8.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 46/6


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8778 – Apollo Management/Phoenix Services)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 46/07)

1.

Komisii bolo 2. februára 2018 podľa článku 4 a na základe postúpenia podľa článku 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Apollo Management, LP („Apollo“, USA);

Phoenix Services International LLC („Phoenix“, USA).

Podnik Apollo nepriamo získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom Phoenix.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Apollo: ovláda niekoľko investičných fondov, ktoré investujú globálne do spoločností a dlhopisov v rôznych podnikoch pôsobiacich napr. v oblasti chemického priemyslu, služieb výletných lodí, nemocničných, bezpečnostných, finančných služieb a v oblasti obalov zo skla,

—   Phoenix: poskytuje služby výrobcom ocele, ako je manipulácia s troskami, ich spracúvanie a predaj, ako aj zhodnocovanie a triedenie kovového šrotu podľa špecifikácií odberateľov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8778 – Apollo Management/Phoenix Services

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.