3.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/190


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ) 2018/1356

z 18. apríla 2018

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016,

so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0066/2018),

A.

keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.

keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov (1) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 193 398 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje nárast o 4,30 %; keďže 36 370 000 EUR z rozpočtu agentúry pochádza z rozpočtu Únie a 95 926 000 EUR z príjmov z poplatkov a úhrad;

C.

keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

1.

konštatuje, že v správe Dvora audítorov sa uvádza, že napriek tomu, že v roku 2016 viedli činnosti financované odvetvím k deficitu vo výške 7 600 000 EUR, rozpočtové výsledky sa v priebehu rokov menia a agentúra dosiahla prebytok z tejto kategórie činností vo výške 52 000 000 EUR; pripomína, že v nariadení o zriadení agentúry sa stanovuje, že poplatky vyberané od subjektov odvetvia by mali byť primerané, aby pokrývali náklady agentúry na činnosti súvisiace s osvedčovaním, a teda sa nepredpokladá žiaden kumulatívny prebytok;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.

konštatuje, že vďaka úsiliu o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 dosiahla miera plnenia rozpočtu 99 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 1 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola stabilná na úrovni 91 %;

3.

konštatuje, že záväzky týkajúce sa ostatných administratívnych výdavkov sa zvýšili o 2 140 000 EUR, t. j. v absolútnom vyjadrení na 24 060 000 EUR, čo predstavuje 16,5 % celkového rozpočtu agentúry; konštatuje, že tento nárast bol spôsobený najmä nákladmi agentúry na sťahovanie do nových priestorov 6. júna 2016;

Záväzky a prenosy

4.

konštatuje, že miera plnenia rozpočtu v súvislosti s vykonávaním platieb zo súm prenesených do roku 2016 bola viac než 96 % (v porovnaní s 97 % v roku 2015), čo je viac než cieľ Komisie na úrovni 95 %;

5.

konštatuje, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Personálna politika

6.

konštatuje, že v roku 2016 agentúra obsadila všetky voľné pracovné miesta schválené v pláne pracovných miest, konkrétne 676 pracovných miest kategórií AST a AD;

7.

oceňuje nepretržitý presun pracovných miest z administratívnych kategórií (administratívne a podporné činnosti, koordinačné a neutrálne činnosti) na prevádzkové kategórie, a to v miere 81 %;

8.

zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky agentúry; poznamenáva, že rozpočet na aktivity na utužovanie kolektívu a na spoločenské a športové činnosti predstavuje 176 207,54 EUR; poznamenáva, že agentúra zorganizovala podujatia na utužovanie kolektívu v rozsahu celkovo 14,5 dňa; poznamenáva, že priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov je 8 dní na zamestnanca;

9.

pripomína, že agentúra už zaviedla postupy týkajúce sa psychického a sexuálneho obťažovania; navrhuje zorganizovať odbornú prípravu a informačné stretnutia s cieľom zvyšovať informovanosť zamestnancov; berie na vedomie, že v roku 2016 nebol nahlásený žiaden prípad obťažovania;

10.

s uspokojením berie na vedomie, že agentúra sa v roku 2016 nestretla so žiadnymi sťažnosťami, žalobami ani zverejnenými prípadmi týkajúcimi sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

11.

konštatuje, že s cieľom zvládnuť výzvy leteckého priemyslu sa agentúra rozhodla pre systém dvojitej kariéry zameraný na udržanie a rast kompetencií, ktoré si vyžaduje európska stratégia bezpečnosti letectva; so záujmom očakáva vykonávanie tohto nového kariérneho systému v nasledujúcich rokoch až do dosiahnutia jeho plného uplatňovania; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch vykonávania tohto nového kariérneho systému;

12.

s uspokojením berie na vedomie novú iniciatívu, ktorej cieľom je získať mladé talenty priamo z univerzít (program kvalifikácie mladých talentov); poznamenáva, že cieľom tohto pilotného projektu je získať pre agentúru odborné znalosti čerstvých absolventov s vysokou úrovňou akademického vzdelania s cieľom vytvoriť podmienky pre postup talentov na pracovné miesta v technických oblastiach agentúry;

13.

víta skutočnosť, že agentúra postupne mení prístup k prijímaniu zamestnancov z reaktívneho (identifikácia potrieb spojená so zapĺňaním medzier, automatické nahrádzanie odídených zamestnancov) na proaktívny prístup (plánovanie, určovanie priorít a preraďovanie zamestnancov, zosúlaďovanie potrieb v oblasti zdrojov s celkovými strategickými cieľmi);

14.

vyjadruje poľutovanie nad rodovou nerovnováhou v zložení správnej rady agentúry v pomere 78 % k 22 %; na základe informácií agentúry berie na vedomie, že zástupcovia sú menovaní priamo a nezávisle členskými štátmi a odvetvím, a teda samotná agentúra nemá nad ich zložením kontrolu; so znepokojením poznamenáva, že so zreteľom na počet všetkých obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016 nebolo dosiahnuté vyvážené zastúpenie mužov a žien, keďže pomer bol 34 % žien k 66 % mužov; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že všetkých päť voľných pracovných miest obsadili osoby rovnakého pohlavia; vyzýva agentúru, aby tento nepomer na všetkých úrovniach čo najskôr riešila a napravila;

Obstarávanie

15.

konštatuje, že v roku 2016 agentúra zorganizovala viac ako 40 postupov verejného obstarávania v hodnote presahujúcej 60 000 EUR; okrem toho berie na vedomie, že uzavretých bolo približne 400 konkrétnych zmlúv na základe rámcových zmlúv a 150 zákaziek s nízkou hodnotou;

16.

víta nápravné opatrenia, ktoré boli prijaté s cieľom zlepšiť celkové plánovanie obstarávania v agentúre, ako je podpis dohôd o úrovni poskytovaných služieb s prevádzkovými oddeleniami, odborná príprava manažérov zákaziek a informovanosť s cieľom znížiť počet meškaní, ako aj neplánovaných postupov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

17.

berie na vedomie, že agentúra prijala v novembri 2014 stratégiu boja proti podvodom s cieľom posilniť účinnú prevenciu a odhaľovanie podvodov a vypracovať postupy proti nim; konštatuje, že na konci roka 2016 boli všetky plánované opatrenia zrealizované, najmä organizácia kurzu odbornej prípravy pre aspoň 80 % zamestnancov;

18.

berie na vedomie, že agentúra prijala a zaviedla interné predpisy týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti;

19.

vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

20.

konštatuje, že v roku 2016 agentúra vypracovala osobitný kódex správania pre externých odborníkov, ktorí podporujú činnosť agentúry, ako aj politiku v oblasti konfliktu záujmov a vyhlásenie o súhlase s kódexom;

21.

na základe informácií agentúry berie na vedomie, že agentúra v súčasnosti skúma svoju politiku týkajúcu sa zamestnancov nazvanú „Politika nestrannosti a nezávislosti: prevencia a zmierňovanie konfliktov záujmov“ v záujme ďalšieho zlepšovania vnútorného procesu vyplňovania, skúmania a aktualizácie vyhlásení o záujmoch; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o dosiahnutom pokroku;

22.

víta skutočnosť, že agentúra na svojom webovom sídle uverejnila vyhlásenia o absencii konfliktu záujmov, ako aj životopisy príslušných členov správnej rady, pričom zohľadnila pripomienky Európskeho parlamentu;

Hlavné úspechy

23.

víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra zaznamenala v roku 2016, konkrétne:

realizácia akčného plánu Germanwings: agentúra navrhla opatrenia v oblastiach letovej prevádzky a lekárskeho vyšetrenia letovej posádky, ako aj pracovný dokument o problematike zosúladenia práva pacientov na dôvernosť lekárskych údajov a zaistenia bezpečnosti verejnosti;

vydanie viac než 3 000 osvedčení vrátane 18 nových typových osvedčení;

vývoj systému varovania o oblasti konfliktu, ktorý reaguje na novú oblasť činnosti, v úzkej spolupráci s Komisiou (GR MOVE a GR HOME);

Vnútorné audity

24.

konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal dve zákazky na audit v roku 2016, na základe ktorých hodnotil návrh a účinné a efektívne vykonávanie systému riadenia a systému vnútornej kontroly tvorby pravidiel a činností európskeho plánu pre bezpečnosť letectva (EPAS); konštatuje, že IAS počas auditu tvorby pravidiel neoznačil žiadne zistenia ako „s rozhodujúcim významom“ alebo „veľmi dôležité“;

25.

berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu (IAC) vykonalo v roku 2016 v agentúre tri audítorské zákazky na poisťovacie služby týkajúce sa aj účtov sociálneho výboru, manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb (ATM/ANS) a letísk a riadenia misií; upozorňuje, že hlavné odporúčania vyplývajúce z auditov IAC v roku 2016 mali byť vykonané v roku 2017; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o ich vykonávaní;

Vnútorná kontrola

26.

konštatuje, že normy vnútornej kontroly agentúry zahŕňajú 16 noriem vnútornej kontroly Európskej komisie a medzinárodné normy kvality (ISO 9001), ktoré spolu tvoria 24 riadiacich noriem EASA; konštatuje, že v roku 2016 boli tieto normy revidované a prijaté správnou radou v záujme ich zosúladenia s najnovšou verziou noriem ISO 9001:2015;

27.

konštatuje, že v roku 2016 agentúra vykonala každoročné posúdenie riadiacich noriem EASA, ktoré zahŕňajú normy vnútornej kontroly a normy Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu; berie na vedomie, že podľa záverov tohto posúdenia je systém riadenia agentúry v súlade s normami riadenia, a to vďaka účinnému systému monitorovania, ktorý bol zavedený na úrovni riadenia i procesov; poznamenáva, že pokiaľ ide o kontinuitu činnosti, boli identifikované možné zlepšenia; na základe informácií agentúry berie na vedomie, že projekt riadenia kontinuity činnosti prebieha už druhý rok, pričom pokiaľ ide o identifikované kritické procesy, všetky uskutočnené posúdenia vplyvu na činnosť a väčšina plánov na zabezpečenie kontinuity činností sú už dokončené;

28.

víta európsky plán pre bezpečnosť letectva (EPAS) na obdobie 2018 – 2022, ktorý vypracovala agentúra s cieľom poskytnúť transparentný rámec pre bezpečnosť letectva a identifikovať hlavné riziká a určiť opatrenia, ktoré sa majú prijať; okrem toho vyzýva členské štáty, aby vypracovali a vykonávali programy na zvýšenie bezpečnosti a výmenu najlepších postupov;

29.

konštatuje, že v roku 2016 sa uskutočnilo 18 kontrol ex post, a to aj v oblastiach ročných kontrol ex post príspevkov na vzdelanie, náhrad výdavkov na služobné cesty externých odborníkov, ukončených postupov verejného obstarávania a úhrad výdavkov na služobné cesty; víta skutočnosť, že všetky overené operácie boli vcelku zákonné a riadne;

Ďalšie pripomienky

30.

s uspokojením konštatuje, že sťahovanie agentúry do nových priestorov navrhnutých na jej účely v roku 2016 prebehlo bez toho, aby bola narušená jej činnosť;

31.

berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov agentúra v rokoch 2014 až 2016 vynaložila 9 400 000 EUR (v porovnaní s 4 400 000 EUR v roku 2016) zo svojho kumulatívneho prebytku na úhradu nákladov spojených s renováciou a sťahovaním vo výške 12 400 000 EUR v súvislosti s presídlením agentúry do novej budovy; poznamenáva, že Komisia tiež prispela na tento účel sumou 3 000 000 EUR z rozpočtu Únie; okrem toho konštatuje, že tento spôsob rozdelenia financovania medzi odvetvový príspevok a príspevok Únie bol v súlade so štandardnou metodikou prideľovania nákladov, ktorú agentúra uplatňuje, a väčšina činností spojených so sťahovaním bola tak financovaná z poplatkov odvetvia;

32.

na základe informácií agentúry berie na vedomie, že agentúra má v úmysle zmeniť svoje nariadenie o rozpočtových pravidlách, ako aj nariadenie o poplatkoch a platbách, aby lepšie formalizovala zaobchádzanie s kumulatívnym prebytkom; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o týchto zmenách;

33.

zdôrazňuje, že pokiaľ ide o sídlo agentúry, dohoda o sídle medzi agentúrou a hostiteľským členským štátom bola uzavretá a nadobudla účinnosť 17. augusta 2017;

34.

zdôrazňuje, že podľa správy Dvora audítorov 70 % rozpočtu agentúry na rok 2016 bolo financovaných z poplatkov vyberaných od leteckého priemyslu a 30 % z finančných prostriedkov Únie; zdôrazňuje, že v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie môže v budúcnosti dôjsť k zníženiu príjmov agentúry, čo môže mať značný vplyv na podnikateľský plán agentúry; oceňuje, že v tejto veci bola zriadená pracovná skupina, ktorá už vykonala prvú analýzu možných rizík a možného vplyvu Brexitu; vyzýva agentúru, aby pri rokovaniach o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie úzko spolupracovala s ostatnými európskymi inštitúciami, najmä s Komisiou, aby bola dostatočne pripravená, a tak minimalizovala akékoľvek negatívne operačné alebo finančné dôsledky, ktoré sa môžu vyskytnúť; navrhuje, aby agentúra predložila Európskemu parlamentu výsledky tejto pracovnej skupiny v primeranom čase;

35.

opakuje, že cieľom revízie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (2) je rozšíriť rozsah pôsobnosti právomocí agentúry a že v tejto súvislosti treba pri prideľovaní nových právomocí v plnej miere zohľadniť úlohu, ktorú zohrávajú nové technológie, ako sú diaľkovo riadené letecké systémy; zdôrazňuje význam pridelenia primeraných finančných prostriedkov agentúre, ktoré jej pomôžu zabezpečiť úspešné prevzatie týchto nových povinností a adekvátny počet primerane kvalifikovaných zamestnancov v záujme plnenia dodatočných úloh;

36.

dúfa v urýchlenie nadobudnutia účinnosti európskeho nariadenia o bezpilotných lietadlách; zdôrazňuje kľúčovú úlohu agentúry pri zaisťovaní čo najvyššej bezpečnosti letectva v celej Európe; zdôrazňuje, že v kontexte rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia civilného letectva, o ktorom svedčí čoraz rozšírenejšie používanie dronov, by sa agentúre mali poskytnúť potrebné finančné, materiálne a ľudské zdroje na úspešné vykonávanie jej regulačných a výkonných úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia, avšak bez toho, aby bola ohrozená jej nezávislosť a nestrannosť;

37.

víta politickú dohodu o revízii spoločných pravidiel v oblasti civilného letectva a zriadení Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (3), ktorú v novembri 2017 uzavreli Európsky parlament, Rada a Komisia; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby poskytli zdroje potrebné na uskutočňovanie nových a posilnených právomocí, ktoré sa okrem iného týkajú rizík pre civilné letectvo pochádzajúcich z konfliktných oblastí, tém súvisiacich so životným prostredím a certifikácie a registrácie bezpilotných lietadiel;

38.

víta aktívnu úlohu agentúry, pokiaľ ide o výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont 2020; naliehavo vyzýva agentúru, aby bola naďalej aktívna v oblasti výskumu a vývoja;

39.

pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018 (4) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1)  Ú. v. EÚ C 333, 9.9.2016, s. 16.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).

(3)  Pozri COM(2015)613: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

(4)  Prijaté texty, P8_TA(2018)0133 (pozri stranu 393 tohto úradného vestníka).