14.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 429/9


Ročná aktualizácia odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj korekčných koeficientov, ktoré sa uplatňujú na tieto odmeny a dôchodky, za rok 2017

(2017/C 429/06)

1.1.

Tabuľka, v ktorej sa uvádza výška základného mesačného platu pre každú platovú triedu a stupeň vo funkčných skupinách AD a AST podľa článku 66 služobného poriadku uplatniteľná od 1. júla 2017:

1.7.2017

STUPEŇ

PLATOVÁ TRIEDA

1

2

3

4

5

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

2.

Tabuľka, v ktorej sa uvádza výška základného mesačného platu pre každú platovú triedu a stupeň vo funkčnej skupine AST/SC podľa článku 66 služobného poriadku uplatniteľná od 1. júla 2017:

1.7.2017

STUPEŇ

PLATOVÁ TRIEDA

1

2

3

4

5

6

4 669,97

4 866,21

5 070,70

5 211,76

5 283,78

5

4 127,48

4 300,92

4 482,28

4 606,33

4 669,97

4

3 648,01

3 801,29

3 961,03

4 071,24

4 127,48

3

3 224,22

3 359,70

3 500,90

3 598,28

3 648,01

2

2 849,67

2 969,42

3 094,21

3 180,29

3 224,22

1

2 518,63

2 624,47

2 734,76

2 810,83

2 849,67

3.

Tabuľka s korekčnými koeficientmi, ktoré sa uplatňujú na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie podľa článku 64 služobného poriadku, obsahujúca:

korekčné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2017 na odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov podľa článku 64 služobného poriadku (uvedené v stĺpci 2 nasledujúcej tabuľky),

korekčné koeficienty uplatniteľné od 1. januára 2018 podľa článku 17 ods. 3 prílohy VII k služobnému poriadku na prevody úradníkov a ostatných zamestnancov (uvedené v stĺpci 3 nasledujúcej tabuľky),

korekčné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2017 na dôchodky podľa článku 20 ods. 1 prílohy XIII k služobnému poriadku (uvedené v stĺpci 4 nasledujúcej tabuľky).

1

2

3

4

Krajina/miesto

Odmena

Prevod

Dôchodok

1.7.2017

1.1.2018

1.7.2017

Bulharsko

53,4

51,7

 

Česká republika

78,3

71,9

 

Dánsko

133,9

136,2

136,2

Nemecko

97,5

100,0

 

Bonn

93,9

 

 

Karlsruhe

94,6

 

 

Mníchov

107,5

 

 

Estónsko

80,3

82,4

 

Írsko

119,8

124,0

124,0

Grécko

79,9

79,6

 

Španielsko

88,7

89,4

 

Francúzsko

114,8

108,6

108,6

Chorvátsko

74,9

67,5

 

Taliansko

97,3

99,1

 

Varese

90,9

 

 

Cyprus

74,4

79,4

 

Lotyšsko

74,9

69,8

 

Litva

74,3

68,3

 

Maďarsko

74,5

63,1

 

Malta

86,5

89,1

 

Holandsko

108,3

109,6

109,6

Rakúsko

106,3

108,7

108,7

Poľsko

70,6

60,7

 

Portugalsko

82,4

82,9

 

Rumunsko

63,9

56,6

 

Slovinsko

81,5

78,7

 

Slovensko

77,3

69,0

 

Fínsko

119,9

120,6

120,6

Švédsko

127,9

119,0

119,0

Spojené kráľovstvo

133,5

120,3

120,3

Culham

100,5

 

 

4.1.

Výška príspevku počas rodičovskej dovolenky podľa článku 42a druhého odseku služobného poriadku uplatniteľná od 1. júla 2017 – 986,72 EUR.

4.2.

Výška príspevku počas rodičovskej dovolenky podľa článku 42a tretieho odseku služobného poriadku uplatniteľná od 1. júla 2017 – 1 315,62 EUR.

5.1.

Základná výška príspevku na domácnosť podľa článku 1 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2017 – 184,55 EUR.

5.2.

Výška prídavku na nezaopatrené dieťa podľa článku 2 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2017 – 403,25 EUR.

5.3.

Výška príspevku na vzdelanie podľa článku 3 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2017 – 273,60 EUR.

5.4.

Výška príspevku na vzdelanie podľa článku 3 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2017 – 98,51 EUR.

5.5.

Minimálna výška príspevku na expatriáciu podľa článku 69 služobného poriadku a článku 4 ods. 1 druhého pododseku prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2017 – 546,95 EUR.

5.6.

Výška príspevku na expatriáciu podľa článku 134 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2017 – 393,20 EUR.

6.1.

Výška príspevku na kilometrovné podľa článku 7 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2017:

0 EUR za každý kilometer od

0 do 200 km

0,2034 EUR za každý kilometer od

201 do 1 000 km

0,3391 EUR za každý kilometer od

1 001 do 2 000 km

0,2034 EUR za každý kilometer od

2 001 do 3 000 km

0,0677 EUR za každý kilometer od

3 001 do 4 000 km

0,0327 EUR za každý kilometer od

4 001 do 10 000 km

0 EUR za každý kilometer nad

10 000 km.

6.2.

Výška doplnkového paušálneho príplatku k príspevku na kilometrovné podľa článku 7 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2017:

101,71 EUR, ak je geografická vzdialenosť medzi miestami uvedenými v odseku 1 od 600 km do 1 200 km,

203,42 EUR, ak je geografická vzdialenosť medzi miestami uvedenými v odseku 1 väčšia ako 1 200 km.

7.1.

Výška príspevku na kilometrovné podľa článku 8 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. januára 2018:

0 EUR za každý kilometer od

0 do 200 km

0,4102 EUR za každý kilometer od

201 do 1 000 km

0,6836 EUR za každý kilometer od

1 001 do 2 000 km

0,4102 EUR za každý kilometer od

2 001 do 3 000 km

0,1366 EUR za každý kilometer od

3 001 do 4 000 km

0,0660 EUR za každý kilometer od

4 001 do 10 000 km

0 EUR za každý kilometer nad

10 000 km.

7.2.

Výška doplnkového paušálneho príplatku k príspevku na kilometrovné podľa článku 8 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. januára 2018:

205,06 EUR, ak je geografická vzdialenosť medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu od 600 km do 1 200 km,

410,10 EUR ak je geografická vzdialenosť medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu väčšia ako 1 200 km.

8.

Výška diét podľa článku 10 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2017:

42,39 EUR pre úradníka, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

34,18 EUR pre úradníka, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

9.

Výška dolnej hranice príspevku na usídlenie podľa článku 24 ods. 3 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2017:

1 206,69 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

717,49 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

10.1.

Výška dolnej a hornej hranice príspevku v nezamestnanosti podľa článku 28a ods. 3 druhého pododseku Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2017:

1 447,18 EUR (dolná hranica),

2 894,36 EUR (horná hranica).

10.2.

Výška štandardného príspevku podľa článku 28a ods. 7 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2017 – 1 315,62 EUR.

11.

Tabuľka s výškou sadzieb základných platov podľa článku 93 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2017:

FUNKČNÁ SKUPINA

1.7.2017

STUPEŇ

PLATOVÁ TRIEDA

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 312,13

6 443,39

6 577,38

6 714,16

6 853,80

6 996,32

7 141,81

 

17

5 578,83

5 694,84

5 813,26

5 934,16

6 057,56

6 183,53

6 312,13

 

16

4 930,71

5 033,23

5 137,91

5 244,76

5 353,83

5 465,18

5 578,83

 

15

4 357,88

4 448,51

4 541,02

4 635,45

4 731,85

4 830,25

4 930,71

 

14

3 851,61

3 931,71

4 013,48

4 096,94

4 182,15

4 269,10

4 357,88

 

13

3 404,15

3 474,95

3 547,20

3 620,98

3 696,27

3 773,14

3 851,61

III

12

4 357,82

4 448,44

4 540,95

4 635,37

4 731,76

4 830,15

4 930,60

 

11

3 851,58

3 931,66

4 013,42

4 096,87

4 182,07

4 269,04

4 357,82

 

10

3 404,14

3 474,93

3 547,18

3 620,95

3 696,24

3 773,11

3 851,58

 

9

3 008,68

3 071,25

3 135,11

3 200,32

3 266,87

3 334,79

3 404,14

 

8

2 659,17

2 714,47

2 770,92

2 828,53

2 887,36

2 947,40

3 008,68

II

7

3 008,61

3 071,20

3 135,07

3 200,27

3 266,85

3 334,79

3 404,15

 

6

2 659,05

2 714,35

2 770,81

2 828,44

2 887,26

2 947,32

3 008,61

 

5

2 350,09

2 398,96

2 448,86

2 499,80

2 551,78

2 604,87

2 659,05

 

4

2 077,02

2 120,22

2 164,33

2 209,35

2 255,29

2 302,20

2 350,09

I

3

2 558,73

2 611,83

2 666,05

2 721,38

2 777,85

2 835,50

2 894,36

 

2

2 262,02

2 308,97

2 356,89

2 405,81

2 455,74

2 506,72

2 558,73

 

1

1 999,73

2 041,25

2 083,60

2 126,84

2 170,98

2 216,05

2 262,02

12.

Výška dolnej hranice príspevku na usídlenie podľa článku 94 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2017:

907,64 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

538,12 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

13.1.

Výška dolnej a hornej hranice príspevku v nezamestnanosti podľa článku 96 ods. 3 druhého pododseku Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2017:

1 085,38 EUR (dolná hranica),

2 170,75 EUR (horná hranica).

13.2.

Výška štandardného príspevku podľa článku 96 ods. 7 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov sa stanovuje na 986,72 EUR.

13.3.

Výška dolnej a hornej hranice príspevku v nezamestnanosti podľa článku 136 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2017:

954,90 EUR (dolná hranica),

2 246,82 EUR (horná hranica).

14.

Výška príspevkov za prácu na zmeny podľa článku 1 ods. 1 prvého pododseku nariadenia Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (1):

413,61 EUR,

624,28 EUR,

682,57 EUR,

930,56 EUR.

15.

Koeficient uplatniteľný od 1. júla 2017 na sumy uvedené v článku 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (2) – 5,9705.

16.

Tabuľka so sumami stanovenými v článku 8 ods. 2 prílohy XIII k služobnému poriadku uplatniteľná od 1. júla 2017:

1.7.2017

STUPEŇ

PLATOVÁ TRIEDA

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

19 881,81

19 881,81

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

19 080,05

 

 

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 310,61

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

 

 

 

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 303,51

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 641,93

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 173,35

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

 

 

 

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 728,19

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 714,25

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 818,11

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

5 549,85

5 783,05

6 026,07

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 326,04

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 707,34

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 160,50

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

 

 

 

17.

Výška pevného príspevku uvedeného v bývalom článku 4a prílohy VII k služobnému poriadku platnému pred 1. májom 2004, ktorá sa používa na účely uplatnenia článku 18 ods. 1 prílohy XIII k služobnému poriadku, uplatniteľná od 1. júla 2017:

142,68 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do platových tried C4 alebo C5,

218,77 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do platových tried C1, C2 alebo C3.

18.

Tabuľka s výškou sadzieb základných platov podľa článku 133 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov uplatniteľná od 1. júla 2017:

Platová trieda

1

2

3

4

5

6

7

Základný plat pri práci na plný úväzok

1 819,00

2 119,13

2 297,57

2 491,05

2 700,83

2 928,28

3 174,87

Platová trieda

8

9

10

11

12

13

14

Základný plat pri práci na plný úväzok

3 442,24

3 732,11

4 046,39

4 387,13

4 756,58

5 157,12

5 591,42

Platová trieda

15

16

17

18

19

 

 

Základný plat pri práci na plný úväzok

6 062,27

6 572,79

7 126,29

7 726,39

8 377,05

 

 


(1)  Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 z 9. februára 1976, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby (Ú. v. ES L 38, 13.2.1976, s. 1). Nariadenie doplnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 1307/87 (Ú. v. ES L 124, 13.5.1987, s. 6).

(2)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8).