V Bruseli30. 11. 2018

COM(2018) 900 final

Druhý NÁVRH všeobecného rozpočtu
Európskej únie
na rozpočtový rok 2019

VŠEOBECNÝ ÚVOD


DOKUMENTY

       

Druhý NÁVRH všeobecného rozpočtu
Európskej únie
na rozpočtový rok 2019

VŠEOBECNÝ ÚVOD

NÁVRH VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2019

VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ODDIELU

So zreteľom na

Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314, v spojení so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s jej článkom 106a,

nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 1 (ďalej len „nariadenie o VFR“), a najmä jeho článok 13,

medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení 2 ,

rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie 3 ,

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2013, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 4 ,

pôvodný návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 predložený Komisiou 21. júna 2018 5 ,

pozíciu Rady k pôvodnému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 prijatú Radou 4. septembra 2018 6 ,

opravný list č. 1/2019 k pôvodnému návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2019, ktorý Komisia predložila 16. októbra 2018 7 ,

pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu k pozícii Rady k pôvodnému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 prijaté Európskym parlamentom 25. októbra 2018 8 ,

Európska komisia týmto predkladá Európskemu parlamentu a Rade všeobecný úvod k druhému návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2019.

Súčasne s týmto všeobecným úvodom sú všetky podrobnosti druhého návrhu rozpočtu na rok 2019 podľa oddielov dostupné na portáli EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sk.htm ) vo všetkých jazykových verziách.

OBSAH

1.    Úvod    

2.    Viacročný finančný rámec a druhý návrh rozpočtu na rok 2019    

2.1.    Stropy viacročného finančného rámca pre rozpočet na rok 2019    

2.2.    Overview of the second 2019 draft budget    

3.    Kľúčové prvky druhého návrhu rozpočtu    

3.1.    Horizontálne otázky    

3.1.1.    Decentralizované agentúry    

3.1.2.    Výkonné agentúry    

3.1.3.    Pilotné projekty a prípravné akcie    

3.2.    Všeobecný prístup týkajúci sa viazaných rozpočtových prostriedkov    

3.2.1.    Okruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť    

3.2.2.    Okruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť    

3.2.3.    Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje    

3.2.4.    Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo    

3.2.5.    Okruh 4 – Globálna Európa    

3.2.6.    Okruh 5 – Administratíva    

3.2.7.    Osobitné nástroje: EGF, rezerva na núdzovú pomoc a FSEÚ    

3.3.    Všeobecný prístup týkajúci sa platobných rozpočtových prostriedkov    

3.4.    Rezervy    

3.5.    Zmeny v nomenklatúre a poznámky k rozpočtu    

3.5.1.    Poznámky k rozpočtu    

3.5.2.    Nomenklatúra    

4.    Záverečné poznámky    

5.    Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 podľa okruhov finančného rámca a hlavných programov    

1.Úvod

Komisia predložila 21. júna 2018 návrh rozpočtu na rok 2019 vo všetkých úradných jazykoch 9 . Rada ukončila svoje čítanie návrhu rozpočtu 4. septembra 2018 a Európsky parlament ho schválil v rámci svojho čítania 25. októbra 2018. Komisia predložila 16. októbra opravný list č. 1/2019 s aktualizovanými odhadmi na rok 2019. Keďže Európsky parlament prijal zmeny návrhu rozpočtu, ktoré Rada nemohla prijať, bolo zvolané zasadnutie Zmierovacieho výboru v súlade s článkom 314 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

Zmierovací výbor pracoval dvadsaťjeden dní od 30. októbra do 19. novembra 2018. Hoci sa počas diskusií dosiahol značný pokrok, pozície Európskeho parlamentu a Rady nebolo možné v rámci uvedeného obdobia zosúladiť, a to najmä pokiaľ ide o uplatňovanie nového článku 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorý sa týka opätovného sprístupnenia rozpočtových prostriedkov zodpovedajúcich sume zrušení viazanosti, na výskumné projekty. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018 10 však Európsky parlament aj Rada schválili 11 .

Keďže sa v rámci Zmierovacieho výboru nepodarilo dospieť k dohode, Komisia v súlade s článkom 314 ods. 8 ZFEÚ predkladá druhý návrh rozpočtu na rok 2019. Týmto návrhom sa Komisia z dôvodu časových obmedzení snaží zosúladiť pozície Európskeho parlamentu a Rady bez toho, aby sa muselo využiť ďalšie zmierovacie obdobie. Ak sa nedosiahne dohoda o rozpočte pred koncom roka 2018, od 1. januára 2019 sa začne uplatňovať režim predbežných dvanástin. Ide o postup stanovený v článku 315 ods. 1 ZFEÚ, ktorý by spôsobil oneskorenia pri vykonávaní kľúčových politík a programov, najmä v oblasti poľnohospodárstva, a zabránil by začatiu vykonávania akýchkoľvek nových činností.

Keďže je nevyhnutné, aby sa rozpočet na rok 2019 prijal včas, návrh Komisie týkajúci sa druhého návrhu rozpočtu na rok 2019 vychádza z pokroku dosiahnutého v Zmierovacom výbore, kde sa do veľkej miery vrátilo k pôvodnému návrhu rozpočtu Komisie v znení zmien opravného listu č. 1/2019 12 s niekoľkými značnými zvýšeniami viazaných rozpočtových prostriedkov na kľúčové programy, ktoré prispievajú k rastu a zamestnanosti (ako sú Erasmus + a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí), a niekoľkými zníženiami a prerozdeleniami, najmä v rámci okruhu 4, po čítaní pôvodného návrhu rozpočtu v Rade a Európskom parlamente. Pri uplatnení článku 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa navrhuje cielené zvýšenie prostriedkov pre program Horizont 2020. Po zmenách v záväzkoch a vyvážení predsunutia do roku 2018 je celková úroveň platieb v porovnaní s opravným listom č. 1/2019 nižšia.

2.Viacročný finančný rámec a druhý návrh rozpočtu na rok 2019

2.1.Stropy viacročného finančného rámca pre rozpočet na rok 2019

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené stropy viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov vo viacročnom finančnom rámci (VFR) 13 , z ktorých sa vychádzalo pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2019:

Okruh

Stropy VFR na rok 2019

v mil. EUR, v bežných cenách

Viazané rozpočtové prostriedky

1.

Inteligentný a inkluzívny rast

79 924,0

1a

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

23 082,0

1b

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

56 842,0

2.

Udržateľný rast: prírodné zdroje

60 344,0

Z toho: Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) – Výdavky súvisiace s trhom a priame platby

43 881,0

3.

Bezpečnosť a občianstvo

2 801,0

4.

Globálna Európa

10 268,0

5.

Administratíva

10 786,0

Z toho: administratívne výdavky inštitúcií

8 700,0

6.

Kompenzácie

0,0

ZÁVÄZKY SPOLU

164 123,0

PLATBY SPOLU

166 709,0

Vo VFR je celkový strop viazaných rozpočtových prostriedkov (VRP) stanovený vo výške 164 123 mil. EUR, čo predstavuje 1,00 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ. Strop platobných rozpočtových prostriedkov je 166 709 mil. EUR, alebo 1,01 % HND.

2.2.Prehľad druhého návrhu rozpočtu na rok 2019

[viazané rozpočtové prostriedky (VRP) a platobné rozpočtové prostriedky (PRP) v mil. EUR, zaokrúhlené v bežných cenách)

Okruh

Rozpočet

Druhý návrh rozpočtu

Rozdiel

Rozdiel

2018 (1)

2019

2019 – 2018

2019 – 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

VRP

PRP

VRP

PRP

VRP

PRP

VRP

PRP

1.

Inteligentný a inkluzívny rast

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Strop

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility

 

 

 

 

 

 

 

 

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Strop

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

1b

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Strop

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Udržateľný rast: prírodné zdroje

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Strop

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Rezerva

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

Z toho: Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) – Výdavky súvisiace s trhom a priame platby

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

- 41,2

- 70,9

-0,1 %

-0,2 %

Čiastkový strop

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

3.

Bezpečnosť a občianstvo

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Strop

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Globálna Európa

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Strop

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Administratíva

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Strop

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Z toho započítanie voči rezerve na nepredvídané udalosti

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Rezerva

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Z toho: administratívne výdavky inštitúcií

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Čiastkový strop

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Z toho započítanie voči rezerve na nepredvídané udalosti

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Čiastková rezerva

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Rozpočtové prostriedky pre okruhy 1 až 6

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Z toho prostriedky v rámci rezervy na nepredvídané udalosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Strop

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Z toho započítanie voči rezerve na nepredvídané udalosti

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Rezerva

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Rozpočtové prostriedky ako % HND (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Iné osobitné nástroje(3)

698,5

551,2

577,2

411,5

- 121,3

- 139,7

-17,4 %

-25,3 %

Rozpočtové prostriedky spolu

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Rozpočtové prostriedky ako % HND (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1)

Rozpočet na rok 2018 zahŕňa opravné rozpočty č. 1 až 5 a návrh opravného rozpočtu č. 6.

(2)

Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 je založený na prognóze HND zahrnutej v technickej úprave VFR prijatej 23. mája 2018 [COM(2018) 282].

(3)

Medzi „Iné osobitné nástroje“ patrí „rezerva na núdzovú pomoc“, „Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)“ a „Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ)“.

Pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky (vrátane osobitných nástrojov), celkové výdavky navrhované v druhom návrhu rozpočtu (NR) na rok 2019 predstavujú 165 605,6 mil. EUR, čo zodpovedá 1,00 % HND, t. j. o 4 909,2 mil. EUR viac ako v roku 2018 (+ 3,1 %), a to vrátane opravných rozpočtov č. 1 až 5/2018 a návrhu opravného rozpočtu č. 6/2018. Celkovo tak v rámci rôznych stropov VFR zostáva kombinovaná rezerva vo výške 1 291,1 mil. EUR s prihliadnutím na použitie celkovej rezervy na záväzky (1 464,7 mil. EUR), mobilizáciu nástroja flexibility (985,6 mil. EUR) a započítanie voči prostriedkom použitým z rezervy na nepredvídané udalosti mobilizovanej v roku 2017 (253,9 mil. EUR) na pokrytie výdavkov súvisiacich s migráciou.

Požadované celkové výdavky predstavujú v prípade platobných rozpočtových prostriedkov (vrátane osobitných nástrojov) 148 198,9 mil. EUR, čo zodpovedá 0,90 % HND. Po zahrnutí opravných rozpočtov č. 1 až 5/2018 a návrhu opravného rozpočtu č. 6/2018 ide v porovnaní s rokom 2018 o zvýšenie o 3 431,0 mil. EUR (+ 2,4 %). V rámci stropu VFR tak zostáva rezerva vo výške 19 831,4 mil. EUR, pričom sa zohľadnil vplyv mobilizácie nástroja flexibility v rokoch 2016, 2017, 2018 a 2019 (909,8 mil. EUR) na platobné rozpočtové prostriedky v roku 2019.

Viazané rozpočtové prostriedky na Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť (okruh 1a) sú stanovené na úrovni 23 145,4 mil. EUR. V porovnaní s rokom 2018 ide o nárast o 5,2 %, ktorý sa týka najmä Nástroja na prepájanie Európy (NPE), programu Horizont 2020, programu Erasmus a Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP), pričom v rámci tohto okruhu nezostáva žiadna rezerva a vyžaduje sa použitie celkovej rezervy na záväzky (63,4 mil. EUR). Platobné rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o 2,1 % na úroveň 20 521,5 mil. EUR.

V prípade Hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti (okruh 1b) sa viazané rozpočtové prostriedky zvyšujú o 3,0 % na úroveň 57 192,0 mil. EUR, pričom v rámci tohto okruhu nezostáva žiadna rezerva po použití celkovej rezervy na záväzky na financovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (350,0 mil. EUR). Platobné rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o 1,1 % na úroveň 47 035,4 mil. EUR.

Na Udržateľný rast: prírodné zdroje (okruh 2) sa navrhujú viazané rozpočtové prostriedky vo výške 59 642,1 mil. EUR. Táto úroveň výdavkov predstavuje v porovnaní s rokom 2018 nárast o 0,7 %, pričom v rámci stropu zostáva značná rezerva vo výške 701,9 mil. EUR. Platobné rozpočtové prostriedky dosahujú výšku 57 399,9 mil. EUR, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje zvýšenie o 2,4 %. Po zahrnutí najnovšej aktualizácie pripísaných príjmov dosahujú prostriedky na výdavky súvisiace s trhom a priame platby 43 191,9 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 43 116,4 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch.

Prostriedky určené na Bezpečnosť a občianstvo (okruh 3) sa zvyšujú o 8,4 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na úroveň 3 786,6 mil. EUR, takže v rámci tohto okruhu po mobilizácii nástroja flexibility (985,6 mil. EUR) nezostáva žiadna rezerva. Platobné rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o 18,3 % na úroveň 3 527,4 mil. EUR.

V rámci okruhu Globálna Európa (okruh 4) sa viazané rozpočtové prostriedky zvyšujú o 12,4 % na úroveň 11 319,3 mil. EUR (vrátane vplyvu predĺženia trvania nástroja pre utečencov v Turecku), pričom v rámci tohto okruhu nezostáva žiadna rezerva a vyžaduje sa použitie celkovej rezervy na záväzky (1 051,3 mil. EUR). Platobné rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o 5,1 % na úroveň 9 358,3 mil. EUR.

Viazané a platobné rozpočtové prostriedky na Administratívu (okruh 5) pre všetky inštitúcie spolu vrátane dôchodkov a európskych škôl sa zvyšujú o 2,9 % v prípade záväzkov (9 943,0 mil. EUR) aj platieb (9 944,9 mil. EUR). Výsledná nepridelená rezerva je 589,1 mil. EUR po započítaní voči prostriedkom použitým z rezervy na nepredvídané udalosti mobilizovanej v roku 2017 (253,9 mil. EUR) na pokrytie výdavkov súvisiacich s migráciou.

3.Kľúčové prvky druhého návrhu rozpočtu

Druhý návrh rozpočtu vychádza z pokroku dosiahnutého v rámci Zmierovacieho výboru. Navrhované zmeny pôvodného návrhu rozpočtu v znení zmien opravného listu č. 1/2019 sú podrobnejšie opísané ďalej v texte.

3.1.Horizontálne otázky

3.1.1.Decentralizované agentúry

Pokiaľ ide o decentralizované agentúry, navrhuje sa, aby príspevok EÚ (vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch) a počet pracovných miest boli stanovené na úrovni uvedenej v pôvodnom návrhu rozpočtu v znení zmien opravného listu č. 1/2019, a to s týmito zmenami:

·V rámci okruhu 1a:

oAgentúru pre európsky GNSS (GSA, rozpočtový článok 02 05 11) – navrhuje sa pridelenie 5 dodatočných pracovných miest a zvýšenie úrovne viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov o 357 500 EUR.

oEurópsky orgán práce (ELA, rozpočtový článok 04 03 15) – navrhuje sa zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov o 8 947 000 EUR.

oAgentúra Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA, rozpočtový článok 09 02 03) – navrhuje sa zvýšenie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov o 400 000 EUR.

oOrgán európskych regulátorov v oblasti elektronickej komunikácie (BEREC, rozpočtový článok 09 02 04) – navrhuje sa pridelenie 2 dodatočných pracovných miest a zvýšenie úrovne viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov o 143 000 EUR.

oEurópsky orgán pre bankovníctvo (EBA, rozpočtový článok 12 02 04) – navrhuje sa zníženie počtu pracovných miest v pláne pracovných miesto o 2 miesta.

oEurópsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA, rozpočtový článok 12 02 05) – navrhuje sa zníženie počtu pracovných miest v pláne pracovných miesto o 4 miest a zníženie úrovne viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov o 1 100 000 EUR.

oEurópsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA, rozpočtový článok 12 02 06) – navrhuje sa zníženie počtu pracovných miest v pláne pracovných miesto o 23 miest a zníženie úrovne viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov o 11 000 000 EUR.

·V rámci okruhu 3:

oAgentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol, rozpočtový článok 18 02 04) – navrhuje sa pridelenie 10 dodatočných pracovných miest a zvýšenie úrovne viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov o 8 357 500 EUR.

oEurópska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu- LISA), rozpočtový článok 18 02 07) – navrhuje sa zvýšenie úrovne viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov o 4 000 000 EUR.

oEurópsky podporný úrad pre azyl (EASO, rozpočtový článok 18 03 02) – navrhuje sa stanovenie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov na úrovni navrhnutej Komisiou v pôvodnom návrhu rozpočtu. Európska komisia preskúma požiadavky úradu EASO na rozpočtový rok 2019 týkajúce sa financovania po prijatí legislatívneho návrhu z 12. septembra 2018 zameraného na posilnenie kapacít operačnej podpory agentúry. V prípade potreby Komisia predloží príslušné rozpočtové návrhy.

oJednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (EUROJUST, rozpočtový článok 33 03 04) – navrhuje sa pridelenie 5 dodatočných pracovných miest a zvýšenie úrovne viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov o 357 500 EUR.

3.1.2.Výkonné agentúry

Pokiaľ ide o výkonné agentúry, navrhuje sa, aby príspevok EÚ (vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch) a počet pracovných miest boli stanovené na úrovni uvedenej v pôvodnom návrhu rozpočtu v znení zmien opravného listu č. 1/2019.

3.1.3.Pilotné projekty a prípravné akcie

Druhý návrh rozpočtu zahŕňa 75 pilotných projektov a prípravných akcií v celkovej hodnote 114,9 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo odráža čítanie pôvodného návrhu rozpočtu v Európskom parlamente.3.2.Všeobecný prístup týkajúci sa viazaných rozpočtových prostriedkov

3.2.1. Okruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Pokiaľ ide o okruh 1a, navrhuje sa, aby viazané rozpočtové prostriedky boli stanovené na úrovni uvedenej v pôvodnom návrhu rozpočtu v znení zmien opravného listu č. 1/2019, a to so zmenami uvedenými v nasledujúcej tabuľke:

v EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2019 (vrátane OL č. 1)

Druhý návrh rozpočtu na rok 2019

Rozdiel

1.1.12

Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER)

-3 500 000

32 05 01 02

Výstavba, prevádzka a využívanie zariadení ITER – Európsky spoločný podnik pre ITER – Fusion for Energy (F4E)

354 658 200

351 158 200

-3 500 000

1.1.13

Európsky program pozorovania Zeme (Copernicus)

-17 500 000

02 06 01

Poskytovanie operačných služieb založených na pozorovaniach z kozmu a údajoch in situ (Copernicus)

189 755 000

188 255 000

-1 500 000

02 06 02

Budovanie autonómnej kapacity Únie v oblasti pozorovania Zeme (Copernicus)

686 315 000

670 315 000

-16 000 000

1.1.4

Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME)

5 000 000

02 02 01

Podpora podnikania a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov z Únie a ich prístupu na trhy

128 039 000

130 039 000

2 000 000

02 02 02

Zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k finančným prostriedkom vo forme kapitálového a dlhového financovania

221 430 000

224 430 000

3 000 000

1.1.5

Vzdelávanie, odborná príprava a šport (Erasmus+)

200 000 000

15 02 01 01

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

2 217 836 200

2 411 836 200

194 000 000

15 02 01 02

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v oblasti európskej mládeže a účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe

169 070 000

175 070 000

6 000 000

1.1.6

Zamestnanosť a sociálna inovácia (program EaSI)

6 300 000

04 01 04 02

Podporné výdavky na program Zamestnanosť a sociálna inovácia

2 950 000

3 400 000

450 000

04 03 02 01

Progress – podpora vývoja, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politiky Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti, ako aj právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok

77 373 225

78 873 225

1 500 000

04 03 02 02

EURES — Podpora dobrovoľnej geografickej mobility pracovníkov a zvyšovanie pracovných príležitostí

28 626 491

32 976 491

4 350 000

1.1.DAG

Decentralizované agentúry

-20 146 500

02 05 11

Agentúra pre európsky GNSS

32 270 863

32 628 363

357 500

09 02 03

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)

15 424 465

15 824 465

400 000

09 02 04

Orgán európskych regulátorov v oblasti elektronickej komunikácie (BEREC) – Úrad

5 534 665

5 677 665

143 000

12 02 05

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

13 474 234

12 374 234

-1 100 000

12 02 06

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

38 235 160

27 235 160

-11 000 000

04 03 15

Európsky orgán práce (ELA)

11 071 650

2 124 650

-8 947 000

1.1.OTH

Iné akcie a programy

227 000

04 03 01 03

Voľný pohyb pracovníkov, koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia, ako aj opatrení vzťahujúcich sa na migrantov vrátane migrantov z tretích krajín

7 998 950

9 285 950

1 287 000

29 02 01

Poskytovanie kvalitných štatistických informácií, zavádzanie nových metód tvorby európskej štatistiky a posilňovanie partnerstva v rámci Európskeho štatistického systému

73 245 000

72 185 000

-1 060 000

1.1.PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

72 258 000

1.1.SPEC

Akcie financované na základe výsadných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu

-1 210 000

01 02 01

Koordinácia a dohľad a komunikácia v súvislosti s hospodárskou a menovou úniou vrátane eura

12 000 000

11 730 000

-270 000

04 03 01 06

Informácie, konzultácie a participácia zástupcov podnikov

7 903 000

7 103 000

-800 000

04 03 01 08

Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg

16 000 000

15 000 000

-1 000 000

06 02 05

Činnosti na podporu európskej dopravnej politiky a práv cestujúcich vrátane komunikačných činností

11 500 000

12 860 000

1 360 000

09 02 01

Určenie a realizácia politiky Únie v oblasti elektronických komunikačných služieb

3 765 000

3 265 000

-500 000

Spolu

241 428 500

V dôsledku toho sa navrhuje stanoviť výšku viazaných rozpočtových prostriedkov na 23 145,4 mil. EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 1a nezostane žiadna rezerva, a použiť celkovú rezervu na záväzky vo výške 63,4 mil. EUR.

V nadväznosti na zrušenie viazanosti prostriedkov vykonané v roku 2017 (412,8 mil. EUR) v dôsledku celkového alebo čiastočného neuskutočnenia výskumných projektov a v súlade s článkom 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách 14 , ktorý sa vzťahuje výlučne na výskum, Komisia navrhuje, opätovné sprístupnenie viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 100 mil. EUR na posilnenie pilotnej iniciatívy – Európska rada pre inováciu – v rámci nástroja pre MSP 15 rámci rozpočtového riadku 08 02 08:

v EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

Rozpočtové prostriedky, ktoré sa majú opäť sprístupniť

1.1.31

Horizont 2020

100 000 000

08 02 08

Nástroj pre MSP

100 000 000

Spolu

100 000 000

Navrhuje sa, aby sa poznámka k rozpočtu zodpovedajúcim spôsobom upravila.

3.2.2.Okruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

Pokiaľ ide o okruh 1b, navrhuje sa, aby viazané rozpočtové prostriedky boli stanovené na úrovni uvedenej v pôvodnom návrhu rozpočtu v znení zmien opravného listu č. 1/2019, a to so zmenami uvedenými v nasledujúcej tabuľke:

v EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2019 (vrátane OL č. 1)

Druhý návrh rozpočtu na rok 2019

Rozdiel

1.2.31

Technická pomoc

-1 744 903

04 02 63 01

Európsky sociálny fond – Operačná technická pomoc

25 078 000

23 333 097

-1 744 903

1.2.5

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (osobitné dodatočné pridelenie prostriedkov)

116 666 667

04 02 64

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

3 675 000

Spolu

118 596 764

V dôsledku toho sa navrhuje stanoviť výšku viazaných rozpočtových prostriedkov na 57 192,0 mil. EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 1b nezostane žiadna rezerva, a použiť celkovú rezervu na záväzky vo výške 350,0 mil. EUR.

3.2.3.Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje

Pokiaľ ide o okruh 2, navrhuje sa, aby viazané rozpočtové prostriedky boli stanovené na úrovni uvedenej v pôvodnom návrhu rozpočtu v znení zmien opravného listu č. 1/2019, a to so zmenami uvedenými v nasledujúcej tabuľke:

v EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2019 (vrátane OL č. 1)

Druhý návrh rozpočtu na rok 2019

Rozdiel

2.0.10

Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) – Výdavky súvisiace s trhom a priame platby

-237 500 000

05 02 06 99

Ostatné opatrenia pre olivový olej

100 000

600 000

500 000

05 02 15 99

Ostatné opatrenia pre bravčové mäso, hydinu, vajcia, včelárstvo, ostatné živočíšne výrobky

13 000 000

28 000 000

15 000 000

05 03 01 10

Režim základných platieb (BPS)

16 464 000 000

16 211 000 000

-253 000 000

2.0.4

Životné prostredie a ochrana klímy (LIFE)

4 000 000

07 02 01

Prispievanie k ekologickejšiemu hospodárstvu, ktoré efektívnejšie využíva zdroje, a k rozvoju a vykonávaniu politiky a právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia

148 835 000

150 335 000

1 500 000

07 02 02

Zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity

211 620 000

213 620 000

2 000 000

07 02 03

Podpora lepšieho riadenia v oblasti životného prostredia a informovanosti na všetkých úrovniach

47 500 000

48 000 000

500 000

2.0.PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

13 500 000

Spolu

-220 000 000

Zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov je v plnej miere dôsledkom vyšších pripísaných príjmov plynúcich z prebytku EPZF z 31. októbra 2018, ktorý pokryje všetky potreby sektora aktualizované v opravnom liste č. 1/2019.

V dôsledku toho sa navrhuje stanoviť úroveň záväzkov na 59 642,1 mil. EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 2 zostáva rezerva vo výške 701,9 mil. EUR.

3.2.4.Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

Pokiaľ ide o okruh 3, navrhuje sa, aby viazané rozpočtové prostriedky boli stanovené na úrovni uvedenej v pôvodnom návrhu rozpočtu v znení zmien opravného listu č. 1/2019, a to so zmenami uvedenými v nasledujúcej tabuľke:

v EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2019 (vrátane OL č. 1)

Druhý návrh rozpočtu na rok 2019

Rozdiel

3.0.11

Kreatívna Európa

3 000 000

09 05 01

Podprogram MEDIA — Nadnárodné a medzinárodné pôsobenie a propagovanie nadnárodnej cirkulácie a mobility

117 260 000

120 260 000

3 000 000

3.0.2

Fond pre vnútornú bezpečnosť

5 000 000

18 02 01 01

Podpora riadenia hraníc a spoločnej vízovej politiky na zjednodušenie legálneho cestovania

330 317 547

335 317 547

5 000 000

3.0.8

Potraviny a krmivá

-8 000 000

17 04 01

Prispievať k zvýšeniu významu zdravia zvierat a úrovne ochrany zvierat v Únii

163 500 000

155 500 000

-8 000 000

3.0.DAG

Decentralizované agentúry

-42 285 000

18 02 04

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (EUROPOL)

128 789 065

137 146 565

8 357 500

18 02 07

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

291 350 509

295 350 509

4 000 000

18 03 02

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

149 032 843

94 032 843

-55 000 000

33 03 04

Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust)

37 316 059

37 673 559

357 500

3.0.PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

15 075 000

3.0.SPEC

Akcie financované na základe výsadných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu

3 000 000

09 05 05

Multimediálne akcie

20 346 000

23 546 000

3 200 000

16 03 01 03

Informačné kancelárie

15 800 000

15 600 000

-200 000

Spolu

-24 210 000

V dôsledku toho sa navrhuje stanoviť úroveň záväzkov na 3 786,6 mil. EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 3 nezostane žiadna rezerva, a mobilizovať nástroj flexibility vo výške 985,6 mil. EUR.

3.2.5.Okruh 4 – Globálna Európa

Pokiaľ ide o okruh 4, navrhuje sa, aby viazané rozpočtové prostriedky boli stanovené na úrovni uvedenej v pôvodnom návrhu rozpočtu v znení zmien opravného listu č. 1/2019, a to so zmenami uvedenými v nasledujúcej tabuľke:

v EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2019 (vrátane OL č. 1)

Druhý návrh rozpočtu na rok 2019

Rozdiel

4.0.1

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA II)

-138 700 000

05 05 04 02

Turecko – Podpora hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a s nimi súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

56 800 000

40 000 000

-16 800 000

22 02 01 01

Západný Balkán – Podpora politických reforiem a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

189 267 000

193 267 000

4 000 000

22 02 01 02

Západný Balkán – Podpora hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a s nimi súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

306 439 000

310 439 000

4 000 000

22 02 03 01

Turecko – Podpora politických reforiem a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

244 100 000

160 000 000

-84 100 000

22 02 03 02

Turecko – Podpora hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a s nimi súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

944 500 000

898 700 000

-45 800 000

4.0.10

Makrofinančná pomoc

-15 000 000

01 03 02

Makrofinančná pomoc

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

4.0.11

Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

-48 222 935

01 03 06

Financovanie Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia

48 222 935

0

-48 222 935

4.0.2

Nástroj európskeho susedstva (ENI)

97 119 000

22 04 01 01

Krajiny Stredozemia – Ľudské práva, dobrá správa vecí verejných a mobilita

125 838 308

133 923 308

8 085 000

22 04 01 02

Krajiny Stredozemia — Zmierňovanie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj

629 108 985

668 160 985

39 052 000

22 04 01 03

Krajiny Stredozemia — Budovanie dôvery, bezpečnosť a predchádzanie konfliktom a ich riešenie

415 324 409

423 718 409

8 394 000

22 04 01 04

Podpora mierového procesu a finančná pomoc Palestíne a Agentúre Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA)

308 811 939

329 811 939

21 000 000

22 04 02 01

Východné partnerstvo – Ľudské práva, dobrá správa vecí verejných a mobilita

241 931 953

250 016 953

8 085 000

22 04 02 02

Východné partnerstvo — Zmierňovanie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj

371 016 900

380 730 900

9 714 000

22 04 02 03

Východné partnerstvo — Budovanie dôvery, bezpečnosť a predchádzanie konfliktom a ich riešenie

12 231 062

12 770 062

539 000

22 04 20

Erasmus+ – Príspevok z nástroja európskeho susedstva (ENI)

84 544 000

86 794 000

2 250 000

4.0.3

Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI)

31 556 000

21 02 02

Spolupráca s Áziou

810 388 665

794 388 665

-16 000 000

21 02 04

Spolupráca s Blízkym východom

194 531 328

178 531 328

-16 000 000

21 02 07 01

Životné prostredie a zmena klímy

215 593 156

224 576 156

8 983 000

21 02 07 02

Udržateľná energetika

95 819 181

99 412 181

3 593 000

21 02 07 03

Ľudský rozvoj

205 589 346

238 149 346

32 560 000

21 02 07 05

Migrácia a azyl

54 951 845

56 748 845

1 797 000

21 02 08 01

Občianska spoločnosť v oblasti rozvoja

219 626 756

230 999 756

11 373 000

21 02 20

Erasmus+ – Príspevok z nástroja financovania rozvojovej spolupráce (DCI)

98 638 290

103 888 290

5 250 000

4.0.OTH

Iné akcie a programy

2 000 000

13 07 01

Finančná pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov

33 122 000

35 122 000

2 000 000

4.0.PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

6 325 000

Spolu

-64 922 935

V dôsledku toho sa navrhuje stanoviť výšku záväzkov na 11 319,3 mil. EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 4 nezostane žiadna rezerva, a použiť celkovú rezervu na záväzky vo výške 1 051,3 mil. EUR.

3.2.6.Okruh 5 – Administratíva

Pokiaľ ide o okruh 5, navrhuje sa, aby počet pracovných miest v plánoch pracovných miest inštitúcií a viazané rozpočtové prostriedky boli stanovené na úrovni uvedenej v pôvodnom návrhu rozpočtu v znení zmien opravného listu č. 1/2019, a to s týmito výnimkami:

·Oddiel Parlamentu – je v rámci jeho čítania pôvodného návrhu rozpočtu schválený pri zohľadnení zmien zahrnutých v opravnom liste č. 1/2019 týkajúcich sa Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie.

·Oddiel Rady – je v rámci jej čítania pôvodného návrhu rozpočtu schválený.

·Oddiel európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov – je v rámci čítania pôvodného návrhu rozpočtu v Rade schválený.

Okrem toho sa navrhujú tieto zmeny týkajúce sa počtu pracovných miest v plánoch pracovných miest a rozpočtových prostriedkov zahrnutých v pôvodnom návrhu rozpočtu v znení zmien opravného listu č. 1/2019 pre tieto inštitúcie:

·Oddiel Súdneho dvora Európskej únie – navrhuje sa prideliť 5 dodatočných pracovných miest 16 a zvýšenie úrovne viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov o 415 016 EUR (246 875 EUR v rozpočtovom riadku 1 2 0 0 Platy a príspevky a o 168 141 EUR v rozpočtovom riadku 2 1 0 0 Nákup, údržba a správa zariadení a softvéru).

·Oddiel Európskej služby pre vonkajšiu činnosť – navrhuje sa zníženie úrovne viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov o 3 050 000 EUR, čo je kombinovaný výsledok navrhovaného zvýšenia o 1 200 000 EUR v rozpočtovom riadku 2 2 1 4 Kapacita strategickej komunikácie a navrhovaných znížení o -4 250 000 EUR v týchto rozpočtových riadkoch: 1 1 0 0 Základné platby (-3 280 000 EUR), 1 1 0 1 Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto (-10 000 EUR), 1 1 0 2 Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka (-840 000 EUR) a 1 1 0 3 Sociálne poistenie (-120 000 EUR).

Navrhuje sa, aby sa vplyv automatickej aktualizácie platov, ktorá sa má uplatňovať od 1. júla 2018 (1,7 % namiesto 2,0 %), na rozpočet na rok 2019 integroval do všetkých oddielov návrhu rozpočtu takto:

v EUR

Európsky parlament

-2 851 238

Európska rada a Rada

-965 489

Európska komisia (vrátane dôchodkov)

-13 781 615

Súdny dvor Európskej únie

-891 000

Európsky dvor audítorov

-359 000

Európsky hospodársky a sociálny výbor

-220 825

Európsky výbor regiónov

-160 594

Európsky ombudsman

-26 880

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

-14 568

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

-911 839

Spolu

-20 183 048Určili a navrhli sa dodatočné zníženia v objeme 0,8 mil. EUR pre všetky inštitúcie s výnimkou Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o výdavky na budovy, a to tieto:

v EUR

Európska rada a Rada

-20 052

Európska komisia

-557 239

Súdny dvor Európskej únie

-77 689

Európsky dvor audítorov

-482

Európsky hospodársky a sociálny výbor

-27 215

Európsky výbor regiónov

-20 008

Európsky ombudsman

-2 287

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

-4 026

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

-41 002

Spolu

-750 000

V dôsledku toho a po zohľadnení pilotných projektov a prípravných akcií (4,1 mil. EUR) navrhnutých v oddiele 3.1.3 sa navrhuje, aby sa viazané rozpočtové prostriedky stanovili na úrovni 9 943,0 mil. EUR, takže v rámci výdavkového stropu okruhu 5 zostane rezerva vo výške 589,1 mil. EUR po použití rezervy vo výške 253,9 mil. EUR na započítanie voči prostriedkom mobilizovaným v rámci rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017.

3.2.7.Osobitné nástroje: EGF, rezerva na núdzovú pomoc a FSEÚ

Navrhuje sa, aby viazané rozpočtové prostriedky pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), rezervu na núdzovú pomoc a pre Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) boli stanovené na úrovni uvedenej pôvodnom návrhu rozpočtu v znení zmien opravného listu č. 1/2019.

3.3.Všeobecný prístup týkajúci sa platobných rozpočtových prostriedkov

Navrhuje sa, aby platobné rozpočtové prostriedky boli stanovené na úrovni uvedenej v pôvodnom návrhu rozpočtu v znení zmien opravného listu č. 1/2019, a to s týmito zmenami:

1.Po prvé, zohľadnila sa navrhovaná výška viazaných rozpočtových prostriedkov na nediferencované výdavky, v prípade ktorých sa navrhovaná výška platobných rozpočtových prostriedkov rovná úrovni viazaných rozpočtových prostriedkov. To zahŕňa dodatočné zníženie poľnohospodárskych výdavkov o 253,0 mil. EUR. Tento prístup sa analogicky uplatňuje na príspevok EÚ pre decentralizované agentúry a Garančný fond pre vonkajšie opatrenia. Kombinovaným účinkom je navrhované zníženie o 375,0 mil. EUR.

2.Navrhuje sa, aby sa platobné rozpočtové prostriedky na všetky nové pilotné projekty a prípravné akcie zahrnuté do druhého návrhu rozpočtu stanovili na úrovni 50 % zodpovedajúcich viazaných rozpočtových prostriedkov alebo na úrovni navrhnutej Parlamentom v rámci jeho čítania pôvodného návrhu rozpočtu, ak je táto úroveň nižšia. V prípade predĺženia existujúcich pilotných projektov a prípravných akcií sa výška platobných rozpočtových prostriedkov navrhuje na úrovni, ktorá je vymedzená v pôvodnom návrhu rozpočtu plus 50 % zodpovedajúcich nových navrhovaných viazaných rozpočtových prostriedkov alebo na úrovni navrhnutej Parlamentom v rámci jeho čítania pôvodného návrhu rozpočtu, ak je táto úroveň nižšia. Kombinovaným účinkom je navrhované zvýšenie o 57,5 mil. EUR.3.Zmeny v týchto rozpočtových riadkoch sú navrhnuté v dôsledku vývoja viazaných rozpočtových prostriedkov na diferencované výdavky:

v EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2019 (vrátane OL č. 1)

Druhý návrh rozpočtu na rok 2019

Rozdiel

1.1.12

Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER)

-3 500 000

32 05 01 02

Výstavba, prevádzka a využívanie zariadení ITER – Európsky spoločný podnik pre ITER – Fusion for Energy (F4E)

366 696 185

363 196 185

-3 500 000

1.1.13

Európsky program pozorovania Zeme (Copernicus)

-12 500 000

02 06 01

Poskytovanie operačných služieb založených na pozorovaniach z kozmu a údajoch in situ (Copernicus)

140 000 000

139 000 000

-1 000 000

02 06 02

Budovanie autonómnej kapacity Únie v oblasti pozorovania Zeme (Copernicus)

472 000 000

460 500 000

-11 500 000

1.1.31

Horizont 2020

30 000 000

08 02 08

Nástroj pre MSP

482 502 033

512 502 033

30 000 000

1.1.5

Vzdelávanie, odborná príprava a šport (Erasmus+)

170 000 000

15 02 01 01

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

2 096 100 000

2 261 000 000

164 900 000

15 02 01 02

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v oblasti európskej mládeže a účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe

170 850 000

175 950 000

5 100 000

3.0.8

Potraviny a krmivá

-6 500 000

17 04 01

Prispievať k zvýšeniu významu zdravia zvierat a úrovne ochrany zvierat v Únii

134 040 000

127 540 000

-6 500 000

4.0.1

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA II)

-90 000 000

05 05 04 02

Turecko – Podpora hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a s nimi súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

50 000 000

35 000 000

-15 000 000

22 02 03 01

Turecko – Podpora politických reforiem a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

150 719 568

105 719 568

-45 000 000

22 02 03 02

Turecko – Podpora hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a s nimi súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

708 080 653

678 080 653

-30 000 000

4.0.10

Makrofinančná pomoc

-15 000 000

01 03 02

Makrofinančná pomoc

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

Spolu

72 500 000

4.Dodatočné zníženie platobných rozpočtových prostriedkov sa navrhuje pre rozpočtový riadok 01 04 05, pričom tu sa navrhuje, aby sa financovanie záručného fondu EFSI znížilo o sumu predsunutý v rámci presunu rozpočtového orgánu (DEC) č. 22/2018, a to takto:

v EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

NR 2019 (vrátane OL č. 1)

Rozpočet 2019

Rozdiel

1.1.10

Európsky fond pre strategické investície (EFSI)

-150 000 000

01 04 05

Financovanie záručného fondu EFSI

1 150 000 000

1 000 000 000

-150 000 000

Spolu

-150 000 000

3.4.Rezervy

Navrhuje sa, aby sa pri zohľadnení zmien navrhnutých v opravnom liste č. 1/2019 stanovili rezervy v súlade s čítaním pôvodného návrhu rozpočtu v Rade, a to s týmito zmenami:

·Navrhujú sa tieto spôsoby zrušenia rezervy v rozpočtovom riadku 18 03 01 01:

„Suma 460 mil. EUR, s ktorou sa počíta v legislatívnom finančnom výkaze návrhu Komisie na prepracovanie nariadenia Dublin III [COM(2016) 270 final zo 4. mája 2016], sa zahrnie do rezervy až do prijatia tohto legislatívneho návrhu. Táto rezerva sa môže uvoľniť presunom po prijatí základného aktu v súlade s článkom 30 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V prípade neprijatia aktu do 1. februára 2019 môže Komisia predložiť jeden alebo viac návrhov na presuny v súlade s článkom 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách na účely alternatívneho použitia tejto sumy v prospech rozpočtového riadku 18 03 01 01.“

Navrhuje sa zodpovedajúca úprava poznámky k rozpočtu týkajúca sa rozpočtovej položky 18 03 01 01.

·Vzhľadom na to, že 28. septembra 2018 bol prijatý právny základ Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky 17 , navrhuje sa zrušenie rezerv v rozpočtových riadkoch 09 03 05 31, 09 04 07 33 a 09 04 07 34.

3.5.Zmeny v nomenklatúre a poznámky k rozpočtu

3.5.1.Poznámky k rozpočtu

Okrem pozmeňujúceho návrhu k zneniu poznámky k rozpočtu týkajúcej sa článku 08 02 08 v oddiele 3.2.1 sa takisto navrhuje zahrnúť do druhého návrhu rozpočtu aj pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu k textu poznámok k rozpočtu predložené v rámci jeho čítania pôvodného návrhu rozpočtu, avšak s výnimkou poznámok k rozpočtovým riadkom uvedeným v nasledujúcej tabuľke. Vychádza sa tu zo skutočnosti, že pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom nemôžu zmeniť alebo rozšíriť rozsah pôsobnosti existujúceho právneho základu ani zasahovať do administratívnej autonómie inštitúcií a že akciu možno pokryť dostupnými zdrojmi.

Rozpočtový riadok

Názov

02 02 77 40

Pilotný projekt – Prístup k satelitnému širokopásmovému internetu na poskytnutie vzdelávacieho multimediálneho obsahu nepripojeným školám

04 06 01

Podpora sociálnej súdržnosti a zmiernenie najhorších foriem chudoby v Únii

15 04 02

Podprogram Kultúra — Podporovanie cezhraničných akcií a propagovanie nadnárodnej cirkulácie a mobility

18 02 01 02

Predchádzanie cezhraničnej trestnej činnosti a boj proti nej a lepšie riadenie bezpečnostných rizík a krízové riadenie

18 03 01 01

Posilnenie a rozvoj spoločného európskeho azylového systému a zlepšenie solidarity a zdieľania zodpovednosti medzi členskými štátmi

18 03 01 02

Podpora legálnej migrácie, presadzovanie účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a posilnenie spravodlivých a účinných stratégií v oblasti návratu

18 04 01 01

Európa pre občanov – Posilňovanie pamiatky a rozširovanie kapacity občianskej účasti na úrovni Únie

19 02 01

Reakcia na krízy a vznikajúce krízy

21 02 01

Spolupráca s Latinskou Amerikou

21 02 07 03

Ľudský rozvoj

21 02 08 01

Občianska spoločnosť v oblasti rozvoja

33 02 01

Zaistenie ochrany práv a posilnenie postavenia občanov

3.5.2.Nomenklatúra

Rozpočtová nomenklatúra pôvodného návrhu rozpočtu v znení zmien opravného listu č. 1/2019 sa v druhom návrhu rozpočtu navrhuje s uvedením nových pilotných projektov a prípravných akcií s týmito zmenami názvov:

Rozpočtový riadok

Názov

02 04 77 07

Prípravná akcia – Príprava nového programu EÚ GOVSATCOM

05 08 77 18

Pilotný projekt – Vytvorenie operačného programu, v ktorom by sa štruktúrovali poľnohospodárske a potravinárske odvetvia na účely zachovania odovzdávania rodinných poľnohospodárskych podnikov a udržateľnosti miestneho poľnohospodárstva

4.Záverečné poznámky

Prostredníctvom druhého návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorý sa opiera o pokrok dosiahnutý v Zmierovacom výbore, sa Komisia usiluje vytvoriť podmienky pre rýchle prijatie rozpočtu na rok 2019 v rámci krátkej lehoty do konca roka 2018.

Včasné prijatie a nadobudnutie účinnosti rozpočtu na rok 2019 zaistí riadne vykonávanie politík a programov Európskej únie. Komisia vyvinie maximálne úsilie, aby sa tento cieľ dosiahol.

5.Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 podľa okruhov finančného rámca a hlavných programov

[viazané rozpočtové prostriedky (VRP) a platobné rozpočtové prostriedky (PRP) v mil. EUR, zaokrúhlené v bežných cenách)

Okruh

Rozpočet

Druhý návrh rozpočtu

Rozdiel

Rozdiel

2018 (1)

2019

2019 / 2018

2019 / 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

VRP

PRP

VRP

PRP

VRP

PRP

VRP

PRP

1. Inteligentný a inkluzívny rast

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Strop

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Strop

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľké projekty v oblasti infraštruktúry

1 814,4

1 826,2

1 959,4

2 142,0

145,0

315,8

8,0 %

17,3 %

 

Európske satelitné navigačné systémy (EGNOS a Galileo)

807,9

718,0

690,7

923,0

-117,1

205,0

-14,5 %

28,6 %

 

Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER)

376,4

500,6

407,2

616,6

30,9

116,0

8,2 %

23,2 %

 

Európsky program pozorovania Zeme (Copernicus)

630,2

607,6

861,5

602,4

231,3

-5,2

36,7 %

-0,9 %

Jadrová bezpečnosť a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky

141,1

152,4

143,9

158,1

2,8

5,8

2,0 %

3,8 %

Európsky fond pre strategické investície (EFSI)

2 038,3

1 828,0

186,9

1 022,3

-1 851,4

-805,7

-90,8 %

-44,1 %

Spoločný strategický rámec pre výskum a inovácie

11 568,1

11 216,9

12 535,1

11 341,8

967,0

124,9

8,4 %

1,1 %

 

Horizont 2020

11 212,4

10 901,5

12 161,5

10 971,8

949,1

70,3

8,5 %

0,6 %

 

Program Euratomu v oblasti výskumu a odbornej prípravy

355,7

315,5

373,6

370,0

17,9

54,5

5,0 %

17,3 %

Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME)

354,1

253,5

367,2

251,8

13,1

-1,6

3,7 %

-0,6 %

Vzdelávanie, odborná príprava a šport (Erasmus+)

2 314,5

2 145,6

2 726,4

2 563,1

411,9

417,5

17,8 %

19,5 %

Zamestnanosť a sociálna inovácia (program EaSI)

131,7

118,5

136,1

118,4

4,3

-0,1

3,3 %

-0,1 %

Colníctvo, Fiscalis a boj proti podvodom

135,0

124,8

135,2

134,2

0,2

9,4

0,1 %

7,6 %

Nástroj na prepájanie Európy (NPE)

2 748,4

1 523,0

3 764,0

1 701,2

1 015,6

178,3

37,0 %

11,7 %

 

Energetika

680,5

217,7

948,7

326,8

268,2

109,1

39,4 %

50,1 %

 

Doprava

1 897,6

1 163,3

2 640,2

1 222,8

742,5

59,5

39,1 %

5,1 %

 

Informačné a komunikačné technológie (IKT)

170,3

142,0

175,1

151,6

4,8

9,6

2,8 %

6,8 %

Projekty v oblasti energetiky na podporu oživenia hospodárstva (EERP)

 

210,0

 

61,0

 

-149,0

-71,0 %

Európsky zbor solidarity (ESC)

42,8

33,2

143,3

119,6

100,5

86,3

235,0 %

259,8 %

Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP)

 

 

245,0

147,0

245,0

147,0

Iné akcie a programy

176,4

152,6

194,4

164,7

17,9

12,2

10,2 %

8,0 %

Akcie financované na základe výsadných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu

128,9

116,9

128,4

115,0

-0,5

-2,0

-0,4 %

-1,7 %

Pilotné projekty a prípravné akcie

91,7

77,6

97,3

99,6

5,6

22,0

6,1 %

28,3 %

Decentralizované agentúry

314,1

316,2

382,9

381,7

68,8

65,5

21,9 %

20,7 %

1b

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Strop

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Investovanie do rastu a zamestnanosti

50 798,0

43 447,4

52 357,5

43 736,6

1 559,5

289,2

3,1 %

0,7 %

 

Regionálna konvergencia (menej rozvinuté regióny)

27 012,3

23 387,6

27 875,2

24 042,3

863,0

654,7

3,2 %

2,8 %

 

Prechodné regióny

5 738,6

4 040,5

5 848,7

4 370,1

110,1

329,6

1,9 %

8,2 %

 

Konkurencieschopnosť (rozvinutejšie regióny)

8 426,8

7 394,1

8 648,9

7 441,5

222,1

47,4

2,6 %

0,6 %

 

Najvzdialenejšie a riedko osídlené regióny

226,5

169,0

231,0

176,4

4,5

7,4

2,0 %

4,4 %

 

Kohézny fond

9 393,8

8 456,3

9 753,6

7 706,3

359,8

-750,0

3,8 %

-8,9 %

Nástroj na prepájanie Európy (NPE) – príspevok z Kohézneho fondu

1 655,1

625,8

1 700,4

851,6

45,3

225,8

2,7 %

36,1 %

Európska územná spolupráca

1 934,3

1 234,7

1 973,0

1 190,6

38,7

-44,1

2,0 %

-3,6 %

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (osobitné dodatočné pridelenie prostriedkov)

350,0

600,0

350,0

631,5

 

31,5

 

5,3 %

Technická pomoc a inovačné akcie

230,3

199,6

239,7

212,7

9,4

13,1

4,1 %

6,6 %

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)

556,9

401,4

567,8

401,2

10,9

-0,2

2,0 %

0,0 %

Pilotné projekty a prípravné akcie

7,7

18,5

3,7

11,2

-4,0

-7,3

-52,3 %

-39,5 %

2. Udržateľný rast: prírodné zdroje

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Strop

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Rezerva

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

 

Z toho: Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) – Výdavky súvisiace s trhom a priame platby

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1 %

-0,2 %

Čiastkový strop

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) – Výdavky súvisiace s trhom a priame platby

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1 %

-0,2 %

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

14 380,3

11 852,2

14 727,3

13 148,2

346,9

1 296,0

2,4 %

10,9 %

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

1 027,9

602,8

1 090,0

712,8

62,1

109,9

6,0 %

18,2 %

Životné prostredie a ochrana klímy (LIFE)

522,8

316,1

558,1

341,6

35,3

25,5

6,7 %

8,1 %

Pilotné projekty a prípravné akcie

15,6

17,7

13,5

19,6

-2,1

1,9

-13,5 %

10,7 %

Decentralizované agentúry

58,8

58,8

61,3

61,3

2,5

2,5

4,3 %

4,3 %

3. Bezpečnosť a občianstvo

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Strop

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond pre azyl, migráciu a integráciu

719,2

594,4

1 120,8

952,6

401,7

358,2

55,9 %

60,3 %

Fond pre vnútornú bezpečnosť

720,0

481,2

533,5

663,7

-186,5

182,5

-25,9 %

37,9 %

IT systémy

26,3

13,2

0,1

 

-26,2

-13,2

-99,6 %

-100,0 %

Spravodlivosť

47,1

35,9

44,6

38,1

-2,5

2,3

-5,4 %

6,3 %

Práva, rovnosť a občianstvo

63,4

46,6

65,7

58,0

2,3

11,4

3,7 %

24,4 %

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

33,2

34,3

149,6

81,7

116,3

47,4

349,8 %

138,3 %

Európa pre občanov

27,6

28,6

28,7

29,2

1,1

0,6

4,1 %

2,1 %

Potraviny a krmivá

280,2

248,4

289,7

239,3

9,5

-9,1

3,4 %

-3,7 %

Zdravotníctvo

66,4

55,9

68,3

61,3

1,9

5,3

2,9 %

9,6 %

Spotrebitelia

28,0

23,1

29,3

23,6

1,3

0,5

4,6 %

2,2 %

Kreatívna Európa

230,4

180,7

244,8

194,8

14,5

14,1

6,3 %

7,8 %

Nástroj núdzovej podpory v rámci Únie (IES)

200,0

220,6

0,3

69,5

-199,8

-151,0

-99,9 %

-68,5 %

Akcie financované na základe výsadných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu

98,8

91,7

105,8

99,9

7,0

8,2

7,1 %

8,9 %

 

Z toho „Komunikačné činnosti“

73,4

72,3

77,1

74,0

3,7

1,7

5,1 %

2,3 %

Pilotné projekty a prípravné akcie

12,7

17,9

15,1

18,3

2,4

0,3

19,2 %

1,9 %

Decentralizované agentúry

940,1

908,3

1 090,4

997,6

150,3

89,3

16,0 %

9,8 %

4. Globálna Európa

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Strop

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA II)

2 078,8

1 451,6

2 423,4

1 707,5

344,6

255,9

16,6 %

17,6 %

Nástroj európskeho susedstva (ENI)

2 436,6

2 278,0

2 677,3

2 060,3

240,6

-217,7

9,9 %

-9,6 %

Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI)

2 976,0

2 734,5

3 189,9

2 796,3

213,9

61,8

7,2 %

2,3 %

Nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami (PI)

140,2

100,7

154,0

99,6

13,8

-1,1

9,9 %

-1,1 %

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR)

192,8

169,3

196,7

159,3

3,9

-10,0

2,0 %

-5,9 %

Nástroj na podporu stability a mieru (IcSP)

370,0

325,3

376,7

321,3

6,7

-4,0

1,8 %

-1,2 %

Humanitárna pomoc (HUMA)

1 085,4

1 095,0

1 651,8

1 603,0

566,4

508,1

52,2 %

46,4 %

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP)

328,0

292,0

334,9

305,5

6,8

13,5

2,1 %

4,6 %

Nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (INSC)

33,0

45,5

33,6

41,5

0,7

-4,0

2,0 %

-8,8 %

Makrofinančná pomoc

42,1

42,1

27,0

27,0

-15,1

-15,1

-35,8 %

-35,8 %

Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

137,8

137,8

 

 

-137,8

-137,8

-100,0 %

-100,0 %

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

16,1

15,5

23,5

20,7

7,4

5,2

46,1 %

33,6 %

Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ (EUAV)

20,3

16,9

19,5

16,1

-0,8

-0,8

-3,9 %

-4,9 %

Európsky fond pre udržateľný rozvoj (EFSD)

25,0

25,0

25,0

25,0

 

 

 

 

Iné akcie a programy

83,5

74,9

83,6

73,0

0,2

-1,9

0,2 %

-2,6 %

Akcie financované na základe výsadných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu

74,4

67,6

75,5

73,7

1,1

6,1

1,5 %

9,1 %

Pilotné projekty a prípravné akcie

8,9

14,4

6,3

8,1

-2,6

-6,3

-28,9 %

-43,7 %

Decentralizované agentúry

20,1

20,1

20,5

20,5

0,4

0,4

2,2 %

2,2 %

5. Administratíva

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Strop

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Z toho započítanie voči rezerve na nepredvídané udalosti

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Rezerva

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Z toho: administratívne výdavky inštitúcií

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Čiastkový strop

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Z toho započítanie voči rezerve na nepredvídané udalosti

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Rezerva

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Dôchodky a európske školy

2 085,6

2 085,6

2 195,7

2 195,7

110,1

110,1

5,3 %

5,3 %

 

Dôchodky

1 892,8

1 892,8

2 003,6

2 003,6

110,8

110,8

5,9 %

5,9 %

 

Európske školy

192,8

192,8

192,1

192,1

-0,7

-0,7

-0,4 %

-0,4 %

Administratívne výdavky inštitúcií

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

 

Európsky parlament

1 950,2

1 950,2

1 996,4

1 996,4

46,1

46,1

2,4 %

2,4 %

 

Európska rada a Rada

572,9

572,9

581,9

581,9

9,0

9,0

1,6 %

1,6 %

 

Európska komisia

3 565,5

3 566,3

3 632,7

3 634,7

67,2

68,4

1,9 %

1,9 %

 

Súdny dvor Európskej únie

410,0

410,0

429,4

429,4

19,4

19,4

4,7 %

4,7 %

 

Európsky dvor audítorov

146,0

146,0

146,9

146,9

0,9

0,9

0,6 %

0,6 %

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

135,6

135,6

138,5

138,5

2,9

2,9

2,1 %

2,1 %

 

Európsky výbor regiónov

96,1

96,1

98,8

98,8

2,7

2,7

2,8 %

2,8 %

 

Európsky ombudsman

10,6

10,6

11,3

11,3

0,7

0,7

6,1 %

6,1 %

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

14,4

14,4

16,6

16,6

2,2

2,2

15,2 %

15,2 %

 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

678,5

678,5

694,8

694,8

16,3

16,3

2,4 %

2,4 %

Rozpočtové prostriedky pre okruhy

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Strop

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Z toho započítanie voči rezerve na nepredvídané udalosti

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Rezerva

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Rozpočtové prostriedky ako % HND (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Iné osobitné nástroje (3)

698,5

551,2

577,2

411,5

-121,3

-139,7

-17,4 %

-25,3 %

 

Rezerva na núdzovú pomoc (EAR)

344,6

344,6

351,5

351,5

6,9

6,9

2,0 %

2,0 %

 

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

172,3

25,0

175,7

10,0

3,4

-15,0

2,0 %

-60,0 %

 

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ)

181,6

181,6

50,0

50,0

-131,6

-131,6

-72,5 %

-72,5 %

Rozpočtové prostriedky spolu

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Rozpočtové prostriedky ako % HND (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1) Rozpočet na rok 2018 zahŕňa opravné rozpočty č. 1 až 5 a návrh opravného rozpočtu č. 6.

(2) Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 je založený na prognóze HND zahrnutej v technickej úprave VFR prijatej 23. mája 2018 [COM(2018) 282].

(1)      Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013.
(2)      Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013.
(3)      Ú. v. EÚ L 160, 7.6.2014.
(4)      Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018.
(5)      COM(2018) 600.
(6)      11737-C8-0410/2018.
(7)      COM(2018) 709.
(8)      P8_TA(2018)404.
(9)      COM(2018) 600.
(10)      COM(2018) 704, 12.10.2018.
(11)      Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018 bol tiež súčasťou balíka, o ktorom sa diskutovalo v Zmierovacom výbore, a jeho prijatie bolo naplánované na november, aby sa mohli zohľadniť potrebné úpravy vlastných zdrojov, a to najmä pokiaľ ide o zostatky DPH a HND dotýkajúce sa súm, ktoré sa majú sprístupniť v prvý pracovný deň mesiaca december 2018.
(12)      COM(2018) 709, 16.10.2018.
(13)      Číselné údaje vychádzajú z technickej úpravy finančného rámca na rok 2019 v súlade s vývojom HND prijatej Komisiou 23. 5. 2018 [COM(2018) 282].
(14)      Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).
(15)      Európska rada vyzvala v júni 2018 Komisiu, aby v rámci zvyšného obdobia programu Horizont 2020 spustila novú pilotnú iniciatívu týkajúcu sa prelomovej inovácie. Závery Rady: „Potrebujeme silnejší a inkluzívny ekosystém inovácie s cieľom podporiť prelomovú inováciu, ktorá vytvára nové trhy, a poskytnúť komplexnú podporu podnikom, vrátane MSP, s potenciálom na prevratnú inováciu, aby mohli úspešne vstúpiť na globálne trhy“.
(16)      1 pracovné miesto triedy AD pre oblasť ochrany údajov a 4 pracovné miesta triedy AD pre IT.
(17)

     Návrh nariadenia Rady predložený Komisiou 11. januára 2018 o zriadení Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky [COM(2018) 8].