V Bruseli1. 6. 2018

COM(2018) 395 final

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače

{SWD(2018) 302 final}
{SWD(2018) 303 final}


1.Potreba opatrení na úrovni EÚ týkajúcich sa opeľovačov

Pozornosť verejnosti sa v uplynulých rokoch zamerala na kritickú situáciu populácií včely medonosnej, ktorých úbytky boli zaznamenané v EÚ aj v ostatných krajinách sveta. V pozadí tohto javu, ktorý má veľkú publicitu, stojí oveľa rozsiahlejší problém, a to prudký pokles výskytu a diverzity všetkých európskych druhov voľne žijúceho opeľujúceho hmyzu vrátane voľne žijúcich včiel, pestríc, motýľov a môr. Mnohé druhy opeľovačov vyhynuli alebo im vyhynutie hrozí 1 .

Tento stav vyvoláva vážne znepokojenie, pretože opeľovače sú neoddeliteľnou súčasťou zdravých ekosystémov. Bez nich by došlo k úbytku a v konečnom dôsledku k vyhynutiu mnohých druhov rastlín, ako aj organizmov, ktoré sú od nich závislé, čo by malo závažné ekologické, sociálne a hospodárske dôsledky. Plodiny závislé od opeľovačov potrebujú na opelenie tieto živočíchy v rôznej miere. Odhaduje sa, že 5 – 8 % 2 súčasnej celosvetovej produkcie plodín je priamo závislých od opeľovania živočíchmi. V samotnej EÚ závisí (aspoň čiastočne) od opeľovania živočíchmi 84 % 3 druhov plodín a 78 %3 druhov voľne rastúcich kvetov. S hmyzími opeľovačmi je priamo spojená ročná poľnohospodárska produkcia EÚ v hodnote 15 mld. EUR 4 .

V prvej celosvetovej správe o opeľovačoch vydanej Medzivládnou vedecko-politickou platformou pre biodiverzitu a ekosystémové služby2 sú uvedené tieto hlavné hrozby pre opeľovače: zmena využívania pôdy, intenzívne poľnohospodárstvo a používanie pesticídov, znečistenie životného prostredia, invázne nepôvodné druhy, patogény a zmena klímy. Poukazuje sa v nej aj na závažné medzery vo vedomostiach o spôsobe fungovania uvedených faktorov, ako aj na potrebu medzisektorových opatrení pri ich riešení. V Dohovore o biologickej diverzite 5 sa potvrdili zistenia správy a poukázalo sa na význam opeľovačov a ekosystémových služieb, ktoré poskytujú, pri dosahovaní viacerých cieľov OSN týkajúcich sa udržateľného rozvoja 6 .

Európska únia prijala celý rad opatrení v prospech opeľovačov, najmä v rámci politiky v oblasti životného prostredia a zdravia (presnejšie v smerniciach o vtákoch a biotopoch a právnych predpisoch EÚ o pesticídoch), ako aj v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, politiky súdržnosti a politiky v oblasti výskumu a inovácie. Existuje aj viacero vnútroštátnych a regionálnych stratégií týkajúcich sa opeľovačov. Zatiaľ však nebolo prijaté žiadne jednotné a koordinované opatrenie na úrovni EÚ, ktoré by reagovalo na úbytok opeľovačov na základe integrovaného prístupu zahŕňajúceho rôzne sektory a politiky. Európska únia a jej členské štáty musia tento problém riešiť spoločne.

V tomto oznámení sa opisujú strategické ciele a súbor opatrení, ktoré má prijať EÚ a jej členské štáty s cieľom reagovať na úbytok opeľovačov v EÚ a prispieť k celosvetovému úsiliu o ich ochranu. Stanovuje sa ním rámec integrovaného prístupu k danému problému a účinnejšieho využívania existujúcich nástrojov a politík.

Iniciatíva je príkladom úsilia Komisie o rýchlejšie dosiahnutie cieľa stratégie EÚ 2020 spočívajúceho v zastavení a zvrátení straty biodiverzity a ekosystémových služieb 7 , ktorý bol opätovne potvrdený v Akčnom pláne pre ľudí, prírodu a hospodárstvo 8 . Je reakciou na výzvy Európskeho parlamentu 9 10 a Rady 11 na prijatie opatrení na ochranu opeľovačov a ich biotopov s cieľom zastaviť ich úbytok. Vo verejnej konzultácii 12 pri príprave tejto iniciatívy sa zistilo, že iniciatívu EÚ zameranú na opeľovače dôrazne podporujú všetky skupiny zainteresovaných strán, a najmä široká verejnosť.

2.Časti iniciatívy

Ciele a opatrenia stanovené v tejto iniciatíve majú zlepšiť vedecké poznatky o úbytku hmyzích opeľovačov, riešiť jeho hlavné známe príčiny a posilniť spoluprácu medzi všetkými dotknutými aktérmi. Pozornosť iniciatívy sa síce zameriava na voľne žijúce opeľovače, zároveň však reaguje na výzvy, ktoré sú spoločné pre všetky opeľovače. Bude preto prínosná aj pre domestikované opeľovače, predovšetkým včely medonosné, a doplní podporu včelárstva 13 a zdravia včelstiev zo strany EÚ 14 .

Navrhnuté opatrenia sa síce majú realizovať v krátkodobom horizonte, uvedú však do pohybu kľúčové procesy a zavedú sa nimi mechanizmy umožňujúce dlhodobo a celostným spôsobom čeliť tejto výzve. Úspešné vykonávanie opatrení si vyžiada primerané finančné a ľudské zdroje. Politici a orgány verejnej moci nemôžu čeliť tejto výzve sami. Bude potrebné zapojiť aj občanov EÚ a podnikateľský sektor.

PRIORITA I: Zlepšenie vedomostí o úbytku opeľovačov, jeho príčinách a dôsledkoch

PRIORITA II: Riešenie príčin úbytku opeľovačov

PRIORITA III: Zvyšovanie informovanosti, zapojenie širokej verejnosti a podpora spolupráce

V iniciatíve sa stanovujú dlhodobé ciele a krátkodobé opatrenia v rámci troch priorít:

Rôzne opatrenia a čiastkové opatrenia v rámci jednotlivých priorít sú podrobne opísané v tabuľke uvedenej v prílohe.

2.1.PRIORITA I: Zlepšenie vedomostí o úbytku opeľovačov, jeho príčinách a dôsledkoch

Európska únia už podporuje vytváranie cenných vedomostí (napríklad prostredníctvom projektov ALARM 15 a STEP 16 a európskeho červeného zoznamu 17 ). Získané vedomosti síce jasne potvrdzujú znepokojivý úbytok opeľovačov a vyžadujú si prijatie okamžitých opatrení, medzery v nich sú však stále značné. Nie je známy celý rozsah úbytku a zatiaľ nie sú úplne vysvetlené jeho dôsledky pre ľudskú spoločnosť a hospodárstvo. Boli určené hlavné hrozby pre opeľovače a je možné prijať okamžité opatrenia založené na vedomostiach, ale vedomosti o individuálnych vplyvoch a vzájomných vzťahoch týchto hrozieb si vyžadujú ďalší výskum. Zlepšovanie vedomostí preto tvorí základnú časť tejto iniciatívy a vyžiada si spoločné úsilie Komisie, členských štátov, Európskej environmentálnej agentúry, akademickej obce, zainteresovaných strán a občanov.

Je potrebné lepšie monitorovať druhy opeľovačov a ich populácie v EÚ. Rozvoj koordinovaného monitorovania zameraného na doplnenie chýbajúcich vedomostí o ich stave a trendoch si vyžiada spoločné úsilie EÚ a jej členských štátov. Bude potrebné zostaviť technickú expertnú skupinu, ktorá vypracuje metodiku nákladovo efektívneho a normalizovaného monitorovania. Potenciál zapojiť sa do tohto procesu má aj občianska veda 18 či nástroje a technológia IKT, ako sú napríklad vytváranie čiarových kódov DNA (DNA barcoding) a strojové učenie. Kvalitné miestne údaje z monitorovania umožnia posúdiť ohrozené druhy opeľovačov a vypracovať pre ne stabilné ukazovatele. Tieto ukazovatele by pomohli pri posudzovaní vplyvov rôznych politík EÚ, a to najmä v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a zdravia, ako aj pri sledovaní pokroku EÚ pri dosahovaní cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja: cieľa č. 2 (Úplné odstránenie hladu) a cieľa č. 15 (Život na pevnine) 19 . Spoločne s údajmi o hrozbách pre opeľovače a opeľovanie by umožnili uskutočniť integrované posúdenie úbytku opeľovačov a jeho vplyvu na spoločnosť a hospodárstvo prostredníctvom nástrojov ako mapovanie a posudzovanie ekosystémov a ich služieb 20 a evidencia prírodného kapitálu týkajúca sa opeľovačov a opeľovania 21 , ako aj pripraviť primerané politické reakcie.

Je potrebné posilniť výskum a inováciu vo všetkých oblastiach: rozsah problému (stav a trendy vývoja populácie opeľovačov), riešenie príčin (hrozby pre opeľovače, ich relatívny význam a vzájomné pôsobenie) a dôsledky (vplyv na prírodu, dobré životné podmienky ľudí a hospodárstvo). Mal by sa podporiť základný výskum (systematizácia, taxonómia), ako aj aplikovaný výskum s cieľom rozšíriť kapacitu EÚ v oblasti monitorovania a posudzovania v súvislosti s opeľovačmi. Onedlho budú k dispozícii výsledky niekoľkých prebiehajúcich výskumných projektov, ktoré sa týkajú opeľovačov 22 , ako aj inovácie v oblasti ochrany rastlín, integrovaných prístupov v oblasti zdravia a alternatív pesticídov 23 . 

Predpokladom lepšieho využívania existujúcich zdrojov na vytvorenie nových vedomostí a inovatívnych riešení je otvorený prístup k údajom a informáciám týkajúcim sa opeľovačov. Malo by sa vynaložiť ďalšie úsilie na spojenie rozptýlených údajov a informácií a zjednodušenie prístupu k nim.

2.2.PRIORITA II: Riešenie príčin úbytku opeľovačov

Rozmanitosť faktorov spôsobujúcich úbytok opeľovačov si vyžaduje opatrenia na zmiernenie tohto úbytku v rámci rôznych sektorov a politík.

Na najviac ohrozené druhy a biotopy opeľovačov v EÚ, ako sú napríklad opeľovače chránené na základe smernice o biotopoch alebo zahrnuté do európskeho červeného zoznamu, by sa mali vzťahovať prioritné opatrenia a financovanie. V tejto súvislosti bude zohrávať významnú úlohu program LIFE.

Strata biotopov

Komisia v záujme lepšieho vykonávania smernice o vtákoch a smernice o biotopoch realizuje Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo. Smernica o biotopoch obsahuje zoznam len obmedzeného počtu druhov opeľovačov, ale opeľovačom môžu významne pomôcť ochranné opatrenia pre chránené druhy biotopov, ako sú napríklad trávne porasty. Lepšie vykonávanie smernice má teda zásadný význam pre riešenie jednej z hlavných hrozieb pre opeľovače, ktorou je strata biotopov. Zelená infraštruktúra 24 môže ďalej zlepšiť prírodné podmienky potrebné na udržanie prospievajúcich biotopov opeľovačov, keďže poskytuje prírodné riešenia 25 a posilňuje súdržnosť a prepojenie sústavy Natura 2000 v širšej vidieckej a mestskej krajine.

Zásadné príležitosti na zachovanie a vytváranie biotopov opeľovačov vo vidieckych a mestských oblastiach v období do roku 2020 ponúka spoločná poľnohospodárska politika a politika súdržnosti EÚ. Štruktúra spoločnej poľnohospodárskej politiky (vrátane krížového plnenia, priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka) poskytuje rozsiahly súbor nástrojov potrebných na zmiernenie tlakov na opeľovače, ktoré sú dôsledkom intenzívneho poľnohospodárstva a zmeny využívania pôdy vrátane opúšťania poľnohospodárskej pôdy. Medzi tieto nástroje patria hlavne oblasti ekologického záujmu, na ktoré sa vzťahuje pomoc poľnohospodárom v podobe priamych platieb. V týchto oblastiach sa vytvárajú nárazníkové pásy pre opeľovače a pôda leží ladom a rastú na nej rastliny bohaté na nektár a peľ. Ďalším nástrojom sú agroenvironmentálno-klimatické opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka. Iné dôležité stimuly umožňujú poľnohospodárom uplatňovať udržateľné poľnohospodárske systémy v oblastiach sústavy Natura 2000 a investovať do ekologického poľnohospodárstva. Je potrebné vynakladať nepretržité úsilie na rozpoznanie významu opeľovačov pre poľnohospodársku produktivitu.

Vidiecke oblasti majú zaiste nesmierny význam pre zdravé populácie opeľovačov, zároveň sa pri podpore biotopov opeľovačov však stále viac uznáva význam mestských a prímestských oblastí. Verejné a súkromné priestranstvá, ako sú parky, záhrady, zelené strechy a zelené steny, fungujú ako biotopové útočisko pre opeľovače a ako „odrazový mostík“, ktorý im umožňuje pohybovať sa a rozptýliť sa v urbanizovaných oblastiach. Vďaka prepojeniu s prírodnými a poloprírodnými oblasťami na vidieku podporujú sieť biotopov opeľovačov v širšej krajine. Viacero sľubných riešení (napríklad prírodné riešenia) môže zlepšiť začlenenie biotopov opeľovačov do veľkých infraštruktúrnych sietí, ako sú cesty, železnice a elektrické vedenia, ktoré sú často spojené s degradáciou biotopov a obvykle sa rozprestierajú na veľkých plochách v rôznych typoch európskej krajiny. Regionálne a miestne orgány by sa mali nabádať, aby investovali do takýchto riešení.

Používanie pesticídov

Riziká a vplyvy pesticídov na opeľovače vyplývajú z toxicity aktívnej látky a úrovne vystavenia. Aktívne látky používané v prípravkoch na ochranu rastlín 26 je v EÚ možné schváliť len na základe posúdenia rizík, v ktorom sa preukáže, že nemajú nežiaduce účinky na včely medonosné 27 . Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v roku 2013 vypracoval usmerňujúci dokument 28 s cieľom posilniť súčasné posudzovanie rizík a zahrnúť do požiadaviek posudzovania okrem iného chronické účinky a voľne žijúce druhy včiel. Tento usmerňujúci dokument však zatiaľ neschválili členské štáty, preto bude nutné vynaložiť ďalšie úsilie na zabezpečenie jeho vykonávania.

Komisia v roku 2013 obmedzila používanie troch neonikotinoidových pesticídov 29 po tom, ako sa preukázalo, že predstavujú veľké riziká pre včely. Tieto riziká sa potvrdili v preskúmaní dôkazov EFSA vo februári 2018 30 . Ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 1107/200927, je dôležité prijať primerané opatrenia na zmiernenie týchto rizík. Návrh Komisie na ďalšie obmedzenie uvedených troch neonikotinoidových pesticídov bol členskými štátmi schválený 27. apríla 2018 31 .

V smernici 2009/128/ES 32 sa ďalej stanovuje celý rad opatrení na podporu udržateľného používania povolených pesticídov. Konkrétne ciele a opatrenia je možné stanoviť v národných akčných plánoch na základe smernice s cieľom reagovať na vplyvy pesticídov na opeľovače.

Invázne nepôvodné druhy

Ďalšiu kľúčovú hrozbu pre opeľovače predstavujú invázne nepôvodné druhy. V nariadení (EÚ) č. 1143/2014 33 sa stanovuje súbor opatrení, ktoré je potrebné prijať v tejto oblasti v celej EÚ. Nepretržité úsilie o vykonávanie týchto opatrení a zostavenie zoznamu nových druhov, ktoré sa považujú za hrozbu, zmierni škodlivé účinky, napríklad tie, ktoré súvisia s predátorským správaním sršňa ázijského (Vespa velutina) alebo ničením biotopov opeľovačov určitými druhmi rastlín, ako je napríklad netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera), ktorá prekryje pôvodnú vegetáciu. Ďalej by sa malo podporovať používanie pôvodných druhov opeľovačov a pôvodných druhov rastlín na súkromné i verejné účely s cieľom predísť rizikám, ktorým sú vystavené pôvodné druhy opeľovačov zo strany nepôvodných druhov.

Iné hrozby

Na opeľovače má ďalej vplyv zmena klímy, znečistenie životného prostredia a choroby. Zmena klímy ovplyvňuje rozšírenie a oblasť výskytu opeľovačov, ich biotopy a vzájomné pôsobenie, a to prostredníctvom postupných zmien a extrémnych poveternostných javov. Súhrnné štúdie o účinkoch rôznych znečisťujúcich látok (ako sú znečistenie ovzdušia, ťažké kovy a svetelné znečistenie) a chorôb síce nie sú k dispozícii, je však známe, že tieto látky a choroby poškodzujú voľne žijúce opeľovače alebo negatívne ovplyvňujú ich biotopy. Táto iniciatíva sa priamo nezameriava na uvedené hrozby. Ich vplyvy na opeľovače pomôžu zmierniť politiky EÚ týkajúce sa opatrení v oblasti klímy 34 , znečistenia ovzdušia 35 a zdravia včiel14. Prispeje však k riešeniu týchto a ďalších hrozieb nepriamo, prostredníctvom podpory zachovania, vytvorenia a prepojenia zdravých biotopov pre opeľovače a riešením problému šírenia nepôvodných druhov, ktoré prenášajú škodlivé patogény a choroby, čím sa zlepší celková klimatická odolnosť európskych ekosystémov.

2.3.PRIORITA III: Zvyšovanie informovanosti, zapojenie širokej verejnosti a podpora spolupráce

Riešenie problému úbytku opeľovačov si vyžaduje strategický prístup na všetkých úrovniach správy a zapojenie rôznych aktérov. Táto iniciatíva zvýši informovanosť celej spoločnosti o význame opeľovačov a naliehavej potrebe prijať opatrenia. Prostredníctvom propagácie a šírenia najlepších postupov a podpory ďalšej spolupráce podnieti vedeckú komunitu, politických predstaviteľov, podniky a občanov, aby podnikli kroky a spolupracovali.

Existuje viacero platforiem umožňujúcich spoluprácu v oblasti opeľovačov (napríklad výskumné siete a platformy na výmenu poznatkov o politikách), je však potrebné ďalej posilniť schopnosť spolupráce. Komisia a členské štáty by mali zvýšiť informovanosť o možnostiach financovania v tejto oblasti a podporiť ich. Spoločné nástroje a vzory na vypracovanie plánov a stratégií týkajúcich sa opeľovačov v nadväznosti na najlepšie postupy pomôžu prijať ďalšie opatrenia na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Zvýšené výdavky EÚ na národné včelárske programy by takisto mohli pomôcť, aby verejnosť a odborníci lepšie pochopili význam voľne žijúcich opeľovačov pre spoločnosť a hospodárstvo.

Európska únia rozšíri svoj príspevok k celosvetovým opatreniam týkajúcim sa opeľovačov, a to posilnením podpory ochranných opatrení v rámci Medzinárodnej iniciatívy zameranej na opeľovače (International Pollinators Initiative) 36 , ktorú vedie Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, a podpory medzinárodnej spolupráce prostredníctvom Koalície na záchranu opeľovačov (Coalition of the Willing on Pollinators) 37 .

3.Záver

Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače prispeje k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 a sektorových politik, ako je spoločná poľnohospodárska politika a politika súdržnosti. Poskytne aj cenné informácie o pokroku EÚ pri dosahovaní príslušných cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Iniciatíva sa bude vykonávať v súčinnosti s Akčným plánom pre ľudí, prírodu a hospodárstvo, predovšetkým s pripravovanými usmerneniami týkajúcimi sa zelenej infraštruktúry na úrovni EÚ a začlenenia ekosystémových služieb do rozhodovania. Prichádza v čase, keď sa majú začať medziinštitucionálne rokovania o viacročnom finančnom rámci EÚ na obdobie po roku 2020. Dokončenie navrhovaných opatrení sa plánuje do roku 2020, bude však dôležité udržať tempo a čo najlepšie využiť budúce nástroje EÚ na financovanie s cieľom podporiť účinné opatrenia, ktoré riešia problém úbytku opeľovačov v dlhodobom horizonte.

Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby schválili túto iniciatívu a aktívne sa zapojili do jej vykonávania v úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami.

Komisia do roku 2020 preskúma pokrok pri vykonávaní iniciatívy, a ak to bude potrebné, odporučí prijatie ďalších opatrení. Tento postup prispeje k záverečnému preskúmaniu stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 a nadväzujúcich opatrení.

PRÍLOHA – Zoznam opatrení

V tejto prílohe je uvedený prehľad cieľov a opatrení zaradených do jednotlivých priorít iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače. Opatrenia sa budú vykonávať do roka 2020. Ciele stanovujú dlhodobú perspektívu do roka 2030.

PRIORITA I: Zlepšenie vedomostí o úbytku opeľovačov, jeho príčinách a dôsledkoch

Cieľ

Opeľovače a ich biotopy sa monitorujú a pravidelne posudzujú. Existuje celoeurópsky systém monitorovania, ktorý poskytuje údaje pre posúdenie stavu a trendov populácie opeľovačov. Na základe výsledkov monitorovania sú vytvorené stabilné a včasné ukazovatele týkajúce sa opeľovačov, ktoré pomáhajú pri posudzovaní vplyvov príslušných politík EÚ a umožňujú prípravu európskeho atlasu opeľovačov a opeľovania. V rámci európskych programov výskumu a inovácie sa mobilizujú zdroje na doplnenie chýbajúcich vedomostí o úbytku opeľovačov, jeho príčinách a dôsledkoch pre spoločnosť a hospodárstvo. Údaje a informácie o opeľovačoch sú voľne prístupné.

OPATRENIE 1 PODPORA MONITOROVANIA A POSUDZOVANIA

1A)

Komisia pripraví a vyskúša celoeurópsky systém monitorovania opeľovačov, ktorý zabezpečí poskytovanie kvalitných údajov na posúdenie stavu a trendov jednotlivých druhov opeľovačov v EÚ a vypracovanie ukazovateľa týkajúceho sa opeľovačov. Ustanoví sa technická expertná skupina, ktorá pomôže pri príprave systému.

Prvý medzník v 4. štvrťroku 2018

1B)

Komisia začne zostavovať európsky červený zoznam pestríc.

1. štvrťrok 2019

1C)

Komisia zostaví zoznam biotopov, ktoré sú dôležité pre opeľovače, a posúdi ich stav na základe správ členských štátov podľa smernice o biotopoch a ostatných dostupných údajov.

Prvý medzník v 1. štvrťroku 2019

1D)

Komisia začne pilotný projekt v oblasti monitorovania prítomnosti pesticídov v životnom prostredí prostredníctvom včelích produktov (napríklad peľu) s cieľom posúdiť možnosť využitia tohto inovatívneho prístupu na informovanie o vystavení opeľovačov pesticídom.

4. štvrťrok 2018

1E)

Komisia uplatní na opeľovače rámec „mapovanie a posudzovanie ekosystémov a ich služieb“ vrátane vývoja výkazov prírodného kapitálu týkajúcich sa opeľovačov a opeľovania s cieľom komplexne posúdiť úbytok opeľovačov a jeho vplyvy na spoločnosť a hospodárstvo a vyvodiť primerané politické reakcie.

2. štvrťrok 2019

OPATRENIE 2 – PODPORA VÝSKUMU A INOVÁCIE

2A)

Komisia bude naďalej propagovať a podporovať výskum a inováciu týkajúce sa opeľovačov a príčin a dôsledkov ich úbytku v rámci programu Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu na roky 2014 – 2020.

priebežne

2B)

Komisia v rámci výmen prostredníctvom siete EIP-AGRI (európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť 38 ) zvýši informovanosť zainteresovaných strán o príležitostiach na rozpoznanie potrieb opeľovačov a o službách opeľovania, ktoré poskytujú.

priebežne

2C)

Komisia zváži, ako ďalej podporí výskum a inováciu v záujme riešenia úbytku opeľovačov pri vykonávaní európskeho programu Horizont – rámcového programu pre výskum a inováciu na obdobie po roku 2020.

priebežne

OPATRENIE 3 – UĽAHČENIE VÝMENY VEDOMOSTÍ A PRÍSTUPU K ÚDAJOM

3A)

Komisia zriadi on-line platformu týkajúcu sa opeľovačov, ktorá bude slúžiť ako centrum údajov a informácií.

Prvý medzník v 1. štvrťroku 2019

3B)

Členské štáty by mali verejnosti sprístupniť relevantné priestorové údaje, ako sú napríklad údaje o využívaní pôdy, na základe požiadaviek smernice INSPIRE 39 a smernice o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí 40 s cieľom umožniť integrovanú priestorovú analýzu.

Prvý medzník v 2. štvrťroku 2019

PRIORITA II: Riešenie príčin úbytku opeľovačov

Cieľ

Sú identifikované a vykonávajú sa primerané ochranné opatrenia týkajúce sa ohrozených druhov opeľovačov a ich biotopov. Opatrenia dôležité z hľadiska opeľovačov sú plne začlenené do spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti a členské štáty využívajú všetky príležitosti na zachovanie a obnovenie biotopov opeľovačov vo vidieckych a mestských oblastiach. Biotopy opeľovačov sú účinne prepojené na širšiu krajinu, čo umožňuje ich rozptýlenie na celom území. Opeľovače sú chránené pred vplyvom pesticídov a inváznych cudzích druhov.

OPATENIE 4 – OCHRANA OHROZENÝCH DRUHOV OPEĽOVAČOV A ICH BIOTOPOV

4A)

Komisia ďalej rozpracuje akčné plány pre väčšinu ohrozených druhov opeľovačov a ich biotopy, ktoré sú uvedené v smernici o biotopoch, a pomôže členským štátom a zainteresovaným stranám pri realizácii týchto plánov vrátane realizácie prostredníctvom programu LIFE.

Prvý medzník v 2. štvrťroku 2019

4B)

Komisia v spolupráci s členskými štátmi identifikuje ochranné opatrenia a prístupy k riadeniu s cieľom optimalizovať výhody pre ohrozené opeľovače a ich biotopy, a to aj v rámci biogeografického procesu sústavy Natura 2000 a prostredníctvom osobitného seminára.

Prvý medzník v 2. štvrťroku 2019

4C)

Členské štáty by sa mali zamerať na prioritné opatrenia pre významné biotopy opeľovačov v prioritných akčných rámcoch pre riadenie lokalít sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry, ako aj pri ochrane druhov.

3. štvrťrok 2019

OPATRENIE 5 – ZLEPŠENIE BIOTOPOV OPEĽOVAČOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE A V JEJ OKOLÍ

5A)

Komisia posúdi doterajšie skúsenosti s uplatňovaním opatrení významných z hľadiska opeľovačov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020. Na základe tohto posúdenia vypracuje usmernenia pre riadiace orgány a poľnohospodárov a poskytne technické rady ako zefektívniť opatrenia a aktívne ich podporovať v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020.

Prvý medzník v 4. štvrťroku 2018

5B)

Členské štáty by mali podnecovať uplatňovanie opatrení týkajúcich sa opeľovačov v programoch rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020 vrátane odbornej prípravy a zvyšovania informovanosti poľnohospodárov a ďalších zainteresovaných strán.

priebežne

5C)

Komisia bude podporovať zohľadňovanie aspektu opeľovačov pri vykonávaní spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie po roku 2020 a zahrnie ukazovateľ týkajúci sa motýľov žijúcich v trávnych porastoch do rámca výkonnosti a monitorovania hneď, ako bude tento rámec dokončený a začne fungovať.

priebežne

OPATRENIE 6 – ZLEPŠENIE BIOTOPOV OPEĽOVAČOV V MESTSKÝCH OBLASTIACH A ŠIRŠEJ KRAJINE

6A)

Komisia bude zhromažďovať najlepšie postupy, vypracuje usmernenia pre miestne orgány týkajúce sa spôsobu vytvorenia priaznivého prostredia pre opeľovače a zahrnie opeľovače do kritérií udeľovania ocenení Európske hlavné zelené mesto a Európsky zelený list.

2. štvrťrok 2019

6B)

Komisia zvýši informovanosť orgánov riadiacich politiku súdržnosti a zainteresovaných strán o ochrane opeľovačov a súvisiacich možnostiach financovania v období rokov 2014 – 2020 a po roku 2020.

Prvý medzník v 4. štvrťroku 2018

6C)

Prostredníctvom usmernení k zelenej infraštruktúre na úrovni EÚ a začlenenia ekosystémov a ich služieb do rozhodovania Komisia podporí opatrenia na úrovni krajiny, ktorými sa zachovajú a obnovia biotopy opeľovačov, a ich začlenenie do priestorového plánovania a ďalších relevantných rozhodovacích procesov.

Prvý medzník v 4. štvrťroku 2018

OPATRENIE 7 – ZNÍŽENIE VPLYVU POUŽÍVANIA PESTICÍDOV NA OPEĽOVAČE

7A)

Komisia bude nabádať členské štáty, aby zahrnuli osobitné ciele a opatrenia na ochranu opeľovačov do svojich revidovaných akčných plánov podľa smernice 2009/128/ES s cieľom znížiť riziká a vplyv používania pesticídov na opeľovače, a posúdi situáciu v druhej správe o vykonávaní smernice.

Prvý medzník v 2. štvrťroku 2019

7B)

Komisia prijme plán vykonávania usmerňujúceho dokumentu EFSA o posudzovaní rizík prípravkov na ochranu rastlín pre včely (Apis mellifera, Bombus spp. a včely samotárky) s cieľom rozšíriť posudzovanie rizík pesticídov pre opeľovače.

4. štvrťrok 2018

7C)

Komisia prijme právne opatrenia na zákaz akéhokoľvek vonkajšieho použitia troch neonikotinoidových pesticídov, na ktoré sa už od roku 2013 vzťahujú osobitné obmedzenia (imidakloprid, tiametoxám a klotianidín).

2. štvrťrok 2018

OPATRENIE 8 – ZNÍŽENIE VPLYVU INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV NA OPEĽOVAČE

8A)

Komisia poskytne členským štátom technické usmernenia o spôsoboch prevencie a riadenia inváznych nepôvodných druhov, ktoré sú škodlivé pre opeľovače, v rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

3. štvrťrok 2019

8B)

Komisia vypracuje usmernenia na podporu používania pôvodných druhov rastlín a opeľovačov vo verejnom a súkromnom sektore.

3. štvrťrok 2019

PRIORITA III: Zvyšovanie informovanosti, zapojenie širokej verejnosti a podpora spolupráce

Cieľ

Zvýši sa informovanosť širokej verejnosti o význame opeľovačov a naliehavej potrebe opatrení na zastavenie ich úbytku. Zvýši sa vplyv verejných politík vďaka účinnej mobilizácii podnikov a občanov. Jednotlivé opatrenia majú väčší vplyv vďaka lepšej koordinácii príslušných aktérov na všetkých úrovniach. Európska únia stojí v čele podpory a uľahčovania medzinárodných opatrení na ochranu opeľovačov.

OPATRENIE 9 – POVZBUDZOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO SEKTORA A OBČANOV K ČINNOSTI

9A)

Komisia poskytne usmernenia a stimuly pre podniky, aby prispeli k ochrane opeľovačov, a to najmä v sektore agropotravinárstva. Takisto bude naďalej podporovať najlepšie postupy a inovatívne obchodné modely prínosné pre opeľovače, a to prostredníctvom platformy EÚ pre podnikanie a biodiverzitu 41 a ocenenia Európska cena životného prostredia pre podnikateľov (European Business Awards for the Environment), a poskytne príležitosti na financovanie prostredníctvom nástroja na financovanie prírodného kapitálu.

Prvý medzník v 2. štvrťroku 2019

9B)

Komisia preskúma možnosť uplatňovania environmentálnej značky EÚ na výrobky, ktoré pomáhajú chrániť opeľovače, ako sú napríklad zmesi semien voľne rastúcich kvetov, rastliny pestované v kvetináčoch pre opeľovače a ďalšie súvisiace záhradnícke výrobky, v súlade so závermi a odporúčaniami kontroly vhodnosti ukončenej v roku 2017 42 .

3. štvrťrok 2019

9C)

Komisia pripraví a bude šíriť vzdelávací materiál o opeľovačoch. Vypracuje aj usmernenia k tomu, akým spôsobom sa občania môžu zapojiť do ochrany opeľovačov a občianskej vedy týkajúcej sa opeľovačov. Činnosti v oblasti zapojenia občanov do ochrany opeľovačov sa môžu realizovať v rámci Európskeho zboru solidarity, ktorý podporuje dobrovoľnícke zapojenie mládeže do projektov prínosných pre komunity a životné prostredie v Európe. Okrem toho by národné včelárske programy mohli doplniť toto úsilie odbornou prípravou, aby široká verejnosť aj odborníci lepšie pochopili význam voľne žijúcich opeľovačov.

priebežne

OPATRENIE 10 – PODPORA STRATÉGIÍ TÝKAJÚCICH SA OPEĽOVAČOV A SPOLUPRÁCA NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH

10A)

Komisia pripraví spoločné vzory a nástroje, ktoré uľahčia rozvoj stratégií týkajúcich sa opeľovačov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, pričom nadviaže na doterajšie najlepšie postupy.

3. štvrťrok 2019

10B)

Komisia identifikuje príležitosti na zlepšenie spolupráce medzi všetkými príslušnými aktérmi prostredníctvom existujúcich platforiem a podporí ďalšiu spoluprácu prostredníctvom mechanizmov na úrovni EÚ, a to aj v rámci rámcového programu pre výskum a inováciu na roky 2014 – 2020, programov európskej územnej spolupráce (Interreg), miestneho rozvoja vedeného komunitou a nástrojov TAIEX-EIR 43 a TAIEX-REGIO 44 Peer2Peer.

Prvý medzník v 1. štvrťroku 2019

10C)

Komisia bude podporovať začleňovanie otázok a opatrení v oblasti ochrany opeľovačov do politík, plánov a programov podporovaných EÚ v rozvojových a susedných krajinách v súlade s cieľmi Medzinárodnej iniciatívy zameranej na opeľovače 45 .

priebežne

10D)

Európska únia sa pripojí ku Koalícii na záchranu opeľovačov a podporí účinné medzinárodné opatrenia týkajúce sa opeľovačov.

4. štvrťrok 2018

(1)

     Podrobné dôkazy dokladajúce toto oznámenie sa nachádzajú v sprievodnom dokumente útvarov Komisie.

(2)

     Potts, S.G., et al., (2016), The Assessment Report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on Pollinators, Pollination and Food Production (Hodnotiaca správa Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby o opeľovačoch, opeľovaní a výrobe potravín), Sekretariát Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby, Bonn, Nemecko, 552 s.

(3)

     Potts, S., a kol., (2015), Status and Trends of European Pollinators. Key Findings of the STEP Project (Stav a trendy vývoja populácie európskych opeľovačov. Hlavné zistenia projektu STEP), Pensoft Publishers, Sofia, 72 s.

(4)

     Gallai, N., a kol., (2009), Economic Valuation of the Vulnerability of World Agriculture Confronted with Pollinator Decline (Hospodárske hodnotenie zraniteľnosti svetového poľnohospodárstva v súvislosti s úbytkom opeľovačov), Ecological Economics 68.3: 810 – 821.

(5)

      https://www.cbd.int/

(6)

     Rozhodnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite XIII/15, https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-15-en.pdf .

(7)

     Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020, http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm .

(8)

      http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf

(9)

     Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2016 o preskúmaní stratégie EÚ v oblasti biologickej diverzity v polovici trvania (2015/2137(INI)).

(10)

     Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o Akčnom pláne pre ľudí, prírodu a hospodárstvo [2017/2819(RSP)].

(11)

     Závery Rady 13398/16 týkajúce sa Dohovoru o biologickej diverzite, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13398-2016-INIT/sk/pdf .

(12)

      http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm

(13)

      https://ec.europa.eu/agriculture/honey/programmes_sk

(14)

      https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/health_en

(15)

      http://www.alarmproject.net/

(16)

      http://www.step-project.net/

(17)

      http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/

(18)

     K zberu údajov môžu prispieť občania a zohrať tak aktívnu úlohu pri podpore vedeckého výskumu v tejto oblasti, https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=citizen&section=monitor .

(19)

      http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators

(20)

      http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm

(21)

      https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/ecosystem-services-accounting-part-i-outdoor-recreation-and-crop-pollination

(22)

      http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-28-2017.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-16-2017.html

(23)

      http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-04-2019-2020.html  

(24)

     Pozri Zelená infraštruktúra – Zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy, COM(2013) 249 final.

(25)

     Napríklad opatrenia na zachytávanie vody, http://nwrm.eu/ .

(26)

     Pojem „pesticídy“ sa týka prípravkov na ochranu rastlín v zmysle nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(27)

     Nariadenie (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh.

(28)

     Usmerňujúci dokument EFSA o posudzovaní rizík prípravkov na ochranu rastlín pre včely (Apis mellifera, Bombus spp. a včely samotárky), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295 .

(29)

     Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 485/2013 z 24. mája 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinných látok klotianidín, tiametoxám a imidakloprid, a ktorým sa zakazuje používanie a predaj semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok.

(30)

      https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228

(31)

      https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en

(32)

     Smernica 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov.

(33)

     Nariadenie (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov.

(34)

      https://ec.europa.eu/clima/index_en

(35)

     Smernica (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie.

(36)

     Dohovor o biologickej diverzite, rozhodnutie V/5, https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7147 .

(37)

      https://promotepollinators.org  

(38)

      https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/european-innovation-partnership-agricultural

(39)

     Smernica 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).

(40)

     Smernica 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí.

(41)

      http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm

(42)

     COM(2017) 355 final.

(43)

      http://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm

(44)

      http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/how/improving-investment/taiex-regio-peer-2-peer/

(45)

     Túto iniciatívu vedie Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Organizácie Spojených národov.