7.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 401/13


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 401/11)

1.   

Komisii bolo 26. októbra 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

The Blackstone Group L.P. („Blackstone“, USA),

Tele-Finance Holdings Limited („Telereal Trillium“, Spojené kráľovstvo), a

divízia komerčných nehnuteľností podniku Network Rail Infrastructure Limited („Real Estate JV“, Spojené kráľovstvo).

Podniky Blackstone a Telereal Trillium získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom Real Estate JV. Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Blackstone: globálne pôsobiaci správca aktív s ústredím v USA a kanceláriami v Európe a Ázii, ktorý pôsobí ako firma spravujúca investície,

—   Telereal Trillium: spoločnosť zaoberajúca sa správou majetku, ktorá pôsobí v oblasti partnerstiev a investícií do nehnuteľností, výstavby a strategického územného plánovania,

—   Real Estate JV: divízia komerčných nehnuteľností podniku Network Rail Infrastructure Limited, ktorá je subjektom verejného sektora spravujúcim britskú železničnú infraštruktúru v Anglicku, Walese a Škótsku.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.