21.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 461/79


Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Horizont Európa: 9. rámcový program pre výskum a inovácie

(2018/C 461/11)

Hlavný spravodajca

Christophe CLERGEAU (FR/SES), poslanec regionálneho zastupiteľstva Pays-de-la-Loire

Referenčné dokumenty

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia

[COM(2018) 435 final – 2018/00224 (COD)]

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie

[(COM(2018) 436 final – 2018/00224 (COD)]

I.   NÁVRHY ZMIEN

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia

[COM(2018) 435 final – 2018/00224 (COD)]

Pozmeňovací návrh 1

Odôvodnenie 2

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Na dosiahnutie vedeckého, hospodárskeho a spoločenského účinku v snahe o splnenie tohto všeobecného cieľa by Únia mala investovať do výskumu a inovácie prostredníctvom programu Európsky horizont  – rámcového programu pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 2027 (ďalej len „program“), aby podporila tvorbu a šírenie kvalitných poznatkov a technológií, posilnila účinok výskumu a inovácie pri vývoji, podpore a vykonávaní politík Únie, podporila zavádzanie inovačných riešení v priemysle a spoločnosti na riešenie globálnych výziev a presadzovala konkurencieschopnosť priemyslu, podporila všetky formy inovácií vrátane prelomových inovácií, posilnila uvádzanie inovačných riešení na trh a aby optimalizovala takéto investície vzhľadom na zväčšený účinok v rámci posilneného Európskeho výskumného priestoru.

Na dosiahnutie vedeckého, hospodárskeho a  územného účinku v snahe o splnenie tohto všeobecného cieľa by Únia mala investovať do výskumu a inovácie prostredníctvom programu Horizont Európa  – rámcového programu pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 2027 (ďalej len „program“), aby podporila tvorbu a šírenie kvalitných poznatkov a technológií, posilnila účinok výskumu a inovácie pri vývoji, podpore a vykonávaní politík Únie, podporila zavádzanie inovačných riešení v priemysle a spoločnosti na riešenie globálnych výziev a presadzovala konkurencieschopnosť priemyslu, podporila všetky formy inovácií vrátane prelomových inovácií, posilnila uvádzanie inovačných riešení na trh a aby optimalizovala takéto investície vzhľadom na zväčšený účinok v rámci posilneného Európskeho výskumného priestoru.

Pozmeňovací návrh 2

Odôvodnenie 9

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Výskumné činnosti uskutočňované v rámci piliera Otvorená veda by sa mali určiť na základe potrieb a príležitostí v oblasti vedy. Výskumný program by mal byť stanovený v úzkej spolupráci s vedeckou komunitou. Výskum by mal byť financovaný na základe excelentnosti.

Výskumné činnosti uskutočňované v rámci piliera Otvorená veda by sa mali určiť na základe potrieb a príležitostí v oblasti vedy. Výskumný program by mal byť stanovený v úzkej spolupráci s vedeckou komunitou. Výskum by mal byť financovaný na základe excelentnosti a  očakávaného vplyvu .

Pozmeňovací návrh 3

Odôvodnenie 13

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Program by mal podporovať výskum a inovácie integrovaným spôsobom a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia Svetovej obchodnej organizácie. Koncepcia výskumu vrátane experimentálneho vývoja by sa mala používať v súlade s manuálom Frascati, ktorý vypracovala OECD, zatiaľ čo koncepcia inovácií by sa mala používať v súlade s manuálom Oslo, ktorý vypracovali OECD a Eurostat, v nadväznosti na všeobecný prístup, ktorý zahŕňa sociálnu inováciu.

Pri klasifikácii činností technického výskumu, vývoja výrobkov a demonštračných činností, ako aj pri vymedzení typov akcií, ktoré sú k dispozícii vo výzvach na predkladanie návrhov, by sa mali rovnako ako v predchádzajúcom rámcovom programe Horizont 2020 zohľadniť definície OECD týkajúce sa úrovne technickej pripravenosti (TRL). V  zásade by sa granty nemali udeľovať akciám, ktorých činnosti presahujú úroveň TRL 8. v pracovnom programe pre danú výzvu v rámci piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu by sa mohli umožniť granty na rozsiahle overovanie výrobkov a ich prvé uplatnenie na trhu.

Program by mal podporovať výskum a  všetky formy inovácie integrovaným spôsobom a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia Svetovej obchodnej organizácie. Koncepcia výskumu vrátane experimentálneho vývoja by sa mala používať v súlade s manuálom Frascati, ktorý vypracovala OECD, zatiaľ čo koncepcia inovácií by sa mala používať v súlade s manuálom Oslo, ktorý vypracovali OECD a Eurostat, v nadväznosti na všeobecný prístup, ktorý zahŕňa sociálnu inováciu. Pri klasifikácii činností technického výskumu, vývoja výrobkov a demonštračných činností, ako aj pri vymedzení typov akcií, ktoré sú k dispozícii vo výzvach na predkladanie návrhov, by sa mali rovnako ako v predchádzajúcom rámcovom programe Horizont 2020 zohľadniť definície OECD týkajúce sa úrovne technickej pripravenosti (TRL). v pracovnom programe pre danú výzvu v rámci piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu by sa mohli umožniť granty na rozsiahle overovanie výrobkov a ich prvé uplatnenie na trhu.

Zdôvodnenie

Možnosť grantov by sa nemala vylučovať vo fázach, ktoré sú najbližšie k uvedeniu na trh.

Pozmeňovací návrh 4

Odôvodnenie 15

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Program by sa mal usilovať o synergie s ostatnými programami Únie, počnúc ich navrhovaním a strategickým plánovaním, cez výber projektov, riadenie, komunikáciu, šírenie a využívanie výsledkov až po monitorovanie, audit a spravovanie. s cieľom zabrániť prekrývaniu a duplicite a zvýšiť pákový efekt financovania Únie môže dochádzať k presunu z iných programov Únie na činnosti v rámci programu Európsky horizont . v takýchto prípadoch sa riadia pravidlami programu Európsky horizont .

Program Horizont Európa by sa mal vo svojom strategickom plánovaní usilovať o synergie s ostatnými programami Únie, počnúc ich navrhovaním a strategickým plánovaním, pri zohľadnení národných stratégií a stratégií pre inteligentnú špecializáciu (S3), cez výber projektov, riadenie, komunikáciu, šírenie a využívanie výsledkov až po monitorovanie, audit a spravovanie. s cieľom zabrániť prekrývaniu a duplicite a zvýšiť pákový efekt financovania Únie môže dochádzať ku kombinácii s regionálnymi a národnými verejnými prostriedkami, ako aj k presunu z iných programov Únie na činnosti v rámci programu Horizont Európa, a to v súlade so zavedenými S3 . v takýchto prípadoch sa riadia pravidlami programu Horizont Európa .

Pozmeňovací návrh 5

Odôvodnenie 16

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Na dosiahnutie čo najväčšieho možného vplyvu financovania z prostriedkov Únie a najefektívnejšieho príspevku k cieľom politiky EÚ by mal program nadviazať európske partnerstvá so subjektmi súkromného a/alebo verejného sektora. k takýmto partnerom patrí priemysel, výskumné organizácie, subjekty s verejnoprávnym poslaním na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni, ako aj organizácie občianskej spoločnosti, ako sú napríklad nadácie, ktoré podporujú a/alebo vykonávajú výskum a inovácie, za predpokladu, že žiadaný účinok Únia efektívnejšie dosiahne v partnerstve než sama.

Na dosiahnutie čo najväčšieho možného vplyvu financovania z prostriedkov Únie a najefektívnejšieho príspevku k cieľom politiky EÚ by mal program nadviazať európske partnerstvá so subjektmi súkromného a/alebo verejného sektora. k takýmto partnerom patrí priemysel, výskumné organizácie, univerzity, regióny a mestá, subjekty s verejnoprávnym poslaním na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni, ako aj organizácie občianskej spoločnosti, ako sú napríklad nadácie, ktoré podporujú a/alebo vykonávajú výskum a inovácie, za predpokladu, že žiadaný účinok Únia efektívnejšie dosiahne v partnerstve než sama.

Pozmeňovací návrh 6

Odôvodnenie 19

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

V rámci piliera Otvorené inovácie by mal vzniknúť rad opatrení na integrovanú podporu potrieb podnikateľov a podnikania zameranú na realizáciu a urýchlenie prelomových inovácií v záujme rýchleho rastu trhu. Mal by prilákať inovatívne spoločnosti s potenciálom rozšírenia na medzinárodnej aj únijnej úrovni a poskytovať rýchle a flexibilné granty a možnosti spoločných investícií aj so súkromnými investormi. v záujme naplnenia týchto cieľov by mala byť založená Európska rada pre inováciu (EIC). z tohto piliera by sa mal podporovať aj Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a  všeobecne európske inovačné ekosystémy, a to najmä spolufinancujúcimi partnerstvami s aktérmi podporujúcimi inovácie na celoštátnej a regionálnej úrovni.

V rámci piliera Otvorené inovácie by mal vzniknúť rad opatrení na integrovanú podporu potrieb inovátorov, podnikateľov a podnikania zameranú na realizáciu a urýchlenie prelomových inovácií v záujme rýchleho rastu trhu. Mal by prilákať inovatívne spoločnosti s potenciálom rozšírenia na medzinárodnej aj únijnej úrovni a poskytovať rýchle a flexibilné granty a možnosti spoločných investícií aj so súkromnými a  verejnými investormi. v záujme naplnenia týchto cieľov by mala byť založená Európska rada pre inováciu (EIC). z tohto piliera by sa mal podporovať aj Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a  miestne, regionálne a národné a  európske inovačné ekosystémy, a to najmä spolufinancujúcimi partnerstvami s aktérmi podporujúcimi inovácie na celoštátnej a regionálnej úrovni.

Zdôvodnenie

V cieľoch piliera Otvorené inovácie by sa mala jasnejšie odzrkadľovať príslušná verejnosť, ktorá sa neobmedzuje iba na podnikateľov, a malo by sa jasne formulovať, že verejní investori sa môžu prepájať rovnako ako súkromní investori.

Pozmeňovací návrh 7

Vložiť nový text za článok 2 ods. 3

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

 

„regionálne ekosystémy a inovačné centrá“ spájajú verejné a súkromné subjekty sietí štvoritej špirály (univerzity, priemysel, verejné orgány, občianska spoločnosť), štruktúrované na regionálnej a miestnej úrovni. Tieto subjekty koordinujú činnosti v oblasti výskumu, inovácií a odbornej prípravy a urýchľujú šírenie výsledkov, prenos vedomostí, inovácie a rozvoj nových hospodárskych činností a služieb, ktoré vytvárajú udržateľné pracovné miesta, a to vytvorením úzkeho vzťahu s občanmi a ich potrebami na miestnej úrovni, čím sa výsledky výskumu a inovácie dostávajú bližšie k spoločnosti a trhu;

Zdôvodnenie

Je potrebné formálne vymedziť „regionálne ekosystémy a inovačné centrá“, ktoré sa vzťahujú na realitu miest aj regiónov, s cieľom zabezpečiť ich účinné zohľadnenie a plné uznanie vo všetkých zložkách programu Horizont Európa.

Pozmeňovací návrh 8

Článok 2 ods. 5

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

„misia“ je portfólio akcií zameraných na dosiahnutie merateľného cieľa v stanovenom čase a vplyvu na vedu, technológiu a/alebo spoločnosť a občanov, ktorý by sa nedal dosiahnuť jednotlivými akciami;

„misia“ je portfólio akcií zameraných na dosiahnutie merateľného cieľa v stanovenom čase a vplyvu na vedu, technológiu a/alebo spoločnosť a občanov a  ich územia , ktorý by sa nedal dosiahnuť jednotlivými akciami;

Pozmeňovací návrh 9

Článok 3 ods. 1

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Všeobecným cieľom programu je dosiahnuť vedecký, spoločenský a hospodársky účinok investícií Únie do výskumu a inovácií, aby sa posilnili vedecké a technologické základne Únie a podporila jej konkurencieschopnosť vrátane priemyslu, dosiahnuť strategické priority Únie a prispieť k riešeniu globálnych výziev vrátane cieľov udržateľného rozvoja.

Všeobecným cieľom programu je dosiahnuť vedecký, spoločenský a hospodársky a  územný účinok investícií Únie do výskumu a inovácií, aby sa posilnili vedecké a technologické základne Únie a podporila konkurencieschopnosť každého jej členského štátu a ich regiónov vrátane ich priemyslu, najmä s cieľom prispieť k budovaniu vedomostnej a inovačnej spoločnosti, dosiahnuť strategické priority Únie a prispieť k riešeniu globálnych výziev vrátane cieľov udržateľného rozvoja.

Pozmeňovací návrh 10

Článok 3 ods. 2

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

(b)

posilniť vplyv výskumu a inovácií pri tvorbe, podpore a implementácii politík Únie a podporovať nasadzovanie inovačných riešení v priemysle a spoločnosti v záujme riešenia globálnych výziev;

(b)

posilniť vplyv výskumu a inovácií pri tvorbe, podpore a implementácii politík Únie a podporovať nasadzovanie inovačných riešení v priemysle a spoločnosti a  ich šírenie v Únii, jej členských štátoch a ich regiónoch v záujme riešenia miestnych a  globálnych výziev;

Pozmeňovací návrh 11

Článok 6 ods. 6

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Implementácia špecifického programu vychádza z transparentného a strategického viacročného plánovania výskumných a inovačných činností, najmä pokiaľ ide o pilier Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu, v nadväznosti na konzultácie so zainteresovanými stranami o prioritách a použití vhodných typov akcií a foriem implementácie. Tak sa zabezpečí zosúladenie s ostatnými relevantnými programami Únie.

Implementácia špecifického programu vychádza z transparentného a strategického viacročného plánovania výskumných a inovačných činností, najmä pokiaľ ide o pilier Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu, v nadväznosti na konzultácie s  členskými štátmi, Európskym parlamentom, miestnymi a regionálnymi orgánmi, so zainteresovanými stranami a s  občianskou spoločnosťou o prioritách a použití vhodných typov akcií a foriem implementácie. Tak sa zabezpečí zosúladenie s ostatnými relevantnými programami Únie a  zohľadnia sa národné strategické priority a priority inteligentnej špecializácie .

Zdôvodnenie

Strategické plánovanie bude základom budúceho riadenia programu, a preto sa doň musia začleniť aj miestne a regionálne orgány a musia sa v ňom zohľadniť stratégie pre inteligentnú špecializáciu.

Pozmeňovací návrh 12

Článok 6 ods. 9

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

9.   Program zabezpečuje účinné presadzovanie rodovej rovnosti a rodového rozmeru v obsahu výskumu a inovácií. Osobitná pozornosť sa s ohľadom na situáciu v príslušnej oblasti výskumu a inovácií venuje zabezpečeniu rodovej rovnováhy v hodnotiacich komisiách a v orgánoch, ako sú skupiny expertov.

9.   Program zabezpečuje účinné presadzovanie rodovej rovnosti a rodového rozmeru v obsahu výskumu a inovácií. Osobitná pozornosť sa s ohľadom na situáciu v príslušnej oblasti výskumu a inovácií venuje zabezpečeniu rodovej rovnováhy v hodnotiacich komisiách a v orgánoch, ako sú skupiny expertov.

V programe by sa preto podľa článku 349 ZFEÚ malo prihliadnuť na osobitné charakteristiky najvzdialenejších regiónov v súlade s oznámením Komisie s názvom Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ, ktoré schválila Rada 12. apríla 2018.

Zdôvodnenie

V odôvodnení 27 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Horizont Európa, sa výslovne stanovuje, že najvzdialenejšie regióny Únie majú nárok na osobitné opatrenia a že v programe sa musí prihliadať na ich osobitné charakteristiky, avšak v jednotlivých článkoch sa najvzdialenejšie regióny vôbec nespomínajú.

Pozmeňovací návrh 13

Článok 7 ods. 3

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

3.   Úlohy

3.   Úlohy

(a)

musia mať jasnú pridanú hodnotu pre EÚ a prispievať k dosahovaniu priorít Únie;

(a)

musia mať jasnú pridanú hodnotu pre EÚ a prispievať k dosahovaniu priorít Únie;

(b)

musia byť ambiciózne a inšpiratívne, a teda mať veľký význam pre spoločnosť alebo hospodárstvo;

(b)

musia byť ambiciózne a inšpiratívne, a teda mať veľký význam pre spoločnosť alebo hospodárstvo;

(c)

musia mať jasné zameranie a byť cielené, merateľné a časovo ohraničené;

(c)

musia mať jasné zameranie a byť cielené, merateľné a časovo ohraničené;

(d)

musia byť sústredené na ambiciózne, ale realistické výskumné a inovačné činnosti;

(d)

musia byť sústredené na ambiciózne, ale realistické výskumné a inovačné činnosti;

(e)

musia podnecovať aktivitu nad rámec disciplín, sektorov a aktérov;

(e)

musia podnecovať aktivitu nad rámec disciplín, sektorov a aktérov;

(f)

musia byť otvorené viacerým riešeniam „zdola nahor“.

(f)

musia byť otvorené viacerým riešeniam „zdola nahor“;

 

(g)

musia prispievať k posilneniu európskeho výskumného priestoru a vykonávaniu stratégií pre inteligentnú špecializáciu.

Pozmeňovací návrh 14

Článok 8 ods. 1

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Časti programu Európsky horizont možno implementovať európskymi partnerstvami. Únia sa môže do európskych partnerstiev zapojiť v akejkoľvek z týchto foriem:

Jednotlivé časti programu Horizont Európa možno implementovať európskymi partnerstvami. Únia sa môže do európskych partnerstiev zapojiť v akejkoľvek z týchto foriem:

Pozmeňovací návrh 15

Článok 7, vložiť odsek 4

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

 

4.     Misie by sa mali vypracovávať v rámci otvoreného a participatívneho procesu, ktorý by zahŕňal všetky zúčastnené strany na miestnej, regionálnej, európskej a globálnej úrovni.

Pozmeňovací návrh 16

Článok 9 ods. 2

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

c)

13 500 000 000  EUR na pilier III Otvorené inovácie na obdobie 2021 – 2027, z toho

c)

13 500 000 000  EUR na pilier III Otvorené inovácie na obdobie 2021 – 2027, z toho

 

1.

10 500 000 000  EUR na Európsku radu pre inováciu vrátane  500 000 000  EUR na európske inovačné ekosystémy;

 

1.

10 500 000 000  EUR na Európsku radu pre inováciu vrátane 500 000 000  EUR na európske inovačné ekosystémy a  ďalších 1 500 000 000  EUR prevedených z piliera II, ktoré by sa mali použiť na jej tematické priority. Aspoň 1 000 000 000  EUR by sa mala použiť vo forme spolufinancovania spoločných programov na podporu MSP, najmä na činnosti zahŕňajúce inkrementálnu inováciu ;

 

2.

3 000 000 000  EUR na Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT);

 

2.

3 000 000 000  EUR na Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT);

Zdôvodnenie

Podpora európskym inovačným ekosystémom sa bude vo veľkej miere týkať regionálnych ekosystémov a inovačných centier. Plánovaná suma je podmienená, čo je neprijateľné, a zároveň je príliš nízka na to, aby to malo nielen územný, ale aj značný celkový vplyv. Zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre tieto činnosti môže regiónom pomôcť v tom, aby si v budúcom rámcovom programe našli svoje miesto tým, že budú navrhovať strednodobé až dlhodobé štrukturálne stratégie, ktoré majú rozhodujúci význam pre posilnenie inovačnej kapacity Únie.

Pozmeňovací návrh 17

Článok 9 ods. 8

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Zdroje pridelené členským štátom v rámci zdieľaného riadenia, ktoré možno presunúť v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) XX […všeobecné nariadenie], môžu byť na základe ich žiadosti presunuté na program. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s písmenom c) uvedeného článku. Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech dotknutého členského štátu.

 

Zdôvodnenie

Presunuté do článku 11.

Pozmeňovací návrh 18

Článok 11

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

 

1.     Program Horizont Európa by sa mal vykonávať v synergii s ostatnými programami Únie. Doplnkové a kombinované financovanie k financovaniu Horizontu Európa by sa malo vykonávať podľa rovnakých pravidiel uplatňovania ako v tomto programe.

V prípade potreby sa môžu uskutočniť spoločné výzvy s inými programami Únie, pričom v takom prípade sa uplatňujú pravidlá účasti iba jedného z programov. Ak tieto akcie patria do programu Horizont Európa, pravidlá tohto programu sa vzťahujú na všetky príspevky, ktorými sa financujú.

akcie, ktoré získali osvedčenie známky excelentnosti alebo ktoré spĺňajú tieto kumulatívne a komparatívne podmienky:

2.    akcie, ktoré získali osvedčenie známky excelentnosti alebo ktoré spĺňajú tieto kumulatívne a komparatívne podmienky:

a)

boli posúdené vo výzve na predkladanie návrhov v rámci programu;

a)

boli posúdené vo výzve na predkladanie návrhov v rámci programu;

b)

spĺňajú minimálne požiadavky na kvalitu uvedenej výzvy na predkladanie návrhov;

b)

spĺňajú minimálne požiadavky na kvalitu uvedenej výzvy na predkladanie návrhov;

c)

nemôžu byť z dôvodu rozpočtových obmedzení financované v rámci uvedenej výzvy na predkladanie návrhov,

c)

nemôžu byť z dôvodu rozpočtových obmedzení financované v rámci uvedenej výzvy na predkladanie návrhov,

môžu získať podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu+ alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [všeobecné nariadenie] a článkom [8] nariadenia (EÚ) XX [financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky] za predpokladu, že takéto akcie sú v súlade s cieľmi príslušného programu. Uplatňujú sa pravidlá fondu, z ktorého sa poskytuje podpora.

môžu získať podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu+ alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [všeobecné nariadenie] a článkom [8] nariadenia (EÚ) XX [financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky] za predpokladu, že takéto akcie sú v súlade s cieľmi príslušného programu.

 

3     Akcie vedené v rámci európskych partnerstiev uvedených v článku 8 môžu takisto získať príspevok z iných programov Únie, jej členských štátov a ich miestnych a regionálnych orgánov, pričom v takom prípade sa môžu uplatňovať pravidlá účasti len jedného programu. Ak tieto akcie patria do programu Horizont Európa, pravidlá tohto programu sa môžu vzťahovať na všetky príspevky, ktorými sa financujú, a to v súlade s pravidlami týkajúcimi sa usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci.

 

4.     Zdroje pridelené členským štátom v rámci zdieľaného riadenia, ktoré možno presunúť v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) XX […nariadenie o všeobecných ustanoveniach], môžu byť na základe žiadosti riadiaceho orgánu

a)

buď presunuté do programu Horizont Európa. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s písmenom c) uvedeného článku. Tieto zdroje sa využívajú v prospech zemepisnej oblasti zodpovedajúcej príslušnému riadiacemu orgánu v súlade s článkom 18 ods. 7 a článkom 19 ods. 1 druhý pododsek;

b)

alebo sa považujú za presunuté do programu Horizont Európa, ak ich na spoločný program spolufinancovaný z programu Horizont Európa priamo pridelí riadiaci orgán. Granty sa môžu tretím stranám vyplácať prostredníctvom spolufinancovaného programu podľa pravidiel programu Horizont Európa, a to v súlade s pravidlami týkajúcimi sa usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci.

Zdôvodnenie

Stará diskusia o synergických účinkoch musí viesť k nájdeniu jasného a komplexného rámca, ktorý skutočne umožní kombinované financovanie nad rámec udeľovania známky excelentnosti a plnú mobilizáciu potenciálu európskych partnerstiev. Tento súbor pravidiel však musí byť flexibilný a regiónom musí umožniť rýchlo reagovať na iniciatívy a vývoj v európskom ekosystéme a rýchlo sa im prispôsobiť. Tento Pozmeňovací návrh spĺňa daný cieľ, pretože riadiacim orgánom umožňuje uskutočniť virtuálny presun prostredníctvom priamo pridelených prostriedkov do programu, ktorý je spolufinancovaný z rámcového programu. Týmto spôsobom by sa mohli rozhodnúť zapojiť bez predbežného programovania a skutočného presunu prostriedkov.

Pozmeňovací návrh 19

Článok 20 ods. 5

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

V pracovnom programe sa stanovia výzvy, pre ktoré sa udelia známky excelentnosti. Ak s tým žiadateľ vopred súhlasí, údaje o jeho žiadosti, ako aj hodnotenie možno poskytnúť zainteresovaným financujúcim orgánom pod podmienkou uzavretia dohody o zachovaní dôvernosti.

V pracovnom programe sa stanovia výzvy, pre ktoré sa udelia známky excelentnosti. Udelenie známky excelentnosti podlieha súhlasu žiadateľa poskytnúť príslušným financujúcim orgánom prístup k informáciám o žiadosti a hodnotení pod podmienkou uzavretia dohody o zachovaní dôvernosti.

Pozmeňovací návrh 20

Článok 23

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok z iného programu Únie, možno takisto poskytnúť príspevok v rámci tohto programu, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Pravidlá každého prispievajúceho programu Únie sa uplatňujú na jeho príslušný príspevok k akcii. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podpora z rôznych programov Únie sa môže vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, ktorými sa stanovujú podmienky podpory.

Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok z iného programu Únie, možno takisto poskytnúť príspevok v rámci tohto programu, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady.

 

V prípade, že sú tieto finančné príspevky spoločne určené na rovnaké činnosti a ich súvisiace náklady,

a)

táto akcia by sa mala vykonávať podľa rovnakého súboru vykonávacích pravidiel a pravidiel oprávnenosti.

Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podpora z rôznych programov Únie sa môže vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, ktorými sa stanovujú podmienky podpory;

b)

akcia by sa mala vykonávať v súlade s pravidlami programu, z ktorého sa poskytuje hlavný finančný príspevok, a to v súlade s pravidlami týkajúcimi sa usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v prípade uvedenom v článku 11 ods. 4 písm. b).

Pozmeňovací návrh 21

Článok 30

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

1.   Na všetky činnosti, ktoré sa financujú v rámci akcie, sa uplatňuje jednotná miera financovania. Maximálna miera je stanovená v pracovnom programe.

1.   Na všetky činnosti, ktoré sa financujú v rámci akcie, sa uplatňuje jednotná miera financovania. Maximálna miera je stanovená v pracovnom programe.

2.   Z programu sa môže refundovať až 100 % celkových oprávnených nákladov na akciu s výnimkou:

2.   Z programu sa môže refundovať až 100 % celkových oprávnených nákladov na akciu s výnimkou:

(a)

inovačných akcií: až 70 % celkových oprávnených nákladov okrem nákladov neziskových právnych subjektov, kde sa z programu môže refundovať až 100 % celkových oprávnených nákladov;

a)

inovačných akcií: až 70 % celkových oprávnených nákladov okrem nákladov neziskových právnych subjektov, kde sa z programu môže refundovať až 100 % celkových oprávnených nákladov;

(b)

najmenej 30 % celkových oprávnených nákladov a až 70 % v identifikovaných a riadne odôvodnených prípadoch.

(b)

najmenej 50 % celkových oprávnených nákladov a až 70 % v identifikovaných a riadne odôvodnených prípadoch.

3.   Miery financovania stanovené v tomto článku sa uplatňujú aj na akcie, pri ktorých sa pre celú akciu alebo jej časť stanoví financovanie paušálnou sadzbou, jednotkovými nákladmi alebo jednorazovou platbou.

3.   Miery financovania stanovené v tomto článku sa uplatňujú aj na akcie, pri ktorých sa pre celú akciu alebo jej časť stanoví financovanie paušálnou sadzbou, jednotkovými nákladmi alebo jednorazovou platbou.

Zdôvodnenie

Súlad so zásadou spolufinancovania.

Pozmeňovací návrh 22

Článok 43 ods. 4

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

1.   Prijímateľ nástroja EIC Akcelerátor musí byť právnym subjektom spĺňajúcim podmienky na označenie ako startup, MSP alebo spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou, usadeným v členskom štáte alebo pridruženej krajine. Návrh môže predložiť prijímateľ alebo jedna či viaceré fyzické osoby alebo právne subjekty, ktoré majú v úmysle zriadiť alebo podporovať uvedeného prijímateľa.

1.   Prijímateľ nástroja EIC Akcelerátor musí byť právnym subjektom spĺňajúcim podmienky na označenie ako startup, MSP alebo spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou, usadeným v členskom štáte alebo pridruženej krajine. Návrh môže predložiť prijímateľ alebo jedna či viaceré fyzické osoby alebo právne subjekty, ktoré majú v úmysle zriadiť alebo podporovať uvedeného prijímateľa.

2.   Na všetky formy príspevku Únie poskytovaného v rámci kombinovaného financovania EIC sa vzťahuje jediné rozhodnutie o udelení, ktorým sa poskytuje financovanie.

2.   Na všetky formy príspevku Únie poskytovaného v rámci kombinovaného financovania EIC sa vzťahuje jediné rozhodnutie o udelení, ktorým sa poskytuje financovanie.

3.   Návrhy, pokiaľ ide o ich individuálny prínos, hodnotia nezávislí experti, a vyberajú sa v súlade s odsekom 4 v rámci každoročnej otvorenej výzvy s dátumami uzávierok, a to na základe článkov 24 až 26.

3.   Návrhy, pokiaľ ide o ich individuálny prínos, hodnotia nezávislí experti, a vyberajú sa v súlade s odsekom 4 v rámci každoročnej otvorenej výzvy s dátumami uzávierok, a to na základe článkov 24 až 26.

4.   Kritériá na vyhodnotenie návrhov sú tieto:

excelentnosť,

vplyv,

úroveň rizika akcie a potreba podpory Únie.

4.   Kritériá na vyhodnotenie návrhov sú tieto:

excelentnosť,

vplyv,

úroveň rizika akcie , kvalita národnej, regionálnej a miestnej podpory a potreba podpory Únie.

Zdôvodnenie

Hoci sa podniky, ktoré využívajú nástroj Akcelerátor, musia zamerať na veľký trh, ich úspech závisí nielen od ich finančnej štruktúry, ale aj od ich podpory v rámci priaznivého ekosystému na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni.

Pozmeňovací návrh 23

Príloha I Základné línie činností, časť 3 písm. b)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

(b)

Európske inovačné ekosystémy

Oblasti intervencie: prepojenie s regionálnymi a vnútroštátnymi aktérmi v oblasti inovácií a podpora implementácie spoločných cezhraničných inovačných programov členskými štátmi a pridruženými krajinami, a to od zlepšovania mäkkých inovačných zručností až po akcie v oblasti výskumu a inovácií na zvýšenie účinnosti európskeho inovačného systému. Doplní sa tým podpora EFRR pre inovačné ekosystémy a medziregionálne partnerstvá, ktoré sa sústreďujú okolo tém inteligentnej špecializácie.

(b)

Európske inovačné ekosystémy

Oblasti intervencie: prepojenie s regionálnymi a vnútroštátnymi aktérmi v oblasti inovácií a podpora implementácie spoločných cezhraničných inovačných programov subjektmi regionálnych ekosystémov a inovačnými centrami, členskými štátmi a pridruženými krajinami, a to programov siahajúcich od zlepšovania mäkkých inovačných zručností až po akcie v oblasti výskumu a inovácií na zvýšenie účinnosti európskeho inovačného systému. Doplní sa tým podpora EFRR pre inovačné ekosystémy a medziregionálne partnerstvá, ktoré sa sústreďujú okolo tém inteligentnej špecializácie.

Zdôvodnenie

Nevyhnutné na to, aby sa umožnilo financovanie medziregionálnych projektov.

Pozmeňovací návrh 24

Príloha II Typy akcií, šiesta zarážka

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

akcia na spolufinancovanie programu: akcia určená na poskytnutie spolufinancovania programu činností zriadeného a/alebo implementovaného subjektmi, ktoré riadia a/alebo financujú výskumné a inovačné programy a ktoré nie sú financujúcimi orgánmi Únie. Takýmto programom činností sa môže podporovať nadväzovanie kontaktov a koordinácia, výskum, inovácie, pilotné akcie a akcie v oblasti inovácií a trhového nasadenia, akcie zamerané na odbornú prípravu a mobilitu, zvyšovanie informovanosti a komunikácia, šírenie a využívanie výsledkov alebo kombinácia týchto činností implementovaných priamo týmito subjektmi alebo tretími stranami, ktorým tieto subjekty môžu poskytovať relevantnú finančnú podporu vo forme grantov, cien, obstarávania, ako aj kombinovaného financovania Európskeho horizontu;

akcia na spolufinancovanie programu: akcia určená na poskytnutie spolufinancovania programu činností zriadeného a/alebo implementovaného subjektmi, ktoré riadia a/alebo financujú výskumné a inovačné programy a ktoré nie sú financujúcimi orgánmi Únie. Týmto typom akcie sa môžu podporovať najmä programy činností regionálnych ekosystémov a inovačných centier a spolupráca medzi nimi. Takýmto programom činností sa môže podporovať nadväzovanie kontaktov a koordinácia, výskum, inovácie, pilotné akcie a akcie v oblasti inovácií a trhového nasadenia, akcie zamerané na odbornú prípravu a mobilitu, zvyšovanie informovanosti a komunikácia, šírenie a využívanie výsledkov alebo kombinácia týchto činností implementovaných priamo týmito subjektmi alebo tretími stranami, ktorým tieto subjekty môžu poskytovať relevantnú finančnú podporu vo forme grantov, cien, obstarávania, ako aj kombinovaného financovania Európskeho horizontu;

Zdôvodnenie

Nevyhnutné na to, aby sa umožnilo financovanie medziregionálnych projektov.

Pozmeňovací návrh 25

Príloha III Partnerstvá, časť 1, písm. a)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

(a)

dôkaz, že európske partnerstvo je efektívnejšie pri dosahovaní príslušných cieľov programu, predovšetkým pri dosahovaní jasných vplyvov pre EÚ a jej občanov, najmä pokiaľ ide o riešenie globálnych výziev a plnenie výskumných a inovačných cieľov, zabezpečovanie konkurencieschopnosti EÚ a prispievanie k posilňovaniu európskeho výskumného a inovačného priestoru, ako aj k plneniu medzinárodných záväzkov.

(a)

dôkaz, že európske partnerstvo je mimoriadne efektívne pri dosahovaní príslušných cieľov programu, predovšetkým pri dosahovaní jasných vplyvov pre EÚ a jej občanov, najmä pokiaľ ide o riešenie globálnych výziev a plnenie výskumných a inovačných cieľov, zabezpečovanie konkurencieschopnosti EÚ a prispievanie k posilňovaniu európskeho výskumného a inovačného priestoru, ako aj k plneniu medzinárodných záväzkov.

Zdôvodnenie

Súčasné znenie je veľmi reštriktívne, pričom hrozí výrazné obmedzenie rozsahu európskych partnerstiev.

Pozmeňovací návrh 26

Príloha IV Synergie s inými programami, ods. 4 písm. a)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

4.

Synergie s Európskym sociálnym fondom+ (ESF+) zabezpečia, aby:

a)

ESF+ s cieľom vybaviť ľudí zručnosťami a kompetenciami, ktoré budú potrebovať na pracovných miestach budúcnosti, mohol prostredníctvom národných alebo regionálnych programov zabezpečiť, aby sa stali bežnými inovačné učebné osnovy podporované programom, a prispieť k ich rozšíreniu;

4.

Synergie s Európskym sociálnym fondom+ (ESF+) zabezpečia, aby:

a)

ESF+ s cieľom vybaviť ľudí zručnosťami a kompetenciami, ktoré budú potrebovať na pracovných miestach budúcnosti, mohol prostredníctvom národných, regionálnych alebo medziregionálnych programov zabezpečiť, aby sa stali bežnými inovačné učebné osnovy podporované programom, a prispieť k ich rozšíreniu;

Pozmeňovací návrh 27

Príloha IV Synergie s inými programami, ods. 6 písm. b)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

6.

Synergie s programom Digitálna Európa zabezpečia, aby:

6.

Synergie s programom Digitálna Európa zabezpečia, aby:

 

a)

sa akcie, ktoré sa majú podporovať, navzájom odlišovali a dopĺňali, pokiaľ ide o ich typ, očakávané výstupy a intervenčnú logiku, hoci viacero tematických oblastí, ktoré sa riešia v rámci programu a programu Digitálna Európa, navzájom súvisí;

 

a)

sa akcie, ktoré sa majú podporovať, navzájom odlišovali a dopĺňali, pokiaľ ide o ich typ, očakávané výstupy a intervenčnú logiku, hoci viacero tematických oblastí, ktoré sa riešia v rámci programu a programu Digitálna Európa, navzájom súvisí;

 

b)

sa v plánoch strategického výskumu a inovácií programu identifikovali a stanovili výskumné a inovačné potreby súvisiace s aspektmi digitálnych technológií; patria sem výskum a inovácie v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, ktoré kombinujú digitálne technológie s inými podpornými technológiami a netechnologickými inováciami; podpora rozšírenia spoločností zavádzajúcich prelomové inovácie (z ktorých mnohé budú kombinovať digitálne a fyzické technológie); integrácia digitálnych technológií v celom pilieri Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu a podpora infraštruktúr digitálneho výskumu;

 

b)

sa v plánoch strategického výskumu a inovácií programu identifikovali a stanovili výskumné a inovačné potreby súvisiace s aspektmi digitálnych technológií; patria sem výskum a inovácie v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, ktoré kombinujú digitálne technológie s inými podpornými technológiami a netechnologickými inováciami; podpora rozšírenia spoločností zavádzajúcich prelomové inovácie (z ktorých mnohé budú kombinovať digitálne a fyzické technológie); integrácia digitálnych technológií v celom pilieri Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu ; digitálna pomoc inovačným centrám a podpora infraštruktúr digitálneho výskumu;

Pozmeňovací návrh 28

Doplnenie nového odseku na konci prílohy v Kľúčové ukazovatele ciest k dosiahnutiu vplyvu, strana 17.

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

 

Ukazovatele ciest k dosiahnutiu územného vplyvu

Program by mal mať vplyv na rozvoj a hospodársku transformáciu na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, čo prispeje k posilneniu technologickej základne a konkurencieschopnosti Únie.

(pozri tabuľku uvedenú nižšie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto pozmeňovacieho návrhu)


Dosahovanie územného vplyvu

Krátkodobé hľadisko

Strednodobé hľadisko

Dlhodobé hľadisko

Prispievanie k rastu a hospodárskej transformácii území

Synergie medzi zdrojmi financovaniami

Výška verejného a súkromného spolufinancovania mobilizovaného v kontexte projektov RP, a to pred ich implementáciou, počas nej a po nej

Prispievanie k strategickým prioritám

Podiel projektov RP prispievajúcich k inteligentným špecializáciám na regionálnej a národnej úrovni

Prispievanie k rastu a hospodárskej transformácií

Vytváranie podnikov a rast trhového podielu v oblasti inteligentnej špecializácie ekosystémov

Šírenie a prenikanie výskumu a inovácií na územia a územiami v prospech občanov

Prijatie

Podiel výskumu a inovácií z RP prijatý subjektmi daného územia, najmä vo verejnom sektore

Vysielanie

Počet zavedených inovácií pre všetkých partnerov na príslušných územiach s pomocou verejného sektora

Opakovanie

Prenikanie a dosahovanie inovácií na iných územiach

Podpora rozvoja a investícií do sietí excelentnosti a inovačných centier

Spolupráca medzi regionálnymi ekosystémami a inovačnými centrami a sieťami excelentnosti v celej Únii

Počet projektov alebo podiel projektov financovaných z RP, ktorých výsledkom je následná spolupráca medzi subjektmi z rôznych území a aktérmi týchto kategórií

Rozvoj regionálnych ekosystémov a inovačných centier

Odhad vplyvov spolupráce vyplývajúcich z výsledkov financovaných z RP na rozvoj regionálnych ekosystémov a inovačných centier

Prispievanie k zmenšeniu rozdielov v oblasti inovácií

Odhadované kumulatívne vplyvy vyplývajúce z výsledkov financovaných z RP pri znižovaní rozdielov v oblasti inovácií v Únii

Zdôvodnenie

Výslovná zmienka o ukazovateľoch územného vplyvu medzi ostatnými kľúčovými ukazovateľmi vplyvu navrhnutými Komisiou. Tento návrh je v súlade so znením (názov, vysvetľujúci text a tabuľka) prílohy V, ako ho navrhuje Komisia.

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie

[COM(2018) 436 final – 2018/00224 (COD)]

Pozmeňovací návrh 29

Odôvodnenie 7

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Vzhľadom na významný prínos, ktorý by sa mal v oblasti výskumu a inovácií dosiahnuť pri riešení výziev v oblasti potravín, poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a biohospodárstva, a pri využívaní zodpovedajúcich príležitostí na výskum a inovácie v úzkej súčinnosti so spoločnou poľnohospodárskou politikou, sa na príslušné akcie v rámci osobitného programu na obdobie 2021 – 2027 poskytne podpora pre klaster „Potravinové a prírodné zdroje“ vo výške 10 miliárd EUR.

Vzhľadom na významný prínos, ktorý by sa mal v oblasti výskumu a inovácií dosiahnuť pri riešení výziev v oblasti potravín, poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, morí, rybolovu a biohospodárstva, a pri využívaní zodpovedajúcich príležitostí na výskum a inovácie v úzkej súčinnosti so spoločnou poľnohospodárskou politikou, integrovanou námornou politikou a spoločnou rybárskou politikou, sa na príslušné akcie v rámci osobitného programu na obdobie 2021 – 2027 poskytne podpora pre klaster „Potravinové a prírodné zdroje“ vo výške 10 miliárd EUR.

Zdôvodnenie

Moria a rybolov sú kľúčovými sektormi EÚ, preto je zásadne nevyhnutné zmieniť sa o týchto odvetviach.

Pozmeňovací návrh 30

Nové odôvodnenie 7 a)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

 

(7a)

Vzhľadom na veľké výzvy, ktoré predstavujú námorné otázky, pokiaľ ide o zamestnanosť (modrá ekonomika), kvalitu životného prostredia a boj proti zmene klímy, budú tieto otázky predstavovať prierezovú prioritu programu, ktorá bude predmetom osobitného monitorovania a vymedzenia cieľa zameraného na mobilizáciu programu v rámci strategického plánovania.

Pozmeňovací návrh 31

Článok 2

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Osobitný program má tieto operačné ciele:

Osobitný program má tieto operačné ciele:

a)

posilňovať a šíriť excelentnosť;

a)

posilňovať a šíriť excelentnosť;

b)

zlepšovať spoluprácu medzi sektormi a disciplínami;

b)

zlepšovať spoluprácu medzi sektormi a disciplínami;

c)

spájať a rozvíjať výskumné infraštruktúry v rámci európskeho výskumného priestoru;

c)

spájať a rozvíjať výskumné infraštruktúry v rámci európskeho výskumného priestoru;

d)

posilňovať medzinárodnú spoluprácu;

d)

posilňovať medzinárodnú spoluprácu;

e)

snažiť sa o to, aby Európsky výskumný priestor výskumných pracovníkov a inovátorov priťahoval a potom aj vzdelával a udržal, a to aj prostredníctvom mobility výskumných pracovníkov;

e)

snažiť sa o to, aby Európsky výskumný priestor výskumných pracovníkov a inovátorov priťahoval a potom aj vzdelával a udržal, a to aj prostredníctvom mobility výskumných pracovníkov;

f)

podporovať otvorenú vedu a zabezpečovať, aby bola pre verejnosť viditeľná, a otvorený prístup k výsledkom;

f)

podporovať otvorenú vedu a zabezpečovať, aby bola pre verejnosť viditeľná, a otvorený prístup k výsledkom;

g)

aktívne šíriť a využívať výsledky najmä pri tvorbe politiky;

g)

aktívne šíriť a využívať výsledky najmä pri tvorbe politiky;

h)

podporovať vykonávanie priorít politiky Únie;

h)

podporovať vykonávanie priorít politiky Únie;

 

ha)

posilniť implementáciu stratégií pre inteligentnú špecializáciu a konkurencieschopnosť regionálnych ekosystémov a inovačných centier,

i)

posilňovať prepojenie medzi výskumom a inováciami a inými politikami vrátane cieľov udržateľného rozvoja;

i)

posilňovať prepojenie medzi výskumom a inováciami a inými politikami vrátane cieľov udržateľného rozvoja;

j)

prostredníctvom výskumných a inovačných misií zabezpečovať plnenie ambicióznych cieľov v stanovenom časovom rámci,

j)

prostredníctvom výskumných a inovačných misií zabezpečovať plnenie ambicióznych cieľov v stanovenom časovom rámci,

k)

zapájať občanov a koncových používateľov do procesov spoločného navrhovania a spoločného vytvárania;

k)

zapájať občanov a koncových používateľov do procesov spoločného navrhovania a spoločného vytvárania;

l)

zlepšovať komunikáciu v oblasti vedy;

l)

zlepšovať komunikáciu v oblasti vedy;

m)

urýchľovať priemyselnú transformáciu;

m)

urýchľovať priemyselnú transformáciu , a najmä ekologickú a digitálnu transformáciu priemyslu, a to pri vytváraní udržateľných a kvalitných pracovných miest ;

Zdôvodnenie

Operačné ciele rámcového programu by mali prispievať k realizácii stratégií pre inteligentnú špecializáciu v členských štátoch EÚ a ich regiónoch, ktoré predstavujú základnú súčasť podpory EÚ pre výskum a inováciu [COM(2018) 306 final].

Pozmeňovací návrh 32

Článok 5 ods. 1

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

V prípade každej misie sa môže zriadiť rada pre misie. Pozostáva z približne 15 osôb na vysokej úrovni vrátane príslušných zástupcov koncových používateľov. Rada poskytuje poradenstvo v prípade:

V prípade každej misie sa môže zriadiť rada pre misie. Pozostáva z približne 15 osôb na vysokej úrovni vrátane príslušných zástupcov koncových používateľov a  verejných a súkromných subjektov . Rada poskytuje poradenstvo v prípade:

a)

obsahu pracovných programov a ich revízii, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov misie, na návrhu ktorého sa v  prípade potreby môžu podieľať zainteresované strany a verejnosť;

a)

obsahu pracovných programov a ich revízii, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov misie, na návrhu ktorého sa v prípade potreby môžu podieľať verejné orgány členských štátov, miestne a regionálne orgány, zainteresované strany a verejnosť;

Pozmeňovací návrh 33

Článok 10 ods. 2

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Rada EIC môže na požiadanie adresovať odporúčania Komisii v prípade:

Rada EIC môže na požiadanie adresovať odporúčania Komisii v prípade:

a)

akejkoľvek záležitosti, ktorá z hľadiska inovácií môže posilniť a podporovať inovačné ekosystémy v celej Európe, dosiahnutie a vplyv cieľov zložky EIC a schopnosti inovačných firiem zavádzať svoje riešenia;

a)

akejkoľvek záležitosti, ktorá z hľadiska inovácií môže posilniť a podporovať inovačné ekosystémy v celej Európe, a  najmä spoluprácu medzi regionálnymi ekosystémami a inovačnými centrami, dosiahnutie a vplyv cieľov zložky EIC a schopnosti inovačných firiem zavádzať svoje riešenia;

Pozmeňovací návrh 34

Článok 10 ods. 3

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Rada EIC sa skladá z 15 až 20 osôb na vysokej úrovni vybraných z rôznych častí európskeho inovačného ekosystému vrátane podnikateľov, zástupcov vedenia spoločností, investorov a výskumných pracovníkov. Prispieva k propagačným činnostiam, pričom členovia rady EIC vyvíjajú snahu posilniť prestíž značky EIC.

3.    Rada EIC sa skladá z 15 až 20 osôb na vysokej úrovni vybraných z rôznych častí miestneho, regionálneho, národného a  európskeho inovačného ekosystému vrátane podnikateľov, zástupcov vedenia spoločností, investorov a výskumných pracovníkov. Prispieva k propagačným činnostiam, pričom členovia rady EIC vyvíjajú snahu posilniť prestíž značky EIC.

Pozmeňovací návrh 35

Článok 10 ods. 4

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Rada EIC má predsedu, ktorý je vymenovaný Komisiou na základe transparentného výberového konania. Predseda je vysokopostavený verejný činiteľ, ktorý je prepojený s oblasťou inovácií.

Rada EIC má predsedu, ktorý je vymenovaný Komisiou na základe transparentného výberového konania. Predseda je vysokopostavený verejný činiteľ, ktorý je prepojený s oblasťou inovácií.

Vymenúva sa na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré možno jedenkrát obnoviť.

Predseda predsedá rade EIC, pripravuje jej zasadnutia, prideľuje úlohy členom a môže zriaďovať špecializované podskupiny, slúžiace najmä na identifikáciu trendov v oblasti vznikajúcich technológií z portfólia EIC. Propaguje EIC, pôsobí ako kontaktný partner pre rokovania s Komisiou a zastupuje EIC vo svete inovácií. Komisia môže predsedovi pri plnení jeho povinností zabezpečiť administratívnu podporu.

Vymenúva sa na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré možno jedenkrát obnoviť.

Predseda predsedá rade EIC, pripravuje jej zasadnutia, prideľuje úlohy členom a môže zriaďovať špecializované podskupiny, slúžiace najmä na identifikáciu trendov v oblasti vznikajúcich technológií z portfólia EIC a v  úzkej spolupráci regionálnych a národných agentúr pre inovácie . Propaguje EIC, pôsobí ako kontaktný partner pre rokovania s Komisiou a zastupuje EIC vo svete inovácií. Komisia môže predsedovi pri plnení jeho povinností zabezpečiť administratívnu podporu.

Pozmeňovací návrh 36

Legislatívny finančný výkaz, bod 1.4.4

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

DÔVODOVÁ SPRÁVA

DÔVODOVÁ SPRÁVA

ČASŤ I, bod 1.4.4 Legislatívny finančný výkaz (strana 20 dokumentu COM(2018) 436)

Program Európsky horizont je určený na implementáciu s umožnením súčinnosti s inými programami financovania Únie, najmä prostredníctvom opatrení doplnkového financovania z programov EÚ, ak to umožňujú spôsoby riadenia; a to buď zaradom, striedavo alebo kombinovaním finančných prostriedkov vrátane spoločného financovania akcií.

ČASŤ I, bod 1.4.4 Legislatívny finančný výkaz (strana 20 dokumentu COM(2018) 436)

Program Horizont Európa je určený na implementáciu s umožnením súčinnosti s inými programami financovania Únie, najmä prostredníctvom opatrení doplnkového financovania z programov EÚ, ak to umožňujú spôsoby riadenia; a to buď zaradom, striedavo alebo kombinovaním finančných prostriedkov vrátane spoločného financovania akcií.

Neúplný zoznam takýchto dohôd a programov financovania zahŕňa synergie s týmito programami:

Neúplný zoznam takýchto dohôd a programov financovania zahŕňa synergie s týmito programami:

spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP)

spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP)

integrovanú námornú politiku

spoločnú rybársku politiku

Európsky námorný a rybársky fond

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Európsky sociálny fond (ESF)

Európsky sociálny fond (ESF)

program jednotného trhu

program jednotného trhu

Európsky vesmírny program

Európsky vesmírny program

Nástroj na prepájanie Európy

Nástroj na prepájanie Európy

program Digitálna Európa

program Digitálna Európa

program Erasmus

program Erasmus

vonkajší nástroj

vonkajší nástroj

fond InvestEU

fond InvestEU

Výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Pozmeňovací návrh 37

Príloha I Činnosti programu, prvá časť, Strategické plánovanie, tretí a štvrtý odsek (strana 1)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a výmeny s členskými štátmi, podľa potreby s Európskym parlamentom, a s rôznymi zainteresovanými stranami o prioritách aj misiách v rámci piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj vhodné druhy opatrení, najmä európske partnerstvá.

Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a výmeny s členskými štátmi a  ich regiónmi vrátane najvzdialenejších regiónov , podľa potreby s Európskym parlamentom, a s rôznymi zainteresovanými stranami o prioritách aj misiách v rámci piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj vhodné druhy opatrení, najmä európske partnerstvá.

Na základe takýchto rozsiahlych konzultácií identifikuje spoločné ciele a oblasti činností, ako napríklad oblasti partnerstva (navrhovaný právny základ stanovuje iba nástroje a kritériá ich využívania) a oblasti misií.

Na základe takýchto rozsiahlych konzultácií identifikuje spoločné ciele a oblasti činností, ako napríklad oblasti partnerstva (navrhovaný právny základ stanovuje iba nástroje a kritériá ich využívania) a oblasti misií.

Strategické plánovanie pomôže pri vypracovaní a vykonávaní politiky pre príslušné oblasti na úrovni EÚ a doplní politiku a politické prístupy v členských štátoch. Počas procesu strategického plánovania sa zohľadnia politické priority EÚ s cieľom zvýšiť prínos výskumu a inovácie k realizácii politiky. Zohľadnia sa aj prognostické činnosti, štúdie a iné vedecké dôkazy, ako aj relevantné existujúce iniciatívy na úrovni EÚ a členských štátov.

Strategické plánovanie pomôže pri vypracovaní a vykonávaní politiky pre príslušné oblasti na úrovni EÚ a doplní politiku a politické prístupy v členských štátoch a v  ich regiónoch vrátane najvzdialenejších regiónov . Počas procesu strategického plánovania sa zohľadnia politické priority EÚ s cieľom zvýšiť prínos výskumu a inovácie k realizácii politiky. Zohľadnia sa aj prognostické činnosti, štúdie a iné vedecké dôkazy, ako aj relevantné existujúce iniciatívy na úrovni EÚ, členských štátov a  na regionálnej úrovni .

Pozmeňovací návrh 38

Príloha I Činnosti programu, prvá časť Strategické plánovanie, jedenásty a dvanásty odsek (strana 2)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

V rámci tohto programu sa budú naďalej podporovať hlavné iniciatívy FET, ktoré sa podporovali v rámci programu Horizont 2020. Keďže sa do veľkej miery zhodujú s misiami, prípadné ďalšie hlavné iniciatívy FET sa v tomto rámcovom programe budú podporovať ako misie zamerané na budúce a vznikajúce technológie.

V rámci tohto programu sa budú naďalej podporovať hlavné iniciatívy FET, ktoré sa podporovali v rámci programu Horizont 2020. Keďže sa do veľkej miery zhodujú s misiami, prípadné ďalšie hlavné iniciatívy FET sa v tomto rámcovom programe budú podporovať ako misie zamerané na budúce a vznikajúce technológie.

 

Nový rámcový program bude mať za cieľ lepšie uznávanie a mobilizáciu excelentnosti rozdelenej vo všetkých členských štátoch a regiónoch Európy, pričom sa ním podporia najmä iniciatívy na budovanie nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce medzi regionálnymi ekosystémami a inovačnými centrami.

Dialógy o spolupráci v oblasti vedy a techniky s medzinárodnými partnermi EÚ a politické dialógy s hlavnými svetovými regiónmi významne prispejú k systematickej identifikácii príležitostí na spoluprácu, ktoré v kombinácii s rozlišovaním podľa krajiny/regiónu podporia stanovenie priorít.

Dialógy o spolupráci v oblasti vedy a techniky s medzinárodnými partnermi EÚ a politické dialógy s hlavnými svetovými regiónmi významne prispejú k systematickej identifikácii príležitostí na spoluprácu, ktoré v kombinácii s rozlišovaním podľa krajiny/regiónu podporia stanovenie priorít.

Pozmeňovací návrh 39

Príloha I Činnosti programu, druhá časť Šírenie poznatkov a komunikácia, prvý a druhý odsek (strany 2 a 3)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Z programu Európsky horizont sa bude cielene podporovať otvorený prístup k vedeckým publikáciám, zdrojom poznatkov a iným zdrojom údajov. Budú sa podporovať činnosti šírenia poznatkov, aj v spolupráci s inými programami EÚ, vrátane zoskupovania a prezentácie výsledkov a údajov v jazykoch a formátoch pre cieľové skupiny a siete pre občanov, priemysel, verejné správy, akademickú obec, organizácie občianskej spoločnosti a tvorcov politík. Program Európsky horizont môže na tento účel využívať pokročilé technológie a spravodajské nástroje.

Z programu Horizont Európa sa bude cielene podporovať otvorený prístup k vedeckým publikáciám, zdrojom poznatkov a iným zdrojom údajov. Budú sa podporovať činnosti šírenia poznatkov, aj v spolupráci s inými programami EÚ, vrátane zoskupovania a prezentácie výsledkov a údajov v jazykoch a formátoch pre cieľové skupiny a siete pre občanov, priemysel, verejné správy, akademickú obec, organizácie občianskej spoločnosti a tvorcov politík. Program Horizont Európa môže na tento účel využívať pokročilé technológie a spravodajské nástroje.

Zabezpečí sa primeraná podpora mechanizmov na zviditeľnenie programu medzi potenciálnymi žiadateľmi (napr. národné kontaktné miesta).

Zabezpečí sa primeraná podpora mechanizmov na zviditeľnenie programu medzi potenciálnymi žiadateľmi (napr. národné a regionálne kontaktné miesta) , najmä pre členské štáty a regióny, ktoré sa najmenej zúčastňovali na programe Horizont 2020 .

Pozmeňovací návrh 40

Príloha I

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

VÝSKUMNÉ INFRAŠTRUKTÚRY

VÝSKUMNÉ INFRAŠTRUKTÚRY

Zdôvodnenie

Zdôvodnenie

Strany 14 a 15 dokumentu COM(2018) 436 final (Príloha I)

Strany 14 a 15 dokumentu COM(2018) 436 final (Príloha I)

Činnosti prispejú k týmto rôznym cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 3 – Dobré zdravie a blahobyt ľudí, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 7 – Cenovo dostupná a čistá energia, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 9 – Priemysel, inovácia a infraštruktúra, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy.

Činnosti prispejú k týmto rôznym cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 3 – Dobré zdravie a blahobyt ľudí, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 7 – Cenovo dostupná a čistá energia, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 9 – Priemysel, inovácia a infraštruktúra, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy , Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 14 – Život pod vodou, Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 17 – Partnerstvá v záujme dosiahnutia cieľov .

Zdôvodnenie

Existujú rôzne infraštruktúry spadajúce pod ESFRI, ktoré sa zaoberajú morským prostredím, a preto je odôvodnené začlenenie cieľa 14. Návrh na začlenenie cieľa 17 vyplýva zo samotného pojmu spoločných infraštruktúr v celej EÚ a následného partnerstva v záujme dosiahnutia cieľov.

Pozmeňovací návrh 41

Príloha I Pilier II

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Základné línie

Základné línie

reformy systémov a politík verejného zdravotníctva v Európe a mimo nej,

reformy systémov a politík verejného zdravotníctva v Európe a mimo nej,

nové modely a prístupy pre zdravie a zdravotnú starostlivosť a ich prevoditeľnosť alebo prispôsobenie z jednej krajiny/oblasti na inú,

nové modely a prístupy pre zdravie a zdravotnú starostlivosť a ich prevoditeľnosť alebo prispôsobenie z jednej krajiny/oblasti na inú , prínos dobrovoľníckeho a neziskového sektora ,

zlepšenie hodnotenia zdravotníckych technológií,

zlepšenie hodnotenia zdravotníckych technológií,

vývoj nerovností v oblasti zdravia a účinná politická reakcia,

vývoj nerovností v oblasti zdravia a účinná politická reakcia,

budúci zdravotnícky personál a jeho potreby,

budúci zdravotnícky personál a jeho potreby,

kvalitnejšie a včasné zdravotné informácie a lepšie využívanie zdravotných údajov vrátane elektronických zdravotných záznamov s náležitým dôrazom na bezpečnosť, súkromie, interoperabilitu, štandardy, porovnateľnosť a integritu,

kvalitnejšie a včasné zdravotné informácie a lepšie využívanie zdravotných údajov vrátane elektronických zdravotných záznamov s náležitým dôrazom na bezpečnosť, súkromie, interoperabilitu, štandardy, porovnateľnosť a integritu,

odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti pri absorbovaní účinkov kríz a prispôsobení sa disruptívnym inováciám,

odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti pri absorbovaní účinkov kríz a prispôsobení sa disruptívnym inováciám,

riešenia pre posilnenie postavenia občanov a pacientov, vlastné monitorovanie a interakcia s odborníkmi v oblasti zdravia a sociálnej práce pri uplatňovaní integrovanejšej starostlivosti a prístupu zameraného na používateľa,

riešenia pre posilnenie postavenia občanov a pacientov, vlastné monitorovanie a interakcia s odborníkmi v oblasti zdravia a sociálnej práce pri uplatňovaní integrovanejšej starostlivosti a prístupu zameraného na používateľa,

údaje, informácie, vedomosti a osvedčené postupy z výskumu systémov zdravotnej starostlivosti na únijnej a celosvetovej úrovni.

údaje, informácie, vedomosti a osvedčené postupy z výskumu systémov zdravotnej starostlivosti na únijnej a celosvetovej úrovni.

Pozmeňovací návrh 42

Príloha I Činnosti programu, Pilier II – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu, klaster Inkluzívna a bezpečná spoločnosť, časť 2.1, druhý odsek (strana 24)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

EÚ musí podporovať model inkluzívneho a udržateľného rastu a zároveň využívať výhody technologického pokroku, zvyšovať dôveru v demokratickú správu a podporovať jej inováciu, bojovať proti nerovnostiam, nezamestnanosti, marginalizácii, diskriminácii a radikalizácii, zaručiť dodržiavanie ľudských práv, posilňovať kultúrnu rozmanitosť a európske kultúrne dedičstvo a posilniť postavenie občanov prostredníctvom sociálnej inovácie. Riadenie migrácie a začlenenie migrantov budú aj naďalej prioritnými otázkami. Výskum a inovácia v rámci spoločenských a humanitných vied zohráva významnú úlohu pri riešení týchto problémov a dosahovaní cieľov EÚ.

EÚ musí podporovať model inkluzívneho a udržateľného rastu a zároveň využívať výhody technologického pokroku, zvyšovať dôveru v demokratickú správu a podporovať jej inováciu, bojovať proti nerovnostiam, nezamestnanosti, marginalizácii, diskriminácii a radikalizácii, zaručiť ochranu a  dodržiavanie ľudských práv, kultúrnu rozmanitosť a európske kultúrne dedičstvo a  rozvíjať prístup ku kultúre a vzdelávaniu pre všetkých a zároveň posilniť postavenie občanov prostredníctvom sociálnej inovácie a  rozvoja sociálneho hospodárstva . Riadenie migrácie , prijímanie a začlenenie migrantov budú aj naďalej prioritnými otázkami. Výskum a inovácia v rámci spoločenských a humanitných vied zohráva významnú úlohu pri riešení týchto problémov a dosahovaní cieľov EÚ.

 

Pri realizácii cieľa sociálneho začlenenia sa musíme opierať najmä o zhodnocovanie hmotného alebo nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré v súčasnom globalizovanom svete zohráva hlavnú úlohu pri budovaní spolupatričnosti obyvateľstva, a to najmä v jazykovej a regionálnej rovine. Európa, ktorá sa totiž v priebehu storočí formovala prostredníctvom spolunažívania veľmi rôznych komunít, ktoré zanechali rozsiahle dedičstvo, sa preto musí chopiť tejto výzvy a musí podporovať zachovanie a zhodnocovanie kultúrneho dedičstva v spolupráci s rôznymi regiónmi a štátmi. Toto opatrenie je o to dôležitejšie, že ide o významný sektor na experimentovanie a uplatňovanie mnohých technologických inovácií. Ich uplatňovanie v oblasti dedičstva predstavuje silný ekonomický stimul, keďže zo ziskov z cestovného ruchu majú úžitok regióny a mestá.

Pozmeňovací návrh 43

Príloha I Činnosti programu, Pilier II – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu, klaster Inkluzívna a bezpečná spoločnosť, časť 2.1, šiesty odsek (strana 25)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Výskumno-inovačné činnosti v rámci uvedenej globálnej výzvy budú celkovo zosúladené s prioritami Komisie v týchto oblastiach: demokratická zmena; pracovné miesta, rast a investície; spravodlivosť a základné práva; migrácia; hlbšia a spravodlivejšia európska menová únia; digitálny jednotný trh. Budú reakciou na záväzok Rímskeho programu usilovať sa o: „sociálnu Európu“ a „Úniu, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo a podporuje kultúrnu rozmanitosť“. Podporí aj Európsky pilier sociálnych práv a globálny pakt o migrácii.

Výskumno-inovačné činnosti v rámci uvedenej globálnej výzvy budú celkovo zosúladené s prioritami Komisie v týchto oblastiach: demokratická zmena; pracovné miesta, rast a investície; vzdelávanie; spravodlivosť a základné práva; migrácia; hlbšia a spravodlivejšia európska menová únia; digitálny jednotný trh. Budú reakciou na záväzok Rímskeho programu usilovať sa o: „sociálnu Európu“ a „Úniu, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo a podporuje kultúrnu rozmanitosť“. Podporia aj Európsky pilier sociálnych práv , cieľ vedomostnej spoločnosti a globálny pakt o migrácii.

Pozmeňovací návrh 44

Príloha I Činnosti programu, Pilier II – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu, klaster Inkluzívna a bezpečná spoločnosť, časť 2.2.1 (strany 25 a 26)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Základné línie

Základné línie

história, vývoj a účinnosť demokracií na rôznych úrovniach a v rôznych formách, aspekty digitalizácie a vplyv komunikácie na sociálnych sieťach, úloha politík v oblasti vzdelávania a mládeže ako základných prvkov demokratického občianstva,

história, vývoj a účinnosť demokracií na rôznych úrovniach a v rôznych formách, aspekty digitalizácie a vplyv komunikácie na sociálnych sieťach, úloha politík v oblasti vzdelávania a mládeže ako základných prvkov demokratického občianstva,

inovačné prístupy na podporu transparentnosti, schopnosti reagovať, zodpovednosti, účinnosti a legitímnosti demokratickej správy pri plnom dodržiavaní základných práv a zásad právneho štátu,

inovačné prístupy na podporu transparentnosti, schopnosti reagovať, zodpovednosti, účinnosti a legitímnosti demokratickej správy pri plnom dodržiavaní základných práv a zásad právneho štátu,

stratégie na riešenie populizmu, extrémizmu, radikalizácie, terorizmu a na začlenenie a zapojenie roztrpčených a marginalizovaných občanov,

stratégie na riešenie populizmu, extrémizmu, radikalizácie, terorizmu a na začlenenie a zapojenie roztrpčených a marginalizovaných občanov,

lepšie pochopenie úlohy novinárskych štandardov a obsahu vytvoreného používateľmi v čoraz prepojenejšej spoločnosti a vývoj nástrojov na boj proti dezinformáciám,

lepšie pochopenie úlohy novinárskych štandardov a obsahu vytvoreného používateľmi v čoraz prepojenejšej spoločnosti a vývoj nástrojov na boj proti dezinformáciám,

úloha multikulturálneho občianstva a identít vo vzťahu k demokratickému občianstvu a politickej angažovanosti,

úloha multikulturálneho občianstva a identít vo vzťahu k demokratickému občianstvu a politickej angažovanosti,

vplyv technologického a vedeckého pokroku [vrátane veľkých dát (big data), online sociálnych sietí a umelej inteligencie] na demokraciu,

vplyv technologického a vedeckého pokroku [vrátane veľkých dát (big data), online sociálnych sietí a umelej inteligencie] na demokraciu,

poradná a participatívna demokracia a aktívne a inkluzívne občianstvo vrátane digitálneho rozmeru,

poradná a participatívna demokracia a aktívne a inkluzívne občianstvo vrátane digitálneho rozmeru,

 

úloha miest a regiónov pri budovaní občianstva, sociálnych a kultúrnych väzieb, environmentálnej a energetickej transformácii, hospodárskom rozvoji a inováciách, ich prínos k rozvoju sociálnych inovácií, demokratických postupov a miestneho, štátneho a európskeho občianstva,

vplyv hospodárskych a sociálnych nerovností na politickú účasť a demokracie, ktorý preukazuje, ako možno zvrátením nerovností a bojom proti všetkým formám diskriminácie (vrátane rodovej) udržať demokraciu.

vplyv hospodárskych a sociálnych nerovností na politickú účasť a demokracie, ktorý preukazuje, ako možno zvrátením nerovností a bojom proti všetkým formám diskriminácie (vrátane rodovej) udržať demokraciu.

Zdôvodnenie

Mestá a regióny sú takisto nástrojom pre bezpečnejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť a ich úloha sa musí vedecky preskúmať.

Pozmeňovací návrh 45

Príloha I Činnosti programu, Pilier II – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu, klaster Inkluzívna a bezpečná spoločnosť, časť 2.2.3 (strany 26 a 27)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

2.2.3

Sociálna a hospodárska transformácia

2.2.3

Vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna a hospodárska transformácia

Európske spoločnosti prechádzajú zásadnými sociálno-ekonomickými zmenami, najmä v dôsledku globalizácie a technologických inovácií. Vo väčšine európskych krajín sa zároveň prehĺbila príjmová nerovnosť. Treba zaviesť progresívne politiky na podporu inkluzívneho rastu a zvrátenie nerovností, zvýšenie produktivity (vrátane pokroku v jej meraní) a ľudského kapitálu v reakcii na migračné a integračné problémy a podporiť medzigeneračnú solidaritu a sociálnu mobilitu. Systémy vzdelávania a odbornej prípravy sú potrebné na dosiahnutie spravodlivejšej a prosperujúcejšej budúcnosti.

Európske spoločnosti prechádzajú zásadnými sociálno-ekonomickými zmenami, najmä v dôsledku globalizácie a technologických inovácií. Vo väčšine európskych krajín sa zároveň prehĺbila príjmová nerovnosť. Treba zaviesť progresívne politiky na podporu inkluzívneho rastu a zvrátenie nerovností, zvýšenie produktivity (vrátane pokroku v jej meraní) a ľudského kapitálu v reakcii na migračné a integračné problémy a podporiť medzigeneračnú solidaritu a sociálnu mobilitu. Systémy vzdelávania a odbornej prípravy sú potrebné na dosiahnutie spravodlivejšej a prosperujúcejšej budúcnosti.

Základné línie

Základné línie

vedomostná základňa pre poradenstvo v oblasti investícií a politík (najmä vzdelávanie a odborná príprava) pre zručnosti s vysokou pridanou hodnotou, produktivitu, sociálnu mobilitu, rast, sociálnu inováciu a tvorbu pracovných miest, úloha vzdelávania a odbornej prípravy pri boji s nerovnosťou,

úloha vzdelávania a odbornej prípravy pri boji s nerovnosťou, organizácia školského systému a systému odbornej prípravy, pedagogické a inovačné postupy, aktivity podporujúce sebarealizáciu, tvorivosť, samostatnosť a rozvoj kritického myslenia, podpora prispôsobená každej mladej osobe, čo prispieva k úspechu všetkých v škole a v rámci odbornej prípravy,

sociálna udržateľnosť nad rámec ukazovateľov založených na HDP, najmä pokiaľ ide o nové hospodárske a podnikateľské modely a nové finančné technológie,

sociálna udržateľnosť nad rámec ukazovateľov založených na HDP, najmä pokiaľ ide o nové hospodárske a podnikateľské modely a nové finančné technológie, rozmanitosť hospodárskych, sociálnych a environmentálnych cieľov a misií podnikov,

štatistické a iné ekonomické nástroje na lepšie pochopenie rastu a inovácie v kontexte stagnujúcej produktivity,

štatistické a iné ekonomické nástroje na lepšie pochopenie rastu a inovácie v kontexte stagnujúcej produktivity,

nové formy práce, úloha práce, trendy a zmeny na trhoch práce a v otázke príjmov v súčasných spoločnostiach, ako aj ich vplyv na rozdelenie príjmov, nediskrimináciu (vrátane rodovej rovnosti) a sociálne začlenenie,

nové formy práce, úloha práce, miesto zamestnancov v podniku, trendy a zmeny na trhoch práce a v otázke príjmov v súčasných spoločnostiach, ako aj ich vplyv na rozdelenie príjmov, nediskrimináciu (vrátane rodovej rovnosti) a sociálne začlenenie,

daňovo-dávkové systémy spolu s politikami v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnych investícií s cieľom zvrátiť nerovnosti a riešiť negatívne vplyvy technológií, demografie a rozmanitosti,

daňovo-dávkové systémy spolu s politikami v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnych investícií s cieľom zvrátiť nerovnosti a riešiť negatívne vplyvy technológií, demografie a rozmanitosti,

mobilita ľudí v globálnom a miestnom kontexte pre lepšie riadenie migrácie, začlenenie migrantov vrátane utečencov, dodržiavanie medzinárodných záväzkov a ľudských práv, širší a lepší prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, odbornej príprave, podporným službám, aktívnemu a inkluzívnemu občianstvu, najmä pre zraniteľné osoby,

mobilita ľudí v globálnom a miestnom kontexte pre lepšie riadenie migrácie, začlenenie migrantov vrátane utečencov, dodržiavanie medzinárodných záväzkov a ľudských práv, širší a lepší prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, odbornej príprave, podporným službám, aktívnemu a inkluzívnemu občianstvu, najmä pre zraniteľné osoby,

systémy vzdelávania a odbornej prípravy na podporu a čo najlepšie využívanie digitálnej transformácie EÚ, ako aj na riadenie rizík vyplývajúcich z globálnej prepojenosti a technologických inovácií, najmä vznikajúcich online rizík, etických otázok, sociálno-ekonomických nerovností a radikálnych zmien na trhoch,

systémy vzdelávania a odbornej prípravy na podporu a čo najlepšie využívanie digitálnej transformácie EÚ, ako aj na riadenie rizík vyplývajúcich z globálnej prepojenosti a technologických inovácií, najmä vznikajúcich online rizík, etických otázok, sociálno-ekonomických nerovností a radikálnych zmien na trhoch,

modernizácia orgánov verejnej moci s cieľom plniť očakávania občanov, pokiaľ ide o poskytovanie služieb, transparentnosť, dostupnosť, otvorenosť, zodpovednosť a zameranie na používateľa,

modernizácia orgánov verejnej moci s cieľom plniť očakávania občanov, pokiaľ ide o poskytovanie služieb, transparentnosť, dostupnosť, otvorenosť, zodpovednosť a zameranie na používateľa,

efektívnosť systémov súdnictva a lepší prístup k spravodlivosti na základe nezávislosti súdnictva a zásad právneho štátu so spravodlivými, efektívnymi a transparentnými metódami v občianskych aj trestných veciach.

efektívnosť systémov súdnictva a lepší prístup k spravodlivosti na základe nezávislosti súdnictva a zásad právneho štátu so spravodlivými, efektívnymi a transparentnými metódami v občianskych aj trestných veciach.

Pozmeňovací návrh 46

Príloha I Pilier II (strana 31)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

3.2

Oblasti intervencie

3.2

Oblasti intervencie

3.2.1

Výrobné technológie

3.2.1

Horizontálne stimuly transformácie a výkonu

Výroba je hlavnou hnacou silou zamestnanosti a prosperity v EÚ, tvorí viac ako tri štvrtiny celosvetového vývozu EÚ a vytvára viac než 100 miliónov priamych a nepriamych pracovných miest. Hlavnou výzvou pre výrobné odvetvie EÚ je udržať si konkurencieschopnosť na celosvetovej úrovni vďaka inteligentnejším a lepšie prispôsobeným výrobkom s vyššou pridanou hodnotou a vyrobeným pri oveľa nižších nákladoch na energiu. Tvorivé a kultúrne vstupy budú mať zásadný význam pri tvorbe pridanej hodnoty.

Budúcnosť priemyslu závisí od technologických výziev, ale aj od sociálnych a organizačných výziev, ktoré sú rozhodujúce pre jeho konkurencieschopnosť a o ktorých sa často málo vie, čo si vyžaduje ďalší rozvoj vedomostí, ich rozsiahlejšie šírenie a dôkladnejšie osvojenie.

 

Základné línie

organizácia hodnotových reťazcov a spolupráce v rámci nich; rozdelenie pridanej hodnoty; nástroje na vyjednávanie a stanovovanie cien; nástroje na výmenu informácií a spoluprácu; iniciatívy v oblasti spolunavrhovania; väčšie využívanie virtuálnej reality pri navrhovaní; príprava na industrializáciu a odbornú prípravu pracovníkov,

tvorba klastrov, miestne siete spolupráce, rozvoj územných ekosystémov a inovačných centier; rozvoj pozitívnych externalít regiónmi a mestami na zvýšenie ich atraktivity a konkurencieschopnosti priemyslu,

ergonómia a zlepšovanie pracovných podmienok; prístup k celoživotnému vzdelávaniu a prispôsobovanie kvalifikácií zmenám v charaktere pracovných miest; mobilizácia skúseností a tvorivosti zamestnancov,

odstránenie prekážok v transformácii podnikov, najmä digitálnych: prístup k financovaniu, inováciám a zručnostiam; vypracovávanie a riadenie reštrukturalizačných stratégií, podpora pri transformácii; vývoj v oblasti zastupovania priemyslu a jeho povolaní.

 

3.2.2

Výrobné technológie

Výroba je hlavnou hnacou silou zamestnanosti a prosperity v EÚ, tvorí viac ako tri štvrtiny celosvetového vývozu EÚ a vytvára viac než 100 miliónov priamych a nepriamych pracovných miest. Hlavnou výzvou pre výrobné odvetvie EÚ je udržať si konkurencieschopnosť na celosvetovej úrovni vďaka inteligentnejším a lepšie prispôsobeným výrobkom s vyššou pridanou hodnotou a vyrobeným pri oveľa nižších nákladoch na energiu. Tvorivé a kultúrne vstupy budú mať zásadný význam pri tvorbe pridanej hodnoty.

Zdôvodnenie

V tomto štádiu sa v programe Horizont Európa opomínajú alebo minimalizujú horizontálne a organizačné aspekty, ktoré sa však výraznou mierou podieľajú na transformácii a konkurencieschopnosti priemyslu a v prípade ktorých potrebuje Európa viac vedeckých poznatkov a viac inovácií.

Pozmeňovací návrh 47

Príloha I Pilier II (strana 39)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

DÔVODOVÁ SPRÁVA

DÔVODOVÁ SPRÁVA

ČASŤ II – Príloha 1

ČASŤ II – Príloha 1

Bod 4 KLASTER KLÍMA, ENERGETIKA a MOBILITA

Bod 4 KLASTER KLÍMA, ENERGETIKA a MOBILITA

4.1.

Zdôvodnenie

4.1.

Zdôvodnenie

[…]

[…]

Činnosti v rámci tohto klastra prispievajú najmä k cieľom energetickej únie, ako aj digitálneho jednotného trhu, k cieľom programu pre zamestnanosť, rast a investície, posilneniu EÚ ako globálneho aktéra, novej stratégie priemyselnej politiky EÚ, obehového hospodárstva, iniciatívy v oblasti surovín, bezpečnostnej únie a mestskej agendy, ako aj spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a právnych ustanovení EÚ na zníženie hluku a znečistenia ovzdušia.

Činnosti v rámci tohto klastra prispievajú najmä k cieľom energetickej únie, ako aj digitálneho jednotného trhu, k cieľom programu pre zamestnanosť, rast a investície, posilneniu EÚ ako globálneho aktéra, novej stratégie priemyselnej politiky EÚ, obehového hospodárstva, modrého rastu, iniciatívy v oblasti surovín, bezpečnostnej únie a mestskej agendy, ako aj spoločnej poľnohospodárskej politiky , integrovanej námornej politiky a spoločnej rybárskej politiky EÚ a právnych ustanovení EÚ na zníženie hluku a znečistenia ovzdušia.

[…]

[…]

Zdôvodnenie

Moria a rybolov sú kľúčovými sektormi EÚ, preto je zásadne nevyhnutné zmieniť sa o týchto odvetviach.

Pozmeňovací návrh 48

Príloha I Pilier II – 4.2.5. Obce a mestá (strana 43)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Základné línie

Základné línie

[…]

[…]

kvalita života občanov, bezpečná mobilita, mestská sociálna inovácia, obehová a regeneračná kapacita miest, obmedzenie environmentálnej stopy a znečistenia,

kvalita života občanov, bezpečná mobilita, mestská sociálna inovácia, obehová a regeneračná kapacita miest, obmedzenie environmentálnej stopy a znečistenia,

 

občianska mobilizácia v mestách a regiónoch, demokratické výzvy environmentálnej a energetickej transformácie; akceptácia spoločnosťou a podpora zmien spojených s vývojom transformácie; zníženie nerovností súvisiacich s adaptáciou na zmenu klímy a environmentálnou a energetickou transformáciou,

[…]

[…]

Pozmeňovací návrh 49

Príloha I Pilier II, 5.2.4 Moria a oceány (strana 51)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Základné línie

Základné línie

[…]

[…]

modré hodnotové reťazce, mnohoraké využitie morského priestoru a rast odvetvia obnoviteľných zdrojov energie z morí a oceánov vrátane trvalo udržateľných mikro a makrorias,

modré hodnotové reťazce, mnohoraké využitie morského priestoru a rast námorných odvetví, ako je odvetvie obnoviteľných zdrojov energie z morí a oceánov vrátane trvalo udržateľných mikro a makrorias,

 

rozhrania pevnina/more v pobrežných oblastiach, udržateľnosť rôznych sektorov modrého hospodárstva vrátane morského rybolovu a akvakultúry a prímorského cestovného ruchu; systematické prístupy k udržateľnému rozvoju prístavných a pobrežných regiónov a miest; výzvy súvisiace s urbanizáciou a starnutím obyvateľstva v pobrežných oblastiach,

prírodné riešenia založené na dynamike morských a pobrežných ekosystémov,

prírodné riešenia založené na dynamike morských a pobrežných ekosystémov,

[…]

[…]

Pozmeňovací návrh 50

Príloha II Pilier II, 6.2.2. Globálne výzvy (strana 56)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

2.

Inkluzívna a bezpečná spoločnosť

2.

Inkluzívna a bezpečná spoločnosť

výskum v oblasti nerovnosti, chudoby a vylúčenia, sociálnej mobility, kultúrnej rozmanitosti a zručností, hodnotenie sociálnych, demografických a technologických zmien pre hospodárstvo a spoločnosť,

výskum v oblasti nerovnosti, chudoby a vylúčenia, sociálnej mobility, kultúrnej rozmanitosti a zručností, hodnotenie sociálnych, demografických a technologických zmien pre hospodárstvo a spoločnosť,

 

výskum týkajúci sa vzniku nerovností vo vzdelávaní a rozvoja systému vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý vytvára podmienky pre úspech a osobný rozvoj každého počas celého života,

podporovanie zachovania kultúrneho dedičstva,

podporovanie zachovania kultúrneho dedičstva,

[…]

[…]

Pozmeňovací návrh 51

Príloha I Pilier II (strany 57 a 58)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

5.

Potravinové a prírodné zdroje

5.

Potravinové a prírodné zdroje

[…]

[…]

referenčné laboratóriá EÚ pre kŕmne doplnkové látky, geneticky modifikované organizmy a materiály prichádzajúce do styku s potravinami,

referenčné laboratóriá EÚ pre kŕmne doplnkové látky, geneticky modifikované organizmy a materiály prichádzajúce do styku s potravinami,

 

Vedomostné centrum pre miestne potravinové sústavy,

Vedomostné centrum pre potravinové podvody a kvalitu potravín,

Vedomostné centrum pre potravinové podvody a kvalitu potravín.

Vedomostné centrum pre biohospodárstvo.

Vedomostné centrum pre biohospodárstvo.

Pozmeňovací návrh 52

Príloha I Činnosti programu, Pilier III – Otvorené inovácie, siedmy odsek (strany 60 a 61)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Aby Európa mohla stáť v čele tejto novej vlny prelomovej inovácie, musí splniť tieto súvisiace úlohy:

Aby Európa mohla stáť v čele tejto novej vlny prelomovej inovácie, musí splniť tieto súvisiace úlohy:

zlepšiť transformáciu vedy do inovácie s cieľom urýchliť prenos nápadov, technológií a talentov z výskumnej základne do startupov a priemyslu,

zlepšiť transformáciu vedy do inovácie s cieľom urýchliť prenos nápadov, technológií a talentov z výskumnej základne do startupov a priemyslu,

urýchliť priemyselnú transformáciu: Európsky priemysel zaostáva v osvojovaní si a rozširovaní nových technológií: 77 % mladých a veľkých spoločností v oblasti výskumu a vývoja je v USA alebo Ázii, zatiaľ čo len 16 % z nich sídli v Európe,

urýchliť priemyselnú transformáciu: Európsky priemysel zaostáva v osvojovaní si a rozširovaní nových technológií: 77 % mladých a veľkých spoločností v oblasti výskumu a vývoja je v USA alebo Ázii, zatiaľ čo len 16 % z nich sídli v Európe,

zvýšiť rizikové financovanie na preklenutie medzier vo financovaní: Pre inovátorov v Európe je ponuka rizikového financovania malá. Na to, aby sa prelomové inovácie pretavili do spoločností s vedúcim postavením vo svete, je rizikový kapitál rozhodujúci, avšak v porovnaní s USA a Áziou je objem týchto financií v Európe menej ako štvrtinový. Európa musí premostiť „údolia smrti“, keďže nápady a inovácie sa nedostávajú na trh pre priepasť medzi verejnou podporou a súkromnými investíciami, najmä pokiaľ ide o vysokorizikové prelomové inovácie a dlhodobé investície,

zvýšiť rizikové financovanie na preklenutie medzier vo financovaní: Pre inovátorov v Európe je ponuka rizikového financovania malá. Na to, aby sa prelomové inovácie pretavili do spoločností s vedúcim postavením vo svete, je rizikový kapitál rozhodujúci, avšak v porovnaní s USA a Áziou je objem týchto financií v Európe menej ako štvrtinový. Európa musí premostiť „údolia smrti“, keďže nápady a inovácie sa nedostávajú na trh pre priepasť medzi verejnou podporou a súkromnými investíciami, najmä pokiaľ ide o vysokorizikové prelomové inovácie a dlhodobé investície,

rozšíriť a zjednodušiť európsky priestor na financovanie a podporu výskumu a inovácie: Množstvo zdrojov financovania poskytuje inovátorom komplexné podmienky. Intervencia EÚ sa musí uskutočňovať v spolupráci a koordinácii s inými iniciatívami na európskej, národnej a regionálnej úrovni, vo verejnej aj súkromnej sfére, aby sa posilnili a zosúladili podporné kapacity a aby sa každý európsky inovátor v týchto podmienkach ľahko zorientoval,

rozšíriť a zjednodušiť európsky priestor na financovanie a podporu výskumu a inovácie: Množstvo zdrojov financovania poskytuje inovátorom komplexné podmienky. Intervencia EÚ sa musí uskutočňovať v spolupráci a koordinácii s inými iniciatívami na európskej, národnej a regionálnej úrovni, vo verejnej aj súkromnej sfére, aby sa posilnili a zosúladili podporné kapacity a aby sa každý európsky inovátor v týchto podmienkach ľahko zorientoval,

prekonať fragmentáciu inovačného ekosystému, Počet hotspotov v Európe sa síce zvyšuje, ale nie sú dobre prepojené. Spoločnosti s potenciálom medzinárodného rastu musia čeliť roztrieštenosti národných trhov, na ktorých sa hovorí rôznymi jazykmi a riadia sa inou podnikovou kultúrou a predpismi.

prekonať fragmentáciu inovačného ekosystému, Počet hotspotov v Európe sa síce zvyšuje, ale nie sú dobre prepojené. Spoločnosti s potenciálom medzinárodného rastu musia čeliť roztrieštenosti národných trhov, na ktorých sa hovorí rôznymi jazykmi a riadia sa inou podnikovou kultúrou a predpismi;

 

uznať územné ukotvenie vedy a inovácií a značný prínos regionálnych ekosystémov a inovačných centier, ktoré sú schopné rýchlej reakcie a stimulujú prelomové inovácie, aby sa zabezpečila kontinuita podpory transformácie hodnotových reťazcov v Európe a mobilizácie v záujme rozvoja zručností a ľudských zdrojov. Na tento účel by sa mali lepšie zohľadniť inteligentné špecializácie a ich siete .

Pozmeňovací návrh 53

Príloha I Činnosti programu, Pilier III – Otvorené inovácie, jedenásty odsek (strana 62)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Zatiaľ čo EIC bude priamo podporovať prelomové inovácie, celkové prostredie, v ktorom sa európske inovácie vyvíjajú a z ktorého pochádzajú, sa musí ďalej rozvíjať a podporovať: podpora inovácie v celej Európe a vo všetkých rozmeroch a formách, a to aj podľa možnosti vzájomne sa dopĺňajúcimi politikami a zdrojmi na úrovni EÚ a členských štátov, musí byť výsledkom spoločného európskeho snaženia. Týmto pilierom sa teda zabezpečujú tiež:

Zatiaľ čo EIC bude priamo podporovať prelomové inovácie, celkové prostredie, v ktorom sa európske inovácie vyvíjajú a z ktorého pochádzajú, sa musí ďalej rozvíjať a podporovať: podpora inovácie v celej Európe , jej členských štátoch a ich regiónoch a vo všetkých rozmeroch a formách, a to aj podľa možnosti vzájomne sa dopĺňajúcimi politikami a zdrojmi na miestnej a regionálnej úrovni, úrovni EÚ a členských štátov, musí byť výsledkom spoločného európskeho snaženia. Týmto pilierom sa teda zabezpečujú tiež:

obnovené a posilnené mechanizmy koordinácie a spolupráce s členskými štátmi a pridruženými krajinami, ale aj so súkromnými iniciatívami, s cieľom podporiť všetky typy európskych inovačných ekosystémov a ich aktérov,

obnovené a posilnené mechanizmy koordinácie a spolupráce s  miestnymi a regionálnymi orgánmi, členskými štátmi a pridruženými krajinami, ale aj so súkromnými iniciatívami, s cieľom podporiť všetky typy európskych inovačných ekosystémov a ich aktérov,

podpora Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) a znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS).

podpora Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) a znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS).

Pozmeňovací návrh 54

Príloha I Činnosti programu, Pilier III – Otvorené inovácie, Európska rada pre inováciu, časť 1.1 (strana 64)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Osobitná pozornosť sa bude venovať zabezpečeniu náležitej a efektívnej komplementárnosti s individuálnymi alebo sieťovo prepojenými iniciatívami členských štátov, a to aj vo forme európskeho partnerstva.

Osobitná pozornosť sa bude venovať zabezpečeniu náležitej a efektívnej komplementárnosti s individuálnymi alebo sieťovo prepojenými iniciatívami členských štátov a  regionálnymi ekosystémami a inovačnými centrami , a to aj vo forme európskeho partnerstva. v  záujme podporovaných projektov je cieľom nástrojov Prieskumník a Akcelerátor začleniť ich intervencie do súvislého reťazca podpory projektov; EIC bude viesť stály dialóg s národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi zodpovednými za inováciu s cieľom zabezpečiť dobrú komplementárnosť intervencií a maximalizovať prepojenia a spoluprácu, a to aj prostredníctvom spolufinancovaných programov. Tento dialóg je nevyhnutným predpokladom pre udeľovanie značiek excelentnosti zo strany EIC. Tento dialóg je nevyhnutným predpokladom pre udeľovanie značiek excelentnosti zo strany EIC.

Pozmeňovací návrh 55

Príloha I Pilier II (strana 66)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

1.1.3.

Ďalšie činnosti EIC

1.1.3.

Ďalšie činnosti EIC

EIC bude okrem toho vykonávať:

EIC bude okrem toho vykonávať:

služby obchodnej akcelerácie na podporu činností a opatrení v rámci nástrojov Prieskumník a Akcelerátor. Cieľom bude spojiť komunitu EIC, do ktorej patria inovátori s financovaním vrátane financovanej známky excelentnosti, s investormi, partnermi a verejnými obstarávateľmi. Poskytovať sa bude celý rad služieb inštruktorstva a mentorstva v rámci akcií EIC. Inovátorom sa poskytne prístup k medzinárodným sieťam potencionálnych partnerov, a to aj v priemysle, s cieľom doplniť hodnotový reťazec alebo rozvíjať trhové príležitosti a hľadať investorov či iné zdroje súkromných alebo podnikových financií. Činnosti budú zahŕňať živé podujatia (napr. sprostredkovateľské a prezentačné podujatia), ale aj vytvorenie nových či využitie existujúcich spoločných platforiem na určovanie zhody v úzkej spolupráci s finančnými sprostredkovateľmi s podporou InvestEU a so skupinou EIB. Týmito činnosťami sa podporí aj výmena skúseností ako zdroj vzdelávania v inovačnom ekosystéme, najmä s využitím členov poradnej rady EIC na vysokej úrovni a štipendistov EIC,

služby obchodnej akcelerácie na podporu činností a opatrení v rámci nástrojov Prieskumník a Akcelerátor. Cieľom bude spojiť komunitu EIC, do ktorej patria inovátori s financovaním vrátane financovanej známky excelentnosti, s investormi, partnermi a verejnými obstarávateľmi , ale aj s národnými a miestnymi subjektmi, ktoré podporujú inovácie a môžu dopĺňať podporu EIC a udržateľne pomáhať inovátorom . Poskytovať sa bude celý rad služieb inštruktorstva a mentorstva v rámci akcií EIC. Inovátorom sa poskytne prístup k medzinárodným sieťam potencionálnych partnerov, a to aj v priemysle, s cieľom doplniť hodnotový reťazec alebo rozvíjať trhové príležitosti a hľadať investorov či iné zdroje súkromných alebo podnikových financií. Činnosti budú zahŕňať živé podujatia (napr. sprostredkovateľské a prezentačné podujatia), ale aj vytvorenie nových či využitie existujúcich spoločných platforiem na určovanie zhody v úzkej spolupráci s finančnými sprostredkovateľmi s podporou InvestEU a so skupinou EIB. Týmito činnosťami sa podporí aj výmena skúseností ako zdroj vzdelávania v inovačnom ekosystéme, najmä s využitím členov poradnej rady EIC na vysokej úrovni a štipendistov EIC,

Pozmeňovací návrh 56

Príloha I Činnosti programu, Pilier III – Otvorené inovácie, Európska rada pre inováciu, časť 1.2.2 (strana 68)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

1.2.2

Programoví manažéri EIC

Komisia bude k riadeniu projektov s vysokým rizikom pristupovať proaktívne vďaka možnosti dostať sa k potrebnej expertíze.

1.2.2

Programoví manažéri EIC

Komisia bude k riadeniu projektov s vysokým rizikom pristupovať proaktívne vďaka možnosti dostať sa k potrebnej expertíze.

Komisia dočasne určí istý počet programových manažérov EIC, aby jej pomáhali s technologickou víziou a operačnými usmerneniami.

Komisia dočasne určí istý počet programových manažérov EIC, aby jej pomáhali s technologickou víziou a operačnými usmerneniami.

Programoví manažéri budú pochádzať z rôznych okruhov, a to aj z podnikov, univerzít, národných laboratórií a výskumných centier. Ich prínosom budú rozsiahle odborné poznatky z osobnej skúsenosti a roky pôsobenia v tejto oblasti. Pôjde o uznávaných vedúcich činiteľov, ktorí viedli viacodborové výskumné tímy alebo riadili veľké inštitucionálne programy a vedia, aké dôležité je komunikovať svoje vízie vytrvalo, kreatívne a v širšom ponímaní. Budú mať aj skúsenosti s dohliadaním na veľké rozpočty, čo si vyžaduje zmysel pre zodpovednosť.

Programoví manažéri budú pochádzať z rôznych okruhov, a to aj z  verejných subjektov špecializujúcich sa na inovácie, podnikov, univerzít, národných laboratórií a výskumných centier. Ich prínosom budú rozsiahle odborné poznatky z osobnej skúsenosti a roky pôsobenia v tejto oblasti. Pôjde o uznávaných vedúcich činiteľov, ktorí viedli viacodborové výskumné tímy alebo riadili veľké inštitucionálne programy a vedia, aké dôležité je komunikovať svoje vízie vytrvalo, kreatívne a v širšom ponímaní. Budú mať aj skúsenosti s dohliadaním na veľké rozpočty, čo si vyžaduje zmysel pre zodpovednosť.

Pozmeňovací návrh 57

Príloha I Činnosti programu, Pilier III – Otvorené inovácie, Európske inovačné ekosystémy, časť 2.1 (strana 70)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

2.1

Zdôvodnenie

2.1

Zdôvodnenie

S cieľom plne využiť potenciál inovácií s účasťou výskumných pracovníkov, podnikateľov, priemyslu a spoločnosti ako celku musí EÚ zlepšiť prostredie, v ktorom sa inováciám môže dariť na všetkých úrovniach. Znamená to prispievať k rozvoju efektívnych inovačných ekosystémov na úrovni EÚ a podporovať spoluprácu, vytváranie sietí a výmenu nápadov, financovania a zručností medzi národnými a miestnymi inovačnými ekosystémami.

S cieľom plne využiť potenciál inovácií s účasťou výskumných pracovníkov, podnikateľov, priemyslu a spoločnosti ako celku musí EÚ zlepšiť prostredie, v ktorom sa inováciám môže dariť na všetkých úrovniach. Znamená to prispievať k rozvoju efektívnych inovačných ekosystémov na úrovni EÚ a podporovať spoluprácu, vytváranie sietí a výmenu nápadov, financovania a zručností medzi národnými a miestnymi inovačnými ekosystémami.

EÚ sa musí zameriavať aj na vytváranie ekosystémov, ktoré podporujú sociálnu inováciu a inováciu verejného sektora, ako aj inováciu v súkromných podnikoch. Sektor verejnej správy sa musí skutočne inovovať a obnovovať, aby dokázal podporovať zmeny v regulácii a riadení potrebné na podporu rozsiahleho zavádzania nových technológií a zvládnutie rastúceho dopytu verejnosti po efektívnejšom a účinnejšom poskytovaní služieb. Sociálne inovácie sú rozhodujúce pre lepšie prospievanie našej spoločnosti.

EÚ sa musí zameriavať aj na vytváranie ekosystémov, ktoré podporujú sociálnu inováciu a  inováciu verejného, dobrovoľníckeho a neziskového sektora , ako aj inováciu v súkromných podnikoch. Tieto sektory sa musia skutočne inovovať a obnovovať, aby dokázali podporovať zmeny v regulácii a riadení potrebné na podporu rozsiahleho zavádzania nových technológií a zvládnutie rastúceho dopytu verejnosti po efektívnejšom a účinnejšom poskytovaní služieb. Sociálne inovácie sú rozhodujúce pre lepšie prospievanie našej spoločnosti.

Pozmeňovací návrh 58

Príloha I Činnosti programu, Pilier III – Otvorené inovácie, Európske inovačné ekosystémy, časť 2.2 (strany 70 a 71)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

2.2

Oblasti intervencie

2.2

Oblasti intervencie

Ako prvý krok Komisia usporiada fórum EIC verejných orgánov a subjektov členských štátov a pridružených krajín, ktoré zodpovedajú za národné inovačné politiky a programy s cieľom podporovať koordináciu a dialóg o vývoji inovačného ekosystému EÚ. Komisia v rámci tohto fóra EIC:

Ako prvý krok Komisia usporiada fórum EIC verejných orgánov a subjektov členských štátov , miest, regiónov a pridružených krajín, ktoré zodpovedajú za národné inovačné politiky a programy s cieľom podporovať koordináciu a dialóg o vývoji inovačného ekosystému EÚ. Komisia v rámci tohto fóra EIC:

bude diskutovať o vypracovaní právnych predpisov podporujúcich inováciu, a to prostredníctvom ďalšieho uplatňovania zásady inovácie a rozvoja inovatívnych prístupov v oblasti verejného obstarávania vrátane rozvíjania a zlepšovania nástroja verejného obstarávania inovácií na podporu inovácie. Stredisko pre monitorovanie inovácie vo verejnom sektore bude taktiež naďalej podporovať úsilie o vnútornú inováciu verejnej správy, a to súbežne s prepracovaným nástrojom politickej podpory,

bude diskutovať o vypracovaní právnych predpisov podporujúcich inováciu, a to prostredníctvom ďalšieho uplatňovania zásady inovácie a rozvoja inovatívnych prístupov v oblasti verejného obstarávania vrátane rozvíjania a zlepšovania nástroja verejného obstarávania inovácií na podporu inovácie. Stredisko pre monitorovanie inovácie vo verejnom sektore bude taktiež naďalej podporovať úsilie o vnútornú inováciu verejnej správy, a to súbežne s prepracovaným nástrojom politickej podpory,

podporí zosúladenie výskumno-inovačných programov s úsilím EÚ o konsolidáciu otvoreného trhu s kapitálovými tokmi a investíciami, ako napríklad rozvoj kľúčových rámcových podmienok v prospech inovácie v rámci únie kapitálových trhov,

podporí zosúladenie výskumno-inovačných programov s úsilím EÚ o konsolidáciu otvoreného trhu s kapitálovými tokmi a investíciami, ako napríklad rozvoj kľúčových rámcových podmienok v prospech inovácie v rámci únie kapitálových trhov,

zlepší koordináciu medzi národnými inovačnými programami a EIC s cieľom stimulovať operačné synergie a zabrániť prekrývaniu činností, a to prostredníctvom spoločného využívania údajov týkajúcich sa programov a ich implementácie, zdrojov a odborných poznatkov, analýz a monitorovania technologických a inovačných trendov a prepojením príslušných komunít inovátorov,

zlepší koordináciu medzi národnými , regionálnymi a miestnymi inovačnými programami a EIC s cieľom stimulovať operačné synergie a zabrániť prekrývaniu činností, a to prostredníctvom spoločného využívania údajov týkajúcich sa programov a ich implementácie, zdrojov a odborných poznatkov, analýz a monitorovania technologických a inovačných trendov a prepojením príslušných komunít inovátorov,

 

podporí identifikáciu, charakterizáciu, uznanie a podporu regionálnych ekosystémov a inovačných centier, ich prepojenie na inteligentné špecializácie a ich zblíženie v rámci konzorcií, ktoré môžu významne prispieť k dosiahnutiu cieľov programu a najmä jeho piliera Otvorená inovácia,

vytvorí spoločnú komunikačnú stratégiu zameranú na inovácie v EÚ. Zameriavať sa bude na stimuly pre najtalentovanejších inovátorov v EÚ, podnikateľov, najmä mladé hybné sily inovácie, malé a stredné podniky a startupy, a to aj z dosiaľ neobjavených kútov EÚ. Zdôrazní pridanú hodnotu EÚ, ktorú môžu inovátori v technickej, netechnickej a sociálnej oblasti priniesť občanom EÚ, aby sa z ich myšlienok a vízií stal prosperujúci podnik (hodnota/vplyv v sociálnej oblasti, zamestnanosť a rast, spoločenský pokrok).

vytvorí spoločnú komunikačnú stratégiu zameranú na inovácie v EÚ. Zameriavať sa bude na stimuly pre najtalentovanejších inovátorov v EÚ, podnikateľov, najmä mladé hybné sily inovácie, malé a stredné podniky a startupy, a to aj z dosiaľ neobjavených kútov EÚ. Zdôrazní pridanú hodnotu EÚ, ktorú môžu inovátori v technickej, netechnickej a sociálnej oblasti priniesť občanom EÚ, aby sa z ich myšlienok a vízií stal prosperujúci podnik (hodnota/vplyv v sociálnej oblasti, zamestnanosť a rast, spoločenský pokrok).

Realizáciou činností sa zabezpečí efektívna komplementárnosť medzi typmi opatrení EIC a ich osobitným zameraním na prelomové inovácie s činnosťami, ktoré vykonávajú členské štáty a pridružené krajiny, ale aj prostredníctvom súkromných iniciatív s cieľom podporiť všetky typy inovácie, nadviazať kontakt so všetkými inovátormi v celej EÚ a poskytnúť im lepšiu a adekvátnejšiu podporu.

Realizáciou činností sa zabezpečí efektívna komplementárnosť medzi typmi opatrení EIC a ich osobitným zameraním na prelomové inovácie s činnosťami, ktoré vykonávajú členské štáty , regióny a mestá a pridružené krajiny, ale aj prostredníctvom súkromných iniciatív s cieľom podporiť všetky typy inovácie, nadviazať kontakt so všetkými inovátormi v celej EÚ a poskytnúť im lepšiu a adekvátnejšiu podporu.

Zdôvodnenie

Mestá, regióny a ich inovačné ekosystémy by mali byť súčasťou jadra EIC.

Pozmeňovací návrh 59

Príloha I Činnosti programu, Pilier III – Otvorené inovácie, Európske inovačné ekosystémy, časť 2.2 (strana 71)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Na tento účel bude Európska únia:

Na tento účel bude Európska únia:

propagovať a spolufinancovať spoločné inovačné programy riadené orgánmi zodpovednými za verejné národné, regionálne alebo miestne inovačné politiky a programy, ku ktorým sa môžu pridružiť súkromné subjekty, ktoré podporujú inováciu a inovátorov. Takéto spoločné programy založené na základe dopytu sa môžu okrem iného zameriavať na podporu raných štádií a štúdií uskutočniteľnosti, spoluprácu akademickej obce s podnikmi, podporu kolaboratívneho výskumu malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti špičkových technológií, transfer technológií a poznatkov, internacionalizáciu malých a stredných podnikov, analýzu a rozvoj trhov, digitalizáciu malých a stredných podnikov pôsobiacich v technologicky nenáročnej oblasti, finančné nástroje na činnosti trhových inovácií alebo uvádzanie na trh, sociálnu inováciu. Môžu zahŕňať aj spoločné iniciatívy verejného obstarávania s cieľom umožniť, aby sa inovácie komerčne využívali vo verejnom sektore, najmä na podporu rozvoja nových politík. To by obzvlášť účinne mohlo stimulovať inováciu v oblasti služieb vo verejnom záujme a poskytovať trhové príležitosti európskym inovátorom.

propagovať a spolufinancovať spoločné inovačné programy riadené orgánmi zodpovednými za verejné národné, regionálne alebo miestne inovačné politiky a programy, ku ktorým sa môžu pridružiť súkromné subjekty, ktoré podporujú inováciu a inovátorov. Tieto spoločné programy môžu mať formu konzorcií, ktoré združujú regionálne ekosystémy a inovačné centrá. Takéto spoločné programy založené na základe dopytu sa môžu okrem iného zameriavať na podporu raných štádií a štúdií uskutočniteľnosti (vrátane ďalších výskumných činností umožňujúcich overenie koncepcie, demonštračné projekty a pilotné výrobné linky) , spoluprácu akademickej obce s podnikmi, podporu kolaboratívneho výskumu malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti špičkových technológií, transfer technológií a poznatkov, internacionalizáciu malých a stredných podnikov, analýzu a rozvoj trhov, digitalizáciu malých a stredných podnikov pôsobiacich v technologicky nenáročnej oblasti, finančné nástroje na činnosti trhových inovácií alebo uvádzanie na trh, sociálnu inováciu. Môžu zahŕňať aj spoločné iniciatívy verejného obstarávania s cieľom umožniť, aby sa inovácie komerčne využívali vo verejnom sektore, najmä na podporu rozvoja nových politík. To by obzvlášť účinne mohlo stimulovať inováciu v oblasti služieb vo verejnom záujme a poskytovať trhové príležitosti európskym inovátorom.

podporovať aj spoločné programy mentorstva, inštruktorstva, technickej pomoci a iných služieb, ktoré sa poskytujú inovátorom prostredníctvom sietí, ako napríklad sieť Enterprise Europe Network (EEN), klastrov, celoeurópskych platforiem, ako napríklad Startup Europe, miestnych verejných i súkromných aktérov v oblasti inovácie, najmä inkubátory a inovačné centrá, ktoré by okrem toho mohli byť prepojené, aby podporovali partnerstvá medzi inovátormi. Podporovať možno aj mäkké zručnosti pre inováciu vrátane sietí inštitúcií odborného vzdelávania a v úzkej spolupráci s Európskym inovačným a technologickým inštitútom,

podporovať aj spoločné programy mentorstva, inštruktorstva, technickej pomoci a iných služieb, ktoré sa poskytujú inovátorom prostredníctvom sietí, ako napríklad sieť Enterprise Europe Network (EEN), klastrov, celoeurópskych platforiem, ako napríklad Startup Europe, regionálnych a  miestnych verejných i súkromných aktérov v oblasti inovácie, najmä inkubátory a inovačné centrá, ktoré by okrem toho mohli byť prepojené, aby podporovali partnerstvá medzi inovátormi. Podporovať možno aj mäkké zručnosti pre inováciu vrátane sietí inštitúcií odborného vzdelávania a v úzkej spolupráci s Európskym inovačným a technologickým inštitútom,

Pozmeňovací návrh 60

Príloha I Činnosti programu, Pilier III – Otvorené inovácie, Európske inovačné ekosystémy, bod 2.2 (strana 71)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

EÚ bude realizovať aj opatrenia potrebné na ďalšie monitorovanie a podporovanie celkového inovačného prostredia a kapacity riadenia inovácie v Európe.

EÚ bude realizovať aj opatrenia potrebné na ďalšie monitorovanie a podporovanie celkového inovačného prostredia a kapacity riadenia inovácie v Európe.

 

Komisia spolu s mestami a regiónmi oživí fórum regionálnych ekosystémov a inovačných centier s cieľom zlepšiť vedomosti o podmienkach ich vzniku a úspechu, ich prínose k európskej vedeckej excelentnosti a dynamike inovácií a s cieľom uľahčiť a posilniť ich príspevok k implementácii programu a dosahovaniu jeho cieľov.

Podporné ekosystémové činnosti zrealizuje Komisia, ktorej v hodnotiacom procese bude pomáhať výkonná agentúra.

Podporné ekosystémové činnosti zrealizuje Komisia, ktorej v hodnotiacom procese bude pomáhať výkonná agentúra.

Pozmeňovací návrh 61

Príloha I Činnosti programu, Pilier III – Otvorené inovácie, Európsky inovačný a technologický inštitút, časť 3.1, druhý odsek (strana 72)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Stále sa treba usilovať o rozvoj ekosystémov, v ktorých môžu výskumní pracovníci, inovátori, priemyselné odvetvia a vlády ľahko spolupracovať.

Stále sa treba usilovať o rozvoj ekosystémov, v ktorých môžu výskumní pracovníci, inovátori, priemyselné odvetvia a vlády , ako aj miestne a regionálne orgány ľahko spolupracovať.

Pozmeňovací návrh 62

Príloha I Činnosti programu, Pilier III – Otvorené inovácie, Európsky inovačný a technologický inštitút, časť 3.1, štvrtý odsek 4, prvá veta (strana 72)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Vzhľadom na povahu a rozsah výziev v oblasti inovácie treba spojiť a mobilizovať aktérov a zdroje na európskej úrovni posilnením cezhraničnej spolupráce.

Vzhľadom na povahu a rozsah výziev v oblasti inovácie treba spojiť a mobilizovať aktérov a zdroje na európskej úrovni posilnením medziregionálnej a  cezhraničnej spolupráce.

Pozmeňovací návrh 63

Príloha I Činnosti programu, Pilier III – Otvorené inovácie, Európsky inovačný a technologický inštitút, časť 3.2.1 (strany 72 a 73)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

3.2

Oblasti intervencie

3.3

Oblasti intervencie

3.2.1

Udržateľné inovačné ekosystémy v celej Európe

EIT bude zohrávať významnejšiu úlohu pri posilňovaní udržateľných inovačných ekosystémov v celej Európe. Bude naďalej fungovať najmä prostredníctvom svojich znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) a rozsiahlych európskych partnerstiev na riešenie osobitných spoločenských výziev. Bude posilňovať súvisiace inovačné ekosystémy podporou integrácie výskumu, inovácií a vzdelávania. Okrem toho prispeje k odstráneniu existujúcich nedostatkov inovačnej výkonnosti v celej Európe rozšírením svojho regionálneho inovačného programu (EIT RIS). EIT bude spolupracovať s inovačnými ekosystémami, ktoré vykazujú vysoký inovačný potenciál, na základe stratégie, tematického zosúladenia a v úzkej súčinnosti so stratégiami pre inteligentnú špecializáciu a príslušnými platformami.

3.2.1

Udržateľné inovačné ekosystémy v celej Európe

EIT bude zohrávať významnejšiu úlohu pri posilňovaní udržateľných inovačných ekosystémov v celej Európe. Bude naďalej fungovať najmä prostredníctvom svojich znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) a rozsiahlych európskych partnerstiev na riešenie osobitných spoločenských výziev. Bude posilňovať súvisiace inovačné ekosystémy podporou integrácie výskumu, inovácií a vzdelávania. Okrem toho prispeje k odstráneniu existujúcich nedostatkov inovačnej výkonnosti v celej Európe rozšírením svojho regionálneho inovačného programu (EIT RIS). EIT bude spolupracovať s inovačnými ekosystémami, najmä s regionálnymi ekosystémami a inovačnými centrami, ktoré vykazujú vysoký inovačný potenciál, na základe stratégie, tematického zosúladenia a v úzkej súčinnosti so stratégiami pre inteligentnú špecializáciu a príslušnými platformami.

Pozmeňovací návrh 64

Príloha I Činnosti programu, Pilier III – Otvorené inovácie, Európsky inovačný a technologický inštitút, časť 3.2.4 (strana 74)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Základné línie

Základné línie

spolupráca s EIT pri zefektívnení podpory (t. j. financovanie a služby) ponúkanej mimoriadne inovačným podnikom vo fáze startupu aj rozširovania, najmä prostredníctvom ZIS,

spolupráca s EIT pri zefektívnení podpory (t. j. financovanie a služby) ponúkanej mimoriadne inovačným podnikom vo fáze startupu aj rozširovania, najmä prostredníctvom ZIS,

plánovanie a vykonávanie činností EIT s cieľom maximalizovať synergie a komplementárnosť s činnosťami v rámci piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu,

plánovanie a vykonávanie činností EIT s cieľom maximalizovať synergie a komplementárnosť s činnosťami v rámci piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu,

spolupráca s členskými štátmi EÚ na národnej úrovni, nadviazanie štruktúrovaného dialógu a koordinácia úsilia s cieľom umožniť synergie s existujúcimi vnútroštátnymi iniciatívami, aby sa mohli identifikovať, vymieňať a šíriť osvedčené postupy a poznatky,

spolupráca s členskými štátmi EÚ na národnej úrovni a s  miestnymi a regionálnymi orgánmi , nadviazanie štruktúrovaného dialógu a koordinácia úsilia s cieľom umožniť synergie s existujúcimi vnútroštátnymi , regionálnymi a miestnymi iniciatívami, aby sa mohli identifikovať, vymieňať a šíriť osvedčené postupy a poznatky.

Pozmeňovací návrh 65

Príloha I Činnosti programu, Posilnenie európskeho výskumného priestoru, štvrtý odsek (strana 76)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Niektorí považujú výskum a inováciu za vzdialené a elitárske koncepcie bez jasného prínosu pre občanov, čím vyvolávajú postoje brániace vytváraniu a využívaniu inovačných riešení a skepticizmus voči verejným politikám založeným na dôkazoch. Situácia si preto vyžaduje lepšie prepojenia medzi vedcami, občanmi a tvorcami politík, ako aj dôraznejšie prístupy k samotnému zhromažďovaniu vedeckých dôkazov.

Tieto rozdiely a nerovnosti v prístupe k výskumu a inováciám mohli spôsobiť narušenie dôvery občanov, ale niektorí považujú aj výskum a inováciu za vzdialené a elitárske koncepcie bez jasného prínosu pre občanov, čím vyvolávajú postoje brániace vytváraniu a využívaniu inovačných riešení a skepticizmus voči verejným politikám založeným na dôkazoch. Situácia si preto vyžaduje riešenie zistených rozdielov a  lepšie prepojenia medzi vedcami, občanmi a tvorcami politík, ako aj dôraznejšie prístupy k samotnému zhromažďovaniu vedeckých dôkazov.

Pozmeňovací návrh 66

Príloha I Činnosti programu, Posilnenie európskeho výskumného priestoru, piaty odsek (strana 76)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

EÚ teraz musí zvýšiť kvalitu a vplyv svojho výskumno-inovačného systému, čo si vyžaduje aktualizáciu Európskeho výskumného priestoru (EVP) a lepšiu podporu z rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie. Potrebný je najmä dobre integrovaný súbor opatrení EÚ spolu s reformami a posilnením výkonu na vnútroštátnej úrovni (ku ktorým môžu prispieť stratégie pre inteligentnú špecializáciu podporované v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja) a na druhej strane inštitucionálne zmeny v rámci organizácií, ktoré financujú a vykonávajú výskum, vrátane univerzít. Kombináciou úsilia na úrovni EÚ možno využívať synergie a možno nájsť potrebný rozsah na dosiahnutie efektívnejších a účinnejších reforiem národnej politiky.

EÚ teraz musí zvýšiť kvalitu a vplyv svojho výskumno-inovačného systému, čo si vyžaduje aktualizáciu Európskeho výskumného priestoru (EVP) a lepšiu podporu z rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie. Potrebný je najmä dobre integrovaný súbor opatrení EÚ spolu s reformami a posilnením výkonu na vnútroštátnej , regionálnej a miestnej úrovni (ku ktorým môžu prispieť stratégie pre inteligentnú špecializáciu podporované v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja) a na druhej strane inštitucionálne zmeny v rámci organizácií, ktoré financujú a vykonávajú výskum, vrátane univerzít. Kombináciou úsilia na úrovni EÚ možno využívať synergie a možno nájsť potrebný rozsah na dosiahnutie efektívnejších a účinnejších reforiem národnej , regionálnej a miestnej politiky.

Pozmeňovací návrh 67

Príloha I Činnosti programu, Posilnenie európskeho výskumného priestoru, šiesty odsek (strana 76)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Činnosti podporované v rámci tejto časti sú zamerané na politické priority EVP, z ktorých vychádzajú všetky zložky Európskeho horizontu. Činnosti možno stanoviť aj v záujme cirkulácie mozgov v rámci EVP prostredníctvom mobility výskumných pracovníkov a inovátorov.

Činnosti podporované v rámci tejto časti sú zamerané na politické priority EVP, z ktorých vychádzajú všetky zložky Európskeho horizontu. Činnosti možno stanoviť aj v záujme cirkulácie mozgov v rámci EVP prostredníctvom mobility výskumných pracovníkov a inovátorov. Ďalšie činnosti sa môžu zamerať na podporu vzniku, štruktúrovania a excelentnosti nových regionálnych ekosystémov a inovačných centier v členských štátoch a regiónoch, ktoré zaostávajú v rozvoji výskumu a inovácií.

Pozmeňovací návrh 68

Príloha I Činnosti programu, Posilnenie európskeho výskumného priestoru, Zdieľanie excelentnosti (strana 78)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Základné línie

Základné línie

vytváranie tímov na založenie nových centier excelentnosti alebo zlepšovanie existujúcich centier v oprávnených krajinách, rozvíjanie partnerstiev medzi vedúcimi vedeckými inštitúciami a partnerskými inštitúciami,

vytváranie tímov na založenie nových regionálnych ekosystémov a inovačných centier a  nových centier excelentnosti alebo zlepšovanie existujúcich centier v oprávnených krajinách, rozvíjanie partnerstiev medzi vedúcimi vedeckými inštitúciami a partnerskými inštitúciami,

vytváranie partnerstiev s cieľom výrazne posilniť univerzitu alebo výskumnú organizáciu z oprávnenej krajiny v určitej oblasti tým, že sa prepojí s poprednými medzinárodnými výskumnými inštitúciami z iných členských štátov alebo pridružených krajín,

vytváranie partnerstiev s cieľom výrazne posilniť univerzitu alebo výskumnú organizáciu z oprávnenej krajiny v určitej oblasti tým, že sa prepojí s poprednými medzinárodnými výskumnými inštitúciami z iných členských štátov alebo pridružených krajín,

predsedovia EVP, ktorí by podporili univerzity alebo výskumné organizácie, pokiaľ ide o prilákanie a udržanie si kvalitných ľudských zdrojov pod vedením výnimočného výskumného pracovníka a manažéra výskumu („vedúci výskumný pracovník EVP“), a na vykonávanie štrukturálnych zmien s cieľom dosiahnuť udržateľnú excelentnosť,

predsedovia EVP, ktorí by podporili univerzity alebo výskumné organizácie, pokiaľ ide o prilákanie a udržanie si kvalitných ľudských zdrojov pod vedením výnimočného výskumného pracovníka a manažéra výskumu („vedúci výskumný pracovník EVP“), a na vykonávanie štrukturálnych zmien s cieľom dosiahnuť udržateľnú excelentnosť,

európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (COST), zavedenie ambicióznych podmienok začlenenia oprávnených krajín a ďalších opatrení na zabezpečenie vytvárania vedeckých sietí, budovania kapacít a podpory kariérneho rastu výskumných pracovníkov z týchto cieľových krajín, 80 % z celkového rozpočtu COST bude určených na činnosti, ktoré sú plne v súlade s cieľmi tejto oblasti intervencie.

európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (COST), zavedenie ambicióznych podmienok začlenenia oprávnených krajín a ďalších opatrení na zabezpečenie vytvárania vedeckých sietí, budovania kapacít a podpory kariérneho rastu výskumných pracovníkov z týchto cieľových krajín, 80 % z celkového rozpočtu COST bude určených na činnosti, ktoré sú plne v súlade s cieľmi tejto oblasti intervencie.

 

medziregionálna spolupráca v oblasti zdieľaných inteligentných špecializácií a medzi regionálnymi ekosystémami a inovačnými centrami, a to podporovaním a uľahčením zapojenia rozvíjajúcich sa a rozvojových ekosystémov.

Pozmeňovací návrh 69

Príloha I Činnosti programu, Posilnenie európskeho výskumného priestoru, Reforma a posilnenie výskumno-inovačného systému EÚ (strana 80)

Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Reformy politík na národnej úrovni sa budú vzájomne posilňovať vďaka rozvoju politických iniciatív na úrovni EÚ, výskumu, vytváraniu sietí, partnerstvám, koordinácii, získavaniu údajov, monitorovaniu a hodnoteniu.

Reformy politík na národnej , regionálnej a miestnej úrovni sa budú vzájomne posilňovať vďaka rozvoju politických iniciatív na úrovni EÚ, výskumu, vytváraniu sietí, partnerstvám, koordinácii, získavaniu údajov, monitorovaniu a hodnoteniu.

Základné línie

Základné línie

posilnenie informačnej základne výskumnej a inovačnej politiky s cieľom lepšie pochopiť odlišné rozmery a zložky národných výskumno-inovačných systémov vrátane faktorov, vplyvov a súvisiacich politík,

posilnenie informačnej základne výskumnej a inovačnej politiky s cieľom lepšie pochopiť odlišné rozmery a zložky národných , regionálnych a miestnych výskumno-inovačných systémov vrátane faktorov, vplyvov a súvisiacich politík,

prognostické činnosti na participatívne predvídanie vznikajúcich potrieb v rámci spolupráce a spolunavrhovania s národnými agentúrami a progresívnymi zainteresovanými stranami, na základe pokroku v prognostickej metodike, ktorý zvyšuje relevantnosť výsledkov z hľadiska politiky, pri súbežnom využívaní synergií v rámci i nad rámec programu,

prognostické činnosti na participatívne predvídanie vznikajúcich potrieb v rámci spolupráce a spolunavrhovania s národnými , miestnymi a regionálnymi agentúrami a progresívnymi zainteresovanými stranami, na základe pokroku v prognostickej metodike, ktorý zvyšuje relevantnosť výsledkov z hľadiska politiky, pri súbežnom využívaní synergií v rámci i nad rámec programu,

urýchlenie prechodu na otvorenú vedu prostredníctvom monitorovania, analýzy a podpory rozvoja a využívania politík a postupov otvorenej vedy na úrovni členských štátov, regiónov, inštitúcií a výskumných pracovníkov tak, aby sa maximalizovali synergie a súdržnosť na úrovni EÚ,

urýchlenie prechodu na otvorenú vedu prostredníctvom monitorovania, analýzy a podpory rozvoja a využívania politík a postupov otvorenej vedy na úrovni členských štátov, regiónov, miest, inštitúcií a výskumných pracovníkov tak, aby sa maximalizovali synergie a súdržnosť na úrovni EÚ,

podpora reformy národnej výskumnej a inovačnej politiky, a to aj prostredníctvom posilneného súboru služieb nástroja politickej podpory (napr. partnerské preskúmanie, osobitné podporné činnosti, činnosti vzájomného učenia a vedomostné centrum) pre členské štáty a pridružené krajiny pri zachovaní synergie so službou na podporu štrukturálnych reforiem a nástrojom na realizáciu reforiem,

podpora reformy národnej , regionálnej a miestnej výskumnej a inovačnej politiky, a to aj prostredníctvom posilneného súboru služieb nástroja politickej podpory (napr. partnerské preskúmanie, osobitné podporné činnosti, činnosti vzájomného učenia a vedomostné centrum) pre členské štáty , regióny a mestá a pridružené krajiny pri zachovaní synergie so službou na podporu štrukturálnych reforiem a nástrojom na realizáciu reforiem,

 

podpora vytvárania, štruktúrovania a rozvoja regionálnych ekosystémov a inovačných centier. v prípade spoločnej žiadosti členského štátu a miestnych a regionálnych orgánov sa môže uskutočniť osobitná spolupráca medzi Komisiou a týmito národnými, regionálnymi a miestnymi subjektmi s cieľom posilniť význam využívania EFRR a ESF+ v oblasti výskumu a inovácií, uľahčiť prístup k programu Horizont Európa a posilniť synergie medzi rôznymi fondmi a rámcovým programom, napríklad v rámci nových európskych partnerstiev a spolufinancovaných programov. Útvary a agentúry Komisie zodpovedné za vykonávanie programu Horizont Európa sa na tejto iniciatíve priamo podieľajú;

II.   POLITICKÉ ODPORÚČANIA

EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV

1.

opätovne vyzýva na holistický prístup k finančnému úsiliu Únie v oblasti výskumu, odbornej prípravy a inovácií, ktorý v rozpočtových činnostiach v súčasnosti chýba;

2.

domnieva sa, že úroveň zdrojov pridelených na program Horizont Európa je v súčasnom rozpočtovom kontexte uspokojivá a že iba výrazné zvýšenie rozpočtu Únie by mohlo odôvodniť opätovné posúdenie, ktoré by sa potom malo zamerať na pilier III a na časť Posilnenie európskeho výskumného priestoru;

3.

je znepokojený rizikom prehlbovania nerovností medzi mestami a regiónmi, ktoré vo veľkej miere využívajú rámcový program pre výskum a inovácie, ktorého rozpočet sa zvýši, a ostatnými, ktoré budú musieť znášať následky nižších rozpočtov politiky súdržnosti, opakuje, že podľa článku 174 ZFEÚ Únia rozvíja a uskutočňuje činnosti vedúce k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; varuje pred nedostatočnosťou prijatých opatrení na zmenšenie rozdielov medzi regiónmi na riešenie problémov vrátane demografických výziev a na podporu prístupu pre všetkých k programu Horizont Európa;

4.

vyzýva na skutočné zohľadnenie rozloženia excelentnosti medzi všetky členské štáty a regióny Únie s cieľom zlepšiť úroveň vedeckej excelentnosti v Európe ako celku, a nielen v niekoľkých veľkých regiónoch a metropolách;

5.

zdôrazňuje pokrok, ktorý sa v programe Horizont Európa dosiahol pri zohľadňovaní miestnych a regionálnych okolností v oblasti inovácie, ale vyjadruje veľké poľutovanie nad pretrvávajúcim odmietaním uznať územné zakotvenie vedeckej excelentnosti, prínos regionálnych ekosystémov a inovačných centier k dynamike Únie a úlohu miestnych a regionálnych orgánov pri tvorbe programov a vykonávaní politík v oblasti výskumu a inovácií; domnieva sa, že zavedenie formálneho vymedzenia regionálnych ekosystémov a inovačných centier je nevyhnutným predpokladom ich účinného začlenenia;

6.

dôrazne požaduje plnú účasť miestnych a regionálnych orgánov na vykonávaní strategického plánovania, ktoré bude usmerňovať vykonávanie programu Horizont Európa, a začlenenie stratégií pre inteligentnú špecializáciu do tohto rámca;

7.

považuje za potrebné uznať územné vplyvy ako podstatné prvky pojmu vplyv na hodnotenie programu a projektov;

8.

považuje za nevyhnutné jasne uviesť nevyhnutné prepojenie medzi európskymi, národnými, regionálnymi a miestnymi politikami v oblasti inovácie, ako aj to, aby sa miestne a regionálne orgány stali zainteresovanými stranami na fóre Európskej rady pre inováciu;

9.

plne podporuje nové európske partnerstvá a spolufinancované akcie, ktoré sa môžu stať uprednostňovanými nástrojmi financovania medziregionálnej spolupráce a programov vedených konzorciami regionálnych ekosystémov a inovačných centier (územný prístup); žiada, aby sa významná časť programu Horizont Európa implementovala prostredníctvom týchto možností, najmä v rámci pilierov II a III;

10.

požaduje, aby všetky finančné prostriedky mobilizované na spolufinancovanie akcie alebo akčného programu vychádzajúceho z programu Horizont Európa podliehali právnym predpisom vzťahujúcim sa na tento program, najmä tým, ktoré sa týkajú štátnej pomoci;

11.

považuje za nevyhnutné poskytnúť presný rámec pre synergie medzi rôznymi fondmi a rámcovým programom na základe zásady súdržnosti, doplnkovosti, zlučiteľnosti, spoluvytvárania a uznania skupín miestnych subjektov; zdôrazňuje kľúčovú povahu účinného prístupu k spoluvytváraniu, najmä pokiaľ ide o zavádzanie známky excelentnosti;

12.

rozhodne nesúhlasí s tým, aby členské štáty systematicky rozhodovali o možnosti presunu časti finančných prostriedkov politiky súdržnosti do programu Horizont Európa; dôrazne trvá na tom, že túto možnosť by mal uplatňovať príslušný riadiaci orgán a opatrenia na mobilizáciu týchto finančných prostriedkov by sa mali dohodnúť spoločne medzi týmto orgánom a Komisiou a malo by sa nimi zaručiť vrátenie týchto finančných prostriedkov do príslušnej zemepisnej oblasti;

13.

zdôrazňuje dôležitosť a význam podpornej akcie pre „európske inovačné ekosystémy“ plánovanej v rámci piliera III; požaduje, aby sa výrazne zvýšil jej rozpočet a aby sa tento prístup zameral najmä na regionálne ekosystémy a inovačné centrá;

14.

vyjadruje znepokojenie nad rizikami banalizovania „misií“ v rámci piliera II a vyzýva na návrat k operačnému prístupu a prístupu spoluvytvárania, ktorý bol navrhnutý v správe Pascala Lamyho; je tiež znepokojený nedostatočným postavením humanitných a spoločenských vied; požaduje rozšírenie tém, na ktoré sa vzťahuje klaster Inkluzívna a bezpečná spoločnosť.

15.

požaduje, aby sa v rámci klastra Potravinové a prírodné zdroje uprednostnil v oblasti poľnohospodárstva výskum o agroekologických a agrolesníckych výrobných metódach, ako aj rozvoj miestnych potravinových sústav;

16.

uznáva, že návrhy Komisie sú v súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality; zdôrazňuje, že zohľadnenie návrhov uvedených v tejto správe je dôležité z hľadiska praktického uplatnenia záverov práce osobitnej skupiny pre subsidiaritu.

V Bruseli 9. októbra 2018

Predseda Európskeho výboru regiónov

Karl-Heinz LAMBERTZ