V Bruseli2. 5. 2018

COM(2018) 249 final

2018/0117(NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie
v Spoločnom výbore EHP k zmene
prílohy XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť)
a protokolu 37 (obsahujúceho zoznam podľa článku 101) k Dohode o EHP

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

(Text s významom pre EHP)


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

Účelom návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP (pripojeného k navrhovanému rozhodnutiu Rady) je zmeniť prílohu XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) a protokol 37 (obsahujúci zoznam uvedený v článku 101) k Dohode o EHP s cieľom začleniť všeobecné nariadenie o ochrane údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679] 1 .

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Pripojeným návrhom rozhodnutia Spoločného výboru sa existujúce politiky EÚ rozširujú na štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).

Súlad s ostatnými politikami Únie

Rozšírenie acquis EÚ na štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, jeho začlenením do Dohody o EHP sa vykonáva v súlade s cieľmi a zásadami obsiahnutými v uvedenej dohode zameranej na vytvorenie dynamického a homogénneho Európskeho hospodárskeho priestoru založeného na spoločných pravidlách a rovnakých podmienkach hospodárskej súťaže.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Právne predpisy, ktoré sa majú začleniť do Dohody o EHP, sa zakladajú na článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Podľa článku 1 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2894/94 2 o opatreniach na vykonávanie Dohody o EHP Rada na základe návrhu Komisie prijme v mene Únie pozíciu k takýmto rozhodnutiam.

Komisia v spolupráci s ESVČ predkladá Rade návrh rozhodnutia Spoločného výboru EHP, aby ho Rada prijala ako pozíciu Únie. Komisia dúfa, že tento návrh bude môcť Spoločnému výboru EHP predložiť pri najbližšej možnej príležitosti.

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Návrh je v súlade so zásadou subsidiarity z tohto dôvodu:

Cieľ tohto návrhu, ktorým je zabezpečiť homogénnosť vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, a preto ho z dôvodu jeho dôsledkov možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.

Proces začleňovania acquis EÚ do Dohody o EHP sa vykonáva v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorom sa zvolený prístup potvrdzuje.

   Proporcionalita

V súlade so zásadou proporcionality tento návrh neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

Výber nástroja

V súlade s článkom 98 Dohody o EHP je zvoleným nástrojom rozhodnutie Spoločného výboru EHP. Spoločný výbor EHP zabezpečuje účinné vykonávanie a fungovanie Dohody o EHP. Na tento účel prijíma rozhodnutia v prípadoch stanovených v Dohode o EHP.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Neuplatňuje sa.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Začlenenie nariadenia (EÚ) 2016/679 do Dohody o EHP by nemalo mať žiaden vplyv na rozpočet.

5.ĎALŠIE PRVKY

Odôvodnenie hlavných navrhovaných úprav

Doložka o účasti [úprava a) a k)]

V dôsledku začlenenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov do Dohody o EHP dozorné orgány štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, sa zúčastňujú v najväčšej možnej miere na takzvanom mechanizme jednotného kontaktného miesta a mechanizme konzistentnosti a okrem hlasovacieho práva a práva kandidovať vo voľbách na predsedu alebo podpredsedov výboru majú rovnaké práva a povinnosti ako dozorné orgány členských štátov EÚ v Európskom výbore pre ochranu údajov (ďalej len „výbor“). Taktiež sa osobitne zaznamenávajú pozície dozorných orgánov štátov EZVO.

Úpravou a) sa takisto zabezpečuje, aby rokovací poriadok výboru umožnil plnú účasť dozorných orgánov štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, a Dozorného úradu EZVO s výnimkou hlasovacích práv a práva kandidovať vo voľbách na predsedu alebo podpredsedov výboru.

Keďže všeobecným nariadením o ochrane údajov sa národným dozorným orgánom udeľujú kompetencie, ktoré sa majú vykonávať na vnútroštátnej úrovni, a vyžaduje sa medzinárodná koordinácia a konvergencia postupov, je potrebná účasť dozorných orgánov štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, v rovnakej miere na mechanizme jednotného kontaktného miesta a mechanizme konzistentnosti pre súdržnú spoluprácu a konvergenciu dohľadu v EHP.

S cieľom uľahčiť a zabezpečiť konzistentné presadzovanie pravidiel EHP Dozorným úradom EZVO, pokiaľ ide o štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, a umožniť vykonávanie funkcií Dozorného úradu EZVO podľa článku 108 Dohody o EHP v úprave k) sa uvádza, že Dozorný úrad EZVO má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru bez hlasovacieho práva a že Dozorný úrad EZVO určí svojho zástupcu do výboru. Okrem toho, ako je uvedené vyššie, v úprave a) sa uvádza, že rokovací poriadok výboru umožňuje v plnej miere účasť Dozorného úradu EZVO.

Informácie o rokovaniach s tretími krajinami [úprava f)]

V úprave sa predpokladá, že štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, sú informované o konzultáciách s tretími krajinami s cieľom prijať rozhodnutie o primeranosti v súlade s postupom uvedeným v článku 93 ods. 3. Ako sa zaručuje článkom 100 Dohody o EHP, štáty EZVO sa zúčastňujú v plnom rozsahu vo výbore zriadenom podľa článku 93 s výnimkou hlasovacieho práva.

V úprave sa tiež špecifikuje, že v prípadoch, keď tretia krajina alebo medzinárodná organizácia prijme osobitné záväzky týkajúce sa spracovania osobných údajov z členských štátov, EÚ zohľadní situáciu štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, a s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami prerokuje možné mechanizmy ich následného možného uplatnenia štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP.

Článok 45 ods. 1 – Prenos údajov do tretích krajín a medzinárodným organizáciám [úprava e)]

Prenos osobných údajov zo štátu EZVO, ktorý je členom EHP, do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť na základe vykonávacieho aktu (rozhodnutie o primeranosti) prijatého Komisiou, ktorý bol začlenený do Dohody o EHP podľa normálnych postupov opísaných v Dohode o EHP. Účelom úpravy e) je umožniť prenos údajov aj tam, kde je rozhodnutie o primeranosti uplatňované štátom EZVO, ktorý je členom EHP, až do prijatia rozhodnutia Spoločným výborom EHP začleniť toto rozhodnutie o primeranosti. V úprave e) sa tiež predpokladá, že pred tým, ako rozhodnutie o primeranosti nadobudne účinnosť, každý štát EZVO, ktorý je členom EHP, sa rozhodne a informuje Komisiu a Dozorný úrad EZVO, či bude, alebo nebude uplatňovať takéto rozhodnutie o primeranosti súčasne s členskými štátmi EÚ. Ak štát EZVO neinformuje Komisiu a Dozorný úrad EZVO, uplatňuje opatrenia súčasne s členskými štátmi EÚ.

Ak sa do dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o primeranosti v Spoločnom výbore EHP nedosiahne dohoda o začlenení rozhodnutia o primeranosti do Dohody o EHP, ktorýkoľvek štát EZVO, ktorý je členom EHP, môže prerušiť uplatňovanie takýchto opatrení, až kým sa do Dohody o EHP nezačlení rozhodnutie o primeranosti, o čom bezodkladne informuje Komisiu a Dozorný úrad EZVO. Táto úprava nevylučuje uplatnenie článku 102 Dohody o EHP, ako je stanovené v úprave.

Ak sa štát EZVO, ktorý je členom EHP, rozhodne prerušiť uplatňovanie opatrení podľa článku 45 ods. 5 (opatrenia týkajúce sa tretej krajiny, územia alebo jedného či viacerých určených sektorov v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácie, ktoré už nezaručujú primeranú úroveň ochrany), ostatné zmluvné strany Dohody o EHP zakážu voľný tok osobných údajov do tohto členského štátu EZVO, ktorý je členom EHP.

Článok 46 ods. 2 – Uplatnenie vykonávacích aktov, ktoré sa týkajú štandardných doložiek o ochrane údajov [úprava h)]

Táto úprava je založená na rovnakej zásade ako úprava e) (pozri vyššie). Úpravou sa umožňuje prevádzkovateľom z EZVO alebo sprostredkovateľom z EZVO uplatňovať štandardné doložky o ochrane údajov v rovnakom čase, keď nadobudne účinnosť v EÚ, pokiaľ sa štát EZVO nerozhodne vykonať opatrenie súčasne s členskými štátmi EÚ.

Neuplatnenie odkazu na „chartu“ [úprava i)]

V súlade s článkom 7 Dohody o EHP sú pre štáty EZVO záväzné iba akty, ktoré boli začlenené do Dohody o EHP. Charta základných práv Európskej únie je nástrojom primárneho práva EÚ, ktoré nie je záväzné pre nečlenské štáty a nie je relevantné v kontexte EHP. Úpravou i) všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa preto neuplatňuje odkaz na chartu uvedený v článku 58 ods. 4.

Článok 63, článok 64 ods. 2, článok 65 ods. 1 písm. c) a článok 70 ods. 1 písm. e) – Žiadosti Dozorného úradu EZVO o radu alebo stanovisko výboru [úprava l)]

Podľa úpravy l) má Dozorný úrad EZVO právo požiadať výbor o radu alebo stanovisko a oznámiť výboru záležitosti podľa článku 63, článku 64 ods. 2, článku 65 ods. 1 písm. c) a článku 70 ods. 1 písm. e). Články, v ktorých by sa mali uplatňovať takéto práva a povinnosti a ktoré sú relevantné pre vykonávanie funkcií Dozorného úradu EZVO podľa článku 109 dohody, sú vymedzené v úprave.

2018/0117 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie
v Spoločnom výbore EHP k zmene

prílohy XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť)

a protokolu 37 (obsahujúceho zoznam podľa článku 101) k Dohode o EHP


(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 16 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore 3 , a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)Dohoda o Európskom hospodárskom priestore 4 (ďalej len „Dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára 1994.

(2)Podľa článku 98 Dohody o EHP sa na základe rozhodnutia Spoločného výboru EHP môže meniť okrem iného príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) a protokol 37 (obsahujúci zoznam podľa článku 101) k Dohode o EHP.

(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 5 sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)Nariadením (EÚ) 2016/679 sa [s účinnosťou od 25. mája 2018] zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES 6 začlenená do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz na ňu v rámci Dohody o EHP zrušiť [s účinnosťou od 25. mája 2018].

(5)Príloha XI a protokol 37 k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by preto mala vychádzať z pripojeného návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Únie v Spoločnom výbore EHP k navrhovaným zmenám prílohy XI a protokolu 37 k Dohode o EHP, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP pripojeného k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

(1)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(2)    Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6 – 8.
(3)    Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.
(4)    Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.
(5)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(6)    Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

V Bruseli2. 5. 2018

COM(2018) 249 final

PRÍLOHY

k

návrhu rozhodnutia Rady

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) a protokolu 37 (obsahujúceho zoznam podľa článku 101) k Dohode o EHP

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)


PRÍLOHA I
ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č.

z ,

ktorým sa mení príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) a protokol 37 (obsahujúci zoznam podľa článku 101) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 1 sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)Uznávajúc, že ochrana údajov je základným právom, ktoré je chránené v rôznych medzinárodných dohodách o ľudských právach.

(3)Uznávajúc dôležitosť rovnakých práv a povinností prevádzkovateľov a spracovateľov údajov v rámci EHP.

(4)V tomto rozhodnutí sa stanovuje, že dozorné orgány štátov EZVO sa v plnej miere zúčastňujú na mechanizme jednotného kontaktného miesta a mechanizme konzistentnosti a s výnimkou hlasovacieho práva a práva kandidovať vo voľbách na predsedu alebo podpredsedov výboru majú rovnaké práva a povinnosti ako dozorné orgány členských štátov EÚ v Európskom výbore pre ochranu údajov (ďalej len „výbor“) zriadenom nariadením (EÚ) 2016/679. Na tento účel by dozorné orgány štátov EZVO mali byť zapojené do činností výboru vrátane činností ktorejkoľvek podskupiny, ktorú môže výbor zriadiť na vykonávanie svojej práce, a mali by dostávať všetky potrebné informácie s cieľom umožniť ich efektívnu účasť vrátane podľa potreby prostredníctvom úplného prístupu k akémukoľvek elektronickému systému výmeny informácií, ktorý môže výbor zaviesť.

(5)Nariadením (EÚ) 2016/679 sa [s účinnosťou od 25. mája 2018] zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES 2 začlenená do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz na ňu v rámci Dohody o EHP zrušiť [s účinnosťou od 25. mája 2018].

(6)Príloha XI a protokol 37 k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Text bodu 5e (smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES) prílohy XI k Dohode o EHP sa [s účinnosťou od 25. mája 2018] nahrádza takto:

32016 R 0679: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)Dozorné orgány štátov EZVO sa zúčastňujú na činnostiach Európskeho výboru pre ochranu údajov, ďalej len „výbor“. V tomto zmysle majú s výnimkou hlasovacieho práva a práva kandidovať vo voľbách na predsedu alebo podpredsedov výboru rovnaké práva a povinnosti ako dozorné orgány členských štátov EÚ vo výbore, pokiaľ nie je v tejto dohode stanovené inak. Pozície dozorných orgánov štátov EZVO zaznamenáva výbor osobitne.

Rokovací poriadok výboru v plnej miere umožňuje účasť dozorných orgánov štátov EZVO a Dozorného úradu EZVO s výnimkou hlasovacích práv a práva kandidovať vo voľbách na predsedu alebo podpredsedov výboru.

b)Bez ohľadu na ustanovenia protokolu 1 k tejto dohode a ak sa v tejto dohode nestanovuje inak, termínmi „členský(-é) štát(-y)“ a „dozorné orgány“ sa okrem významu v nariadení rozumejú aj štáty EZVO, resp. ich dozorné orgány.

c)Odkazy na právo Únie alebo právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany údajov sa chápu ako odkazy na Dohodu o EHP, resp. ustanovenia o ochrane údajov, ktoré sú v nej obsiahnuté.

d)V článku 13 ods. 1 písm. f) a článku 14 ods. 1 písm. f), pokiaľ ide o štáty EZVO, sa za slová „rozhodnutia Komisie o primeranosti“ vkladajú slová „uplatniteľného podľa Dohody o EHP“.

e)Pokiaľ ide o štáty EZVO, v článku 45 sa za odsek 1 vkladá tento text:

„1a. Až do prijatia rozhodnutia Spoločným výborom EHP začleniť do Dohody o EHP vykonávací akt prijatý podľa odseku 3 alebo 5 tohto článku sa môže štát EZVO rozhodnúť uplatňovať v ňom uvedené opatrenia.

Každý štát EZVO sa pred nadobudnutím účinnosti akéhokoľvek vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 3 alebo 5 tohto článku rozhodne a informuje Komisiu a Dozorný úrad EZVO, či do prijatia rozhodnutia Spoločným výborom EHP začleniť vykonávací akt do Dohody o EHP bude, alebo nebude uplatňovať v ňom uvedené opatrenia súčasne s členskými štátmi EÚ. Pokiaľ neexistuje rozhodnutie v opačnom zmysle, každý štát EZVO uplatňuje opatrenia uvedené vo vykonávacom akte prijatom podľa odseku 3 alebo 5 tohto článku súčasne s členskými štátmi EÚ.

Bez ohľadu na článok 102 dohody, ak sa v Spoločnom výbore EHP nedosiahne dohoda o začlenení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 3 alebo 5 tohto článku do Dohody o EHP do dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti daného vykonávacieho aktu, ktorýkoľvek štát EZVO môže prestať uplatňovať tieto opatrenia a bezodkladne o tom informuje Komisiu a Dozorný úrad EZVO.

Ostatné zmluvné strany Dohody o EHP odchylne od článku 1 ods. 3 obmedzia alebo zakážu voľný pohyb osobných údajov do štátu EZVO, ktorý neuplatňuje rovnakým spôsobom opatrenia uvedené vo vykonávacom akte prijatom podľa odseku 5 tohto článku, keďže tieto opatrenia bránia prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.“

f)Vždy, keď EÚ začne konzultácie s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami s cieľom prijať rozhodnutie o primeranosti podľa článku 45, štáty EZVO musia byť o tom náležite informované. V prípadoch, keď tretia krajina alebo medzinárodná organizácia prijme osobitné záväzky týkajúce sa spracovania osobných údajov z členský štátov, EÚ zohľadní situáciu štátov EZVO a s tretími krajinami alebo medzinárodnou organizáciou prerokuje možné mechanizmy následného možného uplatnenia štátmi EZVO.

g)V článku 46 ods. 2 písm. d) sa dopĺňa tento text:

„Dozorné orgány štátov EZVO majú rovnaké právo ako dozorné orgány EÚ predložiť Komisii na schválenie štandardné doložky o ochrane údajov podľa postupu preskúmania uvedeného v článku 93 ods. 2.“

h)Pokiaľ ide o štáty EZVO, v článku 46 sa za odsek 2 vkladá tento odsek:

„2a. Až do prijatia rozhodnutia Spoločným výborom EHP začleniť do Dohody o EHP vykonávací akt sa môžu stanoviť primerané záruky uvedené v odseku 1 prostredníctvom štandardných doložiek o ochrane údajov uvedených v článku 46 ods. 2 písm. c) a d), keď štát EZVO uplatňuje v ňom obsiahnuté opatrenia.

Každý štát EZVO sa pred nadobudnutím účinnosti vykonávacích aktov prijatých podľa článku 46 ods. 2 písm. c) a d) rozhodne a informuje Komisiu a Dozorný úrad EZVO, či do prijatia rozhodnutia Spoločným výborom EHP začleniť vykonávací akt do Dohody o EHP bude, alebo nebude uplatňovať v ňom uvedené opatrenia súčasne s členskými štátmi EÚ. Pokiaľ neexistuje rozhodnutie v opačnom zmysle, každý štát EZVO uplatňuje opatrenia uvedené vo vykonávacom akte prijatom podľa článku 46 ods. 2 písm. c) a d) súčasne s členskými štátmi EÚ.

Bez ohľadu na článok 102 dohody, ak sa v Spoločnom výbore EHP nedosiahne dohoda o začlenení vykonávacieho aktu prijatého podľa článku 46 ods. 2 písm. c) a d) do Dohody o EHP do dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti daného vykonávacieho aktu, ktorýkoľvek štát EZVO môže prestať uplatňovať tieto opatrenia a bezodkladne o tom informuje Komisiu a Dozorný úrad EZVO.“

i)Pokiaľ ide o štáty EZVO, v článku 58 ods. 4 sa slová „v súlade s chartou“ neuplatňujú.

j)V článku 59 sa za slovo „Komisii“ vkladajú slová „, Dozornému úradu EZVO“.

k)Dozorný úrad EZVO má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru bez hlasovacieho práva. Dozorný úrad EZVO určí zástupcu.

l)Dozorný úrad EZVO má právo požiadať výbor o radu alebo stanoviská a oznámiť výboru záležitosti podľa článku 63, článku 64 ods. 2, článku 65 ods. 1 písm. c) a článku 70 ods. 1 písm. e), ak je to relevantné na výkon jeho funkcií podľa článku 109 tejto dohody. V článku 63, článku 64 ods. 2, článku 65 ods. 1 písm. c) a článku 70 ods. 1 písm. e) sa za slovo „Komisia“ v jednotlivých gramatických tvaroch vkladajú slová „a ak je to relevantné, Dozorný úrad EZVO“ v príslušnom gramatickom tvare.

m)Predseda výboru alebo sekretariát oznamujú činnosti výboru Dozornému úradu EZVO, ak je to relevantné podľa článku 64 ods. 5 písm. a) a b), článku 65 ods. 5 a článku 75 ods. 6 písm. b). V článku 64 ods. 5 písm. a) a b), článku 65 ods. 5 a článku 75 ods. 6 písm. b) sa za slovo „Komisia“ v jednotlivých gramatických tvaroch vkladajú slová „a ak je to relevantné, Dozorný úrad EZVO“ v príslušnom gramatickom tvare.

Dozorný úrad EZVO má právo dostať informácie od dozorného orgánu jedného z dotknutých štátov EZVO podľa článku 66 ods. 1, ak je to relevantné na výkon jeho funkcií podľa článku 109 tejto dohody. V článku 66 ods. 1 sa za slovo „Komisii‘ vkladajú slová „a ak je to relevantné, Dozornému úradu EZVO“.

n)V článku 71 ods. 1 sa za slovo „Rade“ vkladajú slová „, Stálemu výboru štátov EZVO, Dozornému úradu EZVO“.

o)V článku 73 ods. 1 sa dopĺňa táto veta:

„Členovia výboru zo štátov EZVO nie sú oprávnení byť zvolení za predsedu ani podpredsedov.““

Článok 2

Text bodu 13 (Pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov) protokolu 37 k Dohode o EHP sa vypúšťa.

Článok 3

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/679 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť […] pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP*.

3Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli

   Za Spoločný výbor EHP

   predseda
   
   
   
   tajomníci
   Spoločného výboru EHP
   

PRÍLOHA II

Spoločné vyhlásenie zmluvných strán


k rozhodnutiu Spoločného výboru č. XX z DD. MM. RRRR, ktorým sa začleňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), do Dohody o EHP.

S ohľadom na dvojpilierový systém Dohody o EHP a pokiaľ ide o priamy záväzný účinok rozhodnutí Európskeho výboru pre ochranu údajov na národné dozorné orgány v štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP, zmluvné strany:

berú na vedomie skutočnosť, že rozhodnutia Európskeho výboru pre ochranu údajov sú adresované národným dozorným orgánom,

uznávajú, že toto riešenie nevytvára precedens pre budúce úpravy aktov EÚ, ktoré sa majú začleniť do Dohody o EHP.

(1)    Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
(2)    Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(3) *    [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]