15.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 435/93


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 435/04)

ESO (1)

Odkaz na normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(5)

CEN

EN ISO 3381:2011

Železnice. Akustika. Meranie hluku v koľajových vozidlách (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Železnice. Nápravové skrine. Valivé ložiská

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Železnice. Nápravové skrine. Mazivá na mazanie

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Železnice. Nápravové skrine. Skúška výkonnosti

 

 

CEN

EN 12663-1:2010+A1:2014

Železnice. Konštrukčné požiadavky na skrine koľajových vozidiel. Časť 1: Rušne a koľajové vozidlá pre osobnú dopravu (a alternatívne spôsoby pre nákladné vagóny)

EN 12663-1:2010

Poznámka 2.1

8.7.2016

CEN

EN 12663-2:2010

Železnice. Konštrukčné požiadavky na skrine koľajových vozidiel. Časť 2: Nákladné vozne

 

 

CEN

EN 12665:2011

Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie

 

 

CEN

EN 13103:2009+A2:2012

Železnice. Nápravy a podvozky. Nehnané nápravy. Konštrukčný návrh

EN 13103:2009+A1:2010

Poznámka 2.1

31.1.2013

CEN

EN 13104:2009+A2:2012

Železnice. Nápravy a podvozky. Hnacie nápravy. Konštrukčný návrh

EN 13104:2009+A1:2010

Poznámka 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13129:2016

Železnice. Klimatizácia v koľajových vozidlách na prepravu cestujúcich na hlavných tratiach. Parametre pohody a typové skúšky

 

 

CEN

EN 13145:2001+A1:2011

Železnice. Trať. Drevené priečne a výhybkové podvaly

 

 

CEN

EN 13230-1:2016

Železnice. Koľaj. Betónové podvaly v koľaji a vo výhybkách. Časť 1: Všeobecné požiadavky

EN 13230-1:2009

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 13230-2:2016

Železnice. Koľaj. Betónové podvaly v koľaji a vo výhybkách. Časť 2: Predpäté monolitické podvaly

EN 13230-2:2009

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 13230-3:2016

Železnice. Koľaj. Betónové podvaly v koľaji a vo výhybkách. Časť 3: Dvojblokové vystužené podvaly

EN 13230-3:2009

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 13230-4:2009

Železnice. Koľaj. Betónové podvaly v koľaji a vo výhybkách. Časť 4: Predpäté podvaly vo výhybkách a križovatkách

 

 

CEN

EN 13232-2:2003+A1:2011

Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 2: Požiadavky na návrh geometrickej polohy

 

 

CEN

EN 13232-3:2003+A1:2011

Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 3: Požiadavky na vzájomné pôsobenie kolesa a koľajnice

 

 

CEN

EN 13232-4:2005+A1:2011

Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 4: Prestavenie, uzávorovanie a kontrola polohy

 

 

CEN

EN 13232-5:2005+A1:2011

Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 5: Výhybky

 

 

CEN

EN 13232-6:2005+A1:2011

Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 6: Pevná jednoduchá a dvojitá srdcovka

 

 

CEN

EN 13232-7:2006+A1:2011

Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 7: Pohyblivé srdcovky

 

 

CEN

EN 13232-8:2007+A1:2011

Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 8: Dilatačné zariadenia

 

 

CEN

EN 13232-9:2006+A1:2011

Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 9: Usporiadanie výhybky

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Dvojkolesia. Výrobné požiadavky

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Kolesá. Výrobné požiadavky

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Kolesá. Požiadavky na výrobok

 

 

CEN

EN 13272:2012

Železnice. Elektrické osvetlenie v koľajových vozidlách verejnej dopravy

 

 

CEN

EN 13481-2:2012+A1:2017

Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti systémov upevnenia. Časť 2: Systémy upevnenia pre betónové podvaly

EN 13481-2:2012

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 13481-3:2012

Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti upevňovacích systémov. Časť 3: Upevnenie koľajníc na drevených podvaloch

 

 

CEN

EN 13481-5:2012+A1:2017

Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti systémov upevnenia. Časť 5: Systémy upevnenia pre pevnú jazdnú dráhu s koľajnicami na povrchu alebo zapustenými v žliabku

EN 13481-5:2012

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 13481-7:2012

Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti upevňovacích systémov. Časť 7: Špeciálne systémy upevnenia výhybiek, križovatiek a prídržníc

 

 

CEN

EN 13674-1:2011+A1:2017

Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 1: Širokopätné symetrické koľajnice nad 46 kg/m

EN 13674-1:2011

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 2: Výhybky a križovatky používané pri širokopätných koľajniciach 46 kg/m a viac

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 3: Prídržnica

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Kolesá. Obrys jazdnej plochy kolesa

 

 

CEN

EN 13749:2011

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Metódy stanovenia konštrukčných požiadaviek na rámy podvozkov

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Železnice. Koľaj. Parametre návrhu usporiadania koľaje. Rozchod 1 435  mm a väčší. Časť 1: Koľaj

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Železnice. Koľaj. Parametre návrhu usporiadania koľaje. Rozchod 1 435  mm a širší. Časť 2: Výhybky a križovania a porovnateľné situácie geometrickej polohy koľaje s náhlou zmenou krivosti

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Železnice. Koľaj. Časť 5: Úrovne geometrickej kvality

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Monoblokové kolesá. Postup technického schvaľovania. Časť 1: Kované a valcované kolesá

EN 13979-1:2003+A1:2009

Poznámka 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2017

Železnice. Koľaj. Traťové stroje na stavbu a údržbu tratí. Časť 1: Technické požiadavky na chod

EN 14033-1:2011

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Železnice. Aerodynamika. Časť 4: Požiadavky a skúšobné postupy na aerodynamiku na otvorenej trati

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Železnice. Aerodynamika. Časť 5: Požiadavky a skúšobné postupy na aerodynamiku v tuneloch

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Železnice. Aerodynamika. Časť 6: Požiadavky a skúšobné postupy pre posudzovanie bočného vetra

 

 

CEN

EN 14198:2016

Železnice. Brzdenie. Požiadavky na brzdovú sústavu vlakov ťahaných rušňom

 

 

CEN

EN 14531-1:2015

Železnice. Metódy výpočtu zábrzdných dráh, brzdných dráh a zaisťovacieho brzdenia. Časť 1: Všeobecné algoritmy využívajúce priemerné hodnoty pre výpočet vlakových súprav a jednotlivých vozidiel

EN 14531-6:2009

Poznámka 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14531-2:2015

Železnice. Metódy výpočtu zábrzdných dráh, brzdných dráh a zaisťovacieho brzdenia. Časť 2: Postup výpočtu pre vlakové súpravy alebo jednotlivé vozidlá

EN 14531-6:2009

Poznámka 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14535-1:2005+A1:2011

Železnice. Brzdové kotúče pre železničné koľajové vozidlá. Časť 1: Brzdové kotúče lisované pod tlakom alebo za tepla na dvojkolesie, prípadne hnaciu nápravu, požiadavky na rozmery a kvalitu

 

 

CEN

EN 14535-2:2011

Železnice. Brzdové kotúče pre železničné vozidlá. Časť 2: Brzdové kotúče namontované na koleso, rozmery a požiadavky na kvalitu

 

 

CEN

EN 14535-3:2015

Železnice. Brzdové kotúče pre železničné vozidlá. Časť 2: Brzdové kotúče, brzdný výkon a trecie dvojice, klasifikácia

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Železnice. Koľaj. Odporové zváranie koľajníc. Časť 2: Nové kvality koľajníc R220, R260, R260Mn, R350HT zvárané na pevných zariadeniach

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Železnice. Priame a rohové koncové kohúty hlavného a napájacieho potrubia brzdy

 

 

CEN

EN 14752:2015

Železnice. Dverové systémy pre koľajové vozidlá

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Železnice. Klimatizácia kabín rušňovodiča. Časť 1: Parametre poh

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Železnice. Klimatizácia kabín rušňovodiča. Časť 2: Typové skúšky

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Železnice. Mazanie na nápravové ložisko. Časť 1: Metóda skúšky schopnosti mazať

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Železnice. Mastivá na nápravové ložisko. Časť 2: Metóda skúšania mechanickej stability pri rýchlosti vozidiel 200 km/h

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Železnice. Ťažné spriahadlo. Požiadavky na výkonnosť, špecifickú geometriu prepojenia a metódy skúšania

 

 

CEN

EN 15153-1:2013+A1:2016

Železnice. Vonkajšie viditeľné a počuteľné výstražné zariadenia pre vlaky. Časť 1: Čelné, návestné a koncové svetlá

EN 15153-1:2013

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 15153-2:2013

Železnice. Vonkajšie viditeľné a akustické výstražné zariadenia pre vysokorýchlostné vlaky. Časť 2: Výstražná húkačka

 

 

CEN

EN 15220:2016

Železnice. Indikátory bŕzd

EN 15220-1:2008+A1:2011

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Železnice. Požiadavky na odolnosť skríň železničných vozidiel proti nárazu

 

 

CEN

EN 15273-2:2013+A1:2016

Železnice. Priechodné prierezy a obrysy. Časť 2: Obrysy koľajových vozidiel

EN 15273-2:2013

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 15273-3:2013+A1:2016

Železnice. Priechodné prierezy a obrysy. Časť 3: Priechodné prierezy

EN 15273-3:2013

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Železnice. Metóda stanovenia ekvivalentnej kúžeľovitosti

 

 

CEN

EN 15313:2016

Železnice. Prevádzkové požiadavky na dvojkolesie v prevádzke. Údržba dvojkolesia vozidla v prevádzke a mimo vozidla

EN 15313:2010

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Železnice. Brzdenie. Rozvádzače

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Železnice. Riadenie medzi kolesom a koľajnicou. Mastenie okolesníkov

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Železnice. Monitorovanie stavu ložisk. Výkonové požiadavky. Časť 1: Traťové zariadenia

 

 

CEN

EN 15437-2:2012

Železnice. Monitorovanie stavu ložísk. Výkonové požiadavky. Časť 2: Vozidlové zariadenia na monitorovanie teploty

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Železnice. Emisie hluku. Charakteristika dynamických vlastností úsekov tratí pre meranie hluku

 

 

CEN

EN 15528:2015

Železnice. Kategórie tratí na zvládnutie rozhrania medzi medznými zaťaženiami vozidiel a infraštruktúrou

EN 15528:2008+A1:2012

Poznámka 2.1

8.7.2016

CEN

EN 15551:2017

Železnice. Železničné koľajové vozidlá. Nárazníky

EN 15551:2009+A1:2010

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 15566:2016

Železnice. Koľajové vozidlá. Ťahadlové ústrojenstvo a závitové spriahadlo

EN 15566:2009+A1:2010

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 15594:2009

Železničné aplikácie. Trať. Renovácia koľajníc elektrickým oblúkom

 

 

CEN

EN 15595:2009+A1:2011

Železnice. Brzdenie. Protisklzové zariadenia

 

 

CEN

EN 15610:2009

Železnice. Emisia hluku. Meranie nerovností koľajníc s ohľadom na vznik hluku pri valení

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Železnice. Brzdenie. Regulačné ventily

EN 15611:2008

Poznámka 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Železnice. Brzdenie. Akceleračný ventil brzdovej trubky

EN 15612:2008

Poznámka 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Železnice. Brzdenie. Prepínacie zariadenie

EN 15624:2008

Poznámka 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Železnice. Brzdenie. Prístroje na automatické snímanie premenného zaťaženia

EN 15625:2008

Poznámka 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15663:2009

Železnice. Definícia referenčnej hmotnosti vozidiel

 

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Železnice. Schvaľovacie skúšky jazdných charakteristík železničných vozidiel so systémom kompenzácie nedostatku prevýšenia a/alebo vozidiel určených na prevádzku s väčším nedostatkom prevýšenia ako je stanovené v EN 14363: 2005, príloha G

 

 

CEN

EN 15687:2010

Železnice. Schvaľovacie skúšky jazdných charakteristík železničných vozidiel s vyšším statickým zaťažením na nápravu ako 225kN a nižším 250kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Železnice. Uzatváracie a uzamykacie zariadenia pre ochranné zariadenia na ochranu nákladu pred vplyvmi prostredia. Požiadavky na životnosť, prevádzku, označovanie, údržbu, recykláciu

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Železnice. Brzdové systémy vysokorýchlostných vlakov. Časť 1: Požiadavky a definicie

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Železnice. Brzdové systémy pre vysokorýchlostné vlaky. Časť 2: Skúšobné metódy

 

 

 

EN 15734-2:2010/AC:2012

 

 

CEN

EN 15746-1:2010+A1:2011

Železnice. Koľaj. Dvojcestné stroje a pridružené zariadenia. Časť 1: Technické požiadavky na chod a prevádzku

EN 15746-1:2010

Poznámka 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Železnice. Koľaj. Dvojcestné stroje a pridružené zariadenia. Časť 2: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

EN 15746-2:2010

Poznámka 2.1

30.4.2012

CEN

EN 15806:2010

Železnice. Brzdenie. Statické skúšky bŕzd

 

 

CEN

EN 15807:2011

Železnica. Pneumatické polovičné spojenie

 

 

CEN

EN 15827:2011

Železnice. Požiadavky na podvozky a pojazdové mechanizmy

 

 

CEN

EN 15839:2012

Železnica. Skúšky pre prijatie jazdných vlastností koľajových vozidiel. Nákladné vozne. Skúšky jazdnej bezpečnosti pre pozdĺžné tlakové sily

 

 

Dátum odstránenia tejto zastaranej harmonizovanej normy z Ú. v.: 31.1.2018. K odstráneniu normy sa pristupuje z toho dôvodu, že predmetná norma bola zrušená príslušnou európskou normalizačnou organizáciou, a preto už nie je prijatou európskou normou v zmysle článku 2 bodu 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012).

CEN

EN 15877-1:2012

Železnica. Označenie dráhových vozidiel. Časť 1: Nákladné vozne

 

 

CEN

EN 15877-2:2013

Železnice. Označovanie železničných vozidiel. Časť 2: Vonkajšie značky na vozňoch, energetických jednotkách, lokomotívach a traťových strojoch

 

 

CEN

EN 15892:2011

Železnice. Emisie hluku. Meranie hluku vnútri kabíny rušňovodiča

 

 

CEN

EN 16019:2014

Železnice. Automatické spriahadlo. Požiadavky na charakteristiky, geometria špecifických rozhraní a metóda skúšania

 

 

CEN

EN 16116-1:2013

Železnice. Konštrukčné požiadavky na stupačky, zábradlia a súvisiace zariadenia na prístup obsluhy. Časť 1: Osobné, batožinové vozne a lokomotívy

 

 

CEN

EN 16116-2:2013

Železnice. Konštrukčné požiadavky na stupačky, zábradlia a súvisiace zariadenia na prístup obsluhy. Časť 2: Nákladné vozne

 

 

CEN

EN 16185-1:2014

Železnice. Brzdové systémy vlakových jednotiek. Časť 1: Požiadavky a definície

 

 

CEN

EN 16185-2:2014

Železnice. Brzdové systémy vlakových jednotiek. Časť 2: Skúšobné metódy

 

 

CEN

EN 16186-3:2016

Železnice. Kabína rušňovodiča. Časť 3: Konštrukcia displejov

 

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 16207:2014

Železnice. Brzdenie. Funkčné a vykonnostné kritéria elektromagnetického monitorovacieho systému bŕzd pre použitie v železničných koľajových vozidlách

 

 

CEN

EN 16235:2013

Železnice. Skúšky na overenie jazdných vlastností železničných vozidiel. Nákladné vozne. Podmienky výnimky pre nákladne vagóny s definovanými vlastnosťami zo skúšky na koľaji podľa EN 14363

 

 

CEN

EN 16241:2014+A1:2016

Železnice. Nastavovač odľahlosti zdrží

EN 16241:2014

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 16286-1:2013

Železnice. Prechodové systémy medzi vozidlami. Časť1: Hlavné aplikácie

 

 

CEN

EN 16334:2014

Železničné aplikácie. Systém alarmov pre cestujúcich. Požiadavky na systém

 

 

CEN

EN 16404:2016

Železnice. Požiadavky na nakoľajovanie a vyprosťovanie koľajových vozidiel

EN 16404:2014

Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 16494:2015

Železnice. Požiadavky na návestné tabule ERTMS

 

 

CEN

EN 16584-1:2017

Železnice. Konštrukčné riešenie pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Kontrast

 

 

CEN

EN 16584-2:2017

Železnice. Konštrukčné riešenie pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Informácie

 

 

CEN

EN 16584-3:2017

Železnice. Konštrukčné riešenie pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Všeobecné požiadavky. Časť 3: Optické a protišmykové vlastnosti

 

 

CEN

EN 16585-1:2017

Železnice. Konštrukčné riešenie pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Vybavenie a súčasti koľajového vozidla. Časť 1: Toalety

 

 

CEN

EN 16585-2:2017

Železnice. Konštrukčné riešenie pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Vybavenie a súčasti koľajového vozidla. Časť 2: Prvky na sedenie, státie a premiestňovanie

 

 

CEN

EN 16585-3:2017

Železnice. Konštrukčné riešenie pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Vybavenie a súčasti koľajového vozidla. Časť 3: Chodby a vnútorné dvere

 

 

CEN

EN 16586-1:2017

Železnice. Konštrukčné riešenie pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Prístupnosť koľajového vozidla pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Časť 1: Schody na nastupovanie a vystupovanie

 

 

CEN

EN 16586-2:2017

Železnice. Konštrukčné riešenie pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Prístupnosť koľajového vozidla pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Časť 2: Pomôcky na nastupovanie a vystupovanie

 

 

CEN

EN 16587:2017

Železnice. Konštrukčné riešenie pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Požiadavky na bezbariérovú trasu infraštruktúry

 

 

CEN

EN 16683:2015

Železnice. Zariadenie na privolanie pomoci a komunikáciu. Požiadavky

 

 

CEN

EN 16729-1:2016

Železnice. Infraštruktúra. Nedeštruktívne skúšanie koľajníc na koľaji. Časť 1: Požiadavky na skúšanie ultrazvukom a princípy hodnotenia

 

 

CEN

EN 45545-1:2013

Železnice. Požiarna ochrana železničných vozidiel. Časť1: Všeobecne

 

 

CEN

EN 45545-2:2013+A1:2015

Železnice. Požiarna ochrana železničných vozidiel. Časť 2: Požiadavky na správanie sa materiálov a výrobkov pri požiari

EN 45545-2:2013

Poznámka 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-3:2013

Železnice. Požiarna ochrana železničných vozidiel. Časť 3: Požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnych zábran

 

 

CEN

EN 45545-4:2013

Železnice. Požiarna ochrana železničných vozidiel. Časť4: Požiarno – bezpečnostné požiadavky na konštrukciu železničných koľajových vozidiel

 

 

CEN

EN 45545-5:2013+A1:2015

Železnice. Požiarna ochrana železničných vozidiel. Časť 5: Požiadavky na požiarnu ochranu elektrických zariadení vrátane elektrických zariadení trolejbusov, autobusov s vyhradenou vodiacou dráhou a magneticky nadnášaných vozidiel

EN 45545-5:2013

Poznámka 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-6:2013

Železnice. Požiarna ochrana železničných vozidiel. Časť 6: Požiarny dohľad a systémy riadenia

 

 

CEN

EN 45545-7:2013

Železnice. Požiarna ochrana železničných vozidiel. Časť7: Požiarno-bezpečnostné požiadavky na zariadenia s horľavými kvapalinami a plynmi

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a pospájanie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom

 

 

 

EN 50122-1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a pospájanie. Časť 2: Opatrenia proti účinkom bludných prúdov vytváraných jednosmernými trakčnými sústavami

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a pospájanie. Časť 3: Vzájomné ovplyvňovanie trakčných sústav na jednosmerný a striedavý prúd

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 1: Základné požiadavky. Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre všetky elektrické a elektronické zariadenia

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Poznámka 3

1.10.2006

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Poznámka 3

1.5.2008

 

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2017

Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 1: Základné požiadavky. Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre všetky elektrické a elektronické zariadenia

EN 50124-1:2001

+ A1:2003

+ A2:2005

Poznámka 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50124-2:2001

Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 2: Prepätia a ochrana pred nimi

 

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2017

Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 2: Prepätia a ochrana pred nimi

EN 50124-2:2001

Poznámka 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50125-2:2002

Dráhové aplikácie. Podmienky prostredia pre zariadenia. Časť 2: Pevné elektrické inštalácie

 

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Dráhové aplikácie. Podmienky prostredia pre zariadenia. Časť 3: Signalizačné a telekomunikačné zariadenia

 

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Dráhové aplikácie. Stanovenie a preukázanie bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti a bezpečnosti (RAMS). Časť 1: Základné požiadavky a všeobecný postup

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2012

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Elektronické signalizačné systémy súvisiace s bezpečnosťou

 

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická trakcia. Osobitné požiadavky na kompozitné izolátory

 

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Dráhové aplikácie. Elektronické zariadenia koľajových vozidiel

EN 50155:2001

Poznámka 2.1

 

 

EN 50155:2007/AC:2012

 

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Komunikácia súvisiaca s bezpečnosťou v prenosových systémoch

EN 50159-1:2001

EN 50159-2:2001

Poznámka 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50163:2004

Dráhové aplikácie. Napájacie napätia trakčných sietí

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Poznámka 3

1.3.2010

 

EN 50163:2004/AC:2013

 

 

 

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238-1:2003

Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlakov

 

 

 

EN 50238-1:2003/AC:2014

 

 

Cenelec

EN 50317:2012

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Požiadavky na merania dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením a validácia týchto meraní

EN 50317:2002

+ A1:2004

+ A2:2007

Poznámka 2.1

26.12.2014

 

EN 50317:2012/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50367:2012

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Technické kritériá interakcie pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie voľného prístupu)

 

 

 

EN 50367:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50367:2012/A1:2016

Poznámka 3

25.7.2019

Cenelec

EN 50388:2012

Dráhové aplikácie. Napájanie a koľajové vozidlá. Technické kritériá na koordináciu napájania (napájacích staníc) a koľajových vozidiel na dosiahnutie interoperability

EN 50388:2005

Poznámka 2.1

13.2.2015

 

EN 50388:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50405:2015

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Pantografové zberače, skúšobné metódy na uhlíkové klzné lišty

 

 

 

EN 50405:2015/A1:2016

Poznámka 3

Dátum tohto uverejnenia

Cenelec

EN 50463-1:2012

Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 1: Všeobecne

 

 

Cenelec

EN 50463-2:2012

Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 2: Meranie energie

 

 

Cenelec

EN 50463-3:2012

Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 3: Spracovanie údajov

 

 

Cenelec

EN 50463-4:2012

Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 4: Komunikácia

 

 

Cenelec

EN 50463-5:2012

Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 5: Posudzovanie zhody

 

 

Cenelec

EN 50533:2011

Dráhové aplikácie. Vlastnosti trojfázového napätia vlakového vedenia

 

 

 

EN 50533:2011/A1:2016

Poznámka 3

Dátum tohto uverejnenia

Cenelec

EN 50553:2012

Dráhové aplikácie. Požiadavky na schopnosť jazdy v prípade požiaru na koľajových vozidlách

 

 

 

EN 50553:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50553:2012/A1:2016

Poznámka 3

15.2.2019

Cenelec

EN 50592:2016

Dráhové aplikácie. Skúšanie dráhových vozidiel na elektromagnetickú kompatibilitu s počítačmi náprav

 

 

Cenelec

EN 50617-1:2015

Dráhové aplikácie. Technické parametre systémov na detekciu vlaku pre interoperabilitu transeurópskeho železničného systému. Časť 1: Koľajové obvody

 

 

Cenelec

EN 50617-2:2015

Dráhové aplikácie. Technické parametre systémov na detekciu vlaku pre interoperabilitu transeurópskeho železničného systému. Časť 2: Počítače náprav

 

 

 

EN 50617-2:2015/AC:2016

 

 

Cenelec

EN 61375-1:2012

Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 1: Všeobecná architektúra

IEC 61375-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-1:2012

Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 2-1: Vlaková zbernica (WTB)

IEC 61375-2-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-2:2012

Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 2-2: Skúšanie zhody vlakovej zbernice

IEC 61375-2-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-5:2015

Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 2-5: Hlavná vlaková sieť Ethernet

IEC 61375-2-5:2014

 

 

Cenelec

EN 61375-3-1:2012

Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 3-1: Viacúčelová vozidlová zbernica (MVB)

IEC 61375-3-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-2:2012

Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 3-2: MVB (Viacúčelová vozidlová zbernica) skúšanie zhody

IEC 61375-3-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-3:2012

Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť. (TCN). Časť 3-3: Sieť skupiny vozidiel založená na CANopen (CCN)

IEC 61375-3-3:2012

 

 

Cenelec

EN 62580-1:2016

Elektronické zariadenia pre železnice. Palubné multimediálne a telematické subsystémy pre železnice. Časť 1: Všeobecná architektúra

IEC 62580-1:2015

 

 

Cenelec

EN 62621:2016

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická trakcia. Špecifické požiadavky na kompozitné izolátory používané v systémoch vrchného trolejového vedenia

IEC 62621:2011

EN 50151:2003

Poznámka 2.1

21.12.2018

 

EN 62621:2016/A1:2016

Poznámka 3

21.12.2018

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou normalizačnou organizáciou. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych normalizačných organizácií alebo od národných normalizačných orgánov. Ich zoznam je uvedený v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (2).

Európske normalizačné organizácie prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a CENELEC uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné normalizačné orgány potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Odkazy na korigendá „…/AC:YYYY“ se uverejňujú len na informačné účely. Korigendom sa z textu normy odstraňujú preklepy, gramatické a podobné chyby, pričom korigendum sa môže vzťahovat na jednu alebo viac jazykových verzií (anglickú, francúzsku a/alebo nemeckú) normy prijatej európskou normalizačnou organizáciou.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európska normalizačná organizácia:

CEN: Avenue Marnix 17, Brusel, Belgicko. Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, Brusel, Belgicko. Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francúzsko. Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Ú. v. EÚ C 338, 27.9.2014, s. 31.