V Bruseli19. 6. 2018

COM(2018) 494 final

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia Rady (ES) č. 2271/96 z 22. novembra 1996 o ochrane pred účinkami uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou mimo jej územia a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich


ÚVOD

Nariadenie Rady (ES) č. 2271/96 (ďalej len „nariadenie“) poskytuje ochranu pred účinkami uplatňovania právnych predpisov špecifikovaných v prílohe k tomuto nariadeniu, vrátane nariadení a iných právnych nástrojov, a opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich, a neutralizuje tieto účinky, ak takéto uplatňovanie ovplyvňuje záujmy osôb uvedených v článku 11 zapájajúcich sa do medzinárodného obchodu a/alebo pohybu kapitálu a príslušných obchodných činností medzi spoločenstvom a tretími krajinami.

V článku 1 nariadenia sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty týkajúce sa doplnenia zákonov, iných právnych predpisov a iných právnych nástrojov tretích krajín, ktoré majú exteritoriálnu pôsobnosť a ktoré majú nepriaznivé účinky na záujmy Únie a záujmy fyzických a právnických osôb uplatňujúcich práva na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie, do prílohy k tomuto nariadeniu a na vypustenie zákonov, iných právnych predpisov a iných právnych nástrojov, ak už takéto účinky nemajú.

PRÁVNY ZÁKLAD:

Táto správa sa vyžaduje na základe článku 11a nariadenia. Podľa uvedeného ustanovenia sa Komisii udeľuje právomoc prijímať delegované akty na obdobie piatich rokov od 20. februára 2014 a Komisia je povinná vypracovať správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia.

VYKONÁVANIE DELEGOVANIA PRÁVOMOCI

Od nadobudnutia účinnosti nariadenia Komisia využila splnomocnenie raz. Spojené štáty oznámili 8. mája 2018, že po odstúpení od spoločného komplexného akčného plánu upustia od neuplatňovania svojich vnútroštátnych reštriktívnych opatrení voči Iránu. Niektoré z týchto opatrení sa uplatňujú extrateritoriálne a môžu spôsobiť nepriaznivé účinky na záujmy Únie a záujmy fyzických a právnických osôb uplatňujúcich si svoje práva na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

V reakcii na uvedené skutočnosti Komisia 6. júna 2018 prijala delegovaný akt, ktorým sa mení príloha k nariadeniu s cieľom zahrnúť reštriktívne opatrenia Spojených štátov, ktoré by po opätovnom uplatnení mohli mať negatívny vplyv na prevádzkovateľov z EÚ, ktorí legitímne podnikajú s Iránom. Od tohto dátumu plynie Európskemu parlamentu a Rade lehota dvoch mesiacov na predloženie námietok.

Dôvody, ktoré viedli spoluzákonodarcov k delegovaniu právomoci prijímať delegované akty na Komisiu, sú stále platné a Komisia môže v budúcnosti toto splnomocnenie skutočne využiť.

ZÁVER

Komisia za posledných päť rokov raz vykonala delegované právomoci, ktoré jej boli udelené na základe nariadenia. Komisia považuje za potrebné predĺžiť platnosť splnomocnenia, keďže dôvody, ktoré viedli spoluzákonodarcov k delegovaniu právomoci prijímať delegované akty na Komisiu, pretrvávajú. Touto správou Komisia spĺňa požiadavku vypracovať správu podľa článku 11a nariadenia a vyzýva Európsky parlament a Radu, aby túto správu vzali na vedomie.