V Bruseli22. 2. 2018

COM(2018) 155 final

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 1
K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2018

Sprievodný dokument k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku


So zreteľom na

Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314, v spojení so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s jej článkom 106a,

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie 1 , a najmä na jeho článok 41,

všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 prijatý 30. novembra 2017 2 .

Európska komisia týmto predkladá Európskemu parlamentu a Rade návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2018.

ZMENY VO VÝKAZE PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ODDIELOV

Zmeny vo výkaze príjmov a výdavkov podľa oddielov sú k dispozícii v databáze EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sk.htm ). Anglické znenie zmien v tomto výkaze je pripojené na informačné účely ako príloha k rozpočtu.

OBSAH

1.    Úvod    

2.    Financovanie z pridelených prostriedkov FSEÚ na roky 2017 a 2018    

3.    Rozpočtové prostriedky požadované v rozpočte na rok 2018    

4.    Súhrnná tabuľka podľa okruhov VFR    

1.Úvod

Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 1 v prípade roku 2018 je priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) vo výške 104 166 951 EUR s cieľom poskytnúť pomoc Grécku v súvislosti so zemetrasením na ostrove Lesbos, Francúzsku v súvislosti s hurikánmi, ktoré zasiahli ostrovy Svätý Martin a Guadeloupe, ako aj Portugalsku a Španielsku v súvislosti s lesnými požiarmi, ktoré zasiahli regióny Centro a Galícia v priebehu roka 2017 3 .

V NOR č. 1/2018 sa navrhuje zahrnúť nevyhnutné rozpočtové prostriedky do všeobecného rozpočtu na rok 2018 vo forme záväzkov a platieb, a to po odpočítaní záloh, ktoré už boli vyplatené na Grécku, Francúzsku a Portugalsku (6 520 846 EUR).

2.    Financovanie z pridelených prostriedkov FSEÚ na roky 2017 a 2018

V súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia o viacročnom finančnom rámci (ďalej len „nariadenie o VFR“) 4 predstavovala celková suma disponibilná na začiatku roku 2018 na mobilizáciu FSEÚ 421 142 057 EUR, čo je súčet zostávajúcich prostriedkov pridelených na rok 2018 vo výške 280 371 754 EUR (t. j. 574 342 834 EUR mínus 293 971 080 EUR, ktoré už boli mobilizované v roku 2017 5 ) a zvyšných prostriedkov pridelených na rok 2017 vo výške 140 770 303 EUR, ktoré neboli využité a boli prenesené do roku 2018.

Suma, ktorá sa môže v tejto fáze roka 2018 mobilizovať, predstavuje 277 556 348 EUR. Zodpovedá celkovej sume disponibilnej na mobilizáciu FSEÚ na začiatku roku 2018 (421 142 057 EUR) s odpočítaním sumy 143 585 709 EUR zadržanej na účely splnenia povinnosti ponechať 25 % prostriedkov pridelených na rok 2018 k dispozícii do 1. októbra 2018, ako sa stanovuje v článku 10 ods. 1 nariadenia o VFR.

3.Rozpočtové prostriedky požadované v rozpočte na rok 2018

Vzhľadom na sumu 6 520 846 EUR, ktorá už bola v týchto prípadoch z FSEÚ vyplatená v rámci záloh, navrhuje Komisia opraviť rozpočet na rok 2018 zvýšením prostriedkov v rámci rozpočtového riadku 13 06 01 „Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo“ o 97 646 105 EUR vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch (pozri nižšie).

Sumy v EUR

Rozpočtový riadok

Názov

Viazané rozpočtové prostriedky

Platobné rozpočtové prostriedky

13 06 01

Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo

97 646 105

97 646 105

Spolu    

97 646 105

97 646 105

4.Súhrnná tabuľka podľa okruhov VFR

Okruh

Rozpočet na rok 2018

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018

Rozpočet na rok 2018

 

(vrátane NOR 1/2018)

VRP

PRP

VRP

PRP

VRP

PRP

1.

Inteligentný a inkluzívny rast

77 533 697 652

66 624 486 101

77 533 697 652

66 624 486 101

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Strop

76 420 000 000

 

 

76 420 000 000

 

Rezerva

 

 

 

 

1a

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

22 001 452 724

20 097 167 844

 

 

22 001 452 724

20 097 167 844

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

762 452 724

 

 

 

762 452 724

 

Strop

21 239 000 000

 

 

 

21 239 000 000

 

Rezerva

 

 

 

 

1b

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

55 532 244 928

46 527 318 257

 

 

55 532 244 928

46 527 318 257

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

351 244 928

 

 

 

351 244 928

 

Strop

55 181 000 000

 

 

 

55 181 000 000

 

Rezerva

 

 

 

 

2.

Udržateľný rast: prírodné zdroje

59 285 323 122

56 083 793 633

 

 

59 285 323 122

56 083 793 633

Strop

60 267 000 000

 

 

 

60 267 000 000

 

Rezerva

981 676 878

 

 

 

981 676 878

 

Z toho: Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) – výdavky súvisiace s trhom a priame platby

43 234 516 899

43 188 677 466

 

 

43 234 516 899

43 188 677 466

Čiastkový strop

44 163 000 000

 

 

 

44 163 000 000

 

Rezerva EPZF

927 833 101

 

 

 

927 833 101

 

3.

Bezpečnosť a občianstvo

3 493 241 199

2 980 707 175

 

 

3 493 241 199

2 980 707 175

Z toho v rámci nástroja flexibility

837 241 199

 

 

 

837 241 199

 

Strop

2 656 000 000

 

 

 

2 656 000 000

 

Rezerva

 

 

 

 

4.

Globálna Európa

9 568 842 411

8 906 075 154

 

 

9 568 842 411

8 906 075 154

Strop

9 825 000 000

 

 

 

9 825 000 000

 

Rezerva

256 157 589

 

 

 

256 157 589

 

5.

Administratíva

9 665 513 627

9 666 318 627

 

 

9 665 513 627

9 666 318 627

Strop

10 346 000 000

 

 

 

10 346 000 000

 

Z toho započítanie voči rezerve na nepredvídané udalosti

- 318 000 000

 

 

 

- 318 000 000

 

Rezerva

362 486 373

 

 

 

362 486 373

 

Z toho: administratívne výdavky inštitúcií

7 579 920 627

7 580 725 627

 

 

7 579 920 627

7 580 725 627

Čiastkový strop

8 360 000 000

 

 

 

8 360 000 000

 

Z toho započítanie voči rezerve na nepredvídané udalosti

- 318 000 000

 

 

 

- 318 000 000

 

Rezerva

462 079 373

 

 

 

462 079 373

 

6.

Kompenzácie

 

 

Strop

 

 

 

 

 

Rezerva

 

 

 

 

 

Záporná rezerva

 

 

Spolu

159 546 618 011

144 261 380 690

159 546 618 011

144 261 380 690

Z toho v rámci nástroja flexibility

837 241 199

678 340 197

 

837 241 199

678 340 197

Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Z toho v rámci rezervy na nepredvídané udalosti

 

 

 

Strop

159 514 000 000

154 565 000 000

 

159 514 000 000

154 565 000 000

Z toho započítanie voči rezerve na nepredvídané udalosti

- 318 000 000

 

 

- 318 000 000

 

Rezerva

1 600 320 840

10 981 959 507

 

1 600 320 840

10 981 959 507

 

Iné osobitné nástroje

566 902 000

419 600 000

97 646 105

97 646 105

664 548 105

517 246 105

Celkový súčet

160 113 520 011

144 680 980 690

97 646 105

97 646 105

160 211 166 116

144 778 626 795

(1)    Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)    Ú. v. EÚ L XX, XX.2.2018.
(3)      COM(2018) 150, 22. 2. 2018.
(4)      Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
(5)

   Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1599 z 13. septembra 2017 o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku.