10.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 444/22


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9173 – Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 444/10)

1.   

Komisii bolo 29. novembra 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Astorg Asset Management („Astorg“, Luxembursko),

Montagu Private Equity LLP („Montagu“, Francúzsko),

Nemera Capital (spolu s dcérskymi spoločnosťami, „Nemera Group“, Francúzsko), v súčasnosti pod výlučnou kontrolou podniku Montagu.

Podnik Astorg získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Nemera Group. Výsledkom transakcie bude, že skupina Nemera Group bude pod spoločnou kontrolou podnikov Astorg a Montagu.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Astorg: spoločnosť pôsobiaca v oblasti súkromného kapitálu,

—   Montagu: spoločnosť pôsobiaca v oblasti súkromného kapitálu,

—   Nemera Group: výrobca plastových dávkovačov liekov pre farmaceutický, biotechnologický a generický priemysel.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9173 – Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.