnovy populácie rýb alebo počas obdobia zákazu rybolovu, alebo bez kvóty alebo po dosiahnutí kvóty alebo nad rámec povolenej hĺbky; alebo

j)zapojenie sa do cieleného rybolovu, ponechania na palube, prekládky, premiestňovania alebo vykládky druhov, ktoré podliehajú moratóriu, obdobiu zákazu rybolovu alebo pri ktorých je rybolov zakázaný; alebo

k)používanie plavidla s neuvedenou štátnou príslušnosťou, a teda plavidla bez štátnej príslušnosti podľa medzinárodného práva; alebo

l)používanie zakázaného rybárskeho výstroja; alebo

m)vykládka v prístavoch tretích krajín bez predbežného oznámenia podľa článku 19a tohto nariadenia alebo vykládka produktov rybolovu pochádzajúcich z činností NNN rybolovu; alebo

n)neodoslanie vyhlásenia o vykládke alebo záznamu o predaji vlajkovému členskému štátu, keď sa vykládka úlovku uskutočnila v prístave tretej krajiny, alebo vyhlásenia o prekládke alebo vyhlásenia o premiestnení, ak sa operácia uskutočnila mimo vôd Únie; alebo

o)falšovanie dokumentov, údajov alebo informácií alebo používanie sfalšovaných alebo neplatných dokumentov, údajov alebo informácií požadovaných podľa pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva vrátane dokumentov, údajov a informácií uvedených v nariadení Rady (ES) č. 1005/2008; alebo

p)podnikanie priamo spojené s nezákonným, nenahláseným a neregulovaným rybolovom vrátane obchodovania, dovozu, vývozu, spracovania a uvádzania na trh produktov rybolovu pochádzajúcich z činností NNN rybolovu; alebo

q)manipulácia s motorom alebo so zariadeniami na kontinuálne monitorovanie výkonu motora s cieľom zvýšiť výkon plavidla nad maximálny nepretržitý výkon motora podľa certifikátu motora.

3.Tieto činnosti predstavujú závažné porušenia v závislosti od závažnosti príslušného porušenia, ktoré určí príslušný orgán dotknutého členského štátu pri zohľadnení jedného alebo viacerých alternatívnych kritérií vymedzených v súlade s prílohou IV:

a)nesplnenie povinností presne zaznamenávať a vykazovať údaje týkajúce sa rybolovných činností vrátane údajov, ktoré sa majú zasielať systémom monitorovania plavidiel a predbežných oznámení, ako to vyžadujú pravidlá spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva; alebo

b)neposkytnutie vyhlásenia o úlovku alebo vyhlásenia o vykládke tretej krajine a nezaslanie jeho elektronickej kópie vlajkovým členským štátom v súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2403(*); alebo

c)používanie nevyhovujúceho rybárskeho výstroja; alebo

d)nesplnenie povinností súvisiacich s používaním rybárskeho výstroja podľa pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva; alebo

e)nedodržanie povinnosti vytiahnutia na palubu a ponechania na palube rybárskeho plavidla, a to aj na základe skĺznutia, a prekládka, prenos a vykládka akýchkoľvek úlovkov nedosahujúcich predpísanú veľkosť v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo úlovkov druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vykládky stanovená v článku 15 nariadenia EÚ č. 1380/2013, pokiaľ by prijatie a ponechanie na palube a vykládka takýchto úlovkov neboli v rozpore s povinnosťami vrátane povinností pre oblasti stanovené regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva alebo sa na ne nevzťahovali výnimky stanovené v pravidlách spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva v rybolovných oblastiach alebo v rybolovných zónach, kde sa takéto pravidlá uplatňujú; alebo

f)vykonávanie rybolovných činností v oblasti regionálnej organizácie pre riadenie rybolovu spôsobom, ktorý je nekonzistentný alebo v rozpore s ochrannými a riadiacimi opatreniami tejto organizácie v prípade, že sa tieto činnosti nepovažujú za závažné porušenie podľa odseku 2 tohto článku; alebo

g)uvádzanie produktov rybárstva na trh v rozpore s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva v prípade, že sa táto činnosť nepovažuje za závažné porušenie podľa odseku 2 tohto článku; alebo

h)vykonávanie rekreačných rybolovných činností v rozpore s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva alebo predaj úlovkov z rekreačného rybolovu; alebo

i)spáchanie viacnásobných porušení, ktoré spolu predstavujú závažné porušenie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Článok 91

Okamžité opatrenia na presadzovanie proti závažným porušeniam

1.Ak je fyzická osoba podozrivá z toho, že spáchala alebo bola prichytená pri páchaní závažného porušenia, alebo ak existuje podozrenie, že právnická osoba je zodpovedná za takéto závažné porušenie, členské štáty okrem vyšetrovania porušenia v súlade s ustanoveniami článku 85 okamžite prijmú v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi náležité a okamžité opatrenia, ako napríklad:

a)okamžité ukončenie rybolovných činností;

b)okamžité presmerovanie do prístavu;

c)presmerovanie prepravného vozidla na iné miesto na účely inšpekcie;

d)nariadenie kaucie;

e)zhabanie rybárskeho výstroja, úlovkov alebo produktov rybného hospodárstva alebo zisku získaného z predaja úlovkov alebo produktov rybného hospodárstva;

f)obmedzenie alebo zákaz uvádzania produktov rybného hospodárstva na trh;

g)dočasná imobilizácia dotknutého rybárskeho plavidla alebo prepravného vozidla;

h)pozastavenie oprávnenia na rybolov;

i)dočasné ukončenie obchodných činností.

2.Bezprostredné opatrenia na presadzovanie uvedené v odseku 1 musia mať takú povahu, aby zabránili pokračovaniu príslušného zisteného závažného porušenia, aby podnikli všetky potrebné kroky na zabezpečenie úschovy dôkazov týkajúcich sa takéhoto podozrenia z vážneho porušenia a aby umožnili príslušným orgánom dokončiť vyšetrovanie.

3.Členský štát bezodkladne a v súlade so svojimi postupmi podľa vnútroštátnych právnych predpisov oznámi príslušnému vlajkovému štátu opatrenia uvedené v odseku 1.

Článok 91a

Sankcie za závažné porušenia

1.Bez toho, aby boli dotknuté iné sankcie uplatňované v súlade s týmto nariadením a vnútroštátnym právom, členské štáty v prípade zistenia závažného porušenia, keď toto závažné porušenie malo za následok získanie produktov rybného hospodárstva, ukladajú pokuty, pri ktorých:

minimálna pokuta je najmenej trojnásobkom hodnoty produktov rybolovu získaných spáchaním závažného porušenia a

maximálna pokuta je najmenej päťnásobkom hodnoty produktov rybolovu získaných spáchaním závažného porušenia.

2.V prípade akéhokoľvek opakovaného závažného porušenia, ak závažné porušenie vedie k získaniu produktov rybolovu v priebehu trojročného obdobia, členské štáty uložia pokuty, pri ktorých:

minimálna pokuta je najmenej päťnásobkom hodnoty produktov rybolovu získaných spáchaním závažného porušenia a

maximálna pokuta je najmenej osem násobkom hodnoty produktov rybolovu získaných spáchaním závažného porušenia.

3.Sumy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vypočítajú na základe hodnoty produktov rybolovu podľa cien platformy Európskeho strediska pre monitorovanie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (EUMOFA) v čase zistenia porušenia, ak sú dispozícii. V situáciách, keď hodnoty EUMOFA nie sú k dispozícii alebo nie sú relevantné, sa uplatnia vnútroštátne ceny v aukčných sieňach alebo ceny identifikované na hlavných medzinárodných trhoch, ktoré sú relevantné pre príslušné druhy a rybolovnú oblasť a platí vyššia cena.

4.Ak závažné porušenie neviedlo k získaniu produktov rybolovu, členské štáty stanovia pokuty v súlade s článkom 89a na úrovni, ktorá vedie k odrádzajúcemu účinku podobnému účinku pokút stanovených v odsekoch 1 a 2.

Článok 91b

Sprievodné sankcie

Sankcie stanovené v článkoch 89, 89a a 91a a opatrenia stanovené v článku 91 môžu byť sprevádzané ďalšími odradzujúcimi sankciami alebo opatreniami, najmä:

1.dočasným odňatím rybárskeho plavidla(-iel) zapojeného do porušovania predpisov;

2.dočasnou imobilizáciou rybárskeho plavidla;

3.zhabaním plavidla (plavidiel), zakázaného rybárskeho výstroja, úlovkov alebo produktov rybolovu;

4.pozastavením alebo odobratím licencie na rybolov alebo oprávnenia na rybolov;

5.obmedzením alebo odňatím rybolovných práv;

6.dočasným alebo trvalým odňatím práva na získanie nových rybolovných práv;

7.dočasným alebo trvalým zákazom prístupu k verejnej pomoci alebo k dotáciám;

8.pozastavením alebo zrušením štatútu schváleného hospodárskeho subjektu udeleného podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1005/2008;

9.odňatím lodného osvedčenia národného registra;

10.dočasným pozastavením hospodárskej činnosti alebo jej trvalým ukončením;

11.dočasným alebo trvalým odňatím povolenia na vykonávanie obchodných rybolovných činností.

Článok 92

Bodový systém pre závažné porušenia

1.Členské štáty uplatňujú bodový systém v prípade porušení uvedených v článku 90, s výnimkou závažných porušení uvedených v odseku 1 písm. k) a p) a v odseku 2 písm. g) a h) daného článku.

2.Ak sa fyzická osoba dopustila závažného porušenia alebo právnická osoba je zodpovedná za závažné porušenie, držiteľovi licencie na rybolov pre príslušné rybárske plavidlo sa pridelí počet bodov vypočítaných v súlade s prílohou III.

3.Zatiaľ čo body zostávajú pripísané držiteľovi licencie, ktorý predal rybárske plavidlo, body sa pridelia aj každému novému držiteľovi rybárskej licencie pre príslušné rybárske plavidlo tam, kde sa plavidlo predalo, previedlo alebo inak zmenilo vlastníctvo po dátume porušenia.

4.Členské štáty tiež stanovia bodový systém, podľa ktorého je kapitánovi plavidla pridelené rovnaké množstvo bodov ako držiteľovi licencie na rybolov po závažnom porušení, ku ktorému došlo na palube lode pod jeho velením.

5.Ak sa v priebehu jednej inšpekcie zistí, že došlo k dvom alebo viacerým závažným porušeniam zo strany tej istej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie, body týkajúce sa každého závažného porušenia sa pridelia v súlade s odsekom 2 až do maximálnej výšky 12 bodov za všetky uvedené porušenia.

6.Ak sa celkový počet bodov dosahuje alebo prevyšuje 18 bodov, licencia na rybolov a/alebo právo veliť rybárskemu plavidlu sa automaticky pozastaví na obdobie najmenej dvoch mesiacov. Táto lehota musí byť štyri mesiace, ak sa pozastavenie vyskytne druhýkrát a počet bodov dosahuje alebo prevyšuje 36 bodov, osem mesiacov, ak sa pozastavenie vyskytne tretíkrát a počet bodov dosahuje alebo prevyšuje 54 bodov, a jeden rok, ak sa pozastavenie vyskytne štvrtýkrát a počet bodov dosahuje alebo prevyšuje 72 bodov. V prípade, že sa pozastavenie vyskytne po piatykrát a počet bodov dosahuje alebo prevyšuje 90 bodov, povolenie na rybolov sa natrvalo odoberie a rybárske plavidlo sa už nebude smieť používať na komerčné využívanie morských biologických zdrojov.

7.Akumulácia 90 bodov držiteľom licencie na rybolov alebo kapitánom automaticky vedie k trvalému odobratiu licencie na rybolov alebo práva veliť rybárskemu plavidlu ako kapitán.

8.Ak držiteľ rybárskej licencie alebo kapitán nespôsobí závažné porušenie do troch rokov od dátumu spáchania posledného potvrdeného závažného porušenia, všetky body sa vymažú.

9.Pobrežný štát je príslušný určiť podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, či v jeho vodách došlo k závažnému porušeniu a rozhodnúť o počte bodov, ktoré sa majú prideliť v súlade s prílohou III.

10.Ak je zistené závažné porušenie predpisov v členskom štáte, ktorý je iný ako vlajkový štát, body pridelené v súlade s týmto článkom sú uznávané príslušnými orgánmi vlajkového členského štátu.

11.Členské štáty určia príslušné vnútroštátne orgány, ktoré budú zodpovedné za vytvorenie systému prideľovania bodov za závažné porušenia, za prideľovanie príslušného počtu bodov držiteľovi licencie na rybolov a kapitánovi a za prenos bodov v súlade s odsekom 3.

12.Členské štáty zabezpečia, aby uplatňovanie vnútroštátnych konaní neviedlo k neúčinnosti bodového systému.

13.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a, ktoré sa týkajú:

a)zmeny prahovej hodnoty bodov vedúcej k pozastaveniu a trvalému odobratiu licencie na rybolov alebo práva veliť rybárskemu plavidlu ako kapitán;

b)následných krokov po pozastavení a trvalom odobratí licencie na rybolov alebo práva na vykonávanie rybolovnej činnosti ako kapitán;

c)opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade nezákonných rybolovných činností počas obdobia pozastavenia alebo po trvalom odobratí licencie na rybolov alebo práva na vykonávanie rybolovnej činnosti ako kapitán;

d)podmienok odôvodňujúcich vymazanie bodov;

e)registrácie kapitánov oprávnených vykonávať rybolovnú činnosť.

14.Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví podrobné pravidlá týkajúce sa:

a)oznámení rozhodnutí o udelení bodov;

b)prenosu bodov, keď sa prenáša vlastníctvo plavidiel, pre ktoré sú udelené body;

c)odobratia licencií na rybolov alebo práva riadiť rybárske plavidlo ako kapitán v prípade osoby zodpovednej za závažné porušenia z príslušných zoznamov;

d)povinností týkajúcich sa informácií o bodovom systéme pre kapitánov rybárskych plavidiel, ktoré stanovili členské štáty.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.

Článok 92a

Zodpovednosť právnických osôb

1.Právnické osoby sú zodpovedné za závažné porušenia predpisov, ak takéto porušenia predpisov boli spáchané v ich prospech akoukoľvek fyzickou osobou konajúcou buď individuálne alebo ako súčasť orgánu právnickej osoby, pričom má u právnickej osoby rozhodujúce postavenie, a to na základe:

a)právomoci zastupovať právnickú osobu,

b)právomoci prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby, alebo

c)oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby.

2.Právnická osoba môže byť braná na zodpovednosť, ak nedostatočný dohľad alebo kontrola vykonávaná fyzickou osobou uvedenou v odseku 1 umožnila, aby fyzická osoba podliehajúca právomoci právnickej osoby spáchala závažné porušovanie predpisov v prospech tejto právnickej osoby.

3.Zodpovednosť právnickej osoby nevylučuje konanie proti fyzickým osobám, ktoré sú páchateľmi, podnecovateľmi alebo spolupáchateľmi príslušného porušovania.

Článok 92b

Povinnosť oznámiť konečné rozhodnutie

1.Príslušné orgány členského štátu, ktorý má právomoc v prípade porušenia, bezodkladne a v súlade s postupmi podľa vnútroštátnych právnych predpisov informujú vlajkové štáty, štát, ktorého štátnym príslušníkom je páchateľ alebo v ktorom je zaregistrovaný, alebo ktorýkoľvek iný štát, ktorý má záujem na sledovaní správneho a iného príslušného trestného konania alebo iných prijatých opatrení, o akomkoľvek konečnom rozhodnutí týkajúcom sa takéhoto porušenia, vrátane počtu bodov pridelených v súlade s článkom 92.

Taktiež bezodkladne oznámia Európskej komisii konečné rozhodnutia v prípade závažných porušení zistených vo vodách Únie alebo v prístavoch Únie vo vzťahu k rybárskym plavidlám plaviacim sa pod vlajkou tretích krajín.

2.V prípade oznámenia od členského štátu uvedeného v odseku 1 vlajkový členský štát pridelí príslušný počet bodov držiteľovi licencie na rybolov a kapitánovi príslušného rybárskeho plavidla.

Článok 93

Národný register porušení

1.Členské štáty zapíšu do národného registra porušení pravidiel všetky podozrivé a potvrdené porušenia pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, ktorých sa dopustili plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou alebo vlajkou tretej krajiny alebo ich štátnymi príslušníkmi, a to vrátane všetkých rozhodnutí a sankcií, ktoré vykonali, a počtu pridelených bodov. Porušenia rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou alebo ich štátnych príslušníkov, ktorí sú stíhaní v iných členských štátoch, tieto členské štáty takisto zapíšu do svojho národného registra porušení po oznámení konečného rozhodnutia zo strany príslušného členského štátu podľa článku 92b.

2.Pri opatreniach nadväzujúcich na porušenie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva môže členský štát požiadať ostatné členské štáty, aby mu poskytli informácie obsiahnuté vo svojom národnom registri rybárskych plavidiel a o osobách podozrivých z príslušného porušenia alebo prichytených pri príslušnom porušení.

3.Ak členský štát požaduje od iného členského štátu informácie týkajúce sa porušenia, tento iný členský štát bezodkladne poskytne príslušné informácie o rybárskych plavidlách a fyzických alebo právnických osobách, ktoré sa zúčastnili na porušení.

4.Údaje obsiahnuté v národnom registri porušení pravidiel sa uchovávajú len tak dlho, ako je to potrebné na účely tohto nariadenia, ale vždy počas obdobia najmenej piatich kalendárnych rokov, ktoré začína rokom nasledujúcim po roku, v ktorom sa informácie zaznamenajú.

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403 z 12. decembra 2017 o trvalo udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 81).“

70.v hlave IX sa vkladá tento článok 93a:

„Článok 93a

Vnútroštátne kontrolné programy a výročné správy

1.Členské štáty stanovia ročné alebo viacročné národné kontrolné programy pre inšpekcie a kontrolu pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Národné kontrolné programy sú založené na riziku a aktualizujú sa najmenej raz ročne, najmä s ohľadom na novo prijaté ochranné a kontrolné opatrenia.

Vnútroštátne kontrolné programy sa musia oznámiť Komisii každoročne do 31. decembra a zahŕňať aspoň nasledujúci kalendárny rok.

2.Do 30. júna každého roka členské štáty predložia Komisii správu o inšpekciách a kontrolách vykonaných v predchádzajúcom roku v súlade s národnými kontrolnými programami a v súlade s týmto nariadením.

3.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a s cieľom prijať minimálne požiadavky na národné kontrolné programy a výročné správy a stanoviť referenčné hodnoty pre kontroly pri zohľadnení cieľov spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a technického pokroku a vedeckého rozvoja.“

71.V článku 95 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.Určité druhy rybolovu môžu podliehať osobitným programom kontroly a inšpekcie. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov a v zhode s príslušnými členskými štátmi určiť, ktoré druhy rybolovu podliehajú osobitným programom kontroly a inšpekcie na základe potreby osobitnej a koordinovanej kontroly príslušného rybolovu. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

72.V článku 102 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.Príslušné členské štáty informujú Komisiu o výsledkoch vyšetrovania a postúpia Komisii správu vypracovanú najneskôr do troch mesiacov po žiadosti Komisie. Toto obdobie môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov predĺžiť na základe riadne odôvodnenej žiadosti členského štátu o primeranú lehotu odkladu.

4.Ak administratívny prieskum uvedený v odseku 2 nevedie k odstráneniu nezrovnalostí alebo ak Komisia zistí nedostatky v systéme kontroly členského štátu počas overovaní alebo autonómnych inšpekcií uvedených v článkoch 98 a 99, alebo auditu uvedeného v článku 100, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vypracuje s týmto členským štátom akčný plán. Členský štát prijme všetky potrebné opatrenia na vykonávanie tohto akčného plánu.“

73.Článok 104 sa mení takto:

a)odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.Ak členský štát nedodržiava svoje povinnosti týkajúce sa vykonávania viacročného plánu a ak má Komisia dôkaz o tom, že nedodržanie týchto povinností predstavuje vážne ohrozenie ochrany populácie rýb alebo skupiny populácie rýb, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov dočasne uzavrieť rybolov dotknutý týmito nedostatkami pre príslušný členský štát.“

b)Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov zruší uzatvorenie rybolovu po tom, ako členský štát písomne ​​preukáže Komisii, že rybolov je možné bezpečne využívať.“

74.Článok 105 sa mení takto:

a)v odseku 2 sa úvodná veta prvého pododseku nahrádza takto:

„V prípade prekročenia kvóty rybolovu, prídelu populácie rýb alebo podielu populácie rýb alebo skupiny populácie rýb, ktoré má členský štát v danom roku k dispozícii. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vykoná odčítanie v nasledujúcom roku alebo rokoch z ročnej kvóty, prídelu alebo podielu členského štátu, ktorý prekročil rybolovný limit, a to uplatnením multiplikačného faktora podľa tejto tabuľky:“

b)Odseky 4, 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„4.V prípade prekročenia rybolovnej kvóty, prídelu alebo podielu populácie rýb alebo skupiny populácie rýb, pridelených členskému štátu v predchádzajúcich rokoch, môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov odpočítať kvóty z budúcich kvót, aby daný členský štát zohľadnil úroveň nadmerného rybolovu.

5.Ak odpočítanie podľa odsekov 1 a 2 nie je možné uskutočniť na základe kvóty, prídelu alebo podielu populácie rýb alebo skupiny populácie rýb, pri ktorých bol rybolov prekročený, pretože dané kvóty, prídel alebo podiel populácie rýb alebo skupiny populácie rýb nie sú k dispozícii alebo nie sú dostatočne k dispozícii pre príslušný členský štát, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov odpočítať v nasledujúcom roku alebo rokoch kvóty pre iné populácie rýb alebo skupiny populácie rýb, ktoré sú k dispozícii danému členskému štátu v tej istej zemepisnej oblasti alebo s tou istou obchodnou hodnotou v súlade s odsekom 1.

6.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa posúdenia prispôsobených kvót, oproti ktorým sa vypočíta nadmerné využitie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

75.Článok 106 sa mení takto:

a)odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.Keď Komisia stanoví, že členský štát prekročil rybolovné úsilie, ktoré mu bola pridelené, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vykoná odpočty z budúceho rybolovného úsilia daného členského štátu.

b)v odseku 2 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Ak sa prekročí rybolovné úsilie v určitej zemepisnej oblasti alebo pri určitom rybolove, ktoré má členský štát k dispozícii, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vykoná v nasledujúcom roku alebo rokoch odpočty z rybolovného úsilia, ktoré má daný členský štát k dispozícii pre príslušnú zemepisnú alebo rybolovnú oblasť, a to uplatnením multiplikačného faktora podľa tejto tabuľky:“

c)odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3.Ak odpočítanie podľa odseku 2 nie je možné uskutočniť na základe maximálneho povoleného rybolovného úsilia pre populáciu rýb, ktoré bolo prekročené ako také, pretože takéto maximálne povolené rybolovné úsilie pre danú populáciu rýb nie je k dispozícii alebo nie je dostatočne k dispozícii pre príslušný členský štát, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov v nasledujúcom roku alebo rokoch odpočítať rybolovné úsilie, ktoré má daný členský štát k dispozícii v tej istej zemepisnej oblasti v súlade s odsekom 2.

4.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa posúdenia maximálneho možného úsilia, oproti ktorému sa vypočíta nadmerné využitie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

76.Článok 107 sa mení takto:

a)odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.Ak existuje dôkaz o tom, že členský štát nedodržiava pravidlá týkajúce sa spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a že to môže viesť k závažnému ohrozeniu ochrany populácie rýb podliehajúcej rybolovným možnostiam, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov vykonať odpočty v nasledujúcom roku alebo rokoch z ročných kvót, prídelov alebo podielov populácie rýb alebo skupiny populácie rýb, ktoré sú k dispozícii danému členskému štátu, pri uplatnení zásady proporcionality zohľadnením škôd spôsobených na populáciách rýb.“

b)odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 119a, ktoré sa týkajú konečného termínu pre členské štáty, aby preukázali, že rybolov je možné bezpečne využívať, materiálu, ktorý majú členské štáty zahrnúť do svojej odpovede, a stanovenia množstiev, ktoré sa majú odpočítať s prihliadnutím na:

a)rozsah a povahu nesúladu,

b)závažnosť ohrozenia ochrany,

c)škodu spôsobenú populácii rýb v dôsledku nesúladu.“

77.Článok 109 sa mení takto:

a)odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.Členské štáty zriadia počítačovú databázu na účely potvrdzovania údajov zaznamenaných v súlade s týmto nariadením. Potvrdzovanie zaznamenaných údajov zahŕňa krížovú kontrolu, analýzu a overovanie údajov.

2.Členské štáty zabezpečia, aby všetky údaje zaznamenané v súlade s týmto nariadením boli presné, úplné a predložené hospodárskymi subjektmi v termínoch stanovených v pravidlách spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Najmä:

a)Členské štáty musia potvrdiť tieto údaje prostredníctvom automatických počítačových algoritmov a mechanizmov:

i) údaje o polohe plavidla;

ii) údaje o rybolovných činnostiach, najmä rybársky denník, vyhlásenie o vykládke, vyhlásenie o prekládke a predchádzajúce oznámenie;

iii) údaje z vyhlásení o prevzatí, prepravných dokumentov a záznamov o predaji;

b)Členské štáty taktiež v prípade potreby uvedené údaje potvrdia týmito údajmi:

i) údajmi o systéme detekcie plavidiel;

ii) údajmi o spozorovaniach;

iii) údajmi týkajúcimi sa rybolovnej činnosti v súvislosti s dohodami o rybolove uvedenými v článku 3 ods. 1;

iv) údajmi o vstupe a výstupe z rybolovných oblastí;

v) údajmi o automatickom identifikačnom systéme;

vi) údajmi z licencií na rybolov a oprávnení na rybolov;

vii) údajmi zo správ o inšpekcii a údajmi obsiahnutými v národnom registri porušení pravidiel;

viii) údajmi o výkone motora;

ix) správami kontrolných pozorovateľov;

x) údajmi z uzavretých televíznych okruhov na palube rybárskych plavidiel a iných elektronických monitorovaní povinnosti vylodiť úlovky v súlade s článkom 25a.“

c)odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.Ak sa zistil nesúlad v údajoch, dotknutý členský štát musí vykonať a zdokumentovať potrebné vyšetrovania, analýzy a krížové kontroly. Výsledky vyšetrovaní a príslušná dokumentácia sa na požiadanie zašlú Komisii. Ak existujú dôvody na podozrenie, že došlo k porušeniu, členský štát vykoná vyšetrovania a prijme okamžité potrebné opatrenia v súlade s článkami 85 a 91.“

d)odsek 8 sa nahrádza takto:

„8.Členské štáty vypracujú a aktualizujú národný plán vykonávania systému potvrdzovania, ktorý sa vzťahuje na údaje uvedené v odseku 2 písm. a) a b) a nadväzujúce opatrenia týkajúce sa nezrovnalostí. V tomto pláne sa vymedzia priority členských štátov v súvislosti s potvrdzovaním údajov a následné opatrenia týkajúce sa nezrovnalostí na základe prístupu založeného na riziku.“

78.Články 110 a 111 sa nahrádzajú takto:

„Článok 110

Prístup k údajom, uchovávanie a spracovanie údajov

1.Členské štáty zabezpečia Komisii alebo ňou určenému orgánu (orgánom) nepretržitý vzdialený prístup bez predbežného oznámenia k týmto údajom v neagregovanej forme:

a)k údajom o rybolovnej činnosti:

i)    k údajom o polohe plavidla;

ii)    k údajom o rybolovných činnostiach, najmä k rybárskym denníkom, vyhláseniam o vykládke, vyhláseniam o prekládke a predchádzajúcim oznámeniam;

iii)    k údajom z vyhlásení o prevzatí, prepravným dokumentom a k záznamom o predaji;

iv)    k údajom o rybolovnom úsilí;

b)k ostatným údajom o kontrole:

i)    k údajom o spozorovaniach;

ii)    k údajom týkajúcim sa rybolovnej činnosti v súvislosti s dohodami o rybolove uvedenými v článku 3 ods. 1;

iii)    k údajom o vstupe a výstupe z rybolovných oblastí;

iv)    k údajom z licencií na rybolov a z oprávnení na rybolov;

v)    k správam z inšpekcií;

vi)    k údajom o výkone motora;

vii)    k správam kontrolných pozorovateľov;

viii)    k akčným programom vnútroštátnej kontroly;

ix)    k zoznamu vnútroštátnych úradníkov;

c)k elektronickej databáze na účely overenia úplnosti a kvality získaných údajov podľa článku 109;

d)k národnému registru porušení pravidiel podľa článku 93.

2.Komisia alebo ňou určený orgán môže zhromažďovať údaje, v prípade potreby vrátane osobných údajov, s cieľom plniť si svoje povinnosti podľa pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, najmä pokiaľ ide o vykonávanie inšpekcií, overovaní, auditov a šetrení, alebo podľa pravidiel dohôd s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami.

3.Členské štáty umožňujú prístup k údajom uvedeným v odseku 1 úradníkom Komisie alebo zamestnancom orgánu určeného Komisiou.

4.Údaje o polohe plavidla sa môžu poskytovať vedeckým orgánom členských štátov a vedeckým orgánom Únie, ktoré ich môžu využívať na vykonávanie vedeckého výskumu a poskytovanie vedeckého poradenstva, ak tieto údaje už neobsahujú odkaz na identifikačné čísla plavidiel a neumožňujú identifikáciu fyzických osôb.

Údaje uvedené v odseku 1 písm. a) bodoch ii) a iii) sa môžu poskytovať vedeckým orgánom členských štátov, vedeckým orgánom Únie a Eurostatu.

5.Členské štáty vytvoria, vykonávajú a prevádzkujú príslušné databázy rybolovu, ktoré obsahujú údaje uvedené v odseku 1. Prístup k týmto databázam sa poskytuje prostredníctvom zabezpečeného prístupu s kontrolou prístupu a osobitných užívateľských profilov výhradne na účely podávania správ, štatistiky, inšpekcií a vyšetrovania porušení pravidiel.

79.Článok 111

Výmena údajov

1. Každý vlajkový členský štát musí zabezpečiť priamu elektronickú výmenu príslušných informácií s inými členskými štátmi a prípadne s Komisiou alebo ňou povereným orgánom, najmä:

a)údajov o polohe plavidla, ak sú jeho plavidlá prítomné vo vodách iného členského štátu;

b)informácií z rybárskeho denníka, keď jeho plavidlá lovia, vyloďujú alebo prekladajú vo vodách iného členského štátu;

c)vyhlásení o vykládke a vyhlásení o prekládke, ak sa tieto operácie uskutočňujú v prístavoch iného členského štátu;

d)predchádzajúceho oznámenia, keď sa určený prístav nachádza v inom členskom štáte;

e)záznamov o predaji, prepravných dokumentov a vyhlásení o prevzatí, ak sa jedna alebo viaceré z týchto operácií uskutočnia v inom členskom štáte;

f) správ o inšpekcii a správ o dozore;

g)národných registrov porušení pravidiel;

2.Každý vlajkový členský štát musí zabezpečiť priamu elektronickú výmenu príslušných informácií s inými členskými štátmi a v prípade potreby s Komisiou alebo ňou určeným orgánom (orgánmi), najmä zasielaním:

a)informácií zo záznamov o predaji vlajkovému členskému štátu, keď prvý predaj pochádza z rybárskeho plavidla iného členského štátu;

b)údajov z vyhlásení o prevzatí, keď sa ryby uskladnia v inom členskom štáte než je vlajkový členský štát alebo členský štát vykládky;

c)údajov zo záznamov o predaji a z vyhlásení o prevzatí do členského štátu, v ktorom došlo k vykládke;

d)prepravných dokumentov vlajkovému členskému štátu, členskému štátu určenia a tranzitu prepravy;

e)správ o inšpekcii a správ o dozore;

f)národných registrov porušení pravidiel.“

---------------------------------------------------------------------------------------

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).“

80.Vkladá sa tento článok 111a:

„Článok 111a

Jednotné podmienky na vykonávanie ustanovení o údajoch

Na účely vykonávania článkov 110 a 111 môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť podrobné pravidlá o

kvalite údajov, dodržiavaní termínov na predkladanie údajov prevádzkovateľmi, potvrdzovaní údajov vrátane krížových kontrol, analýz, overovania,

výmene údajov medzi členskými štátmi,

prístupe k údajom zo strany Komisie alebo ňou povereného orgánu,

prístupe k údajom zo strany vedeckých orgánov Únie a Eurostatu,

interoperabilite a štandardizácii databáz,

údajoch uvedených v článku 110 ods. 1 a 2 vrátane dodatočných osobitných záruk na spracovanie osobných údajov a bezpečnostných pravidiel platných pre databázy.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

81.Článok 112 sa nahrádza takto:

„Článok 112

Ochrana osobných údajov

1.Údaje uvedené v článku 110 ods. 1 s výnimkou údajov uvedených v odseku 1 písm. b) viii) a v článku 110 ods. 2 môžu obsahovať osobné údaje.

2.Komisia môže spracúvať osobné údaje, ku ktorým má prístup podľa článku 110 ods. 1 a 2, na tieto účely:

a)monitorovanie možností rybolovu vrátane využívania kvóty;

b)potvrdzovanie údajov;

c)monitorovanie rybolovných činností vykonávaných rybárskymi plavidlami Únie alebo rybolovných činností plavidiel vo vodách Únie;

d)monitorovanie kontrol rybolovných činností členských štátov a v dodávateľskom reťazci;

e)inšpekcie, overovania, audity a šetrenia;

f)príprava a dodržiavanie medzinárodných dohôd a ochranných opatrení;

g)hodnotenia politík a hodnotenia vplyvu;

h)vedecký výskum a vedecké odporúčania;

i)šetrenia týkajúce sa sťažností a porušení.

3.Osobné údaje obsiahnuté v informáciách uvedených v článku 110 ods. 1 a 2 sa nesmú uchovávať dlhšie ako 5 rokov, s výnimkou osobných údajov, ktoré sú potrebné na umožnenie nadväzných opatrení po sťažnosti, po porušení, po inšpekcii, po overovaní auditu alebo prebiehajúcom súdnom alebo správnom konaní, ktoré možno ponechať počas obdobia desiatich rokov. Ak sa informácie uvedené v článku 110 ods. 1 a 2 uchovávajú počas dlhšieho obdobia, údaje sa musia anonymizovať.

4.Členské štáty sa považujú za prevádzkovateľa v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 (*) v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ktoré zhromažďujú podľa tohto nariadenia.

5.Komisia sa považuje za prevádzkovateľa v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2018 (**), pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov údaje, ktoré zhromaždila podľa článku 110 ods. 1 a 2 tohto nariadenia.

6.Komisia alebo ňou určený orgán a orgány členského štátu zabezpečia bezpečnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému dochádza v súlade s uplatňovaním tohto nariadenia. Komisia alebo ňou určený orgán a orgány členského štátu spolupracujú na úlohách súvisiacich s bezpečnosťou.

7.Komisia prijme najmä potrebné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu, plánu kontinuity činnosti a plánu obnovy po katastrofe s cieľom:

a)fyzicky chrániť údaje, a to aj prostredníctvom vypracovávania pohotovostných plánov na ochranu kritickej infraštruktúry;

b)zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, modifikácii alebo odstráneniu nosičov údajov;

c)zabrániť neoprávnenému zadávaniu údajov a neoprávnenému prehliadaniu, modifikácii alebo vymazaniu zaznamenaných osobných údajov;

d)zabrániť neoprávnenému spracúvaniu údajov a akémukoľvek neoprávnenému kopírovaniu, modifikácii alebo vymazaniu údajov;

e)zabezpečiť, aby osoby oprávnené na prístup k príslušným databázam rybolovu mali prístup iba k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie na prístup, prostredníctvom individuálnej totožnosti používateľov a režimov dôverného prístupu;

f)zabezpečiť, aby bolo možné overiť a zistiť, ktorým orgánom sa môžu osobné údaje prenášať a aké údaje sa spracúvali v príslušných databázach rybolovu, kedy, kým a na aký účel;

g)zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, modifikácii alebo vymazaniu osobných údajov počas prenosu osobných údajov do alebo z príslušných databáz rybolovu alebo počas prepravy nosičov údajov, najmä pomocou vhodných šifrovacích techník;

h)monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením.

8.Členské štáty prijmú opatrenia rovnocenné s opatreniami uvedenými v odseku 7, pokiaľ ide o bezpečnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov orgánmi, ktoré majú právo na prístup ku ktorejkoľvek z príslušných databáz rybolovu.

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(**) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES [COM (2017)8 final, 10.1.2017]“

82.Články 114 a 115 sa nahrádzajú takto:

Článok 114

Oficiálna webová stránka

„Na účely tohto nariadenia musí každý členský štát zostaviť a priebežne aktualizovať oficiálnu webovú stránku pre prevádzkovateľov a širokú verejnosť, ktorá obsahuje prinajmenšom informácie uvedené v článku 115.

Článok 115

Obsah webovej stránky

Členské štáty na svojich webových stránkach bezodkladne uverejňujú alebo poskytujú priamy odkaz na tieto informácie:

a)názvy a adresy príslušných orgánov zodpovedných za vydávanie licencií na rybolov a oprávnení na rybolov uvedených v článku 7;

b)zoznam určených prístavov na účely prekládky s uvedením ich prevádzkových hodín podľa článku 20;

c)jeden mesiac potom, ako nadobudne účinnosť viacročný plán a potom, ako ho schváli Komisia, zoznam určených prístavov s uvedením ich prevádzkových hodín podľa článku 43, a v priebehu nasledujúcich 30 dní súvisiace podmienky zaznamenávania a oznamovania množstiev druhov podľa viacročného plánu pre každú vykládku;

d)rozhodnutie o zavedení uzatvorenia v reálnom čase a jasné vymedzenie zemepisnej oblasti dotknutých rybolovných revírov, trvanie uzavretia a podmienky, ktorými sa riadi rybolov v danej oblasti počas uzatvorenia, ako je to uvedené v článku 53 ods. 2;

e)údaje o kontaktnom mieste na zasielanie alebo predkladanie rybárskych denníkov, predchádzajúcich oznámení, vyhlásení o prekládke, vyhlásení o vykládke, záznamov o predaji, vyhlásení o prevzatí a prepravných dokumentov uvedených v článkoch 14, 17, 20, 23, 55, 62, 66 a 68;

f)mapu so súradnicami oblasti dočasného uzatvorenia v reálnom čase, ako sa uvádza v článku 54, s uvedením trvania uzatvorenia a podmienok, ktorými sa riadi rybolov v danej oblasti počas uzatvorenia;

g)rozhodnutie o uzatvorení rybolovu podľa článku 35 a všetky potrebné podrobnosti;

h)zoznam oblastí obmedzeného rybolovu a príslušné obmedzenia;

i)zoznam registrovaných osôb oprávnených na váženie so špecifikovaním prístavu a vážiaceho zariadenia v súlade s článkom 59a.“

83.Článok 116 sa vypúšťa.

84.v článku 117 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá vzájomnej pomoci týkajúce sa:

a)administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi, tretími krajinami, Komisiou a ňou povereným orgánom;

b)nákladov na realizáciu žiadostí o pomoc;

c)poverenia jednotného orgánu členských štátov;

d)oznámenia následných opatrení prijatých vnútroštátnymi orgánmi na základe výmeny informácií;

e)žiadosti o pomoc vrátane žiadostí o informácie, žiadostí o opatrenia a žiadostí o administratívne oznámenia a stanovenia konečných termínov pre odpovede;

f)informácií bez predchádzajúcej žiadosti;

g)vzťahov členských štátov s Komisiou a s tretími krajinami.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

85.v článku 118 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoviť pravidlá týkajúce sa obsahu a formátu správ členských štátov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 119 ods. 2.“

86.Článok 119 ods. 3 sa nahrádza takto:

„Článok 119

Postup výboru

1.Komisii pomáha Výbor pre rybolov a akvakultúru zriadený článkom 47 nariadenia (EÚ) 1380/2013. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(*).

2.Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(*)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“

87.Vkladá sa tento článok 119a:

Článok 119a

Vykonávanie delegovania právomocí

1.Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.Delegovanie právomoci podľa článkov 7 ods. 6, 9 ods. 7, 9a ods. 4, 15a ods. 1, 17 ods. 6, 21 ods. 6, 22 ods. 4, 24 ods. 5, 39a ods. 4, 58 ods. 9, 59a ods. 4, 60a ods. 1 a 2, 73 ods. 9, 74 ods. 6, 75 ods. 2, 92 ods. 10 a 93a ods. 3 a v článku 107 ods. 4 sa udeľuje na neurčitý čas.

3.Delegovanie právomoci podľa článkov 7 ods. 6, 9 ods. 7, 9a ods. 4, 15a ods. 1, 17 ods. 6, 21 ods. 6, 22 ods. 4, 24 ods. 5, 39a ods. 4, 58 ods. 9, 59a ods. 4, 60a ods. 1 a 2, 73 ods. 9, 74 ods. 6, 75 ods. 2, 92 ods. 10, 93a ods. 3 a 107 ods. 4 môže kedykoľvek odvolať Európsky parlament alebo Rada. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončí delegovanie právomoci uvedené v uvedenom rozhodnutí. Nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.Delegovaný akt prijatý podľa článkov 7 ods. 6, 9 ods. 7, 9a ods. 4, 15a ods. 1, 17 ods. 6, 21 ods. 6, 22 ods. 4, 24 ods. 5, 39a ods. 4, 58 ods. 9, 59a ods. 4, 60a ods. 1 a 2, 73 ods. 9, 74 ods. 6, 75 ods. 2, 92 ods. 10, 93a ods. 3 a článku 107 ods. 4 nadobudne účinnosť iba vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada nevznesú námietku v lehote dvoch mesiacov od oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu, že námietku nevznesú. Táto lehota sa na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady predĺži o dva mesiace.“

88.Príloha I sa vypúšťa.

89.Texty uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú ako prílohy III a IV.

Článok 2

Zmeny nariadenia (ES) č. 768/2005

1.Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Cieľ

1.Týmto nariadením sa zriaďuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) s cieľom zabezpečiť vysokú, jednotnú a účinnú úroveň kontroly a dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva vrátane jej vonkajšieho rozmeru.

2.Agentúra na uvedený účel spolupracuje s členskými štátmi a s Komisiou a poskytuje im technickú, operačnú a vedeckú pomoc, pokiaľ ide o oblasti uvedené v odseku 1 tohto článku, v medziach poslania a úloh stanovených v kapitole II.“

2.Článok 3 sa mení takto:

a)písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)pomáhať členským štátom a Komisii pri harmonizácii uplatňovania spoločnej politiky rybolovu;“

b)písmeno f) sa nahrádza takto:

„f)prispievať k práci členských štátov a Komisie v oblasti výskumu a vývoja kontrolných a inšpekčných techník a iniciovať výskum a vývoj kontrolných a kontrolných techník;“

c)dopĺňa sa písmeno k):

„k)pomáhať Komisii pri plnení úloh pridelených Komisii v legislatívnych aktoch Únie, pokiaľ ide o ciele agentúry.“

3.Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Výmena a spracovanie údajov a informácií

1.Komisia, agentúra a príslušné orgány členských štátov si vymieňajú príslušné údaje a informácie, ktoré majú k dispozícii, týkajúce sa spoločných kontrolných a inšpekčných činností v rámci vôd Únie a medzinárodných vôd v súlade s nariadením (ES) č. 1224/2009.

2.Agentúra prijme v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany dôvernosti informácií prijatých podľa tohto nariadenia v súlade s článkom 113 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

3.Na spracovanie osobných údajov, ktoré vykonáva agentúra, sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XX (*).

4.V súvislosti so spracovaním osobných údajov uvedeným v článku 110 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa agentúra považuje za prevádzkovateľa, ako je vymedzený v písm. b) článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018 / XX.

5.Agentúra spracúva osobné údaje uvedené v článku 110 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1224/2009 na účely koordinácie kontrol a inšpekcií, pomoci členským štátom a Komisii vykonávať ich úlohy v rámci spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a koordinácie operácií na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

6.Osobné údaje uvedené v článku 110 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa nesmú uchovávať dlhšie ako 5 rokov, s výnimkou osobných údajov potrebných na prijatie opatrení v nadväznosti na sťažnosť, porušenie, inšpekciu, overovanie alebo audit či prebiehajúce súdne alebo správne konanie, ktoré možno uchovávať počas obdobia 10 rokov.

Ak sa informácie uchovávajú dlhšie, údaje sa musia anonymizovať.

7.Prenos nasledujúcich osobných údajov obsiahnutých v údajoch o rybolovných činnostiach do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie sa vykonáva iba v súlade s kapitolou V nariadenia (EÚ) 2018 / XX a v súlade s dohodou s danou treťou krajinou alebo s príslušnými pravidlami danej medzinárodnej organizácie.

(*)Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES [COM (2017)8 final, 10.1.2017]“

4.Článok 17a sa nahrádza takto:

Článok 17a

Pridelenie úradníkov agentúry ako inšpektorov Únie

Úradníci agentúry môžu byť pridelení ako inšpektori Únie v súlade s článkom 79 nariadenia (ES) č. 1224/2009.“

5.V článku 23 sa odsek 2 mení takto:

a)v písmene b) sa výraz „30. apríla“ nahrádza výrazom „30. júna“.

b)vkladá sa toto písmeno:

„i) zabezpečuje, aby zistenia a odporúčania vyplývajúce z hodnotení vykonaných v súlade s článkom 39 boli náležite zohľadnené pri vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a pri interných alebo externých auditoch.“

6.Článok 26 sa nahrádza takto:

„Článok 26

Zasadnutia

1.Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda. Program stanovuje predseda so zohľadnením návrhov členov správnej rady a výkonného riaditeľa agentúry.

2.Výkonný riaditeľ a zástupca, menovaní poradným výborom, sa zúčastňujú na rokovaniach bez práva hlasovať.

3.Riadne zasadnutie správnej rady sa koná najmenej raz do roka. Okrem toho sa zasadnutie koná z podnetu predsedu alebo na žiadosť Komisie alebo jednej tretiny členských štátov zastúpených v správnej rade.

4.Správna rada môže na svoje zasadnutia pozvať zástupcu príslušných inštitúcií Únie.

5.Správna rada môže prizvať akúkoľvek osobu, ktorej stanovisko môže byť zaujímavé, aby sa zúčastnila na zasadnutí ako pozorovateľ.

6.V prípade dôvernosti alebo konfliktu záujmov môže správna rada rozhodnúť, že preskúma osobitné body svojho programu bez prítomnosti zástupcu vymenovaného poradnou radou, zástupcov vymenovaných príslušnými inštitúciami Únie uvedenými v odseku 4 a osoby (osôb) uvedenej v odseku 5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto ustanovenia možno ustanoviť v rokovacom poriadku.

7.Členom správnej rady môžu v rámci ustanovení rokovacieho poriadku pomáhať poradcovia alebo odborníci.

8.Sekretariát správnej rady zabezpečí agentúra.“

7.V článku 29 ods. 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) vypracuje návrh ročného pracovného programu a návrh viacročného pracovného programu a po konzultácii s Komisiou a členskými štátmi ich predloží správnej rade. Prijme potrebné kroky na vykonávanie pracovného programu a viacročného pracovného programu v rámci obmedzení stanovených v tomto nariadení, v jeho vykonávacích predpisoch a v akýchkoľvek uplatniteľných právnych predpisoch;“

8.V článku 35 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.Bez toho, aby boli dotknuté ostatné druhy príjmov, príjmy agentúry pozostávajú z:

a)príspevku Únie uvedeného vo všeobecnom rozpočte Európskej únie (oddiel Komisia);

b)poplatkov za služby, ktoré agentúra poskytuje členským štátom v súlade s článkom 6;

c)poplatkov za publikácie, odborné vzdelávanie a/alebo akékoľvek iné služby, ktoré agentúra poskytuje;

d)financovanie zo strany Únie vo forme dohôd o delegovaní alebo ad hoc grantov v súlade s rozpočtovými pravidlami agentúry uvedenými v článku 38 a s poskytnutím príslušných nástrojov na podporu politík Únie.“

9.Článok 39 sa nahrádza takto:

„Článok 39

Hodnotenie

1.Do piatich rokov odo dňa, keď agentúra prevzala svoje povinnosti, a potom každých päť rokov sa vykonáva hodnotenie agentúry. Komisia zadá nezávislé externé hodnotenie, aby zhodnotila najmä:

a)výsledky agentúry so zreteľom na jej ciele, poslanie a úlohy;

b)dosah, účinnosť a efektívnosť výkonnosti agentúry a jej pracovných postupov vo vzťahu k jej cieľom, poslaniu a úlohám.

2.Komisia zašle hodnotiacu správu spolu so svojimi závermi o tejto správe Európskemu parlamentu, Rade a správnej rade. Správna rada môže Komisii predkladať odporúčania týkajúce sa zmien tohto nariadenia. Hodnotiaca správa a závery správy sa zverejnia.“

Článok 3

Zmeny nariadenia (ES) č. 1967/2006

Nariadenie (ES) č. 1967/2006 sa mení takto:

1.V článku 17 sa vypúšťajú odseky 2 až 6.

2.V článku 20 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

3.Článok 21 sa vypúšťa.

Článok 4

Zmeny nariadenia (ES) č. 1005/2008

Nariadenie (ES) č. 1005/2008 sa mení takto:

1.V názve nariadenia, v článkoch, v nadpisoch článkov a kapitol a v prílohách sa nahrádza podstatné meno „Spoločenstvo“ alebo zodpovedajúce prídavné meno slovom „Únia“ s akýmikoľvek príslušnými gramatickými zmenami.

2.V článku 2 sa bod 17 nahrádza takto:

„17.„spozorovanie“ je akékoľvek pozorovanie rybárskeho plavidla zúčastňujúceho sa na činnostiach, ktoré možno považovať za rybolov NNN v súlade s ustanovenia článku 3, pričom toto pozorovanie uskutoční príslušný orgán členského štátu zodpovedný za inšpekciu na mori alebo kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva alebo tretej krajiny.“

3.Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Rybárske plavidlá vykonávajúce NNN rybolov

Rybárske plavidlo sa považuje za plavidlo zapojené do NNN rybolovu, ak sa preukáže, že v rozpore s ochrannými a riadiacimi opatreniami uplatniteľnými v príslušnej oblasti rybolovu vykonávalo jednu alebo viaceré z týchto činností:

činnosti uvedené v článku 90 ods. 2 písm. a) až n) nariadenia (ES) č. 1224/2009, alebo

činnosti považované za závažné porušenia podľa článku 90 ods. 3 písm. a), c), e), f) a i) nariadenia (ES) č. 1224/2009.“

4.Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Postup inšpekcie

Na účely overenia súladu s platnými právnymi predpismi, nariadeniami a príslušnými medzinárodnými opatreniami ochrany a riadenia členské štáty uplatňujú ustanovenia kapitoly I hlavy VII nariadenia (ES) č. 1224/2009.“

5.V článku 11 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

“1.Ak sa informáciami získanými počas inšpekcie poskytnú dôkazy, ktoré vedú úradníka k presvedčeniu, že rybárske plavidlo vykonávalo NNN rybolov v súlade s článkom 3, úradník musí:

1.zaznamenať porušenie predpisov, o ktorom má podozrenie, v správe o inšpekcii;

2.prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil bezpečné uchovanie dôkazov o takomto podozrení o porušení predpisov;

3.ihneď zaslať správu o inšpekcii príslušnému orgánu.

2.Ak výsledky inšpekcie poskytnú dôkaz o tom, že rybárske plavidlo tretej krajiny vykonávalo NNN rybolov v súlade s článkom 3, príslušný orgán prístavného členského štátu nesmie takýmto plavidlám povoliť, aby vykladali alebo prekladali svoj úlovok alebo aby mali prístup k službám prístavu.“

6.Vkladajú sa články 12a až 12e:

Článok 12a

Integrovaná počítačová výmena informácií, riadenie a skladovanie, predkladanie, potvrdzovanie a správa množstiev v rámci systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu (CATCH)

1.Na účely umožnenia integrovaného riadenia, manipulácie, uchovávania a výmeny informácií a dokumentov dôležitých na úradné kontroly, overenia, kontroly a iné príslušné úradné činnosti týkajúce sa dovozu a vývozu produktov rybolovu Komisia v súlade s článkami 12b až 12d stanoví systém digitálneho riadenia informácií (CATCH) pre systém osvedčovania úlovkov. CATCH sa začlení do systému riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC) zriadeného nariadením 2017/625 (*).

2.Všetky výmeny informácií týkajúcich sa dovozu produktov rybolovu a súvisiacich kontrol, riadenia rizík, overovania a kontrol, dokladov, ako sú vyhlásenia dovozcu, osvedčenia o úlovku, vyhlásení o prekládke a povolení prekládky, vyhlásení o spracovaní, žiadostí alebo rozhodnutí medzi dovozcom a príslušnými orgánmi členských štátov, medzi príslušnými orgánmi členských štátov, alebo medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Komisiou, ako sa predpokladá v tomto nariadení, sa vykonajú pomocou CATCH.

3.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 54b týkajúce sa prípadov a za podmienok, za ktorých je možné stanoviť dočasné výnimky z uplatňovania odseku 3 tohto článku.

4.Príslušné orgány členských štátov použijú informácie predložené dovozcami použitím CATCH, ako je stanovené v odseku 16(1), na riadenia množstva, a na základe riadenia rizík na vykonávanie svojich kontrol a overovania a na prijímanie rozhodnutí, ako je to stanovené podľa tejto kapitoly a delegovaných a vykonávacích aktov uvedených v tejto kapitole a v článku 54a tohto nariadenia.

Článok 12b

Všeobecné funkcie CATCH

CATCH musí:

a)umožňovať počítačové predkladanie, spracovanie, riadenie a výmenu informácií, údajov a dokumentov potrebných na vykonávanie kontrol, riadenia rizík, overovania, kontrol a rozhodnutí uvedených v tejto kapitole, príslušných pravidiel v nariadení Komisie (ES) č. 1010/2009 a delegovaných a vykonávacích aktoch uvedených v tejto kapitole a v článku 54a tohto nariadenia medzi príslušnými orgánmi členských štátov, medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Komisiou, a prípadne medzi príslušnými orgánmi členských štátov, Komisiou a príslušnými orgánmi vlajkových štátov, krajinami spracovania a príslušnými orgánmi iných dotknutých tretích krajín, dovozcami a vývozcami;

b)zabezpečiť mechanizmus riadenia množstva, ktorý zabezpečí, aby hmotnosť produktu deklarovaná dovozcami na dovozy v rámci jedného osvedčenia o úlovku nebola vyššia ako hmotnosť zaznamenaná a potvrdená v takomto osvedčení o úlovku;

c)ustanoviť možnosť výmeny informácií, údajov a dokumentov týkajúcich sa dovozu a vývozu produktov rybolovu v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly a delegovanými a vykonávacími aktmi uvedenými v tejto kapitole a v článku 54a tohto nariadenia s orgánmi iných členských štátov a s colnými orgánmi členských štátov prostredníctvom centrálneho elektronického priečinku EÚ;

d)zabezpečiť možnosť elektronického riadenia a analýzy rizík.

Článok 12c

Fungovanie systému CATCH

V súlade s pravidlami stanovenými pre IMSOC môže Komisia prijať vykonávacie akty v súvislosti s fungovaním CATCH, ktoré stanovujú:

a)technické špecifikácie CATCH ako systémovej zložky IMSOC vrátane mechanizmu elektronickej výmeny údajov na výmeny s existujúcimi národnými systémami, identifikácie platných noriem, definície štruktúr správ, dátových slovníkov, výmeny protokolov a postupov;

b)osobitné pravidlá fungovania systému CATCH a jeho systémových komponentov s cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov a bezpečnosť výmeny informácií;

c)núdzové opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade nedostupnosti akejkoľvek funkcie CATCH;

d)prípady a podmienky, za ktorých sa tretím krajinám a regionálnym organizáciám pre riadenie rybárskych oblastí podľa článku 13 tohto nariadenia môže poskytnúť čiastočný prístup k funkciám CATCH a praktické usporiadanie takéhoto prístupu;

e)pravidlá, podľa ktorých môžu príslušné orgány prijímať elektronické dokumenty vrátane elektronického podpisu, ktoré sú overené alebo potvrdené príslušnými orgánmi tretích krajín;

f)šablóny, formuláre a pravidlá, vrátane elektronických formátov, na vydávanie úradných dokumentov podľa tohto nariadenia, okrem vzoru uvedeného v prílohe II a jeho dodatku, ako aj formulára predpísaného v prílohe IV tohto nariadenia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.

Článok 12d

Ochrana osobných údajov

1.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (**) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XX (***) sa uplatňujú v rozsahu, v akom informácie spracované prostredníctvom CATCH obsahujú osobné údaje vymedzené v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.

2.Pokiaľ ide o ich zodpovednosť za prenos príslušných informácií do CATCH a spracovanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré by mohli vyplynúť z tejto činnosti, príslušné orgány členských štátov sa považujú za prevádzkovateľov podľa vymedzenia v článku 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.

3.Komisia sa považuje za prevádzkovateľa, ako je vymedzený v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/XX, pokiaľ ide o jeho zodpovednosť za spravovanie CATCH a spracovanie akýchkoľvek osobných údajov vyplývajúcich z danej činnosti.

Členské štáty a Komisia zabezpečujú, aby bol CATCH v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov ustanovenými podľa článkov 134 a 135 nariadenia (EÚ) 2017/625.

Článok 12e

Bezpečnosť údajov

7.Členské štáty a Komisia zabezpečujú, aby bol CATCH v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov stanovenými podľa článkov 134 a 136 nariadenia (EÚ) 2017/625.

8.V článku 14 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.Na účely dovozu produktov rybolovu v jedinej zásielke, ktoré sa spracovali v tretej krajine, dovozca predkladá orgánom členského štátu dovozu vyhlásenie vydané spracovateľským podnikom v danej tretej krajine a potvrdené jej príslušnými orgánmi v súlade s formulárom uvedeným v prílohe IV:

a)s presným opisom nespracovaných a spracovaných produktov a ich príslušných množstiev;

b)s uvedením toho, že spracované produkty sa spracovali v danej tretej krajine z úlovkov, ku ktorým je (sú) pripojené osvedčenie(-a) o úlovkoch potvrdené vlajkovým štátom, a

c)k tomuto sa prikladá:

i)    originál osvedčenia (osvedčení) o úlovku, ak sa na spracovanie produktov rybolovu vyvážaných v jedinej zásielke použil celý dotknutý úlovok; alebo

ii)    kópia originálu osvedčenia (osvedčení) o úlovku, ak sa na spracovanie produktov rybolovu vyvážaných v jedinej zásielke použila časť dotknutého úlovku.

Na účely uľahčenia obchodu sa potvrdenie vyhlásenia príslušnými orgánmi nevyžaduje, ak:

d)sú príslušné produkty rybolovu ulovené rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou krajiny, v ktorej sa dané produkty rybolovu spracovávajú a;

e)príslušný orgán na potvrdenie je totožný s orgánom vlajkového štátu, ktorý je príslušný na potvrdenie osvedčenia o úlovku, podľa oznámenia Komisii v súlade s článkom 20 ods. 1 tohto nariadenia.

Ak dotknuté druhy podliehajú systému dokumentácie o úlovku, ktorý prijala regionálna organizácia pre riadenie rybolovu a ktorý je uznaný podľa článku 13, vyhlásenie možno nahradiť osvedčením o opätovnom vývoze tohto systému dokumentácie o úlovku pod podmienkou, že tretia krajina spracovania si splnila oznamovacie povinnosti zodpovedajúcim spôsobom.

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1)

(**) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(***) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES [COM (2017)8 final, 10.1.2017].“

9.V článku 16 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.Dovozca produktov rybolovu do Únie predloží osvedčenie o úlovku, ako je stanovené v článku 12 ods. 4, spolu s jeho údajmi o preprave v zmysle dodatku k prílohe II, vyhlásenie spracovateľského podniku, ako je stanovené v článku 14 ods. 2, a iné informácie požadované v článkoch 12, 14 a 17, a to elektronicky cez CATCH príslušným orgánom členského štátu, do ktorého má byť výrobok dovezený. Osvedčenie o úlovku spolu s jeho údajmi o preprave, vyhlásením spracovateľského podniku a s ďalšími informáciami požadovanými podľa článkov 12 a 14 sa musia predložiť aspoň tri pracovné dni pred predpokladaným časom príchodu na miesto vstupu na územie Únie. Lehota troch pracovných dní sa môže upraviť podľa typu produktu rybolovu, vzdialenosti od miesta vstupu na územie Únie alebo použitých dopravných prostriedkov. Uvedené príslušné orgány musia na základe riadenia rizika kontrolovať všetky predložené dokumenty, najmä osvedčenie o úlovku, so zohľadnením informácií poskytnutých v oznámení prijatom od vlajkového štátu v súlade s článkami 20 a 22.“

10.V článku 27 sa odsek 8 nahrádza takto:

„8.Rybárske plavidlá Spoločenstva sa nezaradia do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov, ak vlajkový členský štát prijal opatrenia v súlade s týmto nariadením a nariadením 1224/2009 proti porušeniam predstavujúcim závažné porušenia pravidiel podľa článku 42 ods. 1, a to bez toho, aby boli dotknuté opatrenia regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva.“

11.Nadpis kapitoly IX sa nahrádza takto:

„KAPITOLA IX

KONANIA A UPLATŇOVANIE PRÁVA“

12.Článok 42 sa nahrádza takto:

„Článok 42

Závažné porušovanie predpisov

„Na účely tohto nariadenia je „ závažné porušovanie predpisov“ akékoľvek porušenie podľa článku 90 ods. 2 písm. a) až n), o) a p) nariadenia (ES) č. 1224/2009 alebo porušenie považované za závažné porušenie podľa článku 90 ods. 3 písm. a), c), e), f) a i) uvedeného nariadenia (ES) č. 1224/2009.“

13.Vkladá sa tento článok 42a:

Článok 42a

Konanie v prípade závažného porušovania predpisov

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 11 ods. 4 a článku 50 tohto nariadenia, členské štáty v prípade zistenia závažného porušenia predpisov uplatňujú ustanovenia článku 85 nariadenia (ES) č. 1224/2009.“

14.Článok 43 sa nahrádza takto:

„Článok 43

Opatrenia na zabezpečenie súladu

1.Bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov iniciovať trestné konanie a ukladať trestné sankcie, členské štáty v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi systematicky uplatňujú správne opatrenia a sankcie voči fyzickej osobe, ktorá porušila pravidlá alebo voči právnickej osobe zodpovednej za závažné porušenia predpisov v zmysle tohto nariadenia.

2.Ak existuje podozrenie, že fyzická osoba spáchala alebo bola prichytená pri páchaní závažného porušenia predpisov alebo ak existuje podozrenie, že právnická osoba je zodpovedná za takéto závažné porušenie predpisov podľa tohto nariadenia, členské štáty v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi bezodkladne prijmú príslušné a okamžité opatrenia v súlade s článkom 91 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

3.Členské štáty zabezpečia, aby fyzická osoba, ktorá spáchala závažné porušenie, alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za závažné porušenie, bola potrestaná účinnými, primeranými a odradzujúcimi sankciami v súlade s ustanoveniami článkov 89a, 91a, 91b a 92a nariadenia (ES) č. 1224/2009. Členské štáty takisto uplatnia opatrenia v súlade s článkom 92 nariadenia (ES) č. 1224/2009.“

15.Články 44 až 47 sa vypúšťajú.

16.Vkladajú sa tieto články 54a a 54b:

Článok 54a

Zmena príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 54b, ktorými sa mení príloha II s jej dodatkom a príloha IV, s cieľom zohľadniť medzinárodný vývoj v systémoch dokumentácie úlovkov, vedecký rozvoj a technický pokrok vrátane úprav na účely vykonávania CATCH.

Článok 54b

Vykonávanie delegovania právomocí

1.Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.Delegovanie právomocí uvedených v článku 12a ods. 3 a článku 54a sa udeľuje na neurčitý čas.

3.Delegovanie právomocí uvedených v článku 12a ods. 3 a v článku 54a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončí delegovanie právomoci uvedené v danom rozhodnutí. Nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.Delegovaný akt prijatý podľa článku 12a ods. 3 a článku 54a nadobudne účinnosť iba vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada nevznesú námietku v lehote dvoch mesiacov od oznámenia daného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že nevznesú námietky. Uvedená lehota sa na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady predĺži o dva mesiace.“

17.Príloha II a jej dodatok sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

18.Úvodná veta v prílohe IV sa nahrádza takto:

„Potvrdzujem, že spracované produkty rybolovu: ... (opis produktov a kód kombinovanej nomenklatúry) sa získali z úlovkov dovezených na základe týchto osvedčení o úlovku:“

Článok 5
Zmeny nariadenia (EÚ) č. 2016/1139

V nariadení (ES) č. 2016/1139 sa vypúšťajú články 12 a 13.

Článok 6
Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 1, 3, 4 a 5 sa uplatňujú od [24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

Predseda    Predseda

(1)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike, Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.
(2)    Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.
(3)    Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005, Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.
(4)    Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, Ú. v. EÚ L 268, 29.10.2008, s. 1
(5)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/2403, Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 1.
(6)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.
(7)    COM(2017) 192 final.
(8)    SWD(2017) 134 final.
(9)    Osobitná správa Dvora audítorov „Kontroly rybárstva EÚ: je potrebné väčšie úsilie.“
(10)    Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2016 ako harmonizovať kontroly rybolovu v Európe – http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0407+0+DOC+XML+V0//SK.
(11)    Závery Rady o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 8/2017 – http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13323-2017-INIT/sk/pdf.
(12)    https://www.efca.europa.eu/sites/default/files/EFCA%20Evaluation%20-%20Issuing%20of%20Recommendations.pdf
(13)     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/xiv3acontrol_of_eu_fisheries.pdf
(14)    Nariadenie (EÚ) č. 1379/2013, Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1.
(15)    JOIN(2016) 49 final.
(16)     COM(2018) 28 final, 16.1.2018.
(17)    SWD(2017) 155 final: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Stratégia pre digitálny jednotný trh v Európe.
(18)    COM(2017) 623 final – http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup_2017/com_rup_partner_en.pdf.
(19)    COM(2017) 192 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:192:FIN  
(20)    SWD(2017) 134 final, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c2f2554-0faf-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF .
(21)    https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-fisheries-control-regulation_en
(22)    https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_en
(23)    K dispozícii tu : http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia.
(24)    K dispozícii tu : https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_en.
(25)    Stanovisko výboru pre kontrolu regulácie sa uverejní spolu so správou o posúdení vplyvu a s návrhom Komisie v elektronickom registri dokumentov Komisie (k dispozícii tu : http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia).
(26)    Ú. v. EÚ C , , s. .
(27)    Ú. v. EÚ C , , s. .
(28)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
(29)    Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. ES L 343, 22.12.2009, s. 1).
(30)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. ES L 354, 28.12.2013, s. 1).
(31)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/812 z 20. mája 2015, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (ES) č. 850/98, (ES) č 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 a (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1434/98 (Ú. v. EÚ L 133, 29.5.2015, s. 1).
(32)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES. L 31, 1. 2. 2002, s. 1).
(33)    Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 931/2011 z 19. septembra 2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2011, s. 2).
(34)    Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).
(35)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. ES L 119, 4.5.2016, s. 1).
(36)    Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) Č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (COM (2017) 8 final, 10.1.2017).
(37)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV, Ú. v. ES L 119, 4.5.2016, s. 89.
(38)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(39)    Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (Ú. v. ES L 128, 21.5.2005, s. 1).
(40)    Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. ES L 409, 30.12.2006, s. 11).
(41)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1).

V Bruseli30. 5. 2018

COM(2018) 368 final

PRÍLOHA

k

návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,

ktorým sa mení nariadenie Rady č. 1224/2009 a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 768/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1005/2008 a nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/1139 týkajúce sa kontroly rybolovu

{SEC(2018) 267 final}
{SWD(2018) 279 final}
{SWD(2018) 280 final}


PRÍLOHA I

K nariadeniu (ES) č. 1224/2009 sa dopĺňajú tieto prílohy III a IV

PRÍLOHA III

BODY, KTORÉ MAJÚ BYŤ PRIDELENÉ DRŽITEĽOM LICENCIÍ NA RYBOLOV V RÁMCI ÚNIE ALEBO KAPITÁNOM RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL V RÁMCI ÚNIE ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE PREDPISOV

Nie

Závažné porušenie predpisov

Body

1

Nesplnenie povinností presne zaznamenávať a vykazovať údaje týkajúce sa rybolovných činností vrátane údajov, ktoré sa majú zasielať systémom monitorovania plavidiel a predchádzajúcich oznámení, ako to vyžadujú pravidlá spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

3

2

Neposkytnutie hlásenia o úlovku alebo vyhlásenia o vykládke tretej krajine a nezaslanie jeho elektronickej kópie vlajkovým členským štátom v súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2403.

3

3

Nezaslanie vyhlásenia o vykládke alebo záznamu o predaji vlajkovému členskému štátu, ak sa vykládka uskutočnila v prístave tretej krajiny, alebo nezaslanie vyhlásenia o prekládke alebo vyhlásenia o premiestnení, ak sa operácia uskutočnila mimo vôd Únie.

3

4

Používanie rybárskeho výstroja, ktorý nevyhovuje predpisom.

4

5

Nesplnenie povinností súvisiacich s používaním rybárskeho výstroja v súlade s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

4

6

Manipulácia s motorom alebo so zariadeniami na nepretržité monitorovanie výkonu motora s cieľom zvýšiť jeho výkon nad maximálny nepretržitý výkon motora podľa certifikátu motora.

5

7

Falšovanie alebo zatajenie označení rybárskeho plavidla alebo rybárskeho výstroja, totožnosti alebo registrácie rybárskeho plavidla.

5

8

Falšovanie dokumentov, údajov alebo informácií alebo používanie sfalšovaných alebo neplatných dokumentov, údajov alebo informácií požadovaných podľa pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva vrátane dokumentov, údajov a informácií uvedených v nariadení Rady (ES) č. 1005/2008;

5

9

Utajovanie, neoprávnené zasahovanie do alebo zbavenie sa dôkazov týkajúcich sa vyšetrovania.

5

10

Spáchanie viacnásobných porušení predpisov, ktoré spolu predstavujú vážne nedodržiavanie ochranných a riadiacich opatrení.

5

11

Nedodržanie zákazu vytiahnutia a ponechania na palube rybárskeho plavidla, a to aj prostredníctvom vypúšťania, a nevykonanie prekládky, prenosu a vykládky akéhokoľvek úlovku rýb nedosahujúcich predpísanú veľkosť v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo povinnosťou vykládky druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vykládky stanovená v článku 15 nariadenia EÚ č. 1380/2013, s výnimkou prípadu, pokiaľ by vytiahnutie a ponechanie na palube a vykládka takýchto úlovkov neboli v rozpore s povinnosťami vrátane povinností pre oblasti stanovené regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva alebo s výnimkami stanovenými v pravidlách politiky v oblasti rybného hospodárstva v rybolovných oblastiach alebo v rybolovných zónach, kde sa takéto pravidlá uplatňujú.

5

12

Vykonávanie rybolovných činností v oblasti regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva spôsobom, ktorý je nekonzistentný alebo v rozpore s ochrannými a riadiacimi opatreniami tejto organizácie.

5

13

Vykonávanie operácií prenosu v rozpore s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva alebo uplatniteľnými ochrannými a riadiacimi opatreniami, ktoré prijali regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva.

5

14

Vykládka v prístavoch tretích krajín bez predchádzajúceho oznámenia podľa článku 19 písm. a) tohto nariadenia; alebo vykládka produktov rybného hospodárstva pochádzajúcich z činností NNN rybolovu.

5

15

Používanie zakázaného rybárskeho výstroja.

6

16

Rybolov v obmedzenej alebo uzavretej oblasti alebo v oblasti obnovy populácie rýb alebo počas obdobia zákazu rybolovu, alebo bez kvóty alebo po dosiahnutí kvóty alebo nad rámec povolenej hĺbky.

6

17

Rybolov bez platnej licencie, oprávnenia alebo povolenia vydaného vlajkovým štátom alebo príslušným pobrežným štátom.

7

18

Zapojenie sa do cieleného rybolovu, ponechania na palube, prekládky, premiestňovania alebo vykládky druhov, ktoré podliehajú moratóriu, obdobiu zákazu rybolovu alebo pre ktoré je rybolov zakázaný.

7

19

Marenie práce úradníkov alebo pozorovateľov pri výkone ich povinností.

7

20

Prekládka z alebo na plavidlá, alebo vykonávanie operácií prenosu s plavidlami, pri spoločných rybolovných operáciách, s podpornými a zásobovacími plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov podľa definície v nariadení Rady (ES) č. 1005/2008, najmä tých, ktoré sú uvedené v zozname NNN plavidiel Únie alebo regionálnej organizácie pre riadenie rybolovu, ako sa uvádza v článkoch 29 a 30 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008.

7

21

Prekládka bez požadovaného povolenia alebo tam, kde je takáto prekládka zakázaná.

7

22

Zapojenie sa do prevádzky, riadenia, vlastníctva alebo najatia sa na plavidlo vykonávajúce NNN rybolov, ako je definované v nariadení Rady (ES) č. 1005/2008, najmä tých plavidiel, ktoré sú uvedené v zozname plavidiel NNN regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva, ako sa uvádza v článkoch 29 a 30 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008.

7PRÍLOHA IV 1

Alternatívne kritériá na kvalifikovanie porušenia predpisov ako závažného v súlade s článkom 90 ods. 3 tohto nariadenia

Činnosti

Kritériá

Článok 90 ods. 3 písm. a)    

Nesplnenie povinností presne zaznamenávať a vykazovať údaje týkajúce sa rybolovných činností vrátane údajov, ktoré sa majú zasielať systémom monitorovania plavidiel a predchádzajúcich oznámení, ako to vyžadujú pravidlá spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva;

Článok 90 ods. 3 písm. b)    

Neposkytnutie hlásenia o úlovku alebo vyhlásenia o vykládke tretej krajine a nezaslanie jeho elektronickej kópie vlajkovým členským štátom v súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2403;

Článok 90 ods. 3 písm. e)    

Nedodržanie zákazu vytiahnutia a ponechania na palube rybárskeho plavidla, a to aj prostredníctvom vypúšťania, a nevykonanie prekládky, prenosu a vykládky akéhokoľvek úlovku rýb nedosahujúcich predpísanú veľkosť v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo povinnosťou vykládky druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vykládky stanovená v článku 15 nariadenia EÚ č. 1380/2013, s výnimkou prípadu, pokiaľ by vytiahnutie a ponechanie na palube a vykládka takýchto úlovkov neboli v rozpore s povinnosťami vrátane povinností pre oblasti stanovené regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva alebo s výnimkami stanovenými v pravidlách politiky v oblasti rybného hospodárstva v rybolovných oblastiach alebo v rybolovných zónach, kde sa takéto pravidlá uplatňujú;

Článok 90 ods. 3 písm. f)    

Vykonávanie rybolovných činností v oblasti regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva spôsobom, ktorý je nekonzistentný alebo v rozpore s ochrannými a riadiacimi opatreniami tejto organizácie.

– úlovky súvisiace s predpokladaným porušením predpisov sa uskutočnili:

v oblasti zákazu rybolovu; alebo

mimo uzavretej hĺbky;

– porušenie predpisov je druhým porušením zisteným v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch;

– úlovky súvisiace s podozrením na porušenie predpisov predstavujú množstvá, ktoré sa rovnajú alebo sú vyššie ako dvojnásobok povolených mier tolerancie uvedených v článku 14 ods. 3 a v článku 21 ods. 3 tohto nariadenia;

– úlovky súvisiace s podozrením na porušenie predpisov zodpovedajú

a) množstvám väčším ako 100 kg alebo 20 % z celkových množstiev uvedených v rybárskom denníku alebo vo vyhlásení o vykládke alebo prekládke; alebo

b) hodnote 10 % z celkovej hodnoty produktov rybného hospodárstva,

ak ide o porušenie predpisov v súvislosti s niektorým z týchto druhov:

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú pravidlá spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva týkajúce sa minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti;

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia 1380/2013;

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú rybolovné možnosti podľa pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva;

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú viacročné plány;

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje moratórium, obdobie zákazu rybolovu alebo ktorých rybolov je zakázaný;

 všetky druhy regulované regionálnou organizáciou pre riadenie rybného hospodárstva.

Článok 90 ods. 3 písm. g)    

Sprístupnenie produktov rybného hospodárstva na trhu v rozpore s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva

– predpokladané porušenie predpisov je druhým porušením zisteným v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch;

– predpokladané porušenie súvisí s obchodovaním s produktmi NNN rybolovu na trh vedome alebo v rozpore s nariadením o NNN rybolove

– keď sa priamy predaj uskutočnil prostredníctvom neregistrovaného aukčného centra alebo s neregistrovaným kupujúcim, ako sa uvádza v článku 59 tohto nariadenia;

– vyplnenie alebo predloženie záznamov o predaji nie je v súlade s článkom 62 tohto nariadenia vrátane povinnosti zaznamenávať a zasielať všetky údaje elektronicky;

– úlovky súvisiace s predpokladaným porušením predpisov zodpovedajú množstvám väčším ako 100 kilogramov alebo 20 % z celkového množstva uvedeného v rybárskom denníku alebo vo vyhlásení o vykládke alebo prekládke alebo zodpovedajú hodnote 10 % z celkového množstva produktov rybného hospodárstva, ak ide o porušenie predpisov v súvislosti s niektorým z týchto druhov:

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú pravidlá spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva týkajúce sa minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti;

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú rybolovné možnosti podľa pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva;

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú viacročné plány;

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje moratórium, obdobie zákazu rybolovu alebo ktorých rybolov je zakázaný;

 všetky druhy regulované regionálnou organizáciou pre riadenie rybného hospodárstva.

Článok 90 ods. 3 písm. c)    

Používanie rybárskeho výstroja, ktorý nevyhovuje predpisom.

Článok 90 ods. 3 písm. d)

Nesplnenie povinností súvisiacich s používaním rybárskeho výstroja v súlade s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

– úlovky súvisiace s predpokladaným porušením predpisov sa uskutočnili:

v uzatvorenej oblasti; alebo

mimo uzavretej hĺbky;

– použitý výstroj je jeden z uvedených:

 Rybolov s použitím výbušniny

 Zakázané unášané siete

– počet povolených výstrojov presahuje počet povolených výstrojov na palube rybárskych plavidiel o 2 jednotky;

– predpokladané porušenie predpisov je druhým porušením zisteným v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch;

– úlovky súvisiace s predpokladaným porušením predpisov predstavujú množstvá, ktoré sú rovnaké alebo vyššie ako dvojnásobok povolených mier tolerancie uvedených v článku 14 ods. 3 tohto nariadenia;

– úlovky súvisiace s predpokladaným porušením predpisov zodpovedajú množstvám väčším ako 100 kilogramov alebo 20 % z celkového množstva uvedeného v rybárskom denníku alebo vo vyhlásení o vykládke alebo prekládke alebo zodpovedajú hodnote 10 % z celkového množstva produktov rybného hospodárstva, ak ide o porušenie predpisov v súvislosti s niektorým z týchto druhov:

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú pravidlá spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva týkajúce sa minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti;

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje rybolov podľa pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva;

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú viacročné plány;

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje moratórium, obdobie zákazu rybolovu alebo ktorých rybolov je zakázaný;

 všetky druhy regulované regionálnou organizáciou pre riadenie rybného hospodárstva.

Článok 90 ods. 3 písm. h)

Vykonávanie rekreačných rybolovných činností v rozpore s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva alebo predaj úlovkov z rekreačného rybolovu.

– úlovky súvisiace s predpokladaným porušením predpisov sa uskutočnili:

 v oblasti zákazu rybolovu; alebo

 mimo uzavretej hĺbky;

– predpokladané porušenie predpisov je tretím porušením zisteným v predchádzajúcich šiestich mesiacoch;

– úlovky súvisiace s predpokladaným porušením predpisov predstavujú množstvá vyššie ako 5 kilogramov, ak ide o porušenie predpisov v súvislosti s niektorým z týchto druhov:

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú pravidlá spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva týkajúce sa minimálnej ochrany referenčnej veľkosti;

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú rybolovné možnosti podľa pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva;

 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú viacročné plány;

všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje moratórium, obdobie zákazu rybolovu alebo ktorých rybolov je zakázaný.

Článok 90 ods. 3 písm. i)    

Spáchanie viacnásobných porušení predpisov, ktoré spolu predstavujú vážne nedodržiavanie ochranných a riadiacich opatrení.

Spáchanie viac ako 3 súbežných porušení predpisov, ktoré sa jednotlivo nepovažujú za závažné.

PRÍLOHA II

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1005/2008 a dodatok k tejto prílohe sa nahrádzajú takto:

PRÍLOHA II – Osvedčenie Európskej únie o úlovku a spätnom vývoze

   i) OSVEDČENIE EURÓPSKEJ ÚNIE O ÚLOVKU

Číslo dokumentu

Osvedčujúci orgán

1. Názov

Adresa

Tel.
Fax

2. Názov rybárskeho plavidla

Vlajka – domovský prístav a registračné číslo

Volací znak

IMO/číslo Lloyds (ak bolo vydané)

Č. rybárskej licencie – platnej do

Č. Inmarsat, č. faxu, telefónne č., e-mailová adresa (ak existuje)

3. Opis výrobku

Druh spracovania, ktoré je povolené vykonávať na palube

4. Odkazy na uplatniteľné ochranné a riadiace opatrenia

Druh

Kód produktu

Oblasť(i) a dátumy výlovu

Odhadovaná živá hmotnosť (čistá hmotnosť rýb v kg)

Odhadovaná živá hmotnosť, ktorá sa má vylodiť (čistá hmotnosť rýb v kg)

Zistená hmotnosť vylodených produktov (čistá hmotnosť v kg)

5. Meno kapitána rybárskeho plavidla – podpis – pečiatka

6. Vyhlásenie o prekládke na mori
Meno kapitána rybárskeho plavidla

Podpis a dátum

Dátum/oblasť/poloha prekládky

Odhadovaná hmotnosť (kg)

Kapitán prijímajúceho plavidla

Podpis

Názov plavidla

Volací znak

IMO/číslo Lloyds
(ak bolo vydané)

7. Povolenie prekládky a/alebo vykládky v oblasti prístavu

Názov

Orgán

Podpis

Adresa

Tel.

Prístav vykládky (podľa potreby)

Dátum vykládky (podľa potreby)

Pečať (Pečiatka)

Prístav prekládky (podľa potreby)

Dátum prekládky (podľa potreby)

Pečať (Pečiatka)

8. Meno a adresa vývozcu

Podpis

Dátum

Pečať

9. Potvrdenie orgánu vlajkového štátu

Meno/titul

Podpis

Dátum

Pečať (Pečiatka)

10. Údaje o preprave: Pozri dodatok

11. Vyhlásenie dovozcu:

Spoločnosť, názov, adresa, číslo EORI a kontaktné údaje dovozcu (uveďte podrobnosti)

Podpis

Dátum

Pečať

Spoločnosť, názov, adresa, číslo EORI a kontaktné údaje zástupcu dovozcu (uveďte podrobnosti)

Podpis

Dátum

Pečať

Opis produktu:

Kód KN

Opis produktu

Čistá hmotnosť v kg

Čistá hmotnosť rýb v kg

Dokument podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008:

Áno/nie (podľa potreby)

Odkazy

Dokument podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1005/2008:

Áno/nie (podľa potreby)

Odkazy

Členský štát a úrad dovozu

Dopravné prostriedky pri príchode (letecky, vozidlo, loď, vlak)

Referenčné číslo prepravného dokumentu

Odhadovaný čas príchodu [pri predložení podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008]

Číslo colného vyhlásenia (ak bolo vydané)

Číslo CVED (ak je k dispozícii)

12. Kontrola dovozu: Orgán

Miesto

Povolenie dovozu (*)

Pozastavenie dovozu (*)

Požadované overenie – dátum

13. Zamietnutie osvedčenia o úlovku

Osvedčenie o úlovku zamietnuté na základe:

(*)

Čl. 18 ods. 1 písm. a)

Čl. 18 ods. 1 písm. b)

Čl. 18 ods. 1 písm. c)

Čl. 18 ods. 1 písm. d)

Čl. 18 ods. 1 písm. e)

Čl. 18 ods. 1 písm. f)

Čl. 18 ods. 1 písm. g)

Čl. 18 ods. 2 písm. a)

Čl. 18 ods. 2 písm. b)

Čl. 18 ods. 2 písm. c)

Čl. 18 ods. 2 písm. d)

(*) Vhodné zaškrtnite

3. Orgán

4. Kontrola spätného vývozu

(*) Vhodné zaškrtniteDodatok

ÚDAJE O PREPRAVE

1. Krajina vývozu

Prístav/letisko/iné miesto odchodu

2. Podpis vývozcu 

Názov plavidla a vlajka

Číslo letu/číslo leteckého nákladného listu

Štát. príslušnosť a reg. číslo nákl. vozidla

Číslo železničného nákladného listu

Iný prepravný dokument

Číslo(-a) kontajneru:

priložený zoznam

Názov/meno

Adresa

Podpis

(1)

Sumy uvedené v tejto prílohe sa vypočítajú na základe hodnoty produktov rybného hospodárstva získaných porušením predpisov podľa platných cien platformy Európskeho strediska pre monitorovanie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (EUMOFA) v čase zistenia porušenia, ak sú k dispozícii. V situáciách, keď hodnoty EUMOFA nie sú k dispozícii alebo nie sú relevantné, uplatnia vnútroštátne ceny alebo ceny identifikované na hlavných medzinárodných trhoch, ktoré sú relevantné pre príslušné druhy, a platí vyššia cena.